Master i Industriel Arkitektur - Kunstakademiets Arkitektskole

karch.dk

Master i Industriel Arkitektur - Kunstakademiets Arkitektskole

MIA

Master i Industriel Arkitektur

En kompetencegivende videreuddannelse

med fokus på markedsteori,

procesledelse og teknologistyring

i det industrielle byggeri


INDHOLD

MIA-uddannelsens formål

Målgruppe, adgangskrav og niveau

Uddannelsens indhold og form

1. semester

2. semester

3. semester

Masterafhandling

Følgegruppe

Opgaver og bedømmelse

Praktiske oplysninger

Forside: Kunsthaus Bregenz, Peter Zumthor 1997

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14


MIA-UDDANNELSENS FORMÅL MÅLGRUPPE, ADGANGSKRAV OG NIVEAU

MIA - Master i Industriel Arkitektur er en kompetencegivende videreuddannelse med

fokus på markedsteori, procesledelse og teknologistyring i det industrielle byggeri. Uddannelsen

er udviklet på Kunstakademiets Arkitektskole, i regi af Center for Industriel

Arkitektur (CINARK). Uddannelsen er beskrevet i tæt dialog med virksomhedsledere fra

byggeriet samt på baggrund af interviews blandt potentielle brugere.

Byggebranchen bliver i stigende grad udfordret til at levere produkter der taler til et marked

med forskellige og mere omskiftelige behov end tidligere. Behovet for fl eksible systemløsninger

stiller nye krav til byggeriets produktudviklere om markedsindsigt, teknologistyring

og tværfaglig videndeling. MIA-uddannelsens hovedformål er at imødekomme disse

tendenser og udfordringer via et to-årigt uddannelsesforløb, hvis hovedformål er at:

- styrke deltagerens indsigt i byggeriets markeds-, organisations- og produktionsvilkår,

med særlig vægt på udvikling og fremstilling af nye bygningskomponenter

på alle arkitekturens skalatrin.

- ruste deltageren til at følge og lede integrerede designprocesser fra idéudvikling

til produktion, slutprodukt og afsætning.

- skabe internationalt perspektiv samt at gøre deltageren i stand til at

spænde bredere og indgå proaktivt i nye tværfaglige samarbejder.

- styrke de implicerede virksomheders position i byggeriets teknologiske

og industrielle udvikling samt at bidrage til en styrkelse af dansk byggeris

internationale gennemslagskraft.

4 5

MIA-uddannelsen er et tilbud til alle ansatte i byggeriet som ønsker at få styrket og perspektiveret

deres faglighed i lyset af arkitekturens stigende industrialisering og systemorientering.

Uddannelsen har et internationalt sigte og henvender sig til en bred deltagerkreds,

der med forskellig baggrund og optik har berøring med innovation og produkudvikling i

byggeriet. Derved sigter uddannelsen imod at blive en tværfaglig læringsbase og en netværksfremmende

brobygger imellem byggeriets udviklingsorienterede parter.

Optagelse på MIA-uddannelsen kræver mindst tre års erhvervserfaring efter endt videregående

eller mellemlang uddannelse som ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør, designer

eller tilsvarende relevant universitær, akademisk eller ehvervsakademisk uddannelse. På

grundlag af en individuel vurdering kan der gives adgang til uddannelsen for ansøgere,

der ikke opfylder betingelserne, men som af andre årsager skønnes at have forudsætninger

for at gennemføre uddannelsen.

Udvælgelsen af deltagerne foretages af et optagelsesudvalg fra Kunstakademiets Arkitektskole

og sker på baggrund af en vurdering af ansøgernes kvalifi kationer samt under hensyntagen

til at skabe en dynamisk og bredt favnende, tværfaglig holdsammensætning.

MIA - Master i Industriel Arkitektur ligger på niveau med internationale standarder, kendt

fra eksisterende MBA- og masterprogrammer. Uddannelsen er normeret til et års fuldtidsstudie

fordelt over to år, svarende til 60 ECTS-point.

MIA-uddannelsen er godkendt af Kulturministeriet og udbydes i henhold til lov nr. 488 af 31.

maj 2000, om erhvervsrettet videregående uddannelse for voksne, samt bekendtgørelse nr.

1089 af 16 november 2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område.


UDDANNELSENS INDHOLD OG FORM

MIA-uddannelsens faglige indhold omhandler markeds- og innovationsstrategier inden

for produkt- og systemudvikling, herunder nye produktionsformer, nye materialetyper og

deres anvendelsesmuligheder samt optimerede organisations- og samarbejdsformer, procesledelse,

økonomistyring og teknologistyring. Dertil kommer løbende perspektivering

igennem relaterede fi losofi ske tankeformer samt kurser i nogle mere generelle færdigheder,

så som læseteknik, skrive- og rapportteknik, patentregler mv. Deltagerne vil desuden

jævnligt få tilbudt forelæsninger i almen arkitekturteori og –historie.

