nr. 1/2013 - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

nr. 1/2013 - Brødremenighedens Danske Mission

BRØDREMENIGHEDENS DANSKE MISSION

01-2013 170. ÅRGANG

Med ønsket t

om et godt

og velsignet t

nytår!


LEDER

udgives af Brødremenighedens Danske Mission

Oplag: 3800. 10 nr. årligt; ISSN 0901 - 330X

Ansv. redaktør Erik Baun tlf.: 2043 3233

Formand Jørgen Bøytler tlf.: 7456 1420

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

Layout: Martin Kristensen • Teknit.dk

Forsidebillede: Koret stiller op efter gudstjenesten i Kipili.

Foto: Erik Baun

| 01-2013

Af Erik Baun Generalsekretær BDM Af Erik Baun Generalsekretær BDM

KALD OG TILLID

» 1843 stiftede salmedigteren Niels Johannes Holm, der

I dengang var dansk prædikant i Christiansfeld, Nordslesvigsk

Missionsforening. Formålet var at yde støtte

til Brødremenighedens missionsarbejde, derunder også

at udgive et dansksproget missionsblad.« (citat fra bogen:

Brødremenigheden - en levende tradition)

Her 170 år senere kan vi konstatere, at sådan er det

stadig. Missionsforeningen har undervejs skiftet navn

til Brødremenighedens Danske Mission - BDM, men formålet

er det samme.

Gennem de mange år har fl ere hundrede missionærer

trofast og loyalt gjort tjeneste i Brødrekirker især i Tanzania.

Missionen har i alle årene været båret af forbøn

og støtte fra tusindvis af trofaste venner.

Der har undervejs været vanskelige tider. Arbejdet

har i perioder været svært i forhold til vore partnere og

engang imellem også til medarbejdere, men BDM har

fortrøstningsfuldt fulgt det kald til tjeneste, som for

170 år siden satte det hele i gang.

Et årsskifte giver anledning til at stoppe op og gøre

status. Med taknemmelighed erkender vi, at BDMs venner

med deres forbøn og gaver har gjort det muligt for

BDM at være meget aktiv i mission og udvikling. Vi begynder

2013 tro mod vort kald og i tillid til vore venners

trofaste støtte og omsorg. ■

DET ER MISSION!

Fra øst til vest skal Herrens navn lovprises.

Salmernes Bog 113,3

» Halleluja. Lovpris, I Herrens tjenere, lovpris Herrens

navn! Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig

tid!«.

Sådan begynder Salme 113, og så kommer månedens

vers. Tonen slås an med det samme. Lovpris! Herrens

tjenere skal lovprise ham fra nu af og til evig tid, og

det skal ske fra øst til vest, og jeg vil tilføje »fra nord til

syd«.

Det er mission! Det er mission at indbyde alle folk til

at være med i denne lovprisning.

Herrens tjenere, dvs. alle, der er kommet til tro på Herren

Jesus Kristus, er med i denne verdensomspændende

lovprisning. Vi lovpriser Gud for den frelse, som Han ved

sin søn, Jesus Kristus rækker os. Vi lovpriser Gud for hans

nåde og barmhjertighed mod os. Vi lovpriser Gud for

bønnens og forbønnens vej til ham. Vi lovpriser Gud for

et herligt og frisættende budskab at gå til alle folk med.

Og mennesker i Albanien, Burundi, D.R. Congo, Tanzania

og Danmark kaldes til omvendelse og tro på Jesus.

