Trafik og bil - Business Danmark

businessdanmark.dk

Trafik og bil - Business Danmark

BD272

Trafik og bil

Business Danmark – juli 2011


Indholdsfortegnelse

Baggrund og analyseproblem................................................................................... 2

Metode og validitet ................................................................................................ 2

Medlemmernes kørselsmønstre og biler ..................................................................... 3

Årets temaer ......................................................................................................... 5

Afstand til forankørende ....................................................................................... 5

Motorvejskørsel .................................................................................................. 7

Vejvrede .......................................................................................................... 11

Distraktioner i trafikken ..................................................................................... 13

Afsluttende bemærkninger .................................................................................... 18

Side 1 af 18


Trafik og bil 2011

Baggrund og analyseproblem

Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes

kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i

deres biler. Derfor er det interessant at se, om der sker ændringer i medlemmernes

kørselsmønstre. En stigning i antallet af kørte erhvervskilometer kan indikere vækst i

virksomhederne, eller at sælgerne får større distrikter m.m.

Ud over en generel måling af medlemmernes kørselsmønster, dækker undersøgelsen og

medlemmernes holdninger til trafikadfærd. I år har vi belyst følgende områder:

Afstand til forankørende

Bilisters hensyn til hinanden i forbindelse med fletteregel

Højrekørsel på motorvej

Overhaling indenom på motorvej

Vejvrede

Betjening af mobiltelefon og GPS under kørslen

Metode og validitet

Undersøgelsen er gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaet er sendt til 2.478 personer i Business Danmarks medlemspanel.

Invitationer blev sendt ud den 24. juni 2011, og der blev sendt en påmindelsesmail den

30. juni til panelister, der ikke havde reageret på invitationsmailen. Undersøgelsens

svarprocent fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Svarprocent

Antal Procent

Bruttoliste 2.478 100,0

Kan ikke leveres/fejl 27 1,1

Nettoliste 2.451 98,9

Intet svar 1.265 51,6

Ønsker ikke at deltage 117 4,8

Ufuldstændige besvarelser 27 1,1

Gennemførte interviews 1.042 42,5

Dækningsgraden i forhold til hele foreningen er på 4,2 %.

Datamaterialet er repræsentativt i forhold til foreningssammensætningen, når vi ser på

objektive karakteristika som alder, køn og geografi.

Da undersøgelsen er målrettet erhvervsbilister, skal man minimum køre 1.000

erhvervskilometer pr. år for at deltage i undersøgelsen. Endvidere har vi frasorteret

respondenter på 65 år og derover.

Efter validering og rensning af datasættet har vi 934 brugbare besvarelser.

Side 2 af 18


Medlemmernes kørselsmønstre og biler

I nedenstående tabel fremgår medlemmernes årlige erhvervs- og privatkilometer i de

seneste tre år.

Tabel 2. Antal årlige kørte kilometer (gennemsnit)

2011 2010 2009

Antal kørte erhvervskilometer 32.900 31.800 31.700

Antal kørte privatkilometer 14.400 14.400 14.000

Antal kørte kilometer i alt 47.300 46.200 45.700

Forskellen i antallet af kørte kilometer ligger indenfor den statistiske usikkerhed, og vi kan

derfor ikke umiddelbart konkludere, at der er sket en stigning. Når vi sammenligner

resultaterne med vores konjunkturundersøgelse, som de seneste år har indikeret en

stigende vækst, giver det god mening, at vi ser en stigning i kørte erhvervskilometer.

Væksten i antal kørte erhvervskilometer kan dog også skyldes, at nogle sælgere har fået

større distrikter, fx ved at salgskolleger er blevet afskediget, men det behøver

nødvendigvis ikke at indikere øget efterspørgsel og dermed vækst i virksomhederne.

Der bliver kørt færrest erhvervskilometer i København (24.800 km.) og flest i

Sydøstjylland (37.300 km.)

