SIKKERHEDSDATABLAD - Hosting by Talk Active

web77310.ta27.talkactive.net

SIKKERHEDSDATABLAD - Hosting by Talk Active

SIKKERHEDSDATABLAD

4924 - GRAFF-IT-OFF® IMPRÆGNERING

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nummer. Pr nr: 1394508 Udstedelsesdato: 14.03.2008

Revisionsdato: 20.03.2009

4924 - GRAFF-IT-OFF® IMPRÆGNERING

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

Samson Enviro ApS

Bøgeskovvej 7

DK-3490 Kvistgård

Tlf.: 4913 9700

Fax: 4913 8040

e-mail.: info@samsonenviro.dk

Varetype og anvendelsesområde:

Imprægnering mod graffiti

2. Fareidentifikation:

Lokalirriterende

Irriterer øjnene og huden. Indeholder organisk opløsningsmiddel.

Kode-nr.: 00 - 3

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Navn CAS-nr: EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger

Kaliumhydroxid 1310-58-3 215-181-3


SIKKERHEDSDATABLAD

4924 - GRAFF-IT-OFF® IMPRÆGNERING

5. Brandbekæmpelse:

Brandslukningsmidler: Produktet er ikke brandfarligt. Vælg slukningsmiddel efter omgivende brand.

Personlig beskyttelse: Beskyttelsesudstyr samt lufttilført åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: For personlige værnemidler se afsnit 8.

Spild: Spild opsamles med absorberende middel til egnede beholdere for bortskaffelse

(se afsnit 13).

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Sørg for adgang til øjenskylleflaske. Se afsnit 8 for personlige værnemidler. Undgå kontakt

med øjnene og huden.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og

nydelsesmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation/udsugning.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:

Kaliumhydroxid: 2 mg/m³ L

Personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Anvend egnet åndedrætsværn (fintstøvmaske) ved sprøjtning.

Beskyttelse af hænder: Bær uigennemtrængelige beskyttelseshandsker. Handsker skal vælges i samråd med

handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den

aktuelle arbejdsplads.

Øjenværn: Bær beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk i øjnene.

Beskyttelse af huden: Bær særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Klar, ufarvet

Lugt: Ingen

Vægtfylde: 1 g/ml

Vandopløselighed: 100%

Viskositet: Som vand

pH: 11

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.

Materialer som bør undgås: Produktet kan reagere kraftigt med syrer under varmeudvikling.

2


SIKKERHEDSDATABLAD

4924 - GRAFF-IT-OFF® IMPRÆGNERING

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding: Indånding af sprøjtetåger kan irriterer åndedrætsorganerne.

Indtagelse: Indtagelse af større mængder forårsager kvalme.

Hudkontakt: Irriterer huden.

Øjenkontakt: Irriterer øjnene.

12. Miljøoplysninger:

Økotoksicitet:

Kaliumhydroxid: Stærkt basiske egenskaber er ansvarlig for den skadelige effekt på fisk,

plankton mm.

pH over 9 har en ætsende effekt på fisk (evt. fiskedød).

LC50 fisk (Lepomis machrochirus): pH = 10.5/96h

EC50 (Daphnia magna): 40-240 mg/l/48h

pH over eller lig med 8,5 har ødelæggende effekt på alger.

13. Bortskaffelse:

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

14. Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG

for søtransport.

Ikke farligt gods

15. Oplysninger om regulering:

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af

kemiske stoffer og produktet, mærkes produktet som følger:

Lokalirriterende

Indeholder: Kaliumhydroxid, Kaliummethylsiliconat

R-sætninger: 36/38 Irriterer øjnene og huden.

S-sætninger: 2 Opbevares utilgængeligt for børn.

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes.

36/37/39- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og –briller/ansigtsskærm.

Kode-nr.: 00 - 3 (1993) Pr-nr.: 1394508

Nationale bestemmelser:

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år jfr.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

3


SIKKERHEDSDATABLAD

4924 - GRAFF-IT-OFF® IMPRÆGNERING

16. Andre oplysninger:

Tekst for R-sætninger i afsnit 3:

35 Alvorlig ætsningsfare

UBA.nr- 5272-0014

Udarbejdet af LUCKOW ApS, konsulentfirma

+45 4848 1294

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Sikkerhedsdatablad, vor

nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og

kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som

angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er

overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette

sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

4

More magazines by this user
Similar magazines