Og budskabet om frelse ved Jesus Kristus bliver hørt

til tro og lovprisning. Lovprisning og lovsang på mange

sprog og måder, men med det samme indhold og mål:

Lovet være Herrens navn fra nu af og til evig tid. ■

Brødremenighedens Danske Mission

Nørregade 14 • 6070 Christiansfeld

Tlf.: 3529 4820

www.bdm-dk.dk • bdm@dmr.org

Giro: 400-6666 • Bank: 9743 4672 131928

Generalsekretær Erik Baun Tlf.: 2043 3233

Projekt- og infosekretær

Betina Fredensborg Hoff mann Tlf.: 3529 4820

Økonomi-ansvarlig Inge Marie Eckhardt Tlf.: 3529 4820

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

FIRE NYE MEDARBEJDERE I

2013

Ved BDMs bestyrelsesmøde d. 6. dec. 2012 i Christiansfeld

havde bestyrelsen samtale med Eva og

Jonas Diemer, der er ansat pr. 1. jan. 2013 ved mobilklinikprojektet

i Kipili. Deres kontrakt gælder for tre

år. De skal sammen med mobilklinikkens tanzanianske

team videreudvikle det gode, forebyggende sundhedsprojekt,

som er kommet godt i gang i 34 landsbyer ved

Tanganyikasøen i Tanzania. De skal i samarbejde med

teamet, landsbyledelser og sundhedskomitéer i en

række landsbyer ved søen i Moba distrikt i Congo etablere

et forebyggende sundhedsarbejde. Eva og Jonas

Diemer ansættes i et samarbejde med DMR-U. Ansættelsen

er en del af mobilklinikprojektets anden fase, der

betales af Danida. Ægteparret og deres to børn rejser til

Tanzania d. 1. feb. for at begynde et tre måneders sprogskoleophold.

Bestyrelsen førte samtale med Sandra og Daniel

Bøytler om ansættelse som missionærer til løsning

af en række byggeopgaver i Brødrekirken i Congo ved

byen Uvira og Brødrekirken i Kigoma og Sumbawanga.

Det forventes, at de også skal involveres i nødvendigt

byggeri i Congo i forbindelse med det udvidede mobilklinikprojekt.

Sandra og Daniel ansættes og rejser til

Tanzania d. 1. feb. Sandra skal på sprogskole, og Daniel

tager fat på byggeopgaverne.

Begge ægtepar vil præsentere sig selv i næste nummer

af BDMnyt.

BDM glæder sig over ansættelserne og ønsker Guds

velsignelse over tjenesten. ■

3

Eva og Jonas Diemer

Sandra og Daniel Bøytler

Fotos: Erik Baun


Af Mona og

Jørgen Bruun-Sørensen

| 01-2013

BEDSTEFORÆLDRE OG BØRNE-

BØRN »FLØJ« TIL TANZANIA

En stor fl ok børn og bedsteforældre - 120 i alt - var i

efterårsferien taget til Rydhave Slots Ungdomsskole

for sammen at være på KFUM og KFUK-lejr i fi re dage.

Søndag tog vi dem alle med på en tema-tur til Afrika

- nærmere bestemt Tanzania. Som udgangspunkt brugte vi

BDM’s projekter i Kipili, som vi besøgte i sommeren 2010.

Klar til afgang

Alle står i slotsgården, hvor der er afspærringer og pile,

der leder folk i den rigtige retning. De står med deres

»pas«, klar til at tjekke ind på fl yet til Tanzania. Flykaptajnen

og hans to unge stewardesser kommer trippende,

og stemningen er forventningsfuld. Alle slipper

gennem den skrappe kontrol og får stempler i »passet«.

Flyet (foredragssalen) er klar til afgang.

Ved ankomsten byder vi alle velkommen, vi fortæller

lidt om landet, og hvad det vil sige at være missionær

eller volontør.

Passet vises frem i lufthavnen

Helt fra bunden

Emnedagen er i gang og nu bliver alle involveret i forberedelserne

til festaften i »Landsbyen«.

Nogle laver armbånd, dukker, biler af aff ald og kikkerter

af toiletruller. En gruppe maler zebraer, løver og

elefanter på store papstykker, og andre igen laver store

palmetræer af høje gulvtæpperuller, bambus og karton.

I hallen er bedstefædre og især drengene i fuld gang

med at banke trælister sammen til hytter, og en hel trailer-fuld

majsplanter slæbes ind og sættes i omvendte

mælkekasser. - Sådan kommer det nemlig til at ligne en

hel majsmark. En kirke opbygges med skillevægge og

stof, og den ene ende af hallen udsmykkes med de fl otte

dyr og palmer - så er savannen klar.

