manual for Coralba triptæller - Daluiso A/S

daluiso.dk

manual for Coralba triptæller - Daluiso A/S

MANUAL

Coralba Trip release 3.07

a company


INDHOLD

GENERELT 2

INTRODUKTION 3

Pulsgiver 3

Elektriske tilkoblinger 4

Køretøj med 24 V 5

Hvordan man tænder og slukker instrumentet 5

Tilkobling temperaturgiver (ekstraudstyr) 5

KALIBRERING 6

Kalibrer Coralba trip, DISTANCE 6

Kalibrer Coralba trip, TEMPERATUR 8

FUNKTIONER 9

Tastaturforklaringer 10

Valgtaster 10

Funktionstaster 12

Displaytast 14

Numeriske taster 14

FREMGANGSMÅDE OG PRAKTISKE EKSEMPLER 15

Distancemåling 15

Forhåndsindstille en værdi 15

Addere og justere en tripværdi 16

Centrumsmåling 16

Hukommelsesregister/Display tænd/sluk 17

Automatisk opgavemåling 17

SET brug 18

Antalstæller (tryk på TEMP to gange) 19

Indstille enheder i Coralba trip 20

EKSTRAUDSTYR 22

Temperaturmåling (ekstraudstyr) 22

Skrivere og datamaskiner RS232C (ekstraudstyr) 23

Skrivertilkobling (ekstrautstyr) 24

FEJLSØGNING 25

Fejlkoder 25

Problemløsning 26

INDEKS 27

Manual Coralba Trip version 1.0


Coralba Trip release 3.07

GENERELT

Udgave oktober 2007

Coralba trip bruges for at indsamle nøjagtige måledata som temperatur,

antal og afstand mellem objekter langs veje, eller længder på vejstrækninger.

Den er et uvurderligt hjælpemiddel for personel som arbejder

med inventering, planlægning eller vedligehold langs gader og veje.

Instrumentet er udviklet efter indgående studier af behovene hos disse

områdekategorier. Coralbas kvalitetsprodukt kan udføre de fleste typer af

længdemålinger som idag udføres, men på en hurtigere, mere nøjagtig

og ikke mindst sikrere måde, eftersom målingen sker inde fra køretøjet

istedet for ude på vejen.

Coralba trip monteres i køretøjet og kobles til speedometeret. Den

grundlæggende funktion er præcisionsmåling af afstand og hastighed.

Desuden indeholder den antalstæller og funktion for at gøre måling til og

fra centrum på vej/gadekryds enklere (knudepunkts-automatik). Præcisionen

i målingen opretholdes gennem en enkel men effektiv procedure

som kun kræver tilgang til en referancestrækning. Efter kalibreringen viser

Coralba trip korrekt værdi med en linearitet som normalt er bedre end

0.03 %.

Som ekstraudstyr findes et display med præcisionsgiver for temperaturmåling,

RS232C tilkobling for skriver eller PC.

Et komplet sæt Coralba trip består af:

• Instrument

• Kabler

• Monteringsanordning (kugleled) og velcro

• Pulsgiver til køretøjet

• Monterings- og brugervejledning

OBS! Kontroller at du har fået de rette detaljer om dit køretøj før du

begynder monteringen af Coralba trip.

4 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

INTRODUKTION

Coralba Trip release 3.07

1. Før du begynder monteringen, kontroller at du har fået de rigtige detaljer

for dit køretøj, se ”GENERELT”. s. 4.

2. Installer pulsgiveren i henhold til den separate anvisning. Pulsgiveren

er tilpasset dit køretøj med hensyn til bilmodel og årgang.

3. Sammenkobl de elektriske tilslutninger ifølge ”Elektriske tilkoblinger”, s.

4.

4. Installer temperatursensoren(ekstraudstyr).

5. Monter instrumentet på et sikkert sted i bilen f.eks. på bilens instrumentpanel

med monteringspladen til kugleleddet eller med velcro.

6. Kalibrer instrumentet, se ”KALIBRERING”, s. 8.

7. Dit Coralba trip instrument er nu klar til nøjagtige målinger.

Pulsgiver

Pulsgiveren som er leveret med systemet deles ind i en af de fire klasser

som vises herunder:

• Roterende pulsgiver med universal monteringssæt

• Roterende pulsgiver med specialtilkobling

• Pulsgiverdisplay for køretøj med elektronisk hastighedsmåler

• (Berøringsfri) pulsgiver

• Pulsgiverdisplay med canbus adapter

Pulsgiveren er tilpasset dit køretøj med hensyn til bilmodel og årgang.

Separate anvisninger for installation af pulsgiver er vedlagt.

OBS! Vi har vedlagt pulsgiver i henhold til oplysninger givet om

køretøjet. Skulle pulsgiveren ikke passe til køretøjet, venligst tag

kontakt med din Coralba forhandler.

Manual Coralba Trip version 1.0 5


Coralba Trip release 3.07

Elektriske tilkoblinger

Vær sikker på at alle tilkoblinger udføres korrekt. Fejlagtig tilkobling af

Coralba trip kan skade den. Systemet er konstrueret for minusjordet elsystem.

• Rød kabel kobles til +12 volt direkte fra batteriet gennem en sikring på

ca 1 A.

• Brun kabel kobles til minuspolen direkte på batteriet.

• Gul kabel kobles til baklys. Kablet skal kobles sådan at den tilsluttes til

+12 volt (+24 volt) når køretøjet bakker. Dette gøres for at måleren skal

ændre tælleretning. Hvis dette ikke er muligt, skal den kobles til jord (-).

Måleren vil nu ikke automatisk skifte tælleretning.

Koble pulsgiveren til målerens

strømforsyningskabel

Gul: Til baklys

Brun: Direkte til batteriets

minuspol

Rød: Til + 12 volt direkte

fra batteriet, gennm en

sikring på ca. 1 A

Pulsgiver

Roterende pulsgiver

Elektronisk display

Berøringsfri pulsgiver

Alle koblinger skal udføres nøje. Kablerne bør sættes fast således

at de ikke skades. De fleste forstyrrelser som opstår i bilelektronik

skyldes dårlig strømforsyning.

6 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Coralba Trip release 3.07

Køretøj med 24 V

For køretøj med 24 volts strømforsyning må du enten installere 24 volts

kabler fra Coralba, eller koble dig til en 24V via 12V transformator. Instrumentet

er kun til brug for 12V spænding.

Hvordan tændes og slukkes instrumentet

Det findes ingen tænd-knap på Coralba trip instrumentet. Instrumentet

starter automatisk når man trykker på en af tasterne eller når du begynder

at køre. Når instrumentet ikke er i brug og køretøjet ikke kører, går Coralba

trip over i hvilemodus efter ca 7 min. Instrumentet slukker da.

Koble til temperaturgiveren (ekstraudstyr)

Temperaturgiveren kobles mellem strømforsyningskablet og instrumentet.

For at løsne kablet fra instrumentet - pres låsen sammen ved kontakten

samtidig som med at du trykker kontakten mod instrumentet. Låsen slipper

nu, og kontakten kan let løsnes.

Kontakt til strømforsyning

Temperatursensor

Kontakt til instrumentet

Når temperaturgiveren er tilkoblet må den kalibreres.

Se ”Kalibrer Coralba trip, TEMPERATUR” s. 10.

Censoren bør monteres sådan at den ikke påvirkes af smuds og

vand. Et godt sted at montere den er bag den forreste kofanger.

Manual Coralba Trip version 1.0 7


Coralba Trip release 3.07

KALIBRERING

Kalibrer Coralba trip, DISTANCE

For at Coralba trip skal måle nøjagtig, skal den kalibreres. Dækdimension,

lufttryk og udvekslingsforhold påvirker målingen og det er derfor nødvendigt

at kalibrere Coralba trip igen hvis nogen af disse forhold ændres.

Hvis dette er første gang enheden kalibreres, bør du forsikre dig om at

rigtige enheder for visning er indstillet (dansk normalindstilling er meter,

km/t, °C). Hvis dette ikke er tilfældet se ”Indstille enheder i Coralba trip”,

s. 22, for definering af enheder.

Kontroller også lufttrykket og juster om nødvendigt. For at udføre selve

kalibreringen kræves en kalibreringsstrækning hvis længde du kender

nøjagtigt. Denne kan have næsten hvilken som helst længde, men den

bedste nøjagtighed opnås hvis den er mindst 1000 m. Hvis du ikke har

tilgang til en eksakt kalibreringsstrækning, kan du som regel få anvist en

af lokale myndigheder.

Du er nu klar til at kalibrere instrumentet. Følg kalibreringsanvisningerne

i listen på følgende side:

OBS! Instrumentet bliver aldrig bedre end nøjagtigheden på din

kalibrering.

8 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Tiltag Coralba trip viser

Vælg eller

Tryk

Tryk

Kør kalibreringsstrækningen

Tryk (start indtastning)

Indtast kalibreringsstrækningens længde.

Kalibreringsstrækningen bør være

mindst firecifret. fx. 1.000 eller større

Tryk (gemmer værdien)

xxxx

Indvalgt register

. .

.

xxx.xxx

Coralba Trip release 3.07

Gældende kalibreringsværdi

Displayet blinker

(. . )

og antal puls

blinker skiftevist

Ny kalibreringsværdi vises et

øjeblik og du kommer til Trip 1

Hvis kalibreringen er korrekt udført på en eksakt referancestrækning, kan

du sædvanligvis udføre målinger med en nøjagtighed bedre end 0,03 %

(30 cm/km). Kontroller nøjagtigheden ved at køre kalibreringsstrækningen

mens du måler dens længde. Hvis alt er korrekt vil længden blive eksakt.

Du har nu kalibreret Coralba trip til at måle strækning og hastighed.