Vi har også belyst, hvilken bil man bruger til erhvervskørslen.

Tabel 3. Egen bil eller firmabil

2011 2010 2009

Egen bil, som jeg stiller til rådighed 42,6 % 44,2 % 43,5 %

Firmabil med privat råderet 42,0 % 39,1 % 40,5 %

Firmabil uden privat råderet 15,4 % 16,7 % 16,0 %

Sælgere med firmabil kører markant flere erhvervskilometer end sælgere der stiller egen

bil til rådighed for erhvervskørsel. Sælgere i egen bil kører i gennemsnit 26.500 årlige

erhvervskilometer, mens sælgere i firmabil i snit kører over 37.000 erhvervskilometer.

Der kan ikke observeres nogen signifikant forskel på antallet af kørte private kilometer i

forhold til, om man har firmabil eller egen bil.

Vi har endvidere spurgt medlemmerne, om hvilken størrelse bil de kører i. Resultatet

fremgår nedenfor:

Tabel 4. Bilmodel

Privatbil Firmabil

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Lille model 7,5 % 7,6 % 9,0 % 2,4 % 1,9 % 1,7 %

Lille mellemklasse model 24,6 % 26,2 % 27,9 % 17,0 % 24,7 % 26,1 %

Større mellemklasse model 52,8 % 52,4 % 53,5 % 67,4 % 60,4 % 67,3 %

Stor model 15,1 % 13,9 % 9,6 % 13,2 % 13,1 % 4,9 %

Langt de fleste sælgere foretrækker at køre i diesel biler som nedenstående diagram viser.

Side 3 af 18


Figur 1. Brændstof

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%

14,0%

24,1%

Brændstof

86,0%

75,4%

Sælgere i dieselbiler kører markant flere erhvervskilometer end sælgere i benzinbiler.

Sælgere, der stiller egen dieselbil til rådighed for erhvervskørsel, kører også markant flere

privatkilometer end sælgere, der stiller benzindrevet bil til rådighed for erhvervskørsel.

Vi kan over tid observere en svag stigning i bilernes brændstoføkonomi (km/l), som det

fremgår af nedenstående tabel. Stigningen ligger indenfor den statistiske usikkerhed, men

omvendt giver det god mening, at vi kan observere en stigning i km/l, da nye biler kører

længere på literen.

Tabel 5. Brændstoføkonomi

2011 2010 2009

Egen bil 16,1 km/l 16,0 km/l 15,8 km/l

Firmabil 15,5 km/l 15,0 km/l 14,6 km/l

Respondenter i firmabiler har oplevet en større stigning i antal km/l. Det formoder vi

hænger sammen med, at flere firmabiler går fra benzin til diesel.

Undersøgelsen har også belyst, om erhvervsbilerne bliver købt som nye, eller brugte eller

bliver leaset.

Tabel 6. Anskaffelse af erhvervsbil

Privatbil Firmabil

2011 2010 2009 2011 2010 2009

Købt som ny 52,5 % 53,7 % 57,6 % 29,2 % 33,8 % 31,0 %

Købt som brugt 43,0 % 43,2 % 39,8 % 9,6 % 9,2 % 8,7 %

Leaset 4,5 % 3,1 % 2,7 % 61,2 % 56,9 % 60,3 %

0,0%

0,5%

Benzin Diesel Hybridbil/elbil

Firmabil Privatbil

Side 4 af 18


Årets temaer

Udover at belyse medlemmernes kørselsmønstre har vi også spurgt ind til medlemmernes

holdning til adfærd i trafikken. Emnerne er afstand til forankørende, motorvejskørsel,

vejvrede og betjening af mobil og GPS under kørslen.

De fleste af spørgsmålene i temablokkene, har respondenterne skullet besvare på en 5punkt

skala, gående fra meget ofte til aldrig. For at respondenterne har samme opfattelse

af tidsaspektet, er der også medtaget en periode på denne 5-punkt skala.

