Sct. Georg 2/13 - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Sct. Georg 2/13 - Sct. Georgs Gilderne

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

April

2013

80. ÅRGANG

• Refleksioner i jubilæumsåret

• Kongebåden i Slotssøen

• Ny hjemmeside

NUMMER

2


Landsgildeledelsen

Landsgildemester Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

Tlf. 56 65 07 06

lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Kjeld Krabsen

Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88

lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen

Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev

Tlf. 97 54 51 50

lgs@sct-georg.dk

International sekretær Anne Haastrup-Nielsen

Esrumvej 261, 3000 Helsingør

Tlf. 49 29 91 10

lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Sten Frost

Baldursgade 65, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 66 77

lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Gerda Abildgaard

Frisenborg Alle 3, 7430 Ikast

Tlf. 97 19 63 11

lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf. 40 11 92 49

redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

omkring den 10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 10. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon/fax 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Internet www.sct-georg.dk

kontoret@sct-georg.dk

Kontortid tirsdag og torsdag 10-12

Mail modtages døgnet rundt

Kontorleder Kirsten Christensen

Læs om … 4

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

Arrangementer på landsplan

3.-5. maj 2013

Gildernes Højskole, Rødding Højskole

25.-26. maj 2013

DUS-stævne

21.-22. september 2013

LGT 2013, Slesvig

Internationale arrangementer

15.-22. juni 2013

Großarl Forum

4.-8. september 2013

Europakonference, Stockholm og Helsinki

September 2013

ISGF 60-års jubilæum

Oplag: 4.700 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

2

10.-16. oktober 2014

Verdenskonference, Sydney, Australien

Hvis du vil vide mere om de forskellige

arrangementer - så kontakt landsgildekontoret.

Password til www.sct-georg.dk er Mafeking

Whats on international .......... 6

Gilderne og de andre ............... 7

Landsgildeting 2013 ............... 11

Fra gildebror til gildebror ....... 17

Opslagstavlen ......................... 20

Navnestof ............................... 22

Forsiden: På side 19 kan man læse om Kongebåden,

som i sommerhalvåret ligger på Slotssøen

foran Koldinghus. Om vinteren ses kun bøjen,

som venter på forårets komme.

Foto: Ingrid Danstrup


Refleksioner i jubilæumsåret

Af Sten Frost, landsgildets uddannelsessekretær

Ved Sct. Georgs Gildernes stiftelse i 1933 var

det målet dels at vedligeholde sammenholdet

mellem gamle spejderkammerater dels at fastholde

og udbygge et spejderrelateret engagement

til de spejdere, der aldersmæssigt voksede

ud af trops- og flokarbejdet.

Hvordan et voksent spejderarbejde i gildebevægelsen

skulle udmøntes, blev udrykt i en

formålsparagraf, der havde tre elementer:

at skabe et samlingssted for gamle spejdere,

hvor de kunne vedligeholde forbindelsen

med spejderbevægelsen og gamle

kammerater,

at hjælpe unge mennesker i deres stræben

efter at blive ansvarsbevidste, hjælp-

somme og nyttige borgere, samt

at virke for spejderbevægelsens og spejder-

idealernes udbredelse.

Kun ganske lidt adskiller denne formålsparagraf

sig fra den, vi i dag har indskrevet i

vore love og vores arbejdsformer, men til trods

for dette er der sket meget i det praktiske gildearbejde

på 80 år, hvor samfundet år for år

har skiftet ansigt, og hvor levevilkårene for os

som enkeltpersoner og som familier hele tiden

er under forandring.

I trediverne var gildemedlemmerne yngre

- i starten af tyverne. Det var dengang sædvanligt,

at uddannelse var afsluttet, at familie

var dannet, og at børneflokken var dannet,

mens de unge forældre stadig var i tyverne.

I dag kan vi snildt lægge mellem 10 og 20 år

på denne uddannelsesproces og redebygning.

Vilkårene for et voksenliv med aktivitet udenfor

hjemmet er væsentligt anderledes nu

end for 80 år siden.

De unge, der kigger ud over redekanten for at se

sig om, er nu snarere midt i fyrrerne, når lysten

og trangen til udfordringer udenfor hjemmet

melder sig oven på den koncentration, der

har været rettet på uddannelse, karrierestart,

familie og helikoptertjeneste på børnenes

fritidsaktiviteter.

Derfor er det godt at se, at vores idealer holder

og har slidstyrke, og at vores formålsparagraf

og arbejdsmetoder har været medlevende i

den samfundsudvikling, der er foregået i de

seneste 80 år.

Også godt at se at engagement, lyst til at

udvikle sig og lyst til at indgå i forpligtende

fællesskaber kan optage det moderne menneske.

Undersøgelser om vores fritidsaktiviteter

viser, at engagementet hos de modne

voksne er større nu end nogensinde tidli-gere.

Et socialt fællesskab dannes dog ikke uden et

arbejdsfællesskab, hvor kvalitet og udfordring

må være i højsædet. Vi må til stadighed

udfordre hinanden til at yde det bedste.

Vigtigst synes det dog at erkende, at den

kvalitet, der kan fremkalde begejstring, også

kan indbyde andre til at blive en del af fællesskabet.

Fundamentet i vores fællesskab er til stadighed

- i dag som for 80 år siden - virkeliggørelsen

af vores idégrundlag og formål,

- at efterleve spejderidealerne og omsætte

disse i praksis

- at udvikle os personligt i et aktivt fællesskab

- og at deltage i løsning af humanitære og

samfundsmæssige opgaver.

Derfor afsluttende et stort tillykke til de stiftere

af gildebevægelsen, som i 1933 formåede

at formulere et grundlag, der er bæredygtigt

og udfordrende i dag.

3


4

Nyt fra LGL

Ny landsgildeledelse

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Jeg kunne ønske for Sct. Georgs Gilderne

i Danmark, og for den kommende landsgildeledelse,

at vi kunne få et godt, velforberedt

valg til den kommende landsgildeledelse.

Vigtigst er det selvfølgelig at finde de rette

personer til posterne. Lige som i de lokale

gilder er det sikkert ikke således, at der bliver

rift om pladserne.

Det ville være dejligt, hvis interessen for at

være med til at præge gildebevægelsens fremtid

kunne resultere i, at der opstillede flere

kandidater til posterne.

Det betyder noget for kandidaterne, om de

bliver valgt ind i landsgildeledelsen, fordi

medlemmerne gerne vil have dem, eller de

kommer ind - fordi der ikke var andre opstillede!

Det betyder også noget for alle jer rundt om

i landet. Gennem jeres opstilling og valg af

kandidater er I med til at præge fremtiden.

Skal vi videre ad de stier, der gennem de seneste

år er afstukket, eller synes I, der skal ske

noget helt andet?

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er et demokrati,

og for at det skal fungere, kræver det

alles medvirken.

Godt ville det også være for organisationen, at

vi kunne få et godt valg på den måde, at alle

kandidater var opstillet på forhånd. Det giver

mulighed for en præsentation af kandidaterne

i Sct. Georg inden landsgildetinget, og giver

dem lejlighed til at fortælle, hvordan de ser

gildebevægelsens fremtid.

Rent demokratisk vil det også give alle

med-lemmer større interesse for valget, hvis

alle kender de opstillede kandidater. Det

giver mulighed for at drøfte kandidaterne i

gilderne, inden GM tager af sted til landsgildetinget

og afstemningen om den nye

landsgildeledelse.

Er det interessant at være med i landsgildeledelsen?

Det er en stor fordel, hvis man synes, det er

interessant at arbejde med organisationsarbejde.

Arbejdet i landsgildeledelsen er jo helt

anderledes end det at være med i en distrikts-

eller gildeledelse.

Landsgildeledelsen skal kunne rumme alle

gilder, nemlig dem, der gerne træder nye

veje og den skal også give plads til traditionalisterne,

der har det bedst med, at tingene

bliver, som de altid har været.

Skatmester, kansler, kursussekretær, international

sekretær og PR-sekretær er en slags

fagfolk eller specialister. Landsgildemesteren

har mere brug for at have et godt kendskab

til gildebevægelsen - erfaringer fra ledelsesjob

evt. fra privatlivet gør det lettere at overse

jobbet. Ligesom det er lærerigt at være med

i en gildeledelse, er det meget udviklende at

være med i landsgildeledelsen - der er mange

udfordringer.

