INVESTOR BRIEFING - Dansk Aktie Analyse

danskaktieanalyse.dk

INVESTOR BRIEFING - Dansk Aktie Analyse

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2008 Markedskommentar – Kreditkrisens anden runde køler aktiemarkederne af i sommervarmen Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både risikovillig og indeksbaseret modelportefølje leverer merafkast i et marked præget af usikkerhed Analyser: Alm. Brand Monberg & Thorsen Bang & Olufsen Royal Unibrew Diba Bank RTX Telecom Erria Satair Exiqon Scandinavian Brake Sys. Formuepleje Epikur Silkeborg IF Invest Formuepleje Optimum Solar Green Wind Energy Spæncom B Gyldendal TopoTarget Land & Leisure B Walls


DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2008 ISSN 1395 – 3214 Udgiver Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr. 10 13 67 92) Strandgade 4 B 1401 København K Tel. 32 960 960 Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Cand. polit Peter Falk-Sørensen Udgivelsesfrekvens: 2. mandag i hver måned Copyright Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. _____________________________________________________________________________________ Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger. _____________________________________________________________________________________


ARTIKLER Markedskommentar – Kreditkrisens anden runde køler aktiemarkederne af i sommervarmen Som ventet, var krisen på kreditmarkederne ikke drevet over, og et nyt niveauskifte har indfundet sig. Spørgsmålet er, hvor længe vi vil opleve fald, og hvor langt niveauet skal ned. Der er ingen tvivl om, at det er faldet i ejendomspriserne, som fører an, og giver problemer for de finansielle aktører, som er mest eksponeret mod dette segment. Men de voldsomme stigninger på fødevarer, råvarer og energi skaber velbegrundet inflationsfrygt, som yderligere får investorerne til at flygte fra obligationer, hvilket gør situationen endnu mere problematisk for boligejere og banker. Forbrugsaktier og finansaktier er derfor ramt, men generelt lider alle cykliske aktier under frygten for recession ................................................................................................................................................. side 3 Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Thrane & Thrane, Danisco, Harboes Bryggeri, Bang & Olufsen, EDB Gruppen og Monberg & Thorsen.....................................................................…. side 5 Igen i juni var det den risikovillige og den indeksbaserede modelportefølje, som klarede sig bedre end den konservative og end markedet Den risikovillige modelportefølje realiserede et afkast på – 5,14% i juni, og den indeksbaserede portefølje -7,19%, hvilket begge var bedre end OMXC-indeksets -7,86%. Den konservative klarede sig med -8,32%, dårligere end markedet, men med et afkast på -9,59% ligger den dog, som de to andre modelporteføljer pænt bedre end totalindeksets -11,63%. Den risikovillige ligger med et fald på 2,46% komfortabelt foran de to øvrige, mens den indeksbaserede med -7,18% også ligger pænt foran................................................................................................................................................…. side 7 ANALYSER Alm. Brand 4030B.ALMB Monberg & Thorsen 2010C.MONB Bang & Olufsen 2520B.BANG Royal Unibrew 3020B.ROYA Diba Bank 4010D.DISK RTX Telecom 4520D.RTXT Erria 4030D.ERRI Satair 2010C.SATA Exiqon 3520D.EXIQ Scandinavian Brake System 2510D.SCAN Formuepleje Epikur 4020D.FPEP Silkeborg IF Invest 2530D.SIFB Formuepleje Optimum 4020D.FPOP Solar 2010D.SOLA Gyldendal 2540D.GYLD Spæncom B 2010D.SPÆN Green Wind Energy 2520D.BODI TopoTarget 3520C.TOPO Land & Leisure 4040D.LALE Walls 4040D.WALL


KREDITKRISENS ANDEN RUNDE KØLER AKTIEMARKEDERNE AF I SOMMERVARMEN Som ventet, var krisen på kreditmarkederne ikke drevet over, og et nyt niveauskifte har indfundet sig. Spørgsmålet er, hvor længe vi vil opleve fald, og hvor langt niveauet skal ned. Der er ingen tvivl om, at det er faldet i ejendomspriserne, som fører an, og giver problemer for de finansielle aktører, som er mest eksponeret mod dette segment. Men de voldsomme stigninger på fødevarer, råvarer og energi skaber velbegrundet inflationsfrygt, som yderligere får investorerne til at flygte fra obligationer, hvilket gør situationen endnu mere problematisk for boligejere og banker. Forbrugsaktier og finansaktier er derfor ramt, men generelt lider alle cykliske aktier under frygten for recession Maj måned var hård ved aktiemarkederne, som globalt set faldt 8,36% målt ved MSCI World Index (i lokal valuta), mens MSCI Europe faldt 9,96% og Norden under ét målt ved MSCI Nordic Countries faldt hele 12,04%. Siden årsskiftet er det således skåret lige under 20% af dette nordiske indeks, mens MCSI World ligger 13,96% nede efter årets første 6 måneder. MSCI North America faldt i maj noget mindre, nemlig 7,73% målt i dollar, og er siden årsskiftet ”kun” faldet med 10,64%, mens teknologiindekset Nasdaq er faldet med 13,55% siden Nyt år og med 9,10% i maj måned. Fokus er særlig grad rettet mod den finansielle sektors problemfulde subprime-eksponering, som ellers i flere omgange er defineret som identificeret og velafgrænset. Meget tyder imidlertid på, at alene toppen af isbjerget har været synlig, og at den negative spiral kun lige er begyndt. Af gode grunde eskalerer problemet i takt med faldet i ejendomspriserne, og der har nok været en tilbøjelighed til ikke at være realistisk i vurderingen af, hvor meget disse kan falde. Lige så vel som ejendomsprisstigningerne har været drivende for privatforbruget i USA og Europa, herunder ikke mindst i Danmark, og dermed drivende for den økonomiske vækst, vil faldet i ejendomspriserne virke stærkt opbremsende på forbruget. Den anden opbremsende effekt på den økonomiske vækst er de stærkt stigende fødevare-, råvare- og energipriser, som vil udhule de private husholdningers købekraft til andet forbrug. I en årrække har effekten af reducerede produktionsomkostninger som følge af outsourcing af løntung produktion til udviklingslandene, herunder Østeuropa, Kina og Indien, mere end opvejet de stigende råvarepriser, men nu er ganske meget produktion flyttet ud, og stigningerne på en række råvarer er yderligere accelereret og slår derfor hårdere igennem på salgspriserne. Det skyldes ikke mindst, at den indenlandske efterspørgsel i outsourcinglandene, men også i mange udviklingslande, som har fået stigende indtægter fra den øgede efterspørgsel og de højere priser på råvarer, der udvindes i disse lande. For den globale økonomi kan den øgede velstand i udviklingslandene være stabiliserende. Dels politisk, men også økonomisk, da udviklingslandene derved i nogen grad kan kompensere for afmatningen i USA og i den vestlige verden i øvrigt. Men de kraftige fødevareprisstigninger har sat en bremse for denne udvikling, hvilket nok bliver ét af de kommende års væsentlige globale udfordringer at løse. Den store efterspørgsel efter energi i de nyindustrialiserede lande har endvidere sat den 3


globale klimaforandring i et nyt fokus. Alene olieprisens nye rekorder og forudsigelser om et niveau på omkring 200 dollar pr. tønde, sætter automatisk flere kræfter ind for at fremelske udbredelsen af alternative energiformer. De kommende måneder vil først de store internationale og siden de danske selskabers halvårsrapporteringer derfor blive imødeset med spænding. Dramaet om Roskilde Bank er et skidt varsel om, at subprime-krisen kun lige er begyndt, og nu har krævet sit andet danske offer. Det har skabt generel frygt for mange af de mindre og mellemstore pengeinstitutters overlevelsesevne, mens Danske Bank fortsat kæmper med IT- og integrationsproblemer samt et internationalt investormiljø, som ikke forstår det danske realkreditsystem, og som generelt er negative over alt, der er eksponeret mod ejendomsmarkedet, som landets største bank ganske rigtigt er. Aktiekursernes fald er i sig selv en konsekvens af, at markedets forventninger til selskabernes indtjening er faldende, men der ses ofte en træghed i lysten til konkret at justere indtjeningsforventningerne ned. Derfor er der en risiko for, at en del selskaber vil skuffe, når der bliver meldt ud i forbindelse med rapporteringen. Der vil sandsynligvis være relativt store forskelle i udmeldingerne, afhængigt af, hvilke områder selskaberne er eksponeret mod. Eksempelvis ser vi en fortsat god ordreindgang for FLSmidth & Co. og Vestas, da førstnævnte oplever et stigende salg til råvare- og energi-tunge (olie) lande, mens efterspørgslen efter vindenergi begunstiges af den stigende oliepris i kombination med den politiske opbakning. Også Auriga har medvind fra markedet efter et par års modvind. Fødevaretemaet spiller ind og spiller sammen med en opstået flaskehals i produktionen af det aktive stof til ukrudtsbekæmpelsesmidlet Round-up, som giver yderst gunstige vilkår for Aurigas tilbageværende datterselskab Cheminova. Endnu en opjustering fra Aurigas ledelse betød, at aktien i juni har lagt yderligere godt 20% til sin værdi, og man kan roligt kalde den for forårets mest velplacerede udskiftning i den risikovillige modelportefølje. Auriga har, siden vi inveterede i den i marts måned, øget sin værdi med 116%, og der er for alvor tale om en turnaround. En af de mest oplagte problem-kandidater er Bang & Olufsen, som har måttet gennemføre endnu en nedjustering af resultatforventningerne. Bestyrelsesformand Jørgen Wormings vurdering af, at der ikke er problemer i B&O er skræmmende, da det første skridt til løsning af et problem, normal vil være erkendelsen af dets tilstedeværelse. Lige så lang køen var foran Telias butikker den 11. juli, hvor Apples iPhone blev frigivet til danskerne, lige så øde er der i B&O-butikkerne. Dét er B&O’s problem, mere end og det er de svagere konjunkturer, og det står ikke lige til at løse. Også SAS kæmper en kamp mod et væld af ydre og indre fjender, og spørgsmålet er, om den skandinaviske flagbærer har en berettigelse, hvis olieprisen kommer i 200 dollar, og businesskunderne igen begynder at sætte sig lidt længere ned i flyet på economy-pladserne eller måske bestiller deres billetter hos nogle af lavprisselskaberne. SAS-aktien handles nu historisk lavt, om man kunne forvente at Lufthansa ville byde til, hvis de vurderede, at ”casen” kunne holde. Men foreløbig har de ikke udvist nogen interesse, hvilket er bekymrende. Der er virkelig tale om en tid, hvor fårene bliver skilt fra bukkene. 4


BRIEFING PÅ JUNI MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Thrane & Thrane, Danisco, Harboes Bryggeri, Bang & Olufsen, EDB Gruppen og Monberg & Thorsen Thrane & Thrane afslutter et "transission" år, men melder også svagt ud for 2008/09 Thrane & Thranes koncernenomsætning kom med 1.253 mio. kr. lidt bedre ud end udmeldt/nedjusteret ved Q3, men koncernens primære drift før engangsposter udviste kun 188 mio. kr., hvor vi havde estimeret 203 mio. kr. Samlede engangsposter inkl. nedskrivninger ifm. integreringen af Nera Netcom har belastet resultatet med 126 mio. kr., og nettoresultatet blev derved beskedne 22 mio. kr. Man kan vælge at se bort fra engangsposterne, da de kan betragtes som en investering i det strategisk fornuftige køb af konkurrenten Nera SatCom, men vi er imidlertid lidt skuffede over udmeldingen for 2008/09, som lyder på en omsætning på 1.300-1.325 mio. kr. og et EBIT-niveau på 170 mio. kr. Det svarer til et fald i EBIT-margin fra 15,0% til ca. 13%, hvilket tilskrives lavere systemomsætning samt stor stigning i afskrivninger på udviklingsomkostninger. Der blev i 2007/08 anvendt 216 mio. kr. til udvikling og vedligeholdelse af produkter, svarende til hele 17,2% af omsætningen mod 15,0% året før. Det er fortsat målet at nå en EBIT-margin over en årrække på 18%, men de nærmeste år ventes niveauet på ca. 13%. 2007/08 må karakteriseres som et "transission" præget af integrationen at det tilkøbte Nera Netcom, som har belastet med engangsposter, men i øvrigt meldes succesfuldt gennemført. Trods de lidt svage udmeldinger for 2008/09 tror vi fortsat på potentialet og fastholder vores vurdering af kurspotentialet på 2 (Overvægt), men med forhøjet risikovurdering. Ingen afklaring om Sukker - Ingredienser presset af råvarepriser og lav dollar Danisco leverede i 2007/08 en koncernomsætning på 18.778 mio. kr., mens EBIT endte på 2.151 mio. kr. Vi havde estimeret 19.000 mio. kr. hhv. 2.070 mio. kr., mens konsensus lå på 18.759 mio. kr. hhv. 2.086 mio. kr. Efter skat blev resultatet 1.259 mio. kr. mod vort estimat på 1.065 mio. kr. og et konsensusestimat på 1.042 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. en lavere skattesats end forventet. Den annoncerede goodwill-nedskrivning i Sukkerforretningen blev 600 mio. kr., hvilket indikerer en pris på gældfri basis (Enterprise Value) for Sukker på 6,6 mia. kr. Trods en pæn organisk vækst på 8% måtte Ingredienser konstatere et behersket fald i EBITmarginen på 0,2 pct. point til 13,0% med baggrund i stigende råvarepriser og en lavere USD. Ingrediensers nye strategiplan arbejder med et langsigtet niveau for EBIT-marginen på mindst 12,5%, dvs. noget lavere end den hidtidige ambition på 15%. Der stræbes nu efter en organisk vækst i niveauet 5-7% primært drevet af Genencor. For 2008/2009 budgetterer Danisco med en omsætning på 19,4 mia. kr. og EBIT omkring 1.850 mio. kr. inkl. Sukker, dvs. under niveauet for 2007/2008. Nettoresultatet var bedre end forventet, men derudover var det de negative nyheder, der dominerede regnskabsmeddelelsen. Intet var dog for alvor overraskende og vi fastholder derfor vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 3 (Neutral relativt til markeder), idet aktiekursen efter vores vurdering ligger på et fornuftigt niveau målt såvel på relative nøgletal 5


som ud fra en DCF-valuation. På kort sigt er væsentligste kurstrigger salget af Sukker. En afklaring var ventet senest i forbindelse med regnskabsmeddelelsen og de manglende nyheder er svære at tolke. Danisco giver ingen indikation af forhandlingernes forløb. Hvis salget mislykkes vil Danisco splitte selskabet op og udlodde aktier i Danisco Sugar til de eksisterende aktionærer, hvilket dog har den ulempe at den tilbageværende aktivitet, Ingredienser, ikke tilføres likviditet. På længere sigt er marginudviklingen i Ingredienser af afgørende betydning. Harboe oplever fortsat en vanskelig konkurrencesituation Koncernomsætningen endte på 1.371 mio.kr., EBIT på 21,6 mio.kr. og resultat før skat på 16,3 mio.kr. – alt bedre end vore forventninger – men samtidig langt under niveauet fra 2006/07, der i forvejen var et skidt år. Problemerne er de velkendte: en våd og kold sommer, der dog ikke påvirkede Carlsberg og Royal Unibrew i samme grad, og en umulig konkurrencesituation, hvor Carlsberg og Royal Unibrews mærkevareprodukter sælges til samme pris som Harboes discountprodukter. Med henblik på at udvikle nicheprodukter, som f.eks. iste, drikkeyoughurt og energidrikke, har Harboe investeret massivt i ny produktionskapacitet. Ambitionen er at vinde markedsandele på markeder i vækst og markeder med høje indtjeningsmarginaler - i modsætning til de danske og tyske ølmarkeder. Desværre for Harboe har igangsættelsen af det nye procesanlæg i Tyskland været plaget af startvanskeligheder. I Danmark forsøger Harboe en modoffensiv på ølmarkedet gennem lancering af specialøl under mærket Skælskør Bryghus. Ledelsens forventninger til 2008/09 ligger på et resultat før skat på 35-45 mio. kr. Generelt imponerede årsregnskabet ikke, men i det mindste var tallene ikke værre end forventet, snarere end smule bedre. Imidlertid er baggrunden taknemmelig, idet ledelsen allerede havde nedjusteret tre gange i det forløbne regnskabsår. Der er ikke klare tegn på at bunden er nået, og vi vurderer fortsat kurspotentialet til 4 (Undervægt). Koncernen befinder sig i bedste fald i en turnaround situation og nøgletallene for aktien giver derfor kun ringe mening. Afgørende for den fremtidige kursudvikling er meldinger om udviklingen for Harboes nye produktsortiment. Udfordringen er dobbelt: Ikke blot skal produkterne have succes blandt forbrugerne – successen skal også opveje den konstante tilbagegang for Harboes øvrige produkter. B&O nedjusterer atter forventningerne forud for den ny CEO's tiltræden Med henvisning til en usikker global markedsudvikling og svækket ordreindgang i slutningen af regnskabsåret, engangsomkostninger til afslutning af retssager, samt øgede tab og hensættelser nedjusterer ledelsen udmeldingerne for 2007/08, som blev afsluttet 31/5. Regnskabet offentliggøres den 13/8, og den ny CEO tiltræder den 1/8, men alligevel melder bestyrelsesformanden og den afgående direktør ud, at man forventer, at 2008/09 vil udvise et bedre resultat, da den løbende omkostningstilpasning forventes at få fuld effekt i de nye regnskabsår. Det er hårde odds at starte ud med for den ny ledelse, ikke mindst når en del af argumentet for nedjusteringen er den globale markedsusikkerhed især i USA og Vesteuropa, en svækket ordreindgang i slutningen af det afsluttede regnskabsår og en forøgelse af tab og hensættelser fra 13 til 48 mio. kr. Det afgørende problem er imidlertid efter vores vurdering, at bestyrelsesformanden efterfølgende ikke erkender, at Bang & Olufsen befinder sig i alvorlige problemer. Det er slut med en årrækkes lånefinansieret efterspørgsel efter luksusgoder pga. vendingen på ejendomsmarkedet, 6


og dertil kommer, at særligt Apples innovative produkter har ændret præferencerne hos den yngre del af forbrugerne, og at B&O's produktudvikling og design ikke har fulgt med. Konverteringsbølgen for fladskærms-TV har i nogen grad overskygget de for B&O underliggende negative trends. Vi fastholder derfor vores vurdering af aktiens kurspotentiale på 4 (Undervægt) på trods af, at aktiekursen er faldet markant, men understøttet af udsigt til yderligere negative udmeldinger, ligesom vi vurderer, at risikoen er forhøjet. Købstilbud på EDB Gruppen fra Nordic Capital, som byder 170 kr. pr. aktie Hovedaktionæren IBM, som har tilkendegivet at afsøge mulighederne for at afhænde selskabets 50,9% store aktiepost i EDB Gruppen, har taget mod et tilbud om at sælge posten til 166 kr. pr. aktie til et selskab ejet af kapitalfonden Nordic Capital. Denne pris tilbydes også over for minoritetsaktionærerne, idet prisen hæves til 170 kr. pr. aktie, såfremt der opnås kontrol en ejerandel på mindst 90%. Denne kurs svarer til en præmie på 21,4% ift. slutkursen fredag og 32,3% ift. niveauet, før IBM meldte sin aktiepost til salg. Under de aktuelle markedsvilkår med udsigt til en konjunkturel afmatning og trods et fortsat internt forbedringspotentiale finder vi tilbuddet rimeligt og anbefaler at udnytte det, idet vi forudsætter, at bestyrelsen, som anbefaler tilbuddet, har undersøgt alle alternativer. Såfremt man vælger ikke at udnytte tilbuddet, vil man - såfremt der ikke sker tvangsindløsning - kunne få andel i et spændende udviklingspotentiale, men må belave sig på, at aktien muligvis vil være relativ illikvid. EDB Gruppens primære drift udviste for 1. halvår et resultat på 19,2 mio. kr., hvilket var bedre end vores estimat på 18 mio. kr., ligesom koncernomsætningen med 539 mio. kr. lå højere end vores forventning på 510 mio. kr. Tre forhold angives som årsag til den underliggende fremgang. De danske aktiviteter leverede det bedste resultat siden årtusindeskiftet bl.a. pga. de gennemførte effektiviseringstiltag. IT Gruppen har præsteret gode resultater fra første dag i koncernen. Den svenske forretning leverede igen overskud. Den positive udvikling får ledelsen til at opjustere sine forventninger til hele 2008, hvor der nu ventes en koncernomsætning på 1,1 mia. kr. mod tidligere 1,0 mia. kr. og et resultat før skat på 45 mio. kr. mod tidligere udmeldt 40 mio. kr. Ledelsen sænker dog målet for EBITA-margin for 2009 fra 8% til 7% som følge af øget usikkerhed bl.a. om konjunkturerne Rockwool kom gennem 1. kvartal med en lidt svagere omsætning end ventet. Kvartalets primære drift udviste et fald på 45% til 377 mio. kr., mens periodens nettoresultat endte på 242 mio. kr. stort set som vores estimat på 245 mio. kr. og bedre end konsensus-estimatet på 223 mio. kr. Monberg & Thorsen nedjusterer pga. svagere udvikling i Dyrup En kombination af en svagere efterspørgsel pga. opbremsningen i den økonomiske vækst og dermed i byggeaktiviteten og stigende råvarepriser, især olieafhængige råvarer, som ikke kan væltes over på salgspriserne, får ledelsen til at sænke forventningerne til resultatet for Dyrup fra et overskud i den lave ende af intervallet fra 20-25 mio. kr. til et underskud på ca. 30 mio. kr. Samlet for Monberg & Thorsens resultat af primær drift sænkes forventningerne derfor fra et niveau på 150 mio. kr. til ca. 100 mio. kr. før engangsposter, som vi estimerer til ca. 30 mio. kr. Ledelsen arbejder med yderligere tiltag for at reducere omkostningsbasen for Dyrup, og medarbejderstaben ventes reduceret med yderligere ca. 75. Der samtidig fundet behov for at tilføre 100 mio. kr. til Dyrup. De betydelige udfordringer, som både Dyrup og MTHøjgaard står over for med udsigten til en generel opbremsning i den økonomiske vækst, betyder at vi sænker vores vurdering af kurspotentialet til fra 3 (Neutral) til 4 (Undervægt). 7


KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år -17,19%, 3 år +62,85 % (frem til den 30. juni) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings anbefaling dato A. P. Møller – Mærsk 1 57353 -3,6% 4,5% 11/2005 Danske Bank 100 137 -16,7% 35,2% 09/2001 DSV 500 113 -7,6% 284,0% 09/2004 Novo Nordisk 100 312 -0,5% 173,6% 07/2003 Per Aarsleff 50 690 -10,0% 195,8% 07/2004 Rockwool International 50 619 -24,1% 50,0% 07/2005 Satair 100 232 -11,5% -27,5% 10/2007 TrygVesta 115 337 -11,9% -24,6% 04/2007 UP 2000 24 -3,1% 129,7% 10/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Den konservative modelportefølje har noget mod sin natur haft det vanskeligst af vore tre modelporteføljer i den fornyede usikkerhed og tiltagende risikoaversion på aktiemarkederne. Porteføljens værdi er over juni måned faldet med hele 8,32% over for markedets 7,86%, men dens afkast siden årsskiftet på -9,59% ligger stadig foran totalindekets -11.63%. Væsentligste negative bidragsyder er Rockwool-aktien med et fald på hele 24,1%, mens også Danske Bank er i alvorlig unåde hos de internationale investorer. Begge finder vi fortsat attraktive på lang sigt, men hhv. stigende oliepriser, faldende byggeri og ejendomsmarked samt frygt for økonomisk afmatning gør, at stemningen næppe vender inden for en overskuelig horisont. Også Per Aarsleff, TrygVesta og Satair udviste tocifrede kursfald, mens Novo Nordisk, UP og A.P. Møller – Mærsk var stabiliserende med relativt beskedne fald i det sure marked. Vi ser ingen anledning til at ændre i modelporteføljens sammensætning. 265 245 225 205 185 165 145 125 105 85 DAA Konservativ vs. OMXC (01/07-2005 - 30/06-2008) Portefølje +62,85% OM XC +23,25% 07-05 09-05 11-05 01-06 03-06 05-06 07-06 09-06 11-06 01-07 03-07 05-07 07-07 09-07 11-07 01-08 03-08 05-08 8


RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år -4,65% 3 år +124,47 % (frem til den 30. juni) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings anbefaling dato ALK-Abelló 32 553 -10,2% -52,1% 11/2006 Auriga 400 220 20,4% 116,0% 03/2008 Danisco 100 301 -17,7% -16,1% 06/2008 FLSmidth & Co. 470 519 -8,3% 501,1% 11/2005 Migatronic 125 359 4,1% 3,9% 10/2005 Novozymes 100 429 -16,3% 65,9% 03/2007 SimCorp 50 847 -8,5% 58,1% 07/2005 Thrane & Thrane 130 265 -6,0% -16,9% 06/2007 Østasiatiske Kompagni 75 323 -9,8% 284,9% 11/2004 Ændringer: Vi har i juni måned erstattet SAS-aktien med Dansico Seneste 12 mdr. 6 ændringer (Køb 3, Salg 3) Modelporteføljen for den risikovillige investor klarede sig, måske lidt overraskende, bedst gennem juni måneds strabadser med et fald på 5,14% mod markedets fald på 7,86%, og den ligger således med -2,46% siden årsskiftet markant bedre end de to andre modelporteføljer og totalindekset, som er faldet med 11,63%. Det er fortsat Auriga, som går enegang med en fremgang på hele 20,4% oven på endnu en opjustering. Men også svejseproducenten Migatronic skilte sig positivt ud som følge af et købstilbud. Værst gik det for Novozymes med et fald på 16,3%. Danisco, som vi tog ind i porteføljen som erstatning for SAS, men som har bidraget med -16,1%, og det er en ringe trøst at SAS er gået værre. Salget af Sukker er endnu uafklaret, og ambitionerne for Ingrediensers marginer er sænket. Vi ændrer ikke på porteføljens sammensætning. 335 315 295 275 255 235 215 195 175 155 135 115 95 DAA Risikovillig vs. OMXC (01/07-2005 - 30/06-2008) Portefølje +124,47% OM XC +23,25% 07-05 09-05 11-05 01-06 03-06 05-06 07-06 09-06 11-06 01-07 03-07 05-07 07-07 09-07 11-07 01-08 03-08 05-08 9


INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år -7,11%, Afkast 3 år +50,29 % (frem til den 30. juni) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings anbefaling dato A.P. Møller – Mærsk 1 57353 -3,6% 39,2% 07/2004 Danske Bank 350 137 -16,7% 14,1% 07/2004 FLSmidth & Co. 100 519 -8,3% 505,0% 12/2004 Flügger 25 498 -0,8% -14,0% 11/2005 Novo Nordisk 150 312 -0,5% 114,4% 07/2004 Novozymes 40 429 -16,3% 60,7% 07/2004 Per Aarsleff 40 690 -10,0% 141,7% 12/2004 Rockwool International 25 619 -24,1% -39,9% 03/2007 Satair 50 232 -11,5% -27,5% 10/2007 Simcorp 15 847 -8,5% 63,8% 07/2005 TrygVesta 100 337 -11,9% -15,2% 03/2007 Vestas Wind Systems 100 620 -4,6% 127,6% 03/2007 Østasiatiske Kompagni 100 323 -9,8% 263,6% 12/2004 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer, (1 Køb, 1 Salg) Vores indeksbaserede modelportefølje klarede sig i juni en tand bedre end markedet med et fald på 7,19% mod 7,86%, og den ligger siden Nyt år med -7,18% pænt foran totalindeksets -11,63%. Dette på trods af, at Rockwool i juni tabte yderligere 24,1% af sin værdi og Danske Bank 16,7%. Men Novo Nordisk, Flügger, A.P. Møller – Mærsk og Vestas reducerede det samlede tab. Det beviser endnu en gang, at man kan opnå en endog meget betydelig risikospredning ved blot 13 aktier i porteføljen, men også at de enkelte aktievalg ikke er uvæsentlige. Man ser bl.a., at aktier, som over tid har givet et betydeligt bidrag, kan falde betydeligt i andre perioder, hvor stemningen – men også i nogen grad de underliggende faktorer – ændrer sig. Med vores langsigtede investeringshorisont er vi imidlertid ganske fortrøstningsfulde med porteføljens sammensætning, om end vi vurderer, at niveauet for det generelle marked står med en risiko for at falde yderligere. 205 19 5 18 5 175 16 5 155 14 5 13 5 12 5 115 10 5 95 DAA-Indeksbaseret vs. OMXC (01/07-2005 - 30/06-2008) 07- 05 09- 05 11- 05 01- 03- 05- 07- 09- 06 06 06 06 06 11- 06 01- 03- 05- 07- 09- 07 07 07 07 07 Indeks-po rtefølje +50,29% OM XC +23,25% 11- 07 01- 03- 05- 08 08 08 10


HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Danionics 6,46 -6,5% -64,4% 07/2004 Dicentia 7,85 -8,4% -71,6% 07/2007 Europeinvestment 0,19 -20,8% -92,4% 08/2007 Mondo 1,4 -18,1% -73,6% 10/2007 Olicom 0,29 -9,4% -64,5% 12/2006 Århus Elite 10,11 -5,3% -39,8% 08/2001 Ændringer: Holdings. af 25. nov. 1972 er fjernet fra hadeporteføljen efter omlægningen til energi- og investeringsvirksomhed High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten - Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) FormueEvolution II 5,91 -1,9% EDB Gruppen 3,65 12,9% Klima Invest 2,42 1,5% NunaMinerals 2,18 -14,0% Kreditbanken 1,77 -12,2% FormueEvolution I 1,71 -3,7% Silkeborg IF Invest 1,66 -21,3% Andersen & Martini 1,40 -21,3% RTX Telecom 1,34 -20,4% BRD. KLEE 1,21 -20,9% Gyldendal var den relativt mest handlede aktie i den forgangne uge. Vi har tidligere haft selskabet i vores modelportefølje for den konservative investor, hvor den gav et solidt bidrag til afkastet. Selskabet er veldrevet, og aktien blev alene taget ud, da valuation efter vores vurdering blev rigelig høj. Man skal også bemærke FirstFarms, som giver en sjælden mulighed for at eksponere sig mod fødevaretemaet. Blandt de store papirer figurerer ikke unaturligt Carlsberg på listen. 11


Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 10. juni Topdanmark A/S har udvidet aktiekapitalen med 11.500 stk. nye aktier à nominelt 10 kr. som følge af udnyttelse af warrants. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 169,1 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 16. juni 16. juni Vinderup Bank A/S har med virkning fra den 20. juni ændret aktiestørrelse. Den nominelle værdi er således ændret fra 100 kr. pr. aktie til 10 kr. pr. aktie. Aktiekapitalen udgør fortsat nominelt 10,8 mio. kr. 16. juni Novo Nordisk A/S har nedsat aktiekapitalen med 12.690.000 mio. stk. aktier à nominelt 1 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 526,5 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 20. juni 12. juni Exiqon A/S har udvidet aktiekapitalen med 1.456 stk. nye aktier à nominelt 1 kr. som følge af udnyttelse af warrants. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 30,1 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 13. juni 18. juni Viborg Hånbold Klub A/S har udvidet aktiekapitalen med 545.105 stk. Baktier á 100 kr. forbindelse med emisson med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 58,2 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 20. juni 19. juni Ringkjøbing Landbobank A/S har nedsat aktiekapitalen med 200.000 mio. stk. aktier à nominelt 5 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 25,2 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 24. juni 20. juni Djurslands Bank A/S har nedsat aktiekapitalen med 50.000 mio. stk. aktier à nominelt 20 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 27,0 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 24. juni 20. juni Djurslands Bank A/S har med virkning fra den 25. juni ændret aktiestørrelse. Den nominelle værdi er således ændret fra 20 kr. pr. aktie til 10 kr. pr. aktie. Aktiekapitalen udgør fortsat nominelt 27,0 mio. kr. 16. juni Djurslands Bank A/S har nedsat aktiekapitalen med 500.000 mio. stk. aktier à nominelt 100 kr. som følge af annulering af egne aktier. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 450,0 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 26. juni 24. juni Brdr. Hartmann A/S har lagt aktieklasserne sammen. Aktiekapitalen er efter sammenlægningen 140,3 mio. kr. Sammenlægningen falder på plads d. 25. juni 25. juni Curalogic A/S har udvidet aktiekapitalen med 51.333 stk. nye aktier à 12


nominelt 0,5 kr. som følge af udnyttelse af warrants. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 28,2 mio. kr. Aktieudvidelsen trådte i kraft med virkning fra den 30. juni Ændringer af noteringer den seneste måned 24. maj NunaMinerals A/S blev noteret på københavns fondsbørs d. 25. juni 2008 ved en offentlig emission og rettet emission. Aktiekapitalen er 106,6 mio. kr. 13


KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS 500 450 400 350 OMXC20 OMX 300 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 OMXCB KFMX 300 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 MIDCAP + SMALLCAP + 4.000 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 750 650 550 450 OMXCGI MATERIALER 350 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 510 470 430 390 350 310 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov jan mar maj ju l 500 450 400 350 300 250 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l


KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS 650 600 550 500 450 400 350 INDUSTRI FORBRUGSGODER 300 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 240 220 200 180 160 KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE 140 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 700 650 600 550 500 450 400 FINANS IT 350 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 260 240 220 200 180 160 140 120 TELEKOMMUNIKATION FORSYNING 100 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 330 300 270 240 210 180 150 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 750 700 650 600 550 500 450 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 550 500 450 400 350 300 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l 2.400,00 2.200,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l


DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juli 2008 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under. 1010 Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev. 3010 Fødevarer & Med. 4510 Software/service 2030 Transport 3020 Føde- drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20aktier (A), MidCap+ - aktier (B), SmallCap+ - aktier (C) eller Øvrige Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALK-ABELLÓ 12/07 3520B.ALKB ALM. BRAND 7/08 4030B.ALMB ALM. BRAND FORMUE 10/07 4020D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/08 4020D.ALMP AMAGERBANKEN 4/08 4010B.AMAR AMBU 8/07 3510B.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 12/07 2550D.ANDE A.P. MØLLER – MÆRSK 1/08 2030A.APMØ ARKIL HOLDING 6/08 2010D.ARKI ASGAARD GROUP 8/07 4020D.ASGÅ ATLANTIC PETROLEUM 12/07 1010D.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 9/07 1510B.AURI BANG & OLUFSEN B 7/08 2520B.BANG BAVARIAN NORDIC 8/07 3520B.BAVA BIOMAR 4/08 3020C.BIOM BIOPORTO 5/08 3520D.BIOP BOCONCEPT HOLDING 1/08 2520D.BOCO BONUSBANKEN 12/07 4010D.BONU F.E. BORDING B 2/08 2020D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/07 2530D.BRØN CAPINORDIC 12/07 4020C.CAPI CARLSBERG B 4/08 3020A.CARL CBRAIN 3/08 4510D.CBRA CHEMOMETEC 1/08 3520D.CHEM COLOPLAST B 3/08 3510A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 5/08 4510C.COLU COMENDO 2/08 4510D.COME CURALOGIC 4/08 3520C.CURA DAN-EJENDOMME HOLDING 10/07 4040D.DABA DANIONICS 11/07 4520D.DACA DANISCO 2/08 3020A.DACO DANSKE BANK 2/08 4010A.DANB DANTAX 6/08 2520D.DANG DANTHERM 10/07 2010C.DANM DANTRUCK HEDEN 3/08 2010D.DANT DANWARE 4/08 4510C.DANW DELTAQ 12/07 4020D.DELT DFDS 1/08 2030D.DFDS DIBA BANK 7/08 4010D.DISK DICENTIA 9/07 2540D.DICE DJURSLANDS BANK 11/07 4010D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/07 4020D.DKTR DLH B 12/07 2010C.DLHB DSV 2/08 2030A.DSVB EBH BANK 12/07 4010D.EBHB EDB GRUPPEN 11/07 4510C.EDBG EGETÆPPER B 5/08 2520D.EGET EIK BANKI 11/07 4020C.EIKB ERRIA 7/08 4030D.ERRI EUROPEINVESTMENT 6/08 2540D.LIVE EUROINVESTOR.COM 6/08 4510D.EURO EXIQON 7/08 3520D.EXIQ EXPEDIT B 5/08 2010D.EXPE FIONIA BANK 6/08 4010B.FION FIRSTFARMS 2/08 3020D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/08 2010B.FLSB FLÜGGER B 4/08 1510C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 7/08 4020D.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 11/07 4020D.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/07 4020D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/08 4020D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/07 4020D.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/07 4020D.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 5/08 4020D.FPSA FORSTÆDERNES BANK 4/08 4010B.FORS FØROYA BANKI 2/08 4020C.FØRO SPAREKASSEN FAABORG 3/08 4010D.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/07 2520D.GABR GENMAB 1/08 3520B.GENB GLUNZ & JENSEN INT. B 9/07 2010C.GLUN GN STORE NORD 3/08 3510A.GNST GPV INDUSTRI B 6/08 2010C.GPVI GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/08 5510C.GREE GRIFFIN III BERLIN 2/08 4040D.GRIF


GRIFFIN IV BERLIN 6/08 4040D.GRIV G4S 9/07 2020A.GRSE GRØNLANDSBANKEN 8/07 4010C.GRØN GUDME RAASCHOU VISION 9/07 4020D.GUDM GYLDENDAL B 7/08 2540D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 9/07 3020C.HARB BRDR. HARTMANN B 2/08 1510C.HART HEDEGAARD 5/08 3020C.HEDE HOLDINGSELSKABET AF 25. NOV 7/08 2520D.BODI H+H INTERNATIONAL 6/08 1510B.HENB HVIDBJERG BANK 10/07 4010D.HVID HØJGAARD HOLDING B 9/07 2010C.HØJG IC COMPANYS 1/08 2520B.ICCO INTERMAIL 1/08 1510D.INTE INVESTEA GERMAN HIGH 6/08 4040D.IGHS JENSEN & MØLLER INVEST 10/07 4040D.JENS JEUDAN 3/08 4040C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/07 2010D.JOHA JYSKE BANK 8/07 4010D.JYBA KAPITALPLEJE 3/08 4020D.KAPI BRD. KLEE 1/08 2010D.KLEE KLIMAINVEST 5/08 4020D.KLIM KREDITBANKEN 4/08 4010D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2/08 2030D.KØLU LAND & LEISURE B 7/08 4040D.LALE LASTAS 4/08 2550D.LAST LIFECYCLE PHARMA 2/08 3520B LIPH H. LUNDBECK 10/07 3520A.LUND LUXOR B 8/07 4020D.LUXO LOKALBANKEN I NORDSJÆL. 4/08 4010D.LOKA LOLLANDS BANK 8/07 4010D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/08 4010C.LÅNS MACONOMY 3/08 4510C.MAMY MAX BANK 1/08 4010C.MAXB MIGATRONIC B 4/08 2010D.MIGA MOLS-LINIEN 12/07 2030D.MOLS MONBERG & THORSEN 7/08 2010C.MONB MONDO 6/08 4510D.MOND MORSØ BANK 8/07 4010D.MORS MØNS BANK 9/07 4010D.MØNS NEUROSEARCH 1/08 3520B.NEUR NKT HOLDING 5/08 2010B.NKTH SPAR NORD BANK 4/08 4010B.NOHO SPAR NORD FORMUEINVEST 11/07 4020D.NOHV D/S NORDEN 6/08 2030B.NORD NORDIC TANKERS 10/07 2030D.NOTA NORDJYSKE BANK 2/08 4010D.NOJY NORDEA BANK 04/08 4010A.NORE NORDFYNS BANK 3/08 4010D.NORF NORDICOM 1/08 4040C.NORI NOVO NORDISK B 3/08 3520A.NOVO NOVOZYMES 3/08 1510A.NOVZ NTR HOLDING B 12/07 2010D.NTRH NØRRESUNDBY BANK 4/08 4010D.NØRR OLICOM 5/08 4520C.OLIC OMX 11/07 4020D.OMXA ORION B 2/08 2030D.ORIO PARKEN SPORT & ENT. 1/08 2530C.PARK PHARMEXA 2/08 3520C.PHAR RELLA HOLDING 2/08 2540D.RELL RENEWAGY 10/07 2010D.ITHB RIAS B 10/07 2010D.RIAS RINGKJØBING BANK 9/07 4010C.RING RINGKJØBING LANDBOBANK 6/08 4010B.RINL ROBLON B 6/08 2010D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 12/07 2010B.ROCK ROVSING 2/08 2010D.ROVS ROSKILDE BANK 4/08 4010B.ROSK ROYAL UNIBREW 7/08 3020B.ROYA RTX TELECOM 7/07 4520D.RTXT SALLING BANK 6/08 4010D.SALL SANISTÅL B 4/08 2010C.SANI SAS 5/08 2030D.SASA SATAIR 7/08 2010C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 7/08 2510D.SCAN SCF TECHNOLOGIES 3/08 4510D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 9/07 4040D.SCHA SCHOUW & CO. 6/08 2010B.SCHO SIF FODBOLD SUPPORT 7/08 2530D.SIFB SIMCORP 2/08 4510B.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 1/08 4040D.SJÆL SKJERN BANK 3/08 4010C.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/08 2010D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/08 4010D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/07 4020C.SMAL SOLAR 7/08 2010D.SOLA SP GROUP 4/08 1510D.SPGR SPARBANK 4/08 4010C.VESB SPAREKASSEN LOLLAND 12/07 4010C.SPLO SPAREKASSEN HIMMERLAND 1/08 4010C.HIMM SPARREKASSEN HVETBO 5/08 4010C.HVET SPEAS 5/08 4020D.SPEA SPÆNCOM B 7/08 2010D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/07 4010D.SVSP SYDBANK 2/08 4010B.SYDS SØNDAGSAVISEN 3/08 2540D.SØNA TDC 3/08 5010A.TELE THRANE & THRANE 3/08 4520C.THRA TIVOLI 6/08 2530D.TIVO TK DEVELOPMENT 5/08 4040D.TKDE TOPDANMARK 9/07 4030A.TOPD TOPOTARGET 7/08 3520C.TOPO TOPSIL B 12/07 4530D.TOPS D/S TORM 10/07 1010A.TORM TOTALBANKEN 5/08 4010D.TOTA TOWER GROUP 1/08 4040D.TOWE TRIFORK 2/08 4510D.TRIF TRYGVESTA 3/08 4030A.TRYG TØNDER BANK 5/08 4010D.TØND U.I.E. 5/08 3020C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/07 3020D.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/08 3020D.UPSA VESTAS 10/07 2010A.VESS VESTFYNS BANK 3/08 4010D.VESF VESTJYSK BANK 6/08 4010B.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/08 2530D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/08 4040D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 11/07 4040D.VIPR VINDERUP BANK 6/08 4010D.VIND VORDINGBORG BANK 12/07 4010D.VORD WALLS 7/08 4040D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 12/07 3510A.WILD ØK 1/08 3020A.ØKOM ØSTJYDSK BANK 4/08 4010D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 11/07 2530D.ÅREL AALBORG BOLDSPILKLUB 5/08 2530D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/08 4010D.HADS PER AARSLEFF B 9/07 2010C.ÅRSL


