Lokalplan 221 - Gladsaxe Kommune

soap.plansystem.dk

Lokalplan 221 - Gladsaxe Kommune

13.3

I område 1 må ny bebyggelse med et etageareal, der overstiger

45.000 m 2 , ikke tages i brug, før der er etableret parkering i

konstruktion. Kravet kan lempes i forhold til eventuel etablering

af parkeringskældre.

13.4

Ny bebyggelse med et etageareal, der overstiger ca. 40.000 m 2 ,

må ikke tages i brug før Tobaksvejen er åbnet, og motionsstien

gennem plantebæltet er anlagt.

§ 14 Grundejerforening

14.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for

samtlige ejere af ejendomme, der udstykkes inden for lokalplanområdet.

Foreningen har pligt til at optage ejere af allerede udstykkede

ejendomme. Foreningen skal oprettes, når Byrådet forlanger

det.

14.2

Grundejerforeningen skal forestå etablering af de i § 8.1, 8.2 og

8.4 nævnte private fællesveje og stier.

14.3

Grundejerforeningen fastsætter regler for drift og vedligeholdelse

af haven og plantebæltet som fastlagt i § 6 og af de i § 8

fastlagte veje og stier og andre fællesanlæg som P-huse.

14.4

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som kan

henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

14.5

Grundejerforeningen kan varetage medlemmernes interesser

af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der henhører

under foreningens område.

§ 15 Ophævelse af byplanvedtægt

Byplanvedtægt nr. 10, tinglyst den 3. juni 1953, ophæves for de

ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan.

§ 16 Lokalplanens retsvirkninger

16.1

Ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, må kun udstykkes,

bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte

som hidtil, idet lokalplanen ikke medfører en handlepligt i

form af krav om etablering af de anlæg, som planen muliggør.

16.2

Byrådet kan meddele dispensationer til mindre afvigelse fra

lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke

er i strid med principperne i planen.

Videregående afvigelser kan kun fi nde sted ved tilvejebringelse

af en ny lokalplan.

16.3

Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige

med lokalplanen, fortrænges af planen.

Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 13.06.2012.

Karin Søjberg Holst

/

Philip Hartmann

Lokalplanen er i henhold til planlovens § 27 vedtaget endeligt

af Gladsaxe Byråd 14.11.2012

Karin Søjberg Holst

/ Philip Hartmann

17

More magazines by this user
Similar magazines