Telegrafen 2. udgave 2010

forsvaret.dk

Telegrafen 2. udgave 2010

T

E L

E

G R

A FE

N

Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2010

aaadeeeeeet mmmmeeed hhjjjeeemmmmmm,,,

fffffffaaaaaaaaamiliiiiiieeeeeeen kkkkaaannnn

hjem,

med

bladet

blla

Tag Tag

kan

familien

f så så

dit d

om ommmmmmmm læse

læse dddddiiiiittttt

aaaaaarrrrb bbbeeejjjdee

arbejde

Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.


Udgives af

Garnisonsstøtteelementet/

Telegrafregimentet

Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18

7000 Fredericia, telefon: 7622 7622

E-mail: telegrafen@mil.dk

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

Major Kim H. Kjærgaard

Redaktør:

Overkonstabel af 1. grad

Leon Lindholm 7622 7444

telegrafen@mil.dk

Korrektur:

Konsulent, overkonstabel

af 1. grad C.E. Jensen

Tryk

PR-Offset, Industrivej 3

Fredericia - 7620 3142

Adresseændring

Meddeles på tlf. 7622 7442

Udgivelse/abonnement

TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt.

Et årsabonnement koster kun 120,- kr.

Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste.

Oplag

2.200 Eksemplarer

ISSN 0909-8267

Deadline

Sidste frist for indlevering af ind læg

til næste nummer er 31. marts.

eller efter aftale med redaktionen.

TELEGRAFEN for deles til alle Telegrafre

gi men tets militære- og civile ansatte i

ind- og udland, samt til relevante myn -

dig he der, or ga ni sa ti o ner, abon nen ter og

an non cø rer.

Meninger og holdninger der kommer til

udtryk i artiklerne er ikke nødvendigvis

sammenfaldende med redaktionens eller

regimentets meninger og holdninger.

Eftertryk kun tilladt med kil de an gi vel se.

Forsidefoto

"Afghanistan kan være så smuk, men det

er en farlig arbejdsplads.".

Læs mere på side 11 om en sviptur til

Armadillo.

Hårdtslående CISCEN-mandskab

Den tilfredse kunde

Taktisk Tårnfalk

Hold fokus undgå rygter

Nissen tog fi re geværer og to pistoler

Sviptur til Armadillo

Et nyt år og et nyt forlig

Operation X i cafeteriaet

Kom nu - "KÆMPE"

Hæderspris uddelt

Mytteri i hæren

Bliv din egen træner

Personelnyt

GOTHERSGADE 10 · FREDERICIA · TLF. 75 92 37 00 · WWW.SPORTMASTER.DK

3

5

6

9

10

11

14

17

19

21

22

23

26


En for alle - alle for en. Eller er det en mod alle og alle mod en.

Hårdtslående CISCEN-mandskab

Der fi ndes mange måder at tilegne sig færdigheder på. Rent fysisk er der andet end løb og

styrketræning. Det nye hit er den israelske kampsport, som vinder mere og mere indpas, da

det er en e fektiv og alsidig træning. Det er sjovt og hårdt, men det kan også bruges i en

skarp situation.

Der blev sparket igennem.

TELEGRAFEN

Af premierløjtnant Søren V. Ekstrøm

Delingsfører Communication & Informationsystemkompagni/5.

Telegrafbataljon/ Hærens Operative Kommando

(CISCENKMP/5 TGBTN/HOK).

De, som har været udsendt til missionsområderne ISAF og

KFOR og som har haft kontakt til CISCEN de pågældende

steder, vil nok give mig ret i, at CISCEN-mandskabet ikke

har det fysisk hårdeste job.

Det kræver overskud

Til gengæld kræves der meget af soldaterne rent mentalt;

avancerede apparater der skal betjenes og programmeres,

mange fi ler og dokumenter der skal behandles og distribueres

samt servicering af krævende stabe der sjældent har

den store forståelse for hverken systemer- eller CISCENmandskabets

begrænsninger.

Det kræver overskud og dette opnås bedst gennem hård

uddannelse og træning.

- Men hvem siger, at CISCEN-uddannelse og -træning kun

består af elektronik og intervalløb? >>

3


Krav Maga er kampsport

I slutningen af 2009 fi k CISCENKMP

i Haderslev besøg af henholdsvis

korporal Lars Hein fra 3. Telegrafbataljon

og sergent Rune Andreasen

(Hærens Føringsstøtteskole), med

henblik på at undervise CISCENmandskabet

i det sidste nye i

nærkamp, nemlig den israelske

kampsport ”Krav Maga”, der i bund

og grund går ud på at tildele sin

modstander så tilpas mange prygl

og slag, at han ikke længere udgør

en trussel. Under kyndig vejledning

af de to kompetente nærkampsinstruktører,

blev folkene iklædt

det nødvendige sikkerhedsudstyr,

hvorefter indlæring af de forskellige

slag, spark og bevægelser kunne

begynde.

Der blev lagt stille og roligt ud, men

i takt med at tilliden til udstyret

og egne evner steg, øgedes også

intensitet og belastning.

Blå øjne og brækkede ribben

Vi havde en rigtig god uge med en

masse tekniktræning, kamplege og

god motion. Selv instruktør Lars

Hein måtte sande at i kamp mod

CISCEN-folk er skridtbeskytteren

vigtig. Med et blåt øje, to brækkede

og to trykkede ribben samt diverse

småknubs og muskelømhed over

norm, klarede CISCENKMP sig godt

igennem nærkampsmodulet, der

blev afsluttet i fornem stil med særdeles

krævende og nervepirrende

handlebaner.

Tak til Lars og Rune for et velgennemført

program.

Parader hjælper og glemmer man dem, så ...

Føler du dig også alene af og til?

Hvis paraden glipper, så mærker

du det - også kaldet konsekvens

pædagogik. >>>

4 TELEGRAFEN


Den tilfredse kunde

Svin, ko, torsk eller fjerkræ. Smage og dufte er forskellige og meningerne

om tilberedning er mange. En ret smager aldrig præcist, som

sidste gang den blev lavet. Mad er holdninger, smag og kan være

en kunst - en oplevelse eller bare noget, der skal overståes.

Af Claus Vestergaard, kantineleder på

Ryes Kaserne.

Er det muligt, at stille alle kantinens kunder

tilfredse? Bliver deres forventninger

indfriet, når de besøger kantinen?

Det bliver nok svært, for det er lidt ligesom

med vejret, alle har en mening om

det og man kan ikke gøre alle tilfredse.

Hvis vi serverer frikadeller, er der nogen,

der hellere vil have hakkebøf. Hvis der

både er frikadeller og hakkebøf, er der

nogen, der hellere vil have fi sk. Det er

nu en gang kantinens lod, når der skal

laves mad til ca. 500 daglige kunder.

Hvordan vil I have det?

Selvom det kan være svært, er det jo

ikke ensbetydende med, at vi ikke skal

gøre noget ved det.

Vi har derfor i kantineudvalget forsøgt

at gå nye veje. Vi involverer vores kunder

lidt mere i, hvad der serveres og

hvordan vi i kantinen kan blive bedre

til at indfri forventningerne hos vores

kunder.

Første trin er naturligvis, at spørge

kunderne, hvordan de oplever kantinen

med hensyn til: "Betjening, udvalg af

re ter, smagen og kvaliteten af maden

samt udbuddet af varer i kantinen".

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at hvis

I som kunder, har kritik eller ros til til

os, så benyt de små spørgeskemaer,

som ligger ved kantinens og messernes

kasser.

På den måde kan vi få en bedre indsigt

i, hvor vi kan blive bedre og hvor vi skal

ændre og justere, for at kantinen kan få

fl ere tilfredse kunder og blive bedre til

at indfri jeres forventninger.

Brugerne bestemmer menuen

Næste trin er, at vi i samarbejde med

1.- og 2. HBU-kompagni vil lade de værnepligtige

bestemme aftenmenuerne 14

dage ad gangen, dette er gjort ud fra

den betragtning, at denne gruppe ud-

gør den største del af vores kunder om

aftenen. Rent praktisk betyder det, at

kantinen har udarbejdet et idékatalog,

som kan vejlede om, hvordan man sammensætter

retterne, så der er en ligelig

fordeling mellem kaloriefattige retter

samt retter der indeholder fl ere, men så

vidt mulig, sunde kalorier. Idékataloget

vil ligeledes indeholde tips til, hvordan

man varierer ugens menuer, så de ikke

ligner hinanden, for eksempel variationen

mellem kød, fjerkræ og fi sk og hvilke

saucer, grøntsager, ris, pasta, kartofl er

og krydderier, som passer bedst sammen.

Dette skulle så gerne ende med,

at vi får fl ere og mere tilfredse kunder i

kantinen om aftenen.

Der vil i forbindelse med de nye tiltag

ikke blive lavet om på, at vi stadig vil servere

alle vores retter fra buffet, både om

morgenen, frokosten og om aftenen.

Vi vil dog, med hensyn til frokosten, forsøge

at udvide sortimentet på buffeten

med lune retter, som kan nydes sammen

med salat eller sundere brød.

Vi vil informere mere og mere

Som sidste trin vil vi forsøge at blive

bedre til at informere vores kunder. Det

sker ved, at der opsættes info- skærme.

I første omgang bliver der opsat en

infoskærm i kantinen samt to i HBU

kompagnibygningen som et lukket

system, det er dog planen, at systemet

skal udvides, så der vil komme skærme

fordelt rundt på hele kasernen samt på

Bulows Kaserne og i messerne.

I første omgang vil der være menuplaner

lagt ud på skærmene samt informationer

fra kantinen.

Selv om vi er midt i en turbulent tid, hvor

kantinen, som alle andre, bliver berørt

af implementeringen af det nye forsvarsforlig,

håber vi med de nye tiltag,

at kunne starte en udvikling i kantinen,

som gerne skulle udmønte sig i et samarbejde,

hvor vores kunder er med til at

skabe rammerne i og omkring kantinen

og messerne her i Fredericia.

TELEGRAFEN 5


Kommandokravl over Frederikshavn havn.

Taktisk Tårnfalk

Der skal fornyelse til. Motivationen stiger når opgaverne ændres og

der er oplevelser med i ens arbejde. Udfordringer på intellekt og

fysik kan også være motiverende. Selvom det nye er, at man presses

på anden vis end normalt, så kan det også virke positivt og når

det hele så afslu tes i et godt fælles samvær.

Af premierløjtnant Søren V. Ekstrøm,

delingsfører (DF) Communication & Informationsystemkompagni

/5. Telegrafbataljon/Hærens

Operative Kommando

(CISCENKMP/5 TGBTN/HOK).

Længe havde Mobil CISCEN deling (MCD)

kigget undrende på øvelseslisten for en

af de sidste uger i 2009, hvor der ikke

stod meget andet end ”Taktisk Tårnfalk

efter nærmere ordre”.

Øvelsen Taktisk Tårnfalk er i gang

Ugen oprandt og med fuldt pakket

rygsæk kunne Taktisk Tårnfalk 2009

iværksættes.

Mandagen bød på en større teknisk

øvelse, hvor de to CISCEN grupper hver

især skulle fuldt oprette deres HOK

MOBIL CISCEN (det CISCEN der skal kunne

servicere Hærens Operative Kommando, når de

indsæ tes red.) på Louisegårdens område.

De store paraboler "VSAT’erne"

blev hurtigt samlet, der blev etableret

forbindelse og herefter gik et større

kabelarbejde i gang. Efter endt oprettelse

og afprøvning blev der indlagt fejl

i systemerne med henblik på at teste

gruppernes evne til at lave systematisk

fejlfi nding.

Da alle fejlene igen var blevet udbedret

og instruktørerne ikke mente, at der

kunne koges mere suppe på denne

seance, blev alt pakket ned igen og

dagen afsluttede med at delingerne

kunne tage hjem og sove i deres egne

senge.

Den taktiske del sættes i gang

07.30 tirsdag morgen gik startskuddet

til den taktiske del af Tårnfalken.

Geværer og udrustning blev i hast udleveret

til folk, hvorefter turen gik nordpå

til et ukendt sted i Jylland, på ladet af

en gammel Magirus 168'er.

Første stop var Finderup, hvor første

opgave var en gruppekonkurrence i

at gennemføre feltforhindringsbanen

6 TELEGRAFEN

(FFHB). Øvelsen var nu kun få timer

gammel, men ikke desto mindre var

fl ere soldater nu sjaskvåde efter mødet

med FFHB's meget våde forhindringer.

Heldigvis havde delingsføreren befalet

for pakning af en ekstra kampuniform i

rygsækken, så var det bare at skifte.

Terrorister bortførte "Lillebror"

Umiddelbart efter FFHB gik DF til befaling.

MCD skulle på patrulje. Medlemmer

af en ukendt terrororganisation havde

nemlig bortført næstkommanderende

i kompagniet "Lillebror" og holdt ham

nu som gidsel.

Hverken Jægerkorpset eller Frømandskorpset

var til rådighed og derfor måtte

MCD indsættes.

Gidslet blev tilbageholdt på en skole

i Tovby og i nattens mulm og mørke

sneg MCD sig ind på bygningen. Efter

en usædvanlig velkoordineret og præcis

ildåbning lykkedes det delingen at bryde

ind i skolen og befri "Lillebror".

Herefter gik det i al hast tilbage til

stedet vi kalder "klargøring før objekt"

hvor rygsækkene og radiomanden ventede.

DEL havde travlt, for vi skulle nå

et pickup, der skulle fragte os tilbage

bag egne linjer. Vi nåede det og blev

fragtet til et ukendt skovområde, hvor

der blev hvilet ovenpå en veloverstået

patruljeopgave.

8 meter ned fra en isbryder - spring

Tidligt onsdag morgen blev delingen

igen hentet og på ladet af en ”Ma-

Der var befalet ekstra sæt tørt tøj med

- og det blev brugt.


Rappelling på et skib. NYe idéer gør hverdagen

lidt sjovere.

giucopter” kørt til, hvad der viste sig at

være, Flådestation Frederikshavn.

Her ventede en selvtillidsprøve, der bestod

af tre elementer: Kommandokravl

fra kajen og ud til en isbryder, herefter

rapelling fra broen og ned til dækket og

til sidst et otte meter spring fra rælingen

og ned i det iskolde vand i havnen.

Heldigvis blev alle mand pakket ind i

en orange tørdragt, der for nogle viste

sig at være mere á la våddragtsprincippet…

Herefter fl øj ”Magiucopteren” videre til

endnu et ukendt skovområde udenfor

Frederikshavn, hvor vi gik i overdagningsområde

(ODO).

Udover at forsøge at holde sig selv og

sin rygsæk nogenlunde tør i regnvejret,

skulle der løses en opgave i gruppen. En

tom olietønde skulle løftes over et tov

i 1½ meters højde og pænt sættes ned

på den anden side, uden at noget måtte

røre tovet eller jorden omkring.

Til rådighed var tov, rafter og fantasien.

På trods af at de to grupper ikke

overværede hinandens løsninger var

de næsten identiske og kun ét sekund

adskilte de to hold.

Om aftenen gik turen ind til Frederikshavn

igen, til hvad der viste sig at være

Søværnets bølgebassin på Sergent- og

Grundskolen.

Nogle har måske set Bubber og BS

besøge dette bassin og vi kan afsløre,

at selv helt simple svømmeopgaver kan

blive særdeles udfordrende, når det

pludselig stormer, lyner,

regner og der er meterhøje

bølger. En masse

spændende opgaver blev

løst i dette miljø, der indebar

både gummibåd,

redningsfl åde, bjærgning

af person på fi re meters

dybde, undervandsbasket

samt fem meter reb- og

netstige inklusive udspring

fra samme højde.

I rene underhylere og 20

m ned

Selv om trætheden meldte

sig kvikkede det varme

bad efterfølgende godt op.

Lejligheden blev desuden

benyttet til at få skiftet

underhylere, hvilket for

nogles vedkommende var

tiltrængt…

Efter en god nats søvn

ovenpå strabadserne i

svømmehallen, stod den

torsdag morgen på en

opgavemarch, der strakte

sig over blandt andet trivial

pursuit, bårefræs samt

fl ere andre små teambuildingøvelser.

Godt trætte

ovenpå et par hårde dage

og nætter satte delingen sig igen

op i en ”Magiucopteren” for sidste

gang (troede vi) inden vi skulle være

tilbage i Haderslev. Men efter mindre

end en times kørsel drejede lastbilen

væk fra motorvejen og pludselig

stod folk i det 20 meter høje faldskærmstårn

ved Jægerkorpset på

Flyvestation Aalborg. Efter at hele

delingen var væltet ud af tårnet og

havde mærket suset af svævebanen

gik turen så endelig mod Haderslev

igen - hjem.

Velkommen hjem der er serveret

I Haderslev ventede kommandodelingen

med varm mad og godt trætte

kunne vi så tage hul på Taktisk Tårnfalks

sidste udfordring; en skriftlig

prøve i HF efterfulgt af en praktisk

prøve i oprettelse af radiostationen

med frekvenstilpasset dipol.

En forholdsvis simpel opgave, der

viste sig at være noget vanskeligere

end normalt, når man er blevet udfordret

lidt på søvn og fysik.

Omkring kl. 21.00 var der samlet

aftrædning og den praktiske gennemførelse

af årets Taktiske Tårnfalk

var overstået. Om fredagen

ventede en stille og rolig dag med

fælles morgenmad, vedligeholdelse,

tilbagemelding og aftrædelse til en

særdeles velfortjent weekend.

Spring!

TELEGRAFEN 7


Støt annoncørerne og fortæl dem at du gør det - de støtter os

Linnemann

Søndermarksvej 212. Fredericia. Tlf. 75 94 00 00

www.linnemann.dk

Egumvej 60, 7000 Fredericia

Tlf.: 75 927 442 Mobil: 21 631 690

e-mail: athomsen@12move.dk, www.abthomsen.dk

Spar Spar 500,- 500,- kr.

Internationalt godkendt dykkercertifi kat

PADI OPEN WATER DIVER

Soldater tilbud: 2.495,- kr.

- Prøvedyk

for dig der vil prøve at dykke

- Dykkerkurser

fra begynder til instruktør

- Dykkerudstyr

salg og service

- Flaskefyldning

fyldning af fl asker

- Dykkerture

stranddyk med guide 25,- kr.

- Båddykning

vragdykning to gange i ugen

- Firmaarrangementer

vandski, teambuilding og

forskellige konkurrencer

Fyns Dykkercenter, Skibhusvej 61 a, 5000 Odense C. Tlf.: 66 12 82 38, www. fyns-dykkercenter.dk

Fredericia

Løve Apotek

8 TELEGRAFEN

Nørreport Cy kel forret ning

Vi er eksperter i racercykler og specielt udstyr.

Nye cykler og alt i tilbehør.

Reparation af alle mærker.

Vi fører kun gode mærker

såsom: "X-treme, Everton,

MBK, Tårnby, Ideal Avenue

og Grisley".

Per Olsen

Nørreport Tlf. 75921456, 7000 Fredericia

Vi leverer alt i

briller, linser og tilbehør.

Gratis synstest

FLAMMEGRILLET

HOS

BURGER KING ®

Telegrafens læsere

-Får 15 % rabat på alt hos

Burger King ® .

Der gives kun rabat til

Indehaveren af id-kortet

SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF. 7594 0211

GÆLDER RESTEN AF 2009

KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD.

Vi leverer skærmbriller til

ansatte i hele Forsvaret

Medlem af Dansk Optikkerforening

Gothersgade 35, 7000 Fredericia. Tlf.: 7591 3133

® Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation.


På Hyby Fælled er landets første øvelses lejr, som ligner dem i missionsområderne

færdigbygget. Der bliver rift om udlån af den til brug i undervisningen.

Hold fokus undgå rygter

Som I blev orienteret om i slutningen

af januar måned, så

er Forsvarets foreløbige bud

på, hvordan Forsvaret – med

udgangspunkt i den indgåede

forligsaftale – kan se ud ved

udgangen af forliget i 2014

blevet forelagt forligskredsen.

Der forestår nu en politisk proces,

som erfaringsmæssigt kan

føre til omtale i medierne og

give anledning til utryghed og

spekulationer blandt Forsvarets

medarbejdere.

Af regiments- og skolechef, oberst

Susanne Bach Bager, Telegrafregimentet.

Forsvarets økonomi er som bekendt

under pres og der skal fortsat foretages

betydelige prioriteringer af forsvarets

opgaver og strukturer. I indeværende

år er nogle af de mest synlige

ændringer reduktionen af korpsåndsmidlerne

til 500 kr. pr. medarbejder

og halveringen af frugtordningen i

sommerhalvåret samt indskærpelsen

af, at de fem særlige feriefridage bør

afvikles ved frihed.

Vær med til at stoppe rygterne

Jeg vil endnu engang opfordre jer til

at bevare fokus på den nuværende

opgaveløsning og undgå unødige

spekulationer og rygtedannelser. Til

gengæld vil jeg love, at I bliver holdt

orienteret og at alle vil få lejlighed til

at tilkendegive ”ønsker om fremtidig

tjeneste”, før regimentet, i samarbejde

med FPT og cheferne, bemander eventuelle

nye enheder.

Gabrielarrangementerne

I en tid hvor fremtiden er usikker, er

det vigtigt at styrke sammenholdet på

tværs af enhederne. I den forbindelse

vil jeg opfordre alle til at deltage i de

traditionsrige og festlige Gabrielarrangementer

onsdag den 24. marts.

Baggrunden for fejringen er, at pave

Pius XII i 1951 underskrev et offi cielt

dokument, hvori "Ærkeenglen den

hellige Gabriel udvælges til himmelsk

beskytter for virksomheder, der almindeligvis

kaldes telekommunikation og

for de mennesker, der er beskæftiget

hermed.” Ærkeenglen fejres derfor

traditionelt af føringsstøttesoldater

den 24. marts – på Jomfru Maria Bebudelsesdag.

Sneberedskab

Regimentet har både i Haderslev og

Fredericia under vintervejret været

indsat til støtte for såvel Falck som

politi. Det giver positiv opmærksomhed

i befolkningen samtidig med, at

personellet får en oplevelse for livet.

Tak for den velvillige indsats.

Internationale missioner

I uge to havde jeg fornøjelsen af at

besøge vores styrke i Kosovo, herunder

den stabsdeling og CISCEN, der

er indsat sammen med resten af den

dansk-estisk-franske styrke omkring

Mitrovica. CISCEN og dele af staben

er fl yttet til Novo Selo, mens stabsdelingen

og resten af staben fortsat er i

Camp Olaf Rye.

Selv om det danske bidrag til KFORstyrken

synger på sidste vers, er det

som altid en fornøjelse at besøge

føringsstøttesoldaterne, som er ligeså

værdsatte af staben som tidligere.

I uge seks afgik endnu engang fem velmotiverede

og velforberedte soldater

fra DCMKMP til Kandahar Signal Support

Group (KSSG). KSSG sikrer driften

af NATO netværk – primært ved RC(S).

Besættelse af de enkelte stillinger går

på tur mellem de seks DCMKMP samt

ST og STKMP fra 1 NATO Signal Battalion.

Bataljonen bemandes af soldater

fra Tyskland, Danmark og England.

Danmark stiller normalt fi re funktioner,

som skifter fra gang til gang, således

at de fl este funktioner i den organisatoriske

struktur på skift aktiveres i forbindelse

med udsendelse. Varigheden

er normalt tre måneder. Denne gang

skulle vores DCMKMP tillige bemande

den ansvarsfulde stilling som kompagnichef

for den multinationale KSSG. Jeg

er overbevist om, at opgaverne bliver

løst ansvarsfuldt og med stor dygtighed,

hvilket jeg håber at få lejlighed

til at konstatere ved selvsyn.

Nye faciliteter i Fredericia

Skydebaneforholdene i Fredericia er

langt fra optimale. Projekteringen af en

ny afspærringsfri skydebane forventes

at ske i indeværende forligsperiode,

men selve byggeriet forventes først

gennemført i næste forligsperiode.

Vi kan til gengæld glæde os over, at

anlæggelsen af en HBU-by i den nordlige

del af fælleden og en HRU-by vest

for Skivedepotet er tæt på færdiggørelse.

I skrivende stund (uge 6) er 45

ingeniørsoldater således ved at lægge

sidste hånd på værket. Faciliteterne

giver mulighed for et kvalitetsløft i

uddannelsen samt en mere realistisk

forberedelse af vores styrkebidrag. Jeg

vil sende en stor tak til Ingeniørregimentet,

der har stillet mandskab og

maskiner til rådighed for opgaven.

Pas på jer selv og hinanden

– både ude og hjemme.

Jeres RC

TELEGRAFEN 9


Nissen tog fi re geværer

og to pistoler

Af Leon Lindholm, redaktionen.

Et nyt og godt år ønsker vi for alle soldater

og deres familier.

For mit eget vedkommende blev udgangen

af 2009 lidt træls. Sygdom og drillenisser

satte deres præg på hverdagen

op til bladafl everingen.

Hvem har set mine geværer

Jeg havde fået nogle meget specielle

våben, som jeg skulle skrive om i TELE-

GRAFEN. Disse våben havde jeg ladet

ligge på mit skrivebord, mens jeg gik i

cafeteriaet.

Det tog kun fem minutter, så var jeg

tilbage og resten af dagen var jeg på

kontoret. Sidst på dagen opdagede jeg

at alle våben var væk. Næste dag gik jeg

rundt til alle på gangen og spurgte, om

de ved en fejl var kommet til at tage fi re

geværer og to pistoler med sig.

Alle gloede på mig, som var jeg helt fra

den, hvilket jeg nok var efter en infl uenza

og en lungebetændelse.

Det var først efter at have spurgt fem

af kollegaerne om de famøse våben, at

gik op for mig, at de troede, at det var

rigtige våben.

De kunne ikke vide, at geværer og pistoler

alle var tredimensionelle printede

kopier i et plastisk kompositmateriale,

men 100 % nøjagtige modeller indscannet

med en 3D scanner og nedskaleret

til fem %.

Rent faktisk kunne alle våbene samlet

ligge i en stor hånd.

For nu at få den kollega (drillenisse der

var tildelt mig) til at forstå alvoren, var

jeg nok i dette tilfælde nødt til at sende

en mail rundt til de nærmeste i området,

så det gjorde jeg.

Reaktionerne var mange, for at efterlyse

fi re geværer og to pistoler i et fi rma

som vores, det kan få sveden frem på

panden hos alle, der har arbejdet med

våben og sikkerheden omkring opbevaring

af disse.

Peter Jensen der er vores sikkerhedsekspert,

stod hos mig cirka to minutter

efter at mailen var sendt.

Flere spurgte efterfølgende til de famøse

våben, men bedst af alt var det, at de

fi re geværer og de to pistoler dukkede

op efter ti minutter og det reddede min

jul. Disse våben var så specielle, at de

ikke kan erstattes.

Jeg kan så konstatere, at drillenisser har

mailkonto hos Forsvaret og de kan læse.

Det er jo godt at vide, næste gang man

mister noget.

Historien bag våbnene

De seks våben var alle nøjagtig skalerede

modeller lavet af en 3D printer hos

en bekendt.

Våbenen skulle være destrueret, men

han tænkte, at her var en god historie

for mig, så derfor fi k jeg dem.

Det viser sig, at en stor dansk tv-station

havde været i gang med at lave en ny

satirisk/sjov julekalender for de ældste

unge og voksne.

Lidt i lighed med den julekalender der

var for år tilbage med gangsterjul og

halvracistiske indslag i 24 afsnit.

En julekalender der fi k meget omtale

og rigtig mange udtryk fra julekalenderen

blev trendy i lang tid efter blandt

De te er tredimensionelle kopier af våben. De er scannet, skaleret i målstoksforhold

og derefter printet. Klar til at blive malet og brugt i en julekalender.

10 TELEGRAFEN

de unge. Den nye julekalender skulle

være meget livagtig og med soldater,

skyderier og masser af våben, men

ovenpå det år, som 2009 blev, hvor

mange soldater døde eller blev såret,

så svandt den ellers sjove del af julekalenderen.

Bandekrig og masser af

våben på gaden, har nok også gjort sit

til, at man alligevel ikke ville bidrage til

en forherligelse af våben og det som de

kan føre med.

Julekalenderen blev afl yst og alt skulle

kasseres, men jeg fi k altså fi re gevær og

to pistoler - samt en sød historie.

Stor tak til den venlige giver, som

tænkte på TELEGRAFEN - et års abonnement

er på vej.

Brevkassen

Kære brevkasse

Jeg er en soldat på 42 år, er lykkelig

gift og har to børn på 13 og 10 år.

Vi bor i et fl ot parcelhus. Har en god

økonomi, et godt helbred og børnene

klarer sig fi nt.

Min kone er begyndt at tage ud alene

fl ere aftener i ugen. Hun siger, at det

hun går til, kun er for piger og jeg

kan ikke helt få at vide, hvad det er

hun laver.

Hver morgen bliver hun hentet og

en gang i mellem også sat af igen

efter arbejdet. Ham der henter og

bringer hende kender jeg ikke. Hun

siger: "Det er bare en god kollega

der er sød og venlig". Nu er det blevet

til fast hver torsdag og så er det

lidt skiftende med de andre dage i

ugens løb. Derfor satte jeg mig sidste

torsdag ned på P-pladsen bag vores

BMW og ventede.

Mens jeg sad der bag ved BMW'en,

opdagede jeg, at den lækker olie fra

motoren.

Så derfor spørger jeg nu kære brevkasse:

"Kan det virkelig passe, at en BMW

525 fra 2007, der kun har kørt 35.000

km, allerede kan lække olie fra motoren"?

Selvom TELEGRAFEN ikke har brevkasse

og ikke bringer vittigheder,

siger redaktionen tak til T. Jensen for

de te anonyme indlæg.


Et sjældent set foto. En soldats indre set lige før hans afsked i lufthavnen. Det gøres

ved at lægge sig op på transportbåndet for bagage og så køre gennem scanneren.

Det blev dog påpeget at ALT kunne ses, men lidt sjov skal der til.

Sviptur til Armadillo

Stemningen gik fra det hyggelige til det anspændte - noget var under

opsejling, men hvad? Ordren lyder: "Vi skal stille ca. 30 mand. De

skal til Armadillo i Afghanistan, så weekendens program er ændret.

Der er afrejse om fem dage fra nu af"!

Af overkonstabel af 1. grad Jesper Qvist,

Stabskompagniet/1. Brigade.

Det var en fredag i 2009. En rolig fredag.

Vi, det vil sige Stabskompagniet 1. Brigade,

er i gang med de sidste praktiske

forberedelser. Der skal være pårørendedag

i weekenden og vi vil jo gerne gøre

det til en god dag for familien, når de

kommer for at få et bedre indblik i vores

hverdag på jobbet.

Stemningen er afslappet og folk går og

hygger sig, efterhånden som klargøringen

tager form. Vi går og sludrer lidt

om hvem der skal med, om kæresten

nu tør prøve at køre med i PMV’en, om

bedstefar skal prøve at blive sløret og

om, der mon kommer en røverhistorie

om dengang, man skulle varme sløringsfedtstiften

for overhovedet at få

den til at virke.

Om fem dage er du i Afghanistan

Pludselig er der noget, der er forkert.

Folk løber rundt, nogen råber, andre har

et meget koncentreret udtryk. Stemningen

er gået fra hyggelig til anspændt.

Lidt som en fl ok væddeløbsheste i båsene

står klar til at drøne af sted, når

dørene åbner. ”Hvad sker der”? siger

en ved siden af mig, men i det samme

kommer kommandobefalingsmanden

ud og brøler: ”Antrædning”!

Vi træder straks an. ”Vi skal stille ca.

30 mand. Vi skal til Armadillo. Weekendens

program er ændret. Afrejse på

onsdag.”

Valg kræver forstærkning

Der fortsættes med ordene: "Der skal

være valg i Afghanistan. I den forbindelse

vil man have danske soldater til

stede, for at skabe større sikkerhed. For

at skabe bedst mulige vilkår for de te, er

det blevet beslu tet, at der skal stilles et

forstærkningsbidrag på 30 mand - os!

Vi er i forvejen udpeget til NATO Response

Force (NRF-14) fra den 1. januar 2010

og er derfor, med kort varsel, klar til at

tage tornysteret på ryggen og drage af

sted. Spørgsmål - det er der ikke".

Tilbage i geleddet får vi en hurtig plan:

Lørdag er fri til at være sammen med familien.

Søndag begynder de få og lange

dage med uddannelse og andre praktiske

forhold, der skal være på plads.

Herefter en dag med Conduct After

Capture – forhold ved tilfangetagelse

(CAC), en dag med Taktisk Sanitet for

TELEGRAFEN

Spids blyanten!

Nu er der god vin for 200 kr

til bedste artikel.

Lyagers Vin & Specialiteter

ved Karina og Morten Lyager

Prinsessegade 32b

7000 Fredericia, 75 92 75 12

Giver et vingavekort på 200,- kr.

for den bedste artikel.

Enkeltmand(TSE) og en dag med udlevering

af grej, pakning og de sidste ”løse

ting”. Folk går i gang med at få styr på

deres udrustning. Der er mange ting,

der skal fi ndes frem fra gemmerne, evt.

medbringes hjemmefra, såsom vaccinationskort,

hundetegn og pas.

Det viser sig dog hurtigt, at netop vaccinationerne

er et problem. Idet alle først

skulle være klarvaccinerede til januar,

har vi kun 30 mand, der kan nå at blive

færdigvaccineret inden afrejsen. Så vi

har ingen reserver. Heldigvis bliver stemningen

dog lettet lidt inden aftrædelse.

Der kan ikke skaffes Hercules til at

transportere os før fredag, så vi får lov

at holde søndag fri. Måske det letter lidt

på stemningen, når vi skal fortælle om

denne kortvarslede tur derhjemme.

Psykiske ar er svære at tackle

Mandag går vi i gang med programmet.

Det bliver nogle lange dage, så vi kan

nå at øve mest muligt, inden vi tager

af sted. En enkelt bliver af infi rmeriet

befalet til at blive hjemme.

Vi har stadig ingen reserver, så vi må

klare os uden. Vi skal udfylde vores

’sidste vilje’ mandag.

Der er få ting, der kan sætte tanker i

gang, som at tage stilling til sin egen

begravelse og at skrive et brev, som ens

kære skal have, hvis det værst tænkelige

sker. Måske netop derfor sker følgende.

Tirsdag morgen beder en af vores dygtigste

og professionelle kolleger om

ordet. Vi lytter alle. Han virker rørt og

skal lige samle sig inden han taler. ”Jeg

bliver hjemme. Der er kommet nogle

ting op fra tidligere, som jeg troede, jeg

var ovre. Det var jeg ikke. Jeg starter ved

psykologen på mandag. Jeg beklager,

drenge”. Mens han forlader lokalet, er

der helt ro. Vi ved alle, at jobbet kan

være svært og det at erkende psykiske

ar, er noget af det sværeste for en stolt

soldat. Vi har stadig ingen reserver.

Afgang - uden reserver

Fredag. Tid til afgang. Vi holder en sidste

appel, hvor chefen har ordet. Han

forklarer, at det var hans beslutning

at vores enhed kunne stille bevogtningsstyrken.

Et sted bag mig bander

en kæreste over ham. Jeg tænker, at

bandeord bag sammenbidte tænder er

helt passende denne aften. Vores børn,

kærester, koner og forældre er i høj grad

11


12

med til at løse opgaven, når vi soldater

udsendes. Der bliver sagt farvel til vores

kære og bussen kører mod Karup.

Vi er på vej!

Stå-op toilet i Herculessen

I lufthavnen bliver der lavet lidt gas med

hinanden og i et kækt øjeblik ender jeg

med at tage turen igennem bagagescanneren.

Den kvindelige lufthavnsassistent

advarer inden med et glimt i øjet,

at man kan se ’det hele’. Kort efter har

vi en fi losofi sk debat, om hvorvidt scanneren

kan vise visse dele af kroppen i

forkerte størrelsesforhold, hvis vinklen

er uheldig. Alle vaccinationerne og turen

gennem scanneren gør, at jeg nu føler

mig selvlysende.

Vores delingsfører holder en samling,

hvor vi får de forventede tider at vide

og så lige en venlig anmodning om, at

det er nu, vi skal tage ”ja-ha ten” på,

så vi kan håndtere enhver slags mental

modgang. Det skulle senere vise sig,

at den skulle komme på overarbejde,

som selv en Duracell-kanin ville bukke

under for.

Den første del af rejsen går fi nt. Vi fl yver

i en halvtom fl yvemaskine, så vi kan brede

os over fl ere sæder, og som enhver

god soldat kan og bør sover de fl este

af os fem minutter efter, at vi er lettet.

Vi mellemlander i Tyrkiet, tilsyneladende

kun for at vi kan gå en runde forbi et

kamera, der kan se, om vi har svineinfl

uenza. Personalet i lufthavnen ligner

noget fra en epidemi-fi lm med deres

ansigtsmasker, refl eksveste og radioer.

Vi og den nye besætning går efter kort

tid ombord igen og fl yver mod Kabul. Vi

sover igen næsten øjeblikkeligt.

I Kabul har vi en enkelt overnatning. I

løbet af dagen når vi en runde i de forskellige

militære butikker (PX'er), hvor

der bliver købt forskellige nødvendigheder,

såsom ærmemærker, lommelygter,

sodavand og postkort.

Postkortene skriver vi med det samme,

for de skal skrives nu, hvis der bare skal

være en lille chance, for at de kommer

hjem før os. Herefter skal vi fl yve med en

engelsk Hercules til Camp Bastion. Under

fl yveturen er der unormalt mange,

der skal tisse. Det morer os, idet toilettet

i denne Hercules er en ’herremodel’,

hvor man skal stå for enden af lastrummet

og til frit skue lade vandet i en stor

metaltragt.

Velkommen - vi har en hårdt såret

soldat fra et dansk regiment

Vi ankommer til Camp Bastion sent om

aftenen. Der er varmt, støvet og beskidt.

Vi bliver kørt med en antikvitet af en civil

bus, som jeg tænker, vi har fået billigt fra

fi rmaet, der stadig står anført på siden.

Efter lidt fl ytteri af vores oppakning

og mere kørsel, ender vi i det danske

område. Vi starter med en kort briefi ng

ved deres kommandobefalingsmand og

næstkommanderende. Vi får her at vide,

at vores våben ved en fejl er blevet fl øjet

Lille Peter ......... fra Afghanistan, er noget

soldaten skal vænne sig til.

TELEGRAFEN

Landsbymiljø langs

en hovedvej i Afghanistan.

til Kandahar, så vi skal overnatte her i

Bastion, indtil vi kan blive genforenet

med våbnene. Stemningen bliver trykket,

da vi får at vide, at i dag er konstabel

Rune Westy Zacharias Nielsen blevet

hårdt såret på patrulje i Green Zone. En

brat og tankevækkende velkomsthilsen

til os. Vi sender ham alle en tanke, da vi

står der i mørket. Rune døde senere af

sine skader kun 22 år gammel.

I en sarkofag til næste mål

Næste morgen ankom vores våben. Vi

lader op og er klar til at fortsætte turen.

Under køreturen skal vi være bænket

i en PAX-container. Det er en pansret

container bag på ladet af en lastbil.

Vi sidder her for at være bedst muligt

beskyttet i tilfælde af, at vi kører på

en mine. Vi er alt for mange soldater

med alt for meget udrustning i alt for

lang tid på alt for lidt plads. Selv sæderne

er så store og polstrede, at de

ville passe perfekt ind i ethvert tivolis

vildeste forlystelse. Vi føler os dog ikke

sikre - vi kan ikke se ud. Der er kamera

på lastbilen, som vi skulle kunne følge

med i på skærme inden i containeren.

Men kameraet virker ikke. Vi har en

fornemmelse af, at blive kørt i blinde

og lastbilen bumper, tipper, knager og

brager.

Vi kører, standser og kører igen. Det

viser sig senere, at et engelsk køretøj

var kørt i et hul og lige skulle bugseres

op, men vi ved ikke noget om det. Vi

er isolerede i ’sarkofagen’ og gør, hvad

vi har lært – på med "ja-ha ten", afgiv

fysisk kontrol, genopbyg kampkraften.

Sov.

I fuglefl ugt er det en kort tur. Men på

grund af særligt minerede områder

og for ikke at være forudsigelige for

fjenden, kører vi en mindre omvej.

Køreturen tager os forbi Camp Price,

hvor vi indskyder vores geværer og gennemfører

TSE-prøven med anlægning af

tourniquet (knebelpres). Herefter ind i

og være sild i vores tønde igen. Denne

del af turen bliver lang og vi sveder.


Airconditionanlægget i containeren kan

ikke følge med og der er drønvarmt.

Det er måske også en utaknemmelig

opgave for sådan et anlæg, at skulle

kunne køle os af under vores uniform,

fragmentationsvest og kampvest.

Søsyge i den lukkede lastvogn

En af kollegerne begynder at klage sig.

Han er bleg og har det skidt. Det er en

af ulemperne ved ikke at kunne se ud -

man bliver nemmere køresyg. Det er lidt

som at prøve at sove på Norgesbåden

i høj søgang.

Vi prøver at hjælpe ham, men kan kun

bistå med en pose at kaste op i og vand

til at skylle munden med. Han må holde

ud, så godt han kan. Jeg tænker på, om

det mon var det her, regimentschefen

havde i tankerne, da hun fortalte om

modulært opbyggede kapaciteter og

forsvarsforliget.

Lidt efter skal jeg tisse - rigtigt meget.

Jeg holder mig så længe, at jeg begynder

at få ondt i maven. Jeg beslutter mig

for at fi nde en fl aske at tisse i, men

kan ikke rigtigt få regnet ud, hvordan

det praktisk skal kunne gennemføres.

Jeg har for megen udrustning, for lidt

plads og projektet kræver pludselig en

hel masse planlægning. Jeg bliver afbrudt

af mine kolleger, der griner. Det

viser sig, at Anders bag mig har været

i samme situation, men var bedre til at

fi nde en løsning. Makkerhjælp. Hvordan

de praktisk har gjort, ved jeg ikke, men

som så mange gange før, når der er en

anden soldat, der har det lidt værre end

en selv, så får man det selv lidt bedre.

Jeg formår at holde mig en time endnu,

indtil der bliver holdt tissepause ude

midt i ingenting. Jeg er ved at være træt

af turen, der nu er endt med at dreje

sig alt for meget om kropsvæsker. Vores

mindre omvej ender med at være - inklusive

pausen i Price - en mindre bagatel

på 12 timer. Køreturen er ligeledes

I det fjerne ser vagten en kameldriver

på bjergskråningen. Er det fjenden

fra sidste nat. Det er ikke til at se,

når de ikke er uniformerede.

den, der bliver den sidste for 23-årige

konstabel Simon Sejer Hoffmann to

måneder senere, men det ved vi ikke,

da vi sidder der.

Et støvet soveværelse

Langt om længe ankommer vi vel til

Camp Armadillo. Vi nærmest vælter

ud af containerne, glade for at kunne

strække vores ben igen. Vi bliver modtaget

med den sædvanlige lejrinstruks

og går herefter en runde for lige at se

lejren, sangere (vagttårne) og faciliteter.

Herefter skal vi i løbet af det næste døgn

stå dobbeltvagt med det personel, som

er der i forvejen. Vi skal her forsøge at

danne os et indtryk af normalbilledet i

området, så vi bedre kan få øje på, hvis

noget virker unormalt og dermed kan

være en potentiel trussel. Vi vil gerne

undgå, at der bliver fejlalarmeret på

grund af æsler eller andet, der i mørket

kan opfattes som en fare.

Vi bliver indkvarteret i HAB (en bunker

beskyttet af sand-og jordvolde). Problemet

er bare, at den kun er halvfærdig,

så der er ikke kommet gulv på endnu,

hvilket gør, at det er næsten ulideligt

at opholde sig derinde på grund af

hvirvlende støv.

Vi får fundet nogle gulvrester i et hjørne

af lejren og udbedrer manglen, så det

bliver tåleligt. Så skal vi have noget at

sove på, men det bedste vi kan fi nde

er en bunke defekte feltsenge og lidt

madrasser. Vi får det bedste ud af

situationen ved hjælp af strips, sygrej

og en større mængde superbatterier

til vores ja-hatte. Her kommer vores

CAC-uddannelse os til hjælp. Afgiv fysisk

kontrol.

Vi får nu at vide, at valget er afl yst, men

vi fastholder planen med, at vi gennemfører

vagt- og lejrtjeneste. På den måde

kan vi give de soldater, der er i lejren,

en velfortjent pause og derfor overtager

vi som planlagt. Vi gennemfører vagt-

TELEGRAFEN

turnus den næste uges tid. I løbet af

12 timer har man fi re timers vagt, fi re

timer på beredskab som searchteam,

køkkenhjælp eller affaldstømning og

fi re timers fri, hvor man kan hvile eller

sove. Det ene vagtstade er placeret

uden for lejren af geografi ske årsager.

Når man er på vagt herude om natten i

en sandstorm, synes tiden dog næsten

at stå stille og man får tænkt alle de

tanker, der kommer, når man er nærmest

alene i ørkenen og observerer ud

i ”Talebanland”.

Volleyball og gudstjeneste

Undervejs i vores ophold har vi også

glæde af de andre nationers soldaters

selskab. Vi spiller volleyballkamp, som

vi desværre taber og følger interesseret

med i deres hobbyprojekt, hvor de bygger

en fl ere meter høj blide, som kan

kaste objekter langt væk. Vi har en god

positiv omgangstone med dem og det

virker som om, at de også synes godt

om os. Et engelsk checkpoint bliver

udsat for baghold, hvor der desværre

dræbes et antal britiske soldater og

i den anledning afholder feltpræsten

gudstjeneste, hvor vi selvfølgelig deltager.

Denne periode med vagt- og lejrtjeneste

fl yver af sted, fordi det hurtigt

bliver enormt ensformigt. Den ene dag

tager den næste. Pludselig er vores

ansvarsperiode i lejren overstået og vi

overdrager vagterne igen.

Jeg tænker, at som soldat forbereder

man sig så grundigt, som tiden tillader

og når så selve opgaven skal løses, så

er man ofte så velforberedt, at virkeligheden

ikke står mål med det lærte.

Derved kan det komme til at ligne rutinearbejde,

men er faktisk et resultat af,

at vi har været godt rustede til opgaven.

Faren er, at man ikke forbliver skarp,

men det oplevede vi heldigvis ikke noget

af, måske særligt på grund af den korte

periode. Desuden krævede de mange

logistiske og praktiske udfordringer fl ere

gange, at vi var nødt til i særlig grad at

være fl eksible. Ind imellem møder man

kolleger, der i særlig grad er i stand til

at trylle gode løsninger ud af tilsyneladende

ingenting og en særlig tak til SSG

H. Tramm, en af STKMP egne udsendte,

der gjorde en stor indsats for at gøre

vores ophold i Camp Armadillo så godt

som muligt.

Hjemrejsen forløb på samme måde

som rejsen ud, dog med en ekstra

overnatning i Kabul og pludselig er vi

igen på dansk jord. I bussen ser vi, som

forventet, en krigsfi lm. Nogle af os sover,

andre taler sammen, men vi er alle

glade for at være sikkert hjemme igen.

På kasernen bliver vi modtaget med fl ag

af vores glade familier.

Vi fi k heldigvis ikke brug for reserver.

13


14

Alle ansa te, primært de civilt ansa te, møder op til ka fe og rundstykker, når der er nytårsparole.

Et nyt år - et nyt

Der venter et stramt økonomisk år og alle vil gerne vide hvilke

enheder der skal være i Haderslev og i Fredericia. Små enheder/skoler

og regimenter samles i centre, men det mangler

at blive afklaret hvilke kapacitetsfravalg Forsvaret vælger.

Af Leon Lindholm, redaktionen.

2010 byder som alle tidligere år på nytårsparoler

for nogle personelgrupper.

Der afholdes nytårsparoler for offi cerer,

udvalgte befalingsmænd, tillidsvalgte

fra konstabelgruppen samt alle civilt

ansatte.

For afviklingen af disse to nytårsparoler

står oberst Susanne Bach Bager, der er

vores regimentschef, skolechef og gar-

TELEGRAFEN

nisonskommandant i Fredericia.

De første, der får nytårshilsenen fra

obersten direkte, er alle de civile, som

er bænket når obersten træder ind.

Ingen var i tvivl om, at oberst Bager var

ankommet, for med en klar og høj røst

blev der sagt godt nytår og velkommen

til alle før hun sidenhen gik på

talerstolen.

Igen her var der et varmt og velment

velkommen til alle. De fi k en kort chance

til at tanke kaffe og smurt rundstykker,

for herefter at sidde musestille og lytte.


forlig

Først til Hendes Majestæt Dronningens

nytårshilsen - herefter blev det tilladt at

"sidde rør" og så blev forsvarschef general

Knud Bartels nytårshilsen oplæst

og sidst chefen for Hærens Operative

Kommando, general Niels Henrik Bundsgaards

tale. (Talerne kan læses på Intra- og

Internettet ... red.).

Obersten har ordet

Herefter var det oberst Bagers tale til

de civile. Hun roste deres indsats i 2009

og sagde klart og tydeligt "TAK - til alle",

fordi de havde været med til at trække i

den rigtige retning. Til de civile på mellemleder

og leder niveau var der også

en stor tak for den måde, de havde

bidraget til, at hun som ny chef var

blevet hjulpet godt igennem de sager,

der havde været at drøfte og fi nde løsninger

på. Et samarbejde obersten har

sat stor pris på og som har været med

til at gøre det mindre problematisk, at

træde ind som den nye regimentschef

m.m. Endvidere sagde oberst Susanne

Bach Bager også:

"Målet for Telegrafregimentet i 2010

er ud over internationale- og nationale

operationer samt NATO-responceforces

14 (NRF-14) samt udrulning af nyt

materiel – naturligvis at få tilendebragt

forligskonsolideringen så hurtigt som

muligt, så vi kan komme i gang med

forberedelserne og implementeringen

TELEGRAFEN

af den nye struktur. Vi er alle utålmodige

efter at få at vide, hvilke enheder der

skal opstilles i Fredericia og Haderslev.

Der lader til at være en vis sikkerhed

omkring de små tjenestegrenes samling

i kompetencecentre, altså: Hærens Ildstø

teskole og Danske Artillerirregiment

i Varde, Hærens Ingeniør- og ABC-skole

og Ingeniørregimentet i Skive, Hærens

Logistikskole samt Trænregimentet i

Aalborg og Hærens Føringsstø teskole

og Telegrafregimentet i Fredericia og

Haderslev.

Det er et faktum, at der i det foreliggende

forslag til Forsvarets nye struktur

for tiden mangler en fi nansiering af lige

Årets Civile

Medarbejder

Titlen som Årets Civile Medarbejder

blev tildelt: Assistent Eva Slipsager

Weismann, som desværre ikke kunne

være til stede, da hun var på kursus.

Dele af motivationen lød sådan her:

"Eva Slipsager Weismann er en bundsolid

medarbejder, hvis imødekommenhed,

væsen og professionelle

tilgang til arbejde er af stor værdi for

føringsstø tebataljonen, hvor hun er

ansat til daglig.

Eva Slipsager Weismann løser til daglig

sine opgaver målre tet, hurtig og e fektivt

og Eva er en ska tet og respekteret

medarbejder, der medvirker til ingen

går fra bataljonens kontrolpunkt med

uforre tet sag.

Eva Slipsager Weismann er en fl eksibel

medarbejder, der i pressede situationer

gerne giver den en "ekstra tand".

Et vandrende patronhylster og et diplom

gives til "Årets Civile Medarbejder".

15


Deltagere i nytårsparolen fra 3. Telegrafbataljon.

Regiments- og skolechef samt garnisonskommandant

oberst Susanne Bach

Bager.

i underkanten af 1.000.000.000 kr. årligt

i forligsperioden. Så intet er sikkert

endnu – idet der fortsat skal ske vanskelige

kapacitetsfravalg. Jeg forventer dog

ikke større ændringer i Fredericia eller

Haderslev i år.

2010 bliver endnu et år med en begrænset

økonomi samt stor usikkerhed

vedrørende den fremtidige struktur.

Lad os alle arbejde for at bevare respekten

for hinandens opgaver og de

vanskelige vilkår, vi har fået at løse dem

under. Lad os tilstræbe tolerance og

overbærenhed overfor hinanden, men

jeg vil også opfordre til, at alle gør sit

yderste for – trods de vanskelige vilkår

– at løse sin del af de samlede opgaver

bedst muligt evt. ved at tænke anderledes.

Om muligt gøre tingene på nye og

mindre ressourcekrævende måder.

På vores ringe niveau har vi begrænset

indfl ydelse på de vilkår, vi får – men vi

kan bestemme os for at være hjælp-

Deltagere fra Stabskompagniet i Haderslev og fra 2. uddannelsesbataljon.

16 TELEGRAFEN

somme og behandle hinanden ordentligt

her i garnisonen.

Uden de operative opgaver og de militære

enheder var der ikke brug for jeres

ydelser – og uden jeres stø te ville vi soldaters

hverdag blive helt uudholdelig".

Dele af denne tale brugte obersten også

til offi cersparolen senere på dagen, da

det var lige så relevant der.

Inden ordet blev givet tilbage til lederen

for alle de civile, Morten Tving, skulle

spændingen udløses for hvem der blev

udnævnt til Årets Civile Medarbejder i

Fredericia garnison.


Deltagere fra Electronic Warfarekompagniet, Hærens Føringsstø teskole m.fl .

Bo's mo to: "Al mad smager godt med aromat på".

Operation X i cafeteriaet

skaffer mange penge

Der er forskel på priserne, om man køber stort eller småt - for stor

forskel. Igennem lang tid havde det undret mig og efter en research

fandt jeg frem til, at cafeteriaerne kan tjene tusindvis af fl ere kroner

hvert år. Penge som forhåbentligt vil blive brugt på økologi eller en

højere kvalitet.

Af Leon lindholm, redaktionen.

Når klokken er 11.30, har vi været på

arbejdet halvdelen af dagen.

Så fortrækker "gamle" fru Nielsen, aro-

matkongen og jeg til cafeteriaet.

Nogle har madpakker med, andre køber

mad. Når man køber mad i Forsvarets

Cafeteria, er det de fl este steder efter

vægt, man betaler - ikke ens egenvægt

men madens vægt. Nu skriver jeg, fordi

jeg har undret mig over, hvorfor det

er så billigt. Først troede jeg, at jeg

rent faktisk var kommet på kur og at

det skulle lykkedes for mig at komme

af med et par kilo. Så tænkte jeg:

"Nej, det kan sgu ikke passe - det må

være i cafeteriaet, der er en fejl", men

hvordan?

Prisen er forskellig

Vores søde cafeteria-"piger" oplyste, at

prisen var ca. 6.00 kr/100g mad.

Når man skal købe mad, så foregår det

ved, at man fylder sin tallerken, nogle

mere end andre (ikke også Bo?).

Så går man til kassen. Stiller tallerkenen

på vægten. Får et chok når man ser

hvad det vejer, men så fradrages tallerkenens

vægt på 600 gram. Restbeløbet

hales op af "muldvarpen" - (det

hedder Bos pung, fordi den så sjældent

ser dagens lys). Man går derefter til sit

stambord og nyder de lækre retter.

Jeg kan ikke fejle så mange gange

"Det kan ikke passe" tænkte jeg. Måske

er jeg ikke et matematisk geni, men det

nærmer sig og jeg kan ikke lade være

med at stå og lave en hurtig kalkule

over prisen, hver gang jeg handler.

I cafeteriaet prøver jeg altid at regne

prisen ud, førend pigen bag kassen

kræver beløbet. Flere gange har jeg

følt, at det med tal og matematik måske

ikke var fulgt med mig op i årene

- men nej.

Det kunne simpelthen ikke passe, at

jeg tog fejl, ikke så mange gange.

Det her måtte komme an på en prøve.

Jeg måtte lave en research - en mindre

operation X - skulle sættes i værk. >

TELEGRAFEN 17


Jeg ville ikke sige til cafeteriaet, at deres

mad er for billig, for så skulle vi op med

muldvarpens storebror - det vil vi jo helst

ikke. Alligevel, så skal man vel være loyal

over for fi rmaet. Er der en måde at

skaffe fl ere penge til fi rmaet, så bør man

gøre det og inden længe var jeg i gang

med et rationaliseringsforslag i bedste

Morten Spiegelhauer stil.

Operation X

I egen og i fi rmaets interesse allierede

jeg mig med en meget præcis køkkenvægt

hjemme fra skuffen. Med hjælp

fra de madglade kollegaer, fi k jeg vejet

deres fyldte tallerkener - både på min

egen vægt men også på cafeteriaets

vægt. Det passede (+ - 1 gram).

Jeg købte lidt mad den dag - i alt for

8,50 kr svarende til en samlet vægt på

741 gram (minus tallerkenen der vejede

560 gram), så jeg fi k 180 gram mad til

frokost (man øser jo ikke stort op, når man

skal skrive om sin kost og vægt bagefter i

en artikel).

Det havde altså en kostpris på 4,72kr

pr /100g.

Af andre ved bordet kan jeg nævne

"velfærdskongen" som denne dag havde

skovlet sne og arbejdet hårdt.

Han slæbte en tallerken, med en bruttovægt

på 1.062 gram - kontrolvejet og

alt OK. Tallerkenen vejede 557 gram så

der var mad til en vægt af 505 gram.

Det kostede ham i alt 27,50 kr eller 5,45

kr/100 gram.

Det er da også billigt, men alligevel ca.

10% fra den pris det koster - nemlig 6,00

kr/100g. Chef GF mente, det var januarudsalg,

fordi det han fi k, var rester fra

dagen før. Men biksemad er også rester

og er ikke normalt på udsalg.

God mad og service til en god pris

Forskellen på billigste og dyreste portion

var den dag 73 øre/100g eller 7,30kr/

kg. Den billigste portion (min) gik for

47,20kr/kg og skulle efter sigende koste

60,-kr/kg. Det er en rabat på 21,3%.

Så sig ikke, at man ikke kan gøre en god

handel ved Telegrafregimentet.

Det korte og det lange er, at maden

er faktisk god og skulle jeg betale lidt

mere for at få den mad, så er det ok

for mig. Hvis prisen kun er op til 5,50

kr/100 gram, så kan det ikke gå, at lave

madpakke hjemmefra.

Noget var helt galt. Jeg prøvede at fi nde

ud af hvad, for jeg kunne godt se, at det

her var billigt - eller sagt på en anden

måde, så kunne cafeteriaet få flere

penge i kassen, hvis de fi k den rigtige

pris for maden.

Efter en del research gik det op for

mig, at det der gjorde udslaget var tallerkenerne.

Da man i sin tid havde vejet

de første tallerkener, vejede de måske

omkring 600g måske lidt mindre. Eller

måske meget mindre. For at være på

Hvis tallerkenen vejer 600g skal der fratrækkes

36 kr, men det vejer de ikke.

PS. Hun ville bare med på alle billeder!

den "sikre" side, er der så måske en

"klog" mand, der har sagt: "Så runder vi

op til 600g, så tjener vi lidt mere".

Det gør man bare IKKE. For vægten af

tallerkenerne fradrages i den samlede

kalkule med 600g af madprisen på 6,00

kr/100g. Altså udgør 600g = 36,00 kr.

Så jo mere man siger tallerkenen vejer,

desto mere trækkes der fra i prisen.

Det kan også være, at man måske har

skiftet tallerkenerne ud med en lettere

udgave, hvilket jeg håber er forklaringen.

De tallerkener jeg vejede, var fra

540g og opefter. De fl este jeg havde

fat i vejede omkring 565g. Når disse så

fradrages med 36,00 kr, så får kunden

maden billigere, end hvis cafeteriaet

havde taget den rigtige pris.

Det fremsendte rationaliseringsforslag

jeg kom frem til, siger, at man alene på

cafeteriaerne i Fredericia hvert år kunne

få en merindtægt på 127.000 kr, hvis

man fratrak tallerkenens reelle vægt.

Eks.: En portion mad med totalvægt på

700g koster 42,00kr - minus 36,00kr

for tallerkenens 600g. Det giver rigtigt

nok 6,-kr for de 100g, men tallerkenen

vejede kun 565g, det betyder, man fi k

135g mad i stedet for kun 100g, og det

skulle have kostet 1,35 x 6,00 kr = 8,10

kr. Det vil sige en mindre indtægt på

2,10 kr/pr. portion af den størrelse.

Procentuelt er differencen størst, jo mindre

portionerne er, da forskellen bliver

mindre, jo større portioner man køber.

Får penge tilbage ved små portioner

Man kunne også tænke sig, at man kun

købte et stykke kød, der vejede under

35 gram, så ville man, når man kom til

kassen, skulle have penge tilbage. Eller

man kunne dele 350g mad op på 10 tallerkener,

så ville maden være gratis. Jeg

prøvede det af og det virkede.

Jeg fi k ro i sjælen og ved nu, at indtil

18 TELEGRAFEN

mit rationaliseringsforslag der blev indsendt

10. januar, er trådt i kraft, skal jeg

handle småt ind i cafeteriaet. Når det

hele så bliver lavet om, vil jeg håbe, at

de fra Cafeteriaets side giver os bedre

kvalitet eller måske fl ere økologiske

varer for de mange tusinde kroner, jeg

nu har sparet dem for i årene frem.

På otte år er det en million (1.000.000,00

kr.) i Fredericia alene og jeg har set, at

tilsvarende er tilfældet rundt på andre

militære etablissementer, hvor små

portioner er forholdvis meget billigere

end de store.

Personalegode og mersalg

Afslutningsvis vil jeg så gerne komme

med et par idéer til yderligere mersalg

i cafeteriaerne.

"Send menukort ud via mail for kommende

uge og så lad de ansatte bestille

ekstra mad til at tage med hjem, som

man er begyndt med, på andre store

arbejdspladser.

Mange ansatte der lever i travle familier

med og uden børn, har stor glæde af

tilsvarende ordning i andre fi rmaer. Så

lad det koste 5,- kr ekstra at bestille og

cafeteriaet får et mersalg med følgende

merindtægt. Der er nok en del, som ville

bruge den ordning.

Jeg har et par gange købt mad med hjem

til de aftener, hvor jeg var alene, men

det kan vi jo ikke gøre, fordi der er kun

lavet en mængde mad, ud fra det forventede

antal ansatte, der er på job.

Her var mad for 8,46 kr. Det skulle koste

10,86. Sparet 2,46 kr.

Det er altså lidt sjovt at kunne regne og

de efterfølgende dage fi k jeg eksempelvis

en frikadelle for 1,00 kr (rundet op)

og et stk franskbrød med rejesalat for

3,75 kr., men det er nok snart slut.


Nederst nærkampsinstruktør Kurt Brantner der må te slå sig ud af situationen. En

velplaceret knytnæve er nok til at fjerne en angriber med kniv.

Kom nu - KÆMPE!

Meningen er at få soldaterne helt derud, hvor de ikke har fl ere

kræfter tilbage. Nogle vil kalde det overfl ødig tortur. Men sandheden

ifølge både Kurt Brantner og Lars Hein er, at soldaterne

på denne måde fl y ter deres egne grænser.

Af nærkampsinstruktør Kurt Brantner

og Leon Lindholm, redaktionen.

”Kom nu, I stopper ikke før vi siger til

- KOM NU - KÆMPE, KÆMPE, KÆMPE”.

Sådan lyder ordene fra instruktørerne

under træningen i nærkamp på Ryes

Kaserne. Derudover er det i disse situationer

vigtigt at huske på det, man har

lært. ”Husk paraderne”, bliver der råbt.

"Vi ved armene bliver ufattelig tunge

efter bare et minuts intensiv sparring.

Men er paraderne ikke oppe, bliver man

afstra fet af modstanderen med et ”gok

i låget” Fortæller Kurt Brantner (KB).

I Fredericia har KB sammen med Lars

Hein indtil nu uddannet 60 soldater.

Håbet er, at alle på et tidspunkt når at

komme igennem uddannelsen.

Jeg spurgte KB: "Er den nye nærkampsuddannelse

det samme, som

nogen kalder KRAV MAGA"?

"Selvom disse to ting er meget i familie

med hinanden, tåler de alligevel ikke

sammenligning. KRAV MAGA er baseret

på et forsvarssystem, som ikke tager

højde for danske soldaters udrustning.

Vores udrustningssystem er tilpasset

vores behov, når vi taler personlig sikkerhed

og behovet for den specifi kke

mission. For eksempel ny ter det ikke

at kunne udføre et saksespark, når man

i en situation hvor det skal bruges, har

en udrustning på, der vejer godt 40 – 50

kilo, som der er eksempler på i Afghanistan.

Alligevel baseres mange teknikker

i Forsvarets nærkampsuddannelse på

KRAV MAGA".

Hvor kommer KRAV MAGA fra?

KB: "KRAV MAGA kommer fra Israel og

bygger på simple måder, at forsvare

sig selv og andre på. Der indgår også

angrebsteknikker i uddannelsen. Den

israelske hær har indført KRAV MAGA

som fast uddannelse til alle soldater.

Hvad består uddannelsen af?

KB svarede: "Uddannelsen er delt op i

fi re blokke (A til D). Kort fortalt så bliver

man i blok A uddannet til at forvare sig

eller angribe alt, der kommer forfra.

I blok B bygger man forsvar og angreb

fra 180 grader på. I blok C uddannes

man til at kunne forsvare sig selv 360

grader rundt. Den sidste blok handler

om gulvkamp og passiviceringer. Det er

nok de færreste, som når til den sidste

blok, idet hver blok tager tid at uddanne

sig i. De fl este af vore soldater vil få

uddannelsen i blok A og B. Hvis de er

heldige også blok C".

Når soldaterne har været igennem uddannelsen,

får de så et bevis for det?

KB fortæller: "Vi ville ønske, at man

kunne få et "Q", som er et af Forsvarets

kvalitetsstempler for bestået uddannelse,

men desværre tror jeg ikke, at

Forsvaret er nået så langt endnu.

Derudover skal tiden, som bruges til

nærkampsuddannelsen, hentes et eller

andet sted, idet alle jo godt ved,

at arbejdsdagen kun har en længde

på 7,4 timer og soldater i forvejen har

en del at skulle igennem rent uddannelsesmæssigt.

Vi håber dog, at nærkampsuddannelsen

kan implementeres i

idræ ten fremover. De, som indtil nu har

været igennem uddannelsen, vil sikkert

skrive under på, at den er hård og fysisk

krævende. En meget relevant form for

fysisk træning, som går fi nt i takt med

de nye idrætskrav. For at vende tilbage

til spørgsmålet, om det kan bliver oprettet

med "Q" i stampapirerne, så håber

vi på sigt, at det bliver sådan og at de

”kæmpende enheder” skal have et "Q",

for at kunne blive udsendt. Indtil videre

må instruktører og faglærere nøjes med

et "Q" efter en bestået eksamen hos

Center For Idræt (CFI).

Hvordan bliver man uddannet til instruktør

i disse kampteknikker?

KB: "Jeg deltog først i et 14 dages instruktørkursus

ved CFI og efterfølgende

et fi re ugers faglærerkursus. Da kurserne

er meget fysisk hårde, er en god form

"et must". Jeg kan på det varmeste anbefale

kurset for de, som IKKE er bangeTELEGRAFEN 19


20

Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os.

TELEGRAFEN

Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: 75 92 92 55

www.btgulve.dk info@btgulve.dk

Besøg også BT-Gulves afdelinger i

Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København

Nordre Ringvej 3 ∙ 7000 Fredericia ∙ Telefon 75 93 05 31 ∙ www.proffset.dk

Bøger ∙ Visitkort ∙ Reklamer ∙ Etiketter/labels ∙ Kuverter ∙ Hæfter ∙ Brevpapir ∙ Indbetalingskort ∙ Formularsæt

Endeløse baner ∙ Tidsskrifter ∙ Foldere ∙ Kuvertfyld ∙ Løbesedler ∙ Postkort ∙ Streamers ∙ Posters ∙ Bannere


Gulvbelægning

Gardiner

Tæpper

Trægulve

Gulvafslibning

MA LER FIR MA ET

RAND & AN DER SEN A/S

7000 FRE DE RI CIA,Tlf. 75 94 16 99

mail: post@rand-andersen.dk

www.rand-andersen.dk


for at få et par på ha ten".

Hvad siger soldaterne til lige pludselig at

skulle træne nærkamp?

KB: "Der er ingen tvivl om, at nærkampsuddannelsen

er en succes. De,

som indtil nu har gennemført blok

A, er mere end villige til at fortsæ te.

Selvfølgelig er der også dem som synes,

at det er irrelevant. Men sådan vil det

altid være. Det vigtige er at prøve det,

før man bedømmer. Et godt eksempel

er Stabskompagniet, hvor en stor del

af konstabelgruppen samt chefen har

givet det en chance. Tilbagemeldingerne

har kun været positive. Også vore konstabelelever

gik til den med stor iver.

CAMP- og LOGCOY kompagniet har

også valgt at få uddannelsen - her har

ledelsen endda valgt at alle uanset grad

deltager på lige vilkår".

Hvordan med sikkerheden? Jeg har hørt

om en der mistede fl ere tænder.

KB: "Det er nærkontakt og der kan ske

skader, men med ansvarlige instruktører

og grundige instruktioner, så har vi taget

højde for det. Vi har tvungen brug af

sikkerhedsudstyr og vi prøver at undgå

det, men der kommer blå mærker og

det kan gøre ondt. Vi prøver at undgå

skader, men der kan ske uheld".

Til slut fortalte KB og LH, at uddannelsen

er relevant for ALLE soldater, idet ingen

kan vide hvor og hvornår, de befi nder sig

i en nærkampssituation. Missionerne er

blevet mere alvorlige, end de var i koldkrigstiden.

Derudover kan en mekaniker

eller en kontorhjælper ikke mere være

sikre på kun, at være på sin pind under

en udsendelse. Der er transport og sikkerhedsopgaver,

som også skal løses.

Derudover giver den fulde uddannelse

og efterfølgende træning en stor selvtillid,

som soldater kan have gavn af ude

i missionerne men også civilt. En god

selvtillid er godt at have i en uforudset

vanskelig situation - og hvem har ikke

prøvet det udenfor tjenesten?

Telegrafsoldater er gode til alt, så hvorfor

skulle vi ikke også blive god til det

her - det kan spare liv.

Hæderspris uddelt

Af Leon lindholm, redaktionen.

Ved den årlige nytårsparole for militære

kåres en person med Fredericia

Garnisons Idrætsforenings (FAGI) hæderspris.

Det er en eftertragtet pris og det er en

stor ære at modtage den.

I år skulle tildelingen af hædersprisen

ikke tildeles en person, men noget helt

andet var planlagt.

Formand for FAGI, seniorsergent Steen

Møller Sørensen, sagde blandt andet i

sin motivation: "Modtageren af FAGIs

hæderspris 2009 har vist, gennem ord

og handling, at succes og gode solide

præstationer, godt kan fi nde sted på

afdelingsniveau, selvom man har store

udfordringer på ”koncernniveau”.

FAGI har gennem en årrække haft et

forbilledligt samarbejde med modtageren

af prisen, om at kunne bruge ”løs”

af de to vigtigste ressourcer: personel

og tid.

Der har været mange grunde til at

sige: ”Nej tak, vi har ikke tid! Skuddene

knalder – tjenesten kalder”, da det, at

uddanne soldater typisk tager mere tid,

end der er afsat.

De te har dog aldrig afholdt modtageren

fra at vise overskud og overblik ved

at prioritere den fysiske træning, men

også at lade personellet deltage i andre

idrætssammenhænge, blandt andet

fodbold, håndbold, skydning, triatlon

og meget, meget mere.

Herefter blev bataljonschef oberstløjtnant

Henrik Juul Krogh fra 2. Uddannelsesbataljon

kaldt frem for at modtage

hædersprisen, hvilket han takkede for

mange gange.

Statutterne for uddeling af vandrepokalen

nævner at pokalen er:

”Det er en vandrepokal, der hvert år kan

udleveres til et af foreningens medlemmer,

som i det forgangne år har ydet en

særlig indsats for FAGI.

Prisen uddeles af bestyrelsen en gang

årligt til et medlem, der enten som leder

eller aktiv, har ydet en særlig indsats i

FAGI”.

Det var helt på sin plads at vandrepokalen

gik til uddannlesesbataljonen. Her

har man i det forgangne år gjort meget

for at de nye soldater blev engageret og

dyrkede sport og idræt.

Staben i 2. Uddannelsesbataljon har

også befalet sig selv til tvungen idræt

og der er stor opbakning til de tiltag

som korporal Pia G. Nielsen trækker

op af hatten. Et er helt sikkert, det har

været godt at se den deltagelse, der har

været af bataljonens soldater til FAGIs

stævner, men også andre stævner rundt

i landet. Man skal huske, at de samlinger

også giver mange gode personlige

kontakter og bekendtskaber til andre i

Forsvaret. Velfortjent.

Bataljonschef oberstløjtnant Henrik Juul

Krogh med FAGI's hæderspris.

En verden i strøm – BRÆNDSELSCELLER

Brændselsceller til køretøjer og personel

80% vægtreduktion på en 72t. mission

Lav vægt og høj effekt

Opnå 100Ah med kun 3 kg’s vægt

JENNY 600S

www.multiplex.dk – tlf.: 5656 5402 – email: mnf@multiplex.dk

TELEGRAFEN 21


22

Mytteri i hæren

Der har været my teri i den danske hær. Det er ikke så kendt,

men har foregået og det er en alvorlig forseelse. Soldater fra

både Haderslev og Fredericia har deltaget i my teri.

Af pensioneret kaptajn Paul Rochler,

Telegrafregimentets Historiske Samling

(THS).

Episoder fra den danske hær

Det er vel de færreste, der har kendskab

hertil. Vi skal dog ikke længere tilbage

end 1953. På det tidspunkt gennemførte

regeringen en ændring af værnepligtslængden,

for at man kunne opnå, at

have en indsatsberedt styrke på 35.000

mand foruden rekrutter m.m.

Begivenheden er beskrevet i en bog af

Ib Nordby i 2004 med titlen: ”Det glemte

mytteri”, (ISBN. 87-7338-898-8).

Forfatteren var selv delingsfører ved

et kompagni i Søgaardlejren, et af de

steder hvor mytteriet fandt sted.

Årsagen var en forlængelse af tjenestetiden

fra 12 til 18 måneder, - men

kun for 40% af mandskabet. Problemet

og alvoren i Forsvarets hverdag skal

ses som en del af vores medlemskab

i NATO og begivenheder som opstand

i Tjekkoslovakiet (det kommunistiske

kup) i 1948, Berlinblokaden i 1948-49

og Koreakrigen i 1950 – 1953.

Mytteriet startede i Søgaardlejren og

bredte sig til Haderslev. Soldaterne

marcherede mod Kolding og blev først

standset syd for Christiansfeld. Udover

i Sønderjylland var der problemer i Fredericia,

Århus og Karup, medens det på

Bornholm eskalerede så meget, at man

satte bevæbnede befalingsmænd ind.

Mytteri har forekommet fl ere gange

Ovenstående er dog ikke det første

mytteri i det danske forsvar. I 1850 fi k et

antal underkorporaler forlænget tjenesten

ved enhederne i hertugdømmerne

(Slesvig-Holsten). Disse havde deltaget i

Det bedst kendte billede af en soldat

der "stikker" af fra tjenesten.

krigen i 1850 og blev udnævnt til underkorporaler,

medens kammeraterne blev

hjemsendt. Mytteristerne søgte råd hos

en civil person! Senere henvendte de sig

til folketinget med krav om, at tjenestetiden

blev nedsat. Hovedmændene fi k

”simpel fængsel” på vand og brød på tre

gange fem dage. Ti andre fi k ligeledes

denne straf, men ”kun” i henholdsvis

fem eller to gange fem dage og deres

tilkommende kostpenge blev overført til

krigshospitalskassen!

Sagen er beskrevet i ”Krigsretsdommen

i underkorporalsagen” udgivet i hæfteform

1852 (fi ndes i bogsamlingen på THS og

kan lånes der).

Dommen er i øvrigt indført i Berlingske

Tidende nr. 292, 1851.

En sag om landsforræderi

Herudover fi ndes en endnu ældre sag

fra 1807.

Under forsvaret af København mod englænderne

(Englandskrigen 1807-1814).

Sagen blev rejst som landsforræderi mod

et antal højtstående offi cerer efter den

tids særlige militære straffelov §68 og

69, hvori der bl.a. står: ”Når et befæstet

sted, uden Vor befaling, eller Vor kommanderende

generals ordre, eller og

uden den højeste nød, overgives, skal

kommandanten, eller den øverste befalingsmand

samme sted, stra fes på liv og

ære, samt hans gods konfi skeres”.

Dommen lød for to generalmajorer på

dødsdom, en oberstløjtnant blev degraderet

og en oberst fi k to måneders

fæstningsarrest. Øvrige fi re tiltalte (bl.a.

en kontraadmiral) blev frikendt.

Det skal anføres, at alle blev benådet af

kong Frederik den VI.

De blev dog afskediget og deres gods og

guld blev konfi skeret af kongen.

Oberstløjtnanten fi k fortsat tilladelse til

at bære uniform og få pension.

De dømte generaler måtte ikke længere

bære uniform, fi k ikke pension og fi k

begrænset deres bevægelsesfrihed til

området inderfor Frederikshavns volde,

det nuværende Kastellet i København.

Sagen er beskrevet i ”Krigsretstildragelserne

i Sjælland i 1807” udgivet i 1845

(fi ndes i bogsamlingen på THS og kan lånes der).

Disse uddrag er blot enkelte af de

mange perler, der fi ndes i Telegrafregimentets

Historiske Samling og her kan

bøgerne udlånes fra.

TELEGRAFEN

Fanget på

overvågning

En tidligere civilansat blev taget på

overvågningskameraerne, da hun begik

tyveri i cafeteriaet uden for lukketid.

Med "egen" nøgle blev der låst op og

18 kartonner cigaretter samt 8.000 kr i

kontanter blev fjernet.

Søndag den 3. januar kort før kl 1700

gik vedkommende ind med en anden

ansats kode og her tog hun for sig af

retterne. Det var let at opklare, da der

er videoovervågning overalt og selv

scooterens nummerplade er fanget på

kamera. LAL/RED

Har du fortalt

at du skal i byen

Der er ingen undskyldning for ikke at

deltage i et Gabrielarrangement andet

end, at man hellere vil noget andet.

Datoen er jo den samme hvert år, nemlig

den 24. marts - ni måneder før Jesus

fødselsdag. Så vær med til at skabe

korpsånd og vær sammen med gode

kollegaer på en hyggelig aften

Husk Husk at at tilmelde tilmelde dig dig på på

7622 7622 7441 7441 - - eller eller i i messen. messen.

I Vor Frelser Kirke på Skt. Annæ Plads

i København kan du se denne udgave

af ærkeenglen Gabriel. Den knæler ved

siden af ærkeenglen Uriel. Gabriel er

kendt som Guds sendebud, der fortalte

Maria, at hun skulle føde Jesus.

Denne Gabriel holder en palmegren i

hånden - på én gang fredens engel og

samtidig varsler den om Palmesøndag,

hvor Jesus' lidelseshistorie begynder.


Kompagnichef, næstkommanderende, ja alle i NRF 14- regi fi k lov til at deltage og var glade for at have prøvet det.

Bliv din egen træner

De fede må svede og det må de tynde også. Det var hårdt

og ingen kunne snige sig udenom. Chefer og næstkommanderende

var også med. Det blev en stor oplevelse og meget

lærerigt. Bliv din egen træner kunne bidrage med meget til

soldaterne og deres daglige velbefi ndende.

Af Karsten Frandsen, Idrætsleder, Fredericia

Kaserner.

”Gælder de te også for mig, når jeg kun

har et år tilbage”? ”Er Forsvarets fysiske

test ens for kvinder og mænd”?

”Bliver man ikke udsendt, hvis man ikke

kan klare de nye fysiske tests”?

Der var mange spørgsmål, da NRF 14

var samlet til ”bliv din egen træner”

mandag den 1. februar på Ryes Kaserne

i Fredericia.

Bliv din egen træner

Det hele startede med en forespørgsel

fra 3. Telegrafbataljon om et foredrag

omhandlende kost, væske og ernæring

samt træning under udsendelse og

varmepåvirkning.

Efter en samtale lavede vi et forslag

gående på at gennemføre ”bliv din

egen træner” for de ca. 300 soldater,

der kunne forventes, at ville være til-

stede under uddannelsen. Dette projekt

kunne vi ikke klare selv. En bøn om hjælp

til Center for Idræt (CFI) blev (selvfølgelig)

hørt. De var klar til at hjælpe os.

Derpå var grundlaget skabt og så var det

”bare” at få det ført ud i praksis.

Konceptet ”bliv din egen træner” bygger

på, at den enkelte soldat, gennem

teori og praktik, opnår en forståelse

af, hvordan man tager ansvar for egen

træning og hvordan man med kost og

væske kan optimere ens præstationer

samt opnå en sund livsførelse. Dertil

kommer, at kammerater, instruktører

og chefer bedre kan vejlede og rådgive

hinanden, med henblik på at opnå det

optimale for den enkelte og dermed

også for enheden.

Indholdet kan variere lidt, men følgende

emner indgår normalt:

• Kost og væske

• Styrke- og kredsløbstræning

• Trænings intensitet og omfang

TELEGRAFEN

• Symptomer på overtræning

• Restitution

• Finde ens niveau, herefter træne svagheder

og vedligeholde styrker

• Indflydelse af klimatiske forhold

(varme)

• Gennemgang af Forsvarets fysiske

test, samt CORE- og microtræning. >>

Lidt ekstra vægt i form af en gummisæk

med sand giver ekstra varme.

23


Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os.

24

J.B. Emblemer ved Jørgen Brodersen

6400 Sønderborg, 7442 9568

info@jb-emblemer.dk

Vi har den nyeste teknologi til fremstilling

af alt i stofmærker og emblemer.

Dansk kvalitet - når det er bedst.

Vi leverer til alle i Forsvaret

- ring og få et tilbud.

V

I

G

Ø

R

L

I

V

E

T

IRIS blom ster

Gothersgade 35,

7000 Fredericia

75 92 12 17

Blom ster gen nem 100 år

1901 til 2001

LIDT GRØNNERE

TELEGRAFEN

Dette er ikke en traditionel tandlægeklinik.

Det er et levende laboratorium

med opvakte dygtige mennesker.

TANDLÆGE

Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia,

Tlf.: 75 92 01 27, www.smilecentret.dk

JORD UNDER NEGLENE

IKKE I HOVEDET!

www.davidsenpartnere.dk

Installationsfi rmaet

L. H. Olesen A/S

Egeskovvej 72, 7000 Fredericia.

Tlf. 76 20 00 77


Alle fi k en sveder

Dagen startede med opdeling i tre hold,

hvorefter de første tre instruktører fra

CFI gik på podiet og i en treturnus gennemgik

de teorien inden for de nævnte

emner.

Kun afbrudt af frokost pause, kørte teorien

frem til kl. 13.30, hvor det så var det

praktiske, der skulle gennemføres. Her

blev styrken så opdelt i to hold.

Første hold skulle ”svede” fra 13.30

til 15.30, hvorefter det så fra 15.30 til

17.30 var det andet hold, der var på.

Praktikken var igen opdelt i tre hold,

hvor der var yderligere seks instruktører

fra CFI med til gennemførelsen, sammen

med vores egne idrætsledere fra

garnisonen.

Indholdet var:

• Varmetræning i GYM-salen.

Varmetræningen skulle vise, hvordan

man på en nem måde, kan lave tilvænning

til varme. Træningen kan med fordel

gennemføres de sidste to-tre uger

før en udsendelse, specielt hvis det er

til et sommerhold. Alle blev ”pakket

ind” i regntøj, knappet og lukket helt

til samt iført gummihandsker, hvorefter

det stort set var umuligt at komme af

med varmen. Herefter var det en kombination

af styrke-/ kredsløbstræning i

ca. 25 min.

• Gennemgang af de fysiske tests.

Her blev testen gennemgået, hvorefter

det var træning af de fem øvelser. Et

af formålene var, at den enkelte skulle

fi nde styrker og svagheder, så man blev

klar over, hvor man skulle sætte ind og

hvor man skulle vedligeholde.

Et andet formål var, at give den enkelte

forståelse for korrekt udførelse af øvelserne,

så man efterfølgende var i stand

til at rette fejl på makkeren.

• Gennemgang af CORE-træning og

CORE-test.

Her var det to fysioterapeuter fra CFI, der

gennemgik og forklarede vigtigheden af

en stærk kropsstamme, uanset om man

er mest til fods eller har meget siddende

arbejde. Herefter var det indøvelse, med

henblik på korrekt udførelse.

Også her var et af formålene, at den

enkelte fi k tilstrækkelig forståelse, så

man efterfølgende var i stand til at se

og rette fejl hos sin makker.

Der blev virkelig arbejdet igennem af

alle. Det var lige fra yngste mand, der

lige havde fået kørekort, til den ældste

på 59 år. Mænd/kvinder – ja, en rigtig

god blanding og efterfølgende kunne

man høre, at de fl este regnede med

helt automatisk, at skulle tidligt i seng

denne dag.

De tilbagemeldinger jeg har fået ind

på dagens program er, at man har fået

Svedig - eller direkte plaskvåd overalt. Selv hænderne var pakket ind for at få en

vanlig fornemmelse af et varmt klima.

øjnene op for en anden måde at se træningen

på. Man har fået et godt indblik

i, hvad militær fysisk træning går ud på

samt fået en god gennemgang af de

forskellig tests, herunder forståelse for,

at det er opgaven, der skal løses, der er

bestemmende for, hvilket niveau man

anbefaler at opnå, og det er "anbefaler",

idet det er uddannelsesmål her er tale

om. Endvidere skulle dagens program

helst have fået den enkelte til at se sig

selv som ”idrætsudøveren”, hvor det er

Forsvaret, der har ansvaret for at skabe

rammerne, førerne der har ansvar for

belastningsstyring og for at skabe mulighed

for træning og hvor det så er den

enkelte selv, der må tage ansvar for at

få rammerne fyldt ud, herunder også

med tanke på kost og væske.

Ønsker du yderligere information omkring

militær fysisk træning, vil jeg

foreslå, at du går ind på TGR´s hjemmeside

på FIIN. Under punktet idræt >

"Militær fysisk træning", her kan du læse

mere samt fi nde kategoribeskrivelse

og niveauinddeling i de forskellige fi ler.

Har du yderligere spørgsmål, er du også

velkommen til at kontakte mig.

Bolde gør, at man skal skærpe koncentrationen. Specielt hårdt, når man er blevet

træt eller meget udma tet.

TELEGRAFEN 25


26

UDNÆVNELSER

Følgende er udnævnt overkonstabel

af 1. grad:

Morten Ole Christiansen, NATO-responceforces

14, 1. februar.

Patrick Jensen, Stabskompagniet/1.

Brigade, 1. februar.

Følgende er udnævnt overkonstabel:

Mads Riis Vestergaard, NATO-responceforces

14, 1. januar.

Morten Romby Knudsen, Stabskompagniet/1.

Brigade, 4. januar.

Martin Meyer, NATO-responceforces

14, 28. januar.

Stig Andre Skogvold, NATO-responceforces

14, 1. februar.

Danni Kristensen, NATO-responceforces

14, 1. februar.

Lars Blom, NATO-responceforces 14,

1. februar.

Henrik Paszkiewicz Aaholm, NATOresponceforces

14, 15. februar.

SKJOLDEMBLEM I GULD

Chefsergent Ole Johansen, Stabskompagniet/1.

Brigade har modtaget Telegrafregimentets

skjoldemblem i guld for

25 års ansættelse, 1. november 2009.

AFSKED

Major Kurt Østrup Sørensen (KØ),

Hærens Føringsstøtteskole, pensioneres

på grund af alder fra den 31. marts.

KØ fi k den sidste arbejdsdag en badedragt

til brug for sin vinterbadning dertil

var også en badehæ te med hår. Hans

altid gode humør vil blive savnet.

Personelnyt

Efter tre medaljer ledsaget af hver sit knytnæveslag kunne de tre stolte føringsstø

tesoldater fra Telegrafregimentet oberstløjtnant Ove K. Hansen, kaptajn Michael

E. Andersen og oversergent Frank Poulsen blive lykønsket af obersten.

Tre franske medaljer

Tre telegrafsoldater fi k overrakt den

franske medalje "Médaille de la défence

nationale", på den franske ambasade i

København den 19. januar.

Som en specialitet fulgte der med hver

medalje et hårdt knytnæveslag på medaljen

fra den franske general Michel

Yakoleff- en speciel fransk skik som de

mange fremmødte blev en del overrasket

over.

TELEGRAFEN

Medaljen kan uddeles til stregbefalingsmænd

og offi cerer der har gjort

en særlig indsats under samarbejdet

mellem danske og franske styrker i

Kosovo.

De danske modtagere var oberstløjtnant

Ove K. Hansen, kaptajn Michael

E. Andersen og oversergent Frank

Poulsen.

LAL/RED

Medlem med fordel

Er du sikker på, at du er medlem

af Fredericia Garnisons Idrætsklub

(FAGI)? Så er du også sikker på,

at kunne nyde godt af de mange

fordele,som det indebærer.

Blandt andet er der mulighed for at

få kørsel til idræts- og sportsstævner,

få betalt startgebyrer ved gennemførte

løb, marcher, vandringer

eller turneringer.

Der er rabatordninger i den lokale

svømmehal og gode aftaler med byens

største sportsforretning.

Du kan se på din lønseddel, om du

er indmeldt, for så skal der stå at du

betaler 16,07 kroner til Dansk Militært

Idrætsforbund. Står der et beløb, der er

et par øre mere eller mindre, så er du

IKKE medlem af den lokale idrætsklub

FAGI, men en anden og kan derfor ikke

nyde godt af FAGI's aftaler og tilskud,

før du får det lavet om.

Indmelding kan ske hos Tina Lundgreen

på telefon 7622 7537.

Du kan læse mere om FAGI på:

www.FAGI.dk.

Oplysningerne er fra TGR-, HFS- og FPT-befalinger i perioden 1. december til 1. februar, samt fra begivenheder hvor redaktionen har deltaget.

LAL/RED


Nyt Canon Eos 500D

Med full HD-video og 15,1 megapixel

18-55 Zoom med billedstabilisering.

Ny type 3" skærm, Digic4 proc., SD-kort.

Tilbud til vores læsere:

Kun 6.600,- kr

(På udførsel - 5.300-)

Køb på udførsel!

Skal du til Afghanistan, Kosovo eller Sirius, så husk,

at vi leverer til alle ansatte i Forsvaret. Varen sendes

til missionsområdet til laveste mulige pris, med DKgaranti

uden moms. Betaling helt almideligt.

Er I fl ere der skal udsendes, kommer vi gerne på kasernen

og holder en DEMO-aften, hvor I kan afprøve

foto, video, bærbar m.m. inden I rejser ud.

Hør mere på TELEGRAFEN.

Carsten Andersen, Photocare - Fredericia, tlf.: 7592 2454. Mail: "gothersgade@photocare.dk"

Ordensbånd og medaljer fra Jydsk Emblem Fabrik A/S

Vi kan levere alt i emblemer, medaljer, uniformstilbehør, pins, sportspræmier,

fi rmaemblemer og gaveartikler.

Mere end 120 års erfaring - og vi er ISO 9001 certifi ceret.

Vores søsterfi rma, OH Reklame Produktion aps, kan levere alt i ordensbånd og

marchmedaljer, ligesom der kan leveres rentegning og design.

Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofi enlystvej 9, Malling, Århus S. Telefon 7027 4111. Se mere på:

www.jydskemblem.dk - www.reitz-medaljer.dk - www.oh-reklame.dk

Butikken er fl yttet til Danmarksgade 28

Tilbud til alle ansatte, der er med i

fotoklubben "ZOOM" .

(Bliv medlem gratis på 7622 7444).

1. Digitale foto 10 x 15 cm 1,- kr./stk

Ingen startgebyr hvis du afl everer

billederne på cd eller lignende

i en fotopose fra fotoklubben.

2. Film, fremkaldelse og foto - 40%.

3. Fotoarbejde "udefra" - 20%.

4. Få en DEMO-aften, hvor I prøver

foto- og videoudstyr inden I skal

udsendes. Vi kommer til kasernen.


www.systematic.com

Managing ‘mission-critical’ information

Systematic provides the Danish armed forces with state-of-the-art

systems for command and control, military messaging and other key

functions. Our integrated solutions mean you can use the

same interoperable technologies, systems and

interfaces throughout the chain of command.

Photo: HOK

adresselabel

More magazines by this user
Similar magazines