skopet uge 43 / 2010 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

skopet uge 43 / 2010 - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive

Et tilløbsstykke

Et stort antal medarbejdere på Regionshospitalet Viborg, Skive mødte op til fyraftensmødet, som hospitalsledelsen havde indbudt til

tirsdag den 12. oktober i kantinen på Regionshospitalet Viborg. Medarbejderne kom for at høre deres øverste ledelse give en situationsrapport

om hospitalets økonomi og de spareplaner, der skal få budget og forbrug i vater igen.

Læs mere side 2 - 3.

Uge 43

28. oktober

2010


Fyraftensmøde fyldte kantinen

Fyraftensmøde fyldte kantinen

Suppleret af omdelte tabeller og grafer forklarede hospitalsledelsen om den økonomisk trængte situation.

Efterfølgende benyttede enkelte muligheden for at stille opklarende spørgsmål om alt fra lægelønninger til

afskedigelser, afdelingslukninger - og om, hvorvidt de igangsatte sparetiltag overhovedet hjælper.

Der blev lyttet, men også stillet kritiske spørgsmål ved

fyraftensmødet for Regionshospitalet Viborg, Skives

medarbejdere tirsdag den 12. oktober.

Realiteterne er for nuværende og trods allerede indførte

besparelser, at Regionshospitalet Viborg, Skive kommer

ud af 2010 med et underskud på 52,9 mio. kroner.

Sådan stod der i den spareplans-tabel, der lå rundt på

bordene, og som samtidig afspejlede en dyster økonomisk

prognose for hospitalet de næste år frem.

Ikke alene skal der afdrages på gælden fra 2009. Oveni

kommer formentlig et merforbrug i 2010 og ikke uvæsentlige

rammebesparelser, som regionen har pålagt

hospitalerne som “grønthøster”.

- Det bliver hårdt arbejde at få vores forbrug ned over

de næste år, men kravet fra regionen er stålsat. Og

det er ikke, fordi der sidder nogle vrangvillige politikere,

der ikke vil hjælpe os - der sidder nogle “fattige”

politikere, fastslog hospitalsdirektør Jens Anton

Dalgaard. Han åbnede fyraftensmødet med et kort

gennemgang af den økonomiske situation. Siden

besvarede også cheflæge Christian Møller-Nielsen

og chefsygeplejerske Tove Kristensen spørgsmål fra

medarbejderne.

Lønomkostninger skal reduceres

Hospitalsledelsen gjorde det klart, at hvis hospitalet

økonomisk skal klare sig gennem de næste års udfordringer,

vil det kræve en yderligere reduktion i lønomkostningerne

- en post der udgør omkring 75 procent

af de samlede udgifter i budgettet.

Det affødte blandt andet spørgsmålet: Hvis der skal

spares yderligere 57 mio. i 2011, skal der så afskediges

for at nå det?

- Afskedigelse vil være den metode, der er nødvendig

at tage i brug, hvis der ikke er flere muligheder. I 2008

og 2009 ansatte vi flere, men nu skal vi ned på et niveau

svarende til 2007. Vi skal ikke ned i et sort hul bemandingsmæssigt,

men vi skal i niveau - og det er selvfølgelig

en konkret udfordring for dem, der i givet fald

måtte blive ramt, lød det bl.a. fra hospitalsledelsen, der

samtidig gjorde opmærksom på, at der kan ske meget

med fireårige spareplaner, og at det er vigtigt at huske,

at det samlede budget trods alt er på 1,5 mia. kroner.

- Frem for at afskedige vil vi hellere sige, at der er nogle,

der ikke kommer ind ad døren qua det skærpede ansættelsesstop,

og det har jo også en effekt, kan vi se.

Men på et tidspunkt når vi også en grænse i forhold til

vagtberedskabet i afdelingerne.

Hjælper spareinitiativerne?

I foråret blev en række spareinitiativer sat i gang bl.a.

stop for FEA, ansættelsesstop, reduktion i vikarforbrug,

tre procent-besparelser i alle afdelinger etc. Men hos

nogle af de fremmødte var der tvivl om, hvorvidt effekten

af det er stor nok. Hjælper det overhovedet,

blev der spurgt.

- Vi lever i håbet og troen på, at de ting, der er sat i værk,

for alvor kommer til at slå igennem de næste måneder,

da der jo også er sagt farvel til nogle, som har langt

opsigelsesvarsel. Men trods alle de pinsler, vi har været

igennem, så er det desværre nok ikke helt slut, forklarede

chefsygeplejerske Tove Kristensen.

Hun konstaterede desuden, at medarbejderne har været

flittige - ikke kun på job, men også derhjemme. I år

... Fortsættes side 3

2 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Fyraftensmøde fyldte kantinen

... Fyraftensmøde fyldte kantinen

- fortsat fra side 2

kommer der til at mangle 8 mio. kroner i hospitalets

pulje til barselsrefusion, fordi langt flere end forudset

er eller har været på barsel. De penge har øget besparelsesudfordringen

yderligere.

Mulige sammenlægninger på vej

Bekymringen for, at spareplanens effekter udebliver,

og om “mange bække små” nu også er nok til at fylde

gældens å, fik spørgsmålet om mulige afdelingslukninger

op i plenum.

- Vi lukker syv elektive stuer på OP fra årsskiftet, så det

vil klart kunne mærkes i nogle afdelinger. Men frem

for nedlæggelse tror vi mere på sammenlægning, og

noget skal der ske, for antallet af senge skal ned på hospitalet,

forklarede cheflæge Christian Møller-Nielsen.

Der blev nævnt muligheden for, at afdelinger er mere

fælles om sengestuer, så der bl.a. også kunne komme

en mere effektiv aften- og natbemanding.

Lægelønninger, administration og besparelser

Noget andet, som en medarbejder ønskede besvaret,

var spørgsmålet om særligt høje lægelønninger, og

om det kun var de øvrige faggrupper, der skulle rammes

af besparelser.

- Det er rigtigt, at vi på et tidspunkt var i en situation,

hvor vi skulle købe nogle vagter meget dyrt. Samtidig

har det også været dyrt ikke at kunne få fastansatte læger

til Skive, så vi har måttet købe vikardækning, men

sådan er billedet slet ikke længere, fastslog hospitalsledelsen

og gjorde bl.a. opmærksom på lungemedicinernes

flytning fra Skive til Viborg, og at der altid skal

være en fornuftig balance mellem antallet af speciallæger

i forhold til yngre læger.

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

Herudover blev der spurgt til besparelser i forhold til,

om administrationen skal slankes.

- I mærker også ude i afdelingerne, hvordan papirmøllen

bliver mere og mere kompleks. Også derfor

har vi valgt at allokere administrativ hjælp til opgaver

ude i afdelingerne, og det kræver arbejdskraft. Vi er

en brik i et statsligt styret sundhedsvæsen, og der er

fokus på opgaver, der kræver administrativ arbejdskraft.

Men administrationen har selvfølgelig været

gennem den samme tre procents besparelse som alle

andre afdelinger.

Afrunding med positive briller

Sidste spørgsmål fra tilhørerne handlede om, hvad

sparesituation og afskedigelser gør ved den enkelte

og fællesskabet i de enkelte afsnit/afdelinger. Til

det mindede chefsygeplejerske Tove Kristensen

bl.a. om opretholdelsen af det gode kollegaskab,

det ledelsesmæssige ansvar og de værdier, som vi

arbejder ud fra og som den nye medarbejderpolitik

sætter ord på.

Herudover blev der undervejs også forsøgt at opbygge

noget positivisme trods de økonomiske kvaler. Bl.a.

mindede cheflæge Christian Møller-Nielsen om, at der

jo er en historisk udvidelse af hospitalet på vej med

byggeansøgningen, der behandles i Erik Juhl-udvalget

igen den 25. oktober. Samtidig har Sundhedsstyrelsens

specialeplan været gunstig for Regionshospitalet Viborg,

Skive, og det sker bl.a. på grund af produktiviteten

i 2009 - som samtidig giver nogle af de økonomiske

udfordringer.

