Bagatell 2 - Organistforeningen

organistforeningen.dk

Bagatell 2 - Organistforeningen

PO-bladet

N R . 9 • S E P T E M B E R 2 0 0 9 • 8 . Å R G A N G


354

P R Æ L U D I U M

Fagre nye verden ...

er titlen på en fremtidsroman skrevet af Aldous Huxley skrevet i

1932, og det kunne også sagtens være overskriften på alt det nye, der

vil møde de fleste organister og menighedsråd efter den 1. september

i år, hvor den nye overenskomst, det nye optællingssystem og de

nye arbejdstidsregler træder i kraft.

I kølvandet på så mange nye ting rejser der sig sikkert mange

spørgsmål om overenskomsten og dens konsekvenser: Hvad betyder

det for min hverdag? Hvilken lønindplacering kommer jeg på? Hvordan

laves et skema til arbejdstidsplanlægning? Hvordan skal det forstås

med den nye fem-dages uge?

Hovedpunkterne for det hele blev gennemgået i augustbladet,

men det vil sikkert vise sig, at når først tingene bliver aktuelle for den

enkelte organist og det enkelte menighedsråd, så vil der opstå en

del spørgsmål.

Tillidsmændene og bestyrelsen var på et rigtig godt kursus i juni

måned, hvor de i fællesskab gennemarbejdede alle de nye regler og

forskrifter, og de er nu rustede til at hjælpe med at besvare medlemmernes

spørgsmål, når de opstår. Der er ganske vidst mange nye ting

at sætte sig ind i, men det er også rigtig spændende.

Den enkelte organist får dog også mulighed for at få mere oplysning

om overenskomstens detaljer ved flere lejligheder her i efteråret.

I oktober og november vil der blive arrangeret møder over hele

landet – ét møde i hvert stift - hvor repræsentanter fra kirkeministeriet,

Landsforeningen af Menighedsråd, DOKS og FPO kommer rundt

og fortæller om overenskomsten. Disse møder vil være henvendt til

alle organister og menighedsråd.

Endelig vil der også ved efterårets tillidsmandsvalgmøder i november

måned blive arrangeret lokale spørgetimer, hvor de lokale tillidsmænd

sammen med repræsentanter fra bestyrelsen efter bedste

evne vil besvare spørgsmål.

Helle Zederkof, bestyrelsesmedlem, FPO


I N D H O L D & K O L O F O N

PO-bladet

Udkommer 12 gange årligt og udgives

af Foreningen af Præliminære

Organister, FPO

Oplag: 1.000 eksemplarer

ISSN: 1601-7633

Redaktion og DTP

Ansvarshavende redaktør

Bo Nygaard Larsen, journalist

Søndre Byvej 23

2680 Solrød Strand

Tlf. 5614 0150 / Mobil 4076 2151

E-mail: po-bladet@fpo.dk

www.bonygaard.com

Deadline

Redaktionelt stof og annoncer sendes

til redaktøren senest den 5. i måneden

før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet

på e-mail birthe@fpo.dk senest

den 5. klokken 13 i måneden før.

Tryk

BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900

Randers, www.buchs.dk

Forsiden

Mads Granum tager i dette nummer til

genmæle mod Daniel Fladmose.

Foto: Johan Rosenmunthe.

www.fpo.dk

Tid for høstgudstjenester. Foto: Istockphoto.

Efter Fladmose

PO-bladet satte dagsordenen i medierne

efter Daniel Fladmoses indlæg om

rytmisk musik i kirken i sidste nummer.

Læs her to modreaktioner.

Side 356-262

Interview med Ole Brinth

Det er en særdeles kompentent herre,

der er blevet ny rektor for Sjællands

Kirkemusikskole. PO-bladet har mødt

Ole Brinth

Side 366-370

Gode kurser på vej

Søger du et kursus i det kommende

efterår, så se nærmere her.

Side 394

Foto: Bo Nygaard Larsen


356

K I R K E M U S I K

Da PO-bladet skabte

overskrifter i medierne

Det er ikke hver dag, at PO-bladet nærmest rydder

overskrifter i de landsdækkende medier. Men torsdag

den 6. august blev en undtagelse. Daniel Fladmoses

indlæg om den rytmiske musik i kirken i sidste nummer

af bladet medførte en sand mediestorm. Kristeligt

Dagblads kirkeredaktør, Morten Thomsen Højsgaard,

fortæller her, hvorfor hans avis fulgte op på historien.

Tekst: Bo Nygaard Larsen

Det blev langt mere end det, det var

tænkt som. Da undertegnede bad

komponist Daniel Fladmose om at

skrive et debatindlæg om den rytmiske

musik i kirken kontra den traditionelle,

havde jeg ikke forventet andet end en intern

debat her i PO-bladet.

Men næppe var bladets augustnummer

med Daniel Fladmoses indlæg landet på

Kristeligt Dagblads kirkeredaktion, før den

store mediemølle begyndte at køre rundt.

Fra Kristeligt Dagblad kom historien til TV

2 Nyhederne og Radioavisen, og derfra

spredte den sig til andre medier - både

herhjemme og i udlandet.

For Kristeligt Dagblad var det ganske

naturligt at følge op på PO-bladets historie.

Det fortæller avisens kirkeredaktør,

Morten Thomsen Højsgaard:

„Debatten om musikken i folkekirken

er vigtig, og spørgsmål om kirkemusik

udgør et reelt dilemma for mange af

vores læsere. Hvordan kan kirken forny

sig musikalsk uden at give køb på sine

idealer om kvalitet? Det spørgsmål sætter

Fladmoses debatindlæg tydeligt fokus

på.," siger Morten Thomsen Højsgaard til

PO-bladet.

Debatten vedkommer alle

Han mener, at debatten om kirkens musik

derfor også vedkommer andre, end de,

der fremfører den, som for eksempel organister.

„Musikken sætter lyd på gudstjenesten,

og den påvirker kirkegængerens opfattelse

af kirken langt mere, end mange

tror. Vi er vant til at tænke, at prædiken og


Morten Thomsen Højsgaard er kirkeredaktør på Kristeligt Dagblad. Avisen var det første

medie til at følge op på det i PO-bladet bragte indlæg af Daniel Fladmose. Siden rullede

medielavinen. Foto: Kristian Juul Pedersen/Scanpix.

altergang er højmessens kerne. Men forestil

dig gudstjenesten uden velfungerende

musik. Det vil være en jammer for de

fleste at deltage i. Som kirke har vi bare

det problem, at afstanden mellem kirkens

velfungerende musik og befolkningens

opfattelse af samme sag bliver større

og større. Og derfor får vi den helt nødvendige

og uundgåelige debat om, hvad

god kirkemusik er eller skal være," siger

Morten Thomsen Højsgaard.

Folkekirken skal rumme begge dele

Daniel Fladmose satte gang i en kirkemusikalsk

debat, der med sin eksponering

nåede ind i stuerne hos selv kirkefrem-

mede folk. Men det er kun sundt, mener

kirkeredaktøren.

„Alt for ofte er det præsterne, der må stå

for skud. Det vigtige er så bare, at organister

og andre med viden om og interesse

for kirkemusik nu udnytter chancen for at

debattere, også lokalt. Heldigvis har stort

set alle indslag om emnet i medierne efter

Fladmoses indlæg vist, at der er flere

holdninger til kirkens musik. Det, mener

jeg, er en styrke. Folkekirken må og skal

med mere end 80 procent af danskerne

som medlemmer kunne rumme begge

dele," siger Morten Thomsen Højsgaard.

357


358

K I R K E M U S I K

En provokation for provokationens skyld

Tekst Dan Frunza, organist

i Ormslev-Kolt kirker

Tillad mig at indlede med en definition på

begrebet trolling, sakset fra den danske

Wikipedia: „En troll er et fænomen, der

huserer på internettets forskellige debatfora,

særligt på nyhedsgrupperne (også

benævnt USENET), hvor vedkommende

skriver indlæg egnet til at provokere folk

og fremkalde en hidsig diskussion."

Jeg vil straks tilstå, at jeg ikke havde

hørt om Daniel Fladmose før. Men det tager

ikke lang tid at google på hans navn før

det fremgår, at her drejer det sig om en

komponist, der tager sine aversioner alvorligt.

Vi har her at gøre med en musiker,

der kæmper en hård kamp mod populærmusikkens

alt for store opmærksomhed

i medierne på bekostning af den højere

kunst. Dette udtrykkes bedst i et citat fra

et læserbrev i Jyllands-Posten: „Populærmusikken

er ikke - og kan aldrig gøres til

- en fin kunstart".

Men mener Daniel Fladmose, at han

har god føling med musiklivet i kirkerne

og med menighedslivet, siden han pludselig

dukker op med disse håbløse argumenter?