Undervisningen vil primært foregå på Kunstakademiets Arkitektskole, som udbyder, administrerer

og vedligeholder uddannelsen i fagligt regi af CINARK. Der kan forventes 8-10

undervisningsdage pr. semester, fordelt på 4-5 internater der typisk spænder over to hele

hverdage. Hvert semester er i udgangspunktet bygget op omkring fi re undervisningsmoduler,

der forløber parallelt to og to, i et parløb mellem teori og praksis. Modulerne vil

være af ca. 7 ugers varighed, begyndede med et todages internat der gentages fi re uger

inde i forløbet. Undervisningen er teambaseret og vil have form af lærende workshops,

hvor deltagernes erfaringer og viden indgår aktivt. Imellem internaterne arbejdes der individuelt

og gruppevis med teori og casebaserede studier, bakket op af web-baseret vejledning

og dialog. Den casebaserede studieform skal sikre et vedvarende praksisnært fokus

samt at det indlærte løbende implementeres i virksomheden.

Uddannelsen er bygget op over fi re semestre med varierende indhold. De tre første semestre

bliver organiseret under tre overordnede temaer, der fra markedsteori, fi losofi og

praktisk innovation bevæger sig gradvis over i procesledelse og samarbejde og endelig

teknologi og produktion. Uddannelsens fjerde og sidste semester er helliget arbejdet med

den afsluttende masterafhandling, som skrives på baggrund af den akkumulerede viden.

6 7

Undervisningen varetages af højt kvalifi cerede vidensformidlere og konsulenter fra ind- og

udland med forskningsmæssig eller praktisk baggrund i og uden for byggeriet. Der trækkes

på undervisere fra bl.a. Berkeley University of California, Harward Business School,

Copenhagen Business School (CBS), Roskilde Universitets Center (RUC), Danmarks Pædagogiske

Universitet (DPU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Teknologisk Institut

(TI), Arkitektskolen i Aarhus (AAA) og Kunstakademiets Arkitektskole (KA).

Se endvidere side 8-10.

Til uddannelsen knyttes en studieleder samt en fast faglig medarbejder fra Kunstakademiets

Arkitektskole, CINARK, der skal sikre kontinuitet og faglig sammenhæng i uddannelsen.

Der indgår forplejning ved alle programlagte internater og workshops.

1. semester

Forår 2007

marked

relation

innovation

fi losofi

semesteropgave

2. semester

Efterår 2007

procesledelse

samarbejde

international

strategi

semesteropgave

3. semester

Forår 2008

produktion

materialer

teknologi

konfi gurering

semesteropgave

4. semester

Efterår 2008

masterafhandling

forsvar

graduering


1. SEMESTER 1.2.2007 - 30.6.2007

Hovedindholdet af første semester vil fokusere på markedsmekanismer, relateret til udvikling

og afsætning af komponenter og byggesystemer lokalt og globalt. Markedsmodulerne

suppleres med målingerer af innovationsdygtighed i deltagernes egne virksomheder,

teambaserede øvelser i basale innovationsstrategier samt undervisning i fi losofi ske

tankeformer, afl edt af temaerne industrialisering, marketing og innovation. For at sikre

en begrebsmæssig fasthed vil fi losofi undervisningen endvidere danne en rød tråd gennem

hele uddannelsen.

Semestret tager afsæt i et introseminar, hvor holdet sammenrystes og uddannelsens faglige

fokus uddybes og diskuteres i forhold til holdets konkrete perspektiver. Den afsluttende

semesteropgave tager afsæt i forholdet mellem innovation og marketing, knyttet an til konkrete

cases i deltagernes virksomheder. Semesteropgaven løses individuelt eller i teams.

Introseminar, 1.-2. februar

Læsekursus, Hurtig og Effektiv Læsning, 8.-9. februar

Modul 1.1 A, 15.2. & 15.3, Emne: Relationel marketing

Modul 1.1 B, 16.2. & 16.3, Emne: Innovationsmåling

Modul 1.2 A, 12.4. & 10.5, Emne: Innovation i praksis

Modul 1.2 B, 13.4. & 11.5, Emne: Filosofi ske tankeformer og industrialisering

Semesteropgave, afl everes 22.6., returneres 29.6.

Undervisere, bl.a.:

Lars Mikkelsen, cand. merc., MBA, (CBS).