Jeg har hørt, at potentielle kandidater trækker

sig på grund af det arbejdspres, der ligger i

posterne. Der er mange timers arbejde og

mange møder, men samarbejdet mellem

distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen

har gjort arbejdsbyrden lettere og også mere

inspirerende - vi er flere om at få ideerne

og flere om at føre dem ud i livet. Det har

betydet, at organisationen opleves langt mere

flad.

Alle de opgaver, der følger med, når man

er med i landsgildeledelsen afskrækker også


nogle. Vi er repræsenteret i diverse organisationer,

men for de fleste indskrænker det

sig til deltagelse i et årsmøde, og så at man

følger med i, hvad der sker i organisationen.

En ny landsgildeledelse kan jo vælge at organisere

sig på en anden måde, delegere

opgaverne ud til medlemmer i distrikter eller

gilder.

Gildecenterfonden er nu en selvstændig

fond, så de opgaver, der ligger her, varetages

af fondens bestyrelse. Det, mener jeg personligt,

er en stor lettelse for medlemmer i

landsgildeledelsen, at det ikke - som nu - er

den til enhver tid siddende landsgildeledelse,

der er bestyrelse for Gildecenterfonden.

Der er også nogen, der holder sig tilbage

på grund af bøvlet! Lidt uro må man være

indstillet på, at der altid vil være - og det er

vel et sundhedstegn på en eller anden måde!

Inden for de seneste år har vi oplevet, at vi

godt kan være uenige uden at være uvenner!

Den sidste weekend i januar var alle landets

distrikter med undtagelse af et enkelt samlet

i Horsens til Distriktsforum. Det var et

spændende DF, hvor fællesnævneren var begejstring

og kvalitet.

Vi skulle arbejde videre med Handlingsplanen,

som blev besluttet på LGT i september

2011.

Spejdernes Lejr 2012 havde første prioritet,

men er nu veloverstået, så nu skal der arbejdes

videre med synlighed - fællesskabskultur og

at få nye gildebrødre. Distriktsgildemestrene

har siden sidste LGT i grupper arbejdet med

de tre emner. Arbejdet afsluttes her inden

sommerferien, så resultatet kan sættes i søen

på det kommende LGT.

Materialet fra Distriktsforum 2013 ligger på

hjemmesiden og kan downloades.

Vores debatklima er blevet meget venligere,

og det kan man også glæde sig over.

Landsgildeledelsen mødes omkring 10 gange

til weekendmøder i løbet af en 2-årig

periode. Der afholdes ét gildemesterstævne

og to gange distriktsforum. Derudover står

LGUS for møderne med DUSerne og LGIS

for DIS-møderne. Det meste arbejde ligger

mellem møderne og foregår via internettet,

så det er næsten en betingelse for at deltage i

arbejdet, at man er i besiddelse af en pc og har

kendskab til brugen!

Det er en gammel tradition, at landsgildeledelsen

ikke opstiller kandidater - ansvaret

for, at der opstilles interesserede kandidater,

hviler på medlemmerne af landsgildetinget.

Tag det ansvar på jer, se jer omkring i jeres

gilder og distrikter og se så at få opstillet

kandidater til det kommende valg til landsgildeledelsen.

Distriktsforum, 26.–27. januar 2013

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

Det bliver spændende at se, hvad man

kommer frem til. Mottoet for LGT 2013 er

Mod nye horisonter. Det motto kan også stå

for de handlingsplaner, distrikterne arbejder

med.

Kreative forslag

til handlingsplanens

emner

G Gruppe

I Idealer

L Lederskab

D Dynamisk

E Energi

Å Åbent

N Netværk

D Demokratisk

5


6

What’s on international …

ISGF - arbejder med synliggørelse og fejrer 60 år

Af Anne Haastrup-Nielsen, Landsgildets internationale sekretær

Det er i år 10 år siden, vi fejrede 50-års fødselsdag

- det var dengang, vi fortalte om alle

vore good turns i Danmark, og vi nåede op på

717 i alt. Det var et flot resultat.

I år fylder vi 60 år og I husker måske Fellowship

budskabet fra 2012, hvori vi blev

opfordret til at synliggøre og skrive om vore

aktiviteter. Vi blev bedt om en beskrivelse af

det vigtigste projekt i 2012 og om at ledsage

det med ét eller to billeder. Hvad enten I

har arrangeret aktiviteter, arbejdsmøder og

seminarer, eller om I har deltaget i projekter

i lokalsamfundet, har givet støtte til spejderaktiviteter

eller humanitære formål, så

fat pennen. Vi beder jer om at huske opfordringen

og sende jeres bidrag enten til LGM

eller LGIS inden 15. maj 2013.

Målet er i anledning af fødselsdagen den 25.

oktober 2013 at udgive et idekatalog som

et led i synliggørelsen af vores organisation.

Dette skal bl.a. indeholde nedenstående moduler:

• Hvad er ISGF? Indeholder en samling af

hoveddokumenterne.

• Spejderlov for voksne - som de foregår i

Middelhavs- og ASPAC-træf.

• Spejdermetoden for voksne.

Udsendt fra landsgildekontoret indtil 5.3.2013:

14.1.2013

Udsendt på mail til alle GS: Landsgildekontingent

til Sct. Georgs Gilderne i Danmark for 2013.

29.1.2013

Udsendt på mail til DGM, GM, GK og GS:

Bogmærke til brug ved synliggørelse af gilderne.

4.2.2013

Udsendt til alle ledelsesmedlemmer med mailadresse

og med post til andre: Infobrev nr. 12,

februar 2013.

12.2.2013

Udsendt til alle ledelsesmedlemmer med mailadresse:

Oplysningsskema, Pressemeddelelse vedr.

donation, Spejderideen for voksne, ny forside,

bestilling af bogmærker.

• UNHCR: flygtninge information og

projekter.

• ”Gamle tanker i nye visioner” - baseret på

BP’s ord og tegninger - og det, som også

er så vigtigt, og som ethvert ISGF medlem

skal bidrage med er: et miljøprojekt

med voksen opmærksomhed på Miljø

sammen med universiteter rundt omkring

i verden.

• Projekter lavet af alle ISGF medlemmer

(Idekataloget): en oversigt over alle de

projekter, som kører rundt omkring i de

enkelte lande.

Alle projekter fra de meget små til de

meget store er velkomne.

ISGF arbejder i spejderbevægelserne sammen

med WOSM og WAGGGS, og betydningen

af dette samarbejde skal tydeliggøre arbejdet

for en fredelig udvikling i verden.

Ligeledes har ISGF for nylig underskrevet en

aftale for de næste 6 år med UNHCR, De

Forenede Nationers Højkommissariat.

Lad os værne om vores organisation og være

med til synliggørelse af de mange forskellige

tiltag for at holde den i live.

Og husk på at ISGF også står for: It’s Still

Good Fun !

14.2.2013

Udsendt til alle ledelsesmedlemmer med mailadresse.

Pjecen ”Spejderideen for voksne”, forslag til

pressemeddelelse vedr. flash mob og orientering

om udsendelse af jubilæumsbogmærket.

19.2.2013

Udsendt på mail til GM og GK, og med post:

Gildeledelseserklæring 2013.

4.3.2013

Udsendt på mail alle DGM, DGK, DGS,

GM, GK og GS med mailadresse: Priser til

LGT2013.


Gilderne og de andre

Søg penge til friluftsliv

Har du en ny ide, der forbedrer mulighederne

for friluftsliv, kan du søge tilskud fra Tips- og

Lottomidler til Friluftslivet til at realisere den.

Friluftsrådet uddeler hvert år 20 millioner

kroner til at realisere små og store projekter,

der på forskellig vis giver nye muligheder for

friluftsliv eller giver større naturforståelse.

Det kan være faciliteter som bålhytter, stier,

bådebroer og fugletårne, eller det kan være

naturformidling, nye naturområder eller friluftsudstyr.

Hvert år modtager paraplyorganisationenFriluftsrådet

3,39 % af overskuddet

fra Danske Spils Lotto

og heldspil. Det svarer til

godt 60 millioner kroner,

der fordeles mellem driftstilskud

til organisationer,

naturvejledning, udvikling

og forskning samt nye lokale

projekter.

I 2012 har Friluftsrådets

bestyrelse uddelt i alt 53,5

millioner kroner til 543 friluftsprojekter.

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet har

ansøgningsfrist tre gange om året: 1.

marts, 1. juli og 1. november. Ansøgning

sker på et elektronisk ansøgningsskema på

www.friluftsrådet.dk/tilskud , hvor du også

kan finde ideer til projekter og se kriterier

for støtte.

Alle kan søge

Alle kan søge tilskud fra Tips- og Lottomidler

til Friluftslivet, men for at få tilskud skal en

række kriterier være opfyldt. Friluftsrådet

rådgiver gerne undervejs i processen, og det

er nemt at søge på det elektroniske ansøgningsskema.

”Vi lægger blandt andet vægt på frivillig

arbejdskraft, at det er nytænkende initiativer,

og at projekterne kommer mange mennesker

til gode. Det er derfor en rigtig god ide at

samarbejde med andre om det projekt, man

vil søge tilskud til” siger Rikke Damm, konsulent

i Friluftsrådet.

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

lægger vægt på frivilligt engagement og

projekter, der kommer mange mennesker

til gode - gerne i et samarbejde mellem

flere foreninger eller myndigheder og institutioner.

7


Kritisk situation for syriske flygtninge

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær og ansvarlig kontakt til Dansk Flygtningehjælp

Som vi alle ved, så er situationen i Syrien

katastrofal. Dansk Flygtningehjælp (DFH)

opererer i hele Mellemøsten, og alene i

Libanon udleverer DFH nødhjælp til over

100.000 flygtninge fra Syrien. Sammenlagt

er der mere end 850.000 syriske flygtninge

i nabolandene omkring Syrien, og i selve

Syrien har fire millioner mennesker akut brug

for hjælp.

Dansk Flygtningehjælp og de øvrige humanitære

organisationer, der hjælper inde i Syrien

og i nabolandene, kæmper hårdt for at nå

frem til de nødlidende.

Problemet er, at antallet af civile, der har akut

brug for hjælp, stiger drastisk - for eksempel

flygter i gennemsnit 5.400 flygtninge hver

dag ud af landet. Det betyder, at nabolandene

alene i løbet af de første måneder af 2013

har skullet finde plads til yderligere næsten

300.000 flygtninge.

Hvis du som gildebror føler dig forpligtiget

til at give et bidrag, så kan du sende en SMS:

send flygtning til 1241, så støtter du med

150 kr. - det koster 150 kr. + alm. SMStakst.

Du kan også kontakte Lisbeth Bruun Jepsen

på 33 73 50 00 eller på bidrag@drc.dk

Det sker sjældent, men når det endelig sker, at

Danmark henter en titel som verdensmester,

ranker vi ryggen og kipper med flaget.

Dansk Flygtningehjælp er netop blevet kåret

som verdens bedste humanitære NGO.

Kåringen er foretaget af det amerikanske

magasin Global Journal, der har analyseret

450 internationale NGO’er og ranglistet

de 100 bedste. Det sker efter gennemgang

af samtlige dokumentationer og analyser

8

I forbindelse med den

store Danmarks Indsamling

har der været

meget skriveri i pressen

om, hvor stor en del af de indsamlede

midler, der går til administration. Her vil jeg

gerne gøre opmærksom på, at Dansk Flygtningehjælp

ligger super flot placeret, idet vi

bruger under 7 % på administration. Samtidig

skal vi huske på, at DFH selv bringer

hjælpen frem - vi har ingen mellemmænd -

men har hånd i hanke med midlerne lige fra

vi bidrager, til midlerne når deres reelle mål.

Til slut vil jeg gøre opmærksom på, at

reglerne for skattefrie bidrag er ændret. Det

betyder, at ethvert beløb, der indbetales,

uanset størrelse, kan trækkes fra i skat. Giver

du f.eks. et månedligt bidrag, så meddeler

du blot dit navn og cpr-nummer til DFH,

og her vil man så i løbet af januar måned

indberette dit bidrag til skattevæsenet.

Verdens bedste Flygtningehjælp

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

omkring tre kriterier, nemlig effektivitet,

innovation og bæredygtighed.

Vi kan i Sct. Georgs Gilderne i Danmark

være stolte af at være aktive medspillere i

Dansk Flygtningehjælp. Det er næppe for

meget sagt, at Dansk Flygtningehjælp overalt

leverer de bedste løsninger selv på de

vanskeligste opgaver. Det har de nu høstet

international anerkendelse for.

Et stort til lykke ønsker vi fra Sct. Georgs

Gilderne i Danmark.


Ny formålsparagraf og ny formand i Danmarks-Samfundet

Af Johan Evensen, gildernes repræsentant i Danmarks Samfundet

Den 9. marts 2013 afholdt Danmarks-Samfundet

repræsentantskabsmøde på Vingstedcenteret

ved Vejle. Der var mødt godt 5o

repræsentanter og som sædvanligt en hel del

aktive gildebrødre. Et mini-landsgildeting!

I sin beretning kom formanden bl.a. ind på en

ny publikation Håndbog for fanebærere, som

på en let læselig form fortæller om bru-gen af

Dannebrog. Et must for ethvert gilde. Bogen

kan fås på landskontoret. Formanden omtalte

endvidere forslaget om muligheden for at flage

med andre nationers flag uden tilladelse. Dette

forslag havde dog slet ingen folkelig opbakning,

så det døde af sig selv.

Det var en skam, at Danmarks-Samfundet

ikke kunne deltage på den store spejderlejr i

Holstebro, men der var så mange praktiske

forhindringer - bl.a. skulle der udarbejdes en

risikovurdering. Tænk for at binde et flagknob!

Flagsalget er stadig den største indtægtskilde,

men salget går desværre den forkerte vej - ca

20.000 kr. mindre end i 2011.

Der er nu 1492 medlemmer fordelt på foreninger

og enkeltpersoner, en lille stigning.

Regnskabet udviste et underskud på 24.931

kr., men det var forventet.

I flere år har der været en livlig diskussion

om Danmarks-Samfundets formålsparagraf,

og på mødet fremlagde ledelsen så et forslag,

som efter en enkelt ændring blev vedtaget

med et klart flertal. Danmarks-Samfundets

formål og opgaver lyder herefter: Danmarks-

Samfundet har, med baggrund i den danske

kulturtradition, til formål at udbrede kendskabet

til og anvendelsen af Dannebrog som et

nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og

identitet.

Da Ole Kajhøj, som har været formand i 8

år, ikke ønskede genvalg, nyvalgtes Preben

Petersen, Odense og til bestyrelsen blev Birte

Johansen, Ålborg, Erik Fage-Petersen, Århus

og Daniel Bjærge, Kolding, valgt.

På det efterfølgende orienteringsmøde blev

der omtalt de spørgsmål, som Samfundet

havde modtaget, om brug af Dannebrog. Det

blev slået fast, at man ikke må flage på halv

stang på grund af hundes død, at der ikke må

placeres blomster m.v. på en kiste indhyllet

i Dannebrog, og at flagene i en flagallé skal

følge de almindelige regler om flaghejsning.

Et godt møde og en lille opfordring til

de gilder, som stadig ikke er medlem af

Danmarks-Samfundet om at melde sig ind.

Det koster kun 100 kr. om året.

En solstrålehistorie i den mørke tid - fra Tingbjerg

Dan Arnoldi, 4. Gilde, København

Forleden dag besøgte jeg Super Best i Tingbjerg

for at købe juice på tilbud. Jeg stod

herefter ved kassen med 10 kartoner, hvor jeg

fik at vide, at jeg kun måtte købe 6 stk. til

prisen - ellers var det en anden pris. Jeg

afleverede de 4 kartoner til kassemanden og

betalte. Bag mig stod en 12-14 årig dreng med

indvandrerbaggrund. Han spurgte om han

måtte købe de overskydende 4 stk. Det måtte

han gerne, og han fik dem, hvorefter han

henvendte sig til mig og bad mig om at betale

for dem og sagde samtidig til mig: ”så fik du de

10 alligevel”. - Jeg kunne da kun smile og

takke den unge mand.

På min seddel stod også Billedbladet, som

jeg købte i kiosken. Ved betalingen tabte jeg

en mønt, som jeg ikke kunne finde igen. Så

var der en, der prikkede mig i ryggen - en

lille, meget mørk og indhyllet pige på ca. 10

år: ”Er det ikke den, du leder efter?” Endnu

en gang smilede jeg og takkede.