- Det er jo bl.a. i kraft af den relativt høje aktivitet i 2008

og høje aktivitet i 2009, at vi kommer ud af specialeplanen

med nogle gode faglige opgaver for et hospital

som vores. Så er der ikke noget, der er så skidt, at det

ikke er godt for noget!

3


Lungemedicin i 105 år i Skive

Lungemedicin i 105 år i Skive

Med flytningen af det lungemedicinske afsnit fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg slutter

en 105 år lang epoke. Det lungemedicinske speciale har nemlig været knyttet uløseligt til Skive siden

1905, da Krabbesholm Sanatorium for tuberkulosepatienter så dagens lys. Det lungemedicinske speciale

på Regionshospitalet Skive voksede så at sige ud af sanatoriet i 1958, da tuberkulosen var bragt under kontrol,

og sanatoriet lukkede.

Tuberkelbacillen blev påvist i 1882, og man vidste, den

var årsag til tuberkulose, som på dette tidspunkt var

stærkt udbredt og den mest frygtede sygdom overhovedet.

Man havde ingen kur mod tuberkulosen, og

dødeligheden var høj. Helt magtesløse stod lægerne

dog ikke. Fra Tyskland havde man gode erfaringer med

sanatoriebehandling, da man fandt en sammenhæng

mellem den menneskelige organismes modstandskraft

og modstandskraften mod tuberkulosen. En sanatoriekur

under sygdommens første stadium kunne

i heldigste fald helbrede patienten.

En fremsynet husmand fra Vinde nordvest for Skive,

Carl Hansen, var bidt af andelsbevægelsen. Han fostrede

ideen om at lade mejeriforeningerne bygge et

tuberkulosesanatorium for foreningens medlemmer.

Altså et andelssanatorium. Trods nogen betænkelighed

fra mejeriforeningerne over at få mælk kædet

sammen med tuberkulose, fik ideen grobund. Landbrugets

øvrige andelsforetagender (brugsforeninger,

slagterier, ægsalgskredse m.fl.) kom også med, og de

nødvendige midler blev skaffet med små, årlige bidrag

fra andelsforeningerne i forhold til deres medlemstal.

Andelsforeningernes Sanatorieforening blev dannet i

1904, og i 1905 blev Krabbesholm Sanatorium indviet,

takket være bidrag fra 1069 andelsforeninger med over

180.000 medlemmer fra hele landet.

Kuren til de brystsyge baserede sig på styrkende kost,

masser af lys og frisk luft, træning, passende hvile i liggehaller

– og renlighed. ”Beflit Dem for Deres egen og

andres skyld på den største renlighed. Spyt aldrig andre

steder end i spytteflasken eller spyttekruset, sørg for

altid at have spytteflasken hos Dem” hed det indledningsvist

i sanatoriets kurorden.

Der var i gennemsnit 107 patienter, og sanatoriet havde

fra starten 34 ansatte med overlægen Ivar Petersen i

spidsen.

“Thoraxkirurgi”

I Viborg Amt startede det kar- og thoraxkirurgiske

speciale på Skive Sygehus i 1988, men allerede i 1923

blev det første thoraxkirurgiske indgreb gennemført

på Krabbesholm Sanatorium. Behandlingen gik ud på

at skabe et luftrum i lungesækken, så det betændte

område i den syge lunge fik ro til at hele. Behandlingen

skulle holdes ved lige i tre år med indpustning af

luft i lungesækken med to til fire ugers mellemrum –

de sidste to år i ambulant behandling. Da der var flest,

blev der udført 2000 ambulante pustninger om året på

patienter fra det område, der før 2007 var Viborg Amt.

Andre patienter fik i stedet fjernet nogle ribben, så

brystvæggen kunne falde ind og blive fast i en ny stilling.

Operationen foregik i lokalbedøvelse, så patienterne

kunne hoste op under operationen. Desværre blev

mange patienter skæve i kroppen efter operationen,

der blev udført helt op i 1950’erne.

I samarbejde med Viborg Amt

Krabbesholm Sanatorium udviklede sig til at blive det

naturlige organisatoriske samlingspunkt i Viborg Amts

tuberkulosebekæmpelse. Andelsforeningernes Sana-

... Fortsættes side 5

4 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Lungemedicin i 105 år i Skive

Lysestagerne og det store maleri er klenodier fra Krabbesholm Sanatorium - i lungemedicinsk afsnits varetægt!

... Lungemedicin i 105 år i Skive

- fortsat fra side 4

torieforening indgik overenskomst med Indenrigsministeriet

og Viborg Amt i 1941. Krabbesholm fik status

som amtets tuberkulosehospital med central tuberku-

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

losestation – og decentrale tuberkulosestationer ved

sygehusene i Viborg og Kjellerup. Fra 1943 var der også

mulighed for at komme til konsultation på de lokale

hoteller i Aalestrup og Bjerringbro. Hele tuberkulose-

... Fortsættes side 6

5


... Lungemedicin i 105 år i Skive

- fortsat fra side 5

organisationen blev ledet af overlæge Georg Bindslev,

som afløste Ivar Petersen som Krabbesholm Sanatoriums

overlæge i 1938.

Viborg Amt brugte i 1942-43 56 af sanatoriets sengepladser.

Det store, medicinske gennembrud

En drøm gik på sin vis i opfyldelse i 1958. Et nyt stof,

streptomycin, kom gradvist frem i fyrrerne og betød

et sandt gennembrud i behandlingen af tuberkulose.

Stoffet havde samme virkning på tuberkelbakterier,

som penicillinet har over for de bakterier, der fremkalder

akutte sygdomme, og gradvist fik lægerne så

megen magt over den frygtede bakterie, at Andelsforeningernes

Sanatorieforening havde nået sit mål med

Krabbesholm Sanatorium: Det var blevet overflødigt!

Tuberkulosen var et overstået stadium som sanatoriesygdom.

Lungesektion på Skive Sygehus

Krabbesholm Sanatorium blev solgt til åndssvageforsorgen,

som oprettede institution for evnesvage i

bygningerne, som nu kom til at hedde Resenlund. Da

særforsorgen blev nedlagt, overtog Viborg Amt driften

af Resenlund, men det stod snart klart, at tiden var løbet

fra de store institutioner. Indsatsen blev decentraliseret,

Lungemedicin i 105 år i Skive

Her holdt lungemedicinerne til de første år på Regionshospitalet Skive. Bygningerne blev opført til formålet i 1959.

og i 2000 flyttede de sidste beboere på Resenlund ud i

mindre bofællesskaber.

Da Krabbesholm Sanatorium lukkede i 1958, havde

Skive Sygehus længe arbejdet med udbygningsplaner,

og der blev med Indenrigsministeriets godkendelse

indrettet tuberkulosestation og et lungeafsnit med 28

senge i nyopførte bygninger i ét plan og med udgang

til gårdhave. Afsnittet lå i bygningskomplekset bag kantinen

og det store vandbassin i sygehusets haveanlæg.

Den lungemedicinske sektion blev taget i brug i 1959

og blev drevet i et fællesskab mellem Viborg og Thisted

amter. Det sundhedsfaglige personale flyttede med fra

Krabbesholm til sygehuset. Sektionen fortsatte som

amtsdækkende inden for lungemedicin, da Viborg og

Thisted amter blev lagt sammen til Viborg Amt i 1970.

I slutningen af firserne flyttede sektionen ind på plan

5 i bygning 21. I 2003 var der ”lungemedicinsk familieforøgelse”,

da sengeafsnit M3 fra Kjellerup Sygehus

flyttede ind på etagen nedenunder i et blandet lungemedicinsk

og almenmedicinsk afsnit.

Den seneste tid har der kun været sengeafsnit på plan

5 – og ambulatorium på plan 1 – i bygning 21.

