ÅRSBERETNING 2010/2011 - Caritas Danmark

caritas.dk

ÅRSBERETNING 2010/2011 - Caritas Danmark

ÅRSBERETNING 2010/2011

1


CARITAS HJÆLPER MILLIONER PÅ VERDENSPLAN

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator / Caritas

Flip Forord

02 Indholdsfortegnelse og verdenskort

03 Caritas hjælper millioner på verdensplan

UDVIKLING

04 Indien Fattige bønder får indflydelse

06 Bolivia Kvinder kæmper mod fattigdom

08 Niger Demokratikamp bærer frugt

10 Uganda Fokus på unge i udvikling

12 Zimbabwe

& Burma Caritas udvider med to nye lande

14 En organisation med vokseværk!

NØDHJÆLP

16 Hjælp til katastoferamte områder

CARITAS I DANMARK

20 Diakonalt arbejde i Danmark

22 De frivilliges arbejde

25 Billedoversigt over sekretariatets

medarbejdere

26 Regnskabsberetning – Fundraising og resultater

30 Bagside

I 2010 har Caritas og netværket responderet på

21 appeller om nødhjælp og hjulpet mere end 9,4

millioner nødlidende verden over. Caritas-netværket

positionerer sig derved som en vigtig og markant

spiller på den internationale humanitære scene.

Sammenlagt sendte netværket godt 750 millioner

kroner til katastroferamte områder i 2010. I 2010

sendte Caritas lige godt 1,7 milioner kroner til verdens

brændpunkter. Her er et par eksempler på, hvad

Caritas´ arbejde har betydet sammen med de samlede

resultater fra netværket.

JORDSKÆLV PÅ HAITI

Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt et jordskælv,

der fik det haitianske samfund til at bryde sammen.

Jordskælvet var det kraftigste i over 200 år. Mindst

230.000 mennesker omkom, og mere end en million

mistede deres hjem. Caritas igangsatte straks en stor

indsamling til støtte for ofrene som indbragte 664.654

kroner. Dertil bidrog katastrofefonden med 50.000

kroner. Caritas sendte således 714.654 kroner til Haiti!

Tilsammen samlede hele Caritas netværket godt 145

millioner kroner ind! Caritas og netværket hjalp de

første tre måneder 1,4 millioner mennesker med telte,

mad og medicin. Situationen på Haiti er fortsat kritisk,

og der ligger mange udfordringer forude. Caritasnetværket

har derfor forpligtet sig til en femårig

genopbygningsplan.

OVERSVØMMELSER I PAKISTAN

I august 2010 åbnede himlen sig over Pakistan. Ti års

regn faldt på en enkelt uge. Floder flød over deres

bredder og skabte den største oversvømmelse i

landet i over 80 år. Da katastrofen var på sit højeste,

lå en femtedel af landet under vand, og mere end 20

millioner mennesker var berørte af oversvømmelserne.

Caritas-netværket igangsatte en indsamling, der

skulle indbringe 79 millioner kroner til ofrene for

oversvømmelserne.

Caritas samlede godt 550.099 kroner ind. Dertil

bidrog katastrofefonden med 57.925. Caritas sendte

således 608.024 kroner til vores lokale samarbejder

i Pakistan! Midlerne blev brugt til mad, vand, medicin

og telte til 357.500 mennesker hvis huse, afgrøder og

husdyr var skyllet væk. Genopbygningen af landsbyer

og huse er i dag i fuld gang i Pakistan. En række Caritasorganisationer

er fortsat til stede i landet - og bliver der,

til pakistanerne er kommet på fode igen.

CARITAS HJÆLPER EN HALV MILLION OM ÅRET

Også på den udviklingsmæssige scene har Caritas og

netværket markeret sig globalt. Netværket hjælper

på verdensplan 24 millioner mennesker i 200 lande

og territorier. Sammen uddanner Caritas skolebørn,

kæmper for kvinders rettigheder, sikrer udviklingen af

et bæredygtig miljø og behandler HIV/AIDS-ofre. Alene

i Afrika hjælper Caritas-organisationer 25 procent af

Afrikas befolkning, der lever med HIV.

Caritas-netværket søger indflydelse på allerhøjeste

politiske niveau, og har tæt samarbejde med FNsystemet.

Det sikrer verdens fattigste en stemme ved

magthavernes bord.

I 2010 brugte Caritas næsten 22,7 millioner kroner på

udvikling i Niger, Uganda, Bolivia og Nordøstindien.

Godt en halv million fattige og nødlidende fik i 2010

gavn af Caritas´ udviklings- og nødhjælpsindsats.

Du kan læse mere om Caritas' positive udviklings-

og nødhjælpsresultater på de kommende sider.

CARITAS INTERNATIONALIS

Caritas er medlem af det verdensomspændende netværk Caritas Internationalis. CI arbejder i solidaritet

med verdens allerfattigste, for at reducere fattigdom og bekæmpe social uretfærdighed. Med 168

medlemsorganisationer, 624.000 ansatte og 444.444 frivillig er Caritas Internationalis et af verdens største

netværk. Caritas var med til at grundlægge netværket i 1950.

2 3

FOTO: Asad Zaidi/Catholic Relief Services


INDIEN: FATTIgE BØNDER FÅR INDFLyDELSE

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator / Caritas

Nordøstindien er kendetegnet ved statens manglende

tilstedeværelse. Mange familier lever marginaliseret.

Oftest har familierne på landet ikke adgang til basale

fornødenheder som uddannelse og sundhed. Derfor

støtter Caritas bøndernes organisering, så de kan få

indflydelse på lokalpolitik og adgang til serviceydelser

og ressourcer fra det offentlige. Og den politiske

organisering virker.

I Nordøstindien har Caritas-støttede landsby-komiteer

og selvhjælpsgrupper opnået kommunale bevillinger

til udviklingsprojekter svarende til 4,7 millioner

danske kroner. Det er dobbelt så meget som Caritas´s

lokale partner, Jirsong Asong, gennem de sidste tre

år har brugt på at forberede og træne grupperne til

fortalervirksomhed:

“Det viser med al tydelighed, at Caritas´ langsigtede

tilgang til udvikling bærer frugt. Vi uddeler ikke fisk til de

fattige – vi lærer dem at fiske!”, forklarer Peter Blum

Samuelsen, tidligere koordinator for Nordøstindien,

og i dag ansvarlig for Caritas´ nyopstartede

udviklingsaktiviteter i Burma.

Komiteerne modtog 54 offentlige tilskud, mens

selvhjælpsgrupperne fik 60 tilskud til gavn for

FOTO: © Karen Kasmauski/Corbis

lokalsamfundet. Pengene blev givet i form af materialer

til opbygning af infrastruktur som vand-, el-, og vejnet.

Derudover fik grupperne adgang til træning og lån

til landbrugsaktiviteter, redskaber og maskiner i

form af større samlede bevillinger. Mindst 12.000

mennesker i 30 landsbyer fik gavn af gruppernes egen

fortalervirksomhed!

4 5

HOVEDSTAD:

STATSLEDER:

INDByGGERTAL:

SPROG:

PÅ TRODS AF STORE NATURRIGDOMME HØRER

NORDØSTINDIEN TIL éT AF DE FATTIGSTE

OMRÅDER I INDIEN.

60%

LEVER UNDER FATTIGDOMSGRÆNSEN.

FAKTA

New Delhi

Pratibha Devisingh Patil

1.2 milliarder

Der findes 18 officielle sprog. Hindi

og engelsk er de mest anvendte

Jirsong Asong arbejder i Karbi Anglong-distriktet i

Assam-regionen. Arbejdet koncentreres i særlig grad

om bæredygtig landbrugsudvikling, bondeorganisering

og mikrofinans. Caritas´ partner har indtil videre

medvirket til etableringen af 108 selvhjælpsgrupper og

30 landsbykomiteer.

Caritas styrker fattiges indflydelse på, og adgang til, offentlige støtteordninger. I

Nordøstindien er det på et enkelt år lykkedes Caritas-støttede landsby-komiteer

og selvhjælpsgrupper at få kommunale bevillinger til udviklingsprojekter

svarende til 4,7 millioner danske kroner!


UgANDA: FOkUS PÅ UNgE I UDVIkLINg

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator / Caritas

Fattigdom og 20 års borgerkrig har nedbrudt de

sociale strukturer i nordøstuganda. Det har ført til

udbredt vold og alkoholisme i landsbyerne. En ny

Caritas-undersøgelse viser, at mere end halvdelen

af de unge har været indblandet i vold inden for det

seneste år! Uganda er samtidig det land i verden med

det højeste alkoholforbrug per indbygger:

“Vi fandt hurtigt ud af at børnene led meget under de

voksnes konflikter og begyndte at kopiere de voksnes

voldelige adfærd. Vi har derfor dannet ungdomsgrupper,

hvor vi diskuterer konsekvenserne af konflikter i hjemmet og

i landsbyen og ikke mindst hvordan, de unge kan håndtere

disse konflikter,” forklarer David Katende, team-leder

for Caritas´ partner CIDI Soroti.

INTET EMNE ER FOR KONTROVERSIELT

Caritas har i 2011 oprettet 70 ungdomsgrupper med

30 unge i hver. Der er tilknyttet en mandlig og en

kvindelig rollemodel hver gruppe, som vejleder og

rådgiver grupperne. Gennem musik og teater optræder

de om aftenen for alle i landsbyen.

De laver små sketchs, som viser, hvordan det er muligt

at løse konflikter gennem dialog. Intet emne er for

kontroversielt, og de unger synger og fortæller med

stor indlevelse om alt lige fra alkoholisme, HIV/AIDS til

incest og vold. Det er en god måde at nå ud med et klart

budskab i små landsbysamfund, hvor analfabetismen er

høj og fjernsyn en sjældenhed:

”Jeg kan allerede se en forbedring på de otte måneder, som

projektet har kørt. Der tales mere åbent om de problemer

som eksisterer i landsbyerne, og flere konflikter løses gennem

dialog,” forklarer David Katente. Caritas har besluttet

fremover også at inddrage unge i programmets andre

udviklingsindsatser.

FOTO: Toke Nyborg/Caritas

UGANDA: FAKTABOKS I UGANDA ER MERE END

HOVEDSTAD: Kampala

STATSLEDER: Yoweri Museveni

INDByGGERTAL: 29 millioner 50%

SPROG:

Engelsk (officielt statssprog),

luganda, swahili samt andre

lokale sprog.

AF BEFOLKNINGEN UNDER 15 ÅR.

ET FOKUS PÅ UNGE ER DERFOR CENTRALT

I UDVIKLINGEN AF LANDET.

“ Jeg kan allerede se

en forbedring på de

otte måneder, som

projektet har kørt. Der

tales mere åbent om de

problemer som eksisterer

i landsbyerne, og flere

konflikter løses gennem

dialog


David Katende, team-leder for

Caritas´ partner CIDI Soroti.

Unge i Uganda skal være med til at

genopbygge nedbrudte sociale strukturer

efter 20 års borgerkrig

6 7


NIgER: DEMOkRATIkAMP BÆRER FRUgT

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator / Caritas

I Niger har menneskerettighedsorganisationen

ANDDH opnået politiske indflydelse på

regeringsniveau. En af organisationens tidligere

aktivister har fået tildelt posten som justitsminister!

Niger er et ungt demokrati med et svagt civilsamfund,

og befolkningens kendskab til menneskerettigheder

og demokratisk forvaltning er fortsat meget

begrænset. Udviklingskoordinator Jesper Juel

Rasmussen ser det derfor som en stor sejr – både

for ANDDH og for menneskerettighederne i Niger:

“En tidligere menneskerettighedsaktivist som justitsminister

kan være med til at sætte fokus på Nigers

begrænsede tradition for god regeringsførelse efter

principperne i en retsstat,” forklarer Jesper Juel

Rasmussen. Caritas har støttet ANDDH siden 2004

med fremme af nærdemokrati og overholdelse af

menneskerettigheder.

MILITÆRKUP SKABER DEMOKRATISK

ÅBNING

Den 18. februar 2010 blev ex-præsident Tandja

afsat ved et militærkup. Han nægtede at forlade

præsidentposten, til trods for, at hans regeringstid var

overskredet. Militæret indsatte en overgangsregering,

som skulle føre landet tilbage til en demokratisk

valgt regering. ANDDH formåede at udnytte den

politisk åbning til fordel for organisationens kamp for

menneskerettigheder. Den militære overgangsregering

nedsatte et Rådgivende Udvalg for regeringen med

131 medlemmer, der repræsenterede forskellige dele

af samfundet (heraf også politiske partier). Formanden

for det Rådgivende Udvalg kom fra ANDDH. Udvalget

skulle sammen med overgangsregeringen sanere

de politiske institutioner, sikre fred og genindføre

demokrati.

DEMOKRATIKAMPEN BÆRER FRUGT

Efter manges års kritik af magthavernes middelmådige

demokratiske intentioner og tvivlsomme forvaltning

af de internationale menneskerettigheder inviteres

ANDDH i dag til åbent at give sine meninger og

observationer til kende.

Da ANDDH sidste år udgav en rapport, hvor de

opfordrede regeringen til at engagere sig i konkrete

tiltag for at styrke retsstaten og de grundlæggende

menneskerettigheder, var det under overværelse af et

bredt udvalg af trykte medier samt radio og fjernsyn.

STyRKET POSITION TIL NIGERS KVINDER

Ved et demokratisk valg, den 14. marts 2011, blev

præsidentskabet officielt overdraget til Mahamadou

Issoufou - formand for Nigers socialdemokratiske parti

(PNDS-Tarayya).

Under præsidentvalget fungerede ANDDH´s

medlemmer som valgobservatører. Af regerings 24

ministre besiddes seks af kvinder – et vigtigt politisk

signal at sende i et land som Niger, hvor kvinders

rettigheder langt fra er en selvfølge.

Caritas´ støtte til ANDDH fokuserer især på at fremme

kvindernes deltagelse i demokratiet - både i form

af opstillede kandidater og stemme-deltagelse. Der

er således begrundet håb om, at Niger er tilbage på

demokratiets udfordrende vej.

FOTO: Tagaza Djibo

8 9

HOVEDSTAD:

STATSLEDER:

INDByGGERTAL:

SPROG:

Niamey

Mahamadou Issoufou

13 millioner

Fransk (officielt), hausa og

djerma.

I NIGER BESIDDES

25%

AF MINISTERPOSTERNE I DAG AF KVINDER!

ET VIGTIGT POLITISK SIGNAL AT SENDE

I ET LAND, HVOR KVINDERS

RETTIGHEDER LANGT FRA ER EN SELVFØLGE.

Efter manges års kritik af magthavernes

tvivlsomme forvaltning af

menneskerettigheder i Niger

inviteres menneskerettigheds-

organisationen, ANDDH, i dag

til åbent at give sine meninger og

observationer til kende.


BOLIVIA: kVINDER kÆMPER MOD FATTIgDOM

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator / Caritas

I juli i år startede Caritas et nyt udviklingsprogram i

Coroico i Bolivia. Programmet har fokus på kvinder i

udvikling. 500 kvinder er med støtte fra Caritas gået

sammen om at starte deres eget kaffekooperativ.

Projektet skal forbedre de fattige familiers forhold

ved at fremme kvindernes økonomiske uafhængighed

og politiske indflydelse. Og støtten til kvinderne er

tiltrængt. Coroico-området er præget af fattigdom, og

den gennemsnitlige indkomst ligger langt under FN's

fattigdomsgrænse på en dollar om dagen.

HJÆLP EN KVINDE OG HUN HJÆLPER

FAMILIEN

Erfaringerne viser, at i takt med at kvinderne får

bedre indtægter og uddannelse, gavner det familien

og ligestillingen i hjemmet. Ifølge en opgørelse fra

Verdensbanken bruger kvinderne 90 procent af deres

indtjening på familiens sundhed, mad og uddannelse,

mens manden bruger 30 procent:

“Det er vigtigt, at kvinderne får forbedret deres produktion

og afsætning af kaffe. Det giver råd til bedre mad på bordet,

skoleuniformer til børnene og penge til medicin. Kvindernes

økonomiske formåen øger familiernes muligheder og

fremmer en udvikling, hvor uddannelse og sundhed er i

højsædet,” forklarer Caritas’ programkoordinator for

Bolivia, Susanne Møller Andersen.

ET PROJEKT MED AMBITIONER

Kvinderne trænes i bæredygtige landbrugsteknikker,

forarbejdning og markedsføring. Formålet er at

øge produktionen og udvikle en kvalitetskaffe, som

kan sælges til en fair pris – og gerne på danske og

europæiske markeder. Det vil hjælpe kooperativets

kvinder og deres familier til en bedre indtjening.

CARITAS FASER UD I BOLIVIA

Caritas' fremtidige fokus på lokaludviklingen i Coroico,

får konsekvenser for den samlede indsats i landet.

Caritas har blandt andet afsluttet det store

landbrugsprojekt i Los Lipez-regionen i det sydlige

Bolivia. Afslutningen af projekterne skyldes, at

Caritas over de næste fem år faser ud i Bolivia.

Fokus vil fremover være på Afrika og Sydøstasien

FOTO: Szymon Kochanski

grundet regionernes store udfordringer med

fattigdomsbekæmpelse. Det ligger i tråd med Caritas´

fokus på verdens allerfattigste. Samtidig ønsker Caritas

et stærkere engagement i færre regioner. Den relative

lange udfasningsperiode sikrer, at vores partnere kan

videreføre projekterne med støtte fra andre kilder.

I over 20 år har Caritas arbejdet med forbedring af

levevilkårene for fattige mennesker på landet i Bolivia

– og resultaterne er absolut positive. Familiernes

landbrugsproduktion er forbedret. Det har sikret

fødevaresikkerhed til familierne og øgede indtægter

til sundhed og uddannelse. Familierne har erfaret, at

organisering betaler sig og at fælles handling giver

mulighed for indflydelse i det politiske system. De har

således gode muligheder for på permanent basis at

bryde ud af fattigdommen.

FOTO: Toke Nyborg/Caritas

I Bolivia arbejder Caritas for at forbedre fattige familiers forhold ved at fremme kvindernes økonomiske uafhængighed og politiske indflydelse. Med støtte fra Caritas er 500 kvinder gået sammen om at starte deres eget kaffekooperativ.

10 11

FOTO: Neil Palmer/CIAT

HOVEDSTAD:

STATSLEDER:

INDByGGERTAL:

SPROG:

La Paz

Evo Morales Ayma

10 millioner

IFØLGE EN OPGØRELSE FRA VERDENSBANKEN

BRUGER KVINDERNE

90 %

AF DERES INDTJENING PÅ FAMILIEN

Spansk, quechua, aymará, guarani

og 33 andre indianske sprog.


CARITAS UDVIDER MED TO NyE LANDE

Af Søren Kirk Jensen, programkoordinator/Zimbabwe

Caritas begynder sit engagement i Zimbabwe fem

måneder tidligere end oprindeligt planlagt. Det

skyldes en ekstra bevilling på 700.000 kroner fra

Projektpuljen. Midlerne skal bruges til at støtte Den

katolske Kirkes indsats for at dæmme op for den

politiske vold og underbygge den skrøbelige stabilitet

i landet.

Mange tusinde zimbabwere er dræbt under præsident

Mugabes 30-årige regime, hvor vold og undertrykkelse

har kendetegnet det land, som på papiret kaldes for

demokratisk. Det har efterladt en blødende nation

både åndeligt og fysisk, og sårene er langt fra helet.

En af de konkrete aktiviteter, der støttes i det

nuværende projekt, er en systematisk monitorering af

situationen i landområderne, hvor den politiske vold

ofte er værst. Håbet er, at Kirken gennem denne indsats

vil bidrage til at fastholde stabiliteten i landet, hvilket er

nødvendigt for at sikre den mere langsigtede udvikling.

ZIMBABwE STÅR OVERFOR STORE

UDFORDRINGER

Caritas besluttede allerede sidste år at opstarte et nyt

program i Zimbabwe. Zimbabwe bliver således vores

tredje samarbejdsland på kontinentet under det nye

Afrika-program. Det interkontinentale program skydes

i gang i 2012. Valget er truffet som en konsekvens af de

enorme udfordringer, Zimbabwe står overfor på kort

og mellemlang sigt. På den længere bane har landet et

stort potentiale, blandt andet som fødevareproducent

i regionen, hvis landet formår at underbygge den

skrøbelige stabilitet, der er opnået siden 2008.

Valget er naturlig vis ikke Caritas´ alene. En række

partnere har udtrykt et stærkt ønske om at udbygge

samarbejdet med Caritas. Det gælder især Caritas

Zimbabwe og Caritas i en række bispedømmer. Caritas

kan trække på tidligere erfaringer fra aktiviteter i

landet. Siden 2004 har Caritas løbende støttet en

række nødhjælpsappeller i Zimbabwe.

FOTO: Caritas Internationalis

Burma er plaget af fattigdom og politiske uroligheder.

Landet har været militærdiktatur siden 1962

og hører til blandt verdens absolut fattigste

lande. 1/3 af den burmesiske befolkning lever

under fattigdomsgrænsen. Selvom den politiske

situation gør det svært at arbejde med langsigtet

landbrugsudvikling, tog Caritas sidste år en strategisk

beslutning om at udvide engagementet i Sydøstasien:

Caritas´ nye engagement i Burma sker ud fra en

betragtning om, at den nuværende nødhjælpsindsats bør

suppleres med langsigtet udvikling. Fødevaresikkerhed

og forbedret landbrugsproduktion er afgørende for den

sociale og menneskelige udvikling,” forklarer Peter Blum

Samuelsen, ny programkoordinator for Burma.

LANDBRUGSUDVIKLING I CENTRUM

Caritas´ arbejde i Burma vil fokusere på

landbrugsudvikling. Den fattige landbefolkning har

brug for materielt input og træning, så de kan øge

udbyttet og mulighederne for afsætning af landbrugsprodukter.

Salget kan bidrage med indtægter til

lægehjælp og børnenes skolegang. Men mest af alt

kan en øget landbrugsproduktion sikre adgangen til

fødevarer for den hårdt trængte landbefolkning. Meget

vil kunne nås, hvis bønderne får hjælp til at stå sammen

i kampen for udvikling.

CARITAS TRÆKKER PÅ ERFARINGER FRA

INDIEN

Caritas’ nye indsats for at hjælpe bønderne i Burma

vil tage udgangspunkt i mange års tilstedeværelse og

kendskab til landet. Men grundlaget for arbejdet vil

også være det langsigtede udviklingsarbejde Caritas

har drevet i Nordøstindien – lige på den anden side af

Burmas grænse mod nord. Faktisk er befolkningen i

Nordøstindien af samme oprindelse og begge grupper

færdes frem og tilbage over grænsen afhængig af deres

tilknytning til landsbyer og klaner.

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator / Caritas

På længere sigt vil aktiviteterne i Zimbabwe fokusere

mere på fattigdomsbekæmpelse gennem sikring af

fødevaresikkerhed for landbefolkningen og helingen af

nationens dybe traumer: ” Kirken arbejder for fred og

forsoning. Det er en del af Kirkens rolle at bringe folk

sammen, at bidrage til, at folk lever sammen i harmoni.”

Det forklarer Pastor Fradereck Chiromba. Han er præst

og generalsekretær for Zimbabwes bispekonference.

ZIMBABwE: FAKTABOKS

HOVEDSTAD: Harare

STATSLEDER: Præsident Robert Gabriel

Mugabe siden 1980

INDByGGERTAL: 13 millioner (2002)

SPROG:

Engelsk, shona, ndebele samt

lokale dialekter

ZIMBABwES ØKONOMI LIGGER I RUINER.

5 mio.

MENNESKER ER TRUET AF SULT.

LANDBRUGSPRODUKTIONEN ER MERE END

HALVERET. ALT DETTE ER SKET PÅ REKORDTID I

ET LAND, DER TIDLIGERE HØRTE TIL DE RIGESTE

I AFRIKA.

CARITAS HAR FOKUS PÅ

VERDENS FATTIGSTE

Helt centralt for Caritas´ udviklingsarbejde ligger

evangeliets budskab og Kirkens sociallæres princip

om en fortrinsstilling for de fattige, udstødte og

undertrykte. Det var derfor oplagt for Caritas at

begynde udviklingsaktiviteter i Burma. Samtidig

kan Caritas gøre bruge af den allerede eksisterende

sognestruktur.

BURMA: FAKTABOKS

HOVEDSTAD:

Naypyidaw

STATSLEDER:

Præsident Thein Sein

INDByGGERTAL: Ca. 53 mio.

SPROG:

Burmesisk samt en

række etniske sprog

BURMA HAR VÆRET MILITÆRDIKTATUR SIDEN

1962 OG HØRER TIL BLANDT VERDENS

ABSOLUT FATTIGSTE LANDE

1/3

AF BEFOLKNINGEN

LEVER UNDER FN´S

FATTIGDOMSGRÆNSE

Caritas starter udviklingsaktiviteter i Burma, selv om den politiske situation gør det svært at arbejde med langsigtet landbrugsudvikling.

12 13

© Philippe Body/Hemis/Corbis


EN ORgANISATION MED VOkSEVÆRk!

Af Jann Sjursen, Generalsekretær/Caritas

CARITAS INTERNATIONALT

2010 var ikke mange dage gammelt, før Haiti blev ramt

af et uhyggeligt jordskælv med 200.000 omkomne.

Caritas-netværket var hurtigt på banen takket været

en stærk og vidtforgrenet lokalorganisation, der kunne

yde hurtig hjælp til ofrene og langsigtet hjælp i forhold

til genopbygningsindsatsen. I august måned blev

Pakistan oversvømmet, og Caritas-netværket ydede

samlet set igen en stor indsats.

Det er afgørende for Caritas´ selvforståelse og virke

at være en del af et internationalt netværk med

søsterorganisationer i 167 lande. Ikke mindst når

katastrofen indtræder, betyder det, at vi kan yde et

bidrag til ofrene og nødhjælpsarbejdet – også selvom

vi ikke selv er til stede eller i forvejen arbejder gennem

en lokal partnerorganisation. Det gælder i forhold til de

store katastrofer, der har mediernes bevågenhed. Men

det gælder også i forhold til de langvarige kriser, som

har det med at glide ud af det offentlige søgelys. I Darfur

og Burma er der således fortsat mange mennesker på

flugt.

De fleste af Caritas’ partnerorganisationer tilhører

Caritas-familien. Et fælles værdigrundlag er naturligvis

en styrke for samarbejdet og partnerskaberne. Det

giver en særlig mulighed for at præge omverdenen.

Caritas har i de senere år styrket sit engagement i

netværket. I maj 2011 deltog undertegnede således i

generalforsamlingen for Caritas Internationalis i Rom.

Caritas modtager betydelige midler fra

Udenrigsministeriet til humanitære indsatser i

længerevarende kriser. Men Caritas har også styrket

sin evne til for egne midler at respondere i forskellige

akutte krisesituationer. Både gennem større

nødhjælpsindsamlinger som til for eksempel Haiti og

Pakistan, og gennem katastrofefonden, som støtter

mennesker, der lider i stilhed og uden for kameraernes

søgelys!

Udenrigsministeriet iværksatte i foråret 2011 en

undersøgelse af Caritas og andre organisationers

kapacitet på det humanitære område. På det

grundlag skal det fremtidige samarbejde mellem

Udenrigsministeriet og Caritas på det humanitære

område diskuteres i efteråret 2011.

CARITAS SOM FORTALER

Caritas´ arbejde med nødhjælp og udvikling er funderet

i hver sin strategi. De er godkendt af bestyrelsen

for Caritas inden for denne beretningsperiode.

Udviklingsstrategien baserer sig på en model (”change

diamond”), som blandt andet kobler fortalerskab i

syd med fortalerskab i nord. Med den nye strategi

har Caritas udfordret sig selv i forhold til at styrke

fortalervirksomheden ikke mindst i Danmark – også på

det politiske område. Caritas vil fortsat promovere FN’s

2015 Mål og har i 2011 taget del i den såkaldte Robin

Hood Kampagne. Den sigter på at gennemføre en skat

på finansielle transaktioner til fordel for de fattige.

Den nye udviklingsstrategi markerer også overgangen

FOTO: Toke Nyborg/Caritas

fra projekt til programorganisation. Første skridt

har været at etablere en række landeprogrammer

(Uganda, Nordøstindien og Bolivia). Egentlig skulle

et landeprogram for Niger have været etableret i

2011. I stedet for følger et samlet program for Afrika i

2012-14, der inkluderer aktiviteter i Uganda, Niger og

Zimbabwe. Gennem humanitære indsatser i Zimbabwe

har Caritas opnået et godt kendskab til landet og god

kontakt til partnere.

Bolivia-programmet 2011-16 betyder en udfasning

af Caritas´ mangeårige engagement i Bolivia.

Sigtet med den nye strategi er endvidere, at der

etableres et Sydøstasien-program fra 2013 med

udviklingsaktiviteter i såvel Nordøstindien som Burma.

Programaktiviteterne er i al væsentlighed finansieret

af Udenrigsministeriet. Aktiviteter, der knytter an til

programmerne og/eller aktiviteter og mindre projekter

gennemføres for Caritas´ egne, indsamlede midler.

Fasteindsamlingerne i 2010 og 2011 har støttet

projekter i Bolivia og Zimbabwe.

Caritas har gennem mange år støttet Peter Tantholdt-

Hansens arbejde i Peru. I mere end 40 år arbejdede

han som præst i Andesbjergene. Menneskers hverdag

og livet med Gud var i centrum for hans liv. Det var

en kæmpe i mere end en forstand, der døde efter kort

tids sygdom den 28. juli 2010 i Lima. Høj af vækst og

en forkæmper for de fattigste. Peter har efterladt et

tomrum i Marcapata, hvor han boede, og i forhold til en

videreførelse af arbejdet.

CARITAS I DANMARK

Det har været drøftet i et par år. I bestyrelsen. På

årsmøder. Nu er arbejdet i Danmark endelig på vej. Det

vil i høj grad være baseret på frivillig arbejdskraft og

ske i et samarbejde med forskellige katolske sogne, og

i nogle tilfælde med andre organisationer. Kirkerne er

i sig selv ofte stedet, hvor mennesker mødes, og hvor

behovet for hjælp udtrykkes. Det kan være helt basale

behov som mad, tøj og andre fornødenheder. Men det

kan også været behov for rådgivning eller bare et sted

at være.

På kommunikations- og kampagnesiden er Caritas

gået nye veje. 5000 stykker morgenbrød blev i 2010

uddelt på Hovedbanegården i forbindelse med

kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder”. Caritas har

oplyst om FN’s 2015 Mål igennem annoncer i blandt

andet Kristeligt Dagblad, Metro Express og Ud&Se

med mere end 1,1 million daglige læsere tilsammen.

Caritas´ kvartalsmagasin, Caritas Nyt, er en vigtig

kommunikationskanal til baglandet. Caritas erkender

samtidig, at online medier spiller en stadig større rolle

i kommunikationen.

Årsmødet udgør en afgørende fødekæde for

synspunkter i forhold til bestyrelse og sekretariatet,

der forestår det daglige arbejde. Mange aktiviteter og

indsamlinger forudsætter et engagement fra præster,

menighedsrådsformænd og sognerepræsentanter

ved de katolske kirker, samt fra de katolske skoler og

Danmarks Unge Katolikker. Det engagement er til

stede!

Sekretariatet flyttede i sommeren 2010 fra Vibevej

i København Nordvest til det katolske bispekontor

på Gammel Kongevej 15 på Vesterbro. Her har 17

medarbejdere nu deres arbejdsplads. Derudover har

Caritas en lokal informationsmedarbejder siddende

i Nordøstindien. Flytningen har givet bedre plads,

hvilket var nødvendigt. Det har også givet bedre

samarbejdsmuligheder i forhold til andre institutioner

i Den katolske Kirke, ligesom det har givet mulighed

for at huse forskellige mødeaktiviteter inden for den

verden, Caritas beskæftiger sig med. Dansk Forum

for Mikrofinans huses tillige og er et meget godt

eksempel på, at Caritas søger samarbejdet med andre

organisationer.

CARITAS´ BESTyRELSE 2011:

A: JAN LANGE

Bestyrelsesformand: Udpeget af den katolske

biskop i Danmark.

B: CHRISTIAN GULDAGER

Næstformand: Udpeget af Den katolske Kirkes

pastoralråd.

C: JETTE SVANE HANSEN

Valgt af Caritas Danmarks sognerepræsentanter

UDTRÅDT: P. BENNy MATTHEw

Udpeges af Den katolske Kirkes præsteråd

D: PETER BLUM SAMUELSEN

Valgt af det fastansatte personale på Caritas´

sekretariat.

14 15

A

C

B

D


FOTO: David Vincent Nielsen/Caritas

HJÆLP TIL kATASTROFERAMTE OMRÅDER

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator og David Vincent Nielsen, projektkoordinator/ Tchad

16

Caritas støtter ofre for både længerevarende

og akutte kriser. Caritas´ længerevarende

nødhjælpsprojekter er koncentreret om ofrene

for konflikterne i Burma, Sudan og Irak og har

især fokus på flygtninge. Den akutte nødhjælp

bliver givet som solidarisk støtte til partnere i

katastrofeområder, hvor vi i forvejen arbejder med

udvikling eller kanaliseret via det internationale

Caritas-netværk.

AKUT NØDHJÆLP

Konflikter og naturkatastrofer rammer verden

over tusindvis af mennesker - flere end Caritas

kan nå at hjælpe. Caritas fokuserer fortrinsvist

nødhjælpsindsatsen om store katastrofer og

katastrofer, der rammer lande, hvor Caritas i

forvejen har et udviklingsengagement.

2010 blev desværre et af de værste katastrofeår

i to årtier. Næsten 300.000 personer omkom i

373 naturkatastrofer, og mere end 200 millioner

blev berørte. Caritas sendte i 2010 nødhjælp til

katastroferamte områder syv steder i verden.

Midlerne til nødhjælp kommer fra de store

nødhjælpsindsamlinger og katastrofefonden.

Caritas sendte i 2010 1.671.816 kroner til verdens

brændpunkter. Heraf kom 289.501 kroner kom fra

katastrofefonden.

Katastrofefonden gør det muligt for Caritas at

reagere på katastrofer med det samme. Det er

livsnødvendigt at drikkevand, telte, medicinsk

udstyr, fødevarer og megen anden nødhjælp kommer

hurtigt frem til katastroferamte områder. I fattige

lande har magthaverne begrænsede muligheder.

Derfor må hjælpeorganisationerne træde til.

Pengene i katastrofefonden kommer primært fra

den årlige fasteindsamling og private donationer.

FLyGTNINGE

I 2011 modtog Caritas en humanitær bevilling på

16 millioner kroner fra Udenrigsministeriet til

vores indsatser i områder ramt af langvarige kriser.

Caritas arbejder for at sikre en værdig tilværelse

for flygtninge i det thai-burmesiske grænseområde,

Tchad og i Jordan.

Du kan læse mere om disse indsatser på de følgende

sider.

ANSVARLIG NØDHJÆLP: CARITAS´ NøDHJæLP ADSKILLER SIG PÅ FLERE MÅDER FRA TRADITIONEL NøDHJæLP

CARITAS´ NØDHJÆLP yDES ALTID GENNEM

LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE, DER ALLEREDE

ER PÅ STEDET.

Det sikrer hurtig adgang til oplysninger om

krisesituationer, effektiv hjælp til ofre i isolerede

områder og tæt samarbejde med den lokale

befolkning. Caritas er tilstede i 200 lande og

territorier. Det gør det muligt for Caritas at

iværksætte en nødhjælpsindsats kun få timer efter

en katastrofe er indtruffet.

Vi hjælper langsigtet og har fokus på tiden efter

katastrofen. Det betyder, at vi gennem vores lokale

partnere bliver i de katastroferamte områder, til

landet er på fode igen.

Caritas hjælper ikke kun ofre for de katastrofer,

som medierne fortæller om, men også ofre for de

katastrofer hvor mennesker lider i ubemærkethed.

Det er fordelen ved at være i et verdensomspændende

netværk – vi er tilstede før, under og efter

katastrofen indtræder.

DéT ER ANSVARLIG NøDHJæLP!

TCHAD JORDAN BURMA

Caritas hjælper sudanesiske flygtninge, der lever i

flygtningelejre i den tchadiske ørken. Området er

ludfattigt og fuldkommen uden basal infrastruktur.

260.000 sudanesere har søgt tilflugt i nabolandet

Tchad. Det går hårdt ud over lokalbefolkningen,

når et så fattigt område oversvømmes af en stor

flygtningestrøm. Ressourcerne er knappe, og de

lokale lider nød, når flere tusinde flygtninge pludselig

skal have brænde og vand fra de samme kilder som

lokalbefolkningen. Caritas har fra krisens begyndelse

støttet den lokale søsterorganisation Caritas

N’Djamena (SECADEV), der som den eneste tchadiske

NGO har ansvar for flere af FN-flygtningelejrene i den

østlige del af landet.

I 2010 sikrede Caritas rent drikkevand til 55.850

flygtninge i tre af FN's 12 flygtningelejre. Næsten

9.000 beboere i de omkringliggende landsbyer

fik forbedret vandforsyningen. Desuden fik 1.750

flygtningefamilier og 960 familier i landsbyerne

udleveret redskaber og såsæd samt træning i bedre

dyrkningsmetoder. Ved mark- og havebrug har de øget

den lokale fødevareproduktion med over 1.100 tons!

Endelig har godt 1.500 af de særligt sårbare flygtninge

(enlige mødre og gamle) fået udleveret nye vanddunke.

Bevillingen fra Udenrigsministeriet og Caritas’ indsats

for de mange flygtninge fortsætter i 2011.

Caritas hjælper årligt 70.000 sudanesiske flygtninge som lever i flygtningelejre i Tchads ørken.

FOTO: David Vincent Nielsen/Caritas

17


HJÆLP TIL kATASTROFERAMTE OMRÅDER

Af Bjarne Jørgensen, administrativ koordinator/Caritas

Med nærområdemidler har Caritas i 2009-2010

gennemført et projekt i samarbejde med Caritas

Jordan til støtte for irakiske flygtninge. Flygtningene

bor ikke i lejre, men er spredt i boligområder i Jordan,

hvor der kan lejes indkvartering til en overkommelig

pris.

I den to-årige periode har i alt 5.300 personer

gennemgået sundhedstjek på Caritas Jordans center,

og af disse har 4.350 modtaget økonomisk hjælp til køb

af medicin eller fortsat undersøgelse på laboratorium

eller hospital. Knap 1.500 fik støtte til indlæggelse

og behandling på hospital – her anvendes hospitaler,

der drives ikke-kommercielt. Endelig fik 284 personer

psykologbistand, blandt andet vedrørende traumasymptomer.

Der er endvidere udleveret pakker med mad og

hygiejneartikler til omkring 8.500 personer, og 1578

børne og unge har fået støtte til betaling for optagelse

i skole samt kursusdeltagelse. Endvidere har 900

irakere deltaget i oplysningsarrangementer vedrørende

sundhed og hygiejne. Arbejdet videreføres i 2011.

18

AMMAN

JORDAN

Selvom Irak-krigen officielt er slut, lever mange irakere fortsat som flygtninge.

Caritas gør en indsats for at hjælpe irakiske flygtninge i Jordan.

FOTO: © Huseyin Emre Tazegul /Demotix/Corbis

TCHAD JORDAN BURMA TCHAD JORDAN BURMA

Med midler fra Udenrigsministeriet hjælper Caritas

burmesere, der er fordrevet som følge af konflikten i

Burma. Burma har været militærdiktatur siden 1962.

Det anslås, at mellem en og tre millioner lever som

internt fordrevne. En tredjedel af dem er børn.

Siden 1984 har der været strømme af flygtninge fra

Burma ind i Thailand. Op imod 150.000 burmesiske

flygtninge lever således i Thailand, hvor myndighederne

har etableret flygtningelejre langs grænsen. Lejrene

består af simple bambushytter, og den daglige kamp

for overlevelse er en prøvelse. Håbet om at vende hjem

lever, men har lange udsigter. I Thailand retter Caritas´

aktiviteter sig mod særligt sårbare grupper i lejrene

– det vil sige uledsagede børn, syge, ældre og enlige

kvindelige forsørgere.

I 2010 modtog 9.025 børn en månedlig hygiejnepakke,

og 5.102 sæt med skoleudstyr blev fordelt til børn og

skoler – primært i genbosætningsområder for Monflygtninge

samt til landsbyer, der rummer flygtninge.

Til lejrflygtninge blev der givet udstyr samt træning

i økologisk dyrkning af supplerende fødevarer og

miljøbeskyttelse. 2.443 flygtninge deltog i træningen

og fik hjælp med redskaber og frø. I alt blev der avlet

næsten 1000 ton grønsager, 14 ton champignon og 9 ton

bønnespirer. Derudover deltog ikke mindre end 18.000

Caritas hjælper burmesere, der er fordrevet som følge af konflikten i Burma. Op imod 150.000 lever som flygtninge i lejre i Thailand.

flygtninge i aktiviteter med fremstilling af stearinlys og

sæbe samt syning og vævning. De fremstillede mere

end 2 millioner lys og 80.000 stykker sæbe.

Endelig er der givet støtte til aktiviteter, der fremmer

forsoning og konfliktløsning. Mere end 10.000

flygtninge deltog i sådanne aktiviteter.

I Burma tager aktiviteterne sigte på at hjælpe internt

fordrevne samt de landsbyer, der midlertidigt huser

dem. Caritas samarbejder med Caritas-organisationer

i to bispedømmer, der ligger ved det konfliktfyldte

grænseområde til Thailand. Indsatsen kræver stor

indsigt og omhyggelighed for at undgå at blive betragtet

som part i konflikten. Caritas ydede fødevarehjælp til

11.800 internet fordrevne – primært ris. 800 børn er

med Caritas´ hjælp kommet i skole i de landsbyer, hvor

de er fordrevet til. Børnene har samtidig modtaget

skoleudstyr. Caritas’ indsats for de burmesiske

flygtninge fortsætter i 2011.

FOTO: © Narciso Contreras/ ZUMA Press

19


DIAkONALT ARBEJDE I DANMARk

Af Andreas Riis, kommunikationsmedarbejder/Caritas

Caritas' nationale hjælpearbejde begyndte i 2011.

Tre konkrete projekter er i gang: Et samarbejde med

Frelsens Hær om julehjælp, støtte til et netværk for

filippinske au pairs og et kursus i konflikthåndtering

for ægtepar.

Det nationale arbejde er baseret på det værdigrundlag,

som netop er blevet formuleret for Caritas Danmark

– en fortolkning af, hvordan Kirkens sociallære kan

anvendes i praksis.

David Vincent Nielsen forklarer ideen med arbejdet:

“Forbilledet for hjælpearbejdet er den Barmhjertige

Samaritaner, der hjalp sin næste, selv om han hverken

tilhørte samme folk eller delte samme tro. På samme måde

hjælper Caritas mennesker, fordi vi er katolikker, ikke fordi

de nødlidende nødvendigvis er det!”

JULEHJÆLP TIL FLERE

Frelsens Hær har tradition for at dele pakker med

julehjælp ud til de familier, der har svært ved at få

økonomien til at række i december måned. Gennem

året har Caritas arbejdet for at skabe opbakning i de

katolske sogne til at deltage i julekampagnen, og ved at

kombinere kræfterne med Frelsens Hær forventes det,

at mange flere familier kan få glæde af hjælpen.

Efterspørgslen på julehjælp er steget de sidste par år,

og i 2010 nåede der hjælp ud til ca. 8.000 familier i

Danmark. Man er efterhånden ved at nå kapaciteten

for, hvor meget der kan deles ud. Især er der brug for

hjælp med at taste ansøgninger ind, og til at dele pakker

ud med fødevarer og sponsorgaver som for eksempel

fodboldbilletter. Her håber Caritas på en stor frivillig

opbakning fra danske katolikker. Hjælpen går som regel

til meget forskellige familier, og det er ingen betingelse,

at man selv holder jul.

FOTO: ©Stephan Camilla / POLFOTO

“ Der er en stor

tilstrømning af au pairs

i øjeblikket. Så en af

udfordringerne for os

er at nå ud til de her

mennesker, og vise

dem, at der eksisterer

et fællesskab, som kan

være der for dem


FÆLLESSKAB GØR FORSKELLEN

I Caritas’ værdigrundlag bliver der lagt vægt på

fællesskabet som noget, alle mennesker har ret til at få

del i – og samtidig pligt til at bidrage til. Med det ideal

har Caritas igangsat et samarbejde med Saint Anne’s

Young Adults, et socialt netværk tilknyttet Skt. Annæ

menighed på Amager. Netværket retter primært sine

aktiviteter mod filippinske au pairs. Der kommer hvert

år godt 3.000 au-pairs til Danmark. Langt størstedelen

af dem kommer fra Filippinerne. Caritas ønsker med

sin støtte til netværket at bekæmpe social isolation og

forebygge mere alvorlige sociale problemer.

P. Joe Toms er præst i Skt. Annæ og har en hotline,

hvor man kan modtage sjælesorg på filippinsk. De

mest almindelige problemer, han hører om, har at gøre

med uenigheder med værtsfamilien om arbejdstider

eller tillidsbrud i parforhold. Men der kommer også

henvendelser, der handler om prostitution, illegalt

ophold og abort.

Han ser manglen på information som årsagen til

problemerne for de fleste au pairs. “Der er en stor

tilstrømning af au pairs i øjeblikket. Så en af udfordringerne

for os er at nå ud til de her mennesker, og vise dem, at der

eksisterer et fællesskab, som kan være der for dem”, siger

P. Joe.

Indtil videre har netværket fungeret på rent frivillig

basis. Caritas’ støtte går foreløbig til at oprette et

fællesrum til sociale arrangementer, og til at ansætte

en koordinator for netværket på deltid. Fokus vil i

fremtiden ligge på informationsmøder og en opsøgende

indsats blandt au pairs i alle dele af landet.

FOKUS PÅ FAMILIEN

I november og december vil diakon Kaare Nielsen

gøre brug af sin uddannelse som PREP-instruktør.

PREP står for “Praktiske Redskaber til et Engageret

Parforhold”. Det er et undervisningstilbud, der bygger

på mange års forskning ved universitetet i Denver, USA.

Interesserede par vil kunne modtage undervisning, der

bygger på statistisk viden om, hvad der får parforhold

til at fungere, og hvad der hindrer dem.

De tre projekter er igangsat efter drøftelser med

de katolske sogne og relevante organisationer om

behovet for en diakonal indsats. Desuden undersøges

muligheden for at etablere et værested for socialt

udsatte i samarbejde med Skt. Nikolaj menighed og P.

Benny Blumensaat. Der bliver taget endelig beslutning

om projektet i begyndelsen af 2012.

Caritas bekæmper social isolation

og forebygger mere alvorlige sociale

problemer blandt filippinske au

pair-piger. Der kommer hvert år godt

3.000 au-pairs til Danmark. Langt

størstedelen af dem kommer

fra Filippinerne.

20 21


FOTO: Jeppe Gudmundsen – Homgren

DE FRIVILLIgES ARBEJDE

Af Toke Nyborg, kommunikationskoordinator, Sidse Surel Mogensen, kampagnekoordinator og Marie Therese Johansen

VERDENS BEDSTE NyHEDER

Sidste år gik Caritas på gaden sammen med 40

morgenfriske frivillige for at dele morgenbrød ud til

morgenpendlere på Hovedbanegården. Sammen med

brødet fulgte en lille avis, som fortalte, at det går den

rigtige vej med at nå FN´s otte 2015 Mål i ulandene.

Akkompagneret af afrikansk trommedans og godt

humør delte de mange orangeklædte frivillige mere

end 5000 stykker morgenbrød ud. Brøduddelingen

var en del af den store oplysningskampagne ”Verdens

Bedste Nyheder”, som FN, Danida og de store danske

u-landsorganisationer i fællesskab stod bag.

22

300 ELEVER LØB 30.000 KRONER HJEM TIL CARITAS.

Sct. Joseph Søstrenes Skole i Nykøbing Falster holdt fastedag i forbindelse med fasten i år. I den forbindelse

var eleverne i skoven for at løbe mod fattigdom. Forældre og lokale firmaer sponsorerede den enkelte elev,

hele klassen eller hele skolen med et beløb per kilometer, der blev løbet. De 300 elever løb 1957 kilometer

på 1½ time. Det indbragte 27.913 kroner.

FOTO: Johan Hansen, Viceskoleleder, Sct. Joseph Søstrenes Skole

FODBOLD MOD FATTIGDOM

En våd septembereftermiddag sidste år mødtes 50

unge fra den katolske ungdomsforening (DUK) i

Fælledparken til en velgørenheds-fodbolds-turnering.

Overskuddet fra deltagergebyr, salg af kage, snacks og

drikkevarer blev på over 2000 kroner. Pengene gik til

Caritas’ projekt for udsatte unge i Bolivias hovedstad

La Paz.

FÆRØERNE SAMLEDE PENGE IND TIL

MAJSMØLLE I UGANDA

De færøske franciskanersøstre holdt i april i

år loppemarked i Tòrshavn. Overskuddet fra

loppemarkedet gik til en majsmølle i Soroti-distriktet i

Uganda. Søstrene fik samlet hele 23.199 kroner ind til

møllen. Majsmøllen vil gøre en stor forskel for op mod

150 familier. Bønderne vil med møllen kunne sælge

deres majs til en højere pris. Den malede majs kan

samtidig opbevares i længere tid, hvilket er afgørende

i perioder med tørke.

Caritas´ arbejde er i høj grad baseret på frivillige

kræfter – både i forhold til indsamlinger og

oplysning. Baglandet er med til at gøre Caritas

synlig i den danske offentlighed. Mange

frivillige bruger tid og arbejdskraft på at støtte

Caritas. De er på den måde med til at nedbringe

organisationens udgifter til løn. På sekretariatet

i København og ude i sognene arbejder 49

engagerede frivillige. Sekretariatets frivillige

passer receptionen, cykler på posthuset og i

supermarkedet og løser mere specifikke opgaver

som oversættelser, bidragyderregistrering m.m.

I sognene er de frivillige sognerepræsentanter

med til gøre Caritas synlig - især i forbindelse med

indsamlingskampagner. Sidste år arrangerede

kreative Caritas´ere et væld af events til støtte for

verdens fattigste.

FRIMÆRKER

I Køge sidder en gruppe entusiastiske frivillige

og klipper brugte frimærker fri af kuverter,

som de sælger til frimærkehandler og samlere.

Sidste år indbragte de brugte frimærker 10.000

kroner, som blev doneret til Caritas. Alle som har

brugte frimærker liggende, er velkommende til

at aflevere dem hos Caritas på Gl. Kongevej 15,

1610 København V. Så sender vi dem til de frivillige

frimærkeklippere i Køge.

SKOLEELEVER INDSAMLEDE 100.000 KRONER TIL CARITAS

300 elever fra Københavns Åbne Gymnasium gik i august sidste år på gaden for at samle ind til oversvømmelserne

i Pakistan. Indsamlingen blev foranstaltet på anledning af 17-årige Anam, der selv har pakistanske rødder.

Det lykkedes Anam og hendes gymnasie-kammerater at indsamle 106.802 kroner. Checken blev overrakt

personligt til Caritas' generalsekretær Jann Sjursen. DR var til stede for at dække overrækkelsen.

FOTO: Toke Nyborg/Caritas

23


FOTO: Niels Messersmith/KO

DE FRIVILLIgES

ARBEJDE

FRA NÆSTVED TIL NIGER

Takket være sognerepræsentant i Næstved, Anette Madsen, har fattige i

Niger fået et nyt liv.

24

Niger hører til blandt verdens fattigste land, og er et

af de steder i verden, hvor behovet for briller er størst.

I Næstved bruger sognerepræsentant Anette Madsen

mange kræfter på at indsamle briller: “Vi skaber

opmærksomhed omkring indsamling af brugte briller ved at

tale med begejstring om idéen, under kirkekaffe, igennem

sognebladet, til naboer, venner og bekendte. Det er ikke

svært at få folk til at aflevere deres brugte briller. De skal

bare vide, at muligheden eksisterer,” forklarer Annette

Madsen, som gennem 33 år trofast har støttet Caritas.

For hende er det muligheden for at hjælpe andre, der

driver værket.

Da Caritas annoncerede indsamlingen i foråret 2009,

blev Annette Madsen inspireret til at reagere – og hun

fortsætter indsamlingen: “Brillerne ligger jo alligevel bare

hjemme i skufferne og fylder,” forklarer hun og opfordrer

folk til at finde de brugte briller frem og give dem til

nogen, der virkelig har brug for dem.

Siden brilleindsamlingen begyndte for godt to

år siden, har Caritas allerede sendt mere end 3000

briller til Niger: “Vi er utrolig taknemmelige for den

store indsats og hengivenhed, vores bagland viser

Nigers fattigste. Briller i fattige lande giver mennesker

nyt liv og kan sågar være medvirkende til, at børn får

en uddannelse,” forklarer Susanne Møller Andersen,

programkoordinator i Caritas.

Brillernes vej fra Danmark til Niger er enkel. Programkoordinator i Caritas, Susanne Møller Andersen, tager

brillerne med i sin kuffert, når hun skal på monitoreringsbesøg i landet. Der er ingen ekstra omkostninger. I

Niger overdrages brillerne til en Caritas-støttet brilleklinik i hovedstaden Niamey, som tester glassenes styrke.

De brugte briller sælges til sociale priser, hvilket vil sige, at køberens økonomiske situation tages i betragtning,

når prisen fastsættes. Dette sikrer, at alle har mulighed for at modtage den hjælp, de har brug for.

CARITAS DELTAGER IGEN I

ÅR I KAMPAGNEN VERDENS

BEDSTE NyHEDER

Formålet med kampagnen er at skabe

styrket folkelig opbakning til 2015 Målene.

CARITAS STØTTER ROBIN HOOD-KAMPAGNE

Førende økonomer anslår, at en global

skat på blot 0,05% på finansielle

transaktioner vil kunne rejse op mod

700 milliarder dollars om året. Alene

halvdelen af dette beløb vil være

tilstrækkeligt til at finansiere FN’s

2015-mål. Kampagnen skal få et

flertal i Folketinget og/eller en dansk

regering til aktivt at arbejde for en

sådan skat i Europa og globalt.

VALFARTER Som det er traditionen tro, deltager

Caritas i de årlige valfarter med en lille bod. Sidste

år satte Caritas fokus på 2015 Målene. I år var det

Caritas´ globale udviklingsindsats, som var i fokus.

Forbipasserende ved Caritas´ bod kunne tippe en

13´er om organisationens virke. Biskoppen havde

tretten rigtige!

FOTO: Jann Sjursen/Caritas

CARITAS´

MEDARBEJDERE

NØDHJÆLP

A

NATIONALT ARBEJDE

G H

N

UDVIKLING

B C D E F

KOMMUNIKATION OG FUNDRAISING

I J K L M

ADMINISTRATION: RECEPTION

O P Q

A: Jann Sjursen : Generalsekretær. B: Jesper Juel Rasmussen : Udviklingskoordinator. C: Maj Forum : Programkoordinator Uganda. D: Susanne Møller Andersen : Programkoordinator Niger

& Bolivia. E: Peter Blum Samuelsen : Programkoordinator Nordøstindien. F: Søren Kirk Jensen : Programkoordinator Zimbabwe. G: Dolores Halpin-Bachmann : Nødhjælpskoordinator

Burma, Thailand & Jordan. H: David Vincent Nielsen : Projektkoordinator Tchad. I: Toke Nyborg : Kommunikationskoordinator. J: Sidse Surel Mogensen : Kampagnekoordinator. K: Andreas

Riis : Kommunikationsmedarbjeder. L: Christa Kløve Kranich : Studentermedhjælper kommunikation. M: Lily Rose Jajo : Informationsmedarbejder Nordøstindien. N: David Vincent Nielsen :

Nationalt Arbejde. O: Bjarne Jørgensen : Administrativ koordinator. P: Anders Nielsen : økonomimedarbejder. Q:Lise-Lotte Nielsen : økonomiassistent. R: Gerda Schwartz: Frivillige.

S: Niels Jørgen Green-Pedersen: Frivillige.

R

S

25


REgNSkABSBERETNINg –

FUNDRAISINg Og RESULTATER

Caritas modtager størstedelen af sine indtægter

fra institutionelle donorer, som Danida og

Projektrådgivningen. Herudover modtager Caritas

støtte fra fonde, virksomheder, private bidragydere

og via tre årlige indsamlinger, hvor der samles ind i

de katolske menigheder. Caritas´ samlede indtægter

nåede i 2010 Sådan op på 44,7 brugte millioner kroner, Caritas hvoraf 4,4

millioner kroner var bidrag fra private bidragydere,

arv, fonde og pengene indsamlinger. i 2010

Beløbet er en stigning på knap 1 million kroner i forhold

til 2009. Den positive udvikling skyldes primært en

helt fantastisk opbakning til Caritas´ indsamlinger

til fordel for jordskælvet i Haiti i januar 2010 og

senere oversvømmelserne i Pakistan i august 2010

og hungersnødkatastrofen i Niger samme måned.

De tre nødhjælpsindsamlinger 1% indbragte samlet

1.382.315 kroner inklusiv virksomhedsbidrag til de tre

katastroferamte områder.

2%

13%

VI KÆMPER PÅ TO FRONTER – DET GØR DINE

MIDLER OGSÅ!

54%

30%

Halvdelen af de indsamlede midler blev samlet ind

i forbindelse med akutte katastrofer og til mindre

udviklingsprojekter i lande, hvor Caritas i forvejen har

et udviklingsengagement. Hjælpen ydes til dem som

har størst behov - uanset etnisk oprindelse, religion

eller politisk tilhørsforhold.

Den anden halvdel af de indsamlede midler gik til

Caritas´ arbejde generelt; politisk fortalerskab for

verdens fattigste, socialt udsatte i Danmark, styrkelse

af Caritas´ folkelige forankring og synlighed i det

danske samfund samt drift og administration. Det

er omkostningsfulde, men nødvendige aktiviteter:

Eksempelvis gør politisk fortalerskab i Danmark det

muligt for Caritas og de lokale partnere at indlede

en koordineret offensiv på to fonter – nemlig som

fortalere i den udviklingspolitisk debat i Danmark såvel

26

som i programlandet. Folkelighed står ligeledes centralt

i Caritas´ virke. Caritas har pligt til at oplyse om nødens

og ulighedens årsager og mobilisere folkelig og politisk

handlekraft til at ændre disse.

Sådan Sådan var fordelingen brugte Caritas af

Caritas er som organisation dybt afhængig af

økonomiske bidrag fra Caritas-støtter. De er med til

at sikre organisationens daglige drift. Caritas er ikke

en medlemsorganisation midler pengene til udviklinghjælp

og kan derfor i 2010 ikke kalkulere

med indtægter fra medlemskontingenter til at dække

på lande i 2010

FUNDRAISING: SÅDAN VAR FORDELINGEN

AF INDSAMLEDE MIDLER I 2010

18% 11%

1% 2% 1%

4%

1%

13%

39%

27%

55% 30%

44%

FORDELING AF BIDRAG I 2010:

DKK %

Bidrag fra private 1.716.597 38,9%

Indsamlinger 2.444.430 55,4%

Fonde 145.000 3,3%

Virksomheder 47.000 1%

Arv 60.000 1,4%

4.413.027 100%

54%

sådanne udgifter. Disse type aktiviteter dækkes ej

heller af Udenrigsministeriet.

FASTE, KOLLEKT OG JUL

Flygtninge Sådan på var flugt fordelingen fra af

midler til udviklinghjælp

lingen på af lande hjælpen i 2010 i 2010

Tre gange om året samler Caritas ind. I foråret 2010 blev

der under fasteindsamlingen Sådan brugte indsamlet 793.446 Caritas kroner.

250.000 gik til genopfyldning af katastrofefonden.

De resterende kriser pengene midler - sådan gik til udsatte var i 2010 forde-

unge fra fattige

familier i Bolivias hovedstad, La Paz. Under Caritas-

FLyGTNINGE PÅ FLUGT FRA KRISER - SÅDAN

VAR FORDEL-INGEN AF HJÆLPEN I 2010

1% 2%

31%

18% 13%

11%

kollekten i august 2010 blev der indsamlet 161.343

kroner til Caritas´ generelle arbejde. Juleindsamlingen

i december gav 154.326 kroner, som betød at 700

familier fik et latrin i Uganda.

Sådan Sådan Flygtninge var fordelingen var fordelingen på flugt af fra af

hjælp til de akutte kriser

på lande på lingen lande i 2010 af i hjælpen 2010 i 2010

Under Fasteindsamlingen 2011 blev der samlet

871.108 kroner ind til at hjælpe børnefamilier i

Zimbabwe, efter at høsten endnu engang var slået fejl.

Der var midler kriser behov for - at til sådan finde udviklinghjælp

langsigtede var løsninger fordepå

at

bekæmpe den sult, der gør det vanskeligt for børn i

SÅDAN VAR FORDELINGEN AF MIDLER TIL

UDVIKLINGHJÆLP PÅ LANDE I 2010

3%

10%

7% 18% 11%

31%

Af Sidse Surel Mogensen, kampagnekoordinator, Toke Nyborg,

kommunikationskoordinator og Bjarne Jørgensen, administrativ koordinator

Zimbabwe at passe deres skolegang. 250.000 gik som

planlagt til katastrofefonden.

DANMARKSINDSAMLINGEN 2011:

AFRIKAS UNGE

Fordeling Flygtninge Sådan af var modtagne på fordelingen flugt fra af

midler i 2010

lingen på lande af hjælpen i 2010 i 2010

Lørdag den 29. januar rullede Danmarks Indsamlingen

hen over skærmen. Temaet for årets indsamling var

Det kriser hjælp Nye Afrika. - til Caritas sådan de akutte var heller var ikke forde- kriser

i år en del af

den lukkede kreds af organisationer, som deltog i

SÅDAN VAR FORDELINGEN AF HJÆLP TIL DE

AKUTTE KRISER PÅ LANDE I 2010

3% 11% 10%

7%

31%

48%

30%

27% 54%

43% 27% 48%

32%

53% 48% 43%

32%

53% 43%

21%

44%

37% 44%

21%

21%

37%

del af verden. 37%

HJÆLP TIL LÆNGEREVARENDE FLyGTNINGE-

KRISER - FORDELING PÅ LAND 2010:

DKK %

Thailand / Burma 6.013.190 48%

Tchad / Sudan 2.685.804 21%

Jordan / Irak 3.939.613 31%

12.638.607 100%

UDVIKLINGSPROJEKTER 2010 -

FORDELING PÅ LANDE :

DKK %

Bolivia 2.703.944 11%

Nordøstindien 6.523.784 27%

Uganda 10.480.348 44%

Niger 4.344.368 18%

24.052.444 100%

1%

3%

INDSAMLING TIL AKUTTE KRISER -

FORDELING PÅ LANDE (2010)

DKK %

Haiti 714.654 43%

Pakistan 608.024 37%

Sri Lanka 55.000 3%

Niger 109.637 7%

Burma 162.000 10%

1.649.315 100%

DR´s indsamling. Da Caritas i lige så høj grad som de

deltagende organisationer støtter Afrikas unge, valgte

Caritas som noget nyt at foranstalte sin egen indsamling.

Gennem avisen Katolsk Orientering samlede Caritas

48.075 kroner ind.

Sådan Fordeling var fordelingen af modtagne af

hjælp midler til i de 2010 akutte kriser

på lande i 2010

DET KOSTER AT FUNDRAISE

Det er dyrt at indsamle penge fra private. Det kræver

administration at håndtere og registrere de forskellige

bidrag, ligesom Caritas skal sikre og dokumentere, at

pengene når frem til de nødlidende i katastroferamte

områder og fattige i udviklingslandene.

Populært siges det, at det koster en krone at fundraise

fire kroner. Caritas er generelt en af de organisationer,

der har færrest omkostninger i forbindelse med

indsamlinger. Det skyldes, at Caritas har besluttet

1% 3%

11% 10%

7%

maksimalt at bruge 16 procent af indsamlede midler

til nødhjælp og udvikling til både administration og

fundraising! Caritas mener ikke, det kan gøres for

mindre, når organisationen samtidig ønsker at præstere

en udviklings- og nødhjælpsindsats af høj professional

standart. Det skylder vi dem, vi arbejder for i den fattige

De forskellige udviklings- og nødhjælpsorganisationer

er ikke enige om, hvordan man beregner

administrationsomkostninger. 3%

Det kan derfor være

svært at gennemskue, hvor mange penge, der rent

faktisk når frem til de nødlidende. Via sin bestyrelsespost

i organisationernes brancheorganisation, ISOBRO, vil

Caritas arbejde på, at organisationerne i fællesskab

beslutter en ensartet måde at opgive de samlede

omkostninger ved hjælpearbejdet.

Fo

m

1%


flugt fra

var fordeen

i 2010

28

Sådan var Sådan fordelingen brugte Caritas af

hjælp til pengene de akutte i 2010 kriser

på lande i 2010

REGNSKABSBERETNING –

FUNDRAISING OG RESULTATER

3%

UDGIFTER 2010 INDTÆGTER 2010

1% 2%

10%

7%

13%

Fordeling Sådan af modtagne

var fordelingen af

midler midler i 2010til

udviklinghjælp

på lande i 2010

11%

18% 11%

48% 43%

30%

54%

32%

53%

37%

44%

CARITAS’ MIDLER BLEV I

2010 ANVENDT TIL:

DKK %

Udviklingsarbejde 22.650.000 53,9%

Nødhjælpsindsats 12.600.000 30,0%

Indsamling 374.000 0,9%

Oplysning 800.000 1,9%

Sekretariat 5.631.000 13,4%

42.055.000 100%

1%

3%

MODTAGNE BIDRAG TIL CARITAS’

ARBEJDE I 2010

DKK %

Udvikling, Danida 23.535.403 52,6%

Udvikling, Andre 1.326.719 3,0%

Nødhjælp, Danida 14.500.000 32,4%

Dansk Forum for Mikrofinans 616.513 1,4%

Indsamling, fonde, arv, renter m.v. 4.753.194 10,6%

44.731.829 100%

27%

FOTO: Toke Nyborg/Caritas

RESULTATOPGØRELSE

For perioden 1. januar 2010 – 31. december 2010

Flygtninge på flugt fra

kriser - sådan var fordelingen

af hjælpen i 2010

2010 2009

HJÆLPE- OG UDVIKLINGSPROJEKTER

Modtagne bidrag i året 44.731.829 50.600.296

Hensættelse overført fra tidligere år 13.478.552 12.029.619

Interne omallokeringer til projekter 0 -65.190

Hensat ultimo -10.185.692 3.292.860 -12.847.212

Skyldige renter til donorer -39.386 -95.699

Returneret til donorer -5.643.863 -4.725.376

Forbrug i året til hjælpe- og udviklingsprojekter -42.341.441 -44.896.437

0 0

31%

ADMINISTRATION

Indtægter

Indtægter til dækning af sekretariatsomkostninger 7.077.704 6.546.699

Renteindtægter på egne konti 9.492 36.993

Omkostninger

7.087.196 6.583.692

Personaleomkostninger 5.152.776 4.533.143

Bidragsfremmende omkostninger

Lokaleomkostninger

Administrationsomkostninger

410.215

375.436 21% 819.874

468.416

324.812

815.268

Afskrivninger 46.426 39.384

6.804.727 6.181.023

Resultat før øvrige indtægter 282.469 402.669

ÅRETS RESULTAT

Kursreguleringer og indtægter af værdipapirer 176.401 268.821

Årets resultat før ekstraordinær hensættelse 458.871 671.493

Ekstraordinær hensættelse til aktiviteter -400.000 -400.000

Årets resultat 58.871 271.493

BALANCE

Per 31. december 2010

Sådan var fordelingen af

hjælp til de akutte kriser

på lande i 2010

Af Sidse Surel Mogensen, kampagnekoordinator, Toke Nyborg,

kommunikationskoordinator og Bjarne Jørgensen, administrativ koordinator

2010 2009

AKTIVER

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 47.846 68.922

3%

10%

7%

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer 6.461.250 4.611.427

Anlægsaktiver i alt 6.509.097 4.680.349

Omsætningsaktiver

Deposita 120.763 59.513

Andre tilgodehavender 282.338 568.450

Likvide midler 10.027.126 14.497.331

48% 43%

Omsætningsaktiver i alt 10.430.227 15.125.294

37%

Aktiver i alt 16.939.323 19.805.643

PASSIVER

Egenkapital 5.177.769 5.118.898

Hensættelser til projekter mv.

Udenrigsministeriet, Udviklingsprojekter 3.105.472 6.441.594

Udenrigsministeriet, Nødhjælpsprojekter 3.534.158 3.329.296

Projektrådgivningen, Udviklingsprojekter 325.353 959.036

Rockwool-fonden, Udviklingsprojekter 9.621 0

Private bidragsydere 1.274.376 1.681.426

Fonde og gaver 183.711 183.711

Arv 280.202 252.149

Caritas særlige projektområder 1.472.799 631.340

Hensættelse til website 2011 200.000 0

Hensættelse til Katastrofefonden 100.000 0

Hensættelse til nationalt arbejde 100.000 0

Ekstraordinær hensættelse til aktiviteter i 2010/11 400.000 400.000

Hensættelser i alt 10.985.692 13.878.552

Gæld

Tilbagebetaling af projektrenter 39.386 95.699

Anden gæld 736.476 712.493

Gæld i alt 775.862 808.192

Passiver i alt 16.939.323 19.805.643


Forord

Caritas har flyttet sit årsmøde fra foråret til efteråret. Denne

årsberetning dækker hele 2010 og første halvår af 2011.

Caritas vil med årsberetningen gerne give et indtryk af arbejdet

i sin fulde bredde.

Vi glæder os over de muligheder, Caritas har fået for at hjælpe

mennesker i nød, når katastrofen har væltet samfund og

mennesker omkuld, som det skete i forbindelse med jordskælvet

på Haiti. Eller når støtte til fattige småbønder og deres familier

skaber et bedre livsgrundlag i udviklingslande.

Vi er derfor taknemmelige for de bidrag, vi har modtaget fra

enkeltpersoner, virksomheder, sogne og skoler m.v. Og fra de

danske skatteydere generelt via Udenrigsministeriet. Caritas har

gjort sit bedste for at forvalte midlerne til gavn for fattige først og

fremmest i udviklingslande.

Fra 2011 er Caritas så småt begyndt at bygge et nationalt arbejde

op. Det sker i form af flere pilotprojekter og i samarbejde med

andre organisationer samt frivillige og sogne inden for Den

katolske Kirke.

De fleste Caritas-organisationer i Europa arbejder typisk både

nationalt og internationalt. Det falder kun naturligt, at Caritas

kan møde nogle af de behov, der er i Danmark. Selvom vi lever

i et af verdens rigeste lande, så er der fattige og udsatte i vores

eget samfund!

Caritas skal hjælpe mennesker, der har hjælp behov både i

Danmark og internationalt. Evangeliets fordring om at hjælpe

næsten hverken stopper eller starter ved grænsen… Og Caritas

skal være med til at tale fattige og udsatte menneskers sag.

God læselyst!

Jan Lange, Jann Sjursen,

Formand Generalsekretær

CaritaS er meDLem af:

Caritas Internationalis (CI)

Web: www.caritas.org

Caritas Europa (CE)

Web: www.caritas-europa.org

Indsamlingsorganisationernes

brancheorganisation (ISOBRO)

Web: www.isobro.dk

I Bestyrelsen sidder projekt-

koordinator for Caritas, David

Vincent Nielsen

Projektrådgivningen

Web: www.prngo.dk

Concord Danmark

Web: www.concorddanmark.dk

NGO-Forum

Web: www.ngoforum.dk

Formand for NGO-Forums humanitære

underudvalg er Jann Sjursen,

generalsekretær i Caritas.

Dansk Forum for Mikronfinans

Web: www.mikrofinans.dk

Peter Blum Samuelsen er

sekretariatsleder for DFM og

Burma-koordinator i Caritas.

Venskabsforeningen

Danmark/Niger

Web: www.niger.dk/venskab

Rådet for International

Udviklingssamarbejde

Formand for Rådet er Jann Sjursen,

generalsekretær i Caritas.

Caritas samarbejder med;

Udenrigsministeriet

www.um.dk

Fairtrade mærket

Web: www.fairtrade-maerket.dk

Danmarks Unge Katolikker (DUK)

Web: www.duk.dk

Foreningen af katolske skoler i

Danmark (FAKS)

Web: www.faksnet.dk

Caritas er andelshaver i;

Andelskassen OIKOS

Web: www.oikos.dk/

taK tiL

Menigheder, præster og sognerepræsentanter

der utrætteligt

bakker op om Caritas´ arbejde i

forbindelse med kampagner og via

kollekter.

Elever og lærere på alle de katolske

skoler der har bidraget til Caritas

arbejde via egne indsamlinger.

Virksomheder og fonde der har

støttet Caritas med kontante bidrag,

gratis ydelser og produkter;

Alle de frivillige kræfter som hjælper

til i dagligdagen, og den katolske

ungdomsforening DUK som trofast

støtter op om Caritas´ aktiviteter.

Kursuslex

Gullhøj Forlag

Rødbo ApS

Peter Larsen Kaffe

Guldager A/S

Rockwool Fonden

Stiftelsen Hoffmanns minde

Stiftelsen Maria hjemmet

Asta og Jul. P. Justesens Fond

Fonden af 17/12 1981

Saxilds Fond

CaritaS DanmarK

Gammel Kongevej 15,3

1610 København V.

Tlf: 38180000

Fax: 38105340

E-mail: caritasaritas.dk

www.caritas.dk

Redaktion

Jann Sjursen (Ansvarshavende)

Toke Nyborg (redaktør)

Grafisk design: David B Earle

Oplag

4500 / Årsberetningen 2010-2011

kan bestilles hos Caritas eller

downloades fra ww.caritas.dk

ISSN 1397-8578

Forsidebillede : Toke Nyborg

Bagsidebillede : Caritas

Internationalis

LæS mere på

www.CaritaS.DK

More magazines by this user
Similar magazines