FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

autismeforening.dk

FOKUS PÅ AUTISME - Landsforeningen Autisme

Koncentrationen var stor under den årlige bueskydning på Malta

FOKUS AUTISME

• Leder:

Refl ektioner ........................... | 2 |

• U3 – Storkøbenhavns

ungdomsuddannelse

for unge med autisme

og et moderat

funktionsniveau ................. | 4 |

• VidensNetværket

Handicap og

beskæftigelse ...................... | 5 |

• Hmmm... gad vide,

hvor sjovt det lige bliver,

det her ....................................... | 8 |

Autismekonferencen

i Norge set igennem

projektmedarbejdernens

briller ........................................... | 10 |

• Søskende-forældrekursus

marts 2008 ............................. | 12 |

• I Julemandens

Tjeneste .................................... | 13 |

• Skolekampagnen 2008

er skudt i gang ................ | 14 |

• Indmeldelse

i foreningen ........................... | 15 |

• Kredsforeninger

og udvalg ................................ | 16 |

• Mange af os går rundt

med autisme-gener

Af Eva Isager ........................... | 6 |

| Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |


| Medlemsbladet udgives af

Landsforeningen Autisme |

Ansvarshavende redaktør:

Morten Carlsson,

formand@autismeforening.dk

Redaktion: Elisabeth Sandell

redaktion@autismeforening.dk

Layout: Annette Lund Dreyer

Tryk: Als Offset ApS

Oplag: 5.000 stk.

ISSN: 1600-2504

E-mail: kontor@autismeforening.dk

Internet: www.autismeforening.dk

Bladet sendes gratis til Landsforeningen

Autismes medlemmer

| Bestyrelse |

Formand:

Morten Carlsson ...................Tlf. 70 20 40 82

(fast træffetid tirsdag fra kl. 16.00-19.00)

Næstformand,

Lars Grønlund ........................Tlf. 31 20 16 93

Næstformand:

Winnie Skjødt ........................Tlf. 31 26 86 81

Aage Sinkbæk .......................Tlf. 46 32 31 67

Bernd Weibeck ......................Tlf. 98 38 94 62

Heidi Lassen ...........................Tlf. 30 42 46 29

Karen Prætorius ....................Tlf. 56 96 10 58

Mads Christensen ................Tlf. 86 20 11 90

Pernille Saxtrup ....................Tlf. 26 74 01 74

Peter K. Nielsen .....................Tlf. 86 65 97 12

Tine Heerup ...........................Tlf. 33 11 46 71

| Sekretariat |

Elisabeth Sandell

Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev

Tlf. 70 25 30 65

Fax 70 25 30 70

E-mail: kontor@autismeforening.dk

| SIKON Landsforeningen

Autismes Kurser og Konference |

Ulla Møller-Christensen, Tlf. 70 20 40 62

E-mail: sikon@autismeforening.dk

| SIKON Projektmedarbejder |

Allan Jensen, Tlf. 70 25 30 67

Email: projekt@autismeforening.dk

| Telefonrådgivning

v/foreningens socialrådgiver |

Ulla Kjer, Tlf. 70 25 30 68

E-mail: social@autismeforening.dk

| Fælles telefontider |

Mandag, torsdag og fredag kl. 10-14

samt tirsdag kl. 16-19

Center for Autisme ..............Tlf. 44 98 23 55

Videnscenter for Autisme .Tlf. 45 11 41 91

| Udgivelsesdatoer for de kommende

blade i 2007 |

Nr. 9 udkommer i uge 47

Nr. 10 udkommer i uge 49

SIKON Konferenceprogram 2008

| 2 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Leder:

Refl eksioner

| Morten Carlsson, formand LA |

Så er efteråret kommet og inden vi ser os

om, er det første år med den nye kommunalreform

overstået. Der er en lang række

evalueringsprojekter i gang, for at sikre at

borgernes vilkår ikke forringes i forbindelse

med kommunesammenlægninger og overdragelsen af rigtig

mange opgaver til kommunerne.

Det generelle billede er mere klart og mange komplicerede

opgaver er blevet løst tilfredsstillende i overgangstiden. Der

skal fortsat arbejdes hårdt for at sikre handicappedes rettigheder

og hjælp i tilstrækkeligt omfang men den store syndfl od

af nedskæringer, omlægninger og forringelser er ikke kommet.

For den enkelte, der har haft behov for hjælp fra sin kommune,

vil overgangen mange steder have været belastet af

usikkerhed, ventetider, manglende indsigt og viden fra kommunen

og mange klagesager.

Der er udbredt nervøsitet hos den enkelte for, at fremtiden

ikke tegner så lyst. Mange kommuner pusler med nye planer

som alene tjener til formål, at kommunen skal være selvforsynende

på alle områder. Ud over et lokalpatriotisk formål

virker dette ikke gennemtænkt. Selvfølgelig kan nogle store

kommuner klare sig alene men hvad så med de små? Intentionerne

om tværkommunale samarbejder har en tendens til at

blive glemt i bestræbelserne på »at klare sig selv«.