Fra TB til KOL

Selvom lægerne har fået tuberkulosen under kontrol, er

den ikke udryddet. Den dag i dag ser lungemedicinsk

afsnit endnu patienter med TB – fx har somaliere haft

... Fortsættes side 7

6 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Lungemedicin i 105 år i Skive

... Lungemedicin i 105 år i Skive

- fortsat fra side 6

sygdommen med sig til Danmark. I den ældre del af

befolkningen er der stadig mennesker, der blev smittet

med TB, da de var små, og som oplever genopblussen,

hvis de svækkes på anden vis af sygdom.

Udviklingen har dog ikke gjort lungemedicinerne arbejdsløse.

En anden folkesygdom – kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) – lægger nu beslag på mange af

sektionens kræfter. Patienter med lungekræft er en

anden stor gruppe i sengeafsnittet.

Farvel til Skive

Det er med blandede følelser, medarbejderne i lungemedicinsk

afsnit nu lukker og slukker i Skive. For tiden

i Skive har været god, og de synes, de trods skiftende

vilkår er vokset med nye opgaver og altid har formået at

få det bedst mulige ud af situationen i et godt, kreativt

og til tider utraditionelt samarbejde med husets øvrige

funktioner. De mange forskelligartede opgaver på det

lille sted, hvor man i den grad var fælles om patienterne,

har givet dem mange kompetencer, fremhæver de.

Lungemedicin er den sidste stationære medicinske

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

Afdelingssygeplejerske Else-Marie Hansen og portør Peder

Bligaard i flyttelogistisk dialog ...

funktion på Regionshospitalet Skive. Inden for de seneste

år er de øvrige medicinske sengeafsnit inklusive det

akutte medicinske modtageafsnit lukket. Det samme

er observationsafsnittet og alle kirurgiske funktioner.

Når lungemedicinsk sengeafsnit slukker lyset i Skive

for sidste gang fredag den 29. oktober 2010, er det kun

neurorehabiliteringspatienter, der kan være indlagt på

Regionshospitalet Skive. Af patientrettede funktioner

... Fortsættes side 8

Fra venstre afdelingssygeplejerske Else-Marie Hansen, sygeplejerskerne Laila Knudsen og Marie Frederiksen, sygeplejerske

Linda Kragh og social- og sundhedsassistent Vibeke Hansen. De skal nu sammen med deres kolleger i lungemedicinsk

afsnit i gang med at skabe en ny ramme for deres arbejdsliv og for de lungemedicinske patienter på 13. etage på

Regionshospitalet Viborg.

7


... Lungemedicin i 105 år i Skive

- fortsat fra side 7

Lungemedicin i 105 år i Skive • Gratis papir fra centraldepotet

er der fortsat fertilitetsklinikken, akutklinikken og visse

ambulante medicinske funktioner samt terapi, billeddiagnostik

og klinisk biokemi. I 156 år er der modtaget

patienter til akut indlæggelse i Skive. Det slutter også

med lungemedicinsk afsnits sortie.

Arbejdet bliver for mange et livsværk med et tæt tilhørsforhold

til arbejdspladsen. Derfor har medarbejderne

i lungemedicinsk afsnit også stor forståelse for

den tristesse, der hersker fx blandt portører og teknikere,

der har været med til at opbygge, vedligeholde

og holde et gradvist mindre og mindre hospital i drift

gennem mange år. Medarbejderne i lungemedicinsk

afsnit udtrykker håb om, at hospitalet går en ny, livfuld

og spændende tid i møde som sundhedshus med hospitalsfunktioner.

Medarbejderne i lungemedicinsk afsnit fortæller, at

patienterne er vemodige over, at epoken i Skive er slut.

Ikke af modvilje mod Viborg, men fordi der uundgåeligt

går skår af trygheden, hver gang et sundhedstilbud flytter

længere væk – og fordi de har været glade for den

gode atmosfære på Regionshospitalet Skive.

Goddag til Viborg

Alligevel glæder medarbejderne sig til at starte på en

frisk i Viborg. Mange års diskussioner om lukning eller

flytning slider, og nu gælder det om at se fremad og

skabe noget godt i Viborg, er de enige om. De er glade

for, at de kan flytte samlet med kollegerne og ikke skal

spredes for alle vinde. Det handler også om, at ekspertisen

kan holdes samlet og ikke skal genopbygges på

ny. Men de er alligevel noget bekymrede for, hvordan

de skal holde sammen på specialet, når lungeambulatoriet

indtil videre skal forblive i Skive. Sengeafsnittet

og ambulatoriet har altid haft et tæt samarbejde.

På Regionshospitalet Viborg rykker de ind på etage 13,

hvor hjertemedicinsk sengeafsnit M13-3 havde til huse

indtil for en god måneds tid siden. Det nymalede og

nyindrettede lungemedicinske afsnit kommer dog ikke

til at overtage afsnitsbetegnelsen M13-3 efter hjertemedicinerne.

Lungemedicinsk afsnit får af logiske årsager

benævnelsen M13-2, da der kun er to sengeafsnit

på etagen. For en del år siden var der tre, og i det

midterste afsnit M13-2 var man så småt i gang med at

opbygge en lungemedicinsk funktion!

Der bliver plads til 23 lungemedicinske patienter i afsnittet.

Og medarbejderne glæder sig blandt andet

til at få nursefinder og separate rum til stuegang med

patienterne. Men de er lidt bekymrede for, hvordan

lungepatienterne vil klare de lukkede baderum uden

vinduer, der kan levere frisk, tør luft i en fart.

Én ting er medarbejderne i lungemedicinsk afsnit glade

for: De har på alle måder følt sig rigtig velkomne og er

hjulpet “godt i vej” af deres nye kolleger på Regionshospitalet

Viborg, herunder også af teknisk afdeling

og projektafdelingen, så de ser frem til at fortsætte

det frugtbare samarbejde på deres nye arbejdssted på

hospitalet i Viborg.

GRATIS - FRA CENTRALDEPOTET - UTROLIGT!

Efter overgang til EPJ er en masse kontinuationer udgået - men vi har ikke fået brugt alle dem, vi havde fået trykt.

Derfor kan I afhente kasseret A4-papir i centraldepotet - ganske gratis. Papiret er med farvestriber i kanten, men

der kan printes på bagsiden - og bruges til interne papirer eller kladdepapir.

Centraldepotet

8 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


EPJørnet • Jes Lindholt forsvarer doktordisputats

Rekvisition til klinisk biokemisk afdeling pr. 1. november 2010

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

EPJ

Fra den 1. november 2010 vil det ikke længere være muligt at rekvirere prøver

til KBA i Skive. Der kan ikke vælges nogen analyser eller favoritter - feltet er blankt.

Alle rekvisitioner til laboratorierne i Viborg og Skive skal rekvireres på klinisk biokemisk

afdeling i Viborg, men patienterne kan stadig få taget prøverne i Skive.

Muligheden for at vælge Skive forsvinder ved næste nedetid til december.

Det vil stadig være muligt at rekvirere prøver til Thisted.

Forsvarer doktordisputats

Forskningsoverlæge, ph.d. Jes S. Lindholt, karkirurgisk afdeling, forsvarer sin

doktordisputats “Abdominal aortic aneurysms. Screening and prognosis”. Det

sker fredag den 5. november klokken 14 på Anatomisk Institut, auditorium

424, 4. sal “Lille Anatomisk Auditorium” på Aarhus Universitet.

Jes S. Lindholt løftede allerede på ”Forskningens dag” den 21. april i år sløret

for, hvad hans forskningsarbejde dokumenterer - nemlig at screening

for udposning på legemspulsåren redder liv og er pengene værd, også på

det lange sigt.

- Dette er kulminationen på 14 års forskningsarbejde, sagde han, da han

vandt prisen for det bedste foredrag på “Forskningens dag”.

9


Ny ledende overlæge i ortopædkirurgisk afdeling

Ny lægelig leder af ortopædkirurgien i Viborg

Den 52-årige klinikchef fra Farsø Sygehus, Christian Pedersen, bliver pr. 1. december ny ledende overlæge

på ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg, Skive. Han afløser Magne Juhl, der fortsætter

som overlæge i afdelingen.

