ER DIT BARN FORSIKRET? - Skolen på Fjorden

skolenpaafjorden.dk

ER DIT BARN FORSIKRET? - Skolen på Fjorden

SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?


VIGTIGT Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge mens de var i kommunens pasningsordninger, skoler, klubber og cafeer. Dækningen var dog meget lav og kommunen har derfor droppet denne forsikring og lagt ansvaret for at tegne ulykkesforsikring i forældrenes hænder. Hvorfor bør du tegne en ulykkesforsikring på dit barn? Når du tegner en privat ulykkesforsikring på dit barn, giver det barnet en langt højere dækning og dækker ham/hende hele døgnet. En ulykkesforsikring dækker skader på dit barns legeme og tænder. En ulykkesforsikring skal tegnes særskilt på barnet, da den ikke indgår i den almindelige familieforsikring. Hvis dit forsikringsselskab har fortalt, at dit barn er dækket over familieforsikringen, er det givetvis fordi de skader barnet kunne forvolde mod andre (ansvarsforsikring) er dækket, men altså ikke skader på barnet (ulykkesforsikring). Kontakt eventuelt dit forsikringsselskab for at være helt sikker. Hvad med skolepatruljen? Skolepatruljen er stadig dækket af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, så her er der ingen ændringer. Hvad med erhvervspraktik? Elever på 8.-10. klassetrin er stadig forsikret af statens erstatningsordning for deltagelse i praktisk erhvervsorientering, så her er ingen ændringer. Hvad med gamle børneulykkesskader? Allerede anmeldte og anerkendte skader bliver ikke berørt af ændringen. Hvad med barnets ting? Skader på dit barns private ejendele eller tyveri af disse dækkes ikke af kommunen. I visse situationer dækker familiens egen indboforsikring. Det er der ingen ændring i. Har kommunen intet ansvar? Kommunen har et ansvar som alle andre, herunder for at skolens bygninger og opholdsarealer er indrettet på en sådan måde, at de ikke er farlige. Er dette ansvar tilsidesat i en sådan grad, at kommunen er erstatningsansvarlig, så dækker kommunens ansvarsforsikring. Dette gælder uanset om der er tale om skade på barnet eller på barnets ting.


Hvornår er man erstatningsansvarlig? Man er erstatningsansvarlig, når man forvolder en skade, som en almindelig fornuftig person kunne have undgået. Om det er tilfældet vil i sidste ende blive bedømt af en domstol. Uagtsomhed medfører ansvar • Har skadevolder opført sig som en fornuftig person, er han ikke ansvarlig for det skete. Det kaldes et hændeligt uheld. • Har skadevolder handlet skødesløst, er han ansvarlig for det skete. Det kaldes simpel uagtsomhed. • Har skadevolder handlet mere uforsigtigt end selv skødesløse personer, er han også ansvarlig for det skete. Det kaldes grov uagtsomhed. • Har skadevolder lavet skaden med vilje, er han selvfølgelig også ansvarlig for det skete. Det kaldes forsæt. Når skaden er hændelig, er det skadelidtes og ikke skadevolders forsikring, der evt. dækker skaden. Ved simpel og grov uagtsomhed betaler skadevolders ansvarsforsikring. Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning. Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Undladelser kan også medføre ansvar Man kan også blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. undladelser er f.eks., at en pædagog forsømmer sin tilsynspligt med børn, så der sker en skade, der kunne være undgået. Bevisbyrden er skadelidtes. Legeskader medfører ikke ansvar For børn kan der opstå mange situationer, hvor de kommer til skade, uden at nogen af de implicerede børn eller voksne kan gøres ansvarlige. Skader skyldes ofte legens kropskontakt, og her er det sjældent muligt at gøre et barn ansvarligt. Men bliver legen for voldsom, er det pædagogens pligt at gribe ind. undlader de at gribe ind, kan de blive ansvarlig for skader pga. manglende tilsyn. Du kan læse mere i forsikringsoplysningens pjecer ”Det er din skyld!” og ”Hvem har ansvaret” som kan hentes gratis på: http://www.forsikringsoplysningen.dk/Oplysningsmaterialer.aspx


Overvejelser bag kommunens beslutning om at droppe den kommunale ulykkesforsikring Dækningerne var meget lave, og skønnes kun sjældent anvendt. Derudover dækkede forsikringen kun skader, som var sket, mens børnene var hos kommunen. Derfor vil vi hellere anbefale forældre at tegne en privat ulykkesforsikring, der dækker barnet alle døgnets timer og med langt bedre dækning. De fleste børneulykker er tandskader, og her betalte den kommunale tandpleje indtil barnets 18. år, hvad den i øvrigt stadig gør. Forsikringen dækkede således kun fra skadelidtes 18. og til skadelidtes 21. år. Forsikringen var lidt af en sovepude for forældrene og institution, og medvirkende til fejlbehandling. Man anmeldte skaden til ulykkesforsikringen, uden at vurdere evt. erstatningsansvar. Et eksempel: En lille pige falder ned af puslebordet hos en dagplejer. Man anmelder skaden til ulykkesforsikringen, men overvejer ikke, om der kunne foreligge et ansvar fra dagplejerens side. Mange år efter henvender skadelidte sig. Hun fortæller, at hun pga. faldet aldrig har dannet emalje på et par af sine tænder og at hun derfor har brug for behandlinger gennem hele livet. Da hun nu er 21 år, vil forsikringen ikke længere dække. Havde man dengang kunnet påvise et ansvar hos dagplejer, og var skaden anerkendt som en ansvarsskade, havde skadelidte fået dækning, så længe det var nødvendigt. Ved skade Institutionen vil hjælpe dig med oplysninger til udfyldelse af din private ulykkesforsikring. Mener du, at der foreligger et erstatningsansvar efter reglerne, kan du rejse kravet over for skadevolder. Spørgsmål til denne folder Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Hanne Petersen på telefon 59 66 66 52 eller på e-mail hpe@odsherred.dk. ODSHERRED KOMMuNE Nyvej 22 I 4573 Højby Telefon: 59 66 66 66 I Fax: 59 66 66 99 www.odsherred.dk I kommune@odsherred.dk ______________________________________________________ April 2007 I Information og udvikling

More magazines by this user
Similar magazines