I de kommunale DSI afdelinger og handicapråd, er det vigtigt,

at alle vores tillidsfolk sikrer at den enkelte kommune anlægger

en solidarisk politik og sikrer forholdene for handicappede

uanset deres geografi ske placering. Vi skal utrætteligt spørge

ind til visdommen i beslutningerne og stille fornuftige forslag

med udgangspunkt i vores viden og erfaringer.

Ungdomsuddannelsen

er kommet godt i gang en del steder men mange kommuner

holder stadig igen på tilbuddene. Vi skal huske, at ALLE unge

under 25 år har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse.

På de autismespecifi kke

ungdomsuddannelser som Landsforeningen

har været med til at starte, i Skive, Slagelse,

Center for Autisme (Herlev) og U3 (Værløse)

er der stadig ledige pladser.

Landsforeningens sekretariat er gerne behjælpelig

med formidlingen af kontakter m.v.

til de nye ungdomsuddannelser.

Ovennævnte ungdomsuddannelser har, i

samarbejde med ungdomsuddannelsen i

Århus, søgt folketinget om satspuljemidler til

et 3-årigt dokumentations- og udviklingsprojekt

kaldet DOKUPA.

Landsforeningens næstformand Winnie

Skjødt har udfærdiget en omfangsrig projektbeskrivelse,

som understreger behovet for at

følge den nye uddannelse tæt, at udveksle

erfaringer og viden samt udvikle på metoder

og kvalitet.

VPA

– Videnscenter for Pårørende til mennesker

med Autisme, er navnet på en anden ansøgning

om støtte fra folketingets satspuljemidler.

Midlerne fordeles i forbindelse med

fi nanslovsforhandlingerne hvert år.

Efter kommunalreformen er der et øget

behov for at opsamle og dele viden, specifi kt

rettet mod pårørende og mennesker med

ASF.

Vi har ikke tillid til, at dette område er sikret

tilstrækkelige midler eller muligheder i den

nye kommunale virkelighed.

Vi ønsker en direkte formidling af viden til

brugerne, samt en styrkelse af udgivelserne

og informationen.

Ved at få direkte indfl ydelse på et sådant

center (med 2-3 medarbejdere), vil vi målrettet

og eff ektivt kunne rette formidlingen til

pårørende og mennesker med ASF.

HUC

– Handicappolitisk Uddannelses Center er et

nyt samarbejde mellem 10 aktive handicaporganisationer,

herunder Landsforeningen.

Målet er at skabe et fælles center for uddannelse,

kompetenceudvikling og nye metoder

i arbejdet med at fremme vores synspunkter i

den off entlige debat og det politiske miljø.

Viden og indsigt giver medindfl ydelse og

mulighed for at udbrede forståelsen for

handicappedes situation og dermed sikre en

ligeværdig tilværelse.

Der forhandles i denne tid, med en interesseret

velkendt fond, om et tocifret millionbeløb

doneret til opstarten og udviklingen i de

første 3 år.

Autismefonden

er under oprettelse efter beslutning i Landsforeningens

Hovedbestyrelse. Med en startskapital

på 250.000 kr (det er et lovmæssigt

minimumsbeløb), som hentes i de hensatte

midler, vil vi iværksætte en kampagne for, at

få fl ere midler indsamlet og brugt til gavn for

børn, unge og voksne med Autisme Spektrum

Forstyrrelser.

I næste nummer af bladet vil vi have alle

detaljer på plads men hovedformålet er, både

på kort og lang sigt, at udvide aktiviteterne

men samtidig give fl ere mulighed for, helt

uforpligtigende, at støtte Landsforeningens

aktiviteter.

Gennem personlige investeringsbeviser,

fi rma-sponsorater og testamentariske gaver

vil vi, i dette år hvor Landsforeningen fylder

45 år, sikre fremtiden og en udvidelse af

Landsforeningens tilbud til medlemmerne.

FN-konventionen

til sikring af handicappedes lige rettigheder i

samfundet, præger dagsordenen for mange

møder og konferencer i dette efterår. Med

Danmarks tilslutning til aftalen, vil der være

| Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 3 |


ehov for en lang række lov-tilretninger og

sikring af nye muligheder.

Målet er at forhindre diskrimination som

følge af menneskers handicap og Landsforeningen

deltager via DSI (fra 1. januar er navnet

Danske Handicaporganisationer DH) og

andre sammenhænge i debatter og møder,

for at sikre at alle forslag og gode intentioner

også omfatter mennesker med ASF.

Specielt de mange voksne med ASF har behov

for, at regler og love sikrer dem nogle minimumsrettigheder.

