CATALOG

kunstbib.dk

CATALOG

CATALOG

OVER

EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER

AF AFDØDE LANDSKARSMALER

OTTO P. BALLE

HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES

MANDAG D. 23. OG TIRSDAG D. 24. OKTOBER 1916, FM. KL. 12,

PAA

CHARLOTTENBORG.

EFTER SY N :

Fredag den 20., Lørdag den 21. og Søndag den 22. Oktober 1916,

fra Kl. 10—4.

KOM M ISSIONER

modtages af Aug. W ith’s Eftf. (Ricli. Wilstrup), Vimmelskaftet 34,

S kandinavisk A ntiquariat, Bredgade 35, og Win kel & Mag-

nussen, Højbroplads 7.


K ON D ITIO N ER.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes,

samt uden Ansvar for undertegnede i nogen Retning, og henligger fra

samme for Køberens Regning og Risiko, og sælges det paa nærmere

Approbation efter Auktionen. Det købte skal være afhentet fra Auktionsstedet

inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom det

solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden Varsel paany bortsælges

enten underhaanden eller ved Auktion for første Købers Regning, og

er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende Tab uden at have

Adgang til det mulige Overskud Ejen domsretten over det solgte over-

gaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Der inde-

staas ikke for Rigtigheden af de opgivne Maal.

2.

Den, der byder for en anden, forpligter sig derved soqi Selvskyldnerkautionist.

3.

Retalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pCt.,

erlægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring,

dog kan vederhæftige Købere, der forinden Auktionen henvender sig

til mig, forvente 3 Ugers rentefri Henstand, imod, naar som helst af

mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som

af mig maatte anses betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring,

er Retalingen til enhver Tid straks og uden Hensyn til den

givne Henstand forfalden.

4.

De Købere, der ikke betaler i rette Tid, har, hvad enten de bliver

sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets

Dato, indtil Betalingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I

Søgsmaalstilfælde er de pligtige — uden Hensyn til, hvor de bor eller

opholder sig — at give Møde for Københavns Forligelseskommission

og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys boende, underkastede

den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt

undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Tillæg til Konditionerne forbeholdes.

Kjøbenhavn, i Oktober 1916. P. E. Sporon,

Overretssagfører,

Frederiksborggade Nr. 54.

Maalene ere angivne i Centimeter, Højden først.

1. Køer paa Marken. Udsigt over Arresø. 41 X 62.

2. Bønderhuse ved Carlsgave. Frederiksværk. 31 X 42.

3. Skyggefuld Vej. Arresødal Skov. 41 X 56.

4. Høet køres ind. 40 X 56.

5. Marklandskab ved Sonnerup. 33 X 56.

6. Foraarseftermiddag i Præsteskoven ved Everdrup. 69 X 99.

7. Ved et Skovløberhus. Det lakker mod Aftenmalkning. 45 X 70.

8. Havremark ved Maglehøjsgjærdet. 42 X 76.

9. Paa Vej til Reviret. Forstraadens Vænge i Vinderød. 55 X 83.

10. Aftenpassiar ved Havelaagen. 47 X 62.

11. Skrænt ved Hvideklint. Frederiksværk. 33 X 56.

12. Niels Nielsen paa Vej til Rughøst. 43 X 62.

13. Udsigt fra Maglehøj over Arresø. 90 X 133.

14. Aagabet. Frederiksværk. 68 X 99.

15. Graavejr over Bjørnehovedet og Fjorden. 48 X 82.

16. Aften ved Stine Per Hansens Sandgrav. 51 X 77.

17. Aftensolen strejfer høje Træer ved et Bondehus. 46 X 64.

18. Vidtstrakt Landskab bag en Grusgav ved Brederød. 24 X 41.

19. Solnedgang bag Gudhjem Kirke. 24 X 40.

20. I Høstens Tid. Udstillet Charlottenborg 1910. 68 X 99.

21. Aftenstemning ved Arresødal Vænge. 68 X 99.

22. I Studereværelset. 37 X 46.

23. Heste paa Marken. Carlsgave. Frederiksværk. 40 X 61.

24. Ved Fyraften. Brederød Mølle. 43 X 62.

25. Maaneopgang ved Tjustrup Sø. 28 X 38.

26. Aaen ved Aasebro. Frederiksværk. 35 X 54.

27. Skoveng ved Skjoldnæsholm. 46 X 72.

28. Udsigt over Arresø og Anderød. 67 X 98.

29. lvregomeskrænter ved den solbeskinnede Fjord. 55 X 82.


30. Bygevejr over Glænø med Holsteinborg i Baggrunden. Udst.

Charlottenborg.^ 101 X 134.

