klikke her - Esbjerg Golfklub

egk.dk

klikke her - Esbjerg Golfklub

10. februar 2012

Til EGK’s medlemmer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

mandag 27. februar 2012 kl. 19:00

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingenter og skabsleje for det kommende år.

5. Forhandling og afstemning om indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

Ad pkt 4. Fastsættelse af kontingenter og skabsleje for det kommende år:

Da bestyrelsen fremsætter forslag vedrørende vedtægtsændringer, som

indeholder en ændring vedr. indskud og bemyndigelse til at råde over

indskuddet i indeværende år behandles dette under punkt 5 som forslag 1, 2

og 3.

Ad pkt 5. Indkomne forslag:

Ad pkt 6. Valg af bestyrelse:

1. Bestyrelsen foreslår ændringer af de eksisterende vedtægter til et nyt

sæt vedtægter – se bilag 3.

2. Såfremt forslag 1 vedtages foreslår bestyrelsen kontingenter, indskud

og andre ydelser som vist i bilag 4 – tabel 4a.

3. Såfremt forslag 1 forkastes foreslår bestyrelsen kontingenter og

skabsleje som vist i bilag 4 – tabel 4b.

4. Medlem 1324 Bo Jacobsen har fremsat følgende forslag vedrørende

tidsbestilling – se bilag 5.

5. På baggrund af forslag 4 fremsætter bestyrelsen et forslag vedrørende

differentieret tidsbestilling på Marbækbanen – se bilag 6.

På valg er Jørn Brodersen, Lars V. Hansen, John Hansen og Torben Leth.

Jørn Brodersen og Torben Leth ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af John Hansen og Lars V. Hansen samt nyvalg

af Birgith Andersen og Jane Frank Lund.

1/44


Ad pkt 7. Valg af revisor:

Ulrik C. Jensen

Formand

10. februar 2012

Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming Kühl som revisor og Valdemar

Nygaard som revisorsuppleant.

2/44


10. februar 2012

Bilag 1

Bestyrelsens beretning for 2010/12 til EGK’s generalforsamling 27. februar 2012.

I modsætning til 2010 sæsonen, så har 2011 sæsonen været meget længere målt på ”hvor tit

vi kunne komme på græs”. Kvaliteten af banerne har også været bedre, selvom vi havde en

periode i starten af sæsonen med ”tørke”. Spille- og kvalitetsmæssigt en sæson i den gode

ende af skalaen.

Sæsonen blev også længere grundet vedtagelsen af vores nye vedtægter og omlægning af

vores regnskabsår til at følge kalenderåret, dvs. vi i overgangsperioden har aflagt et 15

måneders regnskab. Spørgsmålet om likviditeten (pengestrømmen) i klubben blev allerede

rejst på generalforsamlingen i 2010. Det vil være en skam at sige, at der ikke er blevet brugt

tid på at diskutere økonomi i bestyrelsen. Det har været et brandvarmt emne, og i tillæg med

værdsat hjælp fra Henrik Søholt eksisterer der nu i klubben et likviditetsbudget gældende 5 år

frem. Meget mere om dette på generalforsamlingen og tiden fremover – de lukrative tider med

lange ventelister er ikke på tale mere – driften af EGK er blevet mere kompleks.

I januar 2011 bød vi velkommen til vores nye Golfmanager André, noget vi havde store

forventninger til og så frem til. I løbet af vinterens samtaler var vi overbeviste om, at nu havde

vi fundet en person, der udover at være den daglige administrative leder af klubben også

kunne skabe merindtjening. Det lykkedes ikke, og per 1. august 2011 ophørte samarbejdet

mellem André og EGK. På med hatten igen – og per 1. november startede HC Warrer som

klubbens nye Golfmanager, som indtil videre har gjort et meget flot stykke arbejde. Vi er

overbeviste om, at med HC som daglig leder, så går det i det rigtige retning.

I foråret forsøgte vi at gentage succes’en fra 2010 med en klubaften, men der var desværre

ikke opbakning nok. Det skyldes højst sandsynligt, at tidspunktet var sat for tidligt. Der blev

dog taget revanche i efteråret da klubaftenen med overskriften ”tidsbestilling i EGK?” blev

lanceret. Et fabelagtigt fremmøde på over 100 personer – og debatten gik livligt. Lad os

afvente generalforsamlingen 2012 og se, hvad der sker med dette emne. Vi håber der er plads

nok i klubhuset?

På medlemssiden er vi også ramt af afmatningen i dansk golf – vi har meget svært ved at

holde vores medlemsskare status quo, også selvom vores begynderudvalg i 2011 har udvist

stor fleksibilitet og kreativitet. Tak for den store indsats – og måles en nettofremgang ved

udgangen af 2012, så vil det være meget værdifuldt for klubben. Vi har for 2012 budgetteret

med en ”nultilvækst”, hvilket betyder at vi skal skaffe ca. 100 nye medlemmer.

Mere statistik over sæsonen er angivet i afsnittet ”Statistik” i det følgende.

Vi fik i 2011 også etableret et nyt baneudvalg bestående af meget engagerede personer – brug

udvalget til jeres spørgsmål omkring banerne og jeres indspark til eventuelle forbedringer. Alle

forslag vil blive logget – og selvfølgelig blive prioriteret afhængig af klubbens økonomiske

formåen. Tekniske spørgsmål omkring banepleje og stand svares på af vores Chefgreenkeeper

Svend, og såfremt det vurderes at have almen interesse vil det blive bragt på hjemmesiden

under nyheder.

3/44


Som nævnt i indledningen blev vores nye vedtægter en realitet i 2011, og umiddelbart efter

generalforsamlingen i 2010 tilbød Mads Dam og Henrik Søholt at modernisere indholdet

yderligere sammen med sprogbruget, og det hat ført til at vi igen i år på generalforsamlingen

skal behandle vedtægtsændringer. Der er ikke nogen kontroversielle emner, og jeg vil henvise

til motiveringen af forslaget, som er sendt ud sammen med indkaldelsen til

generalforsamlingen. I bund og grund var vores vedtægter 90 år gamle med diverse tillæg –

og såfremt de nye vedtages på generalforsamlingen 2012, så har vi et tidssvarende sæt

vedtægter. Vær opmærksom på at forslaget fremsættes som ”enten eller”, dvs. er der ikke

flertal for en passus, så falder hele forslaget.

