Hent hele undersøgelsen i pdf-format - Handelsskolernes ...

hl.dk

Hent hele undersøgelsen i pdf-format - Handelsskolernes ...

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

1

© Copyright

27-05-2013


Indholdsfortegnelse

1. OM UNDERSØGELSEN

2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV

3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB

4. FORVENTET KONSEKVENS AF FORKORTELSE AF HG-FORLØB TIL 12 MÅNEDER

5. KVALITATIVE POINTER

2

© Copyright

27-05-2013


1. Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse af

Advice, på vegne af HL.

Samtlige HLs medlemmer er inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Dog er det kun medlemmer, som underviser på HG, der er i undersøgelsens

målgruppe.

501 medlemmer har besvaret undersøgelsen – hvilket giver et solidt grundlag for

en statistisk sikker analyse.

3

© Copyright

27-05-2013


2. Profil af den typiske HG-elev

4

© Copyright

27-05-2013


60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2. Profil af den typiske HG-elev

HG-eleverne er overordnet set fagligt svage.

HG-eleverne kommer med et ringe resultat fra Folkeskolen og hovedparten

kommer fra ikke-boglige hjem.

Hvordan vil du karakterisere elevernes faglige niveau,

når de påbegynder HG, i forhold til dit indtryk af det

generelle afslutningsniveau fra grundskolen?

11%

57%

27%

Meget lavt Lavt Hverken

højt eller

lavt

4%

0%

1%

Højt Meget højt Ved ikke

n=501

5

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Under 10%

0%

Hvor stor en andel af HG-eleverne kommer, efter din

vurdering, fra ikke-boglige hjem?

10-19%

1% 2%

20-29%

30-39%

6%

40-49%

7%

11%

50-59%

18%

60-69%

21%

70-79%

17%

80-89%

8% 8%

90% eller

derover

© Copyright

Ved ikke

n= 501

27-05-2013


60%

50%

40%

30%

20%

10%

2. Profil af den typiske HG-elev

0%

HG-eleverne er generelt umotiverede for at deltage i undervisningen, når de

påbegynder HG-forløbet.

Rigtig mange HG-elever mangler basale læse/skrive/regnefærdigheder.

Hvordan vurderer du elevernes motivation for at deltage i

undervisningen, når de påbegynder HG?

3%

31%

48%

14%

Meget ringe Ringe Hverken/ eller Stærk Meget stærk Ved ikke

1%

2%

n=501

6

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Under 10%

3%

Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter din

vurdering, basale læse/skrive/regnefærdigheder ved

pågegyndelse af HG?

16%

10-19%

26%

20-29%

20%

30-39%

10% 9%

40-49%

50-59%

7%

Ved påbegyndelse af HG

60-69%

70-79%

4%

80-89%

0%

1%

90% eller

derover

4%

n=501

© Copyright

Ved ikke

27-05-2013


3. Effekt af det nuværende HG-forløb

7

© Copyright

27-05-2013


3. Effekt af det nuværende HG-forløb

Det faglige niveau

De adspurgte vurderer, at HG-elevernes faglige niveau er blevet højere end

forventet gennem HG-forløbet.

En meget lille andel af de adspurgte vurderer, at elevernes faglige niveau er

blevet ringere end forventet.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Med udgangspunkt i det faglige niveau eleverne havde,

da de påbegyndte HG: Hvordan vil du vurdere

elevernes faglige niveau når de afslutter HG?

1%

Elevernes

faglige

niveau er

blevet

meget

ringere end

forventet

7%

Elevernes

faglige

niveau er

blevet

ringere end

forventet

54%

Elevernes

faglige

niveau er

blevet som

forventet

35%

Elevernes

faglige

niveau er

blevet

højere end

forventet

2% 2%

Elevernes

faglige

niveau er

blevet

meget

højere end

forventet

8

Ved ikke

n=501

© Copyright

27-05-2013


30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

3. Effekt af det nuværende HG-forløb

Basale færdigheder

HG-eleverne tilegner sig basale læse/skrive/regnefærdigheder gennem HGforløbet.

Dog er der stadig en restgruppe, som ikke opnår disse basale færdigheder. Godt

halvdelen (53%) af de adspurgte vurderer, at 20% eller flere af HG-eleverne, ved

afslutning af HG-forløbet, stadig ikke har opnået disse basale færdigheder.

Under 10%

3%

Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter din

vurdering, basale læse/skrive/regnefærdigheder ved

pågegyndelse af HG?

16%

10-19%

26%

20-29%

20%

30-39%

10% 9%

40-49%

50-59%

7%

Ved påbegyndelse af HG

60-69%

70-79%

4%

80-89%

0%

1%

90% eller

derover

4%

n=501

Ved ikke

9

25%

20%

15%

10%

5%

0%

17%

Under 10%

Hvor stor en andel af HG-eleverne mangler, efter din

vurdering, basale læse/skrive/regnefærdigheder ved

afslutning af HG?

