SIKKERHEDSDATABLAD - Aart de Vos

aartdevos.dk

SIKKERHEDSDATABLAD - Aart de Vos

Spain. Occupational Exposure Limits

Indholdsstoffer

Amorphous Silica

(respirable Dust)

(112926-00-8)

Type

UK. EH40 Workplace Exposure Limits (WELs)

Indholdsstoffer

Amorphous Silica

(respirable Dust)

(112926-00-8)

GV (tidsafvejet

gennemsnit)

Type

GV (tidsafvejet

gennemsnit)

Propylenglykol (57-55-6) GV (tidsafvejet

gennemsnit)

Gel Topcoat W/UVLS

900704 Version nr.: 01 Revisionsdato: 08-marts-2011 Trykningsdato: 18-marts-2011

Værdi

10 mg/m3

Værdi

Form

6 mg/m3 Inhalable dust.

2,4 mg/m3 Respirabelt støv.

10 mg/m3 Particulate.

150 ppm Total vapour and

particulates.

474 mg/m3 Total vapour and

particulates.

Anbefalede

Følg gængse overvågningsprocedurer.

overvågningsprocedurer

DNEL Ikke kendt.

PNEC Ikke kendt.

Eksponeringskontrol

Passende tekniske

Sørg for tilstrækkelig ventilation og minimer risikoen for indånding af dampe og tåger.

sikkerhedsforanstaltninger

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generel information Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i

samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse Hvis der er risiko for kontakt: Brug godkendte beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud

- Beskyttelse af hænder Hvis der er risiko for kontakt: Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker.

- Andet Brug kemikalieresistent beskyttelsestøj, der passer til eksponeringsrisikoen.

Beskyttelse af

Ved utilstrækkelig ventilation: Brug egnet åndedrætsværn.

åndedrætsorganer

Farer ved varme Ikke kendt.

Hygiejniske foranstaltninger Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og straks efter

håndtering af produktet. Tilsmudset tøj og sko tages af og isoleres. Skal håndteres i

overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask kontamineret

tøj inden det bruges igen.

Foranstaltninger til

Ikke kendt.

begrænsning af eksponering af

miljøet

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Viskøs væske.

Tilstandsform Væske.

Form Væske. Viskøs.

Farve Mælkehvid.

Lugt Amin.

Lugttærskel Ikke kendt.

pH-værdi 8,8 - 9

Smeltepunkt/frysepunkt Ikke kendt.

Kogepunkt,

startkogepunkt og

kogeområde

Ikke kendt.

Flammepunkt Ikke relevant.

Selvantændelsestemperatu Ikke relevant.

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke kendt.

SDS EU

5 / 8

More magazines by this user
Similar magazines