I jobbet som ledende

overlæge får Christian

Pedersen sammen med

oversygeplejerske Lene

H. Rindom det overordnede

ledelsesmæssige

ansvar for hospitalets

mange ortopædkirurgiske

subspecialer. Christian

Pedersen får bl.a.

medansvaret for afdelingens

lægelige bemanding, der udgøres af et hold

på i alt 33 læger.

Christian Pedersen bliver samtidig en del af hospitalets

ledelsesgruppe og får dermed et medansvar for

at rådgive hospitalsledelsen i forbindelse med den

kommende udbygning af Regionshospitalet Viborg til

1.150 millioner kroner. Udbygningsplanen skal behandles

af regeringens ekspertpanel (Erik Juhl-udvalget) i

slutningen af oktober.

Den kommende ledende overlæge skal samtidig være

med til at udvikle afdelingen yderligere, når den endelige

udmelding fra Sundhedsstyrelsen om regionale,

specialiserede ortopædkirurgiske funktioner er godkendt.

I dag varetager den ortopædkirurgiske afdeling

på Regionshospitalet Viborg en bred vifte af subspecialer

– både akut og elektivt.

Christian Pedersen fik sin lægevidenskabelige embeds-

eksamen fra Københavns Universitet i 1983. De seneste

år har han primært hentet sin erfaring på nordjyske

hospitaler, og han fik sin første overlægeansættelse i

1998 på ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Sygehus.

Christian Pedersen kommer til Regionshospitalet

Viborg efter seks år som klinikchef for Ortopædkirurgien

Klinik Farsø. Han er dog ikke helt ubekendt med

Viborg, da han i slutningen af 1980’erne i en kort periode

var reservelæge på den daværende organkirurgiske

afdeling.

I sit virke som overlæge har Christian Pedersen haft

hofte- og knæalloplastik (indsættelse af kunstige led)

som sit fagområde. Som ledende overlæge på ortopædkirurgisk

afdeling i Viborg kommer han dog til at

bruge størstedelen af sin tid på ledelse. En opgave,

han er rustet til efter mange års ledererfaring og en

masteruddannelse i offentlig ledelse (Master of Public

Management), som han færdiggjorde på Syddansk

Universitet i 2009.

Privat er Christian Pedersen bosiddende i Aalborg sam-

men med sin hustru, der arbejder som operationssy-

geplejerske. Sammen har de fire børn i alderen 16-22

år, hvoraf den yngste stadig bor hjemme.

Fakta om ortopædkirurgisk afdeling på Regionsho-

spitalet Viborg, Skive:

Ortopædkirurgisk afdeling behandler primært patienter

fra Viborg og Skive kommuner og har siden 1. september

også haft ansvaret for de akutte ortopædkirurgiske patienter

fra Silkeborg Kommune. I dag tæller afdelingens

subspecialer: Traumatologi, hofte- og knæ, skulder- og

albue, idræt, ryg, fod og ankel, hånd, børneortopædi og

infektion. I 2009 varetog afdelingen flere end 8.500 operationer.

10 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Nu kickstartes de positive forandringsprocesser

Nu kickstartes de positive

forandringsprocesser

Region Midtjyllands “Projekt Store Hospitalsafdelinger” har kastet de første resultater af sig om betydningen

af afdelingernes størrelse. Nu er projektet inde i fase to, hvor afdelingerne skal afprøve metoder, der

kan skabe ny viden om organisering og håndtering af store afsnit.

Hvilken betydning har en hospitalsafdelings størrelse

for ledelse og psykisk arbejdsmiljø? Det spørgsmål er

grundpillen i Region Midtjyllands “Projekt Store Hospitalsafdelinger”,

som blev skudt i gang i efteråret 2009

af Koncern HR, Organisation og Ledelse, i samarbejde

med Dansk Sundhedsinstitut (DSI). Nu er projektets

indledende fase afsluttet, og med de første resultater

rykker svaret tættere på.

Projektleder Susanne Østergaard er positiv over for

resultaterne af de kvantitative undersøgelser, der er

blevet foretaget på 185 sengeafsnit i regionen:

- Det er interessant, at det i første omgang ikke ser ud

som om, der er øget sygefravær og personalegennemstrømning

på større afsnit sammenlignet med andre,

fortæller hun.

I forhold til kort sygefravær synes der dog i tallene at

være en svag sammenhæng. I undersøgelsens interviews

uddybes da også, at det kan være lidt nemmere

at melde sig syg på et stort afsnit end på et mindre.

Kirurgiske sengeafsnit på RH Viborg er med

I første fase er der desuden blevet lavet kvalitative undersøgelser

på tre store hospitalsafsnit:

• børneafsnit A4 på Århus Universitetshospital, Skejby

Sygehus

• kirurgisk sengeafsnit K11-1 og K08 på Regionshospitalet

Viborg, samt

• neurokirurgisk sengeafsnit på Århus Universitetshospital,

Århus Sygehus.

Her står det klart, at fordelene ved de store afsnit ligger

i en større fleksibilitet ved vagtplanlægning; at der er

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

en stor viden at trække på; at der altid er nogle, man

kan samarbejde med, og at der er gode udviklingsmuligheder.

Ulemper er der dog også. Her bliver der peget på, at

man har mindre kendskab til hinanden, mindre overblik,

mindre adgang til sin leder, ligesom det er sværere

at implementere nye tiltag.

Disse resultater kommer ikke umiddelbart bag på Dorthe

Nass, afdelingssygeplejerske ved neurokirurgisk

sengeafsnit. Mange af de emner, som er dukket op til

overfladen i undersøgelsen, var hun opmærksom på,

at de trængte til at arbejde med. Derfor ser hun også

afsnittets engagement i projektet som en unik mulighed

for udvikling.

- Det er en fantastisk håndsrækning, at man får foræret

nogle personer udefra til at komme og støtte op om det

udviklende arbejde her på afsnittet, siger hun.

Fremadrettede udviklingsprojekter

I projektets anden fase har Dorthe Nass og resten af

styregruppen valgt, at de på det neurokirurgiske sengeafsnit

skal arbejde videre med emnerne strategisk

ledelse, tværfagligt samarbejde samt anerkendelse og

det korte sygefravær. Sidstnævnte har de netop afholdt

en temadag om, hvor der blandt andet var cafémøder

og oplæg om anerkendelse som teori.

Det er Dorthe Nass’ ønske, at de i løbet af den anden

fase får sat gang i nogle udviklende processer. Det

gælder ikke mindst i forhold til stuegangen, hvor de

... Fortsættes side 12

11


Nu kickstartes de positive forandringsprocesser • 126 afbrydelser på en arbejdsdag

... Nu kickstartes de positive forandringsprocesser

- fortsat fra side 11

længe har forsøgt at styrke det tværfaglige samar-

bejde.

- Jeg tror ikke umiddelbart, at vi finder nogle endegyldige

løsninger i fase to, men jeg tror, at vi får sat gang

i nogle tanker og positive processer, forudser hun.

På børneafsnittet på Skejby Sygehus har man i projek-

tets næste fase valgt at arbejde med temaerne anerken-

delse, strategisk ledelse og rolleklarhed blandt andet

i forhold til afsnitsledelsens arbejde og afdelingssygeplejerskens

opgaver. Altså temaer, som lægger sig tæt

op ad de emner, som de kvalitative interviews har vist,

der efterspørges i store afsnit.

Strategisk ledelse er også på programmet i de kirurgiske

afsnit på Regionshospitalet Viborg. I første omgang

er det dog emnet forstyrrelser, der skal kigges nærmere

på. Afdelingssygeplejerske Birgit Vang fortæller, at de

har foretaget før-målinger af, hvilke afbrydelser der er

i løbet af en arbejdsdag, og i hvilke situationer disse

afbrydelser opstår.

- Når man er et stort afsnit med få kvadratmeter, kommer

man let til at forstyrre hinanden i arbejdet. Derfor

er det vigtigt for os at få kigget på, hvornår det er o.k.

at forstyrre, og hvornår det ikke er, siger Birgit Vang.