Thomas Ritter, cand. merc., Ph.D., professor, (CBS).

Henrik Herlau, ingeniør, p.hd. centerleder, lektor, , (CBS).

Steen Nepper Larsen, fi losof, ekstern lektor, (RUC, CBS).

Jens Erik Gram, arkitekt, konsulent (ArkiGram).

W. Mike Martin, Professor of Architecture, Berkeley University of California.

8 9

2. SEMESTER 23.8.2007 - 30.1.2008

På andet semester rettes fokus mod projektledelse og samarbejsformer i byggeriet. Der fokuseres

på de procesmæssige forudsætninger og strategier der styrer produktets udvikling

og produktion, perspektiveret af forskellige teoretiske positioner inden for procesledelsesteori.

Kurserne vil kredse om proceskvaliteter i byggeriets og produktudviklingens tidlige

faser samt om kreativ mødekultur, relateret til innovation og produktudvikling.

På semestrets anden del fokuseres på internationale positioner inden for procesdesign og

innovation i kreative miljøer.

Den afsluttende semesteropgave baserer sig på et casestudie af en virksomhed eller et

partnerskab, hvis proces- og udviklingsstrategier evalueres i forhold til produkternes brugerfl

eksibilitet samt deres økonomiske, kvalitative og æstetiske bæredygtighed.

I forløbet indgår en studierejse til et internationalt brændpunkt for højt udviklet industrialiseret

arkitektur.

Modul 2.1 A, 23.8 & 27.9, Emne: Procesledelse i byggeriet

Modul 2.1 B, 24.8 & 28.9, Emne: Organisation, samarbejde og lærende mødekultur

Studierejse, 10. - 16. september

Modul 2.2 A, 25.10 & 22.11, Emne: The proces of Architectural design

Modul 2.2 B, 26.10 & 23.11, Emne: Innovation in creative context

Semesteropgave, afl everes 18.1.08, returneres 25.1.08

Undervisere, bl.a.:

Robert D. Austin, Technology and Operations Management, Harward Business School.

Lene Dammand Lund, arkitekt, MBA, adm. direktør (SLA A/S).

Nina Tange, projektleder, (Learning Lab Denmark, DPU).

Sven Bertelsen, Ingeniør, ekt. lektor, DTU, Senior research Advisor, Lean Construction – DK..

Steen Nepper Larsen, fi losof, ekstern lektor, (RUC, CBS).


3. SEMESTER 31.1.2008 - 30.6.2008

Det tredje trin i uddannelsens temarække går tæt på produktudvikling i praksis. På baggrund

af den hidtil opnåede viden om marketing, innovation og procesdesign, retter deltagerne

nu fokus mod et konkret produkt, der kan spænde lige fra mindre delkomponenter

til komplette facade- eller apteringssystemer, så vidt muligt med berøring til egen

virksomhed.

Forløbet bakkes op af undervisning i nye materialetyper, produktionsforståelse, teknologistyring

samt IT-baseret produktkonfi gurering, formoptimering og 3D-modelling. Det

praktiske feltarbejde appellerer til at samarbejde i mindre, kompetencedelte grupper.

Tredje semester er under udvikling og forventes at blive styrket med internationale forelæsere

og undervisere.

Modul 3.1 A, 31.1 & 28.2. Emne: Nye materialer og nye produktionsformer

Modul 3.1 B, 1.2. & 29.2. Emne: 3D-modelling, Digital produktion

Modul 3.2 A, 27.3 & 24.4. Emne: Praktisk produktudvikling

Modul 3.2 B, 28.3 & 25.4. Emne: Teknologistyring, konfi gurering og formoptimering

Semesteropgave, afl everes 20.6., returneres 27.6.

Undervisere, bl.a.:

Per Kortegaard, arkitekt maa, lektor, Arkitektskolen i Aarhus.

Karl Christiansen, arkitekt maa, lektor, Arkitektskolen i Aarhus.

Jens Erik Gram, arkitekt, konsulent (ArkiGram).

Mads Georg Jensen, cand. merc., virksomhedskonsulent.

Steen Nepper Larsen, fi losof, ekstern lektor, (RUC, CBS).

Endvidere ventes yderligere to udenlandske undervisere tilknyttet

10 11

MASTERAFHANDLING 1.8.2008 -30.1.2009

Den afsluttende masterafhandling kan kun udarbejdes på baggrund af gennemførsel og

beståelse af de tre foregående semestre. Masterafhandlingen tager udgangspunkt i den viden

der er akkumuleret gennem de foregående studier og opgaver og skal rumme en formuleret

strategi for innovativ produktudvikling inden for egen eller beslægtet virksomhed.