Selv om strømforsyningen til Coralba trip afbrydes vil den opretholde

kalibreringsværdien i hukommelsen. Kalibreringen bør kontrolleres mindst

en gang pr. måned, når man skifter dæk eller når man vil opnå maksimal

præcision. Kalibreringsværdien kan selvfølgelig også ændres med den

normale SET procedure iflg. ”Brug af SET”, s. 20.

Manual Coralba Trip version 1.0 9


Coralba Trip release 3.07

Kalibrer Coralba trip, TEMPERATUR

Kontroller først at du har rigtigt visningsformat. °C eller °F vises når du

trykker på

Hvis formatet er forkert – se ”Indstilling af enheder i Coralba trip” s. 22

for definering af enhed.

For at kalibrere temperaturen behøver du vand med kendt temperatur.

Enkleste måde for at opnå dette er at bruge en blanding af vand og is.

Sænk giveren ned i isvandet. Rør i vandet sådan at hele blandningen har

temperaturen 0 °C.

Følg derefter kalibreringsanvisningerne i listen under:

Handling Coralba trip viser

Tast Temperatur (Temp. i °C eller °F)

Tast .CALib. derefter temperatur

Tast Temperatur blinker

(start indtastning)

Indtast korrekt temperatur inklusive én decimal xx.x

Tast Kalibreret temperatur

(Gem med SET-knappen)

Du har nu kalibreret Coralba trip til temperaturmåling. Selv om strømforsyningen

til Coralba trip afbrydes vil den lagre kalibreringsværdien i

hukommelsen.

10 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

FUNKTIONER

Coralba Trip release 3.07

Nu når Coralba trip er kalibreret er den klar til brug. Følgende kapittel vil

gøre dig bekendt med alle målerens funktioner.

Tastefeltet har fire ulige typer knapper:

• Valgtaster:

disse vælger forskellige registre og viser dem i displayet.

• Funktionstaster: disse styrer værdierne i det valgte register.

• Displaytaster: denne fryser værdierne i alle registre.

• Numeriske taster: disse skifter til numerisk

funktion når indtastning af værdien er blevet startet med .

Desuden findes tasten som tilbagestiller instrumentets

funktion til samme udgangsposition uanset hvornår man trykker på den.

Knappen skal ikke bruges som en normal tilbagestillingstast, men kun

når man er havnet i en uønsket situation man ikke ved hvordan man afslutter

korrekt.

Den grundlæggende filosofi for Coralba trip er at når du trykker på en

knap, påvirkes kun det register som for øjeblikket ses i displayet. Registret

i displayet kaldes indvalgt register. Når du trykker på en knap for at vælge

et nyt register viser displayet en fortekst som på engelsk fortæller om

hvilket register som vil blive indvalgt når du slipper knappen. En del taster

har mere end et register. De forskellige registre vælges ved at trykke på

samme knap gentagne gange.

Manual Coralba Trip version 1.0 11


Coralba Trip release 3.07

Tasteforklaringer

Følgende kapittel forklarer de fire ulige grupper af taster:

• Valgtaster

• Funktionstaster

• Displaytaster

• Numeriske taster

Tast

Fortekst Funktion

Relavante taster

Første tryk Regner distance med forholdet til 1 af den

valgte enhed (se ”Indstilling af enheder

i Coralba trip”, s. 22). Hvert trip register er

. . .

uafhængig af de andre.

Andre tryk Memory er et hukommelsesregister som

lader dig lagre et numerisk tal. Når du nulstiller

registeret med RESET lyser det ikke

i displayet. Dette er eneste mulighed for at

slukke displayet under kørsel.

.

Første tryk Regner distance med forholdet til 1 af den

valgte enhed (se ”Indstilling af enheder

i Coralba trip”, s. 22). Hvert trip register er

uafhængig af de andre.

. . .

Andre tryk Bruges til tidsmåling. Viser total køretid i

timer, minutter og sekunder, fra TRIP 2

. . begyndte tællingen fra nul.

Tredie tryk Tophastighed fra TRIP 2 begyndte tællingen

fra nul, eller fra registeret blev nulstillet.

. .

12 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Tast

Fjerde tryk

Nogen af :

Første tryk

Første tryk

Andre tryk

.

.

.CAL.diS

. . .

. . . . .

. . .

.CAL.ib.

Coralba Trip release 3.07

Fortekst Funktion

Relavante taster

Tophastighed fra TRIP 2 begyndte tællingen

fra nul, eller fra registeret blev nulstillet.

Kalibrer afstand/hastighed hvis trip eller

hastighed er valgt. Andre tryk viser ”CALib”

i displayet og derefter ”.drivE”. Dette betyder

at du skal køre kalib¬reringsstrækningen.

Tryk på ”SET” ved slutningen af strækningen

og tast derefter længden på strækningen.

”RESET” gør det mulig at definere

hvilke måleenheder som skal bruges.

Beregner afstand med forholdet til 1 af den

valgte enhed (se ”Indstilling af enheder

i Coralba trip”, s. 22). Hvert trip register er

uafhængig af de andre.

Viser temperatur i temperaturgiveren hvis

den er tilkoblet. ...°C. eller ...°F. kan vises,

(se ”Indstilling af enheder i Coralba trip”,

s. 22).

Antalstæller. Værdierne øges ved at trykke

på ’+’, mindskes ved at trykke på ’-’ og nulstilles

med ’RESET’.

Kalibrerer temperatur hvis TEMP er valgt.

Manual Coralba Trip version 1.0 13


Coralba Trip release 3.07

Tast Fortekst Funktion

Relavante taster

Første tryk

Første tryk

Andre tryk

Første tryk

hvis TRIP

eller SPEED

er valgt

Andre tryk

Første tryk

hvis TEMP

er valgt

. . .

. .

.

.

.

.

. .

og derefter

. .

. .

Kombineret med et TRIP register kan denne

funktion bruges til automatisk centrumsmåling

fra og til centrum i et vejkryds. Hvis

du har et instrument tilsluttet skriver, kobles

udskriften til og fra med denne knap.

En præcisions hastighedsmåler, viser nøjagtig

hastighed på køretøjet.

Viser hastighedstærskelen. Advarer om

overskridelse af en indstillet hastighed.

Et varselslys eller lydsignal kan kobles til

instrumentet (ekstraudstyr).

Forbereder instrumentet for kalibrering af

distance og hastighed. Tasterne for hver

TRIP, SPEED og CAL lyser. RESET giver

dig tilgang til indstilling af forskellige enheder

(se ”Indstilling af enheder i Coralba

trip”, s. 22).

Instrumentet forventer køring af kalibreringsstrækning.

Trykk SET ved kalibreringsstrækningens

slutning, og indtast kalibreringsstrækningens

længde.

Forbereder instrumentet for kalibrering

af temperatur hvis temperaturgiveren er

tilkoblet (ekstraudstyr). Knapperne TEMP

og CAL lyser.

14 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Funktionsknapper

Tast Bruges sammen med Funktion

Coralba Trip release 3.07

SET bruges til at starte og godkende indtastning af værdier

i vist register. SET kan også bruges til at lægge værdier til i

registret. Tryk på SET og displayet begynder at blinke. Tast

ny værdi ind. Tryk SET for at godkende indtastningen.

SET i kombination med TEMP bruges kun til kalibrering

af temperaturgiveren (se s. 10). Hvis du trykker på TEMP

en gang til, (antalstæller), og derefter på SET, kan du taste

værdien ind i antals tælleren.

Gør tælleretning til NEGATIV retning for vist register.

Ved indtastning af værdi med SET for TRIP 1, 2 og 3 får du

negativ værdi ved at trykke på ADD/- før numerisk indtastning.

Ved at trykke på ADD/- efter numerisk indtastning (i

stedet for SET) lægges indtastningen til tripværdien.

Når du trykker på - knappen efter at have trykket på TEMP

knappen to gange, mindskes antalstællerens værdi med et

for hvert tryk på ADD/- knappen.

HALT stopper tællingen i valgt register. For at starte tællingen

igen - vælg om du vil starte tællingen i positiv retning

(tryk +) eller negativ retning (tryk -).

Gør tælleretningen til POSITIV retning for vist register.

Når du trykker på + knappen efter at have trykket på TEMP

knappen to gange - øges antalstællerens værdi med en for

hvert tryk på + knappen.

Nulstiller vist register. Hvert register må nulstilles separat.

Når du trykker på RESET knappen efter at have trykket på

TEMP knappen to gange, nullstilles antalstællerens værdi.

Hvis du bruger RESET ved indtastning af værdi, afbryter du

indtastningen og får den gamle værdi tilbage. RESET bruges

også ved SETUP af enheder (se ”Indstilling af enheder

i Coralba trip”, s. 22).

Manual Coralba Trip version 1.0 15


Coralba Trip release 3.07

Displaytaster

Der findes kun én knap som direkte styrer displayet. SPLIT er en funktion

som fryser alle registre når du trykker på den. Denne funktion kan være god

at bruge når du skal aflæse en værdi ved et bestemt sted, men ikke kan

stoppe der på grund af trafiksituationen.

Denne funktion kan du bruge uanset hvilket register som vises i displayet.

Numeriske taster

Coralba trip har ti numeriske taster -

Ved indtastning af værdier bliver disse taster automatisk omstillet til numerisk

funktion.

16 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Coralba Trip release 3.07

FREMGANGSMÅDE OG PRAKTISKE EKSEMPLER

Afstandsmåling

Coralba trip har tre registre for afstandsmåling: TRIP 1, TRIP 2 og TRIP

3. Hvert trip register kan indstilles sådan at de tæller plus (’+’), minus (’-’)

eller stopper ’HALT’. ’SPLIT’ fryser værdierne i alle registre i instrumentet

sådan at man f.eks. kan stoppe på en sikker plads for at aflæse værdierne.

Hvis en måling skal gøres i negativ retning, trykker du bare på ’-’

tangenten. Måleren skifter automatisk tælleretning når bilen bakker hvis

bilen har gul kabel tilsluttet baklyset.

Eksempel: Lad os sige at du vil registrere både total længde og vejstrækning

som skal have nyt slidlag på en bestemt vej. Kør da frem til

vejens startpunkt og nulstil (‘RESET’) alle tripregistre. I dette eksempel

kommer vi til at bruge TRIP 1 for totallængde og TRIP 2 for vejstrækningen

som skal have nyt slidlag. Eftersom TRIP 1 kommer til at bruges for

den totale længde, ønsker vi at den tæller hele tiden. Defor nulstiller vi

bare registret og påser at den tæller positivt (‘+’). TRIP 2 ønsker vi bare

skal tælle når det er sektioner som skal have nyt slidlag. Derfor stopper vi

tællingen med ‘HALT’ når vi kører over gode sektioner på vejen, og tæller

positivt med ‘+’ når vi kører over dårlige sektioner. Ved enden af vejen

kommer TRIP 1 til at have registreret den totale vejlængde og TRIP 2 til

at have registreret den del af den totale vejlængden som skal have nyt

slidlag.

Forhåndsindstilling af en værdi

Hvis du vil påbegynde en måling med en anden værdi end nul i nogen af

tripregistrene, er det enkelt at indstille ønsket værdi. Vælg ønsket register

(TRIP 1, TRIP 2 eller TRIP 3), tryk på ’SET’ og tast ønsket værdi med de

numeriske knapper ’O’ - ’9’. Indtastningen afsluttes med ’SET’ knappen.

Nu starter målingen fra den indtastede værdi. Hvis du vil starte målingen

fra en negativ værdi, skal du trykke på ’-’ før første ciffer tastes ind. Hvis du

under indtastningen fortryder og vil have den oprindelige værdi tilbage,

kan du gøre det ved at trykke på ’RESET’ istedet for ’SET’ for at afslutte

indtastningen.

Manual Coralba Trip version 1.0 17


Coralba Trip release 3.07

Eksempel: Lad os sige at du har gjort en del registreringsarbejde i går, og

havde registreret 5 500 meter til et vist punkt. I dag vil du fortsætte fra dette

punkt, vælg da et tripregister, trykk SET. Den nuværende tripværdi blinker.

Brug de numeriske knapper og indstil værdien 5500. Godkend indtastningen

med SET.

Lægge til og justere en tripværdi

Registrene kan også korrigeres med valgfri værdi. Hvis f.eks. et kryds med

sektionsværdi 43.670 iflg. officiel måling passeres og tripmåleren viser

noget andet, er det enkelt at korrigere verdien med stor præcision uden

at stoppe køretøjet. Tryk på ’RESET’ i krydsets referencepunkt. Fortsæt

kørslen og tryk på ’SET’. Indtast krydsets korrekte sektionsværdi (43670)

med de numeriske knapper der hvor trafiksituationen tillader det. Afslut

indtastningen med ’ADD/-’. Når du afslutter indtastningen med ’ADD/-’ tangenten

lægges indtastet værdi til aktuel værdi. Resultatet blir at målingen

sker eksakt udfra krydsets rigtige værdi.

Tripregisteret kan også justeres ved at trække fra eller tillægge værdi

til tripværdien. Tryk på knappen ‘SET’ og indtast derefter værdien med de

numeriske knapper. Hvis værdien er negativ og skal trækkes fra, brug ‘-‘

før indtastningen af værdien. Afslut med at trykke på ’ADD/-’ knappen.

Centrumsmåling

Coralba trip har en funktion for at lette måling til og fra centrum i vej- og

gadekryds. Denne funktion indvælges med ’PRINT’ knappen.

Denne funktion er nødvendig eftersom gader og veje ofte har start og

stop, knudepunkt, i centrum af kryds. Det gør det betydelig enklere at

slippe at stoppe midt i et kryds.

Funktionen kobles til ved begyndelsen af krydset og kobles fra ved

afslutningen. Når funktionen er koblet til, veksler displayet mellem registreret

distance og fortekst (..nodE.). Distancen som i mellomtiden måles

blir halvert. Kun det registrerede som er valgt når man kobler til funktionen

bliver påvirket. Flere registre kan have funktionen koblet til samtidig, men

tilkoblingen sker separat for hvert register. TRIP1, TRIP 2 och TRIP 3 kan

anvende denne funktion.

18 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Coralba Trip release 3.07

Centrumsmåling i et kryds udføres på følgende måde:

Før du kommer frem til krydset

trykker du på ’PRINT’ for at aktivere

sentrumsmålingen. Når

du passerer starten på krydset

(A) nulstiller du triptælleren

B A

ved at trykke på ’RESET’. Kør

derefter til slutningen af krydset

(B).I mellemtiden veksler

0 m

displayet mellem visning af fortekst

(..nodE.) og opmålt værdi.

Værdien øger med halvparten

af kørt distance. Ved enden

af krydset (B) trykker du på ’PRINT’ for at frakoble centrumsmålingen.

Distancen som måles op i mellemtiden halveres. Displayet viser nu halv

kørt strækning.

Centrumsmåling til et kryds udføres på lignende måde:

Når du passerer starten på krysset (A) trykker du på ’PRINT’. Kør deretter

til enden af krysdet (B). I mellemtiden veksler displayet mellem at vise

forteksten (..nodE.) og opmålt værdi. Værdien øger med halvdelen af kørt

distance. Ved afslutningem af krydset (B) trykker du på ’SPLIT’ for at fryse

værdien. Når du har stoppet på en sikker plads, aflæser du målerens

værdi, som nu viser distancen til centrum af krydset. Centrumsmålingen

frakobles ved at trykke på ’PRINT’ igen.

Hukommelsesregister/Display tænd/sluk

Som vi har nævnt tidligere, findes der ikke nogen tænd/sluk-knap på instrumentet,

men displayet bør slukkes helt. Dette gøres ved at vælge registeret

‘memory’ ved at trykke to gange på ‘TRIP 1’ og derefter på ’RESET’.

Automatisk opgavemåling

Dette er en enkel måde at analysere fremkommeligheden i trafikken med.

Funktionen giver tilbagelagt strækning, rejsetid, gennemsnitshastighed

og maksimal hastighed for en opgavemåling. Funktionen sættes i gang

hver gang TRIP 2 nulstilles. Målingen påbegyndes automatisk når bilen

kører. Når TRIP 2 starter tællingen, starter et tidtagerur automatisk, og fra

Manual Coralba Trip version 1.0 19


Coralba Trip release 3.07

rejsetiden og tilbagelagt strækning beregnes gennemsnitshastigheden

kontinuerlig. Du kan når som helst aflæse værdierne uden at de påvirkes

ved at trykke på ’TRIP 2’ gentagne gange.

Følgende liste giver mere information:

Indstilling vist format Fortekst Coralba trip viser

Første tryk

Andet tryk

Tredje tryk

Fjerde tryk

Femte tryk

. . .

. .

. .

.

.

. . .

Værdi på Trip 2

Rejsetid xx.xx.xx

Gennemsnitshastighed xxx.x

Maksimal hastighed xxx

Tilbage til værdi på Trip 2

xxx.xxx

Udover maksimal hastighed, er det kun muligt at forandre værdierne ved

hjælp af TRIP 2. Maksimal hastighed kan nulstilles separat.

Brug af SET

Som nævnt tidligere, bruges SET for at indtaste og ændre alle registre til

ønsket værdi. Eftersom vi mener at dette er vældig vigtig, vil vi repetere

dette igen. Registret som skal instilles, vælges ved at trykke på respektive

knap og derved få værdien frem i displayet. For at indstille værdien trykker

du først på ’SET’. Cifrene i displayet begynder at blinke. Dette indikerer

at du skal indtaste en ny værdi med de numeriske knapper. Hvis du vil

indtaste en negativ værdi, skal du trykke på ’-’ før første ciffer tastes in.

Indtastningen afsluttes ved at trykke på ’SET’ igen. Den intastede værdi

vises derefter i displayet.

OBS! Hvis du af en eller anden grund vil tilbage til oprindelig værdi

- fx pga. fejltastning - skal du bare trykke "RESET" i stedet for "SET"

for at afslutte indtastningen.

20 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Coralba Trip release 3.07

Antalstæller (tryk på TEMP to gange)

Coralba trip er udrustet med et register for antalstælling af hvilket som

helst slag. Registeret indvælges ved at trykke på ’TEMP’ to gange (fortekst

..Unit.). Dens værdi øges med et ved at trykke på ’+’, mindskes med

et ved at trykke på ’-’, og nullstilles med ’RESET’. Værdierne kan indstilles

og korrigeres med ’SET’, sådan som alle andre registre.

Eksempel: Du skal tælle hvor mange stolper som bør skiftes ud langs

en bestemt vejstrækning. Vælg antalstælleregisteret ved at trykke på

’TEMP’ to gange og nulstil med ‘RESET’. For hver stolpe som trænger til

udskiftning, som du passerer, trykk på ‘+’. Dette lægger til en i antalstællerregisteret.

Hvis du tillægger en for meget, tryk da på ‘-‘ for at fjerne den fra

antalstællerregisteret. Ved enden af vejstrækningen vises det totale antal

stolper som skal skiftes ud.

Manual Coralba Trip version 1.0 21


Coralba Trip release 3.07

Indstille enheder i Coralba trip

Indstilling Coralba trip viser

Vælg eller

Tryk

Tryk ca: 2 sekunder

for at starte definition

Tryk på en af funktionsknapperne for indstilling

iflg. listen under

Tryk på samme knap igen for at ændre på

teksten

Indikation

Gentag trykningen til du har fået ønsket

indstilling

Tryk (Gem med SET-knapp)

ellers vises

Valgt register

Gældende kalibreringsværdi

. .

. .

Du kan definere ulige enheder i Coralba trip for afstand, hastighed og

temperatur i en speciel definitionsposition (setup). Også kommunikation

med skriver (ekstraudstyr) kan defineres. Ved leverancen er måleren indstillet

på den sædvanlige måde (meter, km/t, °C). Hvis du ønsker at forandre

enheder, er det vigtig at du indstiller rigtige enheder før du kalibrerer.

Efter kalibreringen kan du bytte enheder uden at køre kalibreringen på

ny - måleren beholder en korrekt kalibrering når du bytter enheder. Du kan

gå tilbage til normal trip, uden at ændre noget ved at trykke på

og derefter vælge et register.

Du har nu indstillet din Coralba trip til at vise de enheder som du foretrækker

at arbejde med. Selv om strømforsyningen til instrumentet afbrydes,

gemmes indstillingen i hukommelsen.

22 Manual Coralba Trip version 1.0

.

Rødt lys i knap blinker

Forhåndsvisning af valgt funktion

Forhåndsvisning af valgt funktion

.

Hvis noget er ændret starter programmet i

grundposition

kalibreringsværdien


a company

Ændre tælleenhed

For distance

Ændre visningsenhed

For SPEED

(Hastighedsvarsel)

Ændre visningsenhed

For

Coralba Trip release 3.07

Funktion Vælg tast Enhed

Fortekst

TEMPERATUR

Første tryk

Andet tryk

Tredje tryk

Fjerde tryk

Femte tryk

Sjette tryk

Syvende tryk

Første tryk

Andet tryk

Tredje tryk

Fjerde tryk

Femte tryk

Sjette tryk

Syvende tryk

Første tryk

Andet tryk

Tredje tryk

Meter

Miles

Miles + yards

Manual Coralba Trip version 1.0 23

Feet

Nautisk mil

Miles + feet

(Tilbage til) meter

Kilometer pr. time

Miles pr. time

Meter pr. minut

Feet pr. minut

Knop

Meter pr. sekund

(Tilbage til) km/h

Grader Celcius

Grader Fahrenheit

(Tilbage til) °C


Coralba Trip release 3.07

EKSTRAUDSTYR

Temperaturmåling (ekstraudstyr)

Som ekstraudstyr findes temperaturgiver til Coralba trip. Temperatur

vælges ved at trykke på ’TEMP’. Temperatur vises i format xx.x. Enhed

vælges som °C eller °F i setup. Se ”lndstiIling af enheder i Coralba trip”,

s. 22. Før brug for første gang må temperaturgiveren kalibreres for at vise

rigtig værdi. Se ”Kalibrer Coralba trip, TEMPERATUR”, s. 10.

Kobles til strømforsyningskabel

Temperatursensor

Kobles til instrumentet

24 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Printere og computere RS232C (ekstraudstyr)

Coralba Trip release 3.07

Følgende funktionsknapper og alternative indstillinger er tilgængelige for

printere og computere:

Funktion Valg knap Valg bagud

Fortekst / Kommentar

Ændre tælleenhed

Baudrate

(Kommunikationshastighed)

Ændre

CTS POLARITET

Første tryk 9600

Andet tryk

Tredje tryk

Fjerde tryk

Femte tryk

Sjette tryk

Syvende tryk

Første tryk

Andet tryk

Tredje tryk

Grund indstilling

.

.

.

.

.

.

.

Grund indstilling

Manual Coralba Trip version 1.0 25

110

300

600

1200

2400

4800

Negativ polaritet

Positiv polaritet

Tilbage til negativ

polaritet

.

.


Coralba Trip release 3.07

Printertilkobling (ekstraudstyr)

Coralba trip instrument med skrivertilkobling kan bruges til udskrift af

registreringer. Tryk på ’PRINT’ kobler udskriftsfunktionen til og fra (tænder

og slukker indikatoren). Ved at trykke på hvilken som helst knap skrives

information om al registrering ud. Udskriften viser også hvilken knap som

initierer udskriften. Rubrik på listen skrives ud først ved tryk på ’BREAK’.

Se ”Set, indstille enheder i Coralba trip”, s. 25 for spørsmål om BAUDRATE

og PARITET.

Coralba trip Version rEL3.08 ved Coralba Sweden

- + Halt Cal: 49975

Trip 1 Memory Trip 2 SS.time Av.SpeedTopspeed Trip 3 Temp. Unit Speed SpeedThr Key

. 0 . 0 00.00.00 0 . 0 35.6xC 0 0 0 B3

.-28 . 27 00.00.05 16.6 24 . 0 37.6xC 0 23 0 C5

.-28 . 55 00.00.09 20.4 30 . 0 36.3xC 0 30 0 A4

.-46 . 73 00.00.11 22.3 32 . 0 36.6xC 0 32 0 C3

.-94 .122 00.00.16 25.9 38 . 47 34.6xC 0 38 0 C5

-.141 .168 00.00.20 28.6 41 . 45 37.0xC 0 41 0 C5

-.187 .214 00.00.24 30.9 42 . 43 38.0xC 0 42 0 C5

Eksempel på et udskrift

Som du kan se på eksemplet ovenover, skrives alle værdier på alle registre

ud når hvilken som helst knap trykkes ind. Den højre kolonne viser hvilken

knap som initierte udskriften. Knapperne er adresseret som følger:

26 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

. .

Kolumn

Kolonne 0 1 2 3 4 5

3

Eksempel: har adresse A2, og har adresse B4.

FEJLSØGNING

.

Coralba Trip release 3.07

.

Rad

Dette kapittel præsenterer både forklaringer til fejlkoder og praktisk fejlsøgning.

Fejlkoder

I nogen tilfælde kan en fejlkode vises i displayet. Følgende fejlkoder findes:

Kode Tilfælde

Forslag til tiltag

Denne fejlmelding vises når bilen ændrer

køreretning uden at hastigheden er

gået under 10 (km/h eller MPH).

Polariteten til gul kabel er ændret

(koblet til baklys.)

Antagelig forårsaget af problem med

strømforsyningen.

Antagelig forårsaget af problem med

strømforsyningen.

Manual Coralba Trip version 1.0 27

A

B

C

Kontroller tilkoblingen af gul kabel til

baklyset. Kontroller at instrumentet er

rigtigt kalibreret og at de rette enheder

er indstillet på distance og hastighed.

Se ”Kalibrer Coralba trip, DISTANCE”,

s. 8, og ”Indstille enheder i Coralba

trip”, s. 22.

Kontakt Coralba for service.

Omkalibrer Distance. Se ”Kalibrer

Coralba trip, DISTANCE”, s. 8.


Coralba Trip release 3.07

Problemløsning

Følgende tabel viser mulige problemer og forslag til at løse dem:

Problem Tilfælde Forslag til tiltag

Ingenting lyser i instrumentet,

selv om du trykker på en af

knapperne

Instrumentet starter kun op

efter at du har trykket på en af

knapperne

Instrumentet tæller forkert

Instrumentet tæller forkert kun

på distance eller hastighed

Fejl i strømforsyningen

Ingen pulser fra

pulsgiveren kommer

frem til instrumentet

Forkerte kalibreringstal

Forkert «setup»

for distance eller

hastighed

- Kontroller alle tilkoblinger, inklusive ‘+’

og ‘-‘ til batteriet

- Kontroller sikringen

- Kontroller alle tilkoblinger mellem

instrumentet og pulsgiveren

- Installer en ny pulsgiver

- Kontroller kalibreringstallet

- Omkalibrer instrumentet

- Kontroller «setup» for distance og

hastighed (se ”Indstilling af enheder i

Coralba trip”, s. 22)

28 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Indeks

A

Automatisk opgavemåling 19

Afstandsmåling 17

C

Bakning 17

CTS POLARITET 25

D

Definitionsindstilling 21

Displaytaster 12, 13, 14, 15

E

Elektriske tilkoblinger 6

Eksempel 17, 18, 26

Ekstraudstyr 24, 25, 26

F

Feet 23

Feet pr minutt 23

Fejlkoder 27

Fejlsøging 27, 28

Funktionstaster 14

G

Grader Celsius 23

Grader Fahrenheit 23

Hukomelsesregister

I

Indvalgt register 22

Coralba Trip release 3.07

K

Kalibrering, Distance 8

Kalibrering Temperatur 10

Køreretning 17

Kalibrering 8

Kilometer pr time 23

Knop 23

Kommunikationshastighed 25

M

Meter 23

Meter pr minutt 23

Meter pr sekund 23

Miles 23

Miles + feet 23

Miles + yards 23

Miles pr time 23

N

Nautiske mil 23

Negativ Polaritet 25

Numerisk indtasting 16

Numerisk tast 16

P

Positiv Polaritet 25

PRINT 18

Problemløsing 27

Problemløsningsforslag 28

Pulsgiver 5

Manual Coralba Trip version 1.0 29


Coralba Trip release 3.07

Indeks

R

Reset 15

S

Centrumsmåling 18

SET 20

SPLIT 16

Sikring 6

Støj 6

T

Temperaturmåling 24

Temperaturcensor 7

Tænd /sluk 7, 19

V

Valgtaster 12, 13, 14, 15

Symboler

°C 23

°F 23

12 volt 6, 7

24 volt 6, 7

30 Manual Coralba Trip version 1.0


a company

Hvidkærvej 33 · DK-5250 Odense SV · Tel. +45 6617 1742 · Fax +45 6617 1790 · odense@daluiso.dk

Tigervej 12-14 · DK-4600 Køge · Tel. +45 3326 1742 · Fax +45 3386 1742 · kbh@daluiso.dk

www.daluiso.dk

More magazines by this user
Similar magazines