Og ja, de er håbløse, fordi artiklen

bærer præg af generaliseringer, forudindtagethed

og manglende research.

Det er ikke munter læsning at se så fundamentalistiske

meninger i vores blad, og

især savner jeg at se standardsætningen

forrest i bladet: „Synspunkterne, der kom-

mer til udtryk i bladet, deles ikke nødvendigvis

af foreningen eller redaktionen."

Et problem synes jeg især er den lilla

tekst på side 325: som læser kunne man

godt blive i tvivl, om det er komponistens

meninger eller redaktionens.

Men det kunne også bare være trolling,

provokation for provokationens skyld. Vi

skal bare ruskes lidt i agurketiden, derfor

får man fat i en modstander af rytmisk

musik og bringer ham i bladet. Men der

eksisterer ikke nogen konflikt med den

rytmiske musik i dag. Som organist kan

man vælge at lade den indgå i ens kirkes

musikliv eller ej alt efter ens uddannelse

og præferencer (og rummets akustik!)

Desuden har talrige jazzmusikere højnet

niveauet ganske betragteligt med

kirkekoncerter og gæsteoptrædender til

gudstjenester. Men det spiller ingen rolle

for Daniel Fladmose: Jazz, rock, pop og

gospel er et fedt, og al rytmisk taler til

kødet, ergo skal det ud. Så må vi endelig

huske at tage Sorrig Og Glæde med.

P.S. Jeg lukker selv ørerne, hvis der er rappende

præster i farvandet.

Redaktøren svarer

!

I sit indlæg rejser Dan Frunza nogle

spørgsmål, der er rettet mod redaktionen

af dette blad.

Hvad jeg som redaktør mener,


K I R K E M U S I K

er sagen uvedkommende. Min opgave

er at lave et fagblad, som afspejler den

kirkemusikalske mangfoldighed, der er i

folkekirken. Hvis man ser på de godt 60

numre, jeg har haft ansvaret for de seneste

fem år, vil man se, at jeg ikke har

favoriseret ét bestemt kirkemusikalsk

synspunkt frem for et andet.

Derfor søger PO-bladet ikke provokationen

for provokationens egen skyld.

Derimod går bladet ikke af vejen for at

fremmane en debat om det virkefelt, der

er organistens. Det er naturligvis beklageligt,

hvis Dan Frunza tolker de farvede linjer

som et udtryk for redaktionens holdning.

Jeg tror dog, at de fleste godt kan

læse, at det hører til i Daniel Fladmoses

egen tekst.

Musik i Danmark

fra barok til nutid

Se programforslag p www.cantica.dk/consort

Honorar 6000 - 9000 kr

Kontakt Hanne Tolb¯ll pÂ75 61 41 81 eller hn@doks.dk

Helene Jerg

cello

Jette Rosendal

sopran

Det har ikke været til overvejelse, om

der forrest i bladet skal være en bemærkning

om, at de i bladet fremsatte synspunkter

ikke nødvendigvis er foreningens eller

bladets. Det kan naturligvis let indføjes,

men man risikerer så at komme ud i et

gætteri om, hvad foreningen så mener.

Jeg tror, at de forskellige indlæg er skrevet

med så tydelig afsender, at læserne ved,

hvem der har fremsat synspunktet.

På FPOs og kirkemusikkens vegne vil

jeg tillade mig at være stolt over, at det

er lykkedes os at få en ofte snæver debat

ud i det offentlige rum. Det handler derfor

ikke om, at PO-bladet tør, hvor andre tier -

men at vi gør, hvor andre ikke gider.

> Bo Nygaard Larsen

Hanne Tolb¯ll

blokfl¯jte

Nicolai Nielsen

cembalo

359


Mads Granum svarer

Daniel Fladmose

Lad dog kroppen få lov til at rokke til gospel og dans i kirken

så kroppen (og dermed faktisk også ånden!) ikke visner. Sådan

skriver Mads Granum i denne replik til Daniel Fladmoses indlæg

i sidste nummer af bladet.

Tekst: Mads Granum, organist i Lindevang Kirke

på Frederiksberg og jazzpianist

Foto: Johan Rosenmunthe

Jeg må jo indrømme, at jeg ikke

kunne undgå at sidde og smile lidt

inden i af Daniel Fladmoses indlæg

Rytmisk musik i kirken er et problem,

da jeg sad og læste det i PO-Bladet

forleden over morgenkaffen.

Gennem alle tider og inden for alle

kunstarter har der fra tid til anden været

dundertale imod fornyelse. Jeg mindes

min undervisning i kirkehistorie, hvor jeg

læste om den katolske kirkes modstand

mod indførelsen af flerstemmig sang, da

360

udviklingen gik fra Gregoriansk kirkesang

til polyfon vokalmusik startende omkring

det 9. århundrede. Den fjernede fokus fra

det kristne budskab, lød kritikken.

Op gennem tiden har man sunget

masser af salmer på datidens populære

melodier, og i midten af forrige århundrede

rasede debatten om rytmisk musik

ligeledes i de amerikanske frikirker.

Jeg hilser dog debatten velkommen

så længe den er på et sagligt grundlag.

Derfor Fladmose - drop værdiladninger,


K I R K E M U S I K

hvor rytmisk musik over én kam kaldes

primitiv musik, og undlad at afspore dine

argumenter ved at sige, at fornyelsen af

musikken skal blot ske inden for vor kristendoms

rammer.

Biblen selv er ikke så forskrækket over

for musik, der inkluderer kroppen: Lovpris

ham med pauker og dans (Sl. 150), og

hvad er det i grunden for kristendomsrammer,

du helt præcist hentyder til?

Folkekirken er under stadig udvikling

(eller skulle i hvert fald gerne være det).

Selv det at have et orgel i kirkerne er noget,

der er blevet tilføjet, som historien er

skredet frem.

Godt med kødeligt musik

Rytmisk musik findes i alle kvalitetsklasser

og er ikke nødvendigvis popmusik.

Det kan have dybe intense lag, ligesom

meget af den klassisk musik har det. Selv

er jeg meget inspireret af den måde Mogens

Jensen fra Hasseris Kirke i Aalborg

formår at sammenkæde rytmisk og klassisk

musik på i højmessen. Willy Egmose

fra Skjern er et andet godt og smagfuldt

bud på samme.

Meget rytmisk musik er „kødelig", og det

er vældig godt, for det kødelige har længe

nok været fortrængt fra den måde, vi praktiserer

kristendom på. Lad dog kroppen få

lov til at rokke til gospel og dans i kirken

så kroppen (og dermed faktisk også ånden!)

ikke visner - og så kan den måske

endda des bedre slappe af og være stille,

mens den lytter til nogle af eksempelvis

Bachs dybe orgelværker. Musikalsk inspiration

fra andre dele af verden bør være

velkommen især ved koncerter - mere

forsigtigt selvfølgelig ved gudstjenester,

hvor der er brug for indføling i vores nationale

traditioner. Selv er jeg i øjeblikket

optaget af at sammenkoble dyb kristen

arabisk påskemusik med nordisk jazz.

Kærlighed til klassisk og rytmisk

For mit eget vedkommende har jeg med

en baggrund som kirkeorganist og jazzpianist

en stor kærlighed til både den

klassiske og til den rytmiske musik. Det

er min helt klare overbevisning, at begge

musikalske verdener har noget meget

værdifuldt at byde på, for sjæl, legeme og

intellekt.

Jeg nyder afvekslingen. Det er fantastisk

at svømme væk til Bachs Ich Ruf zu

dir, eller til hans rytmisk spændstige Toccata

og Fuga i D-mol, men det er også en

stor oplevelse at høre 500 børn synge

med af fulde hals på Willy Egmoses Menneske,

din egen magt til pinsegudstjeneste

i Ulkebøl Kirke. Begge dele tjener

en funktion, og de skal have lov at være

der på deres egne præmisser.

Jeg ønsker mig en folkekirke med tryk

på både folk og på kirke – med plads

til meditative gudstjenester, gospelkor,

jazz i kirken og flotte orgelkoncerter. Jeg

mener sagtens, vi kan være inkluderende

uden at smide barnet ud med badevandet.

Du skriver i dit indlæg, at rytmiske

salmer forlanger en vis præcis pulsering

af musikken, som kirkerummet ikke er egnet

til. Nu kender jeg jo ikke dit salmespil,

men jeg vil tro - og håber på - at du i dit

361


„klassiske" salmespil også har en vis præcis

pulsering af musikken. Ellers kan jeg

på det varmeste anbefale dig at udforske

den side af dit spil, det vil i øvrigt gøre det

nemmere og sjovere at synge til.

Jens E Christensen fra Vor Frelsers Kirke

har lært mig meget i den henseende. Når

det er sagt, er det selvfølgelig rigtigt, at

rytmisk musik med for eksempel trommesæt

i en kirke kan være en giftig cocktail

i kombination med lang efterklang.

