Årsrapport 2007.indd - Hedgeforeningen Mermaid Nordic

mermaidnordic.dk

Årsrapport 2007.indd - Hedgeforeningen Mermaid Nordic

ÅRSRAPPORT 2007

Hedgeforeningen Mermaid Nordic

CVR NR. 30 80 75 45


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Foreningsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Væsentlige aftaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Ledelsens beretning for 2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Hoved- og nøgletal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Ledelsespåtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Den uafhængige revisors påtegning. . . . . . . . . . . . . . . .7

Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Resultatopgørelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Bestyrelsens tillidshverv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Årsrapport 2007 - 2 -

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Foreningsoplysninger

FORENINGEN

Hedgeforeningen Mermaid Nordic

(herefter kaldet ’Foreningen’)

Landemærket 10

1119 København K

CVR nr. 30 80 75 45

Reg. nr. FT 19.006

Hjemstedskommune: København

BESTYRELSE

Karsten Kristoffersen (formand)

Søren Engel

Henning Skovlund

Jens Stephensen

FORVALTNINGSSELSKAB

Investeringsforvaltningsselskabet

SEBinvest A/S (herefter kaldet ’IFS’)

Landemærket 10

1119 København K

Telefon: 70 13 13 26

CVR nr. 20 86 22 38

Reg. nr. FT 17.107

Direktion: Niels Jørgen Larsen

REVISION

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Weidekampsgade 6

2300 København S

DEPOTSELSKAB

Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark

Filial af Skandinaviska Enskilde Banken AB (publ.)

(herefter forkortet SEB AB)

Landemærket 10

1119 København K

CVR nr. 19 95 60 75

Årsrapport 2007 - 3 -

Væsentlige aftaler

AFTALE OM DEPOTBANKFUNKTION

Foreningen har en depotaftale med SEB AB. Depotbanken

forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide

midler for hver af Foreningens afdelinger i henhold til

lov om fi nansiel virksomhed § 106 samt Finanstilsynets

bestemmelser.

INVESTERINGSRÅDGIVER

Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

(herefter forkortet Mermaid AM)

Havnegade 39

1058 København K

Telefon: 33 43 63 58

CVR nr. 30 80 75 45

AFTALE OM INVESTERINGSRÅDGIVNING

Foreningen har indgået aftale med Mermaid AM

om rådgivning i forbindelse med investeringer i

værdipapirer. Aftalerne indebærer, at IFS modtager

forslag til handler og andre transaktioner, som

Mermaid AM anser for fordelagtige. Rådgivningen

skal ske i overensstemmelse med de retningslinier, som

Foreningens bestyrelse har fastlagt.

AFTALE OM MARKEDSFØRING OG FORMIDLING

Foreningen har en samarbejdsaftale med Mermaid

AM om formidling og markedsføring af Foreningen.

Mermaid AM fastlægger selv sine markedsføringstiltag

med henblik på at fremme salget af Foreningens

investeringsbeviser med udgangspunkt i kundernes

behov. Markedsføringen inkluderer, at Mermaid AM

stiller en internetside på adressen www.mermaidnordic.

dk til rådighed for offentliggørelse af indre værdier og

andre informationer om Foreningen.

AFTALE OM FORVALTNING OG ADMINISTRATION

Foreningen har indgået aftale med IFS, som er et af

Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab,

om at udføre Foreningens administrative og investeringsmæssige

opgaver i overensstemmelse med lov om

investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

kollektive investeringsordninger m.v., Foreningens

vedtægter samt de fra Foreningens bestyrelse givne

anvisninger.

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Ledelsens beretning for 2007

FORENINGEN – KORT FORTALT

Hedgeforeningen Mermaid Nordic (herefter kaldet

”Foreningen”) er en dansk hedgeforening, jf. kapitel 16

A i lov om investeringsforeninger og specialforeninger

samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Foreningen blev stiftet 2. juli 2007 og henvender sig til

offentligheden. Foreningen blev lanceret med tegning

i perioden 10. september til 21. september 2007 og

påbegyndte investeringerne den 27. september 2007.