24% 23%

10-19%

20-29%

13%

30-39%

40-49%

6% 5%

50-59%

53%

Ved afslutning af HG

60-69%

3% 2%

70-79%

80-89%

0% 0%

90% eller

derover

6%

n=501

© Copyright

Ved ikke

27-05-2013


3. Effekt af det nuværende HG-forløb

Motivation

51% af de adspurgte vurderer, at HG-eleverne oplever en stigende eller meget

stigende motivation for at deltage i undervisningen gennem HG-forløbet.

22% af de adspurgte vurderer dog, at HG-eleverne oplever en faldende eller

meget faldende motivation gennem HG-forløbet.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

I hvilken grad vurderer du, at eleverne oplever en stigende

eller faldende motivation for at deltage i undervisningen i

løbet af HGs forløb?

2%

Eleverne

oplever en

meget

faldende

motivation

20%

Eleverne

oplever en

faldende

motivation

22%

Eleverne

oplever

ingen

udvikling i

motivationen

49%

Eleverne

oplever en

stigende

motivation

2%

Eleverne

oplever en

meget

stigende

motivation

10

4%

Ved ikke

n=501

© Copyright

27-05-2013


3. Effekt af det nuværende HG-forløb

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Udvikling af kompetencer

0%

De adspurgte vurderer, at HGeleverne

har bedre både sociale

kompetencer og samarbejdskompetencer

ved afslutning af HGforløbet

Desuden vurderer de adspurgte, at

HG-eleverne er blevet klart mere

fagligt afklarede ved afslutning af HGforløbet.

Hvordan vurderer du elevernes: Samarbejdskompetencer?

4%

32%

50%

13%

1%

2%

12%

27%

54%

Ved påbegyndelse af HG Ved afslutning af HG

Meget ringe Ringe Hverken/eller Stærke Meget stærke

6%

n=501

11

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hvordan vurderer du elevernes: Sociale kompetencer?

32%

51%

14%

2% 1%

1%

13%

27%

51%

Ved påbegyndelse af HG Ved afslutning af HG

Meget ringe Ringe Hverken/eller Stærke Meget stærke

Hvordan vurderer du elevernes: Faglige afklaring i forhold til

videre uddannelse/beskæftigelse?

22%

43%

20%

11%

4%

2%

12%

29%

47%

Ved påbegyndelse af HG Ved afslutning af HG

Meget ringe Ringe Hverken/eller Stærke Meget stærke

8%

n=501

10%

n=501

© Copyright

27-05-2013


4. Forventet konsekvens af forkortet HG-forløb

12

© Copyright

27-05-2013


60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

4. Forventet konsekvens af forkortet HG-forløb

74% af de adspurgte er enige eller meget enige i, at en forkortelse af HGforløbet,

til 12 måneder, vil gøre det sværere for HG-eleverne at få en

uddannelsesaftale.

56% af de adspurgte vurderer, at mindst halvdelen af HG-eleverne er ’svage

elever’, som vil have udbytte af den nuværende længde af HG-forløbet på 2 år –

i forhold til at gennemføre HG-forløbet med et tilfredsstillende resultat.

En forkortelse af HG, så den maksimalt varer 12 måneder,

vil gøre det sværere for eleverne at få en

uddannelsesaftale?

4%

9%

26%

48%

13%

Meget uenig Uenig Enig Meget enig Ved ikke

n=501

13

20%

10%

0%

Hvor stor en andel af eleverne i en gennemsnitlig HG-klasse,

vurderer du, kan betegnes som 'svage' elever, der har udbytte

af den nuværende typiske længde på HG på 2 år i forhold til at

gennemføre HG med et tilfredsstillende resultat?

Under 10%

3%

10-19%

4%

11%

20-29%

12%

30-39%

10%

40-49%

15% 15% 14%

50-59%

60-69%

56%

70-79%

80-89%

8%

4%

© Copyright

90% eller derover

Ved ikke

5%

n=501

27-05-2013


n=501

4. Forventet konsekvens af forkortet HG-forløb

Blandt de adspurgte forventes et fald i HG-elevernes samarbejdskompetencer,

sociale kompetencer og faglige kompetencer samt et fald i afklaring i forhold til

videre uddannelse/beskæftigelse, hvis HG-forløbet forkortes til 12 måneder.

Omvendt forventer de adspurgte en marginal stigning i gennemførselsprocenten,

og en svag stigning i HG-elevernes motivation, hvis HG-forløbet forkortes til 12

måneder (midterpunkt: 5,5).

Hvordan vurderer du, at følgende forhold vil udvikle sig,

hvis HG blev forkortet til maksimalt at være 12 måneder?

Elevernes faglige afklaring ift. videre

uddannelse/beskæftigelse

Elevernes samarbejdskompetencer

1: Stærkt stigende

10: Stærkt faldende

Elevernes sociale kompetencer

Elevernes faglige kompetencer

6,0

6,5

6,1

6,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14

n=501

Hvordan vurderer du, at følgende forhold vil udvikle sig,

hvis HG blev forkortet til maksimalt at være 12 måneder?

Elevernes motivation for deltagelse i

undervisningen

1: Stærkt stigende

10: Stærkt faldende

Gennemførselsprocent på HGgrundforløbet

4,7

5,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© Copyright

27-05-2013


5. Kvalitative pointer

INPUT FRA MEDLEMMERNE

15

© Copyright

27-05-2013


5. Kvalitative pointer

De adspurgte blev desuden bedt om at komme med kvalitative synspunkter på en

eventuelt forkortelse af HG-forløbet til 12 måneder.

237 af de adspurgte har afgivet kvalitative synspunkter – med følgende

hovedsynspunkt:

HG-eleverne kan inddeles i tre overordnede elevgrupper, som vil blive påvirket

på forskellig vis af en eventuel forkortelse af HG-forløbet:

1. De socialt og/eller fagligt svage elever, der mangler motivation for uddannelse.

Disse elever vil ikke få lært nok og vil heller ikke blive modnet nok af et forkortet HGforløb.

2. De fagligt stærke elever, som er motiverede for hurtigt at komme igennem HGforløbet.

Disse elever vil godt kunne afslutte HG-forløbet med et tilfredsstillende

resultat på blot ét år.

3. De skoletrætte elever, der ser HG-forløbet som et nødvendigt onde for at kunne få

en praktikplads.

16

© Copyright

27-05-2013


5. Kvalitative pointer

Elevtype #1: De socialt og/eller fagligt svage elever

”Mange vil aldrig nå at

’komme i gang’ ,før det hele

er overstået.”

”Hvis HG-forløbet bliver

maksimalt 12 måneder,

vil det især gå ud over

den svage og uafklarede

gruppe af elever.

Eleverne vil mangle den

modning, som to år

giver.”

”Arbejdsgivernes holdning skal synliggøres, da de

klart vil foretrække en mere "moden" elev. Det

bliver sådan, at de begynder at tage hhx elever

igen, hvis HG-forløbet bliver 1 årig.”

”Folk, der ikke har med HG-elever at gøre i dagligdagen, aner ikke hvor

slemt det står til med elevernes faglige og sociale kompetencer.”

”Eleverne er typisk kun 16-17 år og ikke modne i forhold til at begå sig på

en arbejdsplads - ét år betyder RIGTIG meget i den alder. Vi mærker

MARKANT forskel på de elever vi sender på sommerferie efter HG1, og

de samme elever der kommer retur til HG2.”

”Det er først på andet år, at

eleverne virkelig rykker både

fagligt og socialt.”

17

”Vi oplever et markant skift i

elevernes tilgang - fagligt, socialt og

personligt - inde i HGs 2. år. Der er

virkelig tale om en positiv udvikling.”

”Den personlige udvikling som de enkelte elever

gennemgår på 2. skoleår er enorm, og hvis

arbejdsgiverne gerne ville have eleverne yngre, har

de jo allerede nu mulighed for at ansætte dem efter

1.år, hvilket de ikke efterspørger.”

© Copyright

27-05-2013


5. Kvalitative pointer

Elevtype #2: De fagligt stærke elever

”For de stærke en bagdel, da de ikke vil kunne

nå at få et højt fagligt niveau.”

”Regeringens mål om at tiltrække flere stærke

elever for herved at bidrage til at højne

erhvervsuddannelsernes prestige, fx ved at

tilbyde flere faglige udfordringer –vi vil gerne

vide, hvordan man konkret har tænkt sig det

skal kunne lade sig gøre i praksis på et år

mindre.”

18

”For de stærke elever vil det helt sikkert være

en fordel at kunne gennemføre grundforløbet på

kortere tid, men de tæller måske under 10% på

min skole.”

” HG er godt som et springbræt til HHX for de

lidt stærkere elever og giver en mulighed for at

få niveauerne op. Dette kan ikke opnås i

samme omfang, hvis uddannelsen kun tager 12

måneder.

© Copyright

27-05-2013


5. Kvalitative pointer

Elevtype #3: De skoletrætte

”Deres skoletræthed vil reduceres, hvis HGforløbet

blev forkortet til 12 måneder.”

”Jeg har aldrig forstået, hvorfor elever der søger

læreplads i butik går 2 år på HG-forløbet. De

keder sig og vil hellere lave noget praktisk.”

19

”En stor del er også træt af skolen og ser det

som et nødvendigt onde for en praktikplads.”

”HG-forløbet er blot en, ofte kedelig,

fortsættelse af folkeskolen. Eleverne trænger til

at komme ud og prøve kræfter med

virkeligheden og blive bekræftet i, at der er brug

for dem, og vise at de kan.”

© Copyright

27-05-2013


Kontakt

Jakob Byg Hornbek

Analyserådgiver

jakob.h@adviceas.dk

M: 2557 2147

20 © Copyright 27-05-2013


21 © Copyright 27-05-2013

More magazines by this user
Similar magazines