Med udgangspunkt i denne viden ønsker afdelingssygeplejersken

at igangsætte tiltag, som kan mindske

forstyrrelserne og give mere tid til hverdagens mange

opgaver. Birgit Vang forudser dog, at arbejdet med at

komme de unødige forstyrrelser til livs kan blive en

udfordring.

- Det er altid rigtig svært at ændre på folks personlige

vaner. Samtidig skal vi også sørge for ikke at ændre

vores imødekommende kultur så meget, at man ikke

kan tillade sig at stille sin kollega et spørgsmål, understreger

hun.

På ingen af de tre store hospitalsafsnit er de bange for

at tage udfordringen op og forsøge at gøre op med vanerne

og forbedre arbejdsgangene. Den gejst glæder

projektleder Susanne Østergaard, som er optaget af at se,

hvordan de tre afdelinger i løbet af de kommende måneder

kommer til at arbejde med emnerne tydelighed og

prioritering i ledelsesopgaverne, delegering og kommunikation,

som projektets fase ét har sat på dagsordenen.

Artiklen ovenfor er skrevet af Line Lykke Haukrogh, Region

Midtjylland. Den har været bragt i en forkortet udgave af

Region Midtjyllands elektroniske nyhedsavis Midt•Nyt.

126 afbrydelser i løbet af en arbejdsdag

Kirurgisk afsnit K11-1 og K08 på Regionshospitalet Viborg er med i Region Midtjyllands “Projekt store hospitalsafdelinger”,

der skal afdække, om størrelsen på et sengeafsnit har betydning for ledelsesvilkår og

arbejdsmiljø.

De to afsnit er i dagligdagen som forbundne kar både le-

delsesmæssigt og funktionelt. Som det fremgår af oven-

nævnte artikel “Nu kickstartes de positive forandrings-

processer”, har afsnittene blandt andet valgt at arbejde

med støj, forstyrrelser og afbrydelser som led i projektet.

Afsnittene kastede sig ikke hovedkulds ud i at brainstorme

for at få ideer til, hvordan “støj- og forstyrrelsesniveauet”

kunne blive lavere, så medarbejderne ad den

... Fortsættes side 13

12 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


126 afbrydelser på en arbejdsdag

... 126 afbrydelser i løbet af en arbejdsdag

- fortsat fra side 12

vej kunne få bedre ro til at koncentrere sig om arbejdet.

Det skulle gøres ordentligt, så der efterfølgende kunne

måles og evalueres på indsatsen.

Projektet startede derfor helt lavpraktisk med, at otte

sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter blev

“skygget” en dag af en person, som nøje registrerede

alle afbrydelser, de blev udsat for. Desuden blev der

foretaget støjmålinger på udvalgte steder, specielt i

kontorområderne.

- Selvom vi godt vidste, at niveauet var højt, blev vi alligevel

overraskede, da undersøgelserne blandt andet

viste, at en medarbejder hos os har 126 afbrydelser i

gennemsnit i løbet af en arbejdsdag, siger afdelingssygeplejerske

Birgit Vang.

Engageret opfølgning

Knap var resultaterne af “støj- og forstyrrelses-undersøgelsen”

præsenteret, før de to afsnits medarbejdere

var i fuld gang med at tænke kreativt på, hvordan forholdene

kunne blive bedre - med færre afbrydelser og

dekoncentrering af støjen i afsnittene.

- Det handler meget bredt om at kulegrave arbejdsgange

og i det hele taget, hvordan vi organiserer vores

arbejde. Og selvfølgelig også om vores personlige

adfærd - og om komme dårlige vaner til livs, forklarer

Birgit Vang.

• Det handler eksempelvis om at sikre, at skabene

indeholder det nødvendige, så man ikke skal lede

for mange steder efter det, man skal bruge. For man

forstyrrer jo hver gang, man går ind for at hente noget

et nyt sted.

• Det handler eksempelvis om at trække opgaver ud

af de hårdt belastede kontorområder, hvor der typisk

sker alt for meget på samme tid.

• Det handler eksempelvis om at lægge mest muligt

”stuegangsarbejde” helt ud på sengestuerne

- og om at sørge for at medbringe den bærbare

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

pc og alt andet, man skal bruge ude hos patienterne.

• Det handler eksempelvis om, at alle sygeplejersker

- og ikke kun nogle få - har nøgle til medicinskabet.

• Det handler også om, at det er o.k. at sige, at “jeg vil

rigtig gerne høre din historie, men kan vi lige vente,

til vi holder pause”. Og så at sørge for at holde pauserne!

- Og så har vi selvfølgelig glædet os helt vildt til at få

nursefinder, som befrier os fra klokkerne på gangen.

Det har vi store forventninger til, men samtidig skal vi

være bevidste om vores interne telefonkultur, så vi ikke

ringer hinanden ned, siger Birgit Vang.

Hun fortæller, at emnet støj, forstyrrelser og afbrydelser

er fast på dagsordenen på alle personalemøder, og at

debatten forløber meget engageret, fordi emnet er så

nærværende for alle. Det er hendes indtryk, at debatten

betyder, at alle bliver meget bevidste om deres adfærd.

- Men det gælder selvfølgelig også om at holde balancen

i det her, for faglig og privat sparring er jo også

yderst betydningsfuld for, at hverdagen fungerer, og

at medarbejderne trives, tilføjer hun.

Konsulentbistand fra regionen

Til november gentages “støj- og forstyrrelses-undersøgelsen”

for at se, om og hvor meget indsatsen har

rykket. I og med, at de to kirurgiske afsnit er udtaget

specielt til “Projekt store hospitalsafdelinger”, får de

konsulenthjælp fra regionens HR-afdeling til “skyggearbejdet”.

Støj, afbrydelser og forstyrrelser er ikke det eneste

emne, de to kirurgiske afsnit har gang i i forhold til projektet.

På ledelsesplan arbejder Birgit Vang og hendes

makker, afdelingssygeplejerske Tue Linderoth, med

strategisk ledelse, hvor de bliver coachet af en arbejdspsykolog

fra “Projekt store hospitalsafdelinger” og får

bistand til at holde fokus og sikre fremdrift i projektet.

“Projekt store hospitalsafdelinger” er tidligere omtalt i

skopet uge 49/2009.

13


Nyt formandskab i Ledende Sygeplejerskers Råd • Næste intro for nyansatte

Nyt formandskab i

Ledende Sygeplejerskers Råd

Ulla Veng og Grethe V. Nielsen er henholdsvis formand og næstformand.

Ledende Sygeplejerskers Råd (LSR) på Regionshospita-

let Viborg, Skive har pr. 1. oktober fået nyt formandskab.

Oversygeplejerske Ulla Veng, neurologisk afdeling, har

indtaget formandsposten med oversygeplejerske Grethe

V. Nielsen, billeddiagnostisk afdeling, som rådets

næstformand.

Ændringen skyldes, at den hidtidige formand, Inge Pinholt,

har fået nye funktioner som klinisk udviklingskoordinator

på hospitalet, efter at reumatologisk afdeling

blev nedlagt som selvstændig afdeling pr. 1. oktober

2010 - og dermed også stillingen som oversygeplejerske

i afdelingen.

Herudover blev også næstformandsposten ledig tidligere

på året, da oversygeplejerske Lone Sandahl forlod

Regionshospitalet Viborg, Skive til fordel for en stilling

som chefsygeplejerske / sygeplejefaglig vicedirektør

på Sygehus Thy-Mors.

- Vores evne til at se på tværs af faggrupper, afdelinger

og sektorer er afgørende for vores muligheder for at

tilbyde patienterne et sammenhængende pleje- og

behandlingsforløb. Klarhed, struktur og opfølgning er

Næste introduktion for nyansatte holdes den 1. december

2010 fra klokken 8.00 til 15.00.

nøgleord, og det mener jeg, at jeg som formand for

Ledende Sygeplejerskers Råd kan være med til at bidrage

positivt til at fastholde og udvikle, siger Ulla Veng.

Ulla Veng får god starthjælp som formand for Ledende

Sygeplejerskers Råd, idet Inge Pinholt i sit nye job

som klinisk udviklingskoordinator netop får en række

udviklingsopgaver i Ulla Vengs afdeling - bl.a. i processen

med at sammenlægge neurologisk afdeling

og paraplegifunktionen som en organisatorisk enhed.

