8 - Hedensted Gruppen

hedensted.gruppen.dk

8 - Hedensted Gruppen

8 specialprodukter

Dansk Træmel tilbyder 8 specialprodukter til brug Dansk Træmel offers 8 types of special products for

i pelsningsprocessen. use in the pelting process.

Dette giver dig valgfrihed, til at vælge de mest This gives you the possibility to choose the most

egnede produkter til de enkelte processer. suitable products for each process.

Fælles for disse produkter er et meget lavt Common for these products are very low dust

støvindhold, samt skarp og kantet struktur; to content as well as sharp and angular structure,

egenskaber som er særdeles relevante, specielt which is two characteristics of great relevance,

når der efterspørges skind med kompakt og fast especially when there is a demand for fur with

underuld. compact and solid wool.

Vi tilbyder også universalprodukter, som er Furthermore we offer universal products that are

velegnet til alle processer. suitable for all processes.

Vi giver dig muligheden for at vælge, du We give you the opportunity to choose, you

bestemmer selv. decide.

8 8

8 recommended types of wood flour

specialprodukter /

8 special products

Optimale skind/

Optimum fur

Bedre afregning/

Better pricing

Bedre indtjening med kvalitetstræmel Better revenue with quality wood flour

Med optimal rensning af både hår- og lædersiden With optimal cleaning of both fur- and leather side

bevarer du: you maintain:

• Skindets spændstighed og overflade, samt • The resilience and surface of the fur as well as

tætheden i underulden. the density in the wool.

• Optimal farve og renhed, ingen misfarvning af • Optimal color and purity, no discoloration of light

lyse mink. fur.

Endvidere ses intet støv i underulden og ikke Furthermore you will see no dust in the wool and

mindst, ingen fedtudtræk. not least, no fat extraction.

Hvis du, med vores træmelsprodukter, kan løfte If you are able to increase just 4% of your furs by

bare 4 % af dine skind et kvalitetstrin, betaler one quality step with the use of our wood flour

merprisen på disse skind for alt træmelen. products, the additional price of these furs will

Skulle du, mod forventning, kun løfte ca. 1 % equal the price of the wood flour. Should you,

af dine skind et kvalitetstrin, er merprisen på contrary to our expectations, only increase approx.

vores produkter, sammenlignet med et dårligere 1 % of your furs by one quality step, the extra

træmelsprodukt, til rigelighed indtjent. costs of our products, compared to a poorer wood

flour product, will certainly be covered.

5

More magazines by this user
Similar magazines