Lokalplan 221 - Gladsaxe Kommune

soap.plansystem.dk

Lokalplan 221 - Gladsaxe Kommune

og skal placeres og udformes således, at de fremtræder som

integrerede dele af bygningens arkitektur.

5.5

Facader og tagfl ader, der har en god orientering mod solen,

kan udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Bæredygtige

elementer, solceller og lignende skal integreres i facadens/tagfl

adens arkitektur eller udformes som selvstændige

arkitektoniske elementer af høj kvalitet. Solpaneler på tag, der

ikke er integreret i tagfl adens arkitejtur, må ikke være synlige

fra terræn.

§ 6 Bevaring af bebyggelse og grønne områder

6.1

Administrationsbygningerne, shedtagsbygningen samt forbindelsesgangene,

vist på kortbilag 3, må ikke nedrives, ombygges

eller på anden måde ændres uden Byrådets godkendelse.

6.2

Haven og plantebæltet, med beliggenhed som vist på kortbilag

3, skal bevares. Der må foretages almindelig vedligeholdelse,

hvor fældninger erstattes af nyplantninger. Den eksisterende

bøgehæk skal bevares i sin nuværende form, og den kan ikke

ændres uden Byrådets godkendelse.

§ 7 Klima - regnvand

7.1

Der kan etableres regnbede og nedsivningsanlæg i græs o.l.,

som sikrer, at rent regnvand nedsives i lokalplanområdet.

Nedsivningsanlæg, der kan integreres på en naturlig måde og

uden større indgreb i den eksisterende beplantning, må etableres

i haven og i plantebæltet mod øst og nord. Regnvand kan

i øvrigt nedsives på nærmere angivne vilkår, såfremt jordbunds-

og forureningsforhold tillader det.

7.2

Ved afvanding af regnvand til kloaksystemet må den maksimale

vandmængde ikke overstige de gældende afl øbskoeffi -

cienter på 1/3.

§ 8 Veje, overkørsler og stier

8.1

Området har vejadgang fra Boulevarden/Ring3 i krydset ved

Gladsaxevej. Der kan etableres en ny adgangsvej som privat

fællesvej til Ring 3 i områdets vestlige del, som vist i princippet

på kortbilag 2. Ind- og udkørsel til adgangsvej må ikke

krydse over Boulevarden/Ring 3 (letbanen).

8.2

Tobaksvejen genåbnes som privat fællesvej inden for lokalplanens

område, og der anlægges interne veje eller private fællesveje,

som vist i princippet på kortbilag 2. Med Byrådets tilladelse

kan der anlægges andre interne veje eller private fællesveje

i området, end de på kortbilag 2 viste.

8.3

Del af Boulevarden etableres inden for lokalplanens område i

ca. 14 meters bredde med adgangsveje, gæsteparkering, eventuel

tilkørsel til parkeringskældre, cykel og fortove, rabatter og

beplantning, som vist i princippet på kortbilag 2 og på bilag 4.

8.4

Der udlægges areal til stier, som sikrer kortest mulig gangafstand

til den kommende station på letbanen. Herudover kan

der anlægges stier med en beliggenhed og udstrækning, der er

tilpasset bebyggelsens struktur og anvendelse.

Der skal være off entlig adgang til områdets stier.

8.5

Der anlægges en motionssti, som en ”skovsti” igennem plantebæltet,

som vist i princippet på kortbilag 3. Stien skal have forbindelse

til andre stier eller fortove.

§ 9 Byggelinjer og parkering

9.1

Langs Ring 3 gælder en vejbyggelinje på 25 meter fra vejmidte

og en (bebyggelsesregulerende) byggelinje på 30 meter fra vejmidten.

Der fastlægges ikke byggelinjer langs Tobaksvejen.

9.2

For område 1 gælder følgende parkeringsnorm:

Ved nybyggeri og omdannelse etableres maksimalt

1 P-plads pr. 75 m 2 kontorerhverv

1 P-plads pr. 50 m 2 andre erhverv

1 P-plads pr 25 m 2 detailhandel

Ved fuld udbygning skal mindst 80 % af P-pladserne etableres

i konstruktion indenfor lokalplanens område. Parkeringspladser

til gæster kan etableres på terræn på den strækning af

Boulevarden, som er vist på kortbilag 2.

9.3

For område 2 gælder følgende parkeringsnorm:

Ved nybyggeri og omdannelse etableres maksimalt

1 P-plads pr. 50 m 2 kontor- og andre erhverv

1 P-plads pr bolig

9.4

Parkeringskravet i det enkelte område kan udmøntes i hele lokalplanens

område.

15

More magazines by this user
Similar magazines