Svarkategorierne ser dermed således ud: Meget ofte (flere gange dagligt), ofte (dagligt),

en gang imellem (ugentligt), sjældent (månedligt) og aldrig.

Afstand til forankørende

Nedenstående diagram viser, om respondenterne føler at bagvedkørende holder

tilstrækkelig afstand.

Figur 2. Oplever du, at bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand?

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Oplever du, at bagvedkørende ikke holder

tilstrækkelig afstand?

29,5%

39,4%

25,3%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

Godt og vel en tredjedel oplever flere gange dagligt, at bagvedkørende ikke holder

tilstrækkelig afstand. Kigger vi på de medlemmer, der svarer ofte (dagligt), er det syv ud

af ti respondenter, der svarer at de flere gange dagligt eller dagligt oplever, at

bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand.

Vi har også spurgt respondenterne, om hvordan de vurderer situationen med at

bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand. Respondenterne har besvaret

spørgsmålet på en 5-punkts skala gående fra 1 = meget irriterende til 5 = slet ikke

irriterende.

5,8%

0,1%

Sjældent Aldrig

Side 5 af 18


Tabel 7. Hvordan vurderer du situationen med bilister der ikke holder tilstrækkelig afstand?

Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke

Procent

holder tilstrækkelig afstand?

1: Meget irriterende 40,3 %

2 32,7 %

3 18,9 %

4 7,0 %

5: Slet ikke irriterende 1,1 %

Der er en klar sammenhæng mellem de to spørgsmål. Jo oftere man oplever, at

bagvedkørende ikke holder tilstrækkelig afstand, jo mere irriterende synes man

situationen er. Således har respondenter, der flere gange dagligt oplever bagvedkørende,

der kører for tæt, et gennemsnit på 1,64, mens respondenter, der aldrig oplever at

bagvedkørende kører for tæt, har et gennemsnit på 2,33.

Der kan ligeledes observeres en svag signifikant forskel mellem kvinder og mænd. Kvinder

finder det i højere grad irriterende, at bagvedkørende bilister ikke holder tilstrækkelig

afstand.

Sælgerne mener dog selv, at de er bedre til at holde afstand i trafikken, som

nedenstående diagram viser.

Figur 3. Kører du selv med for kort afstand til forankørende bilist?

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Kører du selv med for kort afstand til

forankørende bilist?

1,0%

6,8%

39,7%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

42,2%

10,4%

Sjældent Aldrig

Kun 1 % erkender, at de holder for kort afstand til forankørende meget ofte (flere gange

dagligt). Omvendt siger over halvdelen, at de sjældent (månedligt) eller aldrig holder for

kort afstand til den forankørende.

De yngre sælgere erkender i højere grad end ældre sælgere, at de kører med for kort

afstand til forankørende. Der er ligeledes en signifikant forskel mellem kvinder og mænd.

De mandlige sælgere tilkendegiver, at de oftere kører med for kort afstand til

forankørende.

Der er også en sammenhæng mellem spørgsmålene ”Kører du selv med for kort afstand til

forankørende bilist?” og ”Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke holder

Side 6 af 18


tilstrækkelig afstand?”. Respondenter der tilkendegiver, at de sjældent/aldrig kører med

for kort afstand til forankørende, er ligeledes mere irriteret over andre bilister, der ikke

holder tilstrækkelig afstand.

Motorvejskørsel

Dette afsnit dækker overholdelse af flettereglen ved motorvejskørsel, og pligt til at holde

til højre ved motorvejskørsel. Nedenstående diagram viser, om sælgerne mener, at andre

bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder (fx sammenfletning ved

motorvejstilkørsler).

Figur 4. Oplever du, at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder?

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Oplever du, at andre bilister ikke viser

tilstrækkelig hensyn når flettereglen gælder?