Fest i landsbyen

Festaftenen indledes med middag i spisesalen, og så går

turen ellers i sæbekasse-»jeeps« rundt på savannen,

Der males vilde dyr

Foto:s Bruun-Sørensen

Glade piger danser og synger

mens bedsteforældrene lige snupper nogle fl otte fotos

af børnebørnene i kanga og på safari-tur.

Alle samles i »landsbyen«, hvor en fl ok piger fremfører

sang og dans, som de har øvet om eftermiddagen.

- Ih, hvor er de dygtige og charmerende i deres fl otte tøj,

når de danser til de afrikanske rytmer.

På safaritur

4 5

Efter festen i »landsbyen« samles alle i »kirken«. Fire

piger har lavet en andagt ud fra teksten »I skal være verden

lys«. Rigtig stemningsfuldt og fi nt lavet med bøn,

tegninger og lystænding. Til slut er der indsamling til

BDMs Check Chea projekter ud fra Kipili. ■

En løve får de rigtige farver

Foto:s Bruun-Sørensen


| 01-2013

Af Anne Bach Volontør, Kipili

EN VERDEN TIL FORSKEL

Cheke Chea i Kipili er så privilegeret, at de har fået

bygget et nyt klasseværelse her i foråret, så nu har

de mindste elever fået deres eget lokale. Betonvægge

er jo ikke de mest inspirerende omgivelser, og klasseværelset

trængte derfor til nogle farver på væggene. Da

de lokale lærere havde ytret ønske om et verdenskort til

førskolen, besluttede vi volontører os for at imødekomme

deres ønske og samtidig få lagt lidt farve på i hvert

fald den ene væg. - Vi malede et verdenskort direkte på

væggen.

En verden uden for Kipili

Da de fl este børn her i Kipili ikke rigtig kender noget til

verden uden for Kipili, Rukwa distrikt, Tanzania, Afrika,

besluttede vi os for at præsentere dem for kortet igennem

en emneuge. Vi kunne ikke nå alle verdensdele på

fem dage, så vi besluttede os for at prioritere Europa,

Asien, Antarktis, Nordamerika og selvfølgelig Afrika. I løbet

af ugen har vi hørt eventyr, leget prinser og prinsesser,

talt kinesere, lavet snelandskab med pingviner, leget

cowboys og indianere og danset afrikansk stammedans.

Klar til aktiviteter på kortet

Dagene startede som en almindelig dag på Cheke Chea

med uji (vælling lavet af majsmel), tandbørstning og bibelhistorie.

Når dagens faste gøremål var klaret, samledes

alle i en halvcirkel om verdenskortet, og børnene fi k

fortalt historier om dagens destination, hvorefter de var

med til at placere små fi gurer af papir på kortet. De forskellige

aktiviteter faldt i rigtig god jord både hos børnene,

men bestemt også hos lærerne Exhilda og Emil.

Cowboy og indianer

Den dag vi havde cowboys og indianer-dag, havde vi

delt børnene i to hold. Indianerholdet lavede bånd til

Verdenskortet på væggen i den nye Cheke Chea i Kipili

at binde om hovedet og lærte at lade som om, de skød

med bue og pil, mens cowboyholdet lavede sherifstjerner

og legede, at de skød hinanden med bøsser. Dagen

sluttede af med, at de to hold konkurrerede i stafetter

og tovtrækning, og selvom begge hold ikke kunne vinde

jublede de lige højt!

Rafi ki-spand

At vi så samtidig kunne slutte ugen af med at fylde vores

Rafi ki-spand (et projekt, vi har kørt med børnene,

hvor de får bolde, hvis de har været ekstra søde ved hinanden,

Rafi ki=ven), satte bare en rigtig fi n sløjfe på en

rigtig dejlig uge. Og både børn, lærere og volontører var

stolte og glade.

