The principles of quality assurance used in the production of the ...

bioporto.com

The principles of quality assurance used in the production of the ...

Til offentliggørelse, den 26. november 2008 Meddelelse nr. 19 Delårsrapport for 3. kvartal 2008 for BioPorto koncernen Resumé for 3. kvartal 2008 BioPorto har i 3. kvartal af 2008 haft en positiv udvikling. Der er opnået godkendelse af BioPortos NGAL cutoff patent i Europa. Det har styrket selskabets position i licensforhandlingerne omkring adgang til selskabets patentrettigheder inden for NGAL området. De igangværende forhandlinger har endvidere bekræftet selskabets forhandlingsstrategi og rammerne for de kommende NGAL aftaler. Omsætningen er lidt lavere end forventet, men omkostningerne er tilsvarende reduceret og forventningerne til årets resultat opretholdes uændret. (Sammenligningstal for 3. kvartal 2007 i parentes) • BioPortos NGAL cut-off patent er godkendt til udstedelse i Europa og i New Zealand. Patentet er endeligt udstedt i Sydafrika. • På baggrund af godkendelsen af NGAL cut-off patentet i Europa, er BioPorto i realitetsforhandlinger med flere parter om IP rettigheder til NGAL-målemetoden. De overordnede aftaleelementer for første licensaftale er fastlagt. • Selskabet lægger i licensforhandlingerne vægt på at opnå størst mulig markedsdækning og dermed også royalty, hvorfor forhandlingerne kan resultere i indgåelsen af flere non-eksklusive aftaler. Det vil betyde, at flere aftaler vil kunne indgås løbende over en periode og ikke bliver gensidigt afhængige. • Omsætningen steg i 3. kvartal 2008 med 11% til T.DKK 2.526 (T.DKK 2.273). • Periodens resultat blev T.DKK – 3.087 (T.DKK – 3.627) • I november har BioPorto deltaget i årets amerikanske nyrekongres, kaldet Renal Week. Her blev NGAL’s potentiale som den afgørende nye nyremarkør cementeret, og de to diagnostiske selskaber Abbott og Biosite (Inverness) kunne bekræfte deres tidligere udmeldte forventninger til lancering af deres første diagnostiske NGAL test i 2009. Forventningerne til regnskabsåret 2008 • Endelig indgåelse af den første licensaftale om selskabets IP rettigheder til NGAL-målemetoden kan forsat nås i 2008. Imidlertid forventes der en snarlig afklaring vedrørende evt. konkurrerende IP-rettigheder, hvilket kan forsinke en endelig aftaleindgåelse om NGAL cut off patentet. Dermed kan tidspunktet for første éngansbetaling blive udsat til første kvartal 2009. Selskabets forventninger til licensindtægter på et tocifret millionbeløb opretholdes, men forventes først i 2009 og fordelt på flere aftaler, der indgås løbende i 2009. • Salget af selskabets antistoffer og diagnostiske kits i hele 2008 forventes at stige til ca. DKK 10 mio. mod tidligere forventet til niveauet DKK 11-12 mio. Der er fortsat mulighed for, at BioPortos forhandlinger om storvolumensalg af antistoffer kan føre til salg i indeværende år, og i så fald vil omsætningen nå det oprindeligt forventede niveau. • Forventningerne til et negativt nettoresultat før evt. licensindtægter fastholdes i niveauet DKK 13-15 mio. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 1 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Hoved- og nøgletal Hovedtal Resultatopgørelse (T.DKK) 2008 2007 2008 2007 2007 3. kvartal 3. kvartal 9 måneder 9måneder 12 mdr. Nettoomsætning .............................................. 2.526 2.273 7.355 6.184 8.340 Resultat af ordinær drift (EBIT) ........................ (3.263) (3.861) (12.029) (9.881) (14.045) Resultat af finansielle poster ............................ 177 234 577 (519) (219) Ordinært resultat før skat ................................. (3.087) (3.627) (11.452) (10.401) (14.264) Periodens resultat .......................................... (3.087) (3.627) (11.452) (10.401) (14.264) Balance (T.DKK) 2008 2007 2008 2007 2007 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12. Langfristede aktiver ......................................... 1.307 852 1.307 852 1.182 Kortfristede aktiver .......................................... 20.958 35.928 20.958 35.928 32.719 Aktiver i alt ...................................................... 22.266 36.779 22.266 36.779 33.901 Aktiekapital ...................................................... 114.908 114.908 114.908 114.908 114.908 Egenkapital ..................................................... 18.771 33.352 18.771 33.352 29.456 Kortfristede forpligtelser .................................. 3.495 3.427 3.495 3.427 4.445 Passiver i alt ................................................... 22.266 36.779 22.266 36.779 33.901 Pengestrømsopgørelse (T.DKK) 2008 2007 2008 2007 2007 3. kvartal 3. kvartal 9 måneder 9måneder 12 mdr. Pengestrøm fra driften ..................................... (3.001) (4.925) (10.895) (10.525) (14.129) Pengestrøm fra investering, netto ................... (150) (138) (408) (452) (738) Heraf til investering i materielle anlægsaktiver (92) (138) (391) (449) (880) Pengestrøm fra finansiering ............................. (21) 82 (527) 46.426 46.377 Pengestrøm i alt ............................................... (3.172) (4.981) (11.830) 35.450 31.511 Nøgletal 2008 2007 2008 2007 2007 3. kvartal 3. kvartal 9 måneder 9måneder 12 mdr. Bruttomargin .................................................... 62% 42% 55% 46% 45% Overskudsgrad ................................................ -129% -170% -164% -160% -168% Afkast af investeret kapital .............................. -49% -64% -185% -195% -251% Egenkapitalandel (soliditet) .............................. 84,3% 90,7% 84,3% 90,7% 86,9% Egenkapitalforrentning ..................................... Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Gennemsnitligt antal ansatte ........................... 22 18 22 18 20 Gennemsnit antal aktier (1.000 stk.) ................ 38.290 38.290 38.290 29.296 31.505 Resultat pr. aktie (EPS), DKK ........................... -0,08 -0,13 -0,30 -0,36 -0,45 Pengestrøm pr. aktie (CFPS), DKK .................. -0,08 -0,13 -0,28 -0,36 -0,45 Indre værdi pr. aktie ultimo, DKK ..................... 0,49 0,87 0,49 0,87 0,77 Børskurs, ultimo, DKK ..................................... 4,94 5,45 4,85 5,90 4,91 Kurs/indre værdi (KI) ........................................ 10,08 6,26 9,89 6,77 6,38 Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 2 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Status for 3. kvartal 2008 Salgs- og marketingaktiviteter Salg af licens Det er senest ved årets nyrekongres i USA, kaldet Renal Week, dokumenteret at NGAL er den mest anvendelige og hurtigst responderende biomarkør for nyrelidelser, med særlig relevans for akut nyreskade. Akut nyreskade opstår hos op til 5 % af alle hospitalsindlagte patienter og medfører en relativ høj dødelighed. En tidlig diagnose muliggjort ved anvendelsen af NGAL-testen vil tillade behandlingstiltag, der ikke hidtil har kunnet iværksættes hurtigt nok til at gavne patienten. NGAL er BioPortos primære fokusområde og aktiviteterne har i det forgangne kvartal været koncentreret om forhandlinger om salg af licenser til selskabets NGAL patentrettigheder. Licensforhandlingerne omfatter en lang række parametre, der skal afklares mellem parterne før en egentlig forhandling om pris og betingelser kan finde sted. Det har tidligere været BioPortos oplæg, at selskabets IP rettigheder til NGAL som målemetode kunne opdeles i flere licenser med adgang til forskellige kombinationer af måling i urin eller plasma og/eller til anvendelse i bestemt apparatur såsom random acces og point-of-care. Alternativt kunne én markedsspiller få eksklusiv adgang til hele patentet ved det rette bud. I første scenarie med flere delvis eksklusive licenser har det været afgørende at afstemme bud og forventninger hos alle parter, før forhandlingerne kunne nærme sig et afsluttende stadie. I det andet scenarie skulle aktuelle bud sammenholdes med markedsspillerens muligheder for at dække markedsbehovet. BioPorto har på baggrund af de diagnostiske selskabers respektive styrker og forventninger, specifikke apparatur, salgsforventninger og geografiske dækning, udarbejdet specifikke analyser af de forskellige scenariers indtjeningsmuligheder og beregnet nutidsværdierne heraf. BioPorto vurderer derfor, at den bedst mulige markedsdækning ikke opnås ved indgåelse af helt eller delvist eksklusive aftaler, men derimod ved indgåelse af flest mulige non-eksklusive aftaler, såfremt det samtidig er sikret at evt. andre IP rettigheder inden for området ikke blokerer for en reel fri konkurrence. Sammenholdt med en fastlæggelse af de overordnede aftaleelementer for første licensaftale med en af de afgørende spillere inden for det diagnostiske område, vil der være mulighed for, at BioPorto vælger at indgå non-eksklusive aftaler med flest mulige selskaber. Valg om evt. indgåelse af non-eksklusive aftaler betyder at licensaftalerne ikke bliver indbyrdes afhængige. Aftalerne kan derfor indgås løbende og principielt med alle de selskaber, der måtte have interesse i NGAL. BioPorto er nu i realitetsforhandlinger med flere parter, og der er udsigt til royaltysatser i det niveau, selskabet hidtil har antaget. Downpayment og milestones betalinger fra den enkelte licenstager forventes at blive lavere i tilfælde af at der bliver tale om non-eksklusivitet. Samlet set forventer selskabet imidlertid, at disse betalinger vil blive helt på niveau med det oprindeligt forventede, idet non-eksklusivitet vil tillade flere licenstagere, og samtidig kan den samlede værdi af licenserne optimeres som følge af øgede royaltyindtægter. Endelig indgåelse af den første licensaftale kan forsat opnås i 2008, men på baggrund af snarlig afklaring i forhold til evt. konkurrerende IP-rettigheder (Cincinatti Childrens Hospital), forventer BioPorto, at endelig aftaleindgåelse vil afvente denne afklaring. Det kan udskyde tidspunktet for første éngansbetaling til første kvartal 2009. Selskabets forventninger til licensindtægter på tocifrede millionbeløb opretholdes uændret, men forventes først at få effekt i 2009 og evt. fordelt på flere aftaler, der indgås løbende i 2009. Patentstatus for NGAL: • Selskabets IP-rettigheder for NGAL blev styrket i 3. kvartal, hvor NGAL cut-off patentet i juli blev godkendt til udstedelse i Europa. Senest er patentet også godkendt til udstedelse i New Zealand og endelig udstedt i Sydafrika. Ultimo november indleveres oversættelser og der påbegyndes indbetaling af registreringsafgifter i alle landene i Europa. Herefter udstedes patenterne i de enkelte lande i løbet af 2009. • Cincinnatti Childrens Hospital’s europæiske patentansøgning om diagnose af nyreskade ved NGALbestemmelse i urin er blevet afvist af de europæiske patentmyndigheder. Ved en mundtlig høring den 21. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 3 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


november 2008 har Cincinnatti Childrens Hospital fået en sidste mulighed for revurdering, men der findes endnu ikke et offentliggjort notat omkring forløbet af dette møde. BioPorto har indsendt observationer omkring patentansøgningen til brug for dette møde og følger udfaldet nøje. Produktsalg BioPorto’s omsætning i 3. kvartal udgjorde T.DKK 2.526 og er øget med 11 % i forhold til 3. kvartal 2007. Væksten er lidt lavere end ventet, hvilket fortsat skyldes følgende primære faktorer, alle specifikt behandlet i rapporten for 2. kvartal: • Konkurrencemæssige udfordringer inden for NGAL-området • Iværksættelsen af en priskampagne, hvilket på kort sigt betyder en nedgang i omsætning, men som forventes at styrke konkurrenceevnen og øge omsætningen i løbet af 2009. • Salg af nye produkter herunder rotte-NGAL kittet og APC-PCI kittet er lavere end forventet, primært på grund af forsinket lancering. I 3. kvartal har BioPorto deltaget i og præsenteret produkter på American Association for Clinical Chemistry’s årsmøde, som i år blev afholdt i Washington DC og den 22. internationale komplement-workshop i Basel. Efter periodens udløb er selskabets NGAL produkter blevet præsenteret ved American Society of Nephrology (Renal Week) i Philadelphia. BioPorto deltog i samme udstilling i 2007 og kunne i år konstatere en markant større opmærksomhed og kendskab til NGAL og biomarkørens diagnostiske værdi fra verdens førende nefrologer (nyrelæger/nyreeksperter). På Renal Week kunne de to diagnostiske selskaber Abbott og Biosite (Inverness) bekræfte deres forventninger til lancering af deres første diagnostiske NGAL test i 2009. Biosite (Inverness) har desuden i rapporteringen for 3. kvartal meddelt at de vil lancere NGAL testen på det europæiske marked inden for nogle uger og derefter påbegynde et begrænset salg. Bioporto antager at der er tale om salg til klinisk validering og forskning og endnu ikke til diagnostisk anvendelse, hvorfor salget endnu ikke er i konflikt med BioPortos NGAL IP rettigheder. Biosite (Inverness) oplyser samtidig at der er fremdrift i NGAL programmet og at der er fundet flere positive indikationer på at NGAL vil blive en effektiv test for tidlig diagnose af nyreskade. Selskabets årlige distributørmøde er i november afholdt i forbindelse med en af verdens største medicinske udstillinger, MEDICA i Düsseldorf. Størstedelen af selskabets salgs- og marketingsstab er repræsenteret ved denne udstilling og en stor del af BioPortos distributører deltager endvidere på messen. Derfor var det hensigtsmæssigt at sammenlægge de to begivenheder. Distributørmødet var meget velbesøgt med dobbelt så mange deltagere som i år 2007. BioPorto har i 2008 fokuseret på etablering af aftaler med flere distributører på det kinesiske marked, som repræsenterer et stort og interessant marked i høj vækst. I den sammenhæng er der i 3. kvartal gennemført et samarbejde med Udenrigsministeriet og Ambassaden i Beijing, Kina om udvælgelse af BioPortos fem nye distributører, der skal dække hver deres del af det kinesiske marked. Distributørkontrakterne med de nye kinesiske distributører er ved at blive forhandlet på plads. I august måned lancerede BioPorto et antistof par til måling af NGAL i mus. Udover måling i mus udbyder BioPorto i dag reagenser til måling af NGAL i både rotte og abe. Denne nye mulighed for at måle NGAL i flere forskellige forsøgsdyr, ventes at få positiv effekt på muligheden for at udvikle nye farmaceutiske produkter til behandling af nyreskade. Salget af monoklonale antistoffer er fortsat i vækst, og selskabet kan konstatere en større konkurrencedygtighed på flere enkeltantistoffer. Især selskabets peptidhormon antistoffer samt influenza antistoffer er tilstrækkelig specifikke og kan produceres på et rimeligt omkostningsniveau i storvolumen. Forhandlinger omkring storvolumensalg af antistoffer forløber for indeværende, og første salg af disse volumener forventes at blive gennemført i slutningen af 2008 eller i starten af 2009. Det vurderes dog mest sandsynligt, at det første storvolumensalg først gennemføres i 2009. Da væksten samtidig har været lidt lavere end ventet, forventer BioPorto, at omsætningen i 2008 bliver ca. DKK 10 mio. mod tidligere udmeldte DKK 11- 12 mio. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 4 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Produktpipeline og udviklingsaktiviteter samt immateriel beskyttelse BioPortos selektionsstrategi er fastlagt med det mål at skabe det bedst mulige grundlag for at finde de næste patenterbare biomarkører til brug i hospitalernes rutinediagnostik for dermed at øge effektiviteten i sundhedssystemet og ikke mindst sikre at den enkelte patient modtager den rette, individuelt baserede behandling. Det primære fokus er på NGAL - en ny nyremarkør med et meget stort markedspotentiale. Selskabets koncentration om NGAL området har i tredje kvartal resulteret i den nævnte lancering af et antistofpar mod muse-NGAL. Arbejdet med at udvikle specifikke antistoffer mod NGAL fra andre relevante forsøgsdyr forløber planmæssigt. Der er i udviklingsafdelingen anvendt betydelige ressourcer for yderligere at undersøge naturligt forekommende og kunstigt fremstillet (rekombinant) NGAL. Resultaterne af dette arbejde indgår i to patentansøgninger og vil samtidig kunne føre til forbedringer i produktionen af nuværende NGAL produkter. Samtidig er der i 3. kvartal anvendt en del ressourcer på færdigudvikling af APC-PCI ELISA-kittet. APC-PCI analysen, der er BioPortos næste kandidat til rutinediagnostisk brug, kan angive hvilke patienter, der vil få gavn af en bestemt sepsis (blodforgiftning) behandling. Den nye diagnostiske anvendelse åbner for et betydeligt større marked for APC-PCI end dens tidligere anvendelse som bekræftende analyse for tilstedeværelse af blodpropper. Forløber udviklingsarbejdet fortsat planmæssigt i den resterende del af 2008, vil den nye ELISA test kunne lanceres i indeværende år. Selskabet har i november promoveret den nye biomarkør ved præsentation af data på den internationale kongres ”Sepsis 2008” i Granada, Spanien. Inden for et andet af selskabets fokusområder, nemlig det hurtigt ekspanderende GLP-1/inkretin marked for behandling af type-2 diabetes, er selskabet undervejs med et nyt GLP-1 antistof, der komplementerer den øvrige portefølje af unikke GLP-1 antistoffer. Disse nye antistoffer forventes ligeledes markedsført i indeværende år. Vedrørende klinisk validering af selskabets produkter, samarbejder BioPorto med en forskningsgruppe på Steno Diabetes Center, for at undersøge om NGAL kan benyttes til andre indikationer end akut nyresvigt deriblandt til vurdering og prognose af diabetisk nyrelidelse eller som markør for nyrebeskyttende egenskaber af lægemidler, der indgår i kliniske studier. Procesudvikling, produktion og QA/RA Efter lanceringen af Rotte-NGAL ELISA kittet fra in-house produktion i 2. kvartal, er der i 3. kvartal arbejdet videre med optimering af sammensætningen af de enkelte reagenser, således at en længere holdbarhed opnås for dette produkt. Længere holdbarhed er ensbetydende med, at produktionsomkostningerne reduceres på sigt. Opnår selskabet positive resultater fra optimering af sammensætningen af de enkelte reagenser, kan disse resultater overføres til andre in-house producerede ELISA kits. Der er i perioden afsluttet et større projekt omkring opdatering af selskabets kvalitetsstyringssystem, og ændringerne er implementeret i procesudvikling og produktion. Ændringerne sikrer at selskabets produkter fortsat lever op til ISO standard 13485:2003 om medicinsk udstyr og bidrager til en forbedret kontinuitet og mulig planlægning af arbejdet i produktionsafdelingen. Myndighedsgodkendelse Den 16. september 2008 har BioPorto opnået godkendelse fra de indiske sundhedsmyndigheder til diagnostisk anvendelse af MBL Oligomer ELISA Kit og NGAL Rapid ELISA Kit. Godkendelsen er opnået i samarbejde med BioPortos lokale repræsentant i Indien Biogenuix Medsystems Pvt. Ltd, New Delhi. De indiske importregler pålægger medicinsk og diagnostisk udstyr afgifter på op til 40 % ved indførsel i landet. Afgifterne varierer afhængigt af, hvem slutbrugeren af produktet er, samt hvilken klassifikation produktet har. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 5 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Med den nye diagnostiske godkendelse flyttes de to kit til en væsentligt lavere afgiftsklasse, hvorved markedsadgangen lettes og de diagnostiske test kan sælges til Indien. Generel status for virksomhed og ledelse Det er turbulente tider, og vi følger naturligvis den aktuelle finansielle krise nøje. Således har også BioPortos aktiekurs været kraftigt påvirket af den seneste tids udvikling, selvom finanskrisen ikke påvirker BioPortos forretning direkte. Det er derfor vigtigt på ny at understrege, at selskabet er likviditetsmæssigt sikret til gennemførelse af planlagte aktiviteter, og at vi er langt i forhandlingerne med potentielle licenstagere. BioPorto fokuserer uændret på de igangværende forhandlinger om NGAL licens og selskabets øvrige projekter. I forlængelse af kvartalsrapporten for 2. kvartal har BioPorto afholdt et antal investormøder, herunder et møde på selskabets adresse med adgang for alle interesserede. Mødet tiltrak både kendte og nye ansigter, og præsentationen gav såvel et overordnet indblik i selskabets organisation og strategi som en mere detaljeret gennemgang af fokusprodukterne - især NGAL og APC-PCI. BioPorto forventer fremadrettet at afholde flere investormøder af denne type. Præsentationen er tilgængelig på www.bioporto.com. BioPorto modtog i 3. kvartal meddelelse fra en ny storinvestor, T. Bernt Nielsen og associerede, en aktionærkreds der tilsammen er indehavere af 8,4 % af BioPortos aktiekapital. Planlagte indsatsområder i 4. kvartal 2008 og forventninger til hele året Følgende indsatsområder skal særligt fremhæves for den resterende del af 4. kvartal 2008: • Licensforhandlinger vedrørende NGAL patentrettighederne ventes at resultere i endelig indgåelse af første aftale ultimo 2008 eller ved underskrivelse i 1. kvartal 2009. Rammerne for første aftale er på plads, men enkelte dele af aftalens hovedelementer forhandles fortsat. Der anvendes fortsat større ressourcer på at underbygge egne patenter og søge at friholde disse fra evt. blokeringer. • Der arbejdes intensivt på færdiggørelse af APC-PCI ELISA kittet, og lancering af testen forventes ultimo 2008. • Udviklingen af diagnostiske værktøjer til måling af NGAL i flere forsøgsdyr forsættes planmæssigt. • Forhandlinger omkring storvolumensalg af peptidhormon antistoffer og influenza antistoffer forløber for indeværende og første salg af disse volumener forventes at blive gennemført i slutningen af 2008 eller i starten af 2009. • Der søges etableret flere distributører på det kinesiske marked ved forventet tegning af flere distributionskontrakter i indeværende år. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 6 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Regnskabsberetning Omsætning Omsætningen udgjorde T.DKK 2.526 i 3. kvartal mod T.DKK 2.273 i samme periode sidste år svarende til en stigning på 11%. Der er særlig vækst i salget af produkter i koncernens NGAL portefølje samt af GLP-1 antistoffer. Væksten er dog fortsat lavere end forventet, hvilket skyldes øget konkurrence inden for det forskningsrelaterede NGAL-område, en forringet amerikansk købekraft samt forsinkelser af lancering af rotte- NGAL og APC-PCI ELISA kittene. De første 9 måneders samlede omsætning udgjorde T.DKK 7.355 (T.DKK 6.184). Driftsomkostninger De samlede driftsomkostninger udgjorde i 3. kvartal T.DKK 5.789 mod T.DKK 6.134 i samme periode sidste år. Der er foretaget væsentlige omkostningsbesparende tiltag i produktionsområdet, hvilket har medført en stærkt forbedret bruttomargin. De første ni måneders samlede driftsomkostninger udgjorde T.DKK 19.384 (T.DKK 16.065). Finansielle indtægter og udgifter De finansielle poster udgjorde i 3. kvartal 2008 en samlet indtægt på T.DKK 177 mod en samlet indtægt på T.DKK 233 i samme periode sidste år. Udviklingen i de finansielle poster kan henføres til kapitalforhøjelsen i 2. kvartal 2007 og den tilknyttede reduktion i rentebærende gæld, herunder konvertering af gældsbreve. De første 9 måneders samlede finansielle poster udgjorde en indtægt på T.DKK 578 (T.DKK -520). Egenkapital Egenkapitalen var ved udgangen af regnskabsperioden TDKK 18.771. Ændringen fra årets begyndelse kan primært henføres til periodens resultat, samt en mindre regulering på reserver til konvertible lån på T.DKK 25. Pengestrømme Koncernens samlede pengestrømme i 3. kvartal 2008 udgjorde T.DKK -3.172 mod T.DKK -4.981 i tilsvarende periode sidste år. Koncernens likvide beholdninger udgjorde ved udgangen af 3. kvartal T.DKK 15.664. Det forventes ved nuværende aktivitetsniveau at det likvide beredskab vil kunne dække koncernens kapitalbehov til udgangen af 2009 – heri er licensindtægter ikke indregnet. Koncernens samlede pengestrømme i de første 9 måneder udgjorde T.DKK -11.830 (T.DKK 35.450). Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 7 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Udsagn om fremtiden Denne delårsrapport indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og nettoresultat. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for BioPortos kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Finanskalender 2009 BioPorto’s finanskalender for 2009 offentliggøres den 9. december 2008. For yderligere oplysninger: Thea Olesen, adm. direktør Christina Tønnesen, Investor Relations Telefon: +45 4529 0000 E-mail: investor@bioporto.com Om BioPorto BioPorto udvikler og markedsfører antistoffer og antistofbaserede produkter, heriblandt test til diagnose af sygdomme – både til gavn for den enkelte patient og for effektiviteten i sundhedssektoren. Selskabet har blandt andet udviklet en metode (NGAL) til diagnose og overvågning af akut nyreskade. Med udgangspunkt i selskabets portefølje af antistoffer er det BioPortos strategi at udvikle nye metoder, som kan patentbeskyttes og bruges i stort omfang ved diagnose af en række sygdomme. BioPorto er grundlagt i 2000 og har godt 25 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX i København (symbol BIOPOR). www.bioporto.com Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 8 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2008 til 30. september og de første ni måneder af 2008 for BioPorto koncernen. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2008 til 30. september og de første ni måneder af 2008. Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Gentofte, den 26. november 2008 Direktion: ___________________________ Thea Olesen administrerende direktør Bestyrelse: ___________________________ ___________________________ Carsten Lønfeldt Peter Nordkild formand ___________________________ ___________________________ Niels T. Foged Ejner Bech Jensen Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 9 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Resultatopgørelse BioPorto koncernen Nettoomsætning ................................................. Produktions- og distributionsomkostninger ....... Bruttoresultat .................................................... Salgs- og markedsføringsomkostninger ............ Forsknings- og udviklingsomkostninger ............ Administrationsomkostninger ............................. Resultat før renter (EBIT) ................................. Finansielle indtægter .......................................... Finansielle omkostninger .................................... Resultat før skat ............................................... Skat af årets resultat .......................................... Periodens resultat ............................................ 3. kvartal 3. kvartal 9 måneder 9 måneder 2008 2007 2008 2007 T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 2.526 2.273 7.355 6.185 (956) (1.325) (3.346) (3.327) 1.570 948 4.009 2.858 (1.494) (1.049) (4.465) (2.554) (1.582) (1.790) (5.400) (4.652) (1.757) (1.969) (6.173) (5.533) (3.263) (3.860) (12.029) (9.881) 191 311 682 390 (14) (78) (104) (910) (3.086) (3.627) (11.451) (10.401) 0 0 0 0 (3.086) (3.627) (11.451) (10.401) Resultat pr. aktie DKK DKK DKK DKK Resultat pr. aktie (EPS/DEPS) ............................ -0,08 -0,13 -0,30 -0,36 Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 10 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Balance BioPorto koncernen 2008 2007 2007 AKTIVER 30. september 31. december 30. september T.DKK T.DKK T.DKK Langfristede aktiver Materielle aktiver Andre anlæg, driftsmateriel & inventar ............................................... Materielle aktiver .............................................................................. Andre langfristede aktiver Deposita ............................................................................................. Andre langfristede aktiver i alt ........................................................ Langfristede aktiver i alt .................................................................. Kortfristede aktiver Varebeholdninger ............................................................................... Tilgodehavender fra salg .................................................................... Andre tilgodehavender ....................................................................... Tilgodehavender ............................................................................... Likvide beholdninger ........................................................................ Kortfristede aktiver i alt ................................................................... AKTIVER I ALT .................................................................................. 1.083 973 643 1.083 973 643 224 209 209 224 209 209 1.307 1.182 852 3.270 3.148 3.107 1.274 809 824 750 1.267 562 5.294 5.225 4.493 15.664 27.494 31.433 20.958 32.718 35.926 22.265 33.901 36.778 Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 11 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Balance BioPorto koncernen 2008 2007 2007 PASSIVER 30. september 31. december 30. september T.DKK T.DKK T.DKK Egenkapital Aktiekapital ......................................................................................... 114.908 114.908 114.908 Reserve vedr. konvertible obligationslån ........................................... 0 25 25 Reserve vedr. aktiebaseret vederlæggelse ....................................... Egne aktier ......................................................................................... Overført resultat ................................................................................. Egenkapital i alt ................................................................................ Forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kortfristet del af konvertible obligationslån ....................................... Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................................... Anden gæld ........................................................................................ Kortfristede forpligtelser i alt .......................................................... Forpligtelser i alt ............................................................................... PASSIVER I ALT ................................................................................ 1.856 1.043 1.043 (44) (44) (44) (97.949) (86.476) (82.580) 18.771 29.456 33.352 0 483 483 948 1.886 1.504 2.546 2.076 1.439 3.494 4.445 3.426 3.494 4.445 3.426 22.265 33.901 36.778 Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 12 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Egenkapitalopgørelse BioPorto koncernen Egenkapital 1. januar 2007 .................................. Egenkapitalbevægelser 9 måneder 2007 Periodens resultat ............................................... Totalindkomst i alt ............................................ Kapitalforhøjelse ................................................. Reserve vedr. konvertible obligationer ............... Emissionsomkostninger ...................................... Aktiebaseret vederlæggelse ............................... Egenkapitalbevægelser 9 måneder 2007 i alt ......... Egenkapital 30. september 2007 ..................... Egenkapital 1. januar 2008 .................................. Egenkapitalbevægelser 9 måneder 2008 Periodens resultat ............................................... Totalindkomst i alt ............................................ Reserve vedr. konvertible obligationer ............... Omkostninger vedr. omlægning af aktieklasser . Reserve vedr. aktiebaseret vederlæggelse ........ Egenkapitalbevægelser 9 måneder 2008 i alt ......... Egenkapital 30. september 2008 ..................... Konvertible Aktiebaseret Overført Aktiekapital Egne aktier Overkurs lån vederlæggelse resultat I alt T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 73.059 (44) 0 736 1.166 (92.532) (17.615) 0 0 0 0 0 (10.401) (10.401) 0 0 0 0 0 (10.401) (10. 401) 41.849 0 23.060 0 0 0 64.909 0 0 0 (711) 0 0 (711) 0 0 (2.963) 0 0 0 (2.963) 0 0 0 0 (123) 255 132 41.849 0 20.097 (711) (123) (10.145) 50.967 114.908 (44) 20.097 25 1.043 (102.677) 33.352 Konvertible Aktiebaseret Overført Aktiekapital Egne aktier Overkurs lån vederlæggelse resultat I alt T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 114.908 (44) 0 25 1.043 (86.476) 29.456 0 0 0 0 0 (11.451) (11.451) 0 0 0 0 0 (11.451) (11.451) 0 0 0 (25) 0 0 (25) 0 0 0 0 0 (21) (21) 0 0 0 0 813 0 813 0 0 0 (25) 813 (11.473) (10.684) 114.908 (44) 0 0 1.856 (97.949) 18.771 Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 13 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Pengestrømsopgørelse BioPorto koncernen Resultat før skat ................................................................................. Regulering for ikke likvide driftsposter: Af- og nedskrivninger ......................................................................... Aktiebaseret vederlæggelse .............................................................. Finansielle indtægter .......................................................................... Finansielle udgifter ............................................................................. Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital ............... Ændring i driftskapital ........................................................................ Pengestrøm fra primær drift ........................................................... Renteindtægter, modtaget ................................................................. Renteomkostninger, betalt ................................................................. Pengestrøm fra driftsaktivitet ......................................................... Køb af materielle aktiver .................................................................... Forudbetaling ..................................................................................... Pengestrøm fra investeringsaktivitet ............................................. Ændring af kortfristet gæld ............................................................... Ændring vedr. konvertible obligationer .............................................. Kontant rettet emission inkl. udnyttelse af warrants .......................... Emissionsomkostninger ..................................................................... Pengestrøm fra finansieringsaktivitet ............................................ Periodens pengestrøm .................................................................... Likvider, primo .................................................................................... Likvider, ultimo ................................................................................. 9 måneder 9 måneder 2008 2007 T.DKK T.DKK (11.451) (10.401) 282 294 813 134 (682) (382) 103 902 (10.935) (9.453) (538) (552) (11.473) (10.005) 682 382 (103) (902) (10.894) (10.525) (391) (449) (17) (3) (408) (452) 0 (1.020) (507) 8 0 50.402 (21) (2.963) (528) 46.427 (11.830) 35.450 27.494 (4.017) 15.664 31.433 Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 14 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


Specifikationer 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 2. Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2007. 3. Segmentoplysninger Den geografiske fordeling af nettoomsætningen er følgende: Danmark ............................................................................................ EU-lande ............................................................................................ Øvrige ................................................................................................ Nettoomsætning i alt ....................................................................... 4. Incitamentsordninger 9 måneder 9 måneder 2008 2007 T.DKK T.DKK 134 100 2.634 2.149 4.587 3.935 7.355 6.184 Med det formål at motivere og fastholde medarbejdere, ledende medarbejdere, direktion og bestyrelse, etablerede BioPorto A/S den 31. marts 2008 et warrantprogram som incitaments- og bonusordning. Ordningen, der alene kan udnyttes ved udstedelse af nye aktier (egenkapitalordning), giver ret til at tegne et antal nye aktier i moderselskabet til en forud aftalt pris, der for medarbejderne er fastsat som et gennemsnit af kursen for aktien de seneste 5 handelsdage før den 31. marts 2008. Warrants kan udnyttes fra 2 år og indtil 5 år efter tildelingstidspunktet, dog kun i perioden 4 uger efter datoen for moderselskabets aflæggelse af årsregnskabsmeddelelsen for det forudgående regnskabsår. Uudnyttede warrants bortfalder 31. marts 2013. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 15 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17


4. Incitamentsordninger, fortsat Dagsværdi Tildelingen af warrants fordeler sig således: Antal T.DKK Udestående warrants 1. januar 2008 ............................................................ Tildelt bestyrelse i perioden .......................................................................... Tildelt direktion i perioden ............................................................................. Tildelt medarbejdere i perioden .................................................................... Udestående warrants 30. juni 2008 .............................................................. Medarbejdere ................................................. Direktion ......................................................... Bestyrelse ...................................................... I alt 31.12.2007 .............................................. Medarbejdere ................................................. Direktion ......................................................... Bestyrelse ...................................................... I alt 30.06.2008 .............................................. 771.160 1.043 130.000 158 45.000 76 342.500 579 1.288.660 1.856 Nominel Tegnings Antal Nominel værdi pr. stk. kurs pr. stk. warrants værdi i alt DKK DKK stk. T.DKK 3,00 4,66 341.460 1.024 3,00 4,66 69.700 209 3,00 4,66 360.000 1.080 771.160 2.313 3,00 4,18 342.500 1.028 3,00 4,18 45.000 135 3,00 6,15 130.000 390 Dagsværdi efter Black-Scholes-modellen (DKK) - Bestyrelse ............................................. Dagsværdi efter Black-Scholes-modellen (DKK) - Direktion og medarbejdere ................... Dagsværdien er opgjort på tildelingstidspunktet for årets tildelinger. 1.288.660 3.866 Dagsværdi pr.stk Ved værdiansættelsen efter Black-Scholes-modellen er anvendt en gennemsnitlig forventet løbetid på 48 måneder, forventet volatilitet på 45% estimeret fra standardafvigelsen på aktiens slutkurs seneste 250 dage, og en risikofri rente på 3,91% baseret på danske statsobligationer ved tildelingstidspunktet 5. Konvertible lån De konvertible lån på i alt DKK 500.000 blev indfriet den 1. juni 2008 (forfaldsdatoen) til kurs 100. Delårsrapport 3. kvartal 2008 side 16 af 16 BioPorto A/S • Grusbakken 8 • DK- 2820 Gentofte • Denmark • info@bioporto.com • www.bioporto.com Phone: +45 45 29 00 00 • Fax: +45 45 29 00 01 • CVR & Vat. No. DK-17 50 03 17 1,21 1,69

More magazines by this user
Similar magazines