14,9%

33,2%

35,0%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

15,9%

Omkring halvdelen af respondenterne oplever meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte

(dagligt), at andre bilister ikke viser tilstrækkelig hensyn ved sammenfletninger.

Der er markant flere øst for Storebælt der oplever problemer med bilister, der ikke viser

tilstrækkelig hensyn ved sammenfletning. Det skyldes sandsynligvis, at trafikken er

tættere her, især omkring hovedstadsområdet.

Vi har spurgt respondenterne, hvordan de vurderer situationen omkring medtrafikanter,

der ikke viser tilstrækkelig hensyn i forbindelse med sammenfletning.

Tabel 8. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke viser tilstrækkelig hensyn, når

flettereglen gælder?

Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke viser Procent

tilstrækkelig hensyn, når flettereglen gælder?

1: Meget irriterende 30,8 %

2 35,8 %

3 24,2 %

4 7,9 %

5: Slet ikke irriterende 1,3 %

1,0%

Sjældent Aldrig

Side 7 af 18


Ikke overraskende kan der observeres en sammenhæng mellem de to førnævnte

spørgsmål. Jo oftere man oplever, at medtrafikanter ikke viser hensyn under

sammenfletning, jo mere irriterende finder man det.

Kvinder finder endvidere problemet mere irriterende end de mandlige respondenter.

Vi har spurgt sælgerne, om de selv mener, at de viser tilstrækkelig hensyn ved

sammenfletninger.

Figur 5. Har du selv ikke vist tilstrækkelig hensyn for andre bilister når flettereglen gælder?

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Har du selv ikke vist tilstrækkelig hensyn for

andre bilister når flettereglen gælder?

1,5%

4,8%

Næsten 9 af 10 respondenter svarer ”sjældent” eller ”aldrig” og mener således, at de selv

viser hensyn for andre bilister i forbindelse med sammenfletning. Kigger vi på

aldersgrupper, så adskiller de unge (under 30 år) og de ældre (over 60 år) sig fra de

øvrige respondenter ved at tilkendegive, at de i højere grad ikke har vist tilstrækkelig

hensyn i forbindelse med sammenfletning. Også geografisk er der en forskel.

Københavnerne er blandt de respondenter, der selv i lavere grad viser hensyn ved

sammenfletning, hvorimod vestjyderne i højest grad vurderer sig som hensynstagende

bilister ved sammenfletning.

Vi har spurgt sælgerne om, hvor tit de oplever medtrafikanter, der kører i

midterbanen/overhalingsbanen på motorvejen, selvom de ikke er i færd med at foretage

en overhaling. Resultatet kan ses af diagrammet på næste side.

8 af 10 svarer, at de meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte (dagligt) oplever bilister,

der benytter midterspor eller yderspor, selvom de ikke er ved at foretage en overhaling.

Der ses en tendens til, at respondenter øst for Storebælt i højere grad oplever, at

medtrafikanter ikke holder til højre på motorvej. Det kan igen skyldes, at trafikken er

tættere på Sjælland end i Jylland, hvormed problemet bliver mere udtalt.

7,5%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

55,7%

30,5%

Sjældent Aldrig

Side 8 af 18


Figur 6. Oplever du, at andre bilister ikke holder til højre på motorvejen?

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Oplever du, at andre bilister ikke holder til

højre på motorvejen?

48,8%

33,3%

14,7%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

Respondenterne er blevet bedt om at vurdere situationen med bilister, der ikke holder til

højre på motorvejen.

Tabel 9. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke holder til højre på motorvejen?

Hvordan vurderer du situationen med bilister, der ikke

Procent

holder til højre på motorvejen?

1: Meget irriterende 57,4 %

2 25,2 %

3 13,4 %

4 3,7 %

5: Slet ikke irriterende 0,3 %

Der er en klar sammenhæng mellem spørgsmålene om, hvor ofte man oplever

medtrafikanter, der ikke holder til højre på motorvejen, og hvor irriterende man finder

det. Jo oