Elite Brun Sæbe - AAB af 1938 Horsens

aab.af.1938.horsens.dk

Elite Brun Sæbe - AAB af 1938 Horsens

TYPE:

Flydende krystalsæbe.

DATABLAD / BRUGSANVISNING

ANVENDELSE:

Er velegnet til brug i institutioner, på kontorer, skoler m.m.

EGENSKABER:

Har en god rengøringseffekt og efterlader en tynd plejefilm, der fjernes og fornyes igen ved næste gulvvask.

Også letopløselig i koldt vand.

KARAKTERISTIK:

Væske.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Dosering: 0,25 - 0,5 dl. pr. 10 ltr. vand ved almindelig rengøring.

Doseringen er iøvrigt afhængig af vandets hårdhedsgrad,

opgavens art og besmudsningsgrad.

Emballagestørrelser: 3 x 5 ltr. - varenr. 140405

Emballagen er fremstillet af Polyethylen PE og indgår i naturens kredsløb ved industriel forbrænding

DEKLARATION:

Sæbe

PRODUKTDATA:

Vægtfylde: 1,03 kg/l

pH-koncentrat, ca.: 10,0

Viskositet: 350 mPa-s

Lagring: Opbevares i tillukket originalemballagen.

GODKENDELSE:

Opfylder SPT`s normsystem

Elite Brun Sæbe

Produktinformationsnr.: PERF157-3 - Revisionsdato: 1.08.2003, erstatter tidligere data/produktinformationsblade

Elite Miljø Produkter A/S

Bodøvej 4 - 8700 Horsens - Tlf.: 7628 3100 - Fax: 7628 3115 - email: elite@elite-produkter.dk - website: www.elite-produkter. dk


LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren:

Elite Miljø Produkter A/S

Bodøvej 4 - 8700 Horsens

Tlf: 7628 3100 - Fax: 7628 3115

email: elite@elite-produkter.dk

www.elite-produkter.dk

Elite Brun Sæbe

Fedtsyresæbe til all-round rengøring

Leverandørbrugsanvisning nr.: PERF157-3

Revisionsdato: 31.01.2005

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer:

Flydende sæbe

3. Fareindentifikation:

Væsentligeste farer for mennesker og miljø: -

Symptomer: -

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt: Medbring denne brugsanvisning ved

henven delse til læge/skadestue.

Indånding: Frisk luft.

Øjenkontakt : Skyl straks med vand. Søg læge ved

fortsat irritation.

Hudkontakt: Skyl med vand.

Indtagelse: Skyl munden og drik derefter

rigeligt med vand.

5. Brandbekæpelse:

Egnede slukningsmidler: Ikke brændbart.

Slukningsmidler som ikke må anvendes: -

Særlige farer: -

Personlige værnemidler: Se afsnit 8.

Elite Brun Sæbe

6. Forholdsregler v/udslip/spild og bortskaffelse:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8.

Miljø: Se afsnit 13.

Metoder til oprydning: Større spild opsuges med absorberende

materiale og afleveres på godkendt modtagestation.

Mindre spild bortskylles med rigeligt vand.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Undgå hud og øjenkontakt. Indret arbejds

rutiner så spild og anden form for spredning reduceres.

Opbevares i tillukket originalemballage.

Særlige miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares

oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Der skal være adgang til

rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske.

Beskyttelse af hænder: Brug evt. beskyttelseshandsker.

Beskyttelse af øjne: Brug evt. beskyttelsesbriller.

Generelt: Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udfor

mes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

9. Fysiske / Kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske

Vægtfylde: 1,03 kg/l

pH-koncentrat, ca: 10,0

Viskositet: 350 mPa-s

10. Stabilitet og reaktivitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

11. Toksikologiske oplysninger:

(sundhedsfarlige egenskaber)

IØjnene: Kan irritere øjene.

Indtagelse: -

Generelt: -

12. Miljøoplysninger:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

De organiske stoffer i produktet er kun svagt giftige

overfor vandlevende organismer og skal derfor ikke

klassificeres for miljøvirkninger i vandmiljøet (LC, EC og

IC >100 mg/l.)

Nebrydelighed: De organiske stoffer i produktet er biologisk

let nedbrydelige i henhold til OECD testmetode 301

A-F.

Generelt: -

13. Bortskaffelse:

Generelt: Kemikalieaffaldsgruppe, affaldsfraktion og

EAK-kodegælder for rester af produktet i ren form.

Bortskaffelse: Spild og rester bortskaffes efter kommu

nens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for

kemisk affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 01.11

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 30 Detergenter

bortset fra affald henhørende under 20 01 29.

14. Transportoplysninger:

Prouktet er ikke omfattet af reglerne om transport af

farligt gods.

15. Oplysning er om regulering:

Generelt:

Kun til industriel brug.

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold

til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16 maj 2002.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.

16. Andre oplysninger: Telefonnr. i nødsituationer:

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få

oplysning produktets indhold og evt. behandling af forgiftning

ved at rette henvendelse til Giftinformationen på

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital,

tlf. 35 31 60 60

Elite Miljø Produkter A/S

Bodøvej 4 8700 Horsens - Tlf.: 7628 3100 - Fax: 7628 3115 - email: elite@elite-produkter.dk - website: www.elite-produkter.dk

More magazines by this user
Similar magazines