Inge Pinholt vil i en overgangsperiode komme til stå

for nogle funktioner i LSR. Dertil kommer, at de øvrige

medlemmer i LSR har tilbudt at overtage nogle af formandens

funktioner.

Grethe V. Nielsen vil som næstformand blandt andet

komme til at stå for kontakten til Sygeplejefagligt Ledelsesforum

(SFLF).

Ledende Sygeplejerskers Råd (LSR) består af chefsygeple-

jersken og oversygeplejerskerne.

Sygeplejefagligt Ledelsesforum (SFLF) består af LSR og

samtlige afdelingssygeplejersker / sygeplejefaglige ledere.

Herudover er der introduktion for nyansatte

• 3. januar 2011 klokken 8.00 til 15.00 i mødelokale 22

• 1. februar 2011 klokken 8.00 til 15.00 i mødelokale 22

Obs.: Der er ikke introduktion for nyansatte i november.

Med venlig hilsen

HR Løn og personale, lokal 41202

14 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Gaia udstiller fabeldyr • 12 7’er-stole væk • Uheldsbilist væk

Gaia udstiller fabeldyr i forhallen

I oktober måned udstiller den århusianske keramiker Ginette Wien sine

keramiske skulpturer i forhallen i Viborg og flytter dem senere til Skive.

12 7’er-stole væk

12 slidte, men absolut brugbare sorte 7’er-stole, designet

af arkitekten Arne Jacobsen, forsvandt sporløst

i flytte- og lukningsvirvaret, da en større mængde gods

i juni stod parat i opvågningsafsnittet i Kjellerup til at

blive flyttet videre til Regionshospitalet Viborg.

Afdelingen har ledt overalt, men forgæves.

Kontakt venligst oversygeplejerske Kim Wierenfeldt

Jacobsen, anæstesi- og operationsafdelingen, hvis

du har set eller hørt noget - eller véd, hvor stolene

er havnet.

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

Ginette Wien er uddannet tilbage i firserne på den gra-

fiske linje på Kolding Kunsthåndværkerskole.

Hun arbejder næsten udelukkende med fabeldyr, hvor

ideerne kommer ganske spontant undervejs i processen.

“Dyrene må gerne minde folk om noget, som de

kender eller selv har tænkt eller måske drømt, så de skal

altid have et gran af virkelighed over sig.”

Dyrene er alle udstyret med titler, der bestemt ikke

gør dem mindre interessante. Titlerne er ment som en

slags indgang til, hvad dyret ville sige, hvis det kunne

snakke. Alle titler kan findes på prislisten, som ligger

i oplysningen.

Se også “www.ginette.wien.dk”.

Udstillingsansvarlig er Lene Møller, M13-1.

Uheldsbilist væk

ØV ØV ØV ØV

Tirsdag den 12. oktober kom jeg ned til min bil klokken

16 på parkeringspladsen bag sygeplejeskolen og fandt

på venstre side en kæmpe ridse og bule, som ikke var

der, da jeg stillede bilen om morgenen.

Vedkommende “bulemager”, som desværre lige havde

glemt sin kuglepen og derfor ikke kunne lægge en lap

med navn og telefonnummer (!), bedes henvende sig

til hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen på

telefonnummer 41343.

15


Åbent hus for uddannelsessøgende

svært at vælge uddannelse?

fysioterapeut – ernæring og sundhed – ergoterapeut – jordemoder – radiograf – sygeplejerske – ernæringsassistent

redder – lægesekretær – neurofysiologiassistent – portør – farmakonom – social- og sundhedsassistent – bioanalytiker

se meget mere på www.hvidverdenviborg.dk

16 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Booking af Færdighedscenter Viborg • Regionsrådet besøger RH Viborg

Booking af Færdighedscenter Viborg

Der arbejdes netop nu på at udvikle det fremtidige Færdighedscenter Viborg i den gamle funktionærbolig, Heibergs

Allé 2. Men mens det arbejde står på, er det stadig muligt at låne lokalet med det nuværende indhold til

f.eks. uddannelsesaktiviteter. I opbygningsfasen kan lokalet bl.a. bookes til undervisning og mindre scenarier med

færdigheds- og simulationstræning.

Sådan booker du:

1: Ring eller skriv til Louise Christensen på lokal 41376 eller “louichst@RM.dk” for at høre, om lokalet er ledigt på

den/de ønskede datoer.

2: Når du bestiller, skal du oplyse følgende:

Kursets/aktivitetens navn

Dato og tid

Antal deltagere

Kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnummer og e-mail-adresse

Forplejning. Der kan bestilles til formiddag og eftermiddag. Husk at oplyse, hvilken konto der betaler.

3: Ved gennemført bestilling modtager du en mail med en bekræftelse på din booking og besked om afhentning

af nøgle.

Regionsrådet besøger RH Viborg

Regionsrådet i Region Midtjylland kommer på besigtigelsestur på Regionshospitalet Viborg 1. november

fra klokken 8.45 til 14.30.

Besøget starter med et oplæg fra hospitalsledelsen om virksomhedsgrundlaget for Regionshospitalet Viborg, Skive.

Oplægget har overskriften “Regionshospitalet Viborg, Skive - dit hospital i midt’en”. Herefter er der rundvisning,

hvor rådet følger den akutte patients vej ind i hospitalet - fra ambulancehallen gennem skade-modtageafsnittet,

hospitalsvisitationen A52 til akut modtageafdeling A24. Inden frokost får rådet lejlighed til nyde udsigten over Viborg

fra hospitalets tag.

Efter frokost fortæller hospitalsledelsen om hospitalets byggeplaner. Dernæst er der korte indlæg om udvalgte om-

råder, som hospitalet har arbejdet målrettet på at udvikle: Fedmeoperationer; kirurgiske indgreb mod nyrekræft,

herunder kryobehandling - samt behandling af brystkræft.

Hospitalsklovnerne Fru Ib og Petunia sørger for, at regionsrådet forlader hospitalet igen med smil på læben - og

stof til eftertanke om hospitalsklovnernes funktion.

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

17


Patienternes sygeplejerske i 40 år

Sygeplejerske Jonna Flarup i medicinsk dagafsnit M22

kunne torsdag den 14. oktober 2010 passere en milepæl

med 40 års ansættelse i Viborg Amts og senere

Region Midtjyllands tjeneste.

På hospitalets indstilling og efter den foreskrevne kvalitetssikring

både her og hos hoffets ordenskapitel skulle

der ved samme lejlighed overrækkes en fortjenstmedalje

til jubilaren. I rollen som dronningens repræsentant

sås denne gang medicinsk afdelings ledende overlæge

Henning Danielsen, der trods uvant løste opgaven

med enkle midler, idet “han jo også havde set i skopet,

hvordan man gør”.

Som medicinsk afdelingsledelses repræsentant havde

Henning Danielsen suppleret et forholdsvis begrænset

personligt kendskab med et kik i jubilarens p-sag. Heri

Fortjenstmedalje til Jonna Flarup

kunne der lige fra starten som sygeplejeelev i foråret

1970 findes udtalelser som “stilfærdig, betænksom,

uhyre ansvarsbevidst”.

Som Danielsen bemærkede, så skete omtalen dengang

med ord, som ikke bruges mere, selv om man

godt kunne ønske sig det i udtalelser i dag. Og han

tilføjede: “De samme ord, som blev brugt om dig som

sygeplejeelev dengang, er stadig gældende for dig;

det er det, jeg hører!”

Uddannet efter kongelig anordning

Også afdelingssygeplejerske Gitte Berg kastede på jubilæumsdagen

et blik tilbage på de forløbne 40 år. Og lidt

Dronningens repræsentant og 40-års-jubilaren Jonna Flarup. Som Henning Danielsen bemærkede:

“På medaljen står det ”Fortjent’” og det kan vel ikke siges kortere”.

... Fortsættes side 19

18 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Fortjenstmedalje til Jonna Flarup

... Patienternes sygeplejerske i 40 år

- fortsat fra side 18

længere endda, idet hun konstaterede, at jubilaren var

uddannet efter “Den Kongelige Anordning” fra 1956.

Før da var kravene blot, at man skulle være i besiddelse

af “godhed, medlidenhed og tålmodighed”, men nu var

optagelseskravene også realeksamen, godt helbred

og “gode tænder”, ligesom der var alderskrav og krav

om ophold på sygeplejeskolen under “husmoderens”

opsyn. De ting, man blev vurderet på i skudsmålet, var

hvor hurtig man var til arbejdet, ordenssans, renlighed

og hurtighed i opfattelsen; alt sammen dyder, som jubilaren

har med i sin bagage.

Fulgt med udviklingen

At ikke kun gamle dyder karakteriserer Jonna Flarup,

kom Gitte Berg også ind på: “Der er sket rigtig meget

i faget gennem årene, hvor opgaverne er blevet mere

og mere komplekse og højteknologiske. Jonna har

engageret fulgt med i denne udvikling og uddannet

sig løbende”.

“Din professionelle karriere har en kæmpedybde, og

der kunne skrives tykke bøger om den viden og erfaring,

du har opbygget gennem 40 år i det medicinske

speciale”, fastslog Gitte Berg.

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

Samtidig M22’s historie

Som Gitte Berg påpegede, så er historien om Jonna

Flarup samtidig historien om det medicinske dagafsnit,

som hun var med til at åbne i 1982 og med til at bygge

op til den succes og med det ry, som det har den dag i

dag: “I kraft af en altid smilende, venlig og imødekommende

måde at være på har Jonna bidraget som kulturskaber

til den særlige ånd, der eksisterer i medicinsk

dagafsnit. Afdelingens værdier og mål for god sygepleje

virker som en selvfølgelighed for Jonnas måde

at arbejde på ... De er ikke kun et glittet stykke papir

i en skuffe, der kan tages op ved festlige lejligheder.

Et motto for Jonna er, at patienten er hovedpersonen.

Patienterne skal ikke vente - så tilsidesætter Jonna hellere

egne pauser”.

Afdelingssygeplejersken havde lavet lidt research

blandt kollegaer og tidligere ledere efter gode historier,

men ingen kunne fortælle om situationer, hvor

jubilaren havde gjort sig uheldigt bemærket. Til gengæld

blev de allerede nævnte positive udtalelser og

skudsmål bekræftet igen og igen.

Også en af afsnittets patienter havde i dagens anledning

en udtalelse til jubilaren: “Du praktiserer et

nærvær og besidder en empati blandet med faglig

... Fortsættes på side 20

H.M. Dronning Margrethe dukkede alligevel op og uddelte

nogle ekstra medaljer: En Florence Nightingale-medalje

for omgangen med patienterne; en trofastheds-medalje

for de mange år i M22; en opfindsomheds-medalje og

endelig en farmor-medalje.

I baggrunden klapper tidligere ledende overlæge Erik

Andersen, der var med til at starte M22 og som i sin improviserede

tale kom med nogle små “korrektioner” til de

tidligere bemærkninger om jubilaren.

19


Fortjenstmedalje • Tak fra Jonna Flarup • 25-års-jubilæum • St. uddannelsesdag

... Patienternes sygeplejerske i 40 år

- fortsat fra side 19

professionalisme på ekspertniveau. Alle patienterne

forguder Jonna”.

Gitte Berg opsummerede sin tale til jubilaren med disse

ord: “Du er det grå guld for både Viborg Sygehus og især

medicinsk dagafsnit, og jeg håber, at vi alle kommer til

at nyde godt af samarbejdet mange år frem i tiden”.

At der er håb for et fortsat samarbejde efter jubilæet

blev vel antydet i Jonna Flarups takketale, hvor hun

udtrykte sin glæde over at være sammen med kollegerne

i afsnittet og sin glæde over “det jeg allerhelst

vil og heldigvis har fået lov til: At passe patienterne”.

Tak for opmærksomheden

Tusind tak til alle, der viste opmærksomhed ved mit 40-års-jubilæum.

Stor tak til mine kollegaer i medicinsk dagafsnit, som var med til at gøre det

til en festlig og dejlig dag.

Jonna

25-års-jubilæum

Mandag den 1. november har sygeplejerske Pia Kühl Jakobsen været ansat

på hospitalet i 25 år.

Jubilæet markeres med en reception i

paraplegifunktionens røde dagligstue klokken 14.

Med venlig hilsen

medicinsk afdeling/reumatologisk ambulatorium

Husk “Store uddannelsesdag 2010

fredag den 19. november. Se program med mere for fællesarrangementerne i næste nummer af skopet!

20 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Staff meeting • Spørgeskema om hospitalsfilm til udlændinge

Indbydelse til staff meeting

onsdag den 3. november 2010

Program ved hospitalsapoteket:

1 “Klinisk farmaci i grænselandet” - klinisk farmaci-projekt på reumatologisk

ambulatorium

ved farmaceut Sofie Herping

2 Kampagne i regionen og på hospitalet om valg af opioid - how goes?

ved farmaceut Ane Hornbæk Nielsen

3 Løst og fast fra apoteket

ved hospitalsapoteker Peter Mielche

Næste møde er planlagt til onsdag den 17. november 2010 ved medicinsk afdeling.

På staff meetings fremlægges forskningsresultater eller andre nyheder af tværfaglig betydning for Regionshospitalet

Viborg, Skives behandlingskvalitet som et hele. Alle er velkomne, men de fremlagte informationer er kun en

del af hospitalets stigende informations- og undervisningstilbud, hvorfor fremmøde naturligt bør nedprioriteres,

når der foregår vigtige aktiviteter på egen afdeling.

Staff meeting foregår klokken 8.00 til 8.45 i lokale 21-22 på Regionshospitalet Viborg.

Prag, KMA

Til kliniske medarbejdere på hospitalet:

Spørgeskema om informationsfilm

Hospitalerne i Region Midtjylland arbejder på en fælles film, der skal fortælle udlændinge om, hvordan det er at

være indlagt patient på et dansk hospital eller på besøg i ambulatoriet.

Et spørgeskema skal hjælpe regionen med at finde ud af, om du som medarbejder oplever, at patienter mangler

kendskab til hospitalet, og om der er forskelle i patienternes og hospitalets forventninger i forbindelse med indlæggelse

og besøg i ambulatoriet.

Du kan udfylde et spørgeskema online ved at gå ind på adressen “www.RM.dk/ansatte”, som sender dig direkte til

spørgeskemaet. Du kan svare på spørgeskemaet indtil 1. november 2010 - det tager maks. ti minutter.

Du må også meget gerne opfordre andre til at udfylde spørgeskemaet.

Spørgeskema-undersøgelsen er anonym, hvis du ønsker det.

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

21


Ledige job

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 41 - 42 / 2010 med ansøgningsfrist efter 28. okto-

ber 2010. Opslagenes fulde ordlyd kan ses på “www.regionshospitalet-viborg.dk/job”. Har du ikke mulighed

for at se opslaget på hjemmesiden, kan du bestille et print i kommunikationsafdelingen på lokal 41113.

Sygeplejersker til anæstesiuddannelsen

Anæstesi- og operationsafdelingen

Anæstesiafsnittet søger fire sygeplejersker til specialuddannelsen

i anæstesisygepleje. Uddannelsen gennemføres

i perioden 1. marts 2011 til 28. februar 2010.

Regionshospitalet Viborg er et af akuthospitalerne i

regionen - med stor aktivitet døgnet rundt. Hospitalet

har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes

kompleksitet og bredde det bredest specialiserede hospital

i Jylland på regionshospitalsniveauet.

Anæstesiafsnittet gennemfører årligt 15.000 anæstesier

og har 200 interhospitale transporter. Afsnittet

yder anæstesiologisk service til et bredt spektrum af

specialer, hvilket medvirker til gode og alsidige uddannelsesforhold.

Ansøgning 153 senest 12. november 2010 med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Tandplejer

Den regionale specialtandpleje

Den regionale specialtandpleje søger en tandplejer.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling,

men den kan eventuelt deles i to deltidsstillinger på

henholdsvis Regionshospitalet Holstebro (to dage) og

Regionshospitalet Viborg (tre dage).

Specialtandplejen yder specialiseret tandpleje til børn

og voksne med fysiske eller psykiske handicap. Som

tandplejer varetager du undersøgelse, individuel forebyggelse

og behandling. Erfaring med handicaptandpleje

er ikke en forudsætning. Vi forventer, at du er en

god kliniker; at du er ansvarsbevidst, serviceminded,

fleksibel og med gode samarbejdsevner; har forståelse

for de særlige problemer, der kan kendetegne

specialtandplejens patienter - og at du har lyst til at

arbejde i en ung organisation i udvikling. Vi tilbyder et

spændende, alsidigt arbejde; gode ansættelsesforhold;

godt arbejdsmiljø - og god introduktion til fagområdet

handicaptandpleje.

Ansøgning 156 senest 16. november 2010 med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Farmakonom

Hospitalsapoteket (Silkeborg)

Hospitalsapoteket Viborg søger en farmakonom til

medicinserviceteamet på Regionshospitalet Silkeborg

37 timer pr. uge.

Arbejdet består hovedsageligt af medicinservice-relaterede

opgaver, herunder medicinbestilling i forhold

til afdelingens standardsortiment; medicinbestilling i

forhold til gennemgang af de enkelte patienters medicinlister

med henblik på overholdelse af rekommandationer

og optimering af behandling svarende til aftalte

retningslinjer; at være apoteksfaglig ressourceperson

over for afdelingens personale, og at vedligeholde og

tilpasse afdelingens standardsortiment i samarbejde

med afdelingen. Medicinserviceteamet i Silkeborg

består af tre farmakonomer og en klinisk farmaceut.

Vi forventer, at du kan din farmakologi og brænder for

at bruge den; at du har flair for it, og at du kan arbejde

både selvstændigt og i team.

... Fortsættes side 23

22 Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive

... Ledige job

- fortsat fra side 22

Ansøgning 157 senest 11. november 2010 med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Reservelæger (introduktion)

Neurologisk afdeling

Neurologisk afdeling søger to reservelæger til klassificerede,

etårige introduktionsstillinger fra 1. februar

2011 eller efter aftale.

Neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg har

et neurologisk sengeafsnit; et sengeafsnit for akut

apopleksi og et ambulatorium med tilsyn, for- og efterundersøgelser.

Ved afdelingen findes desuden et

selvstændigt neurofysiologisk afsnit og neuropsykologisk

funktion. Neurorehabilitering på Regionshospitalet

Skive varetager genoptræningen af voksne med

erhvervet let til svær hjerneskade i tværfaglige team.

Hovedansættelsen er ved neurologisk afdeling, Regionshospitalet

Viborg, med udetjeneste til Regionshospitalet

Skive. Til stillingen er knyttet vagtforpligtelse

ved neurologisk afdeling på Regionshospitalet Viborg,

Skive. Dagtjeneste med efterfølgende vagt uden for

tjenestestedet.

Ansøgning 159 senest 15. december 2010 med morgenposten.

--------------------------------------------------------------------------

Reservelæge (introduktion)

Kirurgisk afdeling

Kirurgisk afdeling søger reservelæge til etårig introduktionsstilling

i kirurgi fra 1. januar 2011 eller efter aftale.

En introduktionsstilling i kirurgi giver mulighed for at

søge hoveduddannelse også inden for andre kirurgiske

specialer.

Regionshospitalet Viborg, Skive • Uge 43, 2010

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

kommunikationsafdelingen, lokal 41113.

Kirurgisk afdeling er opdelt i kirurgisk; mammakirurgisk

og urologisk sektion. Som introduktionslæge er

du i dagtid udelukkende beskæftiget med områder

inden for kirurgi og til dels mammakirurgi. Vagten er

syv-skiftet, to-delt mellemvagt. Der er på hverdage fra

klokken 8-23 og i weekender og helligdage fra klokken

8-21 en forvagt, som er fælles for kirurgi, urologi

og karkirurgi. Fra klokken 23-08 (weekend fra klokken

21-08) dækker mellemvagten også forvagtsfunktionen,

og du vil derfor i et vist omfang blive præsenteret

også for urologiske og karkirurgiske problemstillinger

med reference direkte til specialespecifik bagvagt. Den

kirurgiske/gastroenterologiske bagvagt er døgndækkende

i tilstedeværelsesvagt. Vagtstrukturen er pga.

omstruktureringer under revurdering - ændringer kan

derfor forekomme.

Afdelingen stiler mod, at introduktionslægen ved

afslutningen af forløbet under supervision bl.a. kan

foretage såvel åben som laparoskopisk appendektomi,

åben inguinal herniotomi og endoskopi på basalt

niveau.

Afdelingen prioriterer undervisning, og der etableres

hvert semester sædvanligvis en til to dage med operative

øvelser på grise på Forskningscenter Foulum.

Yngre læger i uddannelsesstillinger deltager på skift.

På operationsgangen er der efter fornøden introduktion

fri adgang til et træningslaboratorium i laparoskopi.

Ansøgning 160 senest 9. november 2010 med morgenposten.--------------------------------------------------------------------------

23


Kantinemenu i uge 44

Kantinen serverer 1. - 7. november (uge 44)

skopv1011.pmd

4.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Skinkerulle med æble-karrycreme

og grovbrød.

Tunsalat med æg, bladselleri,

rødløg og flute.

Italiensk flute med kalkun, ananas

og bacon.

Salat med æg, asparges, rejer,

dressing og flute.

Ørredtatar med bredbladet persille

og grovbrød.

Amerikansk hønsesalat med bacon

og flute.

Pasta rustica med flute.

Græske oksekødsfrikadeller med

kold kartoffelsalat.

Kyllingebryst med karrydressing og

flute. Fransk bondetærte med porre

og bacon.

Krydderkylling på porrebund med

løse ris.

Svinekotelet med stegte kartofler

og asier.

Indbagt rødspætte med rejer,

blandet salat og flute.

Bøfburger med tomatdressing.

Pizza med skinke og blandet

salat.

Svinekam med bådkartofler,

rødkål og asier.

Biksemad af svinekød med

rødbeder.

Aspargessuppe med kødboller.

Italiensk kødsovs med pasta og haricots verts.

Jordbærgrød med mælk.

Oksekødsuppe med kød- og melboller.

Frikadeller med varm kartoffelsalat og broccoli.

Ymerkoldskål med kammerjunkere.

Cremet kartoffelsuppe.

Skinkemignon med løg kartofler, champignonsovs, blomkål

og syltet agurk.

Risalamande med kirsebærsovs.

Legeret kyllingesuppe.

Bøf med løgsovs, bådkartofler, gulerødder og rødbeder.

Hyldebærsuppe med tvebakker.

Cremet blomkålsuppe.

Stegte rødspætter med kartofler, persillesovs og broccoli.

Blandet frugtgrød med mælk.

Cremet gulerodssuppe.

Oksefilet med en halv bagekartoffel, bearnaisesovs og haricots

verts.

Frugtsalat med ymercreme.

Minestronesuppe med bacon.

Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og ærter.

Hindbærkompot med creme fraiche.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitalet-viborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Torsdag kl. 15.30 for indlæg til skopet i den følgende uge. Job-opslag skal dog være HR-afdelingen i hænde senest torsdag kl. 11.00.

Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 7844 1113, mobil 7844 1114; e-post: “susanne.m.overgaard@Viborg.RM.dk”). Lene Christensen

(tlf. direkte: 7844 1111; mobil 7844 1112; e-post: “lene.christensen1@Viborg.RM.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Kommunikationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 7844 3060; e-post: “lisbeth.justesen@Viborg.RM.dk”). Kommunikationsafdelingen:

Nida Nielsen, (tlf. direkte: 7844 1117; e-post: “nida.nielsen@Viborg.RM.dk”).

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines