Læs side 4-7 i MiljøDanmark nummer 6, 2006

mim.dk

Læs side 4-7 i MiljøDanmark nummer 6, 2006

6

y KLI MA y AF IDA EBBENSGAARD y

Konkrete resultater i Nairobi

• Et ’Nairobi Arbejdsprogram’ blev sat i søen:

Det skal samle aktiviteterne inden for arbej-

det med klimaændringernes konsekvenser og

tilpasning.

• Der blev opnået enighed om principperne for,

hvordan Tilpasningfonden skal administreres.

Det er endt med enighed om princippet ’ét

land, én stemme’ – og det giver større magt

til udviklingslandene selv, end ilandene først

havde spillet ud med. Fonden skal støtte

ulandene i deres bestræbelser på at omstille

til mindre CO2-forurenende produktion og på

at afbøde konsekvenserne af klimaforandrin-

gerne – for eksempel ved at bygge diger eller

grave brønde.

• Kofi Annan lancerede ’The Nairobi Framework’,

et samarbejde mellem seks FN-organer, som

skal hjælpe udviklingslandene, især i Afrika,

til at deltage i flere CDM-projekter. Det er kli-

maprojekter, som ilande iværksætter i ulande,

fordi det er tilladt for landene at høste deres

nedskæring i drivhusgasudslippet ved at lave

projekter i ulande, hvor det typisk er meget

billigere at opnå besparelser i CO2-udslippet.

På den måde bliver der både lavet klimapro-

jekter og overført viden fra i- til ulande.

• Der blev opnået enighed om en gennemgang

– et såkaldt ”review” – af den nuværende

klimaaftale, som skal konstatere, om der er

områder i aftalen, der skal ændres. Evalu-

eringen skal være gennemført i 2008, hvilket

ikke automatisk vil medføre nogen beslutnin-

ger – specielt hvad angår nye forpligtelser.

Men aftalen betyder, at en række elementer

i Kyoto-protokollen kan blive forbedret eller

udbygget, fx i forhold til tilpasning, CDM-me-

kanismen, sinks (CO2-optag i skov) samt ud-

ledninger fra skibe og fly.

• Miljøminister Connie Hedegaard tog sidste

år initiativ til at invitere 25 miljøministre fra

hele verden til uformelt klimamøde i Grøn-

land. Siden har der været et opfølningsmøde

i Sydafrika, og i Nairobi blev det besluttet, at

Grønlands-dialogen skal fortsætte i Sverige

til næste sommer. Både USA, Kina, Indien og

andre store ulande vil blive inviteret.

M I L J Ø D A N M A R K N R . 6 D E C E M B E R 0 0 6

Kenya hårdt

ramt af klima-

forandringer

FN’s seneste klimatopmøde fandt sted i Kenya i et

land, som i dag er hårdt ramt af klimaforandringer

ligesom mange andre fattige lande. Derfor stod

ulandenes problemer højt på dagsordenen på

klimamødet i Nairobi.

Snetoppene på Kenyas bjerge smelter. Masaierne

har stadigt sværere ved at finde vand. Malariaen

har spredt sig voldsomt. Det samme gælder tørken,

og selv om det er et problem, som ofte har plaget

Kenya, har det denne gang stået på i hele tre år. Og

det har store konsekvenser.

Kenya har netop været vært for FN’s klimatopmøde,

COP12, og for det østafrikanske land er det

tydeligt, at klimaforandringerne er begyndt at

sætte ind. Kenya hører til gruppen af ulande, som

bliver hårdest ramt af klimaforandringernes konsekvenser

– på trods af at de selv kun udleder en

lille brøkdel af verdens drivhusgasser.

Dermed betaler de fattigste lande i form af miljøproblemer

en stor del af prisen for den industrielle

vækst i verdens mere velstående lande.

Ulande i fokus

Alene placeringen af topmødet var et politisk hint

om, at dette års klimakonference skulle have særligt

fokus på ulandene: Det var første gang, at et

land syd for Sahara lagde hus til en klimakonference.

Allerede fra mødets åbning understregede den

afgående FN-generalsekretær Kofi Annan i en

skarp tale, at verdens fattigste lande er sat i en

svær situation, fordi de hverken er herre over problemet

eller løsningen.

Konsekvenserne slår først igennem i de fattigste

og mest sårbare områder. Derfor er det alt for snæ-

F O T O: A L E X M A J O L I / M A G N U M

More magazines by this user
Similar magazines