Men, jeg har spillet omkring 100 jazzkoncerter

med nye fortolkninger af gamle

salmer i kirker over hele landet med min

362

K I R K E M U S I K

kvartet, og det handler altså bare om at

finde den rigtige trommeslager til at honorere

opgaven.

Når rytmisk musik ved orglet ind imellem

fungerer mindre heldigt, tror jeg det

til dels hænger sammen med vores uddannelser.

Både for POerne og DOKSerne

er der sørgelig lidt fokus på de rytmiske

krav, som bliver stillet til organister i 2009.

De organister som formår at swinge (i

forhold til rytmisk musik), har typisk lært

det andre steder. Jeg kunne ønske mig et

større fokus på det i fremtidens uddannelser.

ReTTeLSe I forbindelse med sidste blads to fotos af Daniel Fladmose skrev vi, at

billederne var taget af Kasper Dalmose. Fotografen hedder Kasper Fladmose. Vi

beklager fejlen.


363


364

– kunstnere i alle genrer

og prisklasser...

Sinne Eeg

Vocal Line

Den Danske Salmeduo

Kim Sjøgren

Hør musikeksempler på www.inmusic.dk

Claes Wegener

Palle Mikkelborg

INMUSIC

Århusvej 22, Stilling 8660 Skanderborg Tlf. 29 92 20 90 mail@inmusic.dk www.inmusic.dk


Hjarnø kirke, Marcussen & Reuter 1939, 4 stemmer, anhangspedal.

Restaurering/Rekonstruktion, herunder nye kassebælge

med trædeanordning, nyt facadegitter.

MARCUSSEN & SØN • ORGELBYGGERI

Storegade 24 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74 62 23 50 • Fax 74 62 44 99

www.marcussen-son.dk • E-mail: info@marcussen-son.dk

365


Interview

Manden i

midten

af så

meget


Ole Brinth, ny rektor for Sjællands Kirkemusikskole

Tekst og foto: Bo Nygaard Larsen

Stendertorvet og Algade er gået i

udsalg. Sine steder gives der op til

70 procent, hvilket i disse alvorlige

tider godt kunne have været mere.

Defilerende sjæle kaster blikke

mod forretningernes skilte, stativer

og udstillingsvinduer, mens

Roskilde Domkirkes to tårne våger

over de levende og den afdøde

kongerække.

Det er kirkeligheden i virkeligheden,

og skal folkekirken have

en mulighed for at fortsat begå sig

i sidstnævnte, er der behov for evig

nytænkning. Det mener Ole Brinth,

der siden 1. juni har været rektor

for Sjællands Kirkemusikskole.

Han står midt i udsalgsvrimlen,

snart trækker han sig tilbage, går

ned i Allehelgensgade, der kiler sig

ind mellem Stendertorvet og Algade,

ind i nummer 8, hvor kirkemusikskolen

er ved at forberede

den kommende sæson.

en fornyende kirkemusik

„Det er vigtigt, at vi i folkekirken

hele tiden tænker nyt og tilpasser

os tiden i respekt for traditionen,"

siger Ole Brinth og fortsætter

„Det gælder også på det kirkemusikalske

område, hvor opga-


O L E B R I N T H

ven fremover bliver at give uddannelsen

som PO-organist et eftersyn. Det gælder

ikke mindst den rytmiske musik. Den er

blevet en del af mange stillinger, men

på kirkemusiksko-lerne er den ikke en

tilsvarende del af uddannelsen. Derfor

arbejder vi sammen med de andre kirkemusikskoler

på at lave en studieplan, der

på afbalanceret vis ta-ger højde for såvel

traditionens som situationens krav og derigennem

bliver mere tidssvarende,” siger

han og fortsætter.

„En af de store udfordringer bliver at få

PO-uddannelsen indordnet efter de retningslinier

for uddannelser, der er givet

i europæisk sammenhæng med den såkaldte

Bologna-model. Som det er i dag,

er uddannelsen vanskelig at passe ind i

systemet, og blandt andet derfor er uddannelsen

svær at sammenligne med organistuddannelser

i andre EU-lande”.

Ingen venteliste

Vi sidder med rundstykker, snegle og kaffe

i det store mødelokale, mens Ole Brinth

opridser kirkemusikskolens aktuelle situation.

„Når vi ser på eksamenslinjerne, løser

vi de opgaver, vi skal. Vi har en lille venteliste

, og næsten alle ansøgere, der er

kvalificeret, kommer ind. Alligevel er vi

skåret så meget ind til benet, at vi ikke

kan opfylde vores forpligtelse til at tilbyde

den rette efteruddannelse. Faktisk kan vi

kun udbyde kurser, der er udgiftsneutrale

for skolen, og det er langt fra tilfredsstillende,”

Sådan har det været siden 2003. Det var

det år, hvor daværende kirkeminister Tove

368 Foto: Kasper Dalmose

Fergo (V) med ét slag reducerede kraftigt

i kirkemusikskolernes bevillinger. I 2002

havde Sjællands Kirkemusikskole et budget

på 5,4 millioner kroner, men året efter

satte Tove Fergo det uden varsel ned til

4,9 millioner kroner.

„Selvom vi siden har fået en jævn stigning

i tilskuddet, så vi nu har flere penge,

har vi aldrig fået det store hug tilbage.

Det betyder, at vi stadig har et efterslæb

og ikke har mulighed for at tænke strategisk,”

siger Ole Brinth.

Mere skarphed i kirkemusikken

Han siger det ikke uden ærgrelse. Han er

overbevist om, at skolen med flere midler

kan gøre både uddannelsen og efteruddannelsen

så tilpas mere god, at den

vil komme hele folkekirken til gavn. Ikke

mindst fordi han mener, at kirkemusikken

har en god fremtid foran sig .

„For ti-femten år siden så jeg en fare

for at kirkemusikken ville udvikle sig uden

kant, profil og kvalitet. Men idag ser vi, at

de PO-studerende er fagligt stærke, at de

konservatorieuddannede kommer ud som

overordentlig skarpe faglige profiler, samtidigt

med at der er vækst og kvalitativ

grøde i den del af den kirkemusikalske

udvikling, der henter inspiration fra den

rytmiske musik, fra verdensmusikken, fra

gospelgenren o.s.v. Den udvikling finder

jeg spændende og inspirerende." siger

han.

„Samtidigt ser jeg kirkemusikskolerne

som en mulig fødekæde til konservatorierne,

og det vil jeg gerne give vækstmuligheder

gennem samarbejde med

både konservatorierne og de musikalske


O L E B R I N T H

grundkurser på de lokale kommunale

musikskoler,” siger Ole Brinth.

Bach over alle

Vi forlader formiddagsbrødet, Ole Brinth

går forrest og viser skolen frem. Han taler

om en pladsmangel, der snart kan blive

aktuel, om skolens instrumenter, der lige

har gennemgået det årlige tjek, og om det

samlende bibliotek, han så brændende

ønsker sig. Og så taler han om administration

og et nyt arbejdsliv, der ligger så

langt fra de 35 år, han har haft som organist

i folkekirken, senest ved Haderslev

Domkirke.

Vi når det store og lyse musikværelse

på øverste etage. Ole Brinth sætter sig

ved det nyindkøbte Yahama-flygel og

improviserer tonerne frem. Som organist

hørte fingrenes ageren på tangenterne

hverdagen til, som rektor er det allerede

kommet i baggrunden.

„Man mister aldrig fornemmelse for at

spille, men den sidste måneds tid har jeg

ikke spillet så meget, og det kan jeg godt

mærke. Jeg mødte engang Jørgen Berg,

der sagde, at hvis en musiker springer

én øvedag over, kan han selv høre det.

Springer man to over, kan familien høre

det, og springer man tre dage over, kan

publikum høre det,” siger han og fastholder,

at han trods nye arbejdsopgaver

vil finde tid til selv at spille.

Det gælder ikke mindst Johann Sebastian

Bach, hvis musik han til stadighed

kan finde ny inspiration i.

„Jeg har altid spillet Bach og har svært

ved at undvære det. Bach fascinerer mig,

blandt andet fordi hans syntese mellem

musik og teologi er fascinerende. Det

kan godt være, at der er dem, der finder

hans musik for gammel og et udtryk for,

at kirkemusikken står stille. Men det gør

kirkemusikken langt fra, og når vi stadig

spiller Bach, skyldes det i høj grad, at det

ganske enkelt ikke findes bedre, og at

Bach – årene til trods - stadig taler ind i

tiden,” siger Ole Brinth.

Laub og salmesang

Vi er dermed tilbage ved samtalens udgangspunkt.

Kirkemusikken skal røre i den

altid eksisterende nutid, og derfor mener

Ole Brinth, at den bevægelse, Thomas Laub

satte i gang i begyndelsen af 1900tallet

nok var væsentlig og nødvendig på dens

tid, men ikke kan udstrækkes til almen

gyldighed for alle tider.