Vores børn, der er blevet

voksne og mange nydiagnosticerede voksne

med Aspergers syndrom, har en tendens til

at blive væk i mylderet af børn og unge som

har behov for hjælp i disse år. Vi kommer til at

koncentrere os om dette område, i hele spektret,

i den kommende tid, således at vores

intentioner om forbedringer af forholdene

»fra vugge til grav« kan overholdes.

Dette var også en af intentionerne i den

Nationale Autisme Plan. Det er med glæde

at vi kan konstatere, at denne plan nu ikke

kun bruges af os selv, men at også de store

kommuner rundt i landet, seneste eksempel

er Københavns kommune, bruger den som

grundlag for deres politik på autismeområdet.

Så er vi da noget et godt stykke vej, tak

for det.

Hovedbestyrelsen har for øvrigt besluttet at

fastholde udgivelsen af 10 numre om året af

dette blad. Det er en stor udfordring og kræver

en del ressourcer men omvendt er bladet

et vigtigt værktøj i formidlingen af viden,

erfaringer og ideer.

Vi hilser gerne indlæg, artikler og læserbreve

velkomne – skriv til

| redaktion@autismeforening.dk |

eller ring til os, hvis du har en ide.

Landsforeningen afholder ekstraordinært

repræsentantskabsmøde den 2.-3. november.

Her skal vores interne spilleregler tilrettes,

linjerne og økonomien lægges fast for det

næste års arbejde og så skal kredsforeningerne

udveksle erfaringer fra de mange aktiviteter

rundt i landet.

Der er mange nye ideer og opgaver at tage

fat på. God arbejdslyst.

U3 – Storkøbenhavns ungdomsuddannelse for

unge med autisme og et moderat funktionsniveau

– starter den 1. januar 2008 – og har stadig ledige pladser!

U3 er en nystartet ungdomsskole, som er etableret af Landsforeningen for Autisme, SOVI og Samrådet af

specialskoler for børn med autisme. U3 er startet, da der i Storkøbenhavn ikke fi ndes en ungdomsskole,

som netop henvender sig til denne gruppe af unge.

U3 er etableret i forbindelse med den nye lov om en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige

behov. Skolen er beliggende Tibbevangen 86, Værløse.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at høre nærmere, er du meget velkommen til hurtigst muligt

at kontakte skolen. Der er altid mulighed for at se skolen og aftale møde.

Vi kommer også gerne ud og fortæller om skolen.

Britta Bak Jensen

Direktør U3

| leder@u-3.dk |

Tlf. 22 32 80 82

| 4 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

www.u-3.dk .u 3.d

Hvis man som borger har problemer med

at fi nde et job – eller bevare sit nuværende

job – på grund af handicap eller sygdom,

så skal man henvende sig i jobcentret i sin

kommune. Men ikke alle medarbejderne har

nødvendigvis tilstrækkelig viden om handicap,

handicappede og deres jobmuligheder.

Den viden har man til gengæld i diverse

videnscentre, institutioner og i handicaporganisationerne.

Fra den 1. oktober vil Vidensnetværket,

organiseret af De Samvirkende Invalideorganisationer,

tilbyde viden til dem, der har

behov for den. Vidensnetværket skal indsamle,

systematisere og formidle viden om

handicap og beskæftigelse. Det gælder alle

former for handicap og sygdomme. Borgerne

kan henvende sig direkte, men det er især til

medarbejderne i jobcentrene, Vidensnetværket

tilbyder vejledning.

Vidensnetværket er et landsdækkende og

gratis tilbud, som kan give:

• Viden om handicap/sygdom i forhold til

arbejdsmarkedet

• Vejledning og inspiration i forhold til,

hvordan personer kan bevare tilknytningen

til arbejdsmarkedet, eller hvordan de kan

komme i beskæftigelse

• Overblik over institutioner, centre, organisationer

m.fl . på området, der kan være

relevante aktører i forhold til handicap og

beskæftigelse

Vidensnetværket vil samle viden om handicap/sygdom

og beskæftigelse ét sted, så

vejen til beskæftigelse bliver mere enkel.

Vidensnetværkets hjemmeside,

| www.vidensnetvaerket.dk |

kommer til at indeholde en lang række

nyttige informationer om handicap/sygdom

og beskæftigelse.

Vidensnetværket kan fra 1. oktober kontaktes

på tlf. 36 310 320, mandag til fredag kl. 9-12,

torsdag også kl. 13-15, eller pr. e-mail:

| vidensnetvaerket@handicap.dk |

Vidensnetværket er fi nansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

| Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 5 |


TEMA

...tema-artikel!

Mange af os går rundt med autisme-gener

Autisme er arveligt, men der skal en sjælden kombination af gener i arvemassen til, for at det bryder

frem, siger overlæge Ole Sylvester Jørgensen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg

Hospital. Han gør en slags status på autismeområdet på opfordring af Landsforeningen Autisme.

| Eva Isager, journalist |

Hvor mange i Danmark

har autisme?