Arbejdet med masterafhandlingen indledes med en workshop hvor de enkelte afhandlinger

programmeres og hvor der indgår undervisning i afhandlingsmetodik og skriveteknik.

Undervejs i processen indgår tre opfølgningsmøder, hvor masterafhandlingens tekniske

og faglige udfordringer diskuteres i plenum og i grupper.

Arbejdet med masterafhandlingen følges af vejledere, udpeget individuelt efter den enkelte

kandidats faglige fokusområde.

Masterafhandlingen bedømmes med karakter af et hold af undervisere tilknyttet uddannelsen

samt af en eksternt udpeget bedømmer. En bestået masterafhandling giver ret

til at anvende titlen MIA - Master i Industriel Arkitektur/MIA - Master of Industrialised

Architecture.

Opstartsworkshop, 21.-22.8, Afhandlingsteknik, programmering af masterafhandling

25.9, 30.10, 11.12: Opfølgningsmøder vedr. masterafhandlingen.

5. januar 2009: Masterafhandlingen afl everes

Uge 5, 2009: Masterafhandlingen forsvares og bedømmes.

Undervisere og vejledere:

Udpeges individuelt efter deltagernes faglige fokus.


FØLGEGRUPPE

MIA-uddannelsen har tilknyttet en følgegruppe bestående af ledende nøglepersoner fra

centrale organisationer og innovative erhvervsvirksomheder. Følgegruppens rolle er igennem

løbende møder at sikre det højeste faglige niveau samt at uddannelsens indhold afspejler

byggeriets aktuelle kompetencebehov.

Følgegruppens sammensætning:

Anne Qvist, designer, designchef, Arkitema

Annette Blegvad, cand.ling.merc., vicedirektør, Akademisk Arkitektforening

Christian Lerche, cand. merc., direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Henrik Thorning, ingeniør, fabrikant, Fiberline

Kjeld Schrøder, ingeniør, Byggeriets Innovation, Realdania

Lars Bytoft Olsen, ingeniør, formand for Ingeniørforeningen IDA

Marie-Louise Deth-Petersen, uddannelseschef, Dansk Byggeri

Nille Juul-Sørensen, arkitekt, associate director, Arup & Partners

Søren Daugbjerg, arkitekt, partner, adm. direktør, Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Torben Thyregod Jensen, arkitekt, Velux A/S

12

OPGAVER OG BEDØMMELSE

De enkelte undervisningsmoduler afrapporteres i form af obligatoriske skriftlige refl

ektioner der samlet danner baggrund for den semesterafhandling, der afslutter hvert

af de tre første semestre. Rapporterne evalueres og godkendes af modulernes respektive

undervisere.

Semesterafhandlingen bedømmes med et ’bestået’ eller et ’ikke bestået’ af et evalueringspanel,

sammensat af uddannelsens undervisere samt en eksternt udpeget bedømmer.

Hvert gennemført undervisningsmodul udløser 5 ECTS-point, mens en godkendt semesterafhandling

udløser yderligere 5 ECTS-point, ialt 15 ECTS-point per semester.

Den afsluttende masterafhandling bedømmes med karakter efter individuelt mundtligt

forsvar. Bedømmelsen varetages af et hold af undervisere tilknyttet uddannelsen samt af

en eksternt udpeget bedømmer. En bestået masterafhandlingen udløser 15 ECTS-point, i

alt 60 ECTS-point for gennemført uddannelse.

Minimum 20 ECTS-point bedømmes af eksterne bedømmere, i henhold til bekendtgørelse nr.

1089 af 16 november 2005 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område.

13


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Master i Industriel Arkitektur er en betalingsuddannelse. Deltagerprisen for hele uddannelsen

er fastsat til 140.000 kr. Beløbet betales forud i rater af 60.000 kr. 1.februar 2007,

40.000 kr. 1.september 2007 og 40.000 kr. 1. februar 2008. Beløbene er bindende og kan

ikke refunderes hvis en deltager vælger at springe fra uddannelsen undervejs. Der må

endvidere påregnes ekstra udgifter til bøger og studierejser.

Ansøgningsfrist for optagelse på uddannelsen er 1. december 2006. Ansøgningsskema er

vedlagt i denne folder og kan desuden downloades på www.cinark.dk.

Yderligere information og materiale:

www.cinark.dk / mia@karch.dk / 32 68 63 69 / 32 68 62 38

14


CINARK

Institut for Teknologi

Kunstakademiets Arkitektskole

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Kunstakademiets Arkitektskole

More magazines by this user
Similar magazines