„Laub fik formuleret, at kirkemusik er

musik i en bestemt stil. En stil, der er

kirkens. Det er jeg ikke enig i. Jeg mener,

man må opfatte kirkemusikken som en

genre, der har flere stilarter under sig. Det

ser vi også i andre genrer, som for eksempel

i opera. Men genren sætter nogle rammer,

som stilarterne så arbejder indenfor,”

siger han.

Det samme gælder salmesangen. Ole

Brinth havde plads i den kommission, der

bestemte indholdet af salmebogen fra

2002, og trods stærk kritik af manglende

fornyelse, mener han ikke, at det kunne

have været anderledes.

„En ny salmebog vil altid være et let

konservativt projekt. Man må holde sig for

øje, at salmebogen er et af folkekirkens

'funktionelle bekendelsesskrifter', og

derfor er det vigtigt, at den udvikler sig

369


med besindighed . Kommer der for stor

en fornyelse på én gang, vil dens succes

være i fare, fordi mange af dem, der holder

af de gamle salmer, vil føle sig uden for

kirken,” siger Ole Brinth og fortsætter:

„Men det betyder ikke, at der ikke skal

være fornyelse i salmebogen. Det skal der

bestemt, men man fornemmer, at genren

sætter grænser , hvorfor det til tider

er svært at se den reelle fornyelse. Hos

Simon Grotrian møder man en markant

sproglig fornyelse. En fornyelse som nogle

af de nykomponerede melodier til hans

salmer har svært ved at matche,” siger Ole

Brinth og kommer selv med en forklaring.

„Vi har en større tolerance for stærkere

tekstudtryk, mens vi har det sværere med

fornyelse af musikken. Det skyldes, at det

370

O L E B R I N T H

er melodien, vi synger efter, og i den skal

der derfor være noget meget genkendeligt.”

Forudgående aftale

I Algade er der stadig udsalg. De mange

forretninger frister det, de kan, for at

holde kreditorerne stangen. På Sjællands

Kirkemusikskole får man ikke den slags

gæster. Her kommer man kun ind mod forudgående

godkendt ansøgning, og holder

bevillingerne, vil skolen også fremover

have et studentertal på 100 organister

og 50 kirkesangere.

Om få år kan de meget vel gå ind ad

døren til en ny studieordning, hvis det går,

som den fremsynede rektor vil.

Kirkekoncerter

Cellist Anker Sigfusson

Jeg er uddannet cellist ved Det Jyske Musikkonservatorium

i Århus med diplomeksamen i

1990 og har siden 1996 haft kirkekoncerter som

mit speciale. I dag er jeg bl.a. involveret i kammermusik,

solovirksomhed med professionelt

orkester, samt arbejde med amatørorkestre.

Læs mere på min hjemmeside www.churchconcert.dk,

hvor du også vil kunne lytte til eksempler

fra mit repertoire samt bestille en demo CD.

Anker Sigfusson Solsikkevej 11, Vivild 8961 Allingåbro

tlf: 35 13 66 58 E-mail: sigfusson@churchconcert.dk

www.churchconcert.dk


Fløjte & orgelprogram

Bach, Händel & Vivaldi

& fransk musik

Händel The Arrival of the Queen of Sheba

J.S. Bach Koncert fløjte & orgel a-mol BWV 1041

Louis Vierne Pièces en style libre

Jean Langlais Theème et Variations fløjte & orgel


Mogens Friis, fløjte

Flemming Dreisig, orgel

Mogens Friis Langs Hegnet 39

2800 Kgs. Lyngby Tlf./fax 4593 0778

koncert@flutist.dk

www.flutist.dk

371


2.600.000

danskere så Kongelig Dåb fra Møgeltønder Kirke i TV

og lige så mange hørte

ROYAL GUITARS

spille Händel´s smukke arie Lascia che Pianga

for

Den lille Prins Henrik

for

D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie

for

Den kongelige Familie

Royal Guitars tilbyder nu et underholdende og afvekslende kirke-koncert-program

bestående af musik fra renaissance og barok samt egne kompositioner tilegnet

medlemmerne af

Den kongelige Familie

! ! ! !

Castle Music

Se eller gen-se klippet fra Prins Henrik´s barnedåb i Møgeltønder Kirke

Se det på: www.royalguitars.com

Forespørgsel om koncert på royalguitars@royalguitars.com evt. telefon 22.42.88.76.


Jutlandia

Saxofonkvartet

Claus Olesen • Henriette Jensen • Trine Jensen-Gadegaard • Kasper Hemmer Pihl


374

Rönnerdahl Kvartetten

Patric Rebbelstam eva Brow Simonsen Steen Jørgensen Birte Flethøj ege

Guitar & vokal Vokal Keyboard, klarinet & vokal Vokal & saxofon

Nordiske toner

Lyrisk, velklingende og overraskende

Kammermusikalsk fremført

Enkelte nænsomme stænk af jazz

”Herre Jemini, hvor var det smukt og poetisk!

Jeg har aldrig hørt Evert Taube bedre, mere lydhørt og elegant fremført end her!”

Peer Sibast, oversætter

Rönnerdahl Kvartetten spiller en stemningsfuld blanding af kirkelig og folkelig

musik fra den nordiske musiktradition og svenske Evert Taube: koraler, svenske

”låtar og visor” og ballader. Elegant musikalsk variation med vekslende instrumentering

, acappellasang, duet, trio og solo.

Kontakt & information

Steen Jørgensen • Ryesgade 56 • 8689 Ry • Tlf. 86 89 81 06

Yderligere info: www.sogneaften.dk


Bagatell 1

Bagatell 2

Bagatell 3

En vagn

kommer lastad …

• Med världens mest sålda notställ

• Liten vagn + 12 notställ – 7500 kr (exkl. moms)

• Stor vagn + 18 notställ – 10 000 kr (exkl. moms)

• Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och

notställ

Läs mer på Bagatell 2

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

Bagatell Bagatell 4

ORKESTER/

KÖRSTOL

595:– (exkl moms)

Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol

”Sittra” finns med 3 olika fasta lutningar från

595 kr och två varianter med steglös inställning

av bak- och framben från 695 kr.

Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med

toppbetyg.

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

Bagatell 7

Flygel- och

pianomedar

Passar till alla

pianon och flyglar.

Kullagrade dubbelhjul

av hög kvalitet.

Mycket enkelt att

montera för den som

är lite händig (bruksanvisning

medföljer).

Instrumenten kan

sedan lätt flyttas av

en enda person.

Från

7 500 kr

”Sitt rätt”

Medar flygel

Medar piano

Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms)

Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms)

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

Köp 6 betala för 5

TELESKOPET

Världsledande –

med bl.a. 85 %

av den amerikanska

marknaden och

75 % av den franska.

Inga skruvar - bara att

dra upp och ner.

Snygg design som

passar i alla miljöer.

Finns i 5 olika modeller

från 495 kr

(exkl. moms)

Bagatell 8

( utmärkt

som gåva till

musikanter )

Ett nytt

vackert notställ

i bokträ

för finsmakaren.

Pris:

1450 kr (exkl moms)

Teleskop

standard

Bagatell Bagatell 5

www.bagatell.se - 013-527 50

Teleskop

transport

lättvikt

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

Akustikskärmar

Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om

på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem.

- Akustikskärm för orkester, slagverk, brass,

etc. 2595 kr (exkl. moms)

- Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms)

- Akustikskärm på notställsfot 1080 kr

(exkl. moms)

Lyran: Grieg:

Det

populära

Norska

stålnotstället.

Stabilt, tåligt.

Passar även att

stapla i

vår vagn. Se

Bagatell 1.

Pris:

575 kr (exkl moms )

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad,

böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

Bagatell 6

2 000:-

(exkl moms)

PIANO-GASPALLEN standard

Sluta skruva!

Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och

sänker stolen som vilken kontorsstol som

helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med

stoppad sits.

Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500:– (exkl moms)

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

Bagatell Bagatell 9

Orkester/

körpodier

Flexibelt lättvikts

podie-system i aluminium

för scénbyggeri

med obegränsade

möjligheter. Alla benlängder

med snabbkoppling.

”Stage”

Bagatell musikprodukter

www.bagatell.se

mail@bagatell.se

Tel: 013-527 50, – fax: 013-527 52

375


Fem forfattere med ygtningebaggrund,

fem komponister, tre musikere og en

interaktiv mediedesigner har skabt værket

ASYL!Koncert, der giver et anderledes bud

på tilværelsen som ygtning i Danmark.

ASYL!Koncert præsenterer 5 herboende

forfattere fra Iran, Irak, Afghanistan og

Bosnien, der behandler den særlige dobbelthed

ygtninge oplever: mellem det

nye og det gamle land, mellem tryghed og

frygt, mellem glæder og afsavn.