DAA ALM. BRAND STK 80 DAGSKURS 211,85 DATO 11.07.08 4030B.ALMB DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 390 330 270 75000 50000 UGE OMS. 210 2004 2005 2006 2007 2008 +60% +30% 0% -30% 420 370 320 270 2006 2007 2008 GRUPPE: FORSIKRING GRUPPENS RELATIVE STYRKE 0 AF GRUPPENS P/E 11,61 GRUPPENS K/I 22 2,12 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -28,53 % -28,53 % -22,19 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -38,91 % -38,91 % -18,71 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e BRUTTOPRÆMIER 6.465.000 6.453.000 6.489.000 6.855.000 7.721.000 8.100.000 8.500.000 TEKNISK RESULTAT, SKADE 139.000 325.000 399.000 598.000 507.000 600.000 650.000 TEKNISK RESULTAT, LIV 54.000 36.000 121.000 57.000 73.000 100.000 100.000 INVESTERINGSAFKAST 201.000 171.000 332.000 - 400.000 200.000 200.000 EKSTRAORDINÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 19.000 55.000 56.000 190.000 266.000 225.000 235.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 372.000 372.000 433.000 433.000 688.000 688.000 811.000 811.000 705.000 705.000 650.000 650.000 690.000 690.000 AKTIEKAPITAL 1.788.000 1.788.000 1.788.000 1.788.000 1.668.000 1.668.000 1.668.000 EGENKAPITAL 3.190.000 3.632.000 4.461.000 4.912.000 4.942.000 PASSIVER 22.057.000 22.791.000 42.550.000 42.992.000 47.886.000 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 12,45 12,69 17,00 17,31 14,31 SOLIDITETSGRAD 14,46 15,94 11,60 12,63 11,37 EPS 16,64 19,37 30,78 36,29 32,32 33,08 35,11 CEPS 16,64 19,37 30,78 36,29 32,32 32,65 35,11 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 1.572.000.000 DKK Aktier August 2002: Nom. 288.000.000 kr. til erhvervelse af aktivite- Generalforsamling: ter af Alm. Brand af 1792 G/S Regnskabsmeddelelse: 24.04.08 28.02.08 Halvårsmeddelelse: 28.08.07 DIREKTION Søren Boe Mortensen, Henrik Nordam MARKETCAP (mio. DKK) 4.163 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Alm. Brand A/S er en dansk, finansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab med en række datterselskaber herunder de børsnoterede selskaber Alm Brand Formue og Alm Brand Pantebreve. Koncernen driver virksomhed indenfor skadeforsikring, bankvirksomhed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som led i den primære driftsaktivitet. Endvidere har koncernen et reassuranceselskab (Kjøbenhavnske Re) som dog er under afvikling. Koncernens skadeforsikringsselskab er landets fjerde største med en markedsandel på omkring 12%. Omkring 62% af koncernens omsætning stammer fra skadeforsikringsaktiviteterne. Alm. Brand Bank er blandt de ti største banker i Danmark og bidrager med 14% af koncernens omsætning. Koncernens livog pensionsaktiviteter udbyder alle typer af livs- og pensionsprodukter og tegner sig for 11% af koncernomsætningen. BESTYRELSE Christian N.B. Ulrich, Boris Nørgaard Kjeldsen, Niels Kofoed, Jørgen Skovdal Larsen, Jørgen H. Mikkelsen, Henrik Stenbjerre, 3 medarbejder valgte repræsentanter HOVEDAKTIONÆRER Alm. Brand af 1792 fmba 56,80%, Egne aktier 5,05% FONDSKODE 0015250344 RIC ALMB.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2007 6,6 2008e 6,4 2009e 6,0 P/CE 2007 6,6 2008e 6,5 2009e 6,0 PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M COMB.RATIO 2007 89,6 2008e 91,9 2009e 91,7 YIELD 0,00 ROE 13,2 K/I 0,81 BETA (3år) 0,91 Alm Brands resultat før skat faldt en anelse i 2007, men betegnes alligevel af ledelsen som "meget tilfredsstillende" i lyset af betydelige vejrligsskader, storskader og finanskrise. Indtægterne steg indenfor alle forretningsområder undtagen Skade, hvor combined ratio steg fra 88,1 til 91,4 pga vejrligs- og storskader. Præmieindtægterne steg med 7%, hvilket indikerer at Alm Brand vinder markedsandele bl a med baggrund i en nedsættelse af bilforsikrings- præmierne med 10%. Også kombinationen af forsikring og finansiering af bilkøb bidrager til væksten, som iflg ledelsen indtil videre er sket uden forringelse af kvaliteten af forsikringsporteføljen. Alm Brand Bank forbedrede sit resultatat med 17% til 196 mio kr baseret på fortsat udlånsvækst. Koncernen satte sig i 2005 som mål at vokse med 50% frem til 2010 indenfor såvel skadesforsikring som bank og pension hvilket svarer til skadesforsikringspræmi- er på 5,8 mia.kr., udlån på 16 mia.kr. og indbetalte pensionsmidler på 6,5 mia.kr. Målet for bankvirksomheden blev nået ved halvåret 2007 og er derfor fordoblet. Q1 2008 var påvirket af den negative udvikling på finansmarkederne, hovedsageligt igennem ejerandelen i Alm Brand Formue, mens koncernen ikke har eksponering til subprimeprodukter. Præmievæksten var fortsat pæn (4%), men skadesudviklingen var ikke helt som ventet og combined ratio for året estimeres nu omkring 93 mod tidligere 92. Resultatforventningen sænkes på denne baggrund til 750 mio.kr. før skat. Tilbagekøbsprogrammet ventes i år at andrage 600 mio. kr., hvoraf cirka 25% var anvendt ultimo maj. +60% +30% 0% -30%


DAA BANG & OLUFSEN STK 10 DAGSKURS 199,55 DATO 13.07.08 2520D.BANG DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 630 520 410 300 450000 300000 UGE OMS. 630 520 410 300 MARKETCAP (mio. DKK) 2.411 2004 2005 2006 2007 2008 +60% +30% 0% -30% KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2006/07 6,9 2007/08e 21,4 2008/09e 11,4 P/CE 2006/07 4,6 2007/08e 6,7 2008/09e 4,9 PEG 2006/07 0,3 2007/08e N/M 2008/09e 0,1 EV/EBITDA 2006/07 3,3 2007/08e 5,9 2008/09e 4,3 YIELD 8,02 ROE 6,9 K/I 1,37 BETA (3år) 1,31 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. GRUPPENS RELATIVE STYRKE 20 AF 22 GRUPPENS P/E 13,12 GRUPPENS K/I 2,23 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -29,85 % -22,06 % -24,22 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -69,62 % -53,58 % -59,23 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08e 2008/09e NETTOOMSÆTNING 3.974.200 3.612.700 3.742.200 4.225.200 4.375.700 4.100.000 4.385.000 AFSKRIVNINGER 262.200 284.200 249.300 232.300 248.900 245.000 280.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 296.400 333.500 379.500 438.900 530.000 195.000 320.000 FINANSIELLE POSTER -9.300 5.300 7.200 -7.200 -16.000 -40.000 -35.000 EKSTRAORD. POSTER - - - - 11.500 - - SKAT 97.400 74.700 118.400 134.700 151.900 40.300 75.500 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 189.800 189.800 264.100 264.100 268.900 268.900 294.000 294.000 367.400 355.900 112.500 112.500 212.000 212.000 AKTIEKAPITAL 134.300 123.800 124.100 124.500 120.813 120.813 120.813 EGENKAPITAL 1.551.100 1.651.900 1.750.500 1.738.000 1.681.900 PASSIVER 2.572.300 2.740.600 2.761.500 2.915.100 2.053.000 DIVIDENDE % 70,00 70,00 120,00 160,00 200,00 EGENKAP. FORRENTNING % 13,58 16,49 15,81 16,86 20,81 SOLIDITETSGRAD 60,30 60,28 63,39 59,62 56,73 EPS 14,14 19,63 21,57 23,64 28,81 9,31 17,55 CEPS 39,02 39,82 41,46 42,27 43,81 24,32 40,72 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.05.07 10.855.430 DKK A Aktier 109.957.950 DKK B Aktier Juni 1997: 6.350.000 kr. B-aktier til kurs 399 udstedt i forbin- Generalforsamling: delse med tilbagekøbet fra Philips af 25% af aktiekapitalen i Regnskabsmeddelelse: B&O A/S Halvårsmeddelelse: 28.09.07 13.08.07 09.01.08 FORRETNINGSOMRÅDE Med henvisning til en usikker global markedsudvikling og svækket ordreind- Bang & Olufsen er Danmarks største producent af TV- og audioudstyr. Produkterne er højt profilerede med et højt fokus på gang i slutningen af regnskabsåret, engangsomkostninger til afslutning af design og sælges globalt i højprissegmentet. Moderselskabet står for Brandbuilding, udvikling af audio/video-produkter og for retssager, samt øgede tab og hensættelser nedjusterer ledelsen atter ud- generelle koncernfunktioner. Derudover består koncernen af meldingerne for 2007/08 nu fra et overskud før skat på 200-250 mio. kr. til seks datterselskaber. B&O Operations varetager - som navnet indikerer - indkøb, produktion, logistik samt salg af af au- 155 mio. kr. Koncernomsætningen var i årets første 9 mdr. 3.207 mio. kr., dio/video-produkter, mens B&O Koprivnice producerer visse audioprodukter. B&O Telecom udvikler og markedsfører telefohvilket justeret for frasolgte Medicom var stort set uændret. Imidlertid faldt niske produkter, B&O Ejendomme ejer ejendomme, der relate- omsætningen i seneste kvartal med 15%, og i den brandunderstøttende del rer sig til ejendomsdrift. BO-Soft (51%-ejet) er ansvarlig for software udvikling og ICEpower (90%-ejet) opererer inden for med 14% svarende til 161 mio. kr. Heraf stod Danmark, Tyskland og UK for forstærker-teknologi. Derudover ejer koncernen 35% af aktierne i Bang & Olufsen Medicom, som udvikler produkter til den 118 mio. kr., og faldet var på de tre hovedmarkeder på hele 26%. Koncer- medicotekniske industri. Mere interessant kan aktiviteterne opnens primære driftsresultat faldt i de første 9 mdr. fra 415 til 219 mio. kr. svadeles på business-to-business forretningsområder: Audio/Video, Automotive, Enterprise og ICEpower. Førstnævnte rende til 47%, hvoraf en del dog forklares ved engangsomkostninger og net- er altoverskyggende, idet denne i 2006/07 bidrog med mere end 90% af den samlede omsætning. Denne andel vil ifølge toeffekt af aktiveringer. Allerede i marts havde den afgående ledelse nedju- den aktuelle strategiplan mindskes indtil 2010. Koncernen hav- steret forventningerne. Det kan vise sig at være et langt større problem, hvis de ultimo 2006/07 2.403 ansatte. det eksisterende og planlagte produktprogram ikke møder forbrugernes DIREKTION Karl Kristian Hvidt Nielsen (tiltræder 01.08.08), ændrede smagspræferencer, som påvirkes af den radikale udvikling, der har Peter Thostrup været i bl.a. teknologien fra Apples iPod mv. Samtidig er der stillet tvivl, om BESTYRELSE B&O's prispolitik er holdbar i en økonomisk afmatning. Positivt går det dog Jørgen Worning, Thorleif Krarup, Preben Damgaard, Torsten Erik Rasmussen, Peter Skak Olufsen, Lars Brorsen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter for Automotive, Enterprise og IcePower, men områderne er endnu små. Der arbejdes på omkostningsreduktioner, og det bør retfærdigvis fremhæves, at HOVEDAKTIONÆRER Den Professionelle Forening LD 5,51% (13,72%), Nordea Bank 1,66% (9,15%), ATP 13,21% (7,30%), PKA 2,80% (4,90%), Egne aktier 5,00% (4,09%) FONDSKODE 0010218429 RIC BOb.CO B&O traditionelt har været relativ god til at tilpasse kapaciteten. Der er efterfølgende præsenteret en ny koncernchef, som vurderes at stå over for betydelige udfordringer. +60% +30% 0% -30%


DAA DIBA BANK STK 20 DAGSKURS 160,00 DATO 11.07.08 4010D.DISK DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 510 440 370 300 230 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 45000 30000 UGE OMS. 510 440 370 300 230 2006 2007 2008 GRUPPE: BANKER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 17 AF GRUPPENS P/E 13,76 GRUPPENS K/I 22 2,02 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -38,74 % -36,23 % -33,31 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -66,25 % -53,90 % -55,08 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTO RENTE- OG GEBYRINDT. 229.292 234.161 248.479 301.633 313.914 340.000 340.000 RESULTAT FØR OMKOSTNINGER 318.515 280.639 313.252 373.331 328.958 347.000 363.000 OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) 169.455 177.819 202.821 268.753 297.716 300.000 310.000 DEBITORTAB NETTO 40.203 15.458 -15.256 -34.761 -23.138 -2.000 2.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 19.031 20.603 34.224 28.066 14.507 14.500 14.400 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 91.039 91.039 71.684 71.684 99.159 99.159 123.310 123.310 39.848 39.848 44.500 44.500 41.600 41.600 AKTIEKAPITAL 49.500 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 EGENKAPITAL 534.125 593.930 677.612 742.325 722.521 PASSIVER 3.510.837 3.940.281 4.897.090 6.605.399 7.243.338 DIVIDENDE % 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 EGENKAP. FORRENTNING % 18,47 12,71 15,60 17,37 5,44 SOLIDITETSGRAD 15,21 15,07 13,84 11,24 9,97 EPS 27,59 21,72 30,05 37,37 2,87 13,48 12,61 CEPS 72,76 52,88 63,51 69,06 5,12 27,73 28,67 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 66.000.000 DKK Aktier Maj 2004: 16.500.000 kr. aktier som fondsaktier i forholdet 3:1Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 11.03.08 18.02.08 Halvårsmeddelelse: 20.08.07 DIREKTION Claus Schroll, Flemming Jensen MARKETCAP (mio. DKK) 528 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE DiBa Bank (tidligere DiskontoBanken), er et af Sydsjællands største, selvstændige pengeinstitutter og i øvrigt landets ældste bank - etableret i 1871. Banken betjener lokalsamfundet fra sit hovedkontor i Næstved samt 9 filialer i omegnen, herunder særligt Ringsted og Køge. Bankens forretningsområde er almindelig bankvirksomhed og - via datterselskaber - finansiering (DiBa Finans), ejendomsformidling (DiBa Bolig) og forsikring (DiBa Forsikring). Bankens Balance der ultimo 2007 udgjorde 7,2 mia. kr. fordeler sig på hovedposterne: AKTIVER: PASSIVER Kasse & tilgodehave. (4%) Bankgæld (27%) Udlån (71%) Indlån (50%) Andre aktiver (4%) Andre passiver (9%) Fondsbeholdning (21%) Ansvarlig kapital (14%) Det gennemsnitlige antal ansatte har i år 2007 udgjort 320. BESTYRELSE Georg Knudsen, Claus Winther, Hans Johansen, Poul K. Jeppesen, Henrik Meding, Frank Møller Nielsen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter HOVEDAKTIONÆRER Nordic Panteprevsinvest ApS(Steen Larsen) 9,52%, Capinordic 8,27%, Birte Linstow 5,00% FONDSKODE 0060076941 RIC DIBA.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2007 55,8 2008e 11,9 2009e 12,7 P/CE 2007 31,3 2008e 5,8 2009e 5,6 PEG 2007 N/M 2008e 1,0 2009e 1,0 COST RATIO 2007 90,4 2008e 86,5 2009e 89,1 YIELD 2,25 ROE 6,2 K/I 0,73 BETA (3år) 0,26 DiBa Bank måtte konstatere et fald i resultat før skat fra 52,5 til 13,6 mio. kr. efter første kvartal, faldet henføres til en markant nedgang i kursreguleringer samt større nedskrivninger på udlån mv. Forretningsomfanget steg ellers med udlån 12,6% oppe til 5,3 mia. kr. og indlån 7,7% oppe til 3,6 mia. kr., +60% +30% 0% -30% hvilket betød, at netto rente- og gebyrindtægterne var stort set uændrede på 75,9 mio. kr. mod 76,3 mio. kr. i 2007. Omkostninger steg som forventet med små 5% fra 64,6 til 67,6 mio. kr. Derimod viste kursreguleringerne en markant tilbagegang fra 13,4 mio. kr. til -3,0 mio. kr. til trods for en indtægt fra salget af de sidste totalkreditaktier på 28,8 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. blev tilbageført med 1,9 mio. kr., igen en markant tilbagegang i forhold til 2007, hvor der blev tilbageført for 21,5 mio. kr. Ledelsen forventer fortsat et resultat før kursreguleringer og skat i niveauet 65 - 75 mio. kr. Regnskabs- året 2007 for DiBa Bank var karakteriseret ved negative kursreguleringer på 14,7 mio. kr., mod en gevinst på 56,7 i 2006, hvilket medførte en væsentlig tilbagegang i resultatet før skat på 55% til 54,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 7,5%. De negative kursreguleringer er fremkommet ved et tab på 10,4 mio. kr. fra obligationer, og et tab på 4,7 mio. kr. fra aktier, og tilskrives uroen på de finansielle markeder. Det bemærkes dog at kursreguleringerne 2006 var påvirket med 16,9 mio. kr. af salget af Totalkredit. Forretningsomfanget blev forøget med 11,3% til 11 mia. kr., hvoraf udlån bidrog med en vækst på 16,4% til 5,2 mia. kr.


DAA ERRIA STK 10 DAGSKURS 111,33 DATO 13.07.08 2030D.ERRI DKK 139 130 121 RELATIVE112 PRICE STRENGTH UGE OMS. 112 +60% +30% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 -30% 139 130 121 3000 2000 MARKETCAP (mio. DKK) 457 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: TRANSPORT GRUPPENS RELATIVE STYRKE 12 AF GRUPPENS P/E 13,17 GRUPPENS K/I 22 1,57 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -14,36 % -17,65 % -7,49 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR 958,00 % 852,94 % 1.320, % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 79.942 46.353 81.762 73.513 84.000 100.000 AFSKRIVNINGER 8.829 3.877 11.973 17.801 18.000 19.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 16.628 15.077 19.479 14.969 26.500 28.500 FINANSIELLE POSTER -4.297 -5.543 -7.551 -998 -8.000 -9.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - SKAT -28 274 1.063 -1.131 1.500 1.750 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 12.359 12.359 9.260 9.260 10.865 10.865 17.062 17.062 17.000 17.000 17.750 17.750 AKTIEKAPITAL 11.638 19.138 27.524 41.088 41.088 41.088 EGENKAPITAL 100.773 91.306 175.063 292.379 PASSIVER - - - 714.046 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 12,26 9,64 8,16 7,30 SOLIDITETSGRAD 37,02 50,20 60,24 40,95 EPS 10,04 6,85 4,27 5,73 4,14 4,32 CEPS 17,21 9,72 8,97 13,45 9,78 8,94 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 41.088.100 DKK Aktier December 2007: Emission med forhåndsret til eksisterende aktionærer af 700.294 aktier af nom. 10 kr. Tegningskurs 90 kr. Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: 25.03.08 24.08.07 FORRETNINGSOMRÅDE Rederiet Erria A/S betegner sig selv som en "one stop shop", der hovedsageligt beskæftiger sig inden for shipping og shippingrelaterede aktiviteter primært inden for segmenterne for kemikalietankskibe og container-feederskibe. Erria har afdelinger i flere lande, bl.a. Kina, Ghana og Polen. Selskabet ønsker at oparbejde ekspertise inden for nicheområder for derved at konsolidere sig på markedet. Selskabet stræber efter at kunne tilbyde et så bredt udvalg af services som muligt, og hovedforretningsområderne dækker Investeringer i Rederiaktiviteter og Skibsprojekter, Ship Management inkl. Befragtning samt Consulting. Rederiet køber skibe, der efterfølgende sælges ud i kommanditselskaber. Efter købet af Ibex Maritime i 2007 har rederiet opnået et fundament inden for befragtning af kemikalietankskibe. Fra kontorer i København og Polen koordineres bl.a. bemanding, supply management og rapportering for 15 egne skibe men også for 23 skibe for kunder. Errias afdeling for Skibsdesign og Konsulentydelser yder rådgivning inden for produktdesign, nybygningstilsyn etc. Gennemsnitligt antal ansatte i 2007: 112 DIREKTION Henrik N. Andersen, Jan Lybecker Steffensen, teknisk direktør, Torben Ravn, Direktør, Consulting, BESTYRELSE Kaare Vagner, Jan Erlund (næstformand), C.C. Nielsen, Carsten Dencker Nielsen, Mikael Konnerup HOVEDAKTIONÆRER Den Professionelle Forening LD 18,44% FONDSKODE 0060101483 RIC ERRIA CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2007 19,4 2008e 26,9 2009e 25,8 P/CE 2007 8,3 2008e 13,1 2009e 12,4 PEG 2007 0,3 2008e N/M 2009e N/M EV/EBITDA 2007 17,8 2008e 13,1 2009e 12,3 YIELD 0,00 ROE 5,7 K/I 1,56 BETA (3år) 0,55 Erria A/S opnåede i 2007 en nettoomsætning på 73,5 mio. kr., hvilket er 8,2 mio. mindre end året før. Selskabet realiserede derved et resultat før minoritetsinteresser på 15,1 mio. kr., dvs. en stigning på 39% i forhold til det fore- gående året. Resultatet er på niveau med forventningerne til året og betrag- tes derfor som tilfredsstillende. Årets resultat blev negativt påvirket af M/V Sea Master Ones (ejet af Mekong Shipping ApS) uplanlagte værftsophold. Dertil kommer, at indtjeningen på de nyindkøbte kemikalietankskibe først vil slå fuldt igennem ultimo 2008. Der blev ikke udbetalt udbytte for dette regnskabsår. 2007 har været et begivenhedsrigt år for rederiet, hvor man bl.a. har arbejdet med at tilpasse flåden, hvilket har medført udskiftninger i denne bl.a. salget af to skibe, der blev afhændet med tab. Rederiet stiftede Erria Tankers Ltd., Malta, med en ejerandel på 75%. Køb og slag af kemikalie- tankskibe sker herigennem. Desuden erhvervedes befragtningsselskabet Ibex Maritime Ltd., Tyrkiet, med henblik på at styrke kompetencer inden for tankskibsdrift. Ovenstående etablering og opkøb påvirkede resultatet positivt, eftersom de var medvirkende til, at totalindkomsten steg i forhold til 2006. Desuden blev Erria Asia Ltd. Etableret (100% ejet datterselskab), hvor selskabets aktiviteter i Sydøstasien skal håndteres igennem. Rederiet agter at vedholde investeringer i skibe og forventer derved en stigning i nettoomsætningen på omkring 8-10% i 2008. Desuden forudses en vækst i rederiets primære drift på 10-15%. Slutteligt forventes en fremgang i årets resultat for 2008 på 10-20%. +60% +30% 0% -30%


DAA EXIQON STK 1 DAGSKURS 26,25 DATO 11.07.08 3520C.EXIQ DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 42 38 34 15000 10000 UGE OMS. 30 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 42 38 34 30 MARKETCAP (mio. DKK) 791 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI GRUPPENS RELATIVE STYRKE 18 AF 22 GRUPPENS P/E 26,74 GRUPPENS K/I 4,48 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -24,24 % -20,34 % -17,52 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -34,78 % -4,80 % -13,21 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2004 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 10.306 10.306 16.001 43.096 49.478 155.000 180.000 AFSKRIVNINGER 3.557 3.557 2.744 3.255 5.070 7.000 7.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -21.570 -21.570 -20.018 -25.505 -75.127 -65.000 -80.000 FINANSIELLE POSTER -7.179 -7.179 -3.249 587 7.341 5.000 5.000 EKSTRAORD. POSTER - - - - - - - SKAT - - - - - - - NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -28.749 -28.749 -28.749 -28.749 -23.267 -23.267 -24.918 -24.918 -67.786 -67.786 -60.000 -60.000 -75.000 -75.000 AKTIEKAPITAL 1.640 1.640 5.958 7.033 24.441 30.141 30.141 EGENKAPITAL -43.888 -43.888 27.986 33.973 343.366 PASSIVER 9.933 9.933 53.776 66.985 391.955 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 65,51 65,51 292,63 -80,43 -35,93 SOLIDITETSGRAD -441,84 -441,84 52,04 50,72 87,60 EPS -1,25 -1,25 -1,01 -1,08 -2,85 -1,99 -2,49 CEPS -1,10 -1,10 -0,89 -0,94 -2,64 -1,82 -2,26 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 30.140.929 DKK Aktier Juni 2007:Nom. 1.303.500 kr. aktier til kurs 40 franko,som føl-Generalforsamling: ge afudnyttelse af overallokeringret Regnskabsmeddelelse: 02.04.08 12.03.08 Halvårsmeddelelse: 28.08.07 FORRETNINGSOMRÅDE Exiqon, der blev børsnoteret på OMX i maj 2007, er en bioteknologisk virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører forsknings- og diagnostik produkter. Exiqon er dermed med til at opfylde behovet for at analysere aktiviteten i menneskets gener for derigennem at kortlægge de menneskelige kromosomer til gavn for både forskning og for at kunne stille bedre diagnoser, således at behandlingen af sygdomme kan målrettes og udvikles. Exiqons produkter bygger på selskabets patentbeskyttende teknologi, og med 75 udstedte patenter har Exiqon en unik portefølje af patenter. Koncernen sigter mod videreudvikling af de eksisterende produkter og teknologi, hvilket skal skabe fremtidige løsninger på vigtige diagnostiske udfordringer inden for molekylærdiagnostikken. Exiqon har indgået en række licens- og distributionsaftaler med store virksomheder, blandt andre Roche Diagnostics og Luminex. Koncernen har hovedkontor i Vedbæk. Antal medarbejdere i 2007: 80 DIREKTION Lars Kongsbak, Hans Henrik Chrois Christensen (CFO) BESTYRELSE Thorleif Krarup, Michael Nobel, Erik Walld‚n (næstformand), Per Wold-Olsen, Frank J. Kiesner HOVEDAKTIONÆRER Teknoinvest VIII 9,77%, Scandinavian Life Science Venture 9,60%, KS Teknoinvest VII 6,47%, Danske Bank 5,99% FONDSKODE 0060077758 RIC EXQN.co KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg P/CE 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M EV/EBITDA 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg YIELD 0,00 ROE -17,5 K/I 2,30 BETA (3år) 0,59 Exiqons fremgang, der i 1. kvt. androg en vækst i omsætningen på 76% til 16,5 mio. kr., kan primært henføres til salget i USA, og dermed en følge af erhvervelsen af Oncotec. Af samme årsag er de samlede omkostninger stegt markant med 110% til 43,3 mio. kr. Resultatet før skat blev væsentligt forrin- get med 120% til et underskud på -24,7 mio. kr., hvilket skal ses i relation til at selskabet befinder sig i en opstatsfase, hvorfor de samlede omkostninger forøges som selskabet kommer nærmere et evt. kommercielt gennembrud. Organisiationsplatformen efter opkøbet af Oncoteh meddelels at være på plads. Endvidere blev der indgået en samarbejdsaftale med Rigshospitalet, hvilket anses som væsentligt for udviklingen af selskabets miRNA produkter. Forventningerne til året fastholdes til en omsætning på 140-150 mio. kr. fra salg af forskningsprodukter og 10 måneders salg af diagnostiske produkter fra Oncotechs aktiviteter modsvarende til et salg for helåret på 150-160 mio. kr. Endvidere fastholdes selskabets langsigtede finansielle målsætning om at blive overskudsgivende i 2011. Årsrapporten for 2006 viste en 15%stigning i omsætningen til 49,5 mio. kr. i 2007, mens resultatet blev markant forværret til -67,8 mio. kr. før skat mod -24,9 mio. kr. i 2006. Selskabet lancerede i 2007 to nye produktlinier, miRCURY LNA Array og miRNA, til kvantitativ måling ved real-time. Derudover gennemgik selskabet en række aftaler heriblandt forsknings- og udviklingsaftale med U.S National Cancer Institute omkring udvikling af miRNA diagnostik til tyktarmskræft. +60% +30% 0% -30%


DAA FORMUEPLEJE EPIKUR STK 100 DAGSKURS 571,92 DATO 11.07.08 4020D.FPEP DKK 790 720 650 580 RELATIVE PRICE STRENGTH 2006 2007 2008 GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 15 AF GRUPPENS P/E -22,10 GRUPPENS K/I 22 0,76 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -6,89 % -4,74 % 1,37 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -30,21 % -16,62 % -7,12 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 6m 2005/06 2006/07 2007/08e 2008/09e RENTEINDTÆGTER NETTO - - - - - - - KURSREG. VÆRDIPAPIRER - - - - - - - ØVRIGER INDTÆGTER NETTO - - - - - - - ORDINÆRT RESULTAT 215.813 165.693 108.152 356.174 910.888 -350.000 990.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 38.484 28.907 -24.511 31.270 12.915 - 35.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 177.329 177.329 136.786 136.786 132.663 132.663 324.904 324.904 897.973 897.973 -350.000 -350.000 955.000 955.000 AKTIEKAPITAL 216.000 295.000 295.000 377.500 535.000 579.400 579.400 EGENKAPITAL 865.710 1.347.545 1.480.209 2.282.503 4.361.958 PASSIVER 3.098.452 4.876.950 5.439.896 7.556.585 15.324.135 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 30,75 12,36 9,38 17,27 27,03 SOLIDITETSGRAD 27,94 27,63 27,21 30,21 28,46 EPS 124,79 48,50 44,97 97,85 204,91 -60,41 164,83 CEPS 124,79 48,50 44,97 97,85 204,91 -62,03 164,83 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 30.06.07 579.400.000 DKK Aktier Oktober 2007: Nom. 37.000.000 kr. aktier af 100 kr. tegnet til Generalforsamling: kurs 812,45 kr. ifm offentlig emission Regnskabsmeddelelse: 11.10.07 27.09.07 Halvårsmeddelelse: 28.02.08 DIREKTION Erik Møller 580 +60% +30% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 -30% 75000 50000 UGE OMS. 790 720 650 BESTYRELSE Esben Vibe, Henrik Ahlefeldt-Laurvig, Carsten W. Thygensen HOVEDAKTIONÆRER MARKETCAP (mio. DKK) 3.314 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Formuepleje Epikur er et porteføljeselskab, der siden november 1991 har investeret med fokus på børsnoterede aktier og obligationer. Det er Formuepleje Epikurs mål at opnå det højeste risikojusterede afkast efter skat og finansieringsudgifter. Formuepleje Epikur må på investeringstidspunktet investere op til 110 % af egenkapitalen i aktier og optage lån på indtil en soliditetsgrænse på 20 %. Det absolut afkastmål er på 75 %, svarende til 11,8 % p.a., efter omkostninger og selskabsskat over 5-års investeringsperioder. Derudover har Formuepleje Epikur defineret et absolut risikomål som det maksimale tab af selskabets egenkapital, der indtræffer på en 3-årshorisont til et maksimalt tab på 20 % målt med 90 % sikkerhed. Selskabet formåede fra starten i 1991 til børsnoteringen i sommeren 2006 at give aktionærerne en egenkapitalforrentning på 500 % svarende til 13,5 % p.a. Formuepleje er beliggende i Århus C og består i dag af 7 formueplejeselskaber, hvor de 5 selskaber har samme investeringsstrategi blot differentieret ved forskellige risikoniveauer. Epikur ligger her i den høje ende af hvad risiko og forventet afkast angår. FONDSKODE 0016079288 RIC FPEPI.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2006/07 2,8 2007/08e Neg 2008/09e 3,5 P/CE 2006/07 2,8 2007/08e Neg 2008/09e 3,5 PEG 2006/07 0,0 2007/08e N/M 2008/09e N/M EV/EBITDA 2006/07 N/M 2007/08e N/M 2008/09e N/M YIELD 0,00 ROE -7,8 K/I 0,71 BETA (3år) 0,88 Sidste halvårs negative udvikling på finansmarkederne betød, at formuepleje Epikur måtte konstatere et underskud før skat på 376,9 mio. kr. mod sidste års resultat på 532,8 mio. kr. Det har især været aktiebeholdningen, som har påvirket resultatet negativt med et investeringsresultat på -320 mio. kr., hvil- ket er en markant nedgang i forhold til sidste års resultat på 458,0 mio. kr. Når aktiemarkederne falder, resulterer det i en øget efterspørgsel efter obligationer, og med faldende renter betød det, at obligationsbeholdningen gav et afkast på 181,8 mio. kr. mod 128,2 mio. kr. i 2006/07. Fremmedfinansieringen lød på 211,4 mio. kr. mod en indtægt sidste år på 27,0 mio. kr., hvorfor nettofinansresultatet blev -349,3 mio. kr., og der dermed ikke udbetales et resultat afhængigt honorar. Ledelsen venter fortsat at kunne leve op til selskabets langsigtede mål om et afkast på 75% over 5 år. Formuepleje Epi- kur kunne for regnskabsåret 2006/07 fremvise et resultat før skat på 910,9 mio. kr. mod 356,2 mio. kr. i 2005/06. Fremgangen på bundlinien kan henføres til en markant vækst i indtægter fra 499 mio. kr. til 1.543 mio. kr. Specielt aktierne viste en flot stigning på 333% til 932 mio. kr., hvoraf de 827 mio. kr. kom fra kursgevinster, mens de resterende 105 mio. kr. kom fra udbytter. Obligationsrenterne udgjorde 280,5 mod 172,9 mio. kr. i 2005/06 og til sidst vidste kursreguleringer fra udlandslån en indtægt på 330,5 mio. kr. mod 46,0 mio. kr. sidste år. Det resultatafhængige honorar endte på 105,2 mio. kr. og administrationsomkostningerne lød på 42,6 mio. kr. +60% +30% 0% -30%


DAA FORMUEPLEJE OPTIMUM STK 100 DAGSKURS 100,00 DATO 11.07.08 4020D.FPOP DKK 111 108 105 RELATIVE PRICE 102 STRENGTH 2006 2007 2008 GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 15 AF GRUPPENS P/E -22,10 GRUPPENS K/I 22 0,76 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -4,19 % -1,97 % 4,31 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -7,12 % 10,96 % 23,60 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2005/06 6 2006/07 2007/08e 2008/09e RENTEINDTÆGTER NETTO - - - - KURSREG. VÆRDIPAPIRER - - - - ØVRIGER INDTÆGTER NETTO - - - - ORDINÆRT RESULTAT -6.451 77.158 5.000 83.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - SKAT 912 1.978 1.300 2.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -7.363 -7.363 75.180 75.180 3.700 3.700 81.000 81.000 AKTIEKAPITAL 875.000 962.450 962.450 962.450 EGENKAPITAL 872.607 1.043.066 PASSIVER 875.411 1.054.035 DIVIDENDE % 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % -0,84 7,85 SOLIDITETSGRAD 99,68 98,96 EPS -1,07 8,31 0,38 8,42 CEPS -1,07 8,31 0,38 8,42 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 30.06.07 962.450.000 DKK Aktier Juni 2006:Nom. 50.000.000 kr. aktier af 100 kr. tegnet til kurs Generalforsamling: 100 kr. pr. aktie ifm børsnotering Regnskabsmeddelelse: 08.10.07 27.09.07 Halvårsmeddelelse: 28.02.08 DIREKTION Erik Møller 102 +60% +30% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 -30% 22500 15000 UGE OMS. 111 108 105 BESTYRELSE Esben Vibe, Jørn Nielsen, Carsten W. Thygesen HOVEDAKTIONÆRER MARKETCAP (mio. DKK) 962 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Formuepleje Optimum er et porteføljeselskab der siden december 2005 har investeret med fokus på børsnoterede aktier og obligationer. Det er Formuepleje Optimums mål at opnå det højeste risikojusterede afkast efter skat og finansieringsudgifter. Formuepleje Optimum må på investeringstidspunktet investere op til 35 % af egenkapitalen i aktier og anvender ikke fremmedkapital. Det absolut afkastmål er på 25 %, svarende til 4,6 % p.a., efter omkostninger og selskabsskat over 5-års investeringsperioder. Derudover har Formuepleje Optimum defineret et absolut risikomål som det maksimale tab af selskabets egenkapital, der indtræffer på en 3-årshorisont til et maksimalt tab på 5 % målt med 90 % sikkerhed. Formuepleje er beliggende i Århus C og består i dag af 7 formueplejeselskaber, hvor de 5 selskaber har samme investeringsstrategi blot differentieret ved forskellige risikoniveauer. Formuepleje Optimum er det selskab med den laveste porteføljerisiko og lavest forventede afkast blandt Formueplejes investeringsselskaber. FONDSKODE 0060026680 RIC FPOPT.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2006/07 12,0 2007/08e260,1 2008/09e 11,9 P/CE 2006/07 12,0 2007/08e260,1 2008/09e 11,9 PEG 2006/07 N/M 2007/08e N/M 2008/09e N/M EV/EBITDA 2006/07 N/M 2007/08e N/M 2008/09e N/M YIELD 0,00 ROE 0,4 K/I 0,92 BETA (3år) 0,29 Sidste halvårs turbulente finansmarkeder betød, at formuepleje Optimums konservative investeringsstrategi lønnede sig, da Optimum var det eneste formuepleje selskab, der kunne fremvise et positivt halvårsresultat. Resultat før skat lød således på 4,1 mio. kr., hvilket dog stadig er væsentligt lavere end sidste års resultat på 52,4 mio. kr. Det har især været aktiebeholdnin- gen, som har påvirket resultatet negativt med et investeringsresultat på -5,3 mio. kr., hvilket er en markant nedgang i forhold til sidste års resultat på 48,9 mio. kr. Når aktiemarkederne falder, resulterer det i en øget efterspørgsel efter obligationer, og med faldende renter betød det, at obligationsbeholdningen gav et afkast på 13,2 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. i 2006. Nettofinansresultatet endte på 7,9 mio. kr., og dermed lød det resultatafhængige honorar på 0,8 mio. kr. Ledelsen venter fortsat at kunne leve op til selskabets langsigtede mål om et afkast på 25% over 5 år. Formueplejes lav risiko por- teføljeselskab Optimum opnåede i 2006/07 et resultat efter skat på 77,2 mio. kr. mod -7,4 mio. kr. fra dec. 2005 til jun. 2006, hvilket svarer til et resultat pr. aktie på 8,52 kr. Indre værdi er steget fra 99,7 til 108,4 mio. kr. svarende til en vækst på 8,7%, og overstiger dermed de 5%, som var forventet ved halvåret. Indtægter for året lød på 112,0 mio. kr., hvoraf aktier stod for den største del, med en indtægt fra kursreguleringer på 68,2 mio. kr., og 11,0 mio. kr. fra udbytter. Obligationsbeholdningen gav en renteindtægt på 27,3 mio. kr., samt en indtægt fra værdiregulering af afledte finansielle instrumenter på 5,5 mio. kr +60% +30% 0% -30%


DAA GREEN WIND ENERGY STK 0,50 DAGSKURS 3,82 DATO 11.07.08 2520D.GRE DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 38 29 20 11 37500 25000 UGE OMS. 14 11 8 5 2006 2007 2008 GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. GRUPPENS RELATIVE STYRKE 20 AF 22 GRUPPENS P/E 13,12 GRUPPENS K/I 2,23 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR 73,64 % 92,92 % 89,04 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -19,58 % 22,90 % 7,03 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 1.029.508 984.636 940.154 - - - - AFSKRIVNINGER 56.798 58.037 51.481 - 66 100 100 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -59.066 -45.839 -39.829 -1.630 -1.000 -1.100 -5.100 FINANSIELLE POSTER -9.637 -20.128 -16.258 -137 4 4 4 EKSTRAORD. POSTER - - - -63.529 - - - SKAT -23.440 -19.159 -13.874 259 - - - NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -45.263 -45.263 -46.808 -46.808 -42.213 -42.213 -65.555 -2.026 -996 -996 -1.096 -1.096 -5.096 -5.096 AKTIEKAPITAL 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 2.180 2.180 EGENKAPITAL 154.455 107.817 65.205 -520 -1.516 PASSIVER 772.368 710.910 633.775 974 533 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % -25,55 -35,69 -48,79 -6,26 97,84 SOLIDITETSGRAD 20,00 15,17 10,29 -53,39 -284,43 EPS -10,38 -10,74 -9,68 -0,46 -0,23 -0,25 -1,17 CEPS -2,06 -1,82 -1,06 -0,84 -0,21 -0,23 -1,15 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 2.180.000 DKK Aktier September 2002: Nedsættelse af aktiekapitalen med nom. 2.400.000 kr. aktier ved annullering af egne aktier. Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 30.04.08 31.03.08 Halvårsmeddelelse: 28.08.07 DIREKTION Ruth Bodilsen MARKETCAP (mio. DKK) 17 2004 2005 2006 2007 2008 BESTYRELSE Jørn Ankær Thomsen, Poul Vesterbæk (næstformand), Ebbe Simonsen, Ruth Bodilsen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter HOVEDAKTIONÆRER Ruth & Henning Bodilsen 17,90%, Bodilsen Invest 12,10%, Morsø Sparekasse 6,30%, Egne aktier 2,70% FONDSKODE 0010270420 +60% +30% 0% -30% KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg P/CE 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M YIELD 0,00 ROE 72,3 K/I -10,99 BETA (3år) -0,02 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Green Wind Energy (tidl. Holdingselskabet af 25. november 1972) blev dannet efter gennemførelsen af en børsnotering gennem Holdingselskabet af 25. Nov. 1975, der i en årrække har været uden aktiviteter. Købet af Green Wind betyder at selskabet igen har aktiviteter. Green Wind udøver energi- og investeringsvi rksomhed, med speciale inden for skræddersyet investeringsprojekter i Europa indenfor vedvarende energi. Selskabets fungerer via tre forretningsområder. 1) Energiselskab med egne vindmølleparker, 2) salg af investeringsprojekter indenfor vedvarende energi - fortrinsvist vindenergi og 3) administration af vindmølleprojekter. Green Wind ejede i 2008 vindmølleparker med en samlet kapacitet på 39MW, mens 34MW er under opførelse i to vindmølleparker. Medio 2008 beskæftigede koncernen 14 medarbejdere. RIC GW.CO EV/EBITDA 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg På den ekstraordinære generalforsamling den 25. juni, blev det bestemt at erhverve selskabet Green Wind A/S mod udstedelse af nye aktier. Holdingselskabet af 25. november 1972, der gennem længere tid har været uden aktivitet, fortsætter således under navnet Green Wind. Forretningsområdet for det fortsættende selskab bliver at drive energi- og investeringsvirksom- hed indenfor vedvarende energi, samt hermed beslægtet virksomhed. I samme ombæring besluttedes det at gennemføre en rettet emission til eksterne investorer med op til 320 mio. styk nye aktier DKK 0,5 og et bruttoprovenu med op til 70 mio. kr. Green Wind har tidligere finansieret investering i vindmøller og vindmølleparker via egne og låne midler, og noteres primært for at styrke kapitalgrundlaget i selskabet for at nå selskabets langsigtede målsætning - at blive blandt de største energiselskaber i Danmark med investeringer udelukkende inden for vedvarende energi. Green Wind Kon- cernen ejer 3 vindparker, alle beliggende spredt i Tyskland, og har 2 vind- parker under opførelse. Siden 2000 har selskabet formidlet og handlet vindmøller for ca. 3 mia. kr. +60% +30% 0% -30%


DAA GYLDENDAL STK 20 DAGSKURS 845,53 DATO 11.07.08 2540D.GYLD DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 1000 830 660 490 320 15000 10000 UGE OMS. 990 890 790 690 590 MARKETCAP (mio. DKK) 944 2004 2005 2006 2007 2008 +60% +30% 0% -30% KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2007 14,3 2008e 15,5 2009e 13,5 P/CE 2007 9,3 2008e 11,3 2009e 10,2 PEG 2007 3,6 2008e N/M 2009e N/M EV/EBITDA 2007 7,1 2008e 6,7 2009e 6,0 YIELD 0,95 ROE 13,6 K/I 2,97 BETA (3år) 0,55 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: MEDIER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 11 AF GRUPPENS P/E 28,81 GRUPPENS K/I 22 2,16 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR 18,96 % 13,72 % 29,52 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR 4,87 % 88,26 % 39,57 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 610.474 673.953 772.086 772.910 877.525 875.000 925.000 AFSKRIVNINGER 20.246 39.840 32.674 20.425 27.607 22.500 22.500 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 35.323 50.537 89.507 92.113 89.933 102.500 117.500 FINANSIELLE POSTER -9.441 -9.239 -5.697 -2.645 1.290 -17.500 -25.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 9.596 11.099 27.549 25.943 24.684 23.800 22.100 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 14.863 14.863 28.335 28.335 56.067 56.067 63.525 63.525 66.087 66.087 61.200 61.200 70.400 70.400 AKTIEKAPITAL 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 22.400 EGENKAPITAL 187.216 212.344 262.593 318.753 450.670 PASSIVER 524.924 539.214 598.931 624.899 811.242 DIVIDENDE % 15,00 20,00 40,00 80,00 450,00 EGENKAP. FORRENTNING % 8,19 14,18 23,61 21,85 17,18 SOLIDITETSGRAD 35,67 39,38 43,84 51,01 55,55 EPS 13,27 25,30 50,06 56,72 59,01 54,64 62,86 CEPS 30,43 56,35 80,78 76,60 91,25 82,33 82,95 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 11.200.000 DKK A Aktier 11.200.000 DKK B Aktier 1979: 2.800.000 kr. A-aktier og 2.800.000 kr. B-aktier som fondsaktier i forholdet 3: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 24.04.08 06.03.08 Halvårsmeddelelse: 22.08.07 FORRETNINGSOMRÅDE Gyldendal er landets største og Fondsbørsens eneste forlagsvirksomhed. Hovedaktiviteten er at drive forslagsvirksomhed og anden virksomhed, der er beslægtet hermed. I 2007 foretog koncernen flere opkøb, blandt andet Chr. Erichsens Forlag, KREA Medie og Atheneum International Boghandel. Koncernen har 12 datterforlag, hvoraf der blandt andet kan nævnes Rosinante, Samlerens forlag, Forlaget Forum og Høst & Søns Forlag. Koncernen strækker sig over flere segmenter så som skønog faglitteratur, ordbøger, børn og unge, lydbøger m.m. Desuden er der tilknyttet flere bogklubber til forlaget inddelt efter fokusområde. I 2007 blev der etableret en ny enhed, Gyldendal Foredrag, Kurser & Events, som er et slags bookingbureau, hvor man kan booke op mod 80 forskellige foredragsholdere. 2007 blev ligeledes året hvor internetboghandlen for Gyldendal blev en realitet, hvilket erhvervelsen af Atheneum International Boghandel var et led i udviklingen af. Internetboghandlen forhandler alle markedets udgivelser, dvs. ca. 85.000 titler. Gennemsnitligt antal ansatte i 2007: 264 Gyldendal kom markant bedre ud af 2007 end ledelsens seneste udmeldinger fra halvåret, idet koncernomsætningen steg fra 773 mio. kr. til 878 mio. kr., og resultatet før skat blev forbedret en tand fra 89 til 91 mio. kr. Ledelsen havde forventet en omsætning på ca. 800 mio. kr. og et resultat før skat på 65-70 mio. kr. Væksten var både organisk og fra de tilkøbte Chr. Erichsens Forlag, Krea Media og Atheneum International Boghandel. Investeringsniveauet var derfor også stigende fra 14 til 109 mio. kr., hvilket også afspejler, at der er afholdt betydelige IT-omkostninger samt gennemført langsigtede investeringer på markedssiden. For 2008 forventes koncernomsætningen stagnerende på niveauet 875 mio. kr. og en nedgang i resultatet før skat fra 91 til ca. 80 mio. kr., da der forudses lavere salg til uddannelsessektoren efter gennemførelsen af gymnasiereformen, ligesom resultatet vil være belastet af betydelig satsning på digitale medier. De traditionelt konservative ud- DIREKTION Stig Andersen, Per Hedeman, Bjarne Ponikowski BESTYRELSE Henrik E. Nyegaard, Bjørn Høi Jensen, Preben Mejer, Poul Erik Tøjner, Alfred Josefsen, Christina Lage, 3 medarbejdervalgte repræsentanter meldinger fastholdes efter et Q1, der er bedre end budgettet. Likvide beholdninger er som følge af de fortsat høje pengestrømme fra drift og finansieringsaktivitet øget til 125 mio. kr., og trods det stigende investeringsniveau, så der foreslås udbetalt et udbytte på hele 90 kr. pr. aktie mod 16 kr. i 2006, idet soliditeten udgør 55,6%. Den fortsatte strømlining på de indre fronter i kombination med yderligere akkvisitioner giver et godt grundlag for HOVEDAKTIONÆRER Museums-Fonden af 7. December 1966 32,40% (60,80%), Chr. Augustinus Fabrikker 27,74% (15,77%), Den Professionelle Forening LD 10,61% (7,05%), Bente & Lars Ole Kornum 2,50% FONDSKODE 0010247600 RIC GYLDb.CO forsat indtjeningsvækst, og intet tyder på, at forlagsbranchen er under pres fra de nye medier. Der vil dog være udfordringer i at erobre en del af markedet for elektroniske medier. +60% +30% 0% -30%


DAA LAND & LEISURE STK 3 DAGSKURS 1,77 DATO 11.07.08 4040D.LALE DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 3 750 500 UGE OMS. 2 2004 2005 2006 2007 2008 +60% +30% 0% -30% 3 2 MARKETCAP (mio. DKK) 162 KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2006/07 19,0 2007/08e 14,8 2008/09e 13,8 P/CE 2006/07 0,6 2007/08e Neg 2008/09e Neg PEG 2006/07 0,9 2007/08e 0,5 2008/09e 0,5 EV/EBITDA 2006/07 N/M 2007/08e N/M 2008/09e N/M YIELD 0,00 ROE 3,9 K/I 0,59 BETA (3år) 0,36 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 13 AF GRUPPENS P/E 8,29 GRUPPENS K/I 22 1,06 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -20,63 % -21,66 % -13,59 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -36,56 % -28,57 % -15,57 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08e 2008/09e HUSLEJEINDTÆGTER 512.018 456.205 475.639 225.003 254.247 270.000 290.000 AFSKRIVNINGER 21.088 21.157 5.073 1.195 5.560 - - RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -3.211 -18.547 -8.121 9.295 14.431 15.500 16.500 EJENDOMSREGULERING I ALT - - - - - - - FINANSIELLE POSTER NETTO -2.814 -2.236 -1.751 -1.734 -1.512 - - SKAT 3.437 -1.594 1.036 837 4.743 3.000 3.250 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -8.937 -8.937 -17.963 -17.963 -6.853 -10.911 6.720 6.720 8.169 8.169 10.500 10.500 11.250 11.250 AKTIEKAPITAL 263.085 263.085 263.085 263.085 263.085 263.085 263.085 EGENKAPITAL 268.763 250.556 243.579 261.991 270.151 PASSIVER 529.358 409.124 429.647 408.523 403.923 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % -3,27 -6,92 -4,42 2,66 3,07 SOLIDITETSGRAD 50,77 62,37 56,69 64,13 66,88 EPS -0,10 -0,20 -0,12 0,08 0,09 0,12 0,13 CEPS 1,35 1,15 1,05 2,54 2,84 -0,05 -0,06 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 30.09.07 Logins OMX December 2001: Nom. 122.802.002 kr. aktier a 3 kr. til kurs 3 Generalforsamling: kr. ved rettet emission i forbindelse med købet af DanCenter Regnskabsmeddelelse: A/S Halvårsmeddelelse: 30.01.08 19.12.07 30.05.07 FORRETNINGSOMRÅDE Land & Leisure A/S' hovedaktivitet består i at formidle udlejning af ferieboliger beliggende i Skandinavien samt i mindre omfang i Tyskland, Frankrig, Spanien og Italien. Koncernen har valgt at satse på kerneforretningen formidling af udlejning af ferieboliger. Land & Leisures aktiviteter er fordelt på flere datterselskaber, herunder blandt andet DanCenter A/S (100%). DanCenter er en af Danmarks førende formidlere af udlejning af ferieboliger med knapt 10.000 ferieboliger til rådighed og som efter europæisk målestok giver selskabet en position som den 6. største ferieboligudlejningsvirksomhed. Koncernen arbejder hele tiden med at få frigjort lejligheder i ferieudlejningsselskaberne for udlejningsforpligtigelser, for derved at kunne sælge de frigjorte lejligheder til markedspris. For regnskabsåret 2006/07 blev en lejlighed i Banyuls sur Mer ApS frigjort og solgt. For 2006/07 blev størstedelen af omsætningen lige som det foregående år generet i Tyskland (52,5%). I regnskabsåret 2006/07 var det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte 191 personer. Halvårsmeddelelsen fra Land & Leisure viste en mindre tilbagegang i resultatet før skat på 9,2% til 5,6 mio. kr., og henføres til den forøgede konkurrencesituation på udlejningsmarkedet for ferieboliger i både indland og udlandet. Omsætningen steg 4,8% til 140,8 mio. kr., hvilket primært var drevet af en omsætningsvækst på det tyske marked på 7,4% til knap 80 mio. kr. Omsætningen steg tilsvarende 8,4% på det Norske marked til 13 mio. kr. Selskabets øvrige geografiske segmenter oplevede kun marginale ændringer. Land & Leisure A/S kunne for regnskabsåret 2006/2007 konstatere en fremgang i årets resultat før skat på 5,4 mio. kr. fra 7,6 mio. kr. til 12,9 mio. kr. Koncernen har af strategiske årsager valgt formidling af udlejning af ferieboliger som fokusområde, dette hovedsageligt i Norden men også i dele af Europa. Dette område er karakteriseret ved meget konkurrence, men på trods af dette har selskabet opnået en ifølge ledelsen tilfredsstillende frem- DIREKTION Jørgen Bertelsen gang i resultatet. Det øgede resultatet før skat blev blandt andet drevet af en stigning i omsætningen på 11,5% til 254,2 mio. kr., hvilket primært var resultatet af et øget aktivitetsniveau i datterselskabet DanCenter A/S. Resultatet BESTYRELSE af den primære drift blev 14,4 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. det foregående år. Troels Troelsen, Hans Christoffersen, Kurt Holmsted, Christian Søgaard DanCenter A/S har i det afsluttede regnskabsår erhvervet to svenske formidlingsbureauer, Kungsälvs Turistbyrå og Dalslands Stugförmedling. Ledelsen HOVEDAKTIONÆRER Dansk Centralkontor for Sommerhus-Udlejning 37,63% (56,24%), Hotel Invest 16,44% (17,76%), Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer 9,86% FONDSKODE 0010240860 RIC LLb.CO forventer en stigende udvikling de kommende år inden for hovedaktiviteten både som følge af organisk vækst men også på grund af gennemførelse af akkvisitioner. +60% +30% 0% -30%


DAA MONBERG & THORSEN STK 20 DAGSKURS 342,50 DATO 13.07.08 2010B.MON DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 660 590 520 450 380 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 37500 25000 UGE OMS. 550 500 450 400 2006 2007 2008 GRUPPE: INDUSTRIVARER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 6 AF GRUPPENS P/E 34,04 GRUPPENS K/I 22 5,14 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -11,92 % -20,10 % -4,86 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -35,90 % -31,35 % -13,96 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 5.395.800 5.056.500 5.573.500 6.757.900 7.084.700 7.000.000 7.300.000 AFSKRIVNINGER 156.800 133.000 138.000 162.800 125.000 125.000 130.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 160.400 194.300 22.100 147.500 137.800 70.000 155.000 FINANSIELLE POSTER -18.900 400 -20.900 -14.900 3.600 3.500 3.500 EKSTRAORD. POSTER - - - - - - - SKAT 45.000 38.700 -18.600 -14.500 42.600 20.000 41.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 114.100 114.100 177.400 177.400 58.700 58.700 186.600 186.600 98.800 98.800 53.500 53.500 117.500 117.500 AKTIEKAPITAL 71.700 71.700 71.700 71.700 71.700 71.700 71.700 EGENKAPITAL 1.203.800 1.347.300 1.355.900 1.503.700 1.464.400 PASSIVER 3.102.600 3.022.600 3.519.800 4.065.700 4.049.600 DIVIDENDE % 60,00 80,00 60,00 180,00 59,97 EGENKAP. FORRENTNING % 9,77 13,91 4,34 13,05 6,66 SOLIDITETSGRAD 38,80 44,57 38,52 36,99 36,16 EPS 30,62 49,48 16,37 52,05 27,56 14,92 32,78 CEPS 92,05 91,77 53,72 90,40 57,80 45,16 69,04 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 15.360.000 DKK A Aktier 56.340.000 DKK B Aktier April 2002: Nedskrivning med nom. 5.900.000 kr. ved annulle-Generalforsamling: ring af egne aktier Regnskabsmeddelelse: 28.04.08 27.03.08 Halvårsmeddelelse: 29.08.07 DIREKTION Jørgen Nicolajsen MARKETCAP (mio. DKK) 1.228 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Monberg & Thorsen er moderselskab og opererer som holdingselskab for Dyrup og det 46% ejede MT Højgaard. Aktiviteterne er således primært koncentreret omkring entreprenørforretninger og farve- og lakindustri. De oprindelige entreprenør- og ingeniøraktiviteter er fusioneret med Højgaard & Schultz til MT Højgaard, som i dag er en bygge- og anlægsvirksomhed med forretningsområderne Anlæg, Byggeri, Forsyning samt de internationale aktiviteter. Der er ca. 6.000 ansatte og en samlet omsætning (2007-niveau) på ca. 11,7 mia. kr. med aktiviteter i mere end 10 lande. Monberg & Thorsen ejer 46% af MT Højgaard, mens den resterende ejerandel besiddes af Højgaard Holding. Dyrup producerer og markedsfører et bredt udvalg af produkter inden for maling og træbeskyttelse. Produkterne afsættes primært gennem Gør-det-selv-markedet, det professionelle marked samt det industrielle marked. En væsentlig del af koncernens omsætning (83% i 2007) skabes af de strategiske varemærker BONDEX, DYRUP, GORI og XYLOPHENE. Dyrup-koncernens største marked er Europa, hvor træbeskyttelsesaktiviteterne har en førende position inden for udvalgte segmenter. Antal ansatte i MT koncernen (2007): 3.784. BESTYRELSE Anders Colding Friis, Magnus Bertelsen, Poul Lind, Jan Munkholm, Torben Ballegård Sørensen, Christine Thorsen, Henrik Thorsen, Gerrit Dirk Toet,, Carsten Tvede Moller HOVEDAKTIONÆRER Ejnar og Meta Thorsens Fond 24,40% (74,20%), Torben Monberg 26,10% (8,90%), ATP 13,80% (4,71%), LD 10,70% (3,70%) FONDSKODE 0010224310 RIC MTb.CO KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 3 P/E 2007 12,4 2008e 23,0 2009e 10,4 P/CE 2007 5,9 2008e 6,9 2009e 5,0 PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M EV/EBITDA 2007 3,3 2008e 4,5 2009e 3,1 YIELD 3,50 ROE 3,6 K/I 0,84 BETA (3år) 0,69 Som følge af svagere forventninger til Dyrup pga. afmatning og stigende råvarepriser har ledelsen nedjusteret forventningerne til koncernens primære driftsresultat til fra 150 til 100 mio. kr. før engangsposter, som vi estimerer til ca. 30 mio. kr. Monberg & Thorsen er som den øvrige byggebranche påvir- ket af den afdæmpede konjunkturudvikling, hvorfor omsætningen i 1. kvartal faldt 10,5% til 1.544 mio. kr. Faldet henføres til både MThøjgaard (-13%) og Dyrup (-3%). Der er imidlertid skat en væsentlig forbedring af driften i MTHøjgaard, hvor EBIT-marginen steg fra 1,2% til 3%. Denne forbedring er bredt funderet i hele MTHøjgaard, og resultatpåvirkningen udgjorde 35 mio. kr. I Dyrup startede året svagt på de store træbeskyttelsesmarkeder Frankrig, Tyskland og Danmark. Endvidere udviser det professionelle marked i Danmark og Spanien en væsentlig tilbagegang. EBIT endte for Dyrup på -6 mio. kr. Koncernresultatet før skat for 1. kvartal endte på 26 mio. kr. For hele 2007 blev der realiseret en fremgang i omsætningen på 5% til 7.085 mio. kr. og endnu vigtigere en fremgang i resultat af primær drift fra 25 mio. kr. i 2006 til 84 mio. kr. i 2007. Året var dog præget af store engangsposter. MT Højgaard (46% ejerandel) præsterede en forøgelse af resultat før skat fra 52 mio. kr. til 311 mio. kr., hvilket skyldes stigende aktivitet i form af udlandsopgaver. Byggeri og Forsyningsaktiviteterne har ligeledes oplevet nogen, omend en beskeden fremgang. Anlægsaktiviteterne oplevede en mindre tilbagegang fra 1.679 til 1.546 mio. kr. Resultat før skat blev forbedret fra -19 mio. kr. til -15 mio. kr. +60% +30% 0% -30%


DAA ROYAL UNIBREW STK 10 DAGSKURS 473,44 DATO 11.07.08 3020B.ROYA RELATIVE PRICE STRENGTH 710 610 510 410 +60% +30% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 -30% 52500 35000 UGE OMS. 750 680 610 540 2006 2007 2008 GRUPPE: FØDE-, DRIKKEVARER OG TOBAK GRUPPENS RELATIVE STYRKE 1 AF 22 GRUPPENS P/E 17,55 GRUPPENS K/I 1,35 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -9,76 % -22,81 % -1,76 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -38,32 % -41,00 % -17,91 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 2.633.054 2.869.008 3.190.959 3.439.026 3.881.762 4.250.000 4.550.000 AFSKRIVNINGER 173.175 186.900 185.300 202.500 148.447 200.000 200.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 242.944 288.968 312.609 347.733 244.053 340.000 410.000 FINANSIELLE POSTER -29.066 -38.394 -41.309 -39.149 -72.132 -60.000 -60.000 EKSTRAORD. POSTER - - - - 20.245 -50.000 - SKAT 70.303 77.153 72.942 90.014 64.930 75.000 110.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 152.288 152.288 172.338 172.338 224.590 224.590 227.642 227.642 151.747 131.502 181.000 231.000 266.000 266.000 AKTIEKAPITAL 65.635 63.700 63.700 61.800 59.000 59.000 59.000 EGENKAPITAL 995.837 1.074.110 1.160.369 1.135.204 1.080.774 PASSIVER 2.448.107 2.543.647 3.217.813 3.413.626 3.781.294 DIVIDENDE % 75,00 90,00 100,00 100,00 100,00 EGENKAP. FORRENTNING % 15,05 16,65 20,10 19,83 11,87 SOLIDITETSGRAD 40,68 42,23 36,06 33,26 28,58 EPS 23,20 26,26 35,08 35,90 21,60 39,15 45,08 CEPS 45,73 58,66 62,05 64,18 45,98 73,05 78,98 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 59.000.000 Aktier Maj 2002: Aktiekapitalen udvidet med nom. 2.138.000 kr. i forbindelse med fusion af Albani Bryggerierne A/S Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 28.04.08 29.02.08 Halvårsmeddelelse: 28.08.07 DIREKTION Poul Møller, Povl Friis, Ulrik Sørensen MARKETCAP (mio. DKK) 2.793 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Royal Unibrew A/S (tidligere Bryggerigruppen A/S) er Skandinaviens næststørste bryggerikoncern med hovesæde i Faxe, Danmark. Koncernen består af fire danske, to litauiske bryggerier, tre polske bryggerier, et lettisk bryggeri samt en lettisk læskedrikproducent. De danske bryggerier er Albani Bryggerierne, Ceres Bryggerierne, Faxe Bryggeri og Maribo Bryghus. Bryggerierne i Litauen er Tauras og Kalnapilis. I Letland ejes bryggeriet Lacplesa og læskedrikproducenten Cido og i Polen ejes bryggerierne Brok-Strzelec og Lomza som er købt i 2007. Royal Unibrew har i december 2006 købt aktiemajoriteten i Dominica Brewery og Antigua Brewery i Vestindien. Største enkeltmarked er Danmark med 35% af 2007-omsætningen, fulgt af Italien (især Ceres-produkter) med 20% af omsætningen og Tyskland (11% excl grænsehandel). I Norge ejer Royal Unibrew 25% af Hansa Borg, som også producerer Royal Unibrew produkter på licens. Koncernens produkter produceres ligeledes på licens i Caribien og Afrika. I alt beskæftiger Royal Unibrew ca. 2.300 medarbejdere på verdensplan og eksporterer til ca. 65 lande over hele verden. BESTYRELSE Steen Weirsøe, Erik Højsholt, Tommy Pedersen, Ulrik Bülow, Henrik Brandt, Hemming Van, samt 3 medarbejdervalgte repræsentanter HOVEDAKTIONÆRER FL Group 25,50%, Julius Bär 9,07%, Egne aktier 7,00%, ATP 5,28%, Den Professionelle Forening LD 5,23%, Orange European Participations N.V. 5,00% FONDSKODE 0010242999 RIC RBREW.CO KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 3 P/E 2007 21,9 2008e 12,1 2009e 10,5 P/CE 2007 10,3 2008e 6,2 2009e 6,0 PEG 2007 N/M 2008e 0,6 2009e 0,2 EV/EBITDA 2007 10,7 2008e 7,8 2009e 6,9 YIELD 2,11 ROE 20,7 K/I 1,62 BETA (3år) 1,04 RUBs vej tilbage mod tilfredsstillende lønsomhed bliver lang og svær. Udfordringerne er stigende råvarepriser og meget konkurrenceprægede markeder - begge dele er udenfor RUBs kontrol og der er ingen nemme løsninger. Produktionsproblemerne på de danske bryggerier kostede i 2007 50 mio.kr. eller 1,3% af omsætningen, mens råvareprisstigningerne kostede yderligere 2,9 pct.point af marginerne. Det primære driftsresultat blev dermed 244 mio.kr. og EBIT-marginen 6,8% mod en ambition på 10%. Avancen på 90 mio.kr. fra ejendomssalg modsvares af udgifter og hensættelser i forbindelse med lukning af tre bryggerier, således at ekstraordinære poster gav et plus på 20 mio.kr. En kraftigt stigende rentebærende gæld og stigende renteniveau betød en markant forværring af nettofinans fra -13 mio.kr. i 2006 til -44 mio.kr. For Q1 2008 endte omsætning og EBIT på 838 hhv. -35 mio. kr. Efter særlige poster, dvs omkostninger ved lukning af bryggeriet i Århus og om- lægningen af distributionen i Danmark, blev resultat før skat -96 mio. kr. Af omsætningsstigningen på 19% er de 8% organisk. EBIT-marginen faldt fra - 6,1% i Q1 2007 til -8,1% trods salgsprisstigninger på alle væsentlige markeder. Balance og cash flow udvikler sig fortsat negativt: nettorentebærende gæld er steget med 20% siden nytår og med 69% siden Q1 i fjor. Samtidig er frit cash flow reduceret fra -50 mio. kr. i fjor til -143 mio. kr. i år, svarende til 17% af kvartalets omsætning. Turnaroundprocessen i Polen meldes dog at følge planen og forventningerne til årets resultat fastholdes på 280-320 mio. kr. før skat og særlige poster. +60% +30% 0% -30%


DAA RTX TELECOM STK 5 DAGSKURS 23,00 DATO 11.07.08 4520D.RTXT DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 150 120 90 60 22500 15000 UGE OMS. 79 65 51 37 MARKETCAP (mio. DKK) 217 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: HARDWARE OG REL. UDSTYR GRUPPENS RELATIVE STYRKE 22 AF 22 GRUPPENS P/E 33,55 GRUPPENS K/I 1,35 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -23,38 % 20,78 % -16,59 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -58,33 % -17,37 % -44,55 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08e 2008/09e NETTOOMSÆTNING 178.551 222.036 317.226 285.107 216.112 250.000 300.000 AFSKRIVNINGER 10.780 19.919 11.374 14.692 10.736 12.500 13.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -12.122 -30.695 -5.109 -63.012 -98.743 -20.000 9.500 FINANSIELLE POSTER 7.769 5.837 4.029 -1.455 68.467 -2.500 -1.500 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT -805 -7.518 820 201 16.981 -2.500 1.500 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -3.548 -3.548 -17.340 -17.340 -1.900 -1.900 -64.668 -64.668 -47.257 -47.257 -20.000 -20.000 6.500 6.500 AKTIEKAPITAL 47.048 47.048 47.048 47.170 47.170 47.170 47.170 EGENKAPITAL 392.432 374.868 365.623 304.605 256.974 PASSIVER 493.603 447.105 444.297 410.809 343.211 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % -0,91 -4,52 -0,51 -19,30 -16,83 SOLIDITETSGRAD 79,50 83,84 82,29 74,50 74,87 EPS -0,38 -1,84 -0,20 -6,86 -5,01 -2,12 0,69 CEPS 0,53 0,27 1,01 -5,31 -3,87 -0,79 2,07 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 30.09.07 47.170.255 DKK Aktier Juni 2000: Nominelt 8.750.000 kr. aktier til kurs 185 franko i forbindelse med børsnoteringen Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 21.01.08 05.12.07 Halvårsmeddelelse: 22.05.08 DIREKTION Tage Rasmussen, CFO Erling Andersen,, COO Klaus Ahlbeck BESTYRELSE Poul Lind, Per Møller, Jens Hansen, Jens Toftgaard Petersen, Christian Jørgensen, Jørgen Elbæk, 2 medarbejdervalgte repræsentanter HOVEDAKTIONÆRER Jens Hansen 8,77%, Jens Toftgård Petersen 7,24%, Jørgen Elbæk 7,24% FONDSKODE 0010267129 +60% +30% 0% -30% KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2006/07 Neg 2007/08e Neg 2008/09e 33,4 P/CE 2006/07 Neg 2007/08e Neg 2008/09e 11,1 PEG 2006/07 N/M 2007/08e N/M 2008/09e N/M YIELD 0,00 ROE -6,0 K/I 0,53 BETA (3år) 0,89 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE RTX Telecom med hovedsæde i Nørresundby blev etableret i 1993 af tre af de nuværende aktionærer, og siden blev ejerkredsen udvidet med yderligere tre ingeniører. Koncernen markedsfører, udvikler og producerer højteknologiske trådløse projekter og produkter. Fokusområdet udgøres DECT- en standard for trådløs telefoni, som oftest bruges i private hjem og benytter Wireless Local Area Network teknologi, DCT2.4 GHz - en DECT-lignende teknologi placeret i 2,4 GHz frekvensbåndene på det nordamerikanske marked, CAT-iq - en udbygning af DECT teknologien, BluetoothTM - en standardiseret trådløs dataoverførselsteknologi over korte afstande, VoIP - (Voice over Internet Protocol), der benytter en Skype-tilslutning og "telehealth" - trådløse produkter og løsninger til fjernovervågning af patienter med kroniske lidelser. Koncernen har aktiviteter i hele verden, dog blev den største del af omsætningen for 2006/07 genereret af det geografiske segment Europa I Øvrigt, 46%. RTX Telecoms kundeliste omfatter flere store selskaber så som Siemens, Panasonic, GN Netcom, Novo Nordisk, Ericsson. Antal medarbejdere i 2006/07: 232. RIC RTX.CO EV/EBITDA 2006/07 Neg 2007/08e Neg 2008/09e 5,8 RTX Telecom opnåede i 1. halvår en vækst i omsætningen på 7% til 111,2 mio. kr., idet væksten i regnskabsårets 2. kvartal var hele 25,9% til 57,8 mio. kr. Resultatet af den primære drift blev i 1. halvår forbedret fra -41,7 mio. kr. til -19,4 mio. kr., og alene i 2. kvartal var der tale om en forbedring fra -24,3 +60% +30% 0% -30% mio. kr. til -6,7 mio. kr. Udviklingen bærer således fortsat præg af den igang- værende restruktureringsproces, som stort set følger planerne. Den positive udvikling er tydelig i koncernens to største forretningsområder, RTX Technology og RTX Consumer Products, mens forretningsenhederne RTX Network Systems og RTX Healthcare ikke forventes at kunne indfri salgs- og indtjenings-forventningerne til hele regnskabsåret. Ledelsen indsnævrer således udmeldingerne til omsætningsforventningerne til et niveau på 240-270 mio. kr. og et niveau for den primære drift, EBIT, på et underskud på 15-30 mio. kr. 2006/07 var fortsat præget af de betydelige vanskeligheder, som RTX Telecom var kommet i året før. Koncernomsætningen faldt fra 285 til 216 mio. kr., og den primære drift udviste et underkskud på hele 98,7 mio. kr. mod et underskud på 63,0 mio. kr. året før. Egenkapitalen faldt fra 304,6 mio. kr. til 257,0 mio. kr. og er 1. kvartal 2007/08 yderligere faldet til 243,4 mio. kr. Den omfattende omkostningseffektivisering har betydet, at antallet af ansatte i koncernen det seneste år er reduceret fra 273 til 214, idet der i datterselskabet i Hong Kong netto er ansat yderligere 12 medarbejdere. Arbejdet med at fastholde viden i selskabet er ressourcekrævende, og udgør en væsentlig risiko.


DAA SATAIR STK 20 DAGSKURS 215,07 DATO 11.07.08 2010B.SATA USD RELATIVE PRICE STRENGTH 340 290 240 190 140 2004 2005 2006 2007 2008 +60% +30% 0% -30% 37500 25000 UGE OMS. 340 310 280 250 MARKETCAP (mio. DKK) 921 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: INDUSTRIVARER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 6 AF GRUPPENS P/E 33,65 GRUPPENS K/I 22 5,14 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -15,18 % -23,05 % -7,65 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -25,86 % -20,59 % -1,33 % REGNSKABSTAL (1000 USD) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08e 2008/09e NETTOOMSÆTNING 157.928 182.770 217.473 261.208 358.427 420.000 470.000 AFSKRIVNINGER 1.367 2.974 2.572 3.469 4.855 5.000 5.500 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 6.535 6.959 10.109 15.981 22.554 32.000 34.500 FINANSIELLE POSTER -1.892 -2.922 -3.765 -3.956 -6.024 -5.500 -6.500 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 522 812 1.904 3.088 3.131 7.500 8.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 3.883 3.883 3.366 3.366 4.440 4.440 8.943 8.943 13.736 13.736 19.000 19.000 20.000 20.000 AKTIEKAPITAL 6.508 8.036 7.971 12.668 12.668 12.668 12.668 EGENKAPITAL 29.986 37.897 40.409 91.729 103.068 PASSIVER 107.463 135.091 136.177 237.121 270.275 DIVIDENDE % 20,00 20,00 25,00 20,00 34,00 EGENKAP. FORRENTNING % 13,69 9,92 11,34 13,54 14,10 SOLIDITETSGRAD 27,90 28,05 47,68 38,77 38,13 EPS 1,57 1,26 1,55 2,64 3,28 4,44 4,67 CEPS 2,12 2,42 2,41 3,66 4,44 5,62 5,95 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 30.06.07 85.645.040 DKK Aktier Jan 2006: Nom. 26.985.040 kr. aktier til kurs 130 pr. 20 kr. aktie til styrkelse af selskabets likviditetsberedskab Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 25.10.07 17.09.07 Halvårsmeddelelse: 06.02.08 FORRETNINGSOMRÅDE Satair blev grundlagt i 1957 af en gruppe personer med beskæftigelse i SAS og har udviklet sig til at være en af Europas større distributører af nye reservedele til fly på det kommercielle marked, som udgør 67% af omsætningen i 2006/07. Den resterende del omfatter OEM-divisionen der betjener fly- og helikopterproducenter. OEM aktiviteterne er i 2001 fusioneret med engelske Fox. Kunderne er primært de store flyoperatører, herunder SAS. De godt 2500 kunder er fordelt med EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika) som det største marked med 61% af omsætningen i 06/07, mens Asien/Pasific stod for 24% og Nord/Sydamerika 15%. Produktprogrammet omfatter over 35.000 varenumre og dækker primært over mindre, lavteknologiske produkter som f.eks. blindnitter, højttryksslanger, lamper, filtre, afisningsudstyr, kontrolkabler, iltudstyr m.v. Det samlede verdensmarked for distribution af fabriksnye reservedele vurderes at andrage 130 milliarder kr. på årsbasis. Satair har datterselskaber i Frankrig, UK, Schweiz, USA og Singapore. Satair beskæftigede i 2006/07 gns. 504 medarbejdere. DIREKTION John Stær, Morten Olsen, Michael Højgaard BESTYRELSE N.E. Nielsen, Dorte Sonne, Chan Nyuk Lin, Yves Lienart, W. Nicholas Howley, Anja kongsted, Per Iversen, Finn Rasmussen, Carsten L. Sørensen HOVEDAKTIONÆRER Comir S.A. 13,20%, Compagnie du Bois Sauvage 5,34%, PKA 5,19% FONDSKODE 0010230390 RIC SAT.CO KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2006/07 9,7 2007/08e 10,1 2008/09e 9,6 P/CE 2006/07 7,2 2007/08e 8,0 2008/09e 7,5 PEG 2006/07 0,2 2007/08e 0,3 2008/09e 1,8 EV/EBITDA 2006/07 9,1 2007/08e 6,7 2008/09e 6,2 YIELD 3,16 ROE 18,4 K/I 1,32 BETA (3år) 1,01 Omsætningen steg i 3. kvartal med 15%, idet samme vækst blev præsteret i både Aftermarket- og OEM-divisionerne. EBITDA-marginen blev hævet fra 8,5% til 8,8%, hvilket forbedrede EBITDA før særlige poster med 51% til USD 12,7m mod USD. Satair har således betydelig medvind og har ind til nu ikke mærket antydningen af den økonomiske afmatning, mens de mere strukturelt betingede drivere tydeligt markerer sig i regnskabet. En del af for- bedringen skal dog ses i lyset af, at Satair rapporterer i dollar, som i kvartalet er forringet med 7% over for DKK og EUR. Ledelsen opjusterer forventningerne til årets omsætning fra USD 415m til 420m, mens EBITDA nu ventes på USD 35m mod den allerede opjusterede udmelding på USD 33m. Forventningerne til resultat før skat og værdiregulering af rentesikringskontrakter hæves fra USD 23m-24m til USD 26m-27m. Koncernens samlede om- sætning blev i 2006/07 øget med 37% til USD 358,4m, hvoraf den organiske vækst stod for 18%. Integrationen af tilkøbene af PAS' distributionsaktiviteter i Nord- og Sydamerika og TPA i Singapore betegnes som vellykket, og der er opnået en global eksponering, herunder ikke mindst interessant mod Asien, som forventes at udvise langt den største vækst over en længere årrække. Globalt ventes en årlig vækst på 5% (6% for cargo), og om 10 år ventes flere passagerer i Asien end i USA. De positive effekter af den strukturelle udvikling i international luftfart er den bærende langsigtede historie i Satair, men også på det korte sigt overstiger de positive effekter af øget flytrafik de negative effekter af konjunkturafmatning, som rammer Satairs kunder. +60% +30% 0% -30%


DAA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. STK 10 DAGSKURS 190,00 DATO 11.07.08 2510D.SCAN DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 360 280 200 120 390 340 290 240 15000 10000 UGE OMS. MARKETCAP (mio. DKK) 610 +60% +30% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 -30% KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2007 Neg 2008e Neg 2009e 32,1 P/CE 2007 54,2 2008e 31,3 2009e 14,9 PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M EV/EBITDA 2007 26,1 2008e 29,0 2009e 16,6 YIELD 0,00 ROE -0,6 K/I 1,96 BETA (3år) 1,27 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: BILER OG TILBEHØR GRUPPENS RELATIVE STYRKE 21 AF GRUPPENS P/E - GRUPPENS K/I 22 1,59 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -4,30 % 36,59 % 4,19 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -47,53 % 6,05 % -30,16 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 525.074 594.384 687.735 785.192 842.268 950.000 1.300.000 AFSKRIVNINGER 16.876 16.143 17.677 15.162 21.715 21.500 22.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 22.141 33.243 51.162 72.186 22.773 18.500 48.000 FINANSIELLE POSTER -6.915 -8.103 -7.344 -12.318 -26.569 -20.000 -21.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - 75.000 - SKAT 5.143 8.087 13.929 17.777 727 500 8.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 10.223 10.223 17.053 17.053 29.378 29.378 24.534 24.534 -4.523 -4.523 73.000 -2.000 19.000 19.000 AKTIEKAPITAL 31.000 31.000 27.900 32.085 32.085 32.085 32.085 EGENKAPITAL 130.809 130.761 163.078 323.679 311.469 PASSIVER 384.029 401.935 488.230 799.714 1.025.173 DIVIDENDE % 11,00 16,50 32,00 26,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 7,93 13,04 20,00 10,08 -1,42 SOLIDITETSGRAD 34,06 32,53 33,40 40,47 27,72 EPS 3,07 5,50 10,05 8,79 -1,45 -0,62 5,92 CEPS 9,07 12,01 16,88 14,52 3,51 4,13 12,78 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 32.085.000 DKK Aktier Marts 2007:Nom. 4.185.000 kr. aktier til kurs 335 Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: 24.04.08 27.03.08 Halvårsmeddelelse: 23.08.07 FORRETNINGSOMRÅDE Scandinavian Brake Systems A/S (tidligere Obtec A/S) forretningsgrundlag består af to områder; Friktionsprodukter og Dieselpartikelfiltre: Området friktionsprodukter udvikler, producerer og distribuerer produkter til bremse- og koblingssystemer til biler og motorcykler, samt til energi og industrianlæg - herunder vindmøller. I forretningsområdet Dieselpartikelfiltre produceres til on-road og off-road køretøjer samt industrielle anlæg og skibe gennem den 100% ejet Notox-koncern. Produktionen finder sted i Danmark. Autoområdet udgør over 2/3 af omsætningen, mens bremseklodser til motorcykler, knallerter og scootere (MC-området) udgør knap 1/3 af omsætningen. Indtjeningsmarginalerne på sidstnævnte område er noget større. SBS er underleverandør til udenlandske bremsesystemfabrikker og direkte leverandør til grossister og importører. Produkterne afsættes primært på reservedelsmarkedet og kun en mindre del sælges til førstemontering i automobilindustrien. Omkring 90% af produktionen eksporteres, primært til de øvrige nordiske lande samt øvrige Europa. Koncernen havde i 2007 675 medarbejdere. En kortfattet periodemeddelelsen for første kvartal bød ikke på mange nyheder. Der er så småt optræk til et gennembrud for Notox, mens de traditionelle forretningsområder fortsætter med at gå tilbage på grund af konjunkturfor- holdene. Omsætningen i de traditionelle aktiviteter beløb sig til 207,8 mio. kr., en tilbagegang på 5,8%. Ledelsen meddeler ikke overraskende, at faldet skyldes "svage afsætningkonjunkturer" inden for auto-reservedele. Uden Notox blev resultatet før skat da også næsten halveret til 11,4 mio. kr. før skat mod sidste års 19,8 mio. kr., hvoraf en del af denne forringelse dog kan henføres til finansielle udgifter fra 3,0 mio. kr. til 5,7 mio. kr. For Notox alene er omsætningen steget udramatisk fra 1,9 mio. kr. til 6,6 mio. kr. alt i mens underskuddet før skat nu er 15,3 mio. kr. mod et underskud på 11,6 mio. kr. før skat sidste år. Ledelsen fastholder en forventning om et nul-resultat inkl. Notox og ekskl. engangsposter. Årsrapporten for 2007 var i ligeledes uden DIREKTION Hans Fuglgaard, Hans Jørn Sørensen (direktør), Carsten Schmidt (økonomidirektør), BESTYRELSE Leif Stiholt, Hans Jørgen Kaptain, Lars Radoor Sørensen, Knud Andersen, Anders Bach (mv), Jan B. Petersen (mv) store armbevægelser. 2007 overraskede på flere måder ledelsen i SBS negativt. Aktivitetsniveauet inden for friktionsudstyr var særdeles lavt på grund af den globale økonomiske udvikling, men især i Tyskland var der en betydelig tilbagegang i salg af nye biler. Samtidig viste det sig, at Notox endnu ikke var klar til bryde igennem kommercielt, og ledelsen har valgt at satse på OEkunder. På baggrund af ovenstående blev resultatet før skat inkl. Notox -3,8 HOVEDAKTIONÆRER Stiholt Holding A/S 58,40%, Egne aktier 10,00%, Poul-Anker Johansen 5,10% mio. kr. Notox påvirkede resultatet i langt højere grad i 2007 end 2006. Omsætningen var et af de få lyspunkter, da denne steg 7,3% i et faldende mar- FONDSKODE 0060042612 RIC SBS.CO ked. +60% +30% 0% -30%


DAA SILKEBORG IF INVEST STK 10 DAGSKURS 20,29 DATO 11.07.08 2530D.SIFB DKK RELATIVE PRICE STRENGTH UGE OMS. 24 20 16 12 24 21 18 15 750 500 MARKETCAP (mio. DKK) 201 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: HOTEL OG UNDERHOLDNING GRUPPENS RELATIVE STYRKE 10 AF 22 GRUPPENS P/E 57,96 GRUPPENS K/I 3,43 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -15,10 % -19,05 % -7,57 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR 6,73 % 17,24 % 42,04 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 23.957 25.379 28.778 33.627 33.962 35.000 35.000 AFSKRIVNINGER 1.483 1.535 1.624 1.427 1.412 1.500 1.500 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 309 1.345 284 686 117 900 22.500 FINANSIELLE POSTER -554 -229 -69 62 -34 -400 -400 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT - - - - - - - NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -245 -245 1.116 1.116 215 215 748 748 83 83 500 500 22.100 22.100 AKTIEKAPITAL 19.816 19.816 19.816 19.816 19.816 19.816 19.816 EGENKAPITAL 19.291 20.407 20.622 21.274 21.386 PASSIVER 35.919 28.669 29.017 30.768 33.853 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % -2,24 5,62 1,05 3,57 0,39 SOLIDITETSGRAD 53,71 71,18 71,07 69,14 63,17 EPS -0,14 0,56 0,11 0,38 0,04 0,05 2,23 CEPS 0,70 1,34 0,93 1,10 0,75 0,33 2,38 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 180.000 DKK A Aktier 98.835.980 DKK B Aktier Juni 2008: 79.200.000 kr. nye B-aktier til kurs 100 kr. i forbin-Generalforsamling: delse med rettet emission vedr. ændring af forretningsområ- Regnskabsmeddelelse: det Halvårsmeddelelse: 26.03.08 28.02.08 30.08.07 DIREKTION Kent Madsen, Claus Christensen (økonomidirektør) +60% +30% 0% -30% J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Silkeborg IF Invest A/S (tidl. SIF Fodbold support) blev børsnoteret i foråret 1989. Formålet med børsnoteringen var at skaffe økonomisk grundlag for aktivt at kunne operere på spillermarkedet. Selskabets driftsindtægter består af entre-, sponsor-, transfer- samt andre driftsindtægter. Forretningsgrundlaget er i forbindelse med en kapitaludvidelse medio 2008, udvidet til investering i og udvikling af velbeliggende investeringsejendomme. Den væsentligeste omkostning er til personale, herunder spillerløninger. Seneste sportslige succes blev i sæsonen 2000/2001, hvor klubben bl.a. vandt pokalturneringen med efterfølgende deltagelse i UEFA Cuppen. Selskabet rykkede efter sæsonen 2002/03 ud af landets bedste række og nåede at spille en enkelt sæson i 1. division I 2000 solgte SIF 50% af de fremtidige transferindtægter/forsikringserstatninger ved salg af nuværende og kommende kontraktspillere til Investeringsselskabet af 21. december 2001 A/S. Aftalen er primo 2006 forlænget frem til 31 december 2014. investeringsejendomme. Selskabet beskæftigede primo 2007 40 medarbejdere. BESTYRELSE Ole Hansen, Erik Isager, J. Svenningsen, Frederik L. Hansen, Orla Madsen (næstformand), John Andersen, Palle Broman, Leif Nygård HOVEDAKTIONÆRER Silkeborg Fodbold Holding A/S 14,90% (14,67%), Silkeborg Idrætsforening af 1917 0,91% (9,01%), Henton Group A/S 8,90% (8,76%), F. L. Hansen Holding A/S 6,31% (6,21%), Leif FONDSKODE 0010128008 RIC SIFb.CO KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2007 484,4 2008e 401,8 2009e 9,1 P/CE 2007 26,9 2008e 60,7 2009e 8,5 PEG 2007 N/M 2008e 0,8 2009e 0,8 EV/EBITDA 2007 133,1 2008e 84,8 2009e 8,5 YIELD 0,00 ROE 2,3 K/I 1,84 BETA (3år) 0,11 Silkeborg IF Invest (tidl. SIF Fodbold Support) måtte endnu engang se langt efter oprykningen til SAS-ligaen, der kiksede i den sidste del af sæsonen. Som følge af de manglende sportslige resultater, har selskabet udvidet for- retningsgrundlaget til også at omfatter investering i ejendomme og forbere- +60% +30% 0% -30% der i denne forbindelse en kapitaludvidelse i 2. kvt. 2008, samt erhvervelsen af ejendomskomplekset Papirfabrikken Silkeborg. Den økonomiske udvikling forløb 1. kvt. planmæssigt, og præciseres ikke yderligere i periodemeddelelsen. Grundet den manglende oprykning til SAS ligaen, forventes der nu et resultat i niveauet -4 til -5 mio. kr. I sidste halvdel af 2007 formåede selskabet, at sikre et positivt nettoresultat for fjerde år i træk. Resultatet efter skat blev imidlertid noget beskedent på 83 t. kr. Der er tale om en tilbagegang i forhold til 2006 på 665 t. kr. Ledelsen er ganske tilfreds med udviklingen, hvilket skal ses i relation til, at holdet rykkede ned fra SAS-ligaen og afholdte omkostninger i forbindelse med afskedigelsen af cheftræneren. Nettoom- sætningen er til gengæld vokset i 2007, hvilket er ganske overraskende eftersom fodboldholdet rykkede ned, og nu spiller i Viasat divisionen. Stigningen kan henføres til voksende Entr‚- og TV-indtægter som har mere end kompenseret for fald transferindtægter og omsætning i forbindelse med sponsoer- og samarbejdsaftaler. Det er primært den netop indgåede nye TVaftale, der baner vejen for forbedringen og Entr‚- og TV-indtægter er steget fra 5,9 mio. kr. til 7,7 mio. kr.


DAA SOLAR STK 100 DAGSKURS 374,96 DATO 11.07.08 2010B.SOLA EUR RELATIVE PRICE STRENGTH 650 540 430 320 2004 2005 2006 2007 2008 +60% +30% 0% -30% 75000 50000 UGE OMS. 690 610 530 450 MARKETCAP (mio. DKK) 2.731 KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2007 7,7 2008e 7,3 2009e 6,5 P/CE 2007 5,3 2008e 5,4 2009e 5,1 PEG 2007 0,9 2008e 1,4 2009e 0,5 EV/EBITDA 2007 6,0 2008e 5,6 2009e 5,2 YIELD 4,80 ROE 20,4 K/I 1,60 BETA (3år) 0,86 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 GRUPPE: INDUSTRIVARER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 6 AF GRUPPENS P/E 33,65 GRUPPENS K/I 22 5,14 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -13,91 % -21,90 % -6,27 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -48,15 % -44,47 % -31,00 % REGNSKABSTAL (1000 EUR) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 816.848 853.196 910.700 1.074.500 1.367.200 1.480.000 1.600.000 AFSKRIVNINGER 9.809 9.077 9.300 8.000 8.100 10.200 11.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 25.215 31.445 42.300 61.400 71.200 73.000 82.000 FINANSIELLE POSTER -2.551 -2.062 -1.300 -2.200 -5.600 -3.000 -3.000 EKSTRAORDÆRE POSTER -1.090 239 - 2.800 - - - SKAT 9.660 11.651 10.400 18.200 18.100 20.000 23.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 3.829 4.919 5.886 5.647 10.100 10.100 43.800 41.000 47.500 47.500 50.000 50.000 56.000 56.000 AKTIEKAPITAL 33.911 33.933 33.800 97.700 97.700 97.700 97.700 EGENKAPITAL 65.480 70.025 65.900 196.400 229.000 PASSIVER 372.195 365.577 364.500 464.700 542.800 DIVIDENDE % 4,50 7,00 10,50 16,00 18,00 EGENKAP. FORRENTNING % 7,51 8,34 14,86 31,26 22,33 SOLIDITETSGRAD 17,59 19,15 18,08 42,26 42,19 EPS 1,95 2,24 4,01 7,09 6,52 6,87 7,69 CEPS 9,74 8,48 7,88 8,44 9,42 10,29 9,89 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 90.000.000 DKK A Aktier 638.240.700 DKK B Aktier April 2006: Nom. 476.240.700 kr. aktier af 100 kr. ifm. fusionen Generalforsamling: af Nordisk Solar Compagni Regnskabsmeddelelse: 11.04.08 11.03.08 Halvårsmeddelelse: 23.08.07 FORRETNINGSOMRÅDE Solar A/S er en af Nordeuropas største tekniske grossister, hvor det primære forretningsområde er engroshandel med og distribution af el-, vvs- og ventilationskomponenter. De primære kunder er autoriserede installatører, virksomheder med autoriseret installatør ansat og OEM industrivirksomheder. Koncernen opererer primært i Norden, Tyskland samt Polen, hvor Danmark udgør den største del af omsætningen (35% i 2006) og Sverige og Norge de næststørste (henholdsvis 17% og 15% i 2006). Solar A/S er produktet af fusionen pr. 1 januar 2006 af Nordisk Solar Compagni og Solar Holding A/S. Den nye koncern følger et virksomhedsprogram kaldet "New Solar 2010", der sikrer ekstra indsats på tre fokusområder: Vækst, effektivitet og mennesker. Antal medarbejdere i koncernen i 2007: 2.658 Trods uroen på de finansielle markeder, som har skabt en del tilbageholdenhed i efterspørgslen for andre leverandører til byggeri og industri, opnåede Solar i 1. kvartal en omsætningsfremgang på 13% til EUR 360,8m, hvoraf den organiske vækst udgjorde 6,7%. Som følge af Påskens placering i 1. kvartal, kan den organiske vækst reguleret herfor opgøres til 11%, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Koncernens resultat af primær, EBITA, faldt fra EUR 17,5m til EUR 15,3m, og EBITA-margin faldt fra 5,5% til 4,2%. Øgede fragtomkostninger påvirkede EBITA-margin negativt med 0,5%-point. Aktiviteten på de fleste markeder var fortsat høj, men i Tyskland mærkes et reduceret privatforbrug, og et yderligere fald i igangsættelsen af nye boliger var ikke forudset. Også i Norge, som oplever et fortsat højt aktivitetsniveau inden for industri, offshore, tele og erhvervsbyggeri, blev der konstateret fald i nystartet boligbyggeri. De strategiske tiltag under planen New Solar 2010, DIREKTION Flemming H. Tomdrup som er opdelt i Growth, Efficiency og People, bærer frugt, og mulighederne for international ekspansion, såvel organisk som akkvisitivt, forfølges. Ledelsen fastholder sine udmeldinger om for hele 2008 at nå en omsætning på BESTYRELSE ca. EUR 1.500m og et EBITA-niveau på EUR 86m, idet det bemærkes, at Jens Borum, Niels Borum, Peter Falkenham, Carsten H. Ørsleff, Remy Cramer, Kent Arentoft, 3 mv. rep. ( Preben Jessen, Aase Kofoed,, Bent H. Frisk) usikkerheden i markedet er øget. For 2007 endte det realiserede resultat blev lavere end det i november udmeldte, og samtidig neddroslede ledelsen HOVEDAKTIONÆRER Fonden af 20. December 17,00% (59,90%), ATP 12,85% (6,08%), Egne aktier 6,68% (3,14%) forventningerne til 2008. Omsætningen og nettoresultatet blev hhv. EUR 1.367,2 og 47,5m Markedet for grossister var i Q4 præget af stigende fragt- FONDSKODE 0010274844 RIC SOLARb.CO priser og øget prisskonkurrence, særligt inden for VVS +60% +30% 0% -30%


DAA SPÆNCOM STK 100 DAGSKURS 1.700,00 DATO 11.07.08 2010D.SPÆN DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 2800 2300 1800 1300 800 2600 2100 1600 1100 75000 50000 UGE OMS. +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: INDUSTRIVARER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 6 AF GRUPPENS P/E 33,65 GRUPPENS K/I 22 5,14 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR 37,54 % 24,78 % 49,74 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -38,13 % -33,73 % -17,66 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08e 2008/09e NETTOOMSÆTNING 694.663 499.847 629.284 665.229 805.412 850.000 875.000 AFSKRIVNINGER 40.800 15.555 13.977 15.045 11.576 18.000 19.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -100.069 -42.196 -9.871 27.505 169.214 102.000 96.000 FINANSIELLE POSTER -9.657 -5.667 -5.599 -7.135 1.234 -1.000 -2.000 EKSTRAORD. POSTER - - - - - - - SKAT -24.667 -14.971 -3.994 -3.344 43.922 21.000 19.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -85.059 -85.059 -32.892 -32.892 -11.476 -11.476 23.714 23.714 126.526 126.526 80.000 80.000 75.000 75.000 AKTIEKAPITAL 42.105 42.105 42.105 42.105 42.105 42.105 42.105 EGENKAPITAL 117.267 74.852 62.685 54.361 180.923 PASSIVER 392.001 352.942 347.732 354.421 354.324 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 EGENKAP. FORRENTNING % -54,44 -34,24 -16,69 40,52 107,55 SOLIDITETSGRAD 29,91 21,21 18,03 15,34 51,06 EPS -202,02 -78,12 -27,26 56,32 300,50 190,00 178,13 CEPS -105,12 -41,18 5,94 92,05 366,35 232,75 223,25 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 30.06.07 11.297.600 DKK A Aktier 30.807.400 DKK B Aktier April - maj 1987: 4.440.000 kr. A-aktier som fondsaktier samt Generalforsamling: 660.000 kr. B-aktier til medarbejderene. Regnskabsmeddelelse: 24.10.07 26.09.07 Halvårsmeddelelse: 28.02.08 DIREKTION Peter Assam, Rene Kjærsgaard-Nielsen MARKETCAP (mio. DKK) 716 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Spæncom (tidligere A/S Spændbeton af 1985) er Danmarks største producent af betonelementer. Virksomhedens speciale er forspændt beton, som udføres ved en særlig armeringsteknik. Herved opnås en stærkt forøget trækstyrke i forhold til almindelig armeret beton, hvilket giver mulighed for anvendelse af mindre dimensioner og større spændvidder i betonkonstruktioner. De forspændte betonbjælker og plader er specielt anvendelige i sports- og industrihaller, i erhvervs- og boligbyggeri udført som montagebyggeri samt ved brobygning. Selskabets følsomhed overfor aktivitetsniveauet på disse områder er derfor stor. Spæncom udgøres af modervirksomheden Spæncom A/S og det tyske datterselskab Spaencom Betonfertgteile GmbH & Co (SBF). Produkterne og produktionsudstyret er udviklet af virksomheden selv, og produktionen finder sted på fabrikker i Hedehusene, Tune, Aalborg og Kolding, samt i Tyskland på en fabrik i Alteno 100 km syd for Berlin. Derudover de hvilende datterselskaber Modulbeton A/S og Spæncom-Aquatec A/S. Antal medarbejdere (06/07): 754 BESTYRELSE Pertti Tapani Nupponen, Philippe Milliet , Peter Normann, Frederik Ipsen, Rikke M. Andersen (mvt), Karsten Olsen (mv) HOVEDAKTIONÆRER Consolis Denmark A/S 50,10% (54,31%), Jajunifi 23,90% (24,80%), Peter Assam 5,00%, Rene Kjærgaard-Nielsen 5,00%, ATP 8,92% (4,95%), Egne aktier 2,30% FONDSKODE 0015308019 RIC SPNCb.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2006/07 5,7 2007/08e 8,9 2008/09e 9,5 P/CE 2006/07 4,6 2007/08e 8,7 2008/09e 7,6 PEG 2006/07 0,0 2007/08e N/M 2008/09e N/M EV/EBITDA 2006/07 3,9 2007/08e 5,9 2008/09e 6,1 YIELD 0,00 ROE 44,2 K/I 3,96 BETA (3år) 1,18 Spæncom fortsætter den positive udvikling, og leverede således et stærkt regnskab for 3. kvartal, hvor EBIT endte på 93 mio. kr. og omsætningen udgjorde 660 mio. kr. Aktivitetsniveauet er fortsat højt og afmatningen på bo- ligmarkedet syntes således ikke at påvirke selskabet på kort sigt. Interessant i relation til den forestående overtagelse af aktiemajoriteten i Consolis er, at forventningen til EBITDA er hævet til 140 mio. kr., hvilket betyder, at aktio- nærerne får et bedre end hidtil ventet købstilbud på sine aktier. En reduktion i ordreindgangen på boligprojekter er indtil videre blevet kompenseret med en stigning i ordre fra andre segmenter, men selskabet påpeger nu mindre positive udsigter for den danske økonomi, hvilket kan have indflydelse på selskabets aktivitetsniveau på længere sigt. Af nyindgåede ordrer nævner selskabet leverancer til Tivolis Congress Center. Med resultatet opjusterer ledelsen forventningerne til årets resultat, til en omsætning i omegnen af 875 +60% +30% 0% -30% mio. kr. og et EBIT der er steget fra 100 mio. kr. til 120 mio. kr. Consolis Denmark har gennemført første trin af det betingede frivillige offentlige købstilbud til aktionærerne i Spæncom A/S. Aktionærer i Spæncom fik valget mellem et kontant tilbud på 1.215 kr. per aktie eller at fortsætte som aktionærer i Spæncom eller senere blive tilbudt at sælge deres aktier i forbindelse med to efterfølgende tilbud i henholdsvis 2008 og 2009. Consolis ejer efter gennemførelse af første trin af købstilbuddet 50,01% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Spæncom. I henhold til aftale vil Consolis mindst eje 92% af aktierne i 2009.


DAA TOPOTARGET STK 1 DAGSKURS 9,58 DATO 11.07.08 3520C.TOPO DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 38 31 24 17 40 34 28 22 16 75000 50000 UGE OMS. 2006 2007 2008 GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI GRUPPENS RELATIVE STYRKE 18 AF 22 GRUPPENS P/E 26,74 GRUPPENS K/I 4,48 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -27,55 % -23,81 % -21,12 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -66,48 % -51,07 % -55,39 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING - 17.702 79.039 45.730 44.890 150.000 150.000 AFSKRIVNINGER 3.498 18.342 18.932 20.492 7.331 30.000 30.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -62.081 -73.350 -59.804 -184.860 -219.801 -240.000 -155.000 FINANSIELLE POSTER -537 -240 -1.165 5.438 5.754 -5.000 -2.500 EKSTRAORD. POSTER - - - - - - - SKAT - - -14.257 -4.710 -2.447 -5.000 -5.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE -62.618 -62.618 -73.590 -73.590 -46.712 -46.712 -174.712 -174.712 -211.600 -211.600 -240.000 -240.000 -152.500 -152.500 AKTIEKAPITAL 1.181 15.936 39.940 45.685 61.306 66.305 66.305 EGENKAPITAL 42.062 -1.778 413.953 384.443 665.068 PASSIVER 55.657 85.780 466.795 429.977 834.175 DIVIDENDE % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % -85,32 -365,36 -22,67 -43,77 -40,32 SOLIDITETSGRAD 75,57 -2,07 88,68 89,41 79,73 EPS -52,90 -8,21 -1,45 -4,18 -3,90 -3,62 -2,30 CEPS -49,95 -6,17 -0,82 -3,73 -3,77 -3,21 -1,85 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 66.304.510 DKK Ordinære Maj 2007: Nom. 5.000.000 kr. nye aktier tegnet til kurs 11,10 Generalforsamling: som følge af rettet emission Regnskabsmeddelelse: 10.04.08 12.03.08 Halvårsmeddelelse: 15.08.07 DIREKTION Peter Buhl Jensen MARKETCAP (mio. DKK) 635 2004 2005 2006 2007 2008 BESTYRELSE Håkan Åström, Håkan Åström, Jesper Zeuthen,, Jeffrey H. Buchalter, Anders Gersel Pedersen,, Ingelise Saunders, Torbjörn Bjerke, Peter Buhl Jensen. HOVEDAKTIONÆRER BankInvest 18,13%, HealthCap 15,44%, CuraGen Corporation 7,54%, PKA 6,70% FONDSKODE 0060003556 +60% +30% 0% -30% KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg P/CE 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg PEG 2007 N/M 2008e N/M 2009e N/M YIELD 0,00 ROE -36,0 K/I 0,96 BETA (3år) 0,90 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE TopoTarget, der blev introduceret på Københavns Fondsbørs i juni 2005, er et biofarmaceutisk selskab, der har til formål, at udvikle effektive onkologiprodukter, dvs. inden for kræftbehandling. Selskabets videnskabelige platform og produktpipeline er rettet mod de genfejl, der bidrager til kræft. Via en kombination af klinisk ekspertise og kendskab til kræftens molekylære mekanismer vil TopoTarget arbejde på at udvikle stoffer, der hæmmer de onkogene virkninger af disse fejl. Selskabet blev stiftet i 2000 af kliniske onkologer og har siden oplevet vækst, både organisk og via opkøb. Selskabet har ti produktkandidater, der har nået den kliniske udviklingsfase. Produktpipeline omfatter: Savene, Baceca, Avugane, Topotect, Zemab, Totect, Belinostat, APO866, Savicol og APO010. I 2002 erhvervede selskabet Prolifix (nuværende TopoTarget UK), et britisk selskab med ekspertise inden for cancertargets og kemisk syntese. I februar erhvervede selskabet G2M, et udviklingsselskab inden for kræftbehandling. I 2007 beskæftigede selskabet i gennemsnit 141 ansatte. EV/EBITDA 2007 Neg 2008e Neg 2009e Neg 2007, som var et banebrydende år, hvor selskabets første produkt Savene/Totec nåede markedet, endte med et samlet negativt resultat på 211,6 mio. kr. mod et underskud på 155,0 mio. kr. i 2006. Forsknings- og udviklingsomkostninger blev i 2007 øget fra 111,8 mio. kr. til 129,1 mio. kr., og salgs- og distributionsomkostninger steg fra 29,7 mio. kr. til 57,7 mio. kr. Omsætningen var fortsat relativ beskeden med 44,9 mio. kr. faldende fra 45,7 mio. kr. i 2006, men det er positivt, at Savene/Totec ved årsskiftet var til rådighed på 233 hospitaler. I 1. kvartal er yderligere 102 kits solgt, og Topotargets omsætning steg fra 3,7 mio. kr. til 7,0 mio. kr., mens det samlede driftsunderskud steg fra 40,6 mio. kr. til 50,4 mio. kr.. Ledelsens forventninger til hele 2008 er uændret et underskud på 235-255 mio. kr. Topotarget har gennemført lovende kliniske undersøgelser vedr. blodkræftmidlet beli- nostat, som ledelsen har store forhåbninger om bliver det næste produkt, som når markedet. I april 2008 har Topotarget tillige fået godkendt patent på histondeacetylase- hæmmeren valpoat (VPA) i Europa, som er det aktive stof i produktet Savicol. Topotarget har med overtagelsen af det schweiziske biotek-selskab Apoxis S.A. for 174,1 mio. kr. udvidet sin pipeline med fase I stoffet APO101 og fase II stoffet APO866, begge potentielle produkter til kræftbehandling. Koncernen gennemførte i den forbindelse en kapitalforhøjelse, som gav et bruttoprovenu på 360 mio. kr. Det er interessant, at Topotarget allerede har Savene/Totect på markedet, men det er dog pipelinepotentialet, som skal retfærdiggøre værdiansættelsen. RIC TOPO.DC +60% +30% 0% -30%


DAA WALLS STK 1 DAGSKURS 1,34 DATO 11.07.08 4040D.WALL DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 2 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 13 AF GRUPPENS P/E 8,29 GRUPPENS K/I 22 1,06 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -13,55 % -14,67 % -5,88 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -66,08 % -61,80 % -54,85 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 2.455 - - 497.849 281.870 600.000 630.000 AFSKRIVNINGER 17 - - 222 914 1.000 1.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 1.508 -417 -280 78.208 24.520 59.000 64.000 FINANSIELLE POSTER 3.202 1.102 296 2.573 1.593 2.500 2.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 1.036 -14 -15 22.416 3.339 15.300 17.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 5.274 5.274 699 699 31 31 58.145 58.145 42.078 42.078 45.700 45.700 48.500 48.500 AKTIEKAPITAL 10.000 10.000 10.000 220.118 226.707 226.707 226.707 EGENKAPITAL 30.637 10.943 10.974 279.076 289.828 PASSIVER 55.118 13.487 11.085 824.130 565.088 DIVIDENDE % 160,00 0,00 8,00 9,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 14,44 3,36 0,28 40,09 14,79 SOLIDITETSGRAD 55,58 81,14 99,00 33,86 51,29 EPS 0,30 0,05 0,00 0,41 0,19 0,20 0,21 CEPS 0,21 0,08 0,03 0,59 0,13 0,21 0,22 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 226.706.610 DKK Aktier Maj 2006: Nom. 190.107.100 kr. aktier a 100 kr. tegnet til kurs Generalforsamling: 117 kr. pr. aktie ifm. fusion af 7 ejendomsudviklingsselskaber Regnskabsmeddelelse: 30.04.08 01.04.08 Halvårsmeddelelse: 29.08.07 DIREKTION Anders Moesgaard 5 4 3 5 4 3 2 7500 5000 UGE OMS. MARKETCAP (mio. DKK) 304 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Walls A/S (tidlgere Theodor Ejendomsinvest A/S) er et ejendomsudviklingsselskab, der udspringer af den tidligere VVSgrossistvirksomhed Theodor Petersens Eftf. Selskabet etableredes ved at fusionere 15 ejendomme og grunde fra AM Gruppen A/S og AANDAHL A/S med Theodor Ejendomsinvest A/S. Formålet med stiftelsen af Walls A/S var at skabe et ejendomsudviklingsselskab med fokus på at udvikle livsstilsboliger. Enkelte projekter ejes i fællesskab med eksterne partnere. Det geografiske omdrejningspunkt for Walls A/S er København, men det har siden selskabets etablering, været et langsigtet mål også at satse på udenlandske aktiviteter, hvorfor selskabet har udvidet aktiviteterne mod øst, og udvikler boliger i Polen, Montenegro og Rusland. Selskabets primære kompetence er at være bindeled mellem udbydere af byggegrunde og købere og lejere af de færdigudviklede boliger. Antal medarbejdere i 2007: 9 BESTYRELSE Jesper Lundgren, Peter Aandahl (næstformand), Anders Moesgaard HOVEDAKTIONÆRER AM Gruppen A/S 74,00%, Peter Aandahl 9,39% FONDSKODE 0060040673 RIC WALL.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 7,0 2008e 6,6 2009e 6,3 P/CE 2007 9,9 2008e 8,7 2009e 6,1 PEG 2007 N/M 2008e 0,8 2009e 0,8 EV/EBITDA 2007 12,8 2008e 5,4 2009e 5,0 YIELD 0,00 ROE 15,8 K/I 1,05 BETA (3år) 0,01 Walls kunne efter 1. kvartal meddele at selskabets aktiviteter forløber planmæssigt, og stik imod traditionen fastholdes forventningerne til året til et resultat før skat til niveauet 35-40 mio. kr. Salget af datterselskabet Sky Tower Sp. z o.o. er i marts blevet godkendt, og har medført en regnskabsmæssig +60% +30% 0% -30% indtægt på 8 mio. kr. I denne forbindelse er datterselskabets udlån blevet indfriet, hvilket er gjort via betaling af Walls aktier. Beholdningen af egne ak- tier er i denne forbindelse faldet til 5,4%, hvorfor et aktietilbagekøbsprogram indtil 10% er iværksat indtil 2015. Opbremsningen på boligmarkedet og stilstanden i salget af projektlejligheder ses tydeligt på årsregnskabet for 2007, der over flere gange er blevet nedjusteret og endte på 45,4 mio. kr. før skat mod 54,7 mio. kr. i 2006. Som følge af det afdæmpede danske boligmarked, har selskabet valgt at fokusere på Østeuropa, hvor der er erhvervet betydeli- ge projekter inden for de sidste år. Selskabet har i regnskabsåret erhvervet en ejendom på Frederiksberg til 23,5 mio. kr., mens projektet på Islandsbrygge, A-huset, har opnået byggetilladelse og forventes færdig i løbet af 2009. Aktiviteterne i Montenegro består af en grund på 156.600 m2 og er klassificeret som en investeringsejendom, hvortil den fremtidige strategi endnu er ukendt. I Rusland forløber selskabets projekter planmæssigt, og ejendommen ejet sammen med Amerac Limited Cyprus Ltd. er indtil videre udlejet med et positivt cashflow. Der forventes et attraktivt salgspotentiale når projektet er færdigt. Selskabets balance udgjorde i slutningen af 2007 565 mio. kr., mod 767 mio. kr. i 2006.


DAA WALLS STK 1 DAGSKURS 1,34 DATO 11.07.08 4040D.WALL DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 2 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 13 AF GRUPPENS P/E 8,29 GRUPPENS K/I 22 1,06 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -13,55 % -14,67 % -5,88 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -66,08 % -61,80 % -54,85 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 2.455 - - 497.849 281.870 600.000 630.000 AFSKRIVNINGER 17 - - 222 914 1.000 1.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 1.508 -417 -280 78.208 24.520 59.000 64.000 FINANSIELLE POSTER 3.202 1.102 296 2.573 1.593 2.500 2.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 1.036 -14 -15 22.416 3.339 15.300 17.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 5.274 5.274 699 699 31 31 58.145 58.145 42.078 42.078 45.700 45.700 48.500 48.500 AKTIEKAPITAL 10.000 10.000 10.000 220.118 226.707 226.707 226.707 EGENKAPITAL 30.637 10.943 10.974 279.076 289.828 PASSIVER 55.118 13.487 11.085 824.130 565.088 DIVIDENDE % 160,00 0,00 8,00 9,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 14,44 3,36 0,28 40,09 14,79 SOLIDITETSGRAD 55,58 81,14 99,00 33,86 51,29 EPS 0,30 0,05 0,00 0,41 0,19 0,20 0,21 CEPS 0,21 0,08 0,03 0,59 0,13 0,21 0,22 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 226.706.610 DKK Aktier Maj 2006: Nom. 190.107.100 kr. aktier a 100 kr. tegnet til kurs Generalforsamling: 117 kr. pr. aktie ifm. fusion af 7 ejendomsudviklingsselskaber Regnskabsmeddelelse: 30.04.08 01.04.08 Halvårsmeddelelse: 29.08.07 DIREKTION Anders Moesgaard 5 4 3 5 4 3 2 7500 5000 UGE OMS. MARKETCAP (mio. DKK) 304 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Walls A/S (tidlgere Theodor Ejendomsinvest A/S) er et ejendomsudviklingsselskab, der udspringer af den tidligere VVSgrossistvirksomhed Theodor Petersens Eftf. Selskabet etableredes ved at fusionere 15 ejendomme og grunde fra AM Gruppen A/S og AANDAHL A/S med Theodor Ejendomsinvest A/S. Formålet med stiftelsen af Walls A/S var at skabe et ejendomsudviklingsselskab med fokus på at udvikle livsstilsboliger. Enkelte projekter ejes i fællesskab med eksterne partnere. Det geografiske omdrejningspunkt for Walls A/S er København, men det har siden selskabets etablering, været et langsigtet mål også at satse på udenlandske aktiviteter, hvorfor selskabet har udvidet aktiviteterne mod øst, og udvikler boliger i Polen, Montenegro og Rusland. Selskabets primære kompetence er at være bindeled mellem udbydere af byggegrunde og købere og lejere af de færdigudviklede boliger. Antal medarbejdere i 2007: 9 BESTYRELSE Jesper Lundgren, Peter Aandahl (næstformand), Anders Moesgaard HOVEDAKTIONÆRER AM Gruppen A/S 74,00%, Peter Aandahl 9,39% FONDSKODE 0060040673 RIC WALL.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 7,0 2008e 6,6 2009e 6,3 P/CE 2007 9,9 2008e 8,7 2009e 6,1 PEG 2007 N/M 2008e 0,8 2009e 0,8 EV/EBITDA 2007 12,8 2008e 5,4 2009e 5,0 YIELD 0,00 ROE 15,8 K/I 1,05 BETA (3år) 0,01 Walls kunne efter 1. kvartal meddele at selskabets aktiviteter forløber planmæssigt, og stik imod traditionen fastholdes forventningerne til året til et resultat før skat til niveauet 35-40 mio. kr. Salget af datterselskabet Sky Tower Sp. z o.o. er i marts blevet godkendt, og har medført en regnskabsmæssig +60% +30% 0% -30% indtægt på 8 mio. kr. I denne forbindelse er datterselskabets udlån blevet indfriet, hvilket er gjort via betaling af Walls aktier. Beholdningen af egne ak- tier er i denne forbindelse faldet til 5,4%, hvorfor et aktietilbagekøbsprogram indtil 10% er iværksat indtil 2015. Opbremsningen på boligmarkedet og stilstanden i salget af projektlejligheder ses tydeligt på årsregnskabet for 2007, der over flere gange er blevet nedjusteret og endte på 45,4 mio. kr. før skat mod 54,7 mio. kr. i 2006. Som følge af det afdæmpede danske boligmarked, har selskabet valgt at fokusere på Østeuropa, hvor der er erhvervet betydeli- ge projekter inden for de sidste år. Selskabet har i regnskabsåret erhvervet en ejendom på Frederiksberg til 23,5 mio. kr., mens projektet på Islandsbrygge, A-huset, har opnået byggetilladelse og forventes færdig i løbet af 2009. Aktiviteterne i Montenegro består af en grund på 156.600 m2 og er klassificeret som en investeringsejendom, hvortil den fremtidige strategi endnu er ukendt. I Rusland forløber selskabets projekter planmæssigt, og ejendommen ejet sammen med Amerac Limited Cyprus Ltd. er indtil videre udlejet med et positivt cashflow. Der forventes et attraktivt salgspotentiale når projektet er færdigt. Selskabets balance udgjorde i slutningen af 2007 565 mio. kr., mod 767 mio. kr. i 2006.


DAA WALLS STK 1 DAGSKURS 1,34 DATO 11.07.08 4040D.WALL DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 2 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 13 AF GRUPPENS P/E 8,29 GRUPPENS K/I 22 1,06 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -13,55 % -14,67 % -5,88 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -66,08 % -61,80 % -54,85 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 2.455 - - 497.849 281.870 600.000 630.000 AFSKRIVNINGER 17 - - 222 914 1.000 1.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 1.508 -417 -280 78.208 24.520 59.000 64.000 FINANSIELLE POSTER 3.202 1.102 296 2.573 1.593 2.500 2.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 1.036 -14 -15 22.416 3.339 15.300 17.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 5.274 5.274 699 699 31 31 58.145 58.145 42.078 42.078 45.700 45.700 48.500 48.500 AKTIEKAPITAL 10.000 10.000 10.000 220.118 226.707 226.707 226.707 EGENKAPITAL 30.637 10.943 10.974 279.076 289.828 PASSIVER 55.118 13.487 11.085 824.130 565.088 DIVIDENDE % 160,00 0,00 8,00 9,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 14,44 3,36 0,28 40,09 14,79 SOLIDITETSGRAD 55,58 81,14 99,00 33,86 51,29 EPS 0,30 0,05 0,00 0,41 0,19 0,20 0,21 CEPS 0,21 0,08 0,03 0,59 0,13 0,21 0,22 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 226.706.610 DKK Aktier Maj 2006: Nom. 190.107.100 kr. aktier a 100 kr. tegnet til kurs Generalforsamling: 117 kr. pr. aktie ifm. fusion af 7 ejendomsudviklingsselskaber Regnskabsmeddelelse: 30.04.08 01.04.08 Halvårsmeddelelse: 29.08.07 DIREKTION Anders Moesgaard 5 4 3 5 4 3 2 7500 5000 UGE OMS. MARKETCAP (mio. DKK) 304 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Walls A/S (tidlgere Theodor Ejendomsinvest A/S) er et ejendomsudviklingsselskab, der udspringer af den tidligere VVSgrossistvirksomhed Theodor Petersens Eftf. Selskabet etableredes ved at fusionere 15 ejendomme og grunde fra AM Gruppen A/S og AANDAHL A/S med Theodor Ejendomsinvest A/S. Formålet med stiftelsen af Walls A/S var at skabe et ejendomsudviklingsselskab med fokus på at udvikle livsstilsboliger. Enkelte projekter ejes i fællesskab med eksterne partnere. Det geografiske omdrejningspunkt for Walls A/S er København, men det har siden selskabets etablering, været et langsigtet mål også at satse på udenlandske aktiviteter, hvorfor selskabet har udvidet aktiviteterne mod øst, og udvikler boliger i Polen, Montenegro og Rusland. Selskabets primære kompetence er at være bindeled mellem udbydere af byggegrunde og købere og lejere af de færdigudviklede boliger. Antal medarbejdere i 2007: 9 BESTYRELSE Jesper Lundgren, Peter Aandahl (næstformand), Anders Moesgaard HOVEDAKTIONÆRER AM Gruppen A/S 74,00%, Peter Aandahl 9,39% FONDSKODE 0060040673 RIC WALL.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 7,0 2008e 6,6 2009e 6,3 P/CE 2007 9,9 2008e 8,7 2009e 6,1 PEG 2007 N/M 2008e 0,8 2009e 0,8 EV/EBITDA 2007 12,8 2008e 5,4 2009e 5,0 YIELD 0,00 ROE 15,8 K/I 1,05 BETA (3år) 0,01 Walls kunne efter 1. kvartal meddele at selskabets aktiviteter forløber planmæssigt, og stik imod traditionen fastholdes forventningerne til året til et resultat før skat til niveauet 35-40 mio. kr. Salget af datterselskabet Sky Tower Sp. z o.o. er i marts blevet godkendt, og har medført en regnskabsmæssig +60% +30% 0% -30% indtægt på 8 mio. kr. I denne forbindelse er datterselskabets udlån blevet indfriet, hvilket er gjort via betaling af Walls aktier. Beholdningen af egne ak- tier er i denne forbindelse faldet til 5,4%, hvorfor et aktietilbagekøbsprogram indtil 10% er iværksat indtil 2015. Opbremsningen på boligmarkedet og stilstanden i salget af projektlejligheder ses tydeligt på årsregnskabet for 2007, der over flere gange er blevet nedjusteret og endte på 45,4 mio. kr. før skat mod 54,7 mio. kr. i 2006. Som følge af det afdæmpede danske boligmarked, har selskabet valgt at fokusere på Østeuropa, hvor der er erhvervet betydeli- ge projekter inden for de sidste år. Selskabet har i regnskabsåret erhvervet en ejendom på Frederiksberg til 23,5 mio. kr., mens projektet på Islandsbrygge, A-huset, har opnået byggetilladelse og forventes færdig i løbet af 2009. Aktiviteterne i Montenegro består af en grund på 156.600 m2 og er klassificeret som en investeringsejendom, hvortil den fremtidige strategi endnu er ukendt. I Rusland forløber selskabets projekter planmæssigt, og ejendommen ejet sammen med Amerac Limited Cyprus Ltd. er indtil videre udlejet med et positivt cashflow. Der forventes et attraktivt salgspotentiale når projektet er færdigt. Selskabets balance udgjorde i slutningen af 2007 565 mio. kr., mod 767 mio. kr. i 2006.


DAA WALLS STK 1 DAGSKURS 1,34 DATO 11.07.08 4040D.WALL DKK RELATIVE PRICE STRENGTH 2 +60% +30% 0% -30% 2004 2005 2006 2007 2008 2006 2007 2008 GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER GRUPPENS RELATIVE STYRKE 13 AF GRUPPENS P/E 8,29 GRUPPENS K/I 22 1,06 AKTIENS AFKAST SENESTE I FORHOLD TIL GRUPPEN I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3 MDR 3 MDR -13,55 % -14,67 % -5,88 % 12 MDR 12 MDR 12 MDR -66,08 % -61,80 % -54,85 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e NETTOOMSÆTNING 2.455 - - 497.849 281.870 600.000 630.000 AFSKRIVNINGER 17 - - 222 914 1.000 1.000 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 1.508 -417 -280 78.208 24.520 59.000 64.000 FINANSIELLE POSTER 3.202 1.102 296 2.573 1.593 2.500 2.000 EKSTRAORDÆRE POSTER - - - - - - - SKAT 1.036 -14 -15 22.416 3.339 15.300 17.000 NETTO RESULTAT RESULTAT TIL ANALYSE 5.274 5.274 699 699 31 31 58.145 58.145 42.078 42.078 45.700 45.700 48.500 48.500 AKTIEKAPITAL 10.000 10.000 10.000 220.118 226.707 226.707 226.707 EGENKAPITAL 30.637 10.943 10.974 279.076 289.828 PASSIVER 55.118 13.487 11.085 824.130 565.088 DIVIDENDE % 160,00 0,00 8,00 9,00 0,00 EGENKAP. FORRENTNING % 14,44 3,36 0,28 40,09 14,79 SOLIDITETSGRAD 55,58 81,14 99,00 33,86 51,29 EPS 0,30 0,05 0,00 0,41 0,19 0,20 0,21 CEPS 0,21 0,08 0,03 0,59 0,13 0,21 0,22 AKTIEKAPITALENS SAMMENSÆTNING SENESTE EMISSION Årsafslutning: 31.12.07 226.706.610 DKK Aktier Maj 2006: Nom. 190.107.100 kr. aktier a 100 kr. tegnet til kurs Generalforsamling: 117 kr. pr. aktie ifm. fusion af 7 ejendomsudviklingsselskaber Regnskabsmeddelelse: 30.04.08 01.04.08 Halvårsmeddelelse: 29.08.07 DIREKTION Anders Moesgaard 5 4 3 5 4 3 2 7500 5000 UGE OMS. MARKETCAP (mio. DKK) 304 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J FORRETNINGSOMRÅDE Walls A/S (tidlgere Theodor Ejendomsinvest A/S) er et ejendomsudviklingsselskab, der udspringer af den tidligere VVSgrossistvirksomhed Theodor Petersens Eftf. Selskabet etableredes ved at fusionere 15 ejendomme og grunde fra AM Gruppen A/S og AANDAHL A/S med Theodor Ejendomsinvest A/S. Formålet med stiftelsen af Walls A/S var at skabe et ejendomsudviklingsselskab med fokus på at udvikle livsstilsboliger. Enkelte projekter ejes i fællesskab med eksterne partnere. Det geografiske omdrejningspunkt for Walls A/S er København, men det har siden selskabets etablering, været et langsigtet mål også at satse på udenlandske aktiviteter, hvorfor selskabet har udvidet aktiviteterne mod øst, og udvikler boliger i Polen, Montenegro og Rusland. Selskabets primære kompetence er at være bindeled mellem udbydere af byggegrunde og købere og lejere af de færdigudviklede boliger. Antal medarbejdere i 2007: 9 BESTYRELSE Jesper Lundgren, Peter Aandahl (næstformand), Anders Moesgaard HOVEDAKTIONÆRER AM Gruppen A/S 74,00%, Peter Aandahl 9,39% FONDSKODE 0060040673 RIC WALL.CO KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E 2007 7,0 2008e 6,6 2009e 6,3 P/CE 2007 9,9 2008e 8,7 2009e 6,1 PEG 2007 N/M 2008e 0,8 2009e 0,8 EV/EBITDA 2007 12,8 2008e 5,4 2009e 5,0 YIELD 0,00 ROE 15,8 K/I 1,05 BETA (3år) 0,01 Walls kunne efter 1. kvartal meddele at selskabets aktiviteter forløber planmæssigt, og stik imod traditionen fastholdes forventningerne til året til et resultat før skat til niveauet 35-40 mio. kr. Salget af datterselskabet Sky Tower Sp. z o.o. er i marts blevet godkendt, og har medført en regnskabsmæssig +60% +30% 0% -30% indtægt på 8 mio. kr. I denne forbindelse er datterselskabets udlån blevet indfriet, hvilket er gjort via betaling af Walls aktier. Beholdningen af egne ak- tier er i denne forbindelse faldet til 5,4%, hvorfor et aktietilbagekøbsprogram indtil 10% er iværksat indtil 2015. Opbremsningen på boligmarkedet og stilstanden i salget af projektlejligheder ses tydeligt på årsregnskabet for 2007, der over flere gange er blevet nedjusteret og endte på 45,4 mio. kr. før skat mod 54,7 mio. kr. i 2006. Som følge af det afdæmpede danske boligmarked, har selskabet valgt at fokusere på Østeuropa, hvor der er erhvervet betydeli- ge projekter inden for de sidste år. Selskabet har i regnskabsåret erhvervet en ejendom på Frederiksberg til 23,5 mio. kr., mens projektet på Islandsbrygge, A-huset, har opnået byggetilladelse og forventes færdig i løbet af 2009. Aktiviteterne i Montenegro består af en grund på 156.600 m2 og er klassificeret som en investeringsejendom, hvortil den fremtidige strategi endnu er ukendt. I Rusland forløber selskabets projekter planmæssigt, og ejendommen ejet sammen med Amerac Limited Cyprus Ltd. er indtil videre udlejet med et positivt cashflow. Der forventes et attraktivt salgspotentiale når projektet er færdigt. Selskabets balance udgjorde i slutningen af 2007 565 mio. kr., mod 767 mio. kr. i 2006.

More magazines by this user
Similar magazines