Foreningen ejes af medlemmerne. Foreningen forvaltes

og administreres af Investeringsforvaltningsselskabet

SEBinvest A/S. Foreningens investeringer foretages

efter anbefaling fra Foreningens rådgiver Mermaid

Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Foreningens fuldstændige prospekt og oplysninger om

indre værdi mm, fi ndes på www.mermaidnordic.dk.

MARKEDSFORHOLDENE 2007

De fi nansielle markeder, herunder aktiemarkederne, har

været særdeles turbulente i slutningen af 2007.

Forhistorien er, at den amerikanske centralbank (FED)

i løbet af 2006 hævede udlånsrenten til 5,25 pct., eller

noget over det europæiske niveau. Det høje renteniveau

begyndte hen over sommeren 2007 at få effekt i markedet.

I tredje kvartal 2007 kom det således frem, at

en række fi nansieringsselskaber, banker og fonde, der

havde ydet kredit til boligsektoren i USA, måtte konstatere

store tab på udlånene, da mange af låntagerne

havde vanskeligt ved at klare betalingerne. Det normalt

meget velfungerende marked for banklikviditet gik

herefter delvis i stå på grund af den store usikkerhed om

tabenes størrelse. I stedet måtte centralbankerne træde

til med likviditet.

Kreditkrisen forplantede sig til aktiemarkederne. Fra

midten af juli til midten af august 2007 faldt aktiekurserne

generelt med ca. 10 pct. Specielt bankaktier faldt

kraftigt, da markedet frygtede store tab i sektoren.

Stemningen lettede, da den amerikanske centralbank

sænkede diskontorenten den 17. august med 0,50 pct.

points. Den faldende tendens på aktiemarkederne blev

vendt, men kun kort, for problemerne i amerikansk

økonomi voksede.

På det tidspunkt foreningen påbegyndte investeringerne

var der således al mulig grund til at være meget

forsigtig. Den tiltagende afmatning i den amerikanske

økonomi smittede af i Europa. Reaktionen på aktiemarkerne

i de nordiske lande fulgte de internationale

mønstre. MSCI Nordic Indeks kunne derfor registrere

tre måneder i træk med fald i fjerde kvartal.

Årsrapport 2007 - 4 -

Med en forsigtig strategi lykkedes det foreningen at få et

positivt afkast i såvel oktober som december. Desværre

var tabet i november en smule større, så nettoresultatet

for foreningen blev et lille minus.

RESULTAT OG AFKAST FOR 2007

Det regnskabsmæssige resultat for 2007 er opgjort til et

samlet tab på 54 t. euro.

FORMUEUDVIKLINGEN

Foreningens samlede formue udgjorde 11.154 t. euro

ultimo 2007. Heri indgår årets resultat på minus 54 t.

euro.

OMKOSTNINGSUDVIKLINGEN

Foreningens samlede administrationsomkostninger

udgjorde 79 t. euro. i 2007.

Administrationsomkostninger i pct. af gennemsnitlig

formue i perioden 27. september til 31. dec. 2007

fremgår af tabellen med nøgletal på side 5.

Som følge af det negative resultat er der ikke udbetalt

performancefee til Mermaid AM.

Foreningens handelsomkostninger indgår ikke i administrationsomkostningerne,

men er medtaget under kursgevinster

og -tab i resultatopgørelsen.

ØVRIGE BEGIVENHEDER I 2007

Der har ikke været truffet andre beslutninger eller

indtrådt begivenheder, som væsentligt har påvirket

Foreningens aktiviteter i 2007.

UDBYTTER FOR 2007

Foreningen er akkumulerende og udbetaler derfor ikke

udbytte.

EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER

Der er ikke efter balancedagen indtruffet hændelser, som

vurderes at have væsentlig indfl ydelse på bedømmelsen

af årsrapporten.

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


MARKEDSFORVENTNINGER TIL 2008

Vi mener, at kreditkrisen, et svagt boligmarked og et

vigende arbejdsmarked i USA kan give en kortvarig

recession. Dette vil forplante sig til Europæisk økonomi,

som gradvis må formodes svækket hen over året. Høje

infl ationsrater har foreløbig sat en bremse for den

europæiske centralbanks muligheder for at nedsætte

renterne.

Europæisk økonomi vil formentlig kunne klare sig bedre

igennem afmatningen i kraft af en større markedsandel

i den strukturelt betingede vækst i Østeuropa og Asien.

Dette gælder også for de nordiske selskaber.

På baggrund af vores forventninger vil vi i første halvdel

af 2008 holde en meget forsigtig tilgang til markederne

med overvægt af ikke cykliske selskaber med et

godt cash fl ow og en sund balance.

Årsrapport 2007 - 5 -

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal 2007

Nettoresultat (t euro) -54

Medlemmernes formue (t. euro) 11.154

Cirkulerende andele (antal) 112.077

Indre værdi pr. nom. 100 EUR. 99,52

Årets afkast i procent -0,48

Administrationsomkostninger (pct.) 0,71

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og

godkendte årsrapporten for 2007 for Hedgeforeningen

Mermaid Nordic.

Årsrapporten er afl agt i overensstemmelse med lov

om investeringsforeninger og specialforeninger samt

andre kollektive investeringsordninger m.v. samt bekendtgørelse

om fi nansielle rapporter for investeringsforeninger

og specialforeninger m.v. Vi anser den

valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at

årsrapporten giver et retvisende billede af Foreningens

aktiver og passiver, fi nansielle stilling samt resultat.

Ledelsens beretning og efterfølgende regnskaber

indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. februar 2008

Bestyrelsen

Karsten Kristoffersen

Bestyrelsesformand

Henning Skovlund Jens Stephensen

Forvalteren

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S

Niels Jørgen Larsen

Direktør

Årsrapport 2007 - 6 -

Søren Engel

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Den uafhængige revisors påtegning

TIL MEDLEMMERNE I

HEDGEFORENINGEN MERMAID NORDIC

Vi har revideret årsrapporten for Hedgeforeningen

Mermaid Nordic for regnskabsåret 2. juli – 31. december

2007, der indeholder ledelsespåtegning, ledelsesberetning,

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelser,

balancer og noter. Årsrapporten afl ægges efter lov om

investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

kollektive investeringsordninger mv.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN

Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og

afl ægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med lov om investeringsforeninger

og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

samt yderligere danske oplysningskrav til

årsrapporter for investeringsforeninger med børsnoterede

afdelinger. Dette ansvar omfatter udformning,

implementering og opretholdelse af interne kontroller,

der er relevante for at udarbejde og afl ægge en årsrapport,

der giver et retvisende billede uden væsentlig

fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes

besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en

hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten

på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi lever op til

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at

årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

København, den 20. februar 2008

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Ladekarl

Statsautoriseret revisor

Årsrapport 2007 - 7 -

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten.

De valgte handlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller, der er

relevante for investerings-foreningers udarbejdelse

og afl æggelse af en årsrapport, der giver et retvisende

billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke med

det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten

af investeringsforeningernes interne kontrol. En revision

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen

anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt

en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

billede af foreningens aktiver, passiver og

fi nansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af

resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2.

juli – 31. december 2007 i overensstemmelse med lov

om investeringsforeninger og specialforeninger samt

andre kollektive investeringsordninger mv.

Jens Ringbæk

Statsautoriseret revisor

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder

ifølge lov om investeringsforeninger og specialforeninger

samt andre kollektive investeringsordninger

m.v., reglerne for børsnoterede investeringsforeninger

samt Finanstilsynets bekendtgørelse om fi nansielle rapporter

for investeringsforeninger og specialforeninger

m.v. (regnskabsbekendtgørelsen).

RENTER OG UDBYTTER

Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer,

indestående i depotbank m.v.

Renteudgifter består af påløbne renter på fremmedfi

nansiering.

Renter og udbytter af værdipapirer i fremmed valuta

omregnes til transaktionsdagens valutakurs.

Periodiserede renter i fremmed valuta omregnes til den

offi cielt noterede valutakurs pr. balancedagen.

Aktieudbytter (brutto) indtægtsføres på tidspunktet for

udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs

generalforsamling

KURSGEVINSTER OG -TAB

I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som

urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti,

obligationer, kapitalandele og afl edte fi nansielle

instrumenter m.v.

De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen

mellem salgsværdien og kursværdien primo eller

anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret.

De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen

mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo

eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i

regnskabsåret.

HANDELSOMKOSTNINGER

Handelsomkostninger opgøres som de samlede omkostninger

til kurtage, afviklingsomkostninger m.v., ved

handel med værdipapirer i forbindelse med porteføljeplejen.

Handelsomkostninger afl edt af køb eller salg af værdipapirer

i forbindelse med emission og indløsning af

beviser afholdes særskilt af de ind- eller udtrædende

medlemmer, som tillæg eller fradrag til bevisernes indre

værdi, hvorfor disse indregnes som emissionstillæg eller

indløsningsfradrag under formuen.

Årsrapport 2007 - 8 -

SKAT

I regnskabsposten ”Skat” indgår betalt netto rente- og

udbytteskat hos udenlandske skattemyndigheder.

LIKVIDE MIDLER

Indestående i fremmed valuta optages til offi cielle

valutakurser pr. balancedagen.

VÆRDIPAPIRER OG AFLEDTE FINANSIELLE

INSTRUMENTER

Værdipapirer og afl edte fi nansielle instrumenter, der

er genstand for offentlig kursnotering, værdiansættes

til offi cielt noterede børs- og valutakurser pr. balancedagen.

Udtrukne obligationer optages til udtrækningsværdien.

Unoterede værdipapirer værdiansættes til skønnet dagsværdi.

Afl edte fi nansielle instrumenter, der ikke er genstand

for offentlig kursnotering, ansættes til en beregnet

handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters

offi cielt noterede kurser/handelsværdier.

Afl edte fi nansielle instrumenter opgøres som

bruttopositioner. Det betyder, at afl edte fi nansielle

instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden.

ANDRE AKTIVER

Ved køb eller salg af værdipapirer indgår henholdsvis

udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet.

Mellemværende vedrørende handelsafvikling består

af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner,

som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning

foretages efter balancedagen.

ANDEN GÆLD

Mellemværende vedrørende handelsafvikling består

af værdien ved salg af værdipapirer samt indløsninger,

som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning

foretages efter balancedagen.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til euro

(opgørelsesvalutaen) efter transaktionsdagens offi cielt

noterede valutakurser. Balancen omregnes til slutdagens

valutakurs.

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


FEM ÅRS NØGLETAL

I rapporten indgår følgende nøgletal for de seneste fem

år:

• Årets nettoresultat

• Medlemmernes formue

• Indre værdi pr. andel

• Årets afkast i procent

• Administrationsomkostninger

Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets

bekendtgørelse om fi nansielle rapporter for

investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er

beregnet således:

Årsrapport 2007 - 9 -

Indre værdi pr. andel

Medlemmernes formue

Cirkulerende andele ultimo året.

Afkast i procent

( )

Indre værdi ultimo året

Indre værdi primo året

Omkostningsprocent

-1 x 100

Administrationsomkostninger

Medlemmernes gennemsnitlige formue

x 100

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Regnskab

RESULTATOPGØRELSE FOR 2007

(€1.000) 2007

Renter og udbytter

Renteindtægter 1 101

Renteudgifter 2 -37

I alt, renter og udbytter 64

Kursgevinster og -tab

Kapitalandele -184

Afledte finansielle

instrumenter

91

Valutakonti 80

Handelsomkostninger -26

I alt, kursgevinster og -tab -39

I alt, indtægter 25

Administrationsomkostninger 3 -79

Resultat før skat -54

Skat 0

Årets nettoresultat -54

Foreningen er akkumulerende. Årets nettoresultat

henlægges til Foreningens formue.

1

Notehenvisning

Årsrapport 2007 - 10 -

BALANCE PR. 31.12.2007

Aktiver (€1.000) 2007

Likvide midler

Indestående i depotbank 11.067

I alt, likvide midler 11.067

Kapitalandele

Noterede aktier fra

danske selskaber

414

Noterede aktier fra

udenlandske selskaber

4.887

I alt, kapitalandele 4 5 5.301

Afledte finans. instrumenter

Unoterede afledte

finansielle instrumenter

I alt, afledte finansielle

4

instrumenter

Andre aktiver

537

537

Mellemværende vedr.

handelsafvikling

76

Øvrige aktiver 51

I alt, andre aktiver 127

Aktiver i alt 17.032

Passiver (€1.000) 2007

Medlemmernes formue 6

11.154

Afledte finans. instrumenter

Noterede afledte

finansielle instrumenter

I alt, afledte finansielle 4

instrumenter

Anden gæld

2.040

2.040

Skyldige omkostninger 16

Lån 3.260

Mellemværende vedr.

handelsafvikling

562

I alt, anden gæld 3.838

Passiver i alt 17.032

5

5

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Noter

Note 1: Renteindtægter

(€1.000) 2007

Likvide midler

Indestående i depotbank 101

I alt, likvide midler 101

Note 2: Renteudgifter

(€1.000) 2007

Renteudgifter, optagne lån -36

Andre renteudgifter -1

I alt, renteudgifter -37

Note 3: Administrationsomkostninger

(€1.000) 2007

Honorar til bestyrelse -10

Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgte revisorer -5

Markedsføringsomkostninger 0

Gebyrer til Foreningens depotselskab -1

Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen -45

Øvrige omkostninger -18

I alt, administrationsomkostninger -79

Note 4: Finansielle instrumenter

(pct.) 2007

Børsnoterede 93,2

Noteret på et andet reguleret marked 6,8

Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges

noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked

0,0

Øvrige 0,0

I alt 100,0

Note 5: Finansielle instrumenters fordeling på lande 31.12.2007

(pct.)

Børsnoterede

Andet

reguleret

marked I alt

Danske aktier 9,0 0,0 9,0

Finske aktier 14,6 0,0 14,6

Norske aktier 18,3 6,5 24,8

Svenske aktier 51,3 0,3 51,6

I alt, alle lande 93,2 6,8 100,0

Årsrapport 2007 - 11 -

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Note 6: Medlemmernes formue

(€1.000)

Årsrapport 2007 - 12 -

2007

Nominelt Værdi

Medlemmernes formue primo 0 0

Emissioner i året 11.208 11.208

Indløsninger i året 0 0

Emissionstillæg 0

Overført fra resultatopgørelsen -54

I alt, medlemmernes formue 11.208 11.154

NOTER UDEN HENVISNING

(antal gange pr. år) 2007

Værdipapiromsætningens hastighed ved handel i

forbindelse med løbende porteføljepleje

1,15

Hedgeforeningen Mermaid Nordic


Bestyrelsens tillidshverv

KARSTEN KRISTOFFERSEN (FORMAND)

Advokat

Adresse:

c/o Hjejle Gersted Mogensen Advokatfi rma

Amagertorv 25

1160 København K

Bestyrelsesformand i:

Hedgeforeningen Mermaid Nordic

SØREN ENGEL

Direktør i VTM (DK) A/S

Adresse:

c/o VTM (DK) A/S

Dragerupvej 34

4300 Holbæk

Bestyrelsesmedlem i:

Hedgeforeningen Mermaid Nordic

HENNING SKOVLUND

Finansdirektør i Bikubenfonden

Adresse:

c/o Bikubenfonden

Fiolstræde 44

1171 København K

Bestyrelsesmedlem i:

Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Skælskør Bank A/S

Enkotec A/S

Glunz & Jensen A/S

Bikubenfoundation New York, Inc.

Årsrapport 2007 - 13 -

JENS STEPHENSEN

Civilingeniør

Adresse:

Taarbæk Strandvej 45, st.

2930 Klampenborg

Bestyrelsesformand i:

BornholmsTrafi kken A/S

Algoma Tankers (Denmark) A/S

Holm & Grut A/S

Danish Airlease ApS

Dansk Vejrhane og Mejsekassefabrik A/S

Bestyrelsesmedlem i:

F L Smidth & Co. A/S

Nordic Ferry Service A/S

Tranes Fond

Hedgeforeningen Mermaid Nordic

More magazines by this user
Similar magazines