Program-2005-2006.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Program-2005-2006.pdf - Skalborg Kirke

Sk alborg Kirk e

Program 2005– 2006


2

Velk om m en i Sk alborg Kirk e

M ed dette h æ fte byder vi velk om m en til en ny sæ son i Sk alborg Kirk e.

Det bæ rende i k irk ens liv er og bliver gudstjenesterne og de k irk elige h andlinger. Derfor fejres der

gudstjeneste h ver søndag og a le h e ligdage k irk eåret igennem .

M en k irk en og de tilh ørende lok aler er ram m e for andet end gudstjenester og k irk elige h andlinger.

M ed det k ristne udgangspunk t tilbydes h er en bred vifte af arrangem enter for børn og vok sne. H er

er sang og m usik , foredrag til udfordring og eftertank e, sam væ r og sam tale, stilh ed og fordybelse,

oplevelse og indlevelse. Alt sam m en under indtryk af og som udtryk for m angfoldigh eden af det

liv, der er os givet, og som form er sig på så m ange m åder.

H æ ftet indeh older det sam lede program for arrangem enterne ved Sk alborg Kirk e frem til næ ste

som m er.

Kom og væ r m ed i fæ lessk abet.

Til lidt e ler m eget. Der er noget for enh ver.

Indh old

Sk alborgAften ....................................... side 3

H øjsk oledage ......................................... side 4-5

FredagsTræ f........................................... side 6-7

SøndagsH jørnet..................................... side 7

Fyraftensgudstjenester........................... side 7

Koncerter............................................... side 8-9

Kirk ens fødselsdag ................................ side 9

Adventsfest............................................ side 9

Julefest................................................... side 9

Kirk ens vensk absprojek t....................... side 10

Program for efterår 2005....................... side 11

Program for forår 2006.......................... side 12

Vel m ødt i Sk alborg Kirk e

M enigh edsrådet.

Sk alborg Kirk e M andag-fredag 9 .30 – 13.00

Digtervejen 6 Torsdag ti lige 16.00 – 18.00

9 200 Aalborg SV Lørdag (k un tlf.) 10.00 – 12.00

Tlf. 9 8 18 00 69 Fax 9 8 18 02 69 sk alborg.sogn@ k m .dk

w w w .sk alborgk irk e.dk


Sk alborgAften

Torsdag de n 27. ok tobe r k l. 19 .30

Angst og m od h os læ ge og patient

Lene H artling, prak tiserende læ ge og

O le H artling, overlæ ge og form and for

Etisk R åd

Er ek sistentiel angst

ødelæ ggende e ler nødvendig?

Er der forsk el

på angst og frygt? Er

vor tids sygdom sopfattelse

og h åndtering af

sygdom m e udtryk for

livsangst? Bruger vi

sundh edsvæ senet til

h elbredelse e ler til beroligelse?

Er læ gen også

bange? For at tage fejl? Gøre fejl? H vad gør

screeningsundersøgelser ved os? Er sundh ed

blevet til „sundh edism e“? Er det glæ de og forventning,

der præ ger en graviditet, e ler angst

og bæ ven over alt det, der k an gå galt? Er vore

dages risik otæ nk ning i sig selv risik abel? Er

angst altid negativ, e ler er den grundlag for udvik

ling? – Vi vil i lustrere disse spørgsm ål –

som vi vil forsøge at besvare – m ed ek sem pler

og m ed citater af Benny Andersen, Th om as

M ann, Inger Ch ristensen,

Tom Kristensen

m .fl.

Tirsdag de n 28. m arts k l. 19 .30

M ysteriet løses?

Et foredrag om „Da Vinci

M ysteriet“

M arie Vejrup Nielsen, cand. th eol. og

Ph . d.-stipendiat ved Årh us Universitet

Dan Brow ns bog „Da

Vinci M ysteriet“ er

blevet en bestse ler

over h ele verden. Sam -

tidig h ar den m edført

en m eget stor debat

om de udsagn om Jesus,

som bliver præ senteret

i bogen. „Da

Vinci M ysteriet“ h ar

det h ele: spæ nding,

k æ rligh ed og store k onspirationer. Der er riddere,

h em m elige k oder og h æ sblæ sende biljagter.

M en bogen er m ere end bare en spæ ndingsrom

an. Dan Brow n frem sæ tter en h elt anden fortæ

ling om Vesteuropas h istorie end den tradi-

tione le, og sam tidig optræ vler h an en stor k onspiration,

som angiveligt sk u le dæ k k e over

den virk elige h istorie om Jesus – en h istorie

som er noget m ere saftig, end de fleste h ar h ørt

om i deres k onfirm ationsundervisning. Selvfølgelig

er væ rk et fik tion, m en Dan Brow n h older

på, at h ans udsagn er grundigt efterforsk ede, og

at det, h an siger om Jesus, bibelen og den rom

ersk -k atolsk e k irk e, ik k e er grundløse påstande.

Reak tionerne h ar væ ret k raftige rundt

om k ring i de religiøse m iljøer, og debatten h ar

væ ret oph edet. Er Dan Brow ns bog et blasfem

isk væ rk , e ler h vad er der på spil? H vad k an

m an stole på?

Teologen M arie Vejrup Nielsen vil i dette foredrag

gå ind på nogle af Dan Brow ns teorier og

se på, h vad det er, der h ar bragt sindene i k og.

3


4

H øjsk oledage – et tilbud til a le, til at blive k logere på sig selv og verden

Onsdag de n 7. se pte m be r

Fæ lessangens

betydning for det

folk elige fæ lessk ab

og for k irk en

Sognepræ st Jørgen

Ank er Jørgensen

I det folk elige fæ lessk ab er sangene, f.ek s. fra

h øjsk olesangbogen m ed til at give os h istorisk

og k ulturel bevidsth ed. Vi læ rer om vort folk

og vort land gennem sangene.

Den luth ersk e k ristendom bygger på salm esangen

som et fæ les anliggende. I k irk en tak k er vi

Gud m ed sang, og vi bek ender og fork ynder og

finder trøst. I den nye salm ebog bevarer vi noget

væ rdifuldt fæ les i de gam le salm er, m en

også nye tolk ninger af k irk ens budsk ab k om -

m er frem i de nye og nyere salm er. I en blanding

af fortæ ling og fæ les sang vil Jørgen An-

k er Jørgensen belyse vigtigh eden af det dansk e,

det k ristne og fæ lessk abet om sangen.

Onsdag de n 5. ok tobe r

Sandt m ennesk e

– h istorien om Guds søn

Læ ge Knud Jacobsen

Bibelh istorien h ar altid h aft

en central placering i den

k ristne m enigh ed. Det h æ n-

ger sam m en m ed, at k ristendom

m en ik k e bygger på en lov e ler en bog,

m en på et m ennesk e, der levede på et bestem t

tidspunk t i h istorien på et bestem t sted på k loden

og påstod, at h an var „sandh eden, vejen og

livet“. Derfor er fortæ lingen om denne m ands

liv og virk e en indgang til forståelsen af vores

liv. Knud Jacobsen er en af dem , der i disse år

h ar taget traditionen op m ed at fortæ le h istorien

om Jesus, sådan som h ver generation h ar

gjort det siden Jesu død. M ed genfortæ lingens

titel understreger h an, at Jesus ved at væ re h elt

og fuldt m ennesk e også viste os, h vordan livet

er beregnet til at leves.

Onsdag de n 2. nove m be r

Vejen til Santiago de

Com postela

Lek tor Kirsten H ørby

M ed et væ ld af lysbi leder

følger vi m iddelalderens

vigtigste pilgrim srute.

Vi ser de sm å k ape ler, k irk erne og de store k atedraler

langs vejene og bliver opm æ rk som m e

på en lang ræ k k e ark itek tonisk e fæ lestræ k .

Ligeledes vil de centrale teologisk e h oldepunk -

ter for pilgrim m ene og de dertil k nyttede h ovedm

otiver i k irk ernes udsm yk ninger blive gen-

nem gået.

Onsdag de n 7. de ce m be r k l. 14.00

Adventsfest

H er følger vi den gode tradition: Vi begynder

m ed en k ort gudstjeneste i k irk en.

Derefter sam les vi i Sognesalen til k affe og

lagk age, fæ lessang og gavespil.

Onsdag de n 4. januar

Grønland – et

gam m elt land, en

ung nation

Vagn Th om sen, forstander

for Det Grønlandsk

e H us i Aalborg

M ennesk et h ar levet i de grønlandsk e land-

sk aber i årtusinder og h ar i tidens løb udvik let

en enestående k ultur, som h ar væ ret en forudsæ

tning for at k unne leve under de barsk e, ark -

tisk e forh old.

M ødet m ed den europæ isk e k ultur h ar på godt

og ondt påvirk et det grønlandsk e sam fund, og i

dag er Grønland en (næ sten selvstæ ndig) ung

nation, som sk al finde sin egen balance m e lem

den oprindelige k ultur og en m ere og m ere globaliseret

verden.


Onsdage fra 10.00– 12.00. Kaffen k oster 10 k roner.

Kirk ebilen k an benyttes ved h envendelse til Kirk ek ontoret senest dagen før.

Onsdag de n 1. fe bruar

Kristendom set i

m aya-indiansk

perspek tiv

Provst Peter Fisch er-

M ø ler

Grundtvig var m eget optaget

af sam m enh æ ngen m e lem k ultur og k ris-

tendom . Kulturen er som et vindue, h vorigennem

vi ser på det m ysterium det stadig er, at

Gud blev m ennesk e i Jesus Kristus.

Peter Fish er M ø ler boede i 1½ m åned blandt

m aya-indianerne i landsbyen Xocen på Yucatan-h

alvøen i M exico. M aya-indianerne h ar deres

eget sprog og egen k ultur, og så fortæ ler de

h istorier. Gennem 500 år er den bibelsk e fortæ lling

gået fra m und til øre, fra bedsteforæ ldre til

børnebørn. H istorierne bliver fortalt m eget levende

og tydeligt præ get af m ayaernes egen

k ultur og dagligdag, m ed et h um oristisk oversk

ud, som giver fortæ lingen liv og fart og gør

den let at h usk e, og m ed perspek tiver, der gør

det spæ ndende og udfordrende for os at lytte

m ed.

Onsdag de n 1. m arts

En m usik alsk

vandretur gennem

sind og sogne

Provst H enning Toft Bro

M ed H enning Toft Bro k om -

m er vi gennem sang, m usik

og fortæ ling ud på den sm a le H arboøre Tange

m e lem Lim fjorden og Vesterh avet, h vor vi

sk al m øde nogle af stedets originaler.

H an stam m er selv fra Th yborøn og h ar spi let

m ed sine venner i gruppen Tørfisk , og sk revet

m ange af deres sange bl.a. den om jernbanen

VLTJ. I foråret udgav h an CD'en „Blåt til liv“

m ed vestjysk e viser sam t bogen „Fortæ linger

fra en h avvendt k yst“.

Onsdag de n 5. april

H arry Søibergs

rom an „De levendes

land“

Læ rer Birgitte Li lelund

Birgitte Li lelund er k endt

som en levende og inciterende

fortæ ler. Denne form iddag vil h un genfortæ

le H arry Søibergs rom an „De levendes

land“.

Det er en stor fortæ ling om liv og sk æ bne

blandt bønder og fisk ere ved Jam m erbugten for

100 år siden.

Onsdag de n 7. juni

Udflugt til naturreservatet Vejlerne

og besøg i Tøm m erby Kirk e

Sæ sonen for h øjsk oledage slutter m ed denne

udflugt.

Vi starter fra Sk alborg Kirk e k l. 13.00 og er

h jem m e igen k l. 18.00.

5


6

FredagsTræ f

Fre dag de n 9 . se pte m be r

H ans Ch ristian

Andersen igen,

igen og dog…

H istoriefortæ ler og

m usik er Peter Søvad,

Aalborg

O plæ sning, fortæ ling og eventyr på nudansk er

ingredienser i Peter Søvads tank evæ k k ende og

forrygende foresti ling „H ans Ch ristians h istorier“,

h vor både tårek analen og latterm usk len ak -

tiveres.

O g selv om der er sk revet, talt og vist m eget

om H .C. Andersen, er der stadig m eget godt at

h ente h er.

Fre dag de n 14. ok tobe r

H old af, h old ud,

h old fast

– e ler H usk at vande

h inandens tørstige

k am eler

Bisk op Lisbeth Dons

Ch ristensen, R ibe

De rom antisk e bry lupper boom er, og sk ilsm isseta

lene m ed. M en h vorfor er sam livet m e lem

to, der elsk er h inanden, blevet så sårbart? O g

h vad k an vi gøre for at h indre, at sårbarh eden

bliver til sk ilsm isse og ulivssår i stedet for til

godh ed og glæ de?

Det vil blive en aften m ed både h um or og alvor,

for det h andler jo om os m ennesk er som de

underlige og forunderlige sk abninger, vi nu engang

er.

Fredage k l. 18.00– 21.45

Fæ lesspisning, foredrag og sam tale, k affe og aftensang

Fre dag de n 11. nove m be r

Forsvar for Judas

Læ rer og k ulturrejseleder

Erling

Agergaard

Judas forrådte Jesus – m en fortjener h an k un

fordøm m else og foragt?

Erling Agergaard beretter om , h vordan Judassk

ik k elsen frem træ der i Bibelens sk ildringer og

i legende- og bi ledtraditionen. Derigennem viser

h an, h vordan der er sam m enh æ nge, som

frem byder alternativer til den h urtige fordøm -

m else.

Fre dag de n 13. januar

Politik og ideologi

– Danm ark s

efterk rigstid

H istorik er, forfatter og

redak tør Lars

H edegaard

Det er Lars H edegaards æ rinde at k larlæ gge,

h vad der er sk et m ed Danm ark og dansk erne i

årene efter 2. verdensk rig – som ifølge h ans

vurdering vil k om m e til at form e en frem tid,

h vor „dem ok ratiet vil blive afløst af etnisk e og

religiøse k onflik ter, og selve enh eds-staten vil

vige til fordel for para lelsam fund m ed forsk ellige

væ rdinorm er, politisk e system er og retsopfattelser“.

H vorfor vil det sk e? H vordan vil det sk e – og

m ed h vilk e k onsek venser? Det er nogle af de

spørgsm ål, Lars H edegaard vil give svar på.


Pris: 35 k roner incl. spisning. Drik k evarer betales sæ rsk ilt.

Tilm elding til Kirk ek ontoret senest onsdagen før k l. 13.00.

Fre dag de n 10. fe bruar

I selsk ab m ed

verdens bedst

bevarede

fotoark iv.

Stadsark ivar

H enning Bender,

Aalborg

Fotograf H einrich Tønnies

grundlagde sit firm a

i Aalborg i 1856, og det

blev videreført i tre generationer

frem til 19 72.

Dette er h ovedgrunden

til, at Aalborgs Stadsark iv i dag h user verdens

bedst bevarede fotoark iv, der bedre end noget

andet k an fortæ le os om livet i Aalborg. Fra

denne store k ilde vil vi i bi leder og ord blive

ført rundt fra verden af i går til verden af i dag,

set gennem Aalborg-linser.

Fre dag de n 10. m arts

PH - en m oderne

Grundtvig.

H øjsk oleforstander

Jørgen Carlsen

Stifter af Tønnies

fotografisk e atelier,

H einrich Tønnies,

der var fotograf i

Aalborg 1856– 19 01.

Stor faglig viden og indsigt forener sig m ed

rodfæ stet folk eligh ed, når Jørgen Carlsen h older

foredrag. H er om to store personligh eder,

Poul H enningsen og Grundtvig, som de fæ rreste

vel vi le finde på at næ vne i sam m e åndedrag.

M en i ord og toner vil Jørgen Carlsen forsøge

at godtgøre, at de på m ange m åder er åndsbeslæ

gtede.

SøndagsH jørnet

SøndagsH jørnet går nu ind i sin 5. sæ son m ed

– søndagsk affe

– søndagssnak og

– søndagssang

i Sk alborg Kirk es sognesal på følgende

søndage:

2005

11. septem ber

9 . ok tober

6. novem ber

4. decem ber

2006

15. januar

5. februar

19 . m arts

23. april

7. m aj

I SøndagsH jørnet får vi lejligh ed til at snak k e

m ed h inanden over en k op k affe e ler te. Vi

begynder k l. 14.30 og slutter k l. 16.30, m en

m an k an k om m e og gå, som m an h ar tid og lyst

til.

Der er ingen tilm elding. Kaffe og h jem m ebagt

brød k oster 10 k r.

Fyraftensgudstjenester

Som noget nyt indbydes der til en ræ k k e k orte

gudstjenester nogle h verdagsefterm iddage fra

k l. 16.45 til 17.15.

Se en næ rm ere om tale i k irk ebladet.

For efteråret 2005 er der fyraftensgudstjeneste

på følgende onsdage:

21. septem ber

12. ok tober

2. novem ber

23. novem ber

7


8

Koncerter

Søndag de n 4.

se pte m be r k l. 16.00

Laura Flensted-

Jensen, sopran

M aren M arie Tange,

piano

Under tem aet „Unge

k lassik ere på vej“ åbner

Sk alborg Kirk e sæ sonen

m ed denne efterm iddagsk

oncert i Sk alborg Kirk

es Sognesal.

Laura Flensted-Jensen er

nyuddannet fra Det Jysk

e M usik k onservatorium i Årh us og h ar netop

h østet strålende anm eldelser efter sin debutk oncert.

Efter k oncerten serveres et glas h vidvin, og der

bliver lejligh ed til at sti le spørgsm ål til

solisterne.

Torsdag de n 29 . se pte m be r k l. 19 .00

„H ele Sk alborg Synger“

Sk alborg Kirk es Spirek or og

Ungdom sk or, Sk alborg FDF,

Sofiendalsk olens Kor sam t Vok alisterne.

Konferencier: Jens Nielsen, Sæ by

M usik sk ole.

En syng-m ed-aften, h vor der bliver rig lejligh

ed til at røre stem m erne, m ens vi går på opdagelse

i Den Nye Salm ebog fra 2003.

Søndag de n 13. nove m be r k l. 15.30

Kor- og orgelk oncert

Vor Frue Cantori, H aderslev

Dirigent: Dom organist Svend Prip

O rganist: Lars Colding W olf

H ovedvæ rk : M aurice Duruflés „Req uiem “. En

sm uk k oncert, h vor vores nye orgel rigtigt vil

k om m e til sin ret som ak k om pagnerende

instrum ent.

Søndag de n 27. nove m be r k l. 14.00

Kirk ens fødselsdag m ark eres m ed opførelse af

Joh n H øybyes k orvæ rk „Glæ den“.

Sk alborg Kirk es Ungdom sk or,

M idtvestjysk Pigek or og H asseris Kirk es

Ungdom sk or og ork ester.

Dirigent: M arianne H aldrup.

Onsdag de n 14. de ce m be r k l. 19 .30

„Vi synger julen ind“

Julek oncert m ed Vok alisterne, dirigeret

af Anna Vestergaard, og organist Eva-

M arie O lesen.

Sk alborg Kirk es Spirek or afslutter k oncerten

m ed Luciaoptog. Efter k oncerten er a le

velk om ne i sognesalen, h vor Sk alborg

H usm oderforening er væ rt ved en k op k affe, og

h vor der vil væ re m uligh ed for at synge

julesange fra H øjsk olesangbogen.


M andag de n 13. fe bruar og tirsdag de n 14.

fe bruar k l. 19 .00

M usicalen „Nattergalen“

Sk alborg Kirk es Spirek or og

Sofiendalsk olens Kor

Frit efter H . C. Andersen.

Søndag de n 26. m arts k l. 16.00

Årh us Strygerensem ble

Dirigent: Dom k antor Carsten Seyer-

H ansen

Ensem blet, bestående af 24 strygere, spi ler lette

barok toner, m en også 250-året for W . A. M ozart

vil præ ge program m et.

Søndag den 30. april k l. 16.00

Th isted Drenge- og M andsk or

Dirigent: Preben Nørgaard Ch ristensen

Th isted Drenge- og M andsk or h ører absolut til

i eliten af dansk k orm usik . Dette sk ønt k lingende

k or af sk olede drengestem m er optræ der ofte

i sam arbejde m ed Aalborg Sym foniork ester og

h ar deltaget i bl.a. Vendsyssel Festival.

Kirk ens fødselsdag

Søndag de n 27. nove m be r

Festgudstjeneste k l. 10.00

Derefter k irk efrok ost og k oncert k l. 14.00 m ed

opførelse af Joh n H øybyes flotte k orvæ rk

„Glæ den“ – se program m et side 8.

Adventsfest

Onsdag de n 7. de ce m be r k l. 14.00

H er følger vi den gode tradition: Vi begynder

m ed en k ort gudstjeneste i k irk en.

Derefter sam les vi i Sognesalen til k affe og

lagk age, fæ lessang og gavespil.

Kirk ens julefest

Onsdag de n 28. de ce m be r k l. 19 .00

En god, gam m eldags julefest: Julesalm er,

juletræ , julefortæ ling, julem and, julepose,

julek ager og julelege.

O g som sæ dvanlig m ed en flot afslutning i

k irk en, h vor Sk alborg Kirk es Spirek or opfører

et julespil.

9


10

Vensk absprojek tet i Sierra Leone

Sk alborg sogn er vensk absm

enigh ed m ed m enigh eden i

St. Joh n's sogn i Kangah un i

Sierra Leone.

Form ålet m ed dette er gensidigh

ed.

Der er sk abt direk te k ontak t m ellem

m enigh ederne, så gensidig

interesse, inform ation og udvek

sling på forsk e lig m åde k an

trives. Breve og fotos k an

udvek sles – og besøg m åsk e engang

finde sted.

Sierra Leone er et af verdens fattigste

lande. Derfor bliver det

naturligt også at forsøge at støtte

vensk absm enigh eden en li le

sm ule øk onom isk . Det sk er gennem

igangsæ tningen af nogle

ak tiviteter, som k an sk abe et afk

ast. Pengene sendes til Kangah

un gennem Sk alborg sogns

sam arbejdspartner, Sudanm issionen,

som h ar folk på stedet. I

Kangah un er der dannet en k om

ite, som h ar fået ansvaret for,

at pengene k analiseres til de rigtige

m ennesk er. Til dem , der h ar

størst beh ov.

Ak tiviteterne vedrørende vensk absprojek tet i

Sierra Leone planlæ gges efterh ånden, så h old

øje m ed dem i k irk ebladet. Der vil de blive om -

talt.

M ålet for den støtte, som Sk alborg sogn på denne

m åde k an yde, er – indtil andet besluttes –

h jæ lp til dyrk ningen af jorden, til såsæ d og m åsk

e lidt redsk aber. Det m este i landet er lagt

øde p.g.a. borgerk rigen, så beh ovet er stort. O g

freden h older, så a le k ræ fter k an sæ ttes ind på

genopbygningen.

Arbejdet i Sk alborg sogn m ed vensk absprojek -

tet er lagt i h æ nderne på frivi lige. O g der er

nok at gøre. Så sk u le der væ re nogle blandt

sognets beboere, der k unne h ave interesse i at

væ re m ed i dette arbejde, så vil al h jæ lp blive

m odtaget m ed stor tak nem m eligh ed.

H envendelse h erom k an sk e til k irk ens k ontor.

Planlagte arrangem enter vedrørende

vensk absprojek tet:

Søndag de n 18. se pte m be r

M ark edsdag i forbindelse m ed h østgudstjenesten.

Se om talen i k irk ebladet.

Onsdag de n 15. fe bruar k l. 19 .30

„Nyt fra Sierra Leone“. H e le Sylvest vil fortæ lle

nyt og vise bi leder om vor vensk absm enig-

h ed. Vi vil også forsøge m ed en pak k e-fest til

fordel for projek tet.


Sk alborg Kirk e Efterår 2005

Septem ber

Søndag 4. 16.00 Koncert m ed sopran og piano

O nsdag 7. 10.00 H øjsk oledag. Fæ lessangens betydning. Jørgen Ank er Jørgensen

Fredag 9 . 18.00 FredagsTræ f. H . C. Andersen igen, og dog. Peter Søvad

Søndag 11. 14.30 SøndagsH jørnet

Søndag 18. 10.00 H østgudstjeneste og m ark edsdag

O nsdag 21. 16.45 Fyraftensgudstjeneste

Torsdag 29 . 19 .00 H ele Sk alborg Synger, m ed en h el stribe Sk alborg-k or

O k tober

O nsdag 5. 10.00 H øjsk oledag. — H istorien om Guds søn. Knud Jacobsen

Søndag 9 . 14.30 SøndagsH jørnet

O nsdag 12. 16.45 Fyraftensgudstjeneste

Fredag 14. 18.00 FredagsTræ f. Det sårbare sam liv. Lisbeth Dons Ch ristensen

Torsdag 27. 19 .30 Sk alborgAften m ed Lene og O le H artling

Novem ber

O nsdag 2. 10.00 H øjsk oledag. Vejen til Santiago de Com postela. Kirsten H ørby

O nsdag 2. 16.45 Fyraftensgudstjeneste

Søndag 6. 14.30 SøndagsH jørnet

Fredag 11. 18.00 FredagsTræ f. Forsvar for Judas. Erling Agergaard

Søndag 13. 15.30 Kor- og orgelk oncert m ed Vor Frue Cantori, H aderslev

Søndag 20. 11.30 FDF's julestue.

O nsdag 23. 16.45 Fyraftensgudstjeneste

Søndag 27. 10.00 Kirk ens fødselsdag. Joh n H øybyes „Glæ den“ k l. 14.00

Decem ber.

Søndag 4. 14.30 SøndagsH jørnet

O nsdag 7. 14.00 Adventsfest

O nsdag 14. 19 .30 Vi synger julen ind m ed Vok alisterne og Spirek oret

O nsdag 28. 19 .00 Kirk ens julefest

11


12

Sk alborg Kirk e Forår 2006

Januar

O nsdag 4. 10.00 H øjsk oledag. Grønland. Vagn Th om sen

Fredag 13. 18.00 FredagsTræ f. Danm ark s efterk rigstid. Lars H edegaard

Søndag 15. 14.30 SøndagsH jørnet

Februar

O nsdag 1. 10.00 H øjsk oledag. Kristendom og m ayaerne. Peter Fisch er-M ø ler

Søndag 5. 14.30 SøndagsH jørnet

Fredag 10. 18.00 FredagsTræ f. Verdens bedst bevarede fotoark iv. H enning Bender

M andag 13. 19 .00 M usicalen „Nattergalen“. Spirek oret og Sofiendalsk olens Kor

Tirsdag 14. 19 .00 M usicalen „Nattergalen“. Spirek oret og Sofiendalsk olens Kor

O nsdag 15. 19 .30 Sierra Leone-projek tet og pak k efest. H e le Sylvest

M arts

O nsdag 1. 10.00 H øjsk oledag. En m usik alsk vandretur. H enning Toft Bro

Fredag 10. 18.00 FredagsTræ f. PH - en m oderne Grundtvig. Jørgen Carlsen

Søndag 19 . 14.30 SøndagsH jørnet

Søndag 26. 16.00 Koncert m ed Årh us Strygerensem ble

Tirsdag 28. 19 .30 Sk alborgAften. Da Vinci M ysteriet. M arie Vejrup Nielsen

April

O nsdag 5. 10.00 H øjsk oledag. Søibergs „De levendes land“. Birgitte Li lelund

Søndag 23. 14.30 SøndagsH jørnet

Søndag 30. 16.00 Koncert m ed Th isted Drenge- og M andsk or

M aj

Søndag 7. 14.30 SøndagsH jørnet

Juni

O nsdag 7. 13.00 Udflugt. Naturreservatet Vejlerne og Tøm m erby Kirk e

More magazines by this user
Similar magazines