Måske føles det nogle gange, som om vi kun gør små

forskelle for mennesker hernede, men med det her projekt,

gjorde vi en verden til forskel! ■

Foto: Agnete Aagaard

DET ENDTE MED EN GOD AFTALE

Der blev slidt i det ved partnerskabskonferencen

i Sikonge d. 21. - 22. nov. - Næsten hele bestyrelsen

(13 af 16) for Brødrekirken i Vesttanzania (MCWT)

samt bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Bøytler, Kirsten

Troelsen og Christian Aagaard) og medarbejdere (missionærerne

Steen Møllgaard Andersen og Knud Elmo

Knudsen, ungdomsmedarbejder Agnete Aagaard og

generalsekretær Erik Baun) fra BDM fortsatte den gode

proces, som var begyndt ved partnerskabskonferencen

i maj i Christiansfeld.

Skriftet på væggen

Der var på forhånd udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale.

Ved hjælp af power point fi k vi udkastet op

på en væg i mødelokalet. Alle kunne se og følge med

i diverse rettelser / tilføjelser / udeladelser, der blev

foretaget i udkastet i løbet af drøftelsen. Hver sætning

blev drøftet, og der var mange væsentlige og afklarende

spørgsmål og tanker i drøftelsen undervejs, inden forsamlingen

d. 21. først på aftenen var (foreløbig) tilfreds

med aftalens tekst. Der var en atmosfære af lettelse og

forløsning, da det sidste punktum i aftalen var sat.

Finpudsning og underskrift

Den 22. nov. tog konferencedeltagerne efter andagt og

bøn fat på det afsluttende arbejde med at skrive aftalen

færdig. Enkelte emner var over natten efter gårsdagens

drøftelse dukket op, og de gav anledning til en intens,

vigtig og afgørende sidste drøftelse, inden den endelige

tekst i den nye partnerskabsaftale blev læst op,

godkendt og underskrevet af formændene for MCWT

og BDM, pastor John Italazyo og pastor Jørgen Bøytler

(PhD).

6 7

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

Et arbejdspapir

I mange sammenhænge ender sådanne offi cielle aftaler

i en arkivskuff e, og så sker der ikke mere. Jeg er overbevist

om, at MCWTs partnerskabsaftale med BDM vil

blive taget frem og drøftet, når der er besøg fra BDM. Et

vigtigt spørgsmål er: Er nogen af de mål, som vi sammen

satte op i aftalen, blevet nået? Hvis ikke, hvorfor er de

så ikke det? Og hvordan kan vi i partnerskabet hjælpe

hinanden til at nå de forskellige mål? - Partnerskabsprocessen

er vigtig, men det er det efterfølgende gensidige

arbejde med partnerskabsaftalen også.

Målet for arbejdet

MCWT og BDM vil stå sammen i kirkens arbejde og mission.

Det er blevet stærkt udtrykt i og bekræftet med

de to formænds underskrifter på partnerskabsaftalen:

Målet for vores arbejde er, at mennesker i Tanzania og

Danmark omvender sig og tror på Herren Jesus Kristus.

Der skrives under på partnerskabsaftalen


Foto: Erik Baun


| 01-2013

Af Johanne Damm Volontør, Sumbawanga

OM PIGERNES OVERDREVNE

BRUG AF NEGLELAK

Torsdag afl everede vi til alle vores seks piger i alderen

7-16 år et lille rødt stykke papir med påklistrede

pailletter og en invitation til »pige-aften« på Sophias

og mit værelse. Det skulle foregå fredag fra kl. 20 - og

sandelig om ikke børnene for en gangs skyld mødte op

præcis til tiden!

Pigehygge

Der blev hentet madrasser, så gulvet i vores lille »stue«

var helt dækket. Pigerne var spændte, og da de fi k øje

på perlerne, var de henrykte, og så gik de i gang med at

hamstre. De lignede simpelthen nogle, der ikke havde

fået mad i en uge og endelig fi k hænderne i et enkelt

stykke brød, som skulle deles mellem dem alle. Vi måtte

til sidst gribe ind, og da havde de også hver rigeligt med

perler til at lave en halskæde. Så foldede vi små papiræsker

(mest Sophia og jeg, for tanzanianerne forstår ikke

at folde et papir, så det er kvadratisk!), som vi pyntede

med pailletter. Vi lavede halskæder og armbånd og ikke

mindst, så lagde vi neglelak.