Det var indenfor nogle få minutter, jeg fik

disse for mig tankevækkende oplevelser.

Jeg kan ikke lade være med at glæde mig

over, at man i hverdagen kan have nogle så

positive oplevelser og bemærk - i Tingbjerg,

som er så udskældt.

9


Kære alle dåseringesamlere

Af Ulla Lund, 4. Odense Gilde

Først skal der lyde en stor TAK til alle I flittige

dåseringeindsamlere.

Dette for at fortælle jer, at det er umagen

værd, og at vi fortsætter.

I slutningen af januar tog to gæve piger

(Kirsten Andersen, som startede projektet,

og Lena Pedersen, som står for sortering/

rensning af dåseringene) til Thailand med

50.000 kr.

De har fået rejsen sponseret, og de har også

fået hjælp til at indføre de mange rare penge.

Jeg er sikker på, de kommer hjem med en god

historie og med mange billeder.

Nyt fra Narkolauget

- Lauget for kampen mod narkomisbrug

Af Ebbe Bruun Kaysen, formand for Narkolauget

Når dette nr. af Sct. Georg er udsendt, er

Narkolauget stoppet.

Efter mange år med stor opbakning fra gilder

med økonomisk støtte, og en masse skoleelever

som er informeret om narkomisbrug ved

hjælp af clean narkomaner, bliver vi nødt til

- som mange andre foreninger - at stoppe.

Det har været umuligt at få yngre gildebrødre

til at træde ind i bestyrelsen, men vi har haft

mange gode oplevelser blandt elever & clean

på vores temadage rundt i landet.

10

Der er i Odense Stadsgildes blad Gildekontakt,

december nummeret, en artikel

om projektet - bladet kan hentes på hjemmesiden:

www.odense-stadsgilde.dk

Til slut har jeg en bøn til alle, der læsser

dåseringe af hos mig.

- Lad være med at sætte dem på snor - det

er dobbelt arbejde, at skulle tage dem af

igen.

- Put dem venligst i plastposer - og ikke i

diverse bøtter - de fylder for meget.

- Put ikke flere ringe i de sorte sække end ½

fuld - tænk på vore rygge.

- Luk poserne - uanset hvad størrelse de har,

så ringene ikke falder ud.

Et hurtigt regnestykke på, hvorfor sækkene ikke må være fyldte:

100 dåseringe vejer ca. 27 g

1 kg indeholder ca. 3700 dåseringe

1 liter dåseringe vejer ca. 293 g

62 liter dåseringe vejer godt 18 kg ~ 40 cm fyldt i en alm. affaldssæk

- derfor

Uden den økonomiske støtte,

vi har fået fra landets

gilder, kunne det ikke lade

sig gøre at drive Narkolauget

i mere end 20 år.

Efter bestyrelsesmødet den

6. april 2013 stopper Narkolauget.

Endnu en gang, tak for jeres hjælp, uden den

kunne vi ikke havde gjort en indsats mod

narkomisbrug blandt unge.


LGT 2013

Indkaldelse

til

landsgildeting

Der indkaldes herved til

ordinært landsgildeting

der holdes på

A. P. Møller Skolen

Fjordallee 1, D - 24837 Slesvig

i dagene

lørdag-søndag

21.-22. september 2013

start lørdag kl. 10.00

Dagsorden i henhold til § 8 i lovene.

Forslag, der ønskes behandlet, kan fremsættes af

et medlem af landsgildetinget og skal fremsendes

skriftligt til landsgildekontoret inden udgangen af

marts. Landsgildetingets medlemmer gøres inden

udgangen af april bekendt med indkomne forslags

fulde ordlyd.

Landsgildetinget består af:

Landsgildeledelsen, en repræsentant fra hvert distriktsgilde,

samt en repræsentant fra hvert gilde.

Hvert fremmødt medlem af landsgildetinget

har én stemme og kan herudover ved skriftlig

fuldmagt stemme for højst tre ikke mødte medlemmer

af landsgildetinget.

Stemmeseddel-kvittering/fuldmagt vil blive udsendt

inden landsgildetingets afholdelse.

11


Tilmelding til Landsgildeting i Slesvig

Fredag den 20. september - søndag den 22. september 2013

12

Vi opfordrer til, at tilmelding sker via www.lgt2013.dk - det sparer os for megen administration.

For at få adgang til systemet skal du bruge dit ”Brugernr.” og dit ”Password”. Hvis du ikke kender disse, så henvend dig til din Gildekansler. Når du er

inde i systemet, skal du vælge ”Landsgildeting 2013”, og så skulle resten gå af sig selv. Se beskrivelse af arrangementer og meget mere på LGT 2013

www.lgt2013.dk

Tilmelder

Navn:

Adresse:

Telefon: e-mail:

Distrikt: Gilde: Andet:

Gildefunktion*): Stemmeret (ja/nej): Vegetar: Diabetiker:

Ledsager

Navn:

Adresse:

Telefon: e-mail:

Distrikt: Gilde: Andet:

Gildefunktion*): Stemmeret (ja/nej): Vegetar: Diabetiker:

*) Brug vore forkortelser f.eks.: GB = Gildebror u. tillidshverv, GM = Gildemester osv. - efterlad feltet tomt, hvis en ledsager ikke er gildebror

Overnatning på hotel i Slesvig

Vigtigt: Både når tilmelding sker via www.lgt2013.dk, eller når denne blanket indsendes med alm. post:

2 personer, der tilmeldes sammen, indkvarteres sammen!

2 personer, der ønsker at bo sammen, skal tilmeldes sammen!

Pris pr. nat inkl. morgenmad Fredag/lørdag Lørdag/søndag

Antal Antal

2* Hotel, enkeltværelse kr. 360 = kr.

2* Hotel, dobbeltværelse kr. 560 = kr.

3* Hotel, enkeltværelse kr. 465 = kr.

3* Hotel, dobbeltværelse kr. 680 = kr.

4* Hotel, enkeltværelse kr. 640 = kr.


4* Hotel, dobbeltværelse kr. 950 = kr.

LGT2013 sekretariatet sørger for reservering af hotelværelser i Slesvig. Tilbagemelding om hotel vil ske sammen med bekræftelse.

Vi tager forbehold for, at en ønsket kategori kan være optaget.

Reserver selv campingplads og hytter på Haithabu i Slesvig, eller Tydal Lejrplads/Eggebek/Tarp ca. 25 km fra Slesvig.

Se mulighederne på vores hjemmeside: www.lgt2013.dk

Arrangementer, priserne er pr. person: Pr. pers. Antal

Kammeratskabsaften (fredag) - ekskl. drikkevarer kr. 150 = kr.

LGT2013 med stemmeret, inkl. 2 frokoster mm. kr. 400 = kr.

LGT2013 uden stemmeret, inkl. 2 frokoster mm. kr. 600 = kr.

Festaften i Casa Cultura (lørdag), ekskl. drikkevarer kr. 350 = kr.

Ledsagertur 1 lørdag, Flensborg, inkl. frokost mm.*) kr. 200 = kr.

Ledsagertur 2 lørdag, Hedeby, inkl. frokost mm.*) kr. 250 = kr.

Ledsagertur 3 lørdag, Egernførde, inkl. frokost mm.*) kr. 250 = kr.

Ledsagertur 1 søndag, Flensborg, inkl. frokost mm.**) kr. 200 = kr.

Ledsagertur 2 søndag, Hedeby, inkl. frokost mm.**) kr. 250 = kr.

Ledsagertur 3 søndag, Egernførde, inkl. frokost mm.**) kr. 250 = kr.

Vi tilmelder turene i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind, og skulle en tur være fuldt booket, håber vi at kunne efterkomme 2. prioritet

*) Hvis turen lørdag er overbooket er min 1. prioritet som alternativ tur nummer

**) Hvis turen søndag er overbooket er min 1. prioritet som alternativ tur nummer

Antal

Transport fra hoteller og campingplads (ikke Tydal) til festaften på Casa Cultura og retur kr. 60,- = kr.

Gudstjeneste i Domkirken søndag. Jeg/vi forventer at deltage ____ (oplysningen er af hensyn til planlægning af bustransport)

Samlet beløb for ovenfor angivne tilmeldinger til Landsgildeting 2013 = kr.