»Anslået mellem 0,5 og 0,8

procent af befolkningen. Tallet

stammer fra de seneste

befolkningsundersøgelser, som medtager

mennesker med Aspergers syndrom. Alt

tyder på, at det er de ændrede diagnostiske

kriterier, der er årsag til, at tallet er steget,

nemlig med ca. 0,2 procent fra 1994, hvor

kriterierne blev udvidet. Det er ikke fordi, der

bliver født fl ere med autisme i Danmark.«

Tror du, antallet vil blive ved med at vokse

med samme fart i fremtiden?

»Nej. Vi er blevet så meget dygtigere til at

fi nde dem, der skal fi ndes, at kurven vil fl ade

ud. I dag kan vi langt bedre se, om det sociale

samspil med omgivelserne er som hos andre

børn. Autistiske børn har også et samspil, det

er bare anderledes.«

Små doser autisme-gener

Der bliver forsket meget i årsagerne til autisme.

Hvad ved vi i dag?

»Vi ved først og fremmest mere og mere om,

hvor stor en rolle de genetiske faktorer spiller

| 6 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

for, at et barn fødes med autisme. Vi ved f.eks.,

at autisme er arveligt, men at der skal en

sjælden kombination af gener i arvemassen

til, for at det slår igennem. Det er altså ikke

nok, at en forældre giver et enkelt autismegen

videre til sit barn. Noget tyder på, at der

er fl ere forskellige autisme-gener, og at de er

vidt udbredt i befolkningen. Mange af os er

sikkert bærere af disse gener. Hvis ikke de var

så udbredt, ville de forsvinde i stedet for at

dukke op ret konstant.«

Du siger, at mange af os går rundt med

autisme-gener uden at have autisme.

Hvordan giver det sig så udslag?

»Hvis vi har generne i små doser, slår det ike

igennem som autisme. Da generne ikke er

forsvundet i befolkningen gennem generationer,

kan det tyde på, at generne enkeltvis

kan medføre noget positivt. Det samme kan

siges om ADHD-gener. Visse autistiske træk

giver måske særlig god evne til at koncentere

sig, og visse ADHD-gener betyder måske, at

vi er nysgerrige og udadfarende.«

Forekomsten af komorbiditet, altså at et

menneske med autisme også har en anden

diagnose, vokser. Hvad kan forklaringen være?

»Igen at vi er blevet mere opmærksomme

på det. Vi er især blevet gode til at opdage

komorbiditet hos de bedst fungerende. Ko-

morbiditet medfører især krav om variation

og fl eksibilitet i de tilbud, der skal være til

rådighed.«

Uheldig ulighed

Der er også en anden gruppe, som kan give

sundhedssystemet udfordringer, nemlig de

etniske forældre. Hvad skyldes det?

»Etniske familier med et barn, som har fået en

autisme-diagnose, er nøjagtig ligeså ulykkelige

og kriseramte som alle andre forældre. Ligesom

alle andre er de også opsat på at fi nde

årsagen. Det, som kan gøre situationen ekstra

vanskelig for dem, er, at der ikke fi ndes noget

informationsmateriale på deres oprindelige

sprog. Jeg møder ofte disse familier, og det er

særlig svært for dem at forstå de begreber, vi

bruger. Det er en meget uheldig ulighed, som

samfundet burde gøre noget ved.«

Hvad sker der på behandlingsområdet

i disse år – er der kommet nye eff ektive

behandlingsformer?

»Vi har ikke fundet nogen mirakelkur mod

autisme, sådan at forstå at der ikke eksisterer

nogen enkeltstående metode, der kan

helbrede autisme. Men der er kommet større

fokus på behandling, undervisning, struktur i

barnets dagligdag og på udvikling af barnets

sociale og kommunikative færdigheder. Vi

er også blevet bedre til at erkende begrænsningerne

i medicinsk behandling. Men vi

mangler stadig medicin, som kan fremme de

samspilsmæssige og kommunikative funktioner

hos et menneske med autisme.«

Brug for øget viden

Set fra din stol på Bispebjerg Hospital,

hvilke opgaver ligger så og venter på

autismeområdet?

»Det, der springer i øjnene på mig, er behovet

for øget indsigt i autisme både i befolkningen

generelt og blandt fagfolk. Selv hos psykia-

TEMA

tere, der beskæftiger sig med voksne, kan

der være begrænset kendskab til autisme og

ofte begrænset oplæring i den særlige form

for kommunikation, der skal til, hvis man skal

skabe kontakt til mennesker med autisme.

Mennesker med autisme har meget store

vanskeligheder i voksenalderen, hvor det forventes,

at de klarer sig selv, hvis de er normalt

begavede. De skal leve i et samfund, der slet

ikke er indrettet på dem.«

Hvor er vi på autismeområdet om 10 år?

»Jamen, der tror jeg, at vi vil opleve større

kendskab til autisme. Vi vil forhåbentlig også

se en langt større variation af specialtilbud,

sådan at mennesker med en atypisk psykisk

udvikling også kan fi nde en plads i samfundet.

Problemet er selvfølgelig, at de mere forskelligartede

tilbud samtidig er mere ressourcekrævende.

Jeg håber på, at kombinationen

af større viden og en holdningsændring i

samfundet kan tilføre området de ressourcer,

der skal til.«

| Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 7 |


Hmmm… gad vide,

hvor sjovt det lige bliver, det her…

| Pernille Saxtrup |

Sådan tænkte jeg faktisk kl.

04.00 lørdag morgen på vej

til Billund Lufthavn, med 2

spændte og rejseklare unger

på bagsædet. Forud var gået fl ere måneder,

hvor Rasmus, Mathilde og jeg havde snakket

om at vi skulle holde ferie på Malta i år – og

at det skulle være sammen med Autismeforeningen.

Ingen af børnene havde været ude at fl yve før

… eller syd på for den sags skyld – og deres

forventninger var tårnhøje.

Tryllekunstneren Gustav kunne andet end trylle.

Der blev udformet diverse ballondyr efter deltagernes ønsker!

Vi havde i god tid inden rejsen fået tilsendt

program, deltagerliste og social story omkring

fl yveturen. Vi var bare SÅ klar... :)

Min egen bekymring for projektet gik primært

på, at jeg var alene af sted, 1 voksen,

sammen med 2 børn med vidt forskellige

behov. Ville det overhovedet blive en ferie for

os/mig???

Godt 1 uge efter, på samme strækning… men

med bilen vendt den anden vej imod Odense,

kunne jeg høre Rasmus fortælle i mobiltelefonen

til sin far, at det var den bedste ferie, han

havde haft nogensinde. Og det er præcis den

oplevelse vi alle tre sidder tilbage med. Det

var virkelig en succes.

Sodavandsdiscoteket bød bl.a. på

en heftig Limbo-dans

Vi blev modtaget i lufthavnen på Malta af

dels Dansk FolkeFeries guider, dels af Mette

og Kristian, som var med som hjælpere – og

ikke mindst af turens arrangører Annette og

Elisabeth, som kompetent styrede begivenhederne.

Intet var overladt til tilfældighederne.

For en garvet rygsæk-rejsende som

undertegnede, kunne det godt virke lidt

voldsomt med alt den guidning – men i relation

til rejsens deltagere, ikke mindst mine

egne børn, var det rigtigt fi nt.

Efter indkvarteringen i vores dejlige store

bungalow, gik turen ned til poolen, som den

næste uge nærmest blev vores andet hjem.

Børnene elskede det… Og så slappede jeg af.

Så enkelt kan det være.

I løbet at ugen var det muligt at melde sig til

et væld af forskellige aktiviteter. Hver eftermiddag

sad Elisabeth og Annette enten ved

poolen eller i restauranten, og så kunne man

skrive sig på de enkelte aktiviteter. I første

omgang havde jeg en idé om, at vi ikke nødvendigvis

behøvede at deltage i det hele; – at

vi kunne selektere og så i øvrigt passe os selv,

som vi nu syntes. Det blev dog hurtigt klart

for mig, at ungerne ville deltage i ALT, hvad

der blev tilbudt. »Det var SJOVT« !!! Og der var

et dejligt fællesskab.

Til hver aktivitet var der lavet en social story,

hvilket faktisk begge børn nød godt af.

Under vandlegen fandt de voksne

deres barnlige side frem af sig selv

Denne blev i øvrigt også brugt efter ferien,

når der skulle fortælles til klassen derhjemme,

hvad der var foregået i ferien.

Det var rart at være af sted med familier

– børn og voksne – hvor man ikke skulle forklare

sig hele tiden. Det var muligt at vælge

fra og til, – alt efter det behov den enkelte

familie havde. Jeg blev selv overrasket, hvor

meget vi valgte at »vælge til«…

… og hvor afslappende det kunne være at

være på ferie.

Mathilde lærte at svømme, lærte at trylle ;-),

fi k en god veninde og drak røde drinks på

restauranten. Rasmus skabte sig fl ere »venner«,

som han selv betegner det, købte selv

ind i supermarkedet, gik alene ned og spiste

morgenmad i restauranten om morgenen (så

fedt!) og drak grønne drinks om aftenen…..

Vi badede, solede og mødte en masse dejlige

mennesker.

Jeg er imponeret over det store arbejde

Elisabeth og Annette har lagt i dette projekt.

Så mange fi ne små detaljer, var der tænkt på.

Vores børn er jo ligeså forskellige som alle

andre børn, med forskellige behov. Der var

virkelig forsøgt at imødegå mangt og meget

fra arrangørernes side.

De skulle have en medalje sku’ de!!

Instruktionerne blev omhyggeligt fulgt, og alle leverede en super præstation

| 8 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 9 |


Landsforeningens kursussekretariat udbyder

primært kurser for forældre og pårørende

samt i begrænset omfang for fagfolk.

Autismekonferencen i Norge set igennem

projektmedarbejderens briller…

| Allan Jensen, projektmedarbejder |

Fra torsdag den 31. august

til søndag den 2. september

var vi til den 8. europæiske

autisme-konference i Oslo.

Konferencen var arrangeret af Autismeforeningen

i Norge og blev afviklet i et stort

messeområde en halv times kørsel udenfor

Oslo by.

Det var så sandelig også nødvendigt med

plads, for der var langt over 1000 deltagere,

som kom fra mange lande, også fra lande

langt fra Europa.

Deltagerne var en skøn blanding af forældre,

pædagoger, lærere, psykologer og andet

godtfolk. Fra Danmark deltog hovedbestyrelsens

medlemmer, sekretariatsmedarbejderne

og enkelte kredsmedlemmer.

Blandt de »store« oplægsholdere kan nævnes

f.eks. Cathrine Lord fra USA, Synnøve

Schjølberg fra Norge, Uta Frith og Francesca

Happé, de to sidstnævnte fra England. Faktisk

var der så mange som 23 inviterede talere,

196 oplægsholdere med korte eller længere

indlæg og 27 stande, som var opstillet i det

store fællesrum mellem salene.

Umiddelbart virkede programmet meget

voldsomt, men der var dog en vis logik i det,

da man havde delt hele konferencen op i

temaer som: opdateret ny viden, behandling

og uddannelse, juridiske rettigheder og

forskning. Foruden hovedtemaerne bidrog

de næsten 200 oplægsholdere med rigtig

mange interessante indlæg.

I forsøget på at få dækket så meget af konferencen

som praktisk muligt, delte vi os op

i grupper, som efterfølgende fortalte om

indhold og oplægsholdere, idet vi jo hele

tiden også skal være åbne overfor at »fange«

interessante emner til bl.a. vores egen SIKON

konference.

Eftersom konferencen blev holdt i Norge, var

mange af oplægsholderne i sagens natur fra

Skandinavien; Danmark var da også pænt

repræsenteret, selvom vi ikke havde nogen i

plenum.

Fastholdelsen af, at vi fordelte os i de respektive

foredragssale efter en forud aftalt plan,

gav et rigtig godt resultat, når vi gennemgik

de taler, der havde været i plenum, mens det

viste sig at være en meget større opgave at

få et helhedsindtryk af de mange oplægsholdere,

med mildest talt meget forskellige

indfaldsvinkler til autisme, som holdt små

korte oplæg.

De 27 stande, som var opstillet i fællesområdet,

var vældig godt besøgt. Også her var

ideerne mangfoldige; der var f.eks. en stand,

som præsenterede et projekt om, hvorledes

øjnene, på en person med autisme spektrum

forstyrrelse, fokuserer.

Der var stande fra fl ere europæiske lande

som viste og solgte deres nyeste viden i

bog-og CD-form, ligesom der var stande, som

præsenterede de respektive organisationer.

Vi havde valgt ikke at have en stand; pladslejen

var voldsomt dyr og vi fandt ikke, at der

var en rimelig balance mellem prisen og dét,

vi måtte få ud af et sådant arrangement.

Efter 3 lange dage i Oslo fl øj vi hjem søndag

eftermiddag. Vi havde mange indtryk med

hjem, og vi fi k også noget erfaring i, hvorledes

vi skal omsætte denne viden til glæde for

medlemmerne – ikke mindst, når det handler

om SIKON 08.

| 10 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 11 |


Søskende-forældrekursus marts 2008

Formål:

At give søskende en mulighed for at møde

andre søskende til en bror/søster med en

autisme spektrum forstyrrelse.

At klæde forældre på til bedre at klare hverdagen

i familien med et barn med en autisme

spektrum forstyrrelse.

Indhold:

Søskendekurset vil gennem samtaler og leg

give søskende mulighed for at fortælle om

de følelser og tanker, de har i forhold til deres

bror/søster. De vil opleve en befrielse ved at

være sammen med andre ligestillede, noget

der vil øge deres selvtillid, styrke forståelse

for deres bror/søster og hjælpe dem i hverdagen

til at håndtere problemer i familien i

deres forhold til omverdenen.

Her er et par forslag til emner, vi for eksempel

vil drøfte på kurset:

• Hvordan er det at have en anderledes

bror/søster?

• Hvordan kan jeg selv forstå min

bror/søster?

• Hvad skal jeg sige til mine venner?

Min bror/søster ser jo ikke anderledes ud,

men han/hun gør nogle underlige ting!

Der hjælper alt at snakke med andre

i samme situation!

Forældrekurset tager – med forbehold for

ændringer – emner op omkring:

• at være en familie med et barn

med autisme

• pædagogik i hverdagen

• søskendeproblematikken

• konfl ikthåndtering i hverdagen

Målgruppe:

Forældre og søskende fra ca. 10-13 år.

Ældre søskende henvises til Center for

Autismes søskendekurser

| www.centerforautisme.dk |

Antal deltagere: max 60 heraf

ca. 20 børn/unge

Tidspunkt:

Fredag den 7. marts til

lørdag den 8. marts 2008.

Kursusstart fredag kl. 15.30

Kursusafslutning lørdag kl. 15.30.

Sted:

FolkeFerie.dk, Oddevejen 8, 5500 Middelfart

Undervisere:

Nærmere information følger

Kursusansvarlig:

Allan Jensen, SIKON Landsforeningen

Autismes Kurser og Konferencer

Pris:

2975,- inkl. moms pr. deltager som dækker

kursusmaterialer, overnatning og forplejning.

Tilmelding:

Tilmelding på | sikon@autismeforening.dk |

under »Andre kurser«.

Sidste tilmelding er den 25. januar. herefter

er tilmeldingen bindende og kursusprisen vil

ikke kunne refunderes.

Støttemuligheder:

Der er mulighed for at søge om at få dækket

kursusgebyr og øvrige omkostninger der er

forbundet med kurset hos kommunen som

en merudgift efter Servicelovens §41.

Kontakt:

Spørgsmål kan rettes til Allan Jensen

på | sikon@autismeforening.dk |

eller på tlf. 70 20 40 62.

Telefontid mandag, torsdag og fredag

kl. 10.00-14.00 og tirsdag kl. 16.00-19.00.

Få billetter tilbage...

Eventyrteatrets julemusical for hele familien

I Julemandens Tjeneste

Lørdag den 1. december 2007 kl. 12 i Glassalen i Tivoli

Juleforestillingen i Glassalen er blevet en af Landsforeningen

Autismes traditioner. For fj erde gang har vi købt forestillingen

til kun vores medlemmer.

Eventyrteatrets juleforestilling »I Julemandens tjeneste« er en

times forrygende familieunderholdning med musik, dans og

sang. Forestillingen er et nutidigt musikalsk eventyr for børn

og voksne skrevet specielt til Eventyrteatret®.

Hvis du endnu ikke er kommet i julestemning, så kommer du

det med garanti, når du har fulgt julemandens sjove og seje

agentnisser, og deres kamp for at redde julen, og bekæmpe

Dr. No-Christmas.

Billetten giver også adgang til Tivolis smukke juleudstilling og

julemarked. Hele Tivoli er i julestemning og der er mængder af

boder, udstillinger, lys og farver. Alle restauranter er åbne plus

de fl este attraktioner.

De tidligere år har familier fra hele landet deltaget i festlighederne,

og vi opfordrer derfor til, at du kontakter din kredsforening

og hører om der eventuelt kan arrangeres fælles

transport.

På gensyn til juleshowet

Billetsalg

Der åbnes for billetsalget den

1. oktober på Landsforeningens

hjemmeside:

| www.autismeforening.dk |

Der kan også bestilles billetter

på tlf. 70 25 30 65 eller pr. brev til

sekretariatet.

Landsforeningens hovedbestyrelse

har ydet tilskud til denne store

familieoplevelse og derfor er billetprisen

kun:

Kr. 80,- for voksne

kr. 40,- for børn t.o.m. 17 år

Ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr.

bestilling kommer til.

Normalpris for forestillingen er

kr. 135,- for børn og voksne.

Af praktiske hensyn sælges alle

950 billetter unummererede.

NB! Såfremt der er brug for plads

til kørestol bedes dette oplyst

ved bestillingen da der kun er et

begrænset antal pladser for disse.

| 12 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 13 |


Skolekampagnen 2008

er skudt i gang

| Allan Jensen, projektmedarbejder |

Selvom vi arbejder ihærdigt

på at blive kendt i off entligheden,

véd vi godt, at der

er rigtig mange forældre til

børn og unge med ASF, som

ikke er medlem af Landsforeningen Autisme.

Derfor har vi skudt en skolekampagne i gang

ved at udsende mellem 3500 og 4000 breve

og indmeldelsesblanketter til dé forældre, der

har børn og unge på specialskoler, i gruppeordninger

og specialklasser.

Det er klart, at vi derved vil ramme ind i en

del forældre, som allerede er medlem, men

rent praktisk kan dette ikke undgås.

I øjeblikket er vi godt og vel 4650 medlemmer

i foreningen. Vi tror på at bl.a. Skolekampagnen

kan få dette tal til at stige til 5000.

| 14 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Når dette tal nås, rykker vi op i en højere

»vægtklasse«, når det handler om tips-og

lottomidler, og det forbedrer vores muligheder

for at manøvrere rent økonomisk, og det

betyder selvfølgelig fl ere tilbud til medlemmerne.

Faktisk tror vi så fuldt og fast på, at vi runder

medlem nummer 5000, at vi har fået Folke-

Ferie.dk til at sponsere et weekendophold for

to til dét medlem, der bliver registreret som

nummer 5000.

Skolekampagnen skal ikke kun skaff e nye

medlemmer, den skal også øge fokus på os

som landsforening på de skoler, hvor vores

børn og unge går. Det er utrolig vigtigt, at vi

har en god dialog med ledelsen, med lærerne

og med pædagogerne; jo bedre dialog jo

bedre dagligdag for eleverne!

Indmeldelse i foreningen!

Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autisme

spektrum forstyrrelse (ASF) og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder

og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt,

men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind.

Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 200,- kr. De 100,- kr. går til det lokale arbejde i

kredsforeningerne. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside:

| www.autismeforening.dk |

Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme:

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon: Mobil:

E-mail:

EAN-nummer:

■ Jeg er forælder til: ■ pårørende til:

Navn:

født år:

■ Jeg har selv diagnosen og er født år:

■ Jeg er fagperson ■ Andet

Kommentarer:

Blanketten sendes til:

Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev

Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi!

| Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad | 15 |


Magasinpost

ID-nummer – 46229

Portoservice

Postboks 9490

9490 Pandrup

Kredsforeninger og udvalg

Kredsforeningen Bornholm:

Formand:

Max Kjær ............................ Tlf. 56 96 41 55

AS-repr.:

Susanne Sonne................ Tlf. 25 56 91 26

Kredsforeningen Frederiksborg:

Formand:

Allan Jensen ..................... Tlf. 44 95 80 72

AS-repr.:

Charlotte Sloth Jensen . Tlf. 47 10 18 63

Kredsforeningen Fyn:

Formand:

Else Worm Jørgensen .... Tlf. 64 45 18 17

Kredsforeningen Færøerne:

Landsfelagið fyri fólk

við autismu ..................Tlf. +298 50 90 31

AS-repr.:

Maiken Skardenni .....Tlf. +298 22 18 43

Kredsforeningen Grønland:

Formand:

Ando Møller .................Tlf. +299 92 11 93

Kredsforeningen Herning:

Formand:

Søren Dalgaard ............... Tlf. 97 41 34 30

| 16 | Nr. 8 – November 2007 | Landsforeningen Autisme Medlemsblad |

Kredsforeningen København/

Frederiksberg:

Formand:

Rebecca Rant ................... Tlf. 38 10 77 74

AS-repr.:

Tine Heerup ...................... Tlf. 33 11 46 71

Kredsforeningen Nordjylland:

Formand:

Jørn Poulsen ..................... Tlf. 98 15 32 42

AS-repr.:

Bente Jessen ..................... Tlf. 98 57 17 27

Kredsforeningen Ribe:

Kontaktperson:

Bo Plet ................................ Tlf. 75 45 32 46

Kredsforeningen Roskilde:

Formand:

Uffe Mohrsen ................... Tlf. 43 90 19 56

AS-repr.:

Kirsten Christensen ........ Tlf. 43 69 26 36

Kredsforeningen Storkøbenhavn:

Kontaktperson:

Torben Riis-Nielsen ........ Tlf. 21 21 84 62

Kredsforeningen Storstrøm:

AS-repr.:

Alice Seldal........................ Tlf. 54 77 06 14

Kredsforeningen Sønderjylland:

Formand:

Annette Lund Dreyer .... Tlf. 74 47 15 80

AS-repr.:

Lene Ravnsgaard ............ Tlf. 74 42 02 77

Kredsforeningen Vejle:

Kollektiv ledelse, kontaktperson:

Inge Frisgaard .................. Tlf. 75 83 43 85

Kredsforeningen Vestsjælland:

Formand:

Thomas Fabricius ............ Tlf. 57 57 67 60

Kredsforeningen Viborg:

Formand:

Peter K. Nielsen ............... Tlf. 86 65 97 12

AS-repr.:

Birgit Flæng Jørgensen Tlf. 97 52 85 84

Kredsforeningen Århus:

Formand:

Marianne Banner ............ Tlf. 86 12 25 19

Børne AS-repr.:

Elsebeth Pii Svane .......... Tlf. 86 21 06 06

Voksen AS-repr.:

Jane Hellkvist ................... Tlf. 30 20 38 94

B

Aspergerforeningen:

Kontaktperson:

Aage Sinkbæk ...................Tlf. 46 32 31 67

NLD-gruppen:

Kontaktperson:

Katrine Hald Kjeldsen ....Tlf. 86 19 44 52

Karen Prætorius ...............Tlf. 56 96 10 58

Efterskoleudvalg:

Kontaktperson:

Hanne Veje .........................Tlf. 54 17 79 60

Retssikkerhedsudvalget:

| retssikkerhed@autismeforening.dk |

(AS-repr. = Aspergerrepræsentant

i kredsforeningen)

More magazines by this user
Similar magazines