Lokalplan 221 - Gladsaxe Kommune

soap.plansystem.dk

Lokalplan 221 - Gladsaxe Kommune

Resumé

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en markant

facadebebyggelse i 6-10 etager langs Ring 3. Bebyggelsen bag

facadebebyggelsen bliver lavere fra højest 5 etager ved Tobaksvejen

og ned til 2 etager nærmest åben-lav boligområdet nord

for lokalplanområdet. Anvendelsen fastsættes til erhverv, kontor-

og serviceerhverv m.v. uden miljøgener og udendørs oplag,

og der kan opføres eller indrettes boliger i området nord

for Tobaksvejen. Der planlægges etableret en ind/udkørsel til

Ring 3 i områdets vestlige del. Den oprindelige fabrik og haven

øst herfor samt plantebæltet skal bevares.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

er der foretaget en screening af forslaget til lokalplan, som

viser, at planen vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen

har derfor valgt at udarbejde en miljøvurdering omkring

følgende parametre:

Skyggeforhold

Forurenet jord

Overfl adevand

Trafi kale konsekvenser

Sikkerhed og tryghed i trafi kken

Kulturhistoriske værdier

Skyggeforhold

Fra facadebebyggelsen i op til 10 etager vil der falde en skygge

på bebyggelsen nord og øst herfor afhængig af hvor solen står

på himlen. Højden på bebyggelse i feltet mellem indkørslen og

Græsmarken er særlig kritisk. I forbindelse med et konkret

projekt, er det en forudsætning for byggetilladelse, at det vurderes

i hvilket omfang boligerne på Græsmarken påvirkes af

skygge i perioden forårs-sommer- efterår.

O-alternativet

Der er ingen skyggegener fra eksisterende bebyggelse.

Forurenet jord

Jordforureninger registreres i Danmark på matrikelniveau opdelt

i kortlægninger på vidensniveau 1 (V1)og vidensniveau 2

(V2). V1 er områder, hvor der er mistanke om forurening,

mens V2 er områder, hvor der er påvist forurening. Herudover

er der en generel registrering af primære byzoner som områdeklassifi

cerede.

I Gladsaxe er stort set hele kommunen områdeklassifi ceret,

dvs. jorden betragtes som lettere forurenet, selv om der nødvendigvis

ikke foreligger jordprøver, der dokumenter dette.

Konsekvensen af områdeklassifi ceringen er blandt andet, at al

jordfl ytning skal anmeldes til kommunen for at sikre, at forurenet

jord ikke spredes til uforurenede arealer.

10

Miljørapport for lokalplan 221

House af Prince

Lokalplan 221 omfatter fl ere steder, hvor der er registreret

forurening. Forureningen ved Ringvejen med trichlorethylen

er problematisk i forhold til indeklima og er en del af Region

Hovedstadens off entlige indsats. Den nordlige forurening med

triacetin forventes at blive fj ernet af BAT i et omfang, så den

ikke længere udgør en risiko for jord eller grundvand. Dette

område vil kunne frigives til boligbyggeri, men vil muligvis

blive kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden.

Hvis der skal bygges på en kortlagt ejendom, kræver det en

tilladelse efter jordforureningsloven. Formålet er at sikre, at

ejendommen er grundigt undersøgt, at projektet ikke fordyrer

en fremtidig off entlig indsats mod forureningen, og at byggeriet

kan benyttes uden sundhedsrisiko overfor beboere eller

brugere. I forhold til en fremtidig ændret arealanvendelse er

der især to forhold, der har betydning, nemlig om forureningen

er immobil eller fl ygtig. De immobile stoff er spredes ikke

særlig let i hverken jord, vand eller luft, hvilket typisk er tjærestoff

er, metaller og tungere olier. De fl ygtige stoff er spredes

modsat de immobile stoff er som regel meget let i jord, vand og

luft og er ofte lette benzin- og olieprodukter samt diverse opløsningsmidler.

Denne type forurening vil ofte kunne sive

hurtigt ned til grundvandet, men vil også kunne dampe af til

omgivelserne, dvs. i luftform trænge ind i omkringliggende

bygninger.

Forureningen med trichlorethylen ved Ringvejen er en fl ygtig

forurening og har betydning for, hvordan området kan anvendes.

O-alternativet

Der er ikke noget incitament til at fj erne forureningen, der vil

blive foretaget de afl edende foranstaltninger som miljølovgivningen

kræver.

Overfl adevand

I de senere år er det oftere og oftere sket, at nedbør falder som

ekstrem regn, og det vil sige, at meget store regnmængder falder

på kort tid og skaber oversvømmelser. Den gældende afløbskoeffi

cient på 1/3 skal overholdes, og det betyder, at overfl

adevandet herudover skal nedsives eller på anden måde

håndteres på egen grund.

Der er en række forskellige metoder, som kan anvendes enkeltvis,

men ofte med fordel kombineres. Overfl adevandet kan

håndteres ved nedsivning, ved forsinkelse, ved fordampning

og ved transport. I pjecen ”Regnvand – hvordan håndterer du

regnvand lokalt” er der eksempler på de forskellige metoder.

Lokalplanområdet skulle være egnet til nedsivning, men da

det er en tidligere industrigrund, skal der være særlig opmærksomhed

på, hvor der tillades nedsivning. Der vil ikke

More magazines by this user
Similar magazines