Neglelak aften og morgen

Det var det sidste, vi fandt frem til dem, og så var pludselig

ingen af dem trætte længere. Der blev lagt adskillige

lag. Og selv da vi vågnede næste morgen, og Sophia

og jeg kravlede ud til dem inde fra vores køjer, da var de

i gang igen med at lægge endnu et lag. Lektie: Spar ikke

på neglelakken i Tanzania! Men sikke en hyggelig aften

både vi og børnene havde!

8

Pigehygge med neglelak

Rigtigt tordenvejr

Så er regntiden endelig over os! Og med regnen er også

kommet det mest voldsomme tordenvejr, jeg nogensinde

har oplevet. Den ene dag, hvor det regnede hele

dagen, slog der et lyn ned lige uden for vinduet her på

børne hjemmet netop, som jeg var i gang med at hjælpe

en af de større drenge med matematik. Det gav et enormt

brag, og så skyndte Alfred sig panisk at smide den røde

trøje, som han havde på, kastede den fra sig og løb over

i den anden ende af lokalet. Jeg spurgte, hvad i alverden

det gik ud på, og det viste sig, at han troede, at lynet

blev ledt af den røde farve. Så måtte jeg undertrykke

min latter og pænt forklare med tegninger på tavlen, at

det ikke har noget med farver at gøre, men med højder.

Foto: Johanne Damm


ØKONOMISØJLEN

PR. 30.11.2012

INDTÆGTER

UDGIFTER

4.444.453 kr. 5.470.534 kr.

mio. kr.

5.0 5.0

4.0 4.0

3.0 3.0

2.0 2.0

1.0 1.0


LIDT AF HVERT

Regntiden er kommet til Sumbawanga. Som en total

uvidende mzungu havde jeg regnet med, at det ville

regne i fl ere dage, at fl oden, der skiller os fra byen, ville

blive oversvømmet, og at vi ville blive fanget indenfor i

fl ere uger. Men næ nej, brønden ved Peters House bliver

stadig tømt hver dag. Det eneste, der har ændret sig er,

at det er blevet grønnere, hvilket også er skønt!

Turen til Kipili d. 3.nov. var pludselig meget pænere, her

køre man nemlig igennem et stort skovområde. Vi kørte

med Knud i en nylakeret (og stadig våd) bil fyldt af volontør,

lokale og en masse mad, igennem vand og mudder… så

kan I selv regne ud, hvordan bilen så ud bagefter.

Heldig: Plads til to mere

Weekenden i Kipili blev længere, end vi i første omgang

havde tænkt os. Knud og de andre volontører skulle

nemlig på tur, og da vi nu var så heldige, at der var plads

til to mere, valgte vi at holde en forlænget weekend.

Mandag eftermiddag sejlede vi ud på Tanganiyka søen

og hold op, hvor er der fl ot! Turen blev endnu bedre efter,

at vi havde fået et helt kor fra byen Kirando om bord.

Der blev sunget på ægte afrikansk manér, og jeg var ikke

et sekund i tvivl om, at jeg var i Afrika. Fantastisk! Ellers

bød turen på en ægte afrikansk lille landsby, lange

gudstjenester med masser af sang og dans, babyer på

skødet, tør ugali og små fi sk med øjne, glæden over at

have medbragt kiks, en smuk smuk stjernehimmel og

overnatning i telt med udsigten over Tanganyikasøen.

- Alt i alt en oplevelsesrig og god tur!

Lige siden, vi har været i Kipili, har vi sunget »Hvem

skabte stjernerne«, »Bygge Guds rige«, »Halleluja, ophøj

Jesus« og en masse andre kendte børnesange på

swahili hver eneste aften, da vi har fået sangene fra

Cheka Chea i Kipili. Den sidste halve time om aftenen er

| 01-2013

Af Sophia Hoogeveen Volontør, Sumbawanga

10

Sophia og Johanne sammen med leder af Peters House,

Mathias ved vægmaleriet af Daniel i løvekulen.

guld værd, børnene er vilde med at synge og efter et par

sange, læser vi i Bibelen.