Tilmelding: Vi opfordrer til, at tilmelding sker på www.lgt2013.dk det vil spare os for megen administration.

Du kan også sende tilmeldingsblanketten som A-post til: DGK Birgitte Mouritsen, Margrethevej 16, DK - 6500 Vojens

Betaling via bank:

Det samlede beløb overføres til LGT 2013’s bankkonto i Danske Bank Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 11191274 - Husk at mærke betaling med navn og gilde

Tilmelding og betaling senest onsdag den 22. maj 2013.

Tilmeldingen er først registreret og gyldig, når betalingen er modtaget - bekræftelse sendes kun til ”Tilmelder”

Alle gildebrødre og ledsagere er velkomne til LGT 2013 på A. P. Møller Skolen

13


Foto: Ingrid Danstrup

Landgildeting 2013 i Slesvig

Af Berit Mowinkel, Bredeå Gildet

I de sidste numre af Sct. Georg har der været

artikler om Sydslesvig, Slesvig og A. P. Møller

Skolen.

Nu er tiden kommet til, at vi vil skal løfte

sløret for, hvordan LGT 2013 kommer til

at foregå den 20.-22. september. Vi har

bestræbt os på at lave et godt arrangement

til rimelige priser, og der er ikke langt til

Slesvig - byen ligger kun ca. 40 km syd for

motorvejsgrænsen ved Frøslev.

Vi har fået stillet A. P. Møller Skolen, det nye

danske gymnasium i Slesvig, til rådighed for

LGT 2013. Skolen er en gave fra A. P. Møller

Fonden, og den vil danne en flot ramme om

selve landsgildetinget.

Kammeratskabsaften på Hohenzollern

Traditionen tro vil vi varme op til Landsgildeting

2013 med kammeratskabsaften fredag.

Det bliver i den hyggelige sal på Hotel Hohenzollern

i Slesvig. Arrangementet starter kl.

19:00, men dørene åbnes kl. 18:30 - og man

kan bare drysse ind.

Der vil blive serveret Knud Lavard-gryde

fra kl. 19:00 til ca. 21:00, og så skal vi

hygge, snakke og synge et par sange, og det

har søstrene Jessen Girls lovet at hjælpe os

med. Lise og Mette er spejderledere i Dansk

Spejderkorps Sydslesvig, og de ka’ bare det

der med sange og sketch, så mon ikke der

kommer lidt lejrbålsstemning ind over.

Det skal være en råhyggelig aften, men uden

en masse underholdning, for i evalueringen

fra LGT2011 ønskede mange gildebrødre,

at man hellere ville have tid til at hygge og

snakke med hinanden og prøve at skabe og

14

uddybe venskaber på kryds og tværs.

Det synes vi er en god ide, som vi gerne vil

afprøve.

Åbning af Landsgildetinget

Vi planlægger en festlig åbning af Landsgildetinget,

som vil finde sted på A. P. Møller

Skolen, lørdag kl. 10:00. Ved ankomsten vil

vi blive mødt af en flok vikinger, der tager

imod os i deres maleriske dragter. Der vil

falde to flag ned fra himlen lige udenfor A. P.

Møller Skolen kl. 9:45, et Dannebrogsflag og

et gildeflag.

Det er en stor glæde og ære for os, at

Greveparret, Greve Ingolf og Grevinde Sussie

af Rosenborg kommer og åbner Landsgildetinget.

Vi er også meget glade for, at Slesvigs

borgmester Thorsten Dahl og Generalkonsul

og gildebror Henrik Becker Christensen

og frue også deltager i åbningen.

Festaftenen

Vores spændende festaften vil blive afholdt

i Casa Cultura, en tidligere Officersklub i

området nær ved A.P. Møller Skolen i Slesvig.

Casa Cultura er i øjeblikket ved at blive

renoveret, men den bliver klar til indvielse i

løbet af marts måned.

Aftenens program er ved at være på plads,

og der er indgået aftaler om levering af festmenuen.

Den musikalske underholdning

vil blive leveret af folkemusikgruppen Tre I

Foto: Gunvald Mouritsen


Foto: Gunvald Mouritsen

Foto: Gunvald Mouritsen

Takt, der helt sikkert vil drage os med i sang.

Der vil også være et indslag fra Als Revyen,

men hvem der bliver aftenens festtaler vil vi

ikke røbe endnu. Er der gildebrødre, der har

noget på hjerte denne aften, kan det aftales

med festens konferencier, der med kyndig

hånd vil styre aftenens begivenheder.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig til

transport frem og tilbage fra hotellet.

Morgenandagt

Søndag morgen er der morgenandagt i den

smukke Slesvig Domkirke. Andagten forrettes

af provst Viggo Jacobsen, Flensborg.

Da der ikke er mange parkeringspladser ved

kirken, har vi arrangeret buskørsel fra A.

P. Møller Skolen til Domkirken kl. 8:30,

og vi vil bede jer afkrydse, om I deltager i

morgenandagten af hensyn til planlægning af

busserne. Der er selvfølgelig også bus retur til

A. P. Møller Skolen.

Gildemarkedsplads

I en del af den store aula indrettes en gildemarkedsplads

med boder og stande. Her kan

sælges bluser, telegrammer og andet, som er

godkendt af landsgildet.

Der bliver også mulighed for på markedspladsen

at præsentere særlige gildeaktiviteter

under temaet Spejderidéen for voksne, og

gerne stande der organiserer ideudveksling og

skaber kontakter.

Alt dette søger vi at præsentere i en levende og

humørfyldt atmosfære, så pauserne i LGT kan

fungere som afveksling og energiopladning.

De, der ønsker at deltage i det spændende

marked med en stand eller ide- og info-materiale,

kan få adgang ved at henvende sig til

Troels Olesen, tlf. 74 68 53 43 eller

kirstenogtroels@gmail.com helst inden den

1. juni og allersenest den 15. august.

Måske bliver det nødvendigt at foretage en

prioritering af standene, så meld jer hurtigt,

hvis I har noget interessant at præsentere eller

sælge.

Ledsagerture

Vi har arrangeret 3 forskellige ture, så der

bliver mulighed for at opleve Sydslesvigs

skønhed. Vi tilbyder spændende historie,

fascinerende natur og fremtidsprojekter i

området Egernførde - Slesvig - Spejdergården

Tydal - Flensborg.

Alle turene er inklusive alt også frokost (dog

ekskl. drikkevarer), og de starter kl. 10:30

lørdag og kl. 10:00 søndagen fra A.P. Møller

Skolen.

1. Rundtur på Holmen og i Flensborg by

Holmen stammer fra 1285 og er ikke kun

en af de ældste bydele i Slesvig, men også en

meget romantisk bydel. Her går vi rundt i ca.

1 time. Efter rundturen kører vi til Flensborg,

hvor vi får frokost i en moderne restaurant.

Vi kører ned til havnen, hvor vi får en lille

rundtur, hvorefter vi kører til Den gamle

Kirkegård med Istedløven.

15

Foto: Gunvald Mouritsen


2. Hedeby - Danevirke - Tydal

Vi følger de historiske fodspor fra Hedeby via

Danevirke til Spejdergården Tydal og dens

visioner.

Vi starter med at køre til Hedeby, og efter

museumsbesøget kan de, der er godt gående,

fortsætte ud til vikingernes handelsplads,

(ca. 1 km). De øvrige bliver og ser en film

på museet. Efter frokostpausen kører vi ud

til Danevirke Museet - Porten til Norden.

De, der har lyst, vandrer (ca. 500 m) ud til

ruinerne af Valdemar den Stores teglstensmur

fra ca. 1170.

Turen fortsætter med bus til Spejdergården

Tydal - et spejdercenter med visioner.

3. Med skib og bus Slesvig - Egernførde

Vi skal på en ca. 1 times sejltur på Slien, forbi

Slesvig by og Holmen til Mysunde, som

ligger på det smalleste sted på Slien.

Her bliver vi hentet i bus og så går turen

videre mod Egernførde. Undervejs besigtiger

vi Kosel Kirke - en meget gammel dansk kirke

fra det 12. århundrede. Efter en hyggelig

frokost i et gammelt værft i Egernførde, vil vi

tage en byvandring og opleve havnemiljøet og

den charmerende bykerne.