31. Soldis. Udsigt over Hanehoved. Frederiksværk Fjord. 46 X 72.

32. Ved en Kæmpehøj. Aftensol. 47 X 62.

33. Solnedgang efter Regn. Dunke Bakker. 28 X 40.

34. Mosehullet ved Ebbedal. 69 X 100.

35. Sommerdag i Kalvestalden. 39 X 59.

36. Lysegrønt Bøgekrat og blomstrende Slaaen ved Arresø. 48 X 82.

37. Ved et Gærde med vilde Roser. Carlsgave. 40 X 61.

38. Ved et Husmandshus under høje Popler. Aftensol. 48 X 52.

39. Fjorden og Havnen ved Frederiksværk. 33 X 56.

*>

Nr. 20. I Høstens Tid.

40. Diset Solnedgang over Høbjerget og Arresø. 33 X 56.

41. Ebbedal med Sonnerup Skov. 83 X 103.

42. Morgensol paa Bakkerne ved Frederiksværk. 52 X 78.

43. Ved Løvspring i Præsteskoven ved Everdrup. 67 X 98.

44. Landevejen til Anderød. 50 X 72.

45. Henad Aften ved Ebbedal. 62 X 48.

46. Maaneskin ved Skolen paa Glænø. 41 X 57.

47. Rughove ved Arresø. Graavejr. 41 X 56.

48. Vej mod Vesterled. Solnedgang. 33 X 56.

49. Norske Bakke ved Frederiksværk. 55 X 81.

50. Dalstrøg ved Gudhjem. 33 X 46.

51. St. Hans Blus ved Tadse Sø. 30 X 46.

52. Drivende Skyer over Frederiksværk Fjord. 37 X 45.

53. Aften ved Aaseaa. Frederiksværk. 46 X 62.

54. Lys Sommerdag. Buskhøj. Frederiksværk. 43 X 62.

55. Septembermorgen ved Bjørnehovedet. Frederiksværk. Udstillet

Charlottenborg 1905. 51 X 79.

56. Fritstaaende Poppel ved et Mosehul. 52 X 48.*

57. Ettermiddagssol paa Rasmus Pedersens Gaard. Carlsgave. 51X75.

58. Sen Eftermiddag. Arresø. 34 X 56.

59. Halvmaanen spejler sig i Tjustrup Sø. 32 X 46.

60. Landevej. Carlsgave. 30 X 40.

61. Solpletter over en Krog af Præstegaarden. 41 X 57.

62. Aaen ved Arresødal. Graavejr. 43 X 62.

Nr. 28. Udsigt over Arresø og Anderød.

63. Blomstrende Kastanier i Brederød. Tidlig Morgen. 46 X 61.

64. Diset Luft med gennembrydende Sol. 34 X 56.

65. Jagende Skyer belyst af Aftensolen. Set fra Maglehøj. 33 X 46.

66. Brederød Mølle. 50 X 72.

67. Høstaften ved Dunke. 55 X 82.

68. Krat ved Arresø. Løvspring. 55 X 82.

69. Udsigt fra Maglehøj over Brederød og Arresø. 49 X 83.

70. Aftenlys over Hvideklint ved Frederiksværk, 58 X 98.

71. Strandskov ved Bisserup Ladeplads. 49 X 82.

72. Hestene vandes. Tadse. 55 X 82.

73. Kornet køres hjem. 35 X 51.

74. Eftermiddag ved Frederiksværk Fjord. 29 X 42.

75. Højskov med solbræmmede Grene. 46 X 61.


Nr. 72 Hestene vandes. Tadse.

76. Ved et Bondehus. 29 X 41.

77. Regnvejr i Høsttiden Carlsgave. 35 X 51.

78. Blomstrende Sølvpopler ved Billehøj. 50 X 72.

79. Aftensol paa Husene. Aaseaaen. 55 X 82.

80. Studiehoved af en gammel Kone. 45 X 33.

81. Morgen ved et Bondehus. Carlsgave. 40 X 75.

82. Snerester ved en Skovbæk. 30 X 39.

83. Bivej under en urolig Aftenhimmel. Foraar. 33 X 54.

84. Aftenlys paa Klodeskyer. Bisserup. 42 X 82.

85. I Skovkantens Skygge. Arresø. 50 X 83.

86. Det lakker ad Aften. 24 X 41.

87. Solnedgang bag store Skyer ved Frederiksværk. 30 X 42.

88. Blomstrende Slaaen ved Arresø. 41 X 57.

89. Køer paa Marken. Buskhøj. 43 X 62.

90. Skrænter ved Kregome. 40 X 57.

91. Vej i Høbjerg Skov. 68 X 99.

92. Rughove paa Stubmarken ved Husmandshuset. 33 X 56.

93. Septembernat ved Bjørnehoved. 47 X 62.

94. Solnedgang. Frederiksværk. 32 X 40.

95. Efteraarstaage i Høbjerg Skov ved Frederiksværk. 51 X 79.

96. Ved et Husmandshus. 26 X 38.

97. Udsigt fra Bjørnehoved over Frederiksværk. 59 X 99.

98. Eftermiddag. Ebbedal. 43 X 64.

99. Solnedgang. Frederiksværk. 43 X 62.

100. Kratbevokset Bred ved Arresø. 43 X 62.

101. Buskhøj ved Frederiksværk. Malkning ved en Kæmpehøj.

38 X 47.

102. Vinterdag med Sne. 16 X 26.

103. Fritstaaende Træer mod Aftenhimlen. 35 X 51.

104. Solnedgang. Aaseaa. 38 X 59.

105. En Drift Køer holder Hvil under en Kæmpehøj. 59 X 99.

106. Løvspring i Skoven. 46 X 72.

107. Henad Aften ved Skovbrynet. 49 X 83.

108. Solskin paa Fjorden. Bjørnehoved. 51 X 78.

109. Aftenstemning ved Brederød i Rughøstens Tid. 50 X 82.

110. Udfor Skovene ved Ebbedal. 40 X 56.

111. Violin- og Klaverspil. 52 X 48.

112. Aftensolen strejfer Strandskoven ved Bisserup. 38 X 69.

113. Mild Graavejrsdag ved Tjustrup Sø. 68 X 100.

114. Paa Vej til Møllen. Brederød. 46 X 62.

115. Marklandskab med Køer. 48 X 82.

116. Ved Frederiksværk Fjord. Aften. 27 X 41.

117. Maglehøjsgjærdet. Udsigt over Kregome. Graavejr. 56 X 82.

118. Aften ved Skovløberhuset ved Højbjerg. 33 X 46.

119. Solnedgang bag Skovrester paa Glænø. 25X 42.

120. Udsigt mod Kulhusene. Aften. 30 X 43.

121. Landliggerske ved en aabentstaaende Gadedør. 36 X 33.

122. Frederiksværk Aa ved Arresødal. 85 X 102.

123. I Blomstringstiden. Glænø. 36 X 47.

124. Udsigt over Frederiks værkfjord. Solskin. Blæst. 32 X 42.

125. Vinterdag i Frederiksberg Have. 51 X 73.

126. Tordenvejr over en Bondegaard. 28 X 42.

Nr. 97. Udsigt fra Bjørnehoved over Frederiksværkfjord.


127. En gammel Brændehugger. 29 X 26.

128. I Billardstuen. 31 X 46.

129. Brederød Mølle. Sen Eftermiddag. 42 X 57.

130. Poppelalléen gennem Assistens Kirkegaard. Udstillet Char-

lottenborg 1909. 42 X 58.

131. Høstaften. Maglehøj. 42 X 63.

132. Efter Regn. Aften. Frederiksværk. 35 X 51.

133. Landevej ved Dunke. Eftermiddag. 50 X 73.

134. Blomstrende Tjørnegjærde ved Maglehøj. 34 X 46.

135. Køer paa Marken bag Brederød By. 34 X 46.

136. Skygger fra Skoven langer udover Husmandslodden. 56 X 83.

137. Bughove paa Marken ved Arresø. Godt Tørrevejr. 49 X 83.

138. Eftermiddag. Sol paa nyudsprungne Bøge. 39 X 47.

139. Fint Graavejr. TjustrUp Sø. 38 X 49.

140. Opklarende Solnedgang bag Skovbrynet. Carlsgave. 38 X 59.

141. Skovvej i Sørup Vang. 5i X 72.

142. Norske Bakke. Frederiksværk. 51X 78.

143. Kæmpehøjene ved Brederød. 34 X 54.

144. Rugen køres hjem. 32 X. 39.

145. Badende Drenge. Kalvnæsbugten. 32 X 50.

146. Skumringsmusik. 39 X 36.

147. Bag Fiskerlejet Gudhjem. 22 X 40.

148. Vidtstrakt Landskab ved Kregome. 32 X 43.

149. Indgangen til Arresødal Skov. Udst. Charlottenborg. 38 X 47.

150. Vinterdag ved en Skovbæk. 31 X 40.

151. Fritstaaende Poppeltræ ved et Mosehul. 52 X 46.

152. Farmor venter Fremmede. Udstillet Charlottenborg. 58 X 51.

153. Aften med Maaneskin. Carlsgave. 39 X 59.

154. Rugstubbe ved Maglehøj piøjes op. 34 X 46.

155. Blomstrende Kabelejer ved et Aaløb. Graavejr. 46 X 62.

156. Bag Brederød By. 50 X 73.

157. Fra norske Bakke ved Frederiksværk. 52 X 80.

158. Aaen ved Frederiksværk. 55 X 82.

159. Heste ved Maglehøj. 52 X 80.

160. Morgen paa Malkepladsen. Bjørnebakkerne ved Frederiksværk.

Udstillet Charlottenborg. 88 X 133.

More magazines by this user
Similar magazines