Med hensyn til driften af EGK i 2011 og de 15 måneders regnskab i overgangsperioden vil jeg

gøre opmærksom på nedenstående:

”Vi finder det væsentligt at henlede opmærksomheden på, at Esbjerg Golfklub af

administrative årsager har gennemført den på generalforsamlingen i november 2010

besluttede omlægning af regnskabsåret til at følge kalenderåret.

Som en konsekvens heraf indeholder indeværende årsregnskab ekstraordinært et driftsresultat

for 15 måneder (perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2011).

Esbjerg Golfklubs primære indtægter sker ved medlemmernes årlige kontingentindbetaling

primo året, hvorimod udgifter afholdes løbende over året.

Indeværende driftsresultat er således ekstraordinært belastet en yderligere 3 måneders

driftsperiode (perioden 1. oktober 2011 - 31. december 2011). Vel at mærke en periode med

stærkt begrænsede indtægter som følge af medlemmernes årlige kontingentbetaling primo

året, samt et for årstiden naturligt begrænset antal greenfee-spillere og baneudlejninger.

Et tilnærmet isoleret driftsresultat for denne ekstraordinære 3 måneders periode kan opgøres

til ca. DKK -2.348.000,-.

Et anslået driftsresultat for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011 (sammenlignelig

historisk regnskabsperiode) udgør således ca. DKK 38.000,-, hvilket er svarende til det

budgetterede resultat for denne periode.

Den likviditetsmæssige udfordring og konsekvens af regnskabsperiodens omlægning er

lykkedes ved gennemførelsen af en aconto opkrævning af medlemskontingentet for 2012 samt

med stor velvilje fra Esbjerg Golfklubs bankforbindelse”

Status over sæsonen fra de respektive udvalg følger umiddelbart efter afsnittet ”Statistik”.

Statistik:

EGK’s medlemstal er ifølge opgørelse af 15.11.2011 fra DGU som følger: 189 passive, 15 long

distance og 1499 fuldtid. Af de 1499 fuldtidsmedlemmer udgør juniorerne 85.

Der er pt. ingen venteliste på personer med bagmærke – noget vi allerede har vænnet os til.

Der skal kæmpes for bare at holde medlemstallet status quo.

Mødet med golfklubberne i ”Ribe Amt’s” ordningen er omkring greenfee samarbejde 2012 er

afholdt ultimo januar 2012, og der er ikke ændringer fra året før. Alle oplysninger kan findes

på klubbens hjemmeside.

I sæsonen 2011 (gældende fra 1.10.2010 til 30.09.2011) har vi haft besøg af 463 greenfee

10. februar 2012

4/44


gæster, der har benyttet sig af rabatten ifølge ”Ribe Amt’s” ordningen. I sæsonen 2010

(gældende fra 1.10.2009 til 30.09.2010) havde vi 345 besøgende under denne ordning.

En fremgang på 34.2%. Dette skyldes primært, at spillere fra Breinholdtgaard er øget

væsentligt i forhold til året før.

Fra klubber, hvor vi har samarbejde omkring gensidig ½ greenfee, har vi haft 531 gæster mod

789 gæster i 2010, en tilbagegang på 258 svarende til 32.7%.

Fra Breinholdtgård har der i 2011 været 325 gæster, der har spillet med et af EGK’s

medlemmer til reduceret greenfee – en tilbagegang på 21.5%. Herudover har der været

yderligere 707 gæster, der har spillet med et af klubbens medlemmer til reduceret greenfee,

en tilbagegang på 35.2%. Vi har i 2011 haft besøg af 205 gæster, som har benyttet sig af

DGU-kort eller andre fritspils ordninger, en tilbagegang på 51.2%.

EGK har i alt pr. 30.09.2011 haft besøg af 3388 gæster en tilbagegang på 16.9%, heraf har

2253 gæster spillet med rabat i en eller anden udstrækning svarende til 66.5%, hvilket

procentuelt er det samme tal som sidste år (64%). For god ordens skyld skal oplyses, at det

tilsvarende antal gæster per 31.12.2011 var 3821 ensbetydende med relativt mange gæster i

vinterperioden grundet det gode vejr.

Ud over klubturneringer og øvrige turneringer, der er opført i turneringsprogrammet, har

banerne i 2011 været lejet ud 4 gange (mod 6 året før).

Ulrik C. Jensen

Huset:

10. februar 2012

Beretninger fra udvalgene 2010/2012:

Det har været et roligt år for EGK.s bygninger, vi har ikke haft de store reparationer, og

vedligeholdelse, så omkostningerne på vedligeholdelse er blevet holdt så lavt som muligt.

Driften har været svær at forudsige, olie- og elpriserne er steget markant. Andre stigninger og

gebyrer er kommet til, så det er svært at ramme det lagte budget.

Vi har også været ramt af sygdom i en længere periode på rengøringen af klubhuset. Det har

betydet, at vi har taget afsked med Leonnia, som har holdt klubhuset rent og nobelt i nogle år.

Vi har været så heldige, at Chi og Jan har stået for rengøringen i denne periode, det har vi

været glade for, og fremover står de også for rengøringen. Hans Lykke har stået for

rengøringen af toiletter på banen, dette fortsætter Hans med fremover.

Vi har også fået nye bagskabe i det første bagrum, så det nu ser ud som en helhed. Tak til alle

frivillige hjælpere med dette arbejde. Helen har visket mig i øret, at der stadig er ledige

overskabe. På dørene fra bagrummene ud mod parkeringspladsen, er der påsat skilte med

gennemgang forbudt med bagvogne. Vi vil ikke have beskidte bagvogne gennem bagrummet.

Det er møntet på dem, som går på udslagsbanen inden en golfrunde. Har man været der ovre,

så er det udenom, alt andet er en hån mod dem, som gør rent. Dem som har egne vogne,

samt rene vogne har selvfølgelig ret til udgang til første tee.

Bagskabene nede i udslagshuset er næsten fuldt udlejet, dog kunne vi godt ønske, at lejerne

ville holde tremmeskabene lidt renere, så vi ikke tiltrækker mus og andre skadedyr.