Tilmelding

Tilmeldingsblanketten findes på siderne 12-

13. På den har man mulighed for at afkrydse

sine ønsker til, hvilke arrangementer man vil

deltage i, hotelværelser mv.

Vi vil dog gerne opfordre til, at man så vidt

muligt tilmelder sig online viahjemmesiden

www.lgt2013.dk - det vil spare os for meget

administration.

For at få adgang til tilmeldingssystemet skal

man bruge sit Brugernummer og Password,

og kender man ikke dem, så skulle jeres

Gildekansler kunne finde dem.

Inde i systemet skal man vælge Landsgildeting

2013, og så skulle resten gå af sig selv.

Tilmeldingsblanketten kan dog også sendes

med A-post til LGT 2013 sekretariatet.

16

Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde,

og betaling overført senest 22. maj 2013.

Hotel Hohenzollern i Slesvig sørger for

alle reservationer af værelser på eget og andre

hoteller i Slesvig by. Derfor bestiller

man den standard man ønsker, 2*, 3* eller

4* hotelværelse, og det er først på ordrebekræftelsen

fra sekretariatet, at hotelnavn

vil være opgivet. Bekræftelsen vil først blive

udsendt efter tilmeldingsfristens udløb, 22.

maj 2013.

Vi vil, så vidt muligt, benytte e-mail til

korrespondance med de tilmeldte.

Dette var en kort gennemgang af de oplevelser,

vi har samlet sammen til alle, der deltager

i LGT 2013. Mød derfor talrigt op, for som

BP sagde: »Ting skal ikke læses eller fortælles,

de skal opleves.«

Vi glæder os til at se jer alle, så vi sammen kan

gå Mod nye horisonter.

Vi ses til Landsgildeting 2013

Sønderjyllands Distrikt

Foto: Gunvald Mouritsen


Fra gildebror til gildebror

Ny hjemmeside

Af Frida Eyjolfs, webmaster www.sct-georg.dk

Den 22. februar 2013 fik Sct. Georgs Gilderne

ny hjemmeside. Det vil i en periode

give nogle problemer, fordi informationer

mangler eller er svære at finde. Vi prøver at

tilpasse alting løbende og tager gerne imod

kommentarer, når I oplever, noget mangler

eller er svært at finde.

Den gamle side har tjent gildet godt, og Kjeld

Krabsen har gennem årene lagt et kæmpe

arbejde i at udvikle siden og holde alting opdateret.

En ny side til ipad og mobil

Den nye hjemmeside er lagt an på at kunne

møde de nye krav til en hjemmeside. Det

betyder først og fremmest at den skal kunne

vises på en mobiltelefon og en tabletcomputer,

som f.eks. en iPad. Det har

betydning for layoutet, der er mere enkelt

og ændrer sig en smule, alt efter hvilken

enhed man bruger til at besøge siden. På en

mobiltelefon eller ipad vil elementerne i højre

side f.eks. flyttes til bunden af siden.

En proces i flere tempi

Overgang til den nye side sker i flere tempi.

For eksempel er overflytningen af gildernes

og distrikternes hjemmesider endnu ikke gennemført.

Til gengæld er hele den offentlige del af hjemmesiden

klar. Her er indholdet fordelt på en

ny måde. Al information kan hentes fra 4

punkter:

• Kalender - her findes en oversigt over

vigtige datoer for gildet, f.eks. højskolen,

konferencer mm.

• Aktiviteter - her kan man f.eks. finde

oplysninger om Good Turn, højskolen,

naturlaug og så videre.

• Organisation - her kan man finde

kontaktoplysninger på ledelse og

landsgildekontor, samt læse mere om

udvalg og organisation i det hele taget.

• Publikationer - her kan man finde alle

numre af Sct. Georg, lovene samt relevant

pressemateriale.

Under punktet Medlemsside findes information

til medlemmerne. Nogle informationer

kan hentes direkte, andre kræver login. Login

består nu af to dele, et brugernavn (medlem)

og en adgangskode (som tidligere). Det er

indtil videre kun den generelle adgangskode

for alle medlemmer, der er videreført til den

nye side. Det vurderes umiddelbart, at det vil

kunne dække gildets behov. Indtil videre er

alle data fra den gamle hjemmeside overført

hertil, men på sigt vil denne del blive mere

udviklet.

Ny webmaster

Med overgangen til den nye hjemmeside har

Kjeld Krabsen takket af som webmaster. Dette

job vil fremover blive varetaget af Frida

Eyjolfs (webmaster@sct-georg.dk).

Søndag

d. 21. april kl. 15.00

i Brændkjærkirken

Kolding

3. Sct. Georgs Gilde Kolding holder

humørfyldt forårskoncert, kom og bliv

i forårshumør. Medvirkende:

Kolding Mandskor

solist Pia Hall

Lusangi koret

FORÅRS-

KONCERT

Billetter kan købes ved:

John Preben Hansen, tlf: 2731 6531, mail: jhdh@hansen.mail.dk

Verner Thomsen, Tlf: 4063 2032, mail: vdt@mail.dk

PRIS: KR. 100,-

Arrangør: 3. Sct. Georgs Gilde, Kolding

Hele overskuddet går til hjælpearbejde.

17


Nytårskur i Aalborg

Af Erik S. Messmann, 6. Gilde Aalborg

Den 12. januar holdt gilderne i Aalborg deres

traditionelle nytårskur, der på skift arrangeres

af de 10 Aalborg gilder. Her får man - på

tværs af gilderne - lejlighed til at ønske hinanden

godt nytår.

Nytårskuren fandt sted i Hasseris Kirkes

krypt, og i år var det gildemester Gull-

Maj Cordes, som på 9. gildes vegne bød

velkommenog præsenterede deltagerne for

gildets flotte hjemmelavede frokost-buffet og

efterfølgende underholdning af Anne-Mette

N. Jørgensen, som sang Edith Piaf sange

akkompagneret af Kurt Frimodt på klaver.

I sin velkomst nævnte Gull-Maj også, at

netop i dag kan Lilian Rasmussen, 2. gilde

fejre sit 25 års jubilæum, så et stort tillykke

fra 9. gilde.

Knapt 100 gildebrødre deltog for bl.a. at nyde

frokost, underholdning, samvær og derefter

overvære overrækkelserne af Sct. Georgs

Prisen 2013, der består af æren, et diplom og

en opmuntring i form af en mindre kontant

donation, samt gildernes donation til hospice

Kamillus.

Stadsgildemester Eva Lykke Madsen fortalte

om betingelserne og kravene til den eller de

personer, der kan tildeles Sct. Georgs Prisen,

og fortsatte: »Efter indstilling fra Reden 5.

Aalborg, Det Danske Spejderkorps, har vi

be-sluttet at tildele Sct. Georgs Prisen 2013

til Laura Venborg for hendes store arbejde

de seneste 5 år ved at få Reden, der dengang

kun bestod af 9 spejdere og et par enkelte

ledere, til i dag at tælle over 60 spejdere og

18

13 ledere. Laura har evnen til aldrig at give

op, og hendes arbejde og hendes overblik er

uundværligt for, at dagligdagen i gruppen

fungerer så godt, som den gør.

Stadsgildeledelsen fik i år to flotte indstillinger

og fandt, at de passede godt sammen, idet

den ene gives til en meget aktiv spejder og

den anden til en tidligere spejder, som nu

er en meget aktiv gildebror. Efter indstilling

fra 1. gilde, har stadsgildeledelsen alene besluttet

at tildele Finn Bramsen, 1. gilde Sct.

Georgs Prisen i år, fordi Finn virkeligt har

fortjent denne påskønnelse for sit årelange

utrættelige samarbejde med de forskellige

korps. Han har brugt utroligt mange kræfter,

som spejderkontakt i 1. gilde og formand

for spejderkontaktudvalget i Stadsgildet.

Finn har i mange år været aktiv spejder,

gruppeleder og divisionschef i Nørrejyske

Division og i divisionsledelsen i Jens Bang

Division. Engang spejder, altid spejder - det er

lige netop Finn Bramsen«.

Derefter henvendte stadsgildemesteren sig til

frivilligkoordinator Inger Grønhøj fra hospice

Kamillus: »Et af Sct. Georgs Gildernes formål

er bl.a. at udbrede spejderidealerne og virke

for deres praktiske anvendelse i samfundslivet.

Med dette in mente, er det os en stor glæde

at overrække dig en check på 10.500 kr. til

den fortsatte frivillige indsats for beboerne på

hospice Kamillus«.

De tre prismodtagere fik et stort og varmt

bifald, hvorefter de hver især rettede en tak

til Sct. Georgs Gilderne i Aalborg, og således

sluttede en dejlig eftermiddag.


Gildelogoet på Slotssøen i Kolding

Af Paul Nielsen, 4. Kolding Gilde

”Mon hun kommer..?”

Gildebror Kaj Johansen, bådlaugets stovte

leder, kiggede op ad Fredericiagade og vendte

sig mod lauget og fjernsynsfolkene.

”Næh, det ser ikke ud til det!”, sagde han

og kiggede ud på den tålmodigt ventende

Kongebåd, der med sit flotte gildelogo lå og

vuggede på Slotssøens bløde bølger. Så gik

han igen i venteposition sammen med de

andre, der var samlede ved søbredden.

4. Kolding gildes bådlaug og Kongebåden

var ved at blive fjernsynsstjerner i forbindelse

med optagelserne til DR1s 10 afsnit lange

TVserie om Royalisterne. De 10 afsnit er

vist i slutningen af 2012 og i begyndelsen

af 2013. Gildebrødrene fra Kolding indgår i

afsnit 3, som bl. a. fortæller om dronningens

besøg på Trapholt Museet for at se portrætter

af sig selv. Og måske ville majestæten benytte

Koldingbesøget til en stille tur i båden, der

under det gamle kongeslot ligger i søen og

venter på kongelige gæster. Både dronningens

mand og yngste søn har førhen nydt en

sådan tur. Denne dag gik det dog ikke. For

Kolding gilderne er det ikke ualmindeligt at

komme på byens TVskærme, for både TV2

og Koldings lokalTV bliver altid inviteret,

når der er gilde-aktiviteter som fredslys,

Sct. Georgs Aften på slottet eller good-turn

ophold for veteraner og institutioner i vor

Frydenborglejr. Se selv TV-holdet på fotoet

i Sct. Georg nr. 1 i redaktørens referat fra

fredslysmodtagelsen, der altså foregik i Kolding

og ikke Middelfart.

(Så blev den dementeret. Red.)

Kongebåden, hvad er det for en størrelse?

Det er en flot robåd, der i sommerhalvåret

vugger på søen midt i Kolding. Sct.

Georgs Gildernes logo, der pryder bådens

overdækning, fanger opmærksomheden hos

alle forbipasserende og erindrer om gildernes

tilstedeværelse i byen. Det er 4. gildes båd, og

gildets bådlaug sikrer bådens vedligeholdelse

og bevaring som en Koldingattraktion.

Kongebåden har sin helt egen historie, der

også forklarer navnet.

Båden var oprindelig ejet af bryggeriet

Slotsmøllen, der blev overtaget af Albani

og nedlagt i 1999. Slotsmøllens historie går

tilbage til dronning Dorothea, der grundlagde

møllen i 1570. I 1765 overgik den til

privateje, men kongen bevarede ejendomsret

over slotssøen. I 1802 fik mølleren lov til

at holde båd i søen, men den skulle altid

være til rådighed for kongelige herskabers

gennemrejse. Forpligtelsen blev ophævet i

trediverne, men bryggeriet fortsatte trofast at

holde båden rede. Og i 1982 steg prins Henrik

ombord i båden for sammen med borgmesteren

at besigtige Koldinghus fra søsiden.

Da bryggeriet i 1999 blev nedlagt overtog 4.

Gilde båden på betingelse af at videreføre den

mangeårige tradition at vedligeholde båden

og sikre dens placering i søen april til oktober.

Gildet har alle myndighedstilladelser

og sørger for, at søsætningen hvert forår bliver

en festlig begivenhed med rundtur i byen

under anførelse af Koldings Tambourkorps.

Første søsætning i gilderegi var lørdag den

6. maj 2000 i forbindelse med gildets 35 års

fødselsdag. Lørdag den 6. september steg

prins Joakim, som kongelig gæst nr. to, ned

i båden for sammen med borgmesteren at

bese slottet fra søsiden og hilse på de talløse

tilskuere, der trængtes på søbredderne.

Desværre trængte dronningen ikke til en tur.

19


20

Opslagstavlen

15. København-Rødovre Gilde fejrer

50 års jubilæum

torsdag den 16. maj 2013

Festgildehal og efterfølgende middag i

Gildegården

Vanløse Alle 41

2720 Vanløse

18:00 Forhal m/velkomstdrink

18:30 Gildehal

19:30 Middag og hyggeligt samvær

Pris pr. person er kr. 350 inkl. vin

Tilmelding til

Hanne Borgstrøm på hbb@brnet.dk

senest den 1. maj 2013.

.

Distriktsgildehal med

Ridderoptagelse

onsdag den 22. maj 2013 kl. 19:00


Gram Slot

Slotsvej 54, 6510 Gram

Optagelse af :

Per Kongebro, 1. Sønderborg Gilde

Marianne Rosenqvist, 2. Haderslev

Gilde

Peter Buhl, Nordborg Gildet

Der er vandrehal fra kl. 18:30

Alle gildebrødre er velkomne.

Tilmelding senest onsdag den 15. maj

til Hans Lütken

tlf. 74 45 01 16 / 40 40 04 56

hanslytken@gmail.com

Efterlysning

Har du et halssmykke kaldet Pendulet

til salg (eller kender du en som har et).

Det er et stort sølvsmykke med

gildemærket til at hænge om halsen i en

kæde - ligner et Pendul.

Frode Grydelund fra tidligere 2.

Ballerup har lavet dette smukke

halssmykke i mange år, men er ophørt

som gildebror og laver dem ikke

længere.

Jeg er meget interesseret i at købe et

sådant smykke, så kontakt venligst:

Bodil Søndergaard

Sct. Georgs Gildet Ravnsholt

tlf. 20 47 48 24 eller

jambogodt@gmail.com

Distriktsgildehal med

Ridderoptagelse


Koldinghus

Onsdag den 22. maj 2013 kl. 19:30

Følgende væbnere ønsker optagelse:

Michael Clemmensen, 1. Kolding

Preben Abildtrup, 1. Kolding

Jørgen Faurby 3. Kolding

Lilli Clausen, 1. Fredericia.

Efter Ridderhallen er der kammeratligt

samvær på Fynsvej i Kolding.

Tilmelding senest den 15. maj til DGK

eller DGM - kabar@profibermail.dk


2013

Søndag den

21. april:

Kongeåen fra Gredstedbro til Jedsted

Søndag den 26. maj:

Vandretur ved Vejle Fjord

Søndag den 9. juni:

Ølgod Byskov, kultur og mindesten

Søndag den 8. september:

Den nye Filsø, Naturens Dag

Søndag den 6. oktober:

50-turs jubilæumstur til Sønderho

Søndag den 3. november:

Kvaglund Bæk og Den hemmelige Skov

Søndag den 26. januar 2014:

Gåtur i Esbjergs Skove, derefter årsmøde

Velkommen hos

Laugsformand: Sven Elbro,

sven@elbro.dk

Årsprogram for 2013

Naturlaug Roskilde-Hedebo

Efterlysning

Er der nogen der ligger inde med en

ekstra særkuvert fra

Landsgildetinget i København / Valby

23-09-1979

Jeg er meget interesseret, da den skal

indgå i en samling

omkring Valby.

Hans Fink

Frimærkebanken

Skovgårdsvænget 8

8310 Tranbjerg

frimaerkebanken@mail.tele.dk

Tlf. 86 72 00 40

PRAG

Lejlighed udlejes ved henvendelse til

75 94 16 80

Torsdag 25. april Store Bededagsaften - tur på Kastellet i København.

Onsdag 5. juni Universitetshaverne på Frederiksberg

Søndag 8. september Naturens dag går til Gl. Lejre og Skjoldungelandet

Torsdag 9. oktober Tur til Kringelstien i Vestskoven

Kontakt: Elna Braüner Adamsen, tlf. 43 45 18 43 brauneradamsen@post.tele.dk

Spejderfestival er Spejderliv!

Med basis i spejderarbejdet, som vi alle kender og elsker, puster Spejderfestival2013 nyt liv i

indholdet. Formen er hentet i festivalkulturen, så hver deltager selv sammensætter sit program.

”Gør hvad du vil, når du vil, næsten da ....”, eksempelvis

• Waste World - fokus på at mindske madspild og øge genbrug.

• Food Factory - mad, fuld af energi, lige når du har lyst, næsten da ...

Det er her Madsnedkerne sætter ind.

Morten, som er en rigtig kok tilbyder frikadelleworkshop for dem, der vil lære at

klare sig i et køkken.

Madsnedkerne er en gruppe gildebrødre fra Værløse og Allerød, der planlægger sunde måltider

til alle fra den 2. til den 12. august 2013.

Vi har brug for din hjælp!

Vi har også brug for dig med godt håndelag i pionerdagene 2.-5. august.

Så har du tid ½ dag eller meget mere, så skriv til madsnedkerne@spejderfestival.dk

Læs mere på www.spejderfestival.dk

Vi glæder os meget til at høre fra dig, Kamma, Hanne, Morten & Astrid

21


Internationalt udvalg (IU)

Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Anne Marie Hansen

Vesselbjergvej 45 st. tv., 8370 Hadsten

Tlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.com

PR-udvalget (PR)

Formand Gerda Abildgaard (LGPR)

Ole Rafn Petersen

Grønskiftet 31, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dk

Ingrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)

Kursusudvalget (KU)

Formand Sten Frost (LGUS)

Birgit Kristensen,

Montebello Alle 4 D, 3000 Helsingør,

tlf. 49 70 83 60, sct.gbk@gmail.com

Webmaster Frida Eyjolfs

webmaster@sct-georg.dk

22

Jubilæer

65 år

Mogens H. Madsen, 3. Vordingborg

03-06-2013

Aage Pedersen, 3. Vordingborg 08-06-2013

Axel Mortensen, 1. Svendborg 08-06-2013

50 år

Ketty Egestad, Stege 22-04-2013

Arne Pedersen, 4. Århus 23-04-2013

Inger Berthelsen Sommer, 1. Roskilde

23-04-2013

Poul Bøtcher, 1. Taastrup 23-04-2013

Vita Jensen, 2. Aalborg 25-04-2013

Lis Borre, 1. Herning 02-05-2013

Grete Sandberg Poulsen, 1. Odense

16-05-2013

Erik Jørgensen, 3. Kolding 08-06-2013

John B. Hahn, 1. Silkeborg 17-06-2013

Leif Vilhelmsen, 1. Roskilde 18-06-2013

Peder Andersen, Årup 25-06-2013

40 år

Betzy Frederiksen, Allerød 06-06-2013

Ruth Andersen, 2. Vordingborg 13-06-2013

Birgit Lindegaard, Brønderslev 20-06-2013

Ruth Hartvig Nielsen, 2. Varde 21-06-2013

Stanley Møller Nielsen, Skive 21-06-2013

25 år

Kirsten Johansson, Maribo 01-06-2013

Kirsten Rasmussen, Maribo 01-06-2013

Ole Steen Rasmussen, 2. Hillerød 13-06-2013

Peter Jensenius, 2. Hillerød 13-06-2013

Nye gildebrødre

9. Aalborg

Inger Jensen, Abelsvej 2,

9000 Aalborg

Fåborg

Torkild Frydendal Østergaard, Bøgevej 98,

5683 Haarby

Karen Mikkelsen, Tangmosen 22,

5600 Fåborg

Grenaa

Kate Jørgensen, Grindhøj 1,

8500 Grenaa

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde

www.sctgeorgsfonden.dk

Formand Johan Evensen

Neptunvej 8, 6800 Varde

Tlf. 29 63 57 93

johan.evensen@email.dk

Lone Erkmann (LGM)

Good-Turn Mærket

Formand Jørn Andersen

Sølystvej 81, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 30 86

la.ja@mail.tele.dk

Gerda Abildgaard (LGPR)

Frimærkebanken

Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.

Tlf. 86 72 00 40

info@frimaerkebanken.dk

www.frimaerkebanken.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20, liljeberg@frimaerkebanken.dk

Paula Mikkelsen (LGS)


Greve-Solrød

Marianne Toppidan Kreutzberg,

Vesthegnet 50, 2670 Greve

Haslev

Per Andersen, Pilevang 3,

4690 Haslev

1. Hobro

Margit Sørensen, Plejlen 42,

8800 Viborg

Klaus Berre Eriksen, Bymarks Alle 26,

9500 Hobro

5. Kolding

Anny Ullerup, Søren Krogs Vej 25,

6091 Bjert

John Ullerup, Søren Krogs Vej 25,

6091 Bjert

Ringkøbing

Eva Sivebæk Kristensen, Kløvervænget 3,

6950 Ringkøbing

1. Silkeborg

Kirsten Gutorm Andersen, Julsøvej 177,

8600 Silkeborg

Gildecenter Rodbjerggaard

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

www.rodbjerggaard.dk

Kontaktperson Else Sudergaard,

Elmegade 29, 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 88 35

else-harry@sudergaard.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Lone Erkmann (LGM)

Fredslyset

Koordinator Erik Messmann,

Græsvangen 20, 9800 Hjørring

Tlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40

messmann@stofanet.dk

Gerda Abildgaard (LGPR)

2. Struer

Jens Schönemann-Paul, Vester Ringgade 18,

7600 Struer

2. Viborg

Elisabeth Bodil Andersen, Sønder Alle 24,

8800 Viborg

Genopt.

Carl-Christoph Sohl, 1. Fredericia

Frida Larsen, Nordborg

Georg Hansen, 1. Svendborg

Grete Damkjær, 2. Kolding

Grete Thomsen, 3. Holstebro

Hans Bjerg, 3. Kolding

Inge-Lise Kudsk, 4. Haderslev

Jens Aage Pedersen, 2. Nykøbing F

Jens Flemming Vognsen, Kalundborg

Jette Rasmussen, 1. Sorø

Jørgen Ketil Asmund, 1.Roskilde

Kirsten Knudsen, 2. Skanderborg

Kjeld Röser, 1. Køge

Ruth Skov, Vestvold

Sine Arnesen, Kerteminde

Dansk Flygtningehjælp

Gerda Abildgaard (LGPR)

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

UNICEF Danmark

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Holger Dahl, Hillerød

Sten Frost (LGUS)

SOS-Børnebyerne

Paula Mikkelsen (LGS)

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Varde

Paula Mikkelsen (LGS)

Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.

23


Navn på tørklædet

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

På Lolland-Falster vil gildebrødrene ikke nøjes med at have

Dannebrog på det nye gildetørklæde - nej, de vil også have

deres eget gildenavn med.

Hvordan får man så det? Jo - man har en tidligere gildebror

med eget broderifirma, så det er en smal sag at få gildenavnet

broderet på en af striberne.

Så - hvis andre gilder vil efterligne denne gode ide, så kontakt:

Hemsø Broderi v/Inge Hemsø

Vester Landevej 13, 4930 Maribo

Tlf. 20 24 53 06

info@hemsoebroderi.dk

www.hemsoebroderi.dk

Spændende gruppearbejde

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

I Ebeltoft Gildet gik en gruppe for et par år siden i gang med

et lokalhistorisk emne. Ebeltofts byhistoriske arkiv viste sig

at være en sand guldgrube for gruppen, som fortabte sig i

alverdens spændende historier.

Den måtte dog hurtigt slå bremserne i og koncentrere sig om

de to emner, som man allerede på forhånd havde udset sig,

nemlig skanser og mindesten. Arbejdet medførte udover læse-

og skriveøvelser, også ekskursioner i terrænet med både

skitseblok og fotoapparat.

Det hele mundede ud i udgivelsen af en såkaldt pamflet, som

blev til ved hjælp og vejledning fra arkivet. Pamfletten kan

købes på byhistorisk arkiv i Ebeltoft for 25 kr.

Billedet her til venstre pryder forsiden af

pamfletten, som hedder Mindesten og

skanser omkring Ebeltoft.

Jeg håber idéen kan være til inspiration for

andre grupper. Vores lille land gemmer mange

kulturminder, som det ofte kan være spændende

at dykke ned i.

Så idéen er til fri afbenyttelse.

More magazines by this user
Similar magazines