20 l på hovedet

Når man har været i Tanzania i 3 måneder, så kan man

nogle gange godt glemme, at man ikke er ligesom tanzanianerne.

I sidste uge havde vi brug for drikkevand, og da

hele byen, Sumbawanga (150.000 indbyggere) var tømt

for benzin, måtte vi hente vand på gå-ben. Johanne og

jeg var overbevist om, at dette ville vi snildt klare. Med

hver en 20 l spand i hånden gik vi med fi re af børnene

hen til brønden (ca. 1km). Vi og (især Johanne) var overbevist

om, at hele spanden skulle fyldes op og fragtes

på hovedet. Efter 50 m syrede det så meget i armene, at

vi begge var lige ved at tabe vores vand, heldigvis kom

en af de store drenge os til undsætning. Alle afrikanere

i nærheden var fl ade af grin, og det er vist heller ikke så

mærkeligt, når to blege danskere med kæmpe knold på

hovedet tror, de kan bære 20 l på hovedet.

Her på det sidste har vi fået lavet en masse kreativt

med børnene. Nu hvor vi lige pludselig har så kort tid

tilbage på Peters House, bliver vi nød til at nå alt det,

vi gerne vil. Børnene har både fået lavet små malerier,

kyllinger ud af ponponner af garn, og så er vi endelig

begyndt på det store vægmaleri på gavlen af Daniel i

løvekulen. Det er et stort projekt! De mindre børn er rigtig

gode til at hjælpe og maler næsten indenfor linjerne.

Billedet er endnu ikke færdigt, selv efter tre dage, men

så snart det er, kommer der billeder af det på min blog.

Foto: Erik Baun


MØDER

Erik Baun

Dato Tid Sted

24. 01 15.00 Sykredsen i Christiansfeld

Knud Elmo Knudsen

Fra d. 24. februar til 11. april 2014 er missionær Knud

Elmo Knudsen til rådighed for møder under sit ophold

i Danmark. Kontakt Betina på 35 29 48 20 og aftal et

møde med Knud Elmo Knudsen.

STØT BDM

Giv gaver via BDMs hjemmeside www.bdm-dk.dk

NYHEDSBREV

Modtag BDM´s nyhedsbrev på email,

tilmelding på www.bdm-dk.dk

Af Erik Baun Generalsekretær BDM

Stadig mulighed

Det er stadig muligt at få et møde med Lisbeth og Steen

Møllgaard Andersen i april 2013 under deres hjemmeophold.

Kontakt Betina på 35 29 48 20 og aftal et møde

med ægteparret.

Lisbeth og Steen Møllgaard Andersen

Dato Tid Sted

04.04 19:30 Møde i Gårslev hos Kirsten Troelsens

og Bent Tage Nielsen

09.04 19.00 Møde med deltagelse af Det hvide

kor, Nykøbing Falster

16.04 19.30 Hobro Missionshus

19.04 14.30 LMF, Lemvig

29.04 19.30 Brødremenigheden, Christiansfeld

30.04 19.30 Løgumkloster IM

Aftal et møde med:

Generalsekretær Erik Baun

eb@bdm-dk.dk el. 3529 4820

Projekt- og infosekretær Betina Fredensborg

Hoff mann bfh@bdm-dk.dk el. 3529 4820

Tidl. missionær Ingrid Markussen,

Christiansfeld, 6171 9825


Afsender:

BDM

Nørregade 14

6070 Christiansfeld

2013 ER LIGE BEGYNDT

Løsensbog 2013

kr. 99,95

Husandagtskalenderen

2013

kr. 149,95

Købes hos:

Lohses Forlag: Tlf. 7593 4455

Udgiveradresseret

Maskinel magasinpost

ID-nr. 42388

BDM

BRØDREMENIGHEDENS

DANSKE MISSION

More magazines by this user
Similar magazines