Med ny kompositionsmusik, der er særligt

komponeret til digtene af 5 toneangivende

klassiske komponister, opføres en

koncert af en klassisk trio bestående af

sang, guitar og slagtøj.

Værkerne bliver, ved hjælpe af nye interaktive

teknologier, fortolket i billedforløb

der projiceres op på forskellige baggrunde

under koncerten.

376

ASYL!KONCERT

- ET VÆRK MED NOGET PÅ HJERTE

Koncerten har en varighed på 60 min.

Koncertrummet skal helst kunne mørklægges.


Medvirkende: Mikkel Ib Rasmussen:

slagtøj, Niels Jørgen Tranberg: sang, Thea

Vesti Pedersen: klassisk guitar. Signe Klejs:

Visuelt design. Tekst og Musik af: Alen

Meskovic, Edina Hadziselimovic, Asef

Soltanzadeh, Shadi Angelina Bazeghi,

Duna Gahli, Juliana Hodkinson, Kasper

Jarnum, Eblis Alvarez og Morten Ladeho.

ASYL!Koncert er skabt i samarbejde med

Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælp arbejder for at skabe

en bedre fremtid for ygtninge i hele verden.

I den forbindelse er vores kulturarbejde et

vigtigt element, der kan være med til at

skabe en bredere forståelse for ygtninges

vilkår; ”og det må man sige, at ASYLKoncert

gør på kunstnerisk interessant måde og med

noget på hjerte.” Andreas Kamm, generalsekretær

i Dansk Flygtningehjælp


377


378

A N M E L D E L S E R

Jacob Køhn Andersen (tekst) og Bjarne

Haahr (musik): Herrens Himmel - 12

salmer. Illustrationer: Kirsten Dissing

Overgaard. Forlag NIM.

Kontakt bjarnehaahr@energimail.dk

eller praesten@paradis.dk.

Tekst: Poul Lumbye

Skal man læse og synge nye salmer,

kan man roligt begynde her!! Et meget fint

hefte med 12 nye salmer af sognepræsten

i Hørning ved Århus, Jacob Køhn Andersen.

Salmerne tager deres udgangspunkt

i skaberværket, i pejlepunkter i kirkeåret

(jul og trinitatis), i årstiden og i begivenheder

i den almindelige tilværelse (dåb,

begravelse).

Der er tale om digtning på et højt plan,

men med den gode formidlers lethed i

sprog og tanke, der netop gør budskabet

klart uden banaliteter.

Her er ikke kun tale om en ferm rimsmed,

men der er tale om en præst, der digter

med en næsten Ingemannsk lethed, og

med den samme billedskabende kraft,

så man frydes derved. Lyset og solen er

et næsten anmasende element i mange

af salmerne, og selv i begravelsessalmen

Mange blomster farver lyset trænger

påskemorgens lys og håb sig på i en optimisme,

der formidler troen på håbet og

kærligheden.

I hele samlingen formemmer man en

poet, der er i stand til at begejstre ved at

pege på skaberens kraft og den skønhed,

vi omsluttes af hele tiden. Vi skal bare

have det at vide en gang imellem – og det

får vi her i nogle af de smukkeste digte,

jeg længe har læst.

Til disse skønne 12 salmer har Bjarne

Haahr skrevet melodierne, og her fornemmer

man straks det åndelige slægtskab

med digteren. Alle salmerne er i en let,

sangbar og ligefrem stil, der knytter sig

tæt op ad teksternes indhold. Den næsten

viseagtige naturlighed er kendetegnet for

disse salmer, og det er ikke nogen overraskelse,

at Bjarne Haahr er blevet kendt

for sin fine sans for sangbare melodier –

hvilket jo også i 1999 anerkendtes med

overrækkelsen af Den folkelige sangs

pris.

Når man så har frydet sig over en salmesamling,

der i den grad er glædens,

håbets og lysets salmer, skal de storartede

vignetter sandelig også nævnes. De

er medvirkende til at give samlingen et

skønhedens løft, men er som teksterne

og melodierne også medfortolkende og

stemningsskabende.

Det er en meget flot samling.


Kursus for kirkesangere - 3 lørdage

1. Kroppens holdning: lørdag d. 3. oktober. Sted: Vestervig Kirkemusikskole

2. Åndedrættet: lørdag d. 14. november. Sted: Aalborg

3. Støttemuskulaturen: lørdag d. 16. januar 2010. Sted: Århus

Undervisere: Pia Fog, Karen Stranddorf

Salmevalg og gudstjenestemusik til Advent, Jul og Hellig Tre Konger

Mandag 26. - tirsdag 27. oktober - Temakursus for præster og organister

Undervisere: rektor Ivar Mæland, lektor Jørgen Kjærgaard, organist Erling Lindgren

Sted: Vestervig Kirkemusikskole

Kursus for kirkesangere og organister - lørdag d. 31. oktober

Salmeledsagelse og repertoire til advent og jul

Undervisere: Pia Fog, Erling Lindgren, Ivar Mæland

Sted: Nørrelandskirken, Holstebro

Kurset arrangeres i samarbejde med Dansk Kirkemusikerforening

Salmedag - lørdag d.. 7. november

Valgmenighedspræst Kim Arne Pedersen: Grundtvig

Redaktør Henrik Wiwel: Ingemann

Sted: Vestervig Kirkemusikskole og Vestervig Kirke

Orgelmusik til koncert og gudstjenestebrug - 21. - 22. november

Kursus for PO-organister - Temaer: Advent/jul og amerikansk orgelmusik

Undervisere: Preben N. Christensen, Ivar Mæland

Sted: Vestervig Kirkemusikskole og Vestervig Kirke

Babysalmesang – børn og salmer - lørdag d. 30. januar 2010

Inspirationsdag v. lektor i musikpædagogik Anne-Mette Riis

Sted: Vestervig Kirkemusikskole og Agger Kirke

Arrangement for kor/instrument/akkompagnement - 12. - 13. marts 2010

Underviser: komponist og organist Henning Sommerro, Norge

Sted: Vestervig Kirkemusikskole og Vestervig Kirke

Tilmelding: brochurer kan rekvireres via hjemmesiden: www.kirkemusikskole.dk/vestervig

Vestervig Kirkemusikskole

Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig

Tlf. 97 94 16 85 - E-mail: vvkms@km.dk

379


380

SE FILMEN

”En stemme for livet”

i biografen i september

En stemme for livet er en

dokumentarÞlm af h¿j klasse.

KirkeogFilm.dk

Der er bestemt grund til at tage en tur

i biografen, for det er en imponerende

oplevelse.

Herning Folkeblad

Filmen handler om dirigent og

organist Mads Billes arbejde med

Herning Kirkes Drengekor. En Þlm

om ledelse, social arv, fantastiske

stemmer og vilje af st l.

Den tredje mest sete

dokumentarÞlm i

biograferne de seneste

to r i Danmark.

MIDT&VESTJYSK MEDIEFOND

BioCity i Aarhus, Aalborg, Odense & Esbjerg, Nyborg Kino 1 + 2, S¿nderborg Kinorama, Grenaa Kino 1 &

2, Haderslev Kosmorama, Toftlund Biograf, Ikast Bio, Slangerup Bio, Ry Biograf, Farum Grafen, Biografen

Stege, Nyk¿bing Falster Scala Bio, Frederikshavn Palads Teatret, Panorama i Fredericia & Middelfart, Ker-

teminde Kino, Hiller¿d Caf Slotsbio, Odder Bio, Gudhjem Scala, Varde Bio, Vordingborg Biograf-Cafeen,

Haslev Bio, K¿benhavn Vester Vov Vov. Flere f¿lger.

Se opdateret spilleplan p www.enstemmeforlivet.dk

Se ogs

MIDT&VESTJYSK MEDIEFOND

MIDT&VESTJYSK MEDIEFOND


Ny inspiration fra Kirkefondet

Må din vej gå dig i møde

Kirkefondet har i samarbejde med »I Mesterens

Lys« udgivet en cd og bog med sange og liturgier

fra Iona Community og den keltiske tradition.

Bogen indeholder 40 sange med noder samt

forslag til en række liturgier med bønner og

velsignelser. Materialet er fortrinsvis fra Wild

Goose Resource Group/Iona Community, men

der er også en række ældre, keltiske tekster

med nye danske melodier.

Cd’en med 15 sange fra bogen er indspillet af

»Vindens vej« (læs mere på www.vindensvej.dk).

Cd - kr. 150,-. Bog - kr. 168,-. Sæt med 20 bøger og 1 cd - kr. 3000,-

Gospelhåndbogen

»Gospelhåndbogen« er en inspirations- og håndbog

fyldt med spændende forslag til, hvordan man kan

undervisningen, eller hvordan man starter et gospelkor

i kirken.

De mange konkrete eksempler på gospelliturgier,

workshopskabeloner og koncertformer er gode redskaber,

der gør det let for organister, præster, gospel-

Bogen er skrevet af Lars Jochimsen, der er gospelinstruktør og underviser

med stor erfaring i at arbejde med gospelmusik i folkekirkeligt regi.

96 sider - kr. 149,-

Læs mere på www.kirkefondet.dk

Peter Bangs Vej 1F, 2000 Frederiksberg

Tlf. 33 73 00 33, Fax 33 73 00 30, e-mail: kirkefondet@kirkefondet.dk

381


382

Koncerter

af alle slags

og i alle prislag

- vælg i ro og mag!

www.kirkekoncert.dk

125 udbydere med 341 koncertforslag

- alle oplysninger gratis til rådighed!

Kom på siden

eet år m/foto,

præsentation af

dig selv og max

5 koncertforslag

for kun 625 kr.

Kontakt:

Esben Andersen

tlf. 8626 0023

eller skriv til:

postmaster@

kirkekoncert.dk


NY CD: Between Traditions

Nordisk lyrisk jazz kombineret med danske salmer, kristen

arabisk kulturarv og jødisk klezmermusik

Musikken er inspireret af kulturer og religiøse traditioner fra det meste af kloden

BOOKING AF KIRKEKONCERTER MED 4-5-6 MEDVIRKENDE:

Mads Granum tlf. 2682 2684 mads@madsgranum.dk www.madsgranum.dk

Fotograf: Johan Rosenmunthe

KØB OG BESTILLING AF CD:

Bethesdas Boghandel

Rømersgade 17, 1362 København K

www.bibelselskabet.dk

Se musikvideo på YouTube. Søg: Mads Granum

PO SEP 2009.indd 1 07/08/09 16.48

383


Generelt om de opslåede stillinger

Opslået 1. september 2009. Udløber 22. september 2009 med mindre andet fremgår af

stil lings op slaget.

FPO’s medlemmer må kun søge organiststillinger, der opslås i PO-bladet. Ved ansættelse

i en kirkefunktionærstilling skal menighedsrådet sammen med stillingsindehaveren

udfærdige regulativ for stillingen. Organister bør, inden de underskriver et sådant

regulativ, sende dette til FPO for kontrol af indholdet. Er der tvivlsspørgsmål, kan man

ringe til kontoret, men i alle tilfælde bør en kopi af det færdigforhandlede regulativ

indsendes hertil, in den organisten skriver under.

Gældende for PO-stillinger

Ansøgere skal have bestået Præliminær Orgelprøve.

Ansættelsesvilkår

Pr. 1. juli 2005 har Kirkeministeriet fjernet muligheden for at ansætte organister som

tjenestemænd. Alle PO-stillinger besættes herefter på tjenestemandslignende vilkår.

Hvis en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som

tjenestemand, uanset at den opslående stilling er på tjenestemandslignende vilkår.

Der kan på et senere tidspunkt ske ændringer i aflønnings- og ansættelsesformerne.

PO-stillinger indplaceres alt efter stillingsindhold i én af de følgende løngrupper:

Lønramme 23-26

med et rådighedstillæg på p.t. kr. 18.427,44.

Lønramme 14-17-20

med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 25.385,97 samt rådighedstillæg

på kr. 18.427,44.

Lønramme 12-17

med et kvoteret kvalifikationstillæg på kr. 25.385,97 samt rådighedstillæg

på kr. 18.427,44.

Tjenestemandslignende stillinger

Der tages forbehold for senere ændring af aflønnings- eller ansættelsesform.

Tjenestemandsstillinger

Ansættelse vil finde sted med folkekirken som ansættelsesområde.

384

S T I L L I N G E R


S T I L L I N G E R

Lønramme 14-17-20

ORGANIST veD FeRSLev, DALL OG vOLSTeD KIRKeR

Stillingen som organist ved pastoratet Ferslev, Dall, Volsted kirker (cirka 10 kilometer

fra Aalborg) bliver ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2009.

Ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår og aflønnes efter lønramme 14–17–

20 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Der ydes et årligt rådighedstillæg

og PO-tillæg. Stillingen er en 100%-stilling.

Ansøgeren skal have bestået Præliminær Orgelprøve eller tilsvarende uddannelse i

udlandet.

Pastoratet har et børne- og ungdomskor på p.t.13 medlemmer, som ledes af organisten.

Nærmere oplysning om stillingens indhold fås ved henvendelse til formanden for

Ferslev Menighedsråd, tlf. 98383 304.

Ansøgningen skal være formanden for Ferslev Menighedsråd, Kjeld Fruensgaard,

Hestehaven 20, Ferslev, 9230 Svenstrup J, i hænde senest den 20. september 2009.

ORGANIST veD HORNBæK OG TåNuM

Stillingen som organist ved Hornbæk og Tånum kirker opslås hermed. Stillingen ønskes

besat hurtigst mulig.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår og aflønnes efter lønramme 14-17-20

for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken

Aflønning finder sted med en kvote på for tiden 85% af lønnen ifølge lønrammen.

Der ydes et årligt rådighedstillæg med et grundbeløb på (pr. 1. oktober 1997) kr.

14.300,00., reguleret til kr. 18.427,38 samt et årligt PO-tillæg med et grundbeløb på (pr. 1.

oktober 1997) kr. 19.700,00., reguleret til kr. 25.385,97. PO-tillægget er kvoteret og vil

således udgøre kr. 21.578,07, svarende til 85%.

Ansøgere skal have bestået Præliminær Orgelprøve eller have tilsvarende uddannelse

i udlandet.

385


S T I L L I N G E R

Vores nye organist vil blive en del af et team, som består af præster og betjening ved

pastoratets 5 kirker.

Ansættelsen lyder på Hornbæk og Tånum kirker; men vi forudsætter at pastoratets 2

organister har et godt og frugtbart samarbejde, hvilket også betyder fleksible arbejdsvilkår

for organisterne.

Vi lægger vægt på, at vores nye organist prioriterer såvel den musikalske kvalitet, som

de nye arbejdsformer og musikalske vilkår, der skal til for at komme den moderne

menighed i møde. Vi benytter os meget af nye salmer og vil gerne udvide vores musiske

muligheder yderligere. Det er vigtigt, at du er åben og engageret i at gøre vores

kirker til levende og imødekommende rum, hvor kristendomsforkyndelsen er nutidig og

vedkommende.

Vi har en ansvarlig, positiv og humoristisk tone og arbejdsfacon i pastoratet, og vi

forventer, at det også er en del af din arbejdsmetode. Reglerne om indhentelse af

børneattest vil finde anvendelse ved ansættelse i stillingen.

Ansøgninger sendes til Hornbæk Menighedsråd, Kirkekontoret, Niels Ebbesens Vej 4,

8920 Randers NV eller email bjjo@post3.tele.dk. Ansøgningen skal være modtaget

senest den 22. september 2009 kl. 12.00.

Samtaler med udvalgte ansøgere vil blive afholdt den 27. september 2009.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos Sognepræst Dorthe Jørgensen, tlf. 8642

0560, formand for Hornbæk Menighedsråd Bent Olufsen, tlf 8641 5029 eller for Tånum

Menighedsråd Niels Erik Nielsen, tlf 8645 4238.

.

ORGANISTASSISTeNT I veJLe ScT. NIcOLAI SOGN

En stilling som organistassistent i Vejle Sct. Nicolai Sogn, Vejle Provsti, Haderslev Stift,

er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2009 eller snarest derefter. Kvote 100%.

Ansættelsen vil efter omstændighederne kunne finde sted efter den nye overenskomst.

Aflønning efter gældende regler m.h.t. kvalifikationer.

Sct. Nicolai Sogn er Vejles centrale og sydlige bysogn med Sct. Nicolai Kirke fra 1250,

Søndermarkskirken fra 1943 og Løget Kirke fra 2004.

I sognet er ansat 3 organister med fuldtidsbeskæftigelse.

386


S T I L L I N G E R

Organisterne betjener sognets 3 kirker samt 3 kapeller, 3 plejehjem og Vejle Sygehus.

Organiststillingen er fortrinsvis tilknyttet Søndermarkskirken hvor der er et orgel, bygget

af Bruno Christensen i 1986 på 12 stemmer, 2 manualer og pedal.

I Løget Kirke, er der et midlertidigt orgel med 5 stemmer, 1 manual., bygget af Carsten

Lund. Et nyt orgel på cirka 14 stemmer, 2 manualer og pedal forventes inden for en

overskuelig fremtid.

Sct. Nicolai Kirke har et orgel på 30 stemmer, 3 man. og ped. bygget af Frobenius i 1968.

Sct. Nicolai Kirke har desuden et stort koncertklokkespil med 48 klokker støbt af

Eijsbouts i Holland.

I sognet er der korarbejde med korskole for børn og unge i alderen 8-25 år, opdelt i et

aspirantkor, forskolekor, drengekor, pigekor og ungdomskor. Der er i alt cirka 60 kormedlemmer.

Vi ønsker os en person, som kan samarbejde om gudstjenester og kirkelige handlinger

med sognets 4 præster og øvrige personale. Samt en, der positivt vil gå ind i opgaver

som korleder, koncertarrangør, koncertgiver med kor, orgel og klokkespil i samarbejde

med sognets to øvrige organister.

Organisten kan forvente selvstændige opgaver inden for alle områder af det samlede

organistembede.

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til organist Lene Christiansen, tlf. 2092

3139 eller organist Erik Kure, tlf. 3026 0150.

Regulativet kan rekvireres hos kordegnen på Kirkekontoret, tlf. 7582 0919.

Skriftlig ansøgning sendes til Sct. Nicolai Sogns menighedsrådsformand Kurt Bech

Rasmussen, Polarvej 36, 7100 Vejle. Ansøgningsfrist er den 22. september 2009.

ORGANISTASSISTeNT veD SKT. NIKOLAI KIRKe I HOLBæK

Stillingen som organistassistent ved Skt. Nikolai Kirke i Holbæk er ledig og ønskes

besat snarest muligt. Kvote 85%.

Vi søger en organist, som er indstillet på at arbejde i et aktivt sogn med mange tjenester

og stor aktivitet. Til gengæld tilbyder vi et spændende miljø med mange musikalske

udfordringer.

Organistassistenten skal spille til bisættelser og begravelser på Margrethekapellet.

Margrethekapellet er et moderne kapel med gode faciliteter, og assistentens kontor er

placeret her.

387


Orglet har 14 stemmer og er bygget af orgelbygger Gunnar Husted i 1998.

Der lægges vægt på, at ansøgeren har korerfaring, idet der ved Skt. Nikolai Kirke er stor

koraktivitet. Der er børnekor, ungdomskor, voksenkor samt korskole – i alt cirka 80

personer, som er tilknyttet korarbejdet. Herudover er der et hverdagskor på tre sangere,

som er fast tilknyttet ved bisættelser/begravelser og bryllupper.

Organistassistenten leder børnekor og korskole og medvirker som akkompagnatør for

ungdomskor og voksenkor. Korarbejdet varetages og tilrettelægges i samarbejde med

hovedorganisten.

Det påhviler assistenten at vikariere på hovedorganistens ferie-og fridage.

Stillingen omfatter desuden plejehjemsgudstjenester og konfirmandundervisning.

Skt. Nikolai Kirkes hovedorgel er bygget af Th. Frobenius og har 41 stemmer. Kirkens

kororgel på 5 stemmer er bygget af Carsten Lund.

Ansøgningen sendes til Skt. Nikolai menighedsråd i Holbæk v/ formand Hanne Korsby,

Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk.

Nærmere oplysninger samt stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til organist

Jytte Lundbak på telefon 3026 1837.

Ansøgningsfrist den 22. september 2009. Ansættelsessamtaler snarest herefter.

Honorarlønnede stillinger

ORGANIST veD KASTRuP KIRKe veD vORDINGBORG

Vi søger en honorarlønnet organist, da vores nuværende organist flytter fra området.

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2009 eller snarest derefter.

Oplysninger om stillingens indhold og aflønning kan hentes hos regnskabsfører Jette

Lorentsen, tlf. 2871 8663. Sidste frist for ansøgning er den 11. september 2009

Ansøgningen sendes til Birgit Larsen, Damvænget 3, 4760 Vordingborg, tlf. 5537 3774.

Yderligere oplysninger kan hentes hos sognepræst Anna Birgit Thyssen, tlf. 5537 0265.

388

S T I L L I N G E R


S T I L L I N G E R

ORGANIST veD ALMIND OG vIuF KIRKeR

Stillingen som organist ved Almind og Viuf sogne, Kolding Provsti, er ledig til besættelse

den 1. oktober 2009.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår. Der er i øjeblikket en ny overenskomst på vej

med forventet ikrafttræden den 1. september 2009. Lønindplacering sker forventeligt

efter uddannelse og principperne for Ny-Løn.

Stillingen indeholder blandt andet børnekor med korskole. Organisten medvirker ved

undervisning af minikonfirmander og alle øvrige kirkelige handlinger

Stillingens omfang er opgjort til 18,5 timer pr. uge (svarende til 50%).

Vi ønsker en dygtig og fleksibel organist, der vil medvirke til at skabe udvikling i menighedslivet

i sognene og gerne bidrage med ideer hertil

Reglerne om indhentelse af børneattest vil finde anvendelse ved ansættelse i stillingen.

Ansøgninger skal være formand for Viuf Menighedsråd, Bent E. Nielsen, Hovedvejen 7,

6052 Viuf, i hænde senest 22. september 2009 kl. 18.00.

Nærmere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan fås hos Bent E. Nielsen,

Hovedvejen 7, 6052 Viuf, tlf. 7556 1117 / 2087 1117.

Ansøgningsfrist: 22. september 2009.

DOKS-stillinger

Genopslag

ORGANISTASSISTeNT veD HADeRSLev DOMSOGN

Stillingen som organistassistent i Haderslev Domsogn er ledig til besættelse.

Ansættelsen er i kvote 80% + rådighedstillæg. Menighedsrådet er indstillet på eventuelt

at hæve kvoten til 90%.

Aflønning vil ske efter forhandling i henhold til gældende overenskomst og på baggrund

af ansøgerens uddannelse og kvalifikationer.

Tjenesten omfatter gudstjenester og kirkelige handlinger i Domkirken, Hertug Hans

389


Kirke og Assistenskirkegårdens kapel. Organisten deltager i domsognets korarbejde,

koncertvirksomhed og kirkelige aktiviteter - herunder babysalmesang - i et omfang,

der fastsættes i stillingens regulativ.

Haderslev domsogn har rige kirkemusikalske traditioner, både hvad angår gudstjeneste

og koncertvirksomhed. Der er fremragende musikrum og instrumenter til disposition,

og der udfoldes en vidtforgrenet korvirksomhed bestående af korskole, ungdomskor,

drengekor, kantori samt lønnet domkor. Organistassistenten forventes at kunne indgå

i alle disse områder og i den forbindelse at have solide og alsidige kvalifikationer som

repetitør og akkompagnatør samt at kunne varetage selvstændig ledelse af korskolen.

Stillingen ønskes besat med en organist, der lever op til vore forventninger om et højt

fagligt niveau, en bred musikalsk interesse og vilje til samarbejde med organistkolleger,

præster og menighedsråd omkring videreudvikling af det musikalske arbejde i

domsognet.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til domorganist Svend Prip, tlf. 7452

3644/ 7452 5610, og menighedsrådets formand, Ingrid Vilslev, tlf. 7453 4565.

Se endvidere www.haderslevdomsogn.dk.

Ansøgningen sendes til Haderslev Domsogns Menighedsråd, Domkirkepladsen 3, 6100

Haderslev. Ansøgningsfrist 22. September 2009.

ORGANIST veD NøRRevANGSKIRKeN I SLAGeLSe

Stillingsoplysninger: Barselsvikariat, lønramme 16-21-29-31.

Stillingsstørrelse: 60%.

Status: Tjenestemandslignende.

Ansøgningsfrist: 15. september 2009.

Nørrevangs Sogn, Slagelse Provsti, Roskilde Stift, søger en barselsvikar for organisten

pr. 8. oktober 2009 og et halvt år frem med mulighed for forlængelse.

Nørrevangskirken er et bysogn med cirka. 7.500 indbyggere. Der er udover organisten

ansat en organistassistent, 2 præster, kordegn, og 2 kirketjenere.

Der hersker en god samarbejdsånd mellem de ansatte, og der afholdes ugentligt

kalendermøde.

Kirkens orgel er fra 1991 og er bygget af P.G. Andersen og er på 21 stemmer fordelt på

to manualer og pedal.

390

S T I L L I N G E R


S T I L L I N G E R

I sognegården er der organistkontor. I kirkens kælder har korene øverum.

Organisten og organistassistenten sørger på skift for musikledsagelse til alle højmesser,

gudstjenester og andagter i kirken samt til kirkelige handlinger. De fleste kirkelige

handlinger finder sted på Slagelses to kapeller. Der er en månedlig plejehjemsgudstjeneste

og en ugentlig sygehusgudstjeneste.

Organisten leder kirkens Aspirantkor, organistassistenten leder Spirekoret. Kirken har

desuden et Pigekor, der under organistens barselsperiode ledes af ekstern korleder.

Pigekoret synger desuden til alle højmesser, gudstjenester og bryllupper. Aspirantkoret

medvirker til enkelte højmesser. Organisten står desuden for Babysalmesang og

Musikalsk Legestue.

Organisten planlægger og afvikler koncerter i kirken i samarbejde med kirkens musikudvalg.

Menighedsrådet er også interesseret i ansøgninger, hvor ansøgeren ikke nødvendigvis

vil/kan påtage sig alle organistens arbejdsopgaver.

Nærmere oplysninger kan fås hos menighedsrådet personalekontaktperson Bent Rytz,

tlf. 5852 7833 / 2966 7746 eller organist Signe Bech Schnedler, tlf. 5850 0909/ 5858

6328.

Ansøgninger mærket „Organistvikar” sendes til: Nørrevangskirken, Nørrevangstorvet

1-3, 4200 Slagelse.

391


392


Inge Hermann, organist. Repertoire fra alle

tidsperioder med hovedvægt på den tidlige

musik og barokmusik.

Kirkemusikalsk diplomeksamen fra Vestjysk

Musikkonservatorium i 2001 og solistuddannelse

fra Sweelinck konservatoriet i

Amsterdam i 2005.

Orgelkoncerter

Sang og orgel

Sara Fiil, sopran, tog diplomeksamen i sang fra Vestjysk

Musikkonservatorium i 2004. I 2006 stiftede hun

kompagniet ”Den Rullende Opera”, hvor hun er daglig

leder.

Sammen med Inger Kold og Inge Hermann opfører Sara

Fiil ”Stabat Mater Dolorosa” af G.B. Pergolesi. Det er et af

de smukkeste påskeværker. Teksten beskriver Jomfru

Marias sorg, da hun står ved Jesu korsfæstelse langfredag.

Vibeke Astner har kirkemusikalsk

diplomeksamen fra Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium samt

solistuddannelse fra Sweelinck

konservatoriet i Amsterdam.

Inger Kold, mezzo-sopran, tog diplomeksamen i sang fra

Vestjysk Musikkonservatorium i 2003 og debuterede fra

samme sted i 2006. Koncertvirksomhed især inden for

kirkerepertoiret.

Inger Kold og Inge Hermann byder på smukke og varierede

programmer til enhver tid i kirkeåret.

4 hænder og 4 fødder

Anderledes orgelkoncert. Originalværker og

transkriptioner for 2 organister ved 1 orgel. Musik af

Mozart, Händel, Bach og Hakim.

Vibeke Astner og Inge Hermann ved orglet.

For nærmere oplysninger, kontakt Inge Hermann

Tlf. 21 63 39 46 · E-mail: hermann.inge@gmail.com

Læs mere på www.ingehermann.dk

393


394

D A G B O G & K A L E N D E R

Adresseændringer

Annelise Corydon Frederiksen, Grønnevej 33, Hosby, 7130 Juelsminde

Anni Podrugatsch, Vardevej 78, 7100 Vejle

Erling Krog, Kildevænget 5, Indelukket, 4550 Asnæs

Elena G. Iversen, Midtfløjene 2., st. tv, 2700 Brønshøj

udmeldelser

Bente Præstholm Sørensen Nørregade 5, 7430 Ikast, afmeldt pr. 1. oktober 2009

Mette Kleisby Kraksvej 8, 4200 Slagelse, afmeldt pr. 1. oktober 2009

Kirsten Kjær Vestervej 38, 4960 Holeby, afmeldt pr. 1. oktober 2009

udnævnelser

Rolf Ruggard, ansat ved Tversted, Sørig og Uggerby

Jan Winkler, ansat ved Hårslev, Ting Jelling og Krummerup pr. 1. august 2009

Runde fødselsdage

Henriette Hoppe, Bejsnapvej 21 6870 Ølgod, 50 år den 14. september

Lars Reinholt Madsen, Hornumvej 2 A 8783 Hornsyld, 50 år den 22. september

Birger Nymand, Ålholmparken 74 3400 Hillerød, 60 år den 20. september

Kalender >

copenhagen International Organfestival: Tirsdag den 22. - tirsdag den 29.

oktober.

Salmer i dans og bevægelse, med skolebørn: 6 fredage i ulige uger fra 11.

september Underviser: Anne-Mette Riis. Sted: Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde.

Kursus i korledelse for PO-organister: oktober-november, fra 20. oktober

Underviser: Per Enevold. Sted: 3 tirsdage i Roskilde, 1-2 fredag + lørdage i Trinitatis,

København

Arrangør: Sjællands Kirkemusikskole

FPOs årsstævne: Søndag den 16. - onsdag den 19. maj 2010 på Radisson SAS Hotel

Silkeborg.


A D R E S S E R & N U M R E

FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE

ORGANISTER, FPO

Kløvervej 28 A, 7190 Billund

Tlf. 7665 9560, fax. 7665 9563

Postgiro: 400 0935

Sekretariatsleder: John Poulsen

E-mail: fpo@fpo.dk

Sekretær Birthe Stenderup-Hansen

E-mail: birthe@fpo.dk

Kontortid: Mandag - torsdag kl. 10 - 13

www.fpo.dk

FPO’S BESTYRELSE

Formand

Anders Thorup

Hagesvej 6, 4900 Nakskov

Tlf. 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor)

E-mail: fpo@nakskovnet.dk

Næstformand

Knud Damgaard Andersen

Thyrasvej 10, 7760 Hurup Thy

Tlf. 9795 2726

E-mail: knud.damgaard@mail.dk

Kasserer

Preben Berg

Spangsvej 39, Paarup, 5210 Odense NV

Tlf. 6616 0025

E-mail: pberg@post4.tele.dk

Sekretær

Helle Zederkof

Vedøvej 1, 8560 Kolind

Tlf. 8639 1036

E-mail: hellez@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer

Poul Lumbye

Svenstrupvej 26, 5260 Odense S

Tlf. 6615 3512

E-mail: poullumbye@webspeed.dk

Kenn Therkelsen,

Soluret 31, 5220 Odense SØ,

Tlf. 5695 4016

E-mail: kenn-therkelsen@jubii.dk

Henriette Hoppe

Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod,

Tlf. 7524 5215

E-mail: medumgaard@email.dk

FPO’S TILLIDSREPRÆSENTANTER

Københavns Stift

Kenn Therkelsen, tlf. 2960 0683

Helsingør Stift

Ellen Lorentzen, tlf. 4870 5915

Lisbeth Hegelund, tlf. 3324 5513

Roskilde samt Lolland-Falster stifter

Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170

Steffen Nørgaard, tlf. 5783 5020

Kirsten Thorup, tlf. 5492 0059

Fyens Stift

Neel Buur, tlf. 6596 0343

Poul Lumbye, tlf. 6615 3512

Bodil Olsen, tlf. 6261 1972

Viborg Stift

Nils Henrik Wyke, tlf. 9712 7787 / 9721 5341

Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 9664 3512

Poul Mørk-Hansen, tlf. 7577 0775

Århus Stift

Helle Zederkof, tlf. 8639 1036

Christian Holdensen, tlf. 8685 3748

Ribe Stift

Mette Nørup, tlf. 7512 8523

Henriette Hoppe, tlf. 7524 5215

Haderslev Stift

Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf. 7556 5188

Thilde Madsen, tlf. 9857 4297

Aalborg Stift

Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464

Anton Schmidt-Jakobsen, tlf. 2171 8814

Anne Elisabeth Appel, tlf. 9821 7019

ØVRIGE ADRESSER

Funktionærernes og tjenestemændenes fællesarbejdsløshedskasse

(FTF-A), Snorresgade 15, 2300

København S., tlf. 70131312,

www.ftf-a.dk

Tjenestemændenes Forsikring, Klausdalsbrovej 601,

2750 Ballerup, tlf. 7033 2828, www.tjm-forsikring.dk

Tjenestemændenes Låneforening,

H.C. Andersens Bou levard 38, 1553 København V, tlf.

3312 3228, www.tjlaan.dk

395


Returadresse:

FPO

Kløvervej 28A

7190 Billund

Foto: Lars Sømod

I Christianshavnerkirken Vor Frelsers er brødrene Botzens orgel fra 1698 genop-

stået i ny glans. En donation på cirka to millioner kroner fra Augustinusfonden har

sat menighedsrådet i stand til at restaurere facaden, skåret i lindetræ og egetræ af

Christian Nerger i årene 1696-1698. Konservator Ole Dufour har forestået arbejdet

og orgelbygger Mads Kjersgaard har opmålt Københavns ældste facadeprincipaler,

så vi kan lære endnu mere af højbarokkens orgelbygning i Danmark. De tre etager

er afrenset og olieret og resultatet er ligeså appetitligt som en æske fyldt chokolade

- selv Christian V ser helt nyfriseret ud i sin solkongepositur midt i rygpositivet.

Tekst: Lars Sømod, organist, Vor Frelsers Kirke.

More magazines by this user
Similar magazines