5/44


Vi mister også mange nøgler til skabene i omklædningsrummene. Det er systemnøgler, så det

koster en bondegård, hver gang der skal laves en ny. Hvis der er nogen, som har en nøgle

liggende, må den gerne afleveres på kontoret.

Erik og Jens Hvistendahl har holdt arealer rundt om huset, så det altid rent og pænt.

Tak til Jens Borg, som er eneste aktør i husudvalget. Jens har en stor viden om vores

bygninger, nogle af dem er han vist nok også fader til, han har også gode kontakter til

myndighederne, så det er lidt lettere at få svar.

Tak til Jens for godt samarbejde. Tak til alle andre for godt samarbejde i året, der er gået.

John Hansen

Eliteudvalget:

Sæsonen bød på både op- og nedture for vores hold i Danmarksturneringen. Dameholdet

måtte forlade den næstbedste række, idet spillerstop samt en række løbende afbud gjorde det

ret beset umuligt for holdet at klare skærene. Desværre ser det også ud til, at der kommer til

at gå nogle år, før EGK atter er at finde i damedivisionerne. Udviklingen af spillere til at

overtage pladserne på holdet er ikke gået helt som forventet, hvilket Sports- og eliteudvalget

har taget konsekvensen af ved helt at trække holdet ud af Danmarksturneringen i 2012. Det er

så blot at håbe, at der dukker nye talenter op i den forholdsvis snævre tilgang af piger med

interesse og mod på golf.

Herrernes 1. hold i 2. division havde som målsætning deltagelse i oprykningsspil, men det blev

ved lige ved og næsten. Holdet sluttede á points med Varde, men afgørende var det, at Varde

havde vundet begge kampe mod EGK og dermed nappede 1. pladsen i puljen som bedst i de

indbyrdes kampe.

Der var på forhånd stille store forventninger til herrernes 2. hold i 4. division. Og de blev til

fulde indfriet, således at holdet i 2012 sæsonen spiller i 3. division. Et stort tillykke.

Herrernes hold i kvalifikationsrækken har hovedsageligt bestået af de helt unge juniorer –

boblerne – og de har til fulde levet op til forventningerne med en flot 2. plads i puljen. Det

beviser blot, at EGK råder over en fin bredde. Godt gået.

Hos seniorerne måtte vores ellers sejrsvante 1. hold noget overraskende forlade den bedste

række efter at have vundet bronzemedaljer året før.

Der skal fra eliteudvalget lyde en stor tak for den engagerede indsats fra alle omkring

elitearbejdet, herunder trænerteamet, holdledere, udvalgsmedlemmer og forældre. Ligeledes

en stor tak til Erhvervsklubben for beklædning og bolde samt økonomisk støtte til bl.a. fysik

træning og ikke mindst træningsturen til Spanien som optakt til sæsonen.

Jørn Brodersen

10. februar 2012

6/44


Banen:

Sæsonen for banerne startede lidt senere end vi har været vant til, Myrtuebanen åbnede d.

17/3-2011 og Marbæk d. 30/3-2011, det havde været en rigtig hård vinter, som de fleste nok

kan huske.

Endelig kunne vi komme i gang med arbejdet på banerne, det viste sig hurtigt at greens på

Marbæk og de første ni på Myrtuebanen, var ramt af gamle svampeskader, noget vi måske

skal til at vænne os til, at greens i starten af sæsonen er lidt mere ujævne, vi har ikke lov til at

bruge de effektive midler mere. Kan vi løse dette problem? nej ikke helt, men ved hyppig

propning og eftersåning, samt tilførsel af et nyt vækstlag (topdresning), kan vi mindske

problemet. Det skal også nævnes at de sidste ni huller på Myretuen, har været fri for

svampeskader, de har et bedre vækstlag og blev eftersået 4 gange i 2010, så det kan måske

lade sig gøre!

7 uger med østenvind fik sat vores vandingsanlæg på prøve, helt undgå tørkeskader kunne vi

ikke, men som de fleste også husker, blev det varme og tørre vejr afløst af vejr indeholdende

masser af vand, det gav os så andre problemer, greens blev ikke prikket så regelmæssigt, som

de burde (hver 4-6 uge). Vi fik dog proppet og eftersået greens en gang, det skulle være gjort

2 gange, men vejret var ikke med os.

Mængden af ”kulturgræs” i greens bliver bedre og bedre, så vi fortsætter den plan, som den

konsulent vi havde besøg af i 2010 lagde, det var Conor Nolan fra Irland fra STRI (sport turf

research institute).

Vandingsanlægget klarede igen skærene i 2011, vi havde dog 4 brud på den gamle

hovedledning, vi håber det bedste i 2012, men vi skal nok inden for alt for lang tid, have

kigget på en udskiftning, men her spiller økonomien meget kraftigt ind. I 2011 ændrede vi

aflæsningsmetode, vi gik fra timetæller til vandmåler, hvilket giver os et reelt billede af

vandforbruget og har også givet os en pæn besparelse.

Maskinparken har i sæsonen kørt uden nævneværdige problemer, der er dog maskiner der er

ved og trænge til udskiftning, de udskiftes løbende, så meget som økonomien tillader. Vores

mekaniker Hardy Pedersen valgte at gå på efterløn d. 31/3-2011, Svend har derefter overtaget

værkstedet. Personalet er stabilt og pt. har vi 3 mand i voksenlære som greenkeepere,

Thomas bliver udlært i 2012, Odd i 2013 og Preben i 2014, vi har udover det 3 greenkeeper

der er udlært, Lasse, Hans og Asger, udover det har vi 2 assistenter Kurt (20 års jubilæum i

2011) og Kent.

Vi vil når vejret tillader det få ratet Myrtuebanen om, formentlig i April-Maj måned, vi har valgt

og ændre nogle af hullerne, dvs. vi flytter teestedsmarkingerne lidt tilbage på 5 huller.

Baneudvalget har haft flere med indover beslutningen, for at til gode se alle spillertyper, både

de langtslående og kortslående, de huller det drejer sig om er hul 5+6+9+10+15, dermed

håber vi at ratingen kommer tættere på Marbæk banen, så man ikke mister så mange slag på

Myrtuebanen.

Til sidst vil jeg lige nævne at ligeså kold start vi havde på sæsonen ligeså mildt sluttede den, vi

holdt begge baner åbne i hele efteråret af 2011, faktisk blev greens klippet d. 29/12-2011!!,

så vi håber medlemmerne har nydt dette.

Slutteligt vil jeg gerne takke vores greenkeepere for at holde anlægget på flotteste vis, tak til

baneudvalget, Johannes Poulsen, Henrik Søholt, Kent Stenhøj, Peter Berg og chefgreenkeeper

10. februar 2012

7/44


Svend Villadsen, for konstruktive input. Vi arbejder fortsat på at forbedre banen og vil også

gerne takke vores medlemmer for konstruktive input, bliv endelig ved med det.

Med håb om endnu en god sæson, på banens vegne

Lars V. Hansen

Handicapudvalg:

Handicapudvalget lever sit stille liv med hjælp fra kontoret. Der er ikke noget at berette, men

vær opmærksom på de nye handicapreguleringsregler der træder i kraft 1. juli 2012 – se også

http://www.danskgolfunion.dk/klubledelse-og-drift/klubnyt/2012/2/nyt-handicapsystem.

Torben Lund

Turneringsudvalg:

I sæsonen 2011 har der været afholdt 6 klubturneringer: Åbningsturnering, Pinse-turnering,

Ægtepar-turnering, Afslutnings-turnering, Gåse-turnering og Nissegolf.

Det har været helt fantastisk med tilmeldinger til alle turneringerne, da vi i gennemsnit har

haft over 100 med. Det skyldes sikkert at vi har haft dejligt vejr, men måske også at vi har

fået nye tiltag til præmieoverrækkelse, der er jo kommet det der hedder

”lodtrækningspræmie” hvor alle deltagere (uanset om de har haft en skidt runde), har haft

mulighed for at vinde store præmier, takket være de fantastiske sponsorer der har været så

venlige at støtte os.

Ud over disse turneringer er der spillet Klubmesterskaber og Pokalturnering. Der var igen i år

ikke mange tilmeldt til mesterskaberne, så det kunne vi godt tænke os at man laver lidt om

på, så vi kan have flere tilmeldinger …. Forslag er meget imødekommende. Pokalturneringen

havde pænt tilslutning.

Der skal herfra lyde En meget stor tak til klubbens fantastiske turnerings-sponsorer: Aakjærs

for vin præmier til ”tættest på flaget”, BJ Bettergolf (Åbningsturneringen), Hotel Britannia

(Pinseturneringen), Handelsbanken (Ægteparturneringen), Elgiganten (Afslutningsturneringen)

samt Restauranten v/Chi & Jan (Gåseturneringen).

Til slut vil jeg sende en meget stor tak til de frivillige hjælper i udvalget: Finn Bruun, Kent

Stenhøj, Jan Larsen, min kone, og ikke at forglemme ”The Svennevigs” for deres afvikling af

divisionsturneringerne, tak til Ib Voss´s kontrol på Nissegolf. Tak til kontoret for det arbejde

der har været her.

Torben Lund

Begynderudvalget:

Begynderudvalget har haft en travl sæson, vi har gennemført 5 hold med gennemsnitlig ca. 15

personer pr. hold.

At det har kunnet lade sig gøre skyldes to ting - først og fremmest meget fleksible

udvalgsmedlemmer der var klar til at tænke nye tanker og gennemføre nye

undervisningsforløb og dernæst at vi på grund af udvalgets fleksibilitet har været i stand til at

samle alle der ønskede at lære at spille golf i Esbjerg Golfklub op.

10. februar 2012

8/44


Den nye undervisningsmodel er meget intensiv og kræver at kursisterne møder op to dag om

ugen i ca. seks uger og derudover selv sørger for at få gennemført lektioner hos pro'erne.

Dertil skal de så lægge en ikke ubetydelig indsats i personlig træning, så alt i alt ved sidder

man ikke med hænderne i skødet når man tilmelder sig et begynderkursus i Esbjerg Golfklub.

Til gengæld får man så også en grundig indføring i golfspillet og ikke mindst golfreglerne.

Fra dag ét spiller kursisterne på par 3 banen, hvor vi kan lære dem stort set alle situationer de

kan komme ud for omkring, dropperegler og muligheder i forbindelse med pæle af alle brugte

farver. Her lærer de bl.a. om den svære regel om at tage lempelse på nærmeste punkt for

lempelse, en regel som selv spillere der har spillet i mange år stadig ikke er rigtig fortrolig

med.

Fra anden kursusdag spiller vi turnering, dvs. vi har udviklet en handicap konverteringstabel

og tilhørende scorekort, så kursisterne allerede fra starten af kurset, bliver fortrolige med

hvordan tildelte slag og udfyldelse af scorekort fungerer.

Når kurset er ved at være gennemført så er det tid til at komme ud på lang bane. Denne del

strækker sig over tre aftener, hvor vi kan gå i gang med den svære kunst at lukke igennem,

når chokket over, hvor langt der nu er til flaget, har lagt sig.

Der er nu ved at være gået ca. to måneder, med et meget intensivt forløb og holdet er så klar

til at møde "virkeligheden" i turneringsform. Dertil har vi udviklet 24-50 turneringerne.

24-50 turneringerne afløser ikke bare tidligere tiders begynderturneringer, men er et tilbud til

alle klubbens medlemmer der ligger i handicapområdet 24 til 50 om at deltage. I 24-50

turneringer kan man således komme i bold med spillere der er helt nye og spillere der har

været i gang i mange år. I sæson 2011 har vi fra april til ultimo september spillet 24-50

turnering én gang om ugen på Myrtues forni på skiftende ugedage. I perioden hvor vi har

kunnet lave gunstart kl. 18.00 har vi adskillige gange haft brug for at lave dobbeltstarter på

flere huller. Vi spiller hovedsaglig Greensome og derfor kan vi have rigtig mange personer på

banen og alligevel afvikle turneringerne på fornuftige tider.

Vi tager et turneringsfee på 10 kr. som vi straks omsætter til boldpræmier. Præmierne

overrækkes i restauranten efter hver turnering og herefter afrundes dagen så med et par

regeldetaljer som dagens turneringsleder har iagttaget på banen den pågældende aften.

24-50 turneringerne spiller videre i en vinterspilleplan, som kan ses andet steds i bladet.

Vinterturneringerne, der afvikles som Stableford, aflyses automatisk i tilfælde af sne og

banelukninger.

Vi er af en del medlemmer blevet spurgt om hvorfor vi har lavet en handicapbegrænsning på

24,0 og svaret er at når vi har helt nye spillere med ude, dvs. spillere der endnu ikke har fået

bagmærke, så er det bedst at de går med andre spillere der ikke slår helt så langt endnu. På

den anden side har det også glædet os alle meget at der er interesse for at spille med i 24-50

selv om man ligger under i handicap og vi har derfor fra årsskiftet 2011/12 omdøbt

turneringerne til ”9 hullers turneringer” og samtidig har vi så åbent alle turneringer undtaget

nogle enkelte, hvor vi har de helt nye medlemmer med ude. Indtil 1. april spiller via

slagspil/stableford, men derefter er det generelle format Greensome. I løbet af sæsonen vil vi

introducere andre formater, ligesom vi prøver at arrangere en hulspilturnering hen over

sommeren.

Thorbjørn Juhl/Ib Voss

10. februar 2012

9/44


Sponsorudvalget:

Medlemmer af bladudvalget har arbejdet hårdt i 2011 med at sælge annoncer til klubbladet,

der udkommer 2 gange i løbet af året. Bladet høster stor ros for dets layout og kvalitet, hvilket

er medvirkende til at få solgt annoncerne og derved finansiere klubbladet.

2011 blev året, hvor vi kom ud med et helt nyt sponsorkoncept, der er blevet godt modtaget

blandt både gamle og nye sponsorer og hvor vi allerede nu har store forventninger til 2012.

Der er stadig en masse muligheder at arbejde med og det nye koncept giver mulighed for at

skræddersy specielle partneraftaler, der opfylder den enkelte virksomheds behov.

EGK takker alle klubbens og Erhvervsklubbens sponsorer for den store velvilje og positive

indstilling overfor Esbjerg Golfklub, og vi ser frem til et fortsat stærkt og værdifuldt

samarbejde i den kommende sæson.

På sponsorudvalgets vegne

H.C. Warrer

Juniorudvalget:

EGK er en ”rig” klub, hvis man skal måle på den parameter, der måler glade og ihærdige

juniorer, og på den generelle opbakning vi i klubben har på forældreområdet. Andre målinger

vil dog kunne afsløre tilbagegang på antallet af juniorer i EGK, men set over de sidste år ligger

vi nogenlunde status quo omkring de 100 – 120 spillere. Så det afhænger selvfølgelig af med

hvilken optik, vi anskuer tingene. Mål og resultater er for mange klubber essensen i arbejdet,

men for juniorudvalget gælder det også om at have det rart i sin klub. Lære hinanden at kende

genererer synergi og lyst til at komme i klubben. Og kommer man i klubben spiller man golf,

og udviklingen er sat i gang.

Juniorudvalget har i 2011 været igennem forskellige nødvendige faser med hensyn til træning,

udvikling og visioner. Disse, mener vi, kan være banebrydende for juniorarbejdet

fremadrettet.

Træningen blev som beskrevet i klubbladet ændret radikalt fra sæsonstart på indhold og

længde. Elitespillere blev hyret som hjælpetrænere med formålet at styrke bredden og det

sociale sammenhold i klubben. De unge spillere motiveres stærkt af dygtige golfere, og

nybegyndere sluses ind på en anderledes god måde. Evalueringen fra spillere, trænere og

forældre var positiv igennem sæsonen, og derfor arbejder vi på, at dette kan fortsætte og

gennemføres i 2012.

Udviklingen af spillere ligger i juniorregiet som en naturlig del af fødekæden til

divisionsholdene, hvor juniorerne i dag er stærkt repræsenteret. Derudover har vi en stor

opgave i at fastholde og motivere spillere i midtergruppen, der udgør hovedparten af EGK

juniorer, og dem skal vi værne om. Apropos udvikling af de unge har vores trænere planer på

tegnebrættet om rekruttering helt ned til 3 – 6årige. Dette vil der i den kommende sæson

arbejdes videre med, da ideen finder god opbakning.

Visioner for arbejdet med juniorer er taget op til revidering i et samarbejde imellem

sports/eliteudvalget, trænerne og juniorudvalget. En klub på størrelse med EGK kræver et

godt styringsredskab og helst et synligt redskab, så alle ved, hvor der styres hen. Arbejde med

visioner tager tid, så ingen pres på processen og arbejdsgruppen.

10. februar 2012

10/44


Juniorudvalget 2012 vil reorganisere sig efter generalforsamlingen, hvor undertegnede har

valgt at trække sig som formand men fortsat vil være en aktiv medspiller i udvalget. Jane

Frank Lund bliver den nye formand for udvalget, som i øvrigt igennem 2011 blev reduceret fra

7 til 4 personer. Kan 4 mand løse opgaven i juniorudvalget? Svaret er ganske enkelt ”Nej, det

kan vi ikke”, og derfor vil vi inden den traditionelle informationsdag i klubben beskrive de

konkrete opgaver der kan løses af Jer forældre. Juniorudvalget kan ikke være til stede ved alle

sæsonens aktiviteter og vil i 2012 primært arbejde koordinerende. Derfor er det jo fantastisk,

at vi i forvejen har god support i forældregruppen, så vi allerede på info-dagen kan udfylde en

”Masterplan”, der kan styre os sikkert igennem sæsonen. Alle kan og vil blive bedt om at tage

del i arbejdet omkring vores glade fælles juniorer.

Større og nye sponsorater til juniorarbejdet. Playhouse optimerede Deres sponsorat til en årlig

begivenhed frem for hvert 2. år, hvilket bl.a. er med til at sikre flotte præmier til klubbens

Generationsturnering. Spar Nord kom på banen med en flot præmiesum ved DGU

ranglisteturneringen 2011, som er Junior- udvalget største arrangement. Aftalen gælder atter i

2012, hvor vi håber på endnu større tilslutning.

Tusind tak til alle Jer der har deltaget i arbejdet omkring vores Juniorer.

På vegne af juniorudvalget,

Torben Leth

EGK’s ansatte:

I restauranten er Chi og Jan som altid velanskrevne blandt klubbens medlemmer og greenfee

gæster. Der er altid tid til et smil og en kvik bemærkning - det er godt for hele klubben. Tak til

jer og jeres personale – og jeg håber at helbredet bliver bedre i 2012.

Trænerteamet Ben og Johannes er en vigtig del af klubben. Ben og Johannes har med hjælp af

Arne trænet vore medlemmer, såvel begyndere, juniorer, elitespillere og øvede klubgolfere, og

jeg er overbevist om, til alles tilfredshed.

Ellen sørger med vanlig sans for, at EGK har en velassorteret og nydelig Pro Shop, også tak til

dig.

På kontoret har Helen, Lene, Elisabeth og sidste på året HC løst det specielle, og ofte

vanskelige arbejde, det er at servicere en golfklub og dens medlemmer, tak til jer alle.

Til greenkeeperne skal der også lyde en tak for en flot indsats og god pleje af banerne. En tak

til Erik der ”bestemt” sørger for, at området omkring huset er pænt og ryddeligt.

Stor tak til baneservice, som ikke har den mest taknemmelige tjans, men de løst opgaven med

stort engagement.

Der skal også lyde en helt speciel tak til klubbens mange frivillige hjælpere, uden jer ville det

være en umulig opgave, at få en så stor klub til at fungere – Tak skal I have for jeres store

indsats, der altid udføres med godt humør.

Afslutningsvis vil jeg til kollegaerne i bestyrelsen sige tak for samarbejdet i det forgangne år –

og held og lykke i jeres videre færd til Jørn Brodersen og Torben Leth, der begge stopper med

bestyrelsesarbejdet i denne omgang.

10. februar 2012

11/44


10. februar 2012

P.b.v.

Ulrik C. Jensen

Formand

_______________________

Dirigent

Dirigent på EGK's generalforsamling den 27. februar 2012

12/44


Årsrapport EGK 2010/11

10. februar 2012

Bilag 2

13/44


14/44


15/44


16/44


17/44


18/44


19/44


20/44


21/44


22/44


23/44


24/44


25/44


26/44


27/44


28/44


29/44


30/44


31/44


32/44


33/44


Forslag 1:

10. februar 2012

Bilag 3

Ændring af klubbens vedtægter – motivering af forslag til indhold:

På den seneste generalforsamling i november 2010 blev der vedtaget nogle få ændringer til

vedtægterne. Den handlede primært om at tilpasse vedtægterne til det nye fænomen

fleksmedlemskaber. Formanden varslede på generalforsamlingen, at der nok også på næste

generalforsamling ville blive behov for at tilpasse vedtægterne.

Et udvalg har i 2011 sammen med bestyrelsen gennemgået vedtægterne. Resultatet af

gennemgangen er, at det ikke er hensigtsmæssigt længere at reparerer på de gældende

vedtægter.

Den nugældende version er skrevet i 1921 og er ændret mindst 12 gange siden. Udvalget

startede derfor forfra med en total omskrivning, og med det mål at lave nogle vedtægter, der

matcher nutidige og fremtidige forventninger og krav.

Vedtægterne er klubbens fundament, og skal fastlægge værdier og procedurer. Vedtægterne

skal så vidt mulig være robuste over for forandringer i fremtidige indre og ydre forhold.

Den ændrede version omfatter 15 paragraffer, hvoraf nogle i indhold svarer til de gældende

vedtægter, men med en moderniseret tekst. De centrale ændringer er foretaget på følgende

emner:

1. Bestyrelsens adgang til at træffe beslutninger og disponere, contra emner hvor

bestemmelser og procedurer er fastlagt i vedtægterne eller beslutningsretten ligger hos

generalforsamlingen.

2. Ledelsesstruktur.

3. Økonomirapportering.

4. Konsekvensændringer som følge af omlægningen af regnskabet fra før oktoberseptember,

til nu kalenderåret.

Vedtægter er en vigtig, men kompleks størrelse. Forslaget til nye vedtægter forelægges derfor

som en helhed til medlemmernes godkendelse. Hvis et medlem ønsker at stille forslag til

ændringer til vedtægtsforslaget, opfordres der til, at disse forslag bliver bestyrelsen bekendt

inden generalforsamlingen, sådan at bestyrelsen får tid til at analysere konsekvenserne af

forslaget, og samspillet med beslægtede bestemmelser i vedtægterne.

Forslaget til de nye vedtægter er vist på de følgende 6 sider.

34/44


§ 1 Navn og hjemsted

10. februar 2012

Vedtægter - Esbjerg Golfklub

• Foreningens navn er Esbjerg Golfklub

Esbjerg Golfklub har hjemsted i Esbjerg Kommune

Klubben er forpligtet til at være medlem af Dansk Golf Union og Esbjerg Idrætsforbund.

§ 2. Formål

EGK skal drive et golfanlæg og organisere de fælles idrætslige aktiviteter, således at klubbens

medlemmer kan udøve golfspillet på alle niveauer under de bedst mulige rammer.

§ 3. Medlemmer

EGK optager fysiske personer som medlemmer. Såvel amatører som professionelle golfspillere

med medlemskab af DPGA eller anden anerkendt professionel organisation kan være

medlemmer.

Medlemmerne opdeles i kategorier med henblik på differentiering af kontingentsatser,

indskudssatser, og spillerettigheder. Forslag til kategorier behandles på den ordinære

generalforsamling under dagsordenens punkt 4 jf § 10.

Obligatoriske kategorier omfatter:

• juniorer - til og med 18. år.

• ynglinge - fra 19. år til og med 25. år.

• seniorer – fra og med 26. år

• passive

Den kategori, som et medlem tilhører den 15. marts fastholdes i relation til kontingentsatser

frem til 31. december.

Aktive medlemmer, der har været medlem i mindst 1 kontingentår, kan skifte til passivt

medlemskab.

Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn fastsætte et maksimum for det totale antal medlemmer,

eller et maksimalt antal for hver kategori af medlemmer. Sker dette indføres samtidig en

tidsprioriteret venteliste. Passive medlemmer har dog fortrinsret til at overgå til aktivt

medlemskab.

§ 4 Ind –, udmeldelse og ændring af medlemskategori

Ansøgning om medlemskab, udmeldelse og anmodning om ændring af medlemskategori sker

ved henvendelse til EGKs sekretariat. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse.

35/44


For personer under 18 år skal ansøgningen underskrives af forældre eller værge.

Medlemskabet gælder for kalenderåret.

Udmeldelse skal meddeles til EGKs sekretariat. Meddelelsen skal være skriftlig.

Modtages udmeldelsen senest 15. marts bortfalder kontingentbetalingen for samme år.

Ved udmeldelse i løbet af året er et medlem ikke berettiget til forholdsmæssig

kontingentrefusion.

Et medlem har ved udmeldelse ikke krav på tilbagebetaling af indskud.

Anmodning om ændring af medlemskategori for kalenderåret skal ske skriftligt og senest den

15. marts.

§ 5. Indskud og kontingenter

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingenter, indskud og andre ydelser, der

opkræves hos medlemmerne.

Bestyrelsen fremlægger i indkaldelse til den ordinære generalforsamling forslag til

kontingentsatser, indskud og andre ydelser. Forslaget skal fremsættes under hensyntagen til

at sikre klubbens forsvarlige drift på kort og langt sigt.

Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte satserne for indskud, bortset

fra juniorer, der ikke betaler indskud. Bemyndigelsen, der gælder for et år, behandles under

dagsordenens punkt 4 jf § 10.

Ved optagelse eller kategoriskift i klubben betaler aktive medlemmer et indskud.

Juniorer betaler intet indskud ved indmeldelsen men ved overgang til ynglingemedlemsskab

betales halvdelen af det indskud, der var gældende på indmeldelsestidspunktet. Er indskuddet

efterfølgende faldet eller helt bortfaldet, betales dog alene det lavere indskud.

Ynglinge betaler halvt indskud i forhold til senior indskud i det år medlemmet skifter

medlemskategori.

Ved overgang fra yngling til senior betales halvdelen af det indskud, der var gældende på

indmeldelsestidspunktet. Er indskuddet efterfølgende faldet eller helt bortfaldet betales dog det

lavere indskud.

Kontingentet opkræves i 2 rater. Første rate udgør halvdelen af det aktuelle kontingent for det

foregående år og forfalder til betaling den 15. januar eller førstkommende hverdag herefter,

såfremt denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag.

Anden rate forfalder til betaling den 15. marts eller førstkommende hverdag herefter, såfremt

denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag og udgør restbetalingen i forhold til det

på generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.

10. februar 2012

36/44


§ 6. Restance

Intet medlem, der er i kontingentrestance efter den 1. april, har ret til at benytte klubbens

anlæg.

Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører eksklusion, medmindre

bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når restancen er betalt.

§ 7. Ordensregler og disciplinære sanktioner

Golfspillet udøves i henhold til de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte

golfregler og bestemmelser. Endvidere gælder de af EGA og Dansk Golf Unions fastsatte

handicap- og amatørregler.

Bestyrelsen kan fastsætte regler for afvikling af spillet på banerne, og brugen af

træningsfaciliteter, udstyr og lokaler.

Overtrædelse af de af bestyrelsen fastsatte regler kan af bestyrelsen sanktioneres med en

tidsbestemt karantæne, eller ved gentagen og grov overtrædelse med eksklusion af klubben.

Alle sanktioner skal meddeles skriftligt af bestyrelsen til medlemmet, og skal være

tilstrækkelig begrundet. En afgørelse om eksklusion kan indbringes for Dansk Golf Unions

Amatør- og Ordensudvalg.

§ 8. Ordinær - og ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Esbjerg inden den 1. marts.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved

annoncering i den lokale presse, opslag i klubhus samt på klubbens hjemmeside. Indkaldelse

skal indeholde dagsorden og gengive de fremsatte forslag, der skal behandles, herunder

forslag til kontingenter m.v.

Sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling og senest 10 dage før afholdelse af

ordinær generalforsamling skal følgende bilag gøres tilgængelige på klubbens hjemmeside:

Årsregnskab, budget for indeværende år med kontingentforslag, bestyrelsens beretning samt

eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig

begæring af mindst 75 aktive stemmeberettigede medlemmer. Begæring skal indeholde emne

og forslag, der ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger efter bestyrelsens

beslutning herom eller modtagelse af begæring. Indkaldelsen sker i øvrigt som indkaldelsen til

den ordinære generalforsamling.

10. februar 2012

37/44


Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Angående det på generalforsamlingen passerede, navnlig de af forsamlingen fattede

beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning indføres i klubbens

forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. En underskrift af klubbens således

underskrevne forhandlingsprotokol skal anses for fuld bevisende i enhver henseende.

Dagen efter afholdelse af generalforsamling, hvor der er vedtaget kontingentsatser eller andre

ydelser, der opkræves hos medlemmerne, skal oversigt over det vedtagne offentliggøres på

klubbens hjemmeside samt på opslag i klubhuset.

§ 9. Dagsorden

På den ordinære generalforsamling behandles følgende sager:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingenter og andre ydelser for det indeværende år.

5. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

Medlemmer er berettigede til at indgive forslag til behandling på den ordinære

generalforsamling.

Forslag skal være indgivet skriftligt til EGKs sekretariat senest 21 dage før

generalforsamlingen.

§ 10. Stemmeretsregler

Stemmeberettigede er aktive myndige medlemmer, og som ikke er i kontingentrestance. Hvert

stemmeberettiget medlem har én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen afgør som hovedregel alle sager ved simpel stemmeflerhed.

Følgende sager kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer for vedtagelse:

• ændring af vedtægter

• køb af jord

Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

§ 11. Klubbens ledelse

Bestyrelsen forestår ledelsen af klubbens anliggender.

Generalforsamlingen vælger klubbens bestyrelse, der består af 7 medlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede myndige medlemmer. Dog er medlemmer,

der er økonomisk afhængige af eller indtager en lønnet stilling i klubben ikke valgbare til

bestyrelsen.

10. februar 2012

38/44


Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der på hver

generalforsamling er henholdsvis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Genvalg kan finde sted.

For at kunne vælges som bestyrelsesmedlem på en generalforsamling, skal vedkommende

være til stede eller have afgivet skriftlig accept på at modtage valg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og nedsætter de

nødvendige udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og i den forbindelse

nedsættes et forretningsudvalg bestående af klubbens formand, kasserer og administrative

leder.

Ved formandens forfald fungerer næstformanden som formand. I tilfælde af yderligere vakance

kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Alle

spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Over bestyrelsens forhandlinger føres

protokol.

Bestyrelsen er berettiget til at handle og optræde på klubbens vegne med bindende virkning

for samme i alle anliggender. Til anlæg af ny bane, køb eller salg af fast ejendom kræves dog

en generalforsamling samtykke. Bestyrelsen er med generalforsamlingens bemyndigelse

berettiget til at søge adgang for klubben til at drive beværtning med ret til udskænkning.

Bestyrelsen fastsætter greenfee takster samt vedtager eventuelle rabatordninger.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne tegnede forpligtelse hæfter alene klubbens formue.

Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening eller en af disse i forening med

kassereren. Foreningens formueforhold varetages af en anerkendt bankforbindelse, som

vælges af bestyrelsen.

§ 12. Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger udvalgsformændene.

Udvalgsformændene udpeger herefter resten af udvalget.

§ 13. Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal vise et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, resultat og

økonomiske stilling.

Årsregnskabet for det forløbne år skal suppleres med et budget for det kommende år

omfattende resultatbudget, balancebudget , investeringer og finansiering.

10. februar 2012

39/44


§ 14. Revision

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valg statsautoriseret eller registreret

revisor.

§ 15. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

For at opløsning kan vedtages, kræves at mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer er

til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af repræsenterede stemmeberettigede

medlemmer.

Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, men er forslaget vedtaget af 2/3 af de

repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny

ekstraordinær generalforsamling med mindst 10 dages varsel, der senest skal holdes 4 uger

efter den første generalforsamling. Forslaget kan herefter vedtages af 2/3 af de

repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til almennyttige formål

indenfor folkeoplysningslovens område i Esbjerg Kommune.

10. februar 2012

40/44


10. februar 2012

Bilag 4

Kontingentsatser 2012 [DKK]

2012 2011 Ændring

Senior 6,300 6,100 200

Familie 14,000 14,100 -100

Ynglinge (18-25 år) 4,000 4,850 -850

Ynglinge under udd. 3,000 3,300 -300

Junior (8-17 år) 1,500 2,100 -600

Minigolfere (under 8 år) 500 900 -400

Long Distance Senior 4,400 4,350 50

Long Distance Junior 1,750 1,750 0

Passive senior 1,000 1,000 0

Passive junior 350 350 0

Noter:

1) Veterankategorien er udgået jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning.

2)Indskud foreslås fastholdt som DKK 6000,-. Bestyrelsen får iht. de nye vedtægter

bemyndigelse til at råde over indskuddet i indeværende år

3) Bolde og vogne er samme pris i 2012 og 2013, dvs. DKK 280,-.

Skabsleje 2012 [DKK]

Skabe Årlig leje

Små stålskabe 250

Grå skabe 275

Store stålskabe 275

Trådskabe uden el 600

Trådskabe med el 825

Små trådskabe 275

Tabel 4a: Forslag til kontingentsatser og indskud

Noter:

1) Skabsleje er uændret i forhold til 2011. Bestyrelsen fastsætter fremadrettet skabslejen.

41/44


Kontingentsatser 2012 [DKK]

2012 2011 Ændring

Senior 6,300 6,100 200

Familie 14,000 14,100 -100

Ynglinge (18-25 år) 4,000 4,850 -850

Ynglinge under udd. 3,000 3,300 -300

Junior (8-17 år) 1,500 2,100 -600

Minigolfere (under 8 år) 500 900 -400

Long Distance Senior 4,400 4,350 50

Long Distance Junior 1,750 1,750 0

Passive senior 1,000 1,000 0

Passive junior 350 350 0

Noter:

1) Veterankategorien er udgået jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning.

2) Indskuddet fastsættes af bestyrelsen.

3) Bolde og vogne er samme pris i 2012 og 2013, dvs. DKK 280,-.

Skabsleje 2012 [DKK]

Skabe Årlig leje

Små stålskabe 250

Grå skabe 275

Store stålskabe 275

Trådskabe uden el 600

Trådskabe med el 825

Små trådskabe 275

Noter:

1) Skabsleje er uændret i forhold til 2011. Generalforsamlingen fastsætter skabslejen.

10. februar 2012

Tabel 4b: Forslag til kontingentsatser og skabsleje

42/44


Forslag 4:

10. februar 2012

Bilag 5

Følgende forslag er stillet af Bo Jacobsen – medlem 1324:

” Der indføres tidsbestilling på Marbækbanen.

Bestyrelsen får mandat til at gennemføre dette på bedst mulig måde til gavn for medlemmerne og

greenfeegæsterne.

Det indskærpes at spontaniteten ikke bare skal tilgodeses ved at Myrtuebanen fortsat kun har

boldrende, men også at f.eks. de sidste 3 tider i hver time på marbæk skal være boldrende.

Men igen det er bestyrelsens lod at vælge mådes det skal ske på.”

43/44


Forslag 5:

10. februar 2012

Bilag 6

Bestyrelsen foreslår, at der indføres tidsbestilling på Marbæk banen efter følgende model:

• Kun i weekender og på helligdage, fra middagstid og fremefter.

• Det indføres som en forsøgsordning, og kan derved ændres/fjernes baseret

udelukkende på en bestyrelsesbeslutning efterfølgende.

Motivation:

EGK er de senere år blevet presset på indtægtssiden og klubben er derfor i stigende grad nødt

til at fokusere på at fastholde og udvikle såvel nye som gamle indtægtskilder. Greenfee er én

af de væsentligste indtægter klubben har, og tidsbestilling er et værktøj til at servicere vores

gæster.

Samtidig er det også en mulighed for de af klubbens egne medlemmer, der har efterlyst

tidsbestilling.

Ved at begrænse tidsbestilling til weekender og helligdage fra middagstid og fremefter

opererer man på de tidspunkter, der typisk ikke er belastet hårdest af klubbens egne

medlemmer, og der åbnes derfor mere op for brug af banen for gæster fra andre klubber.

44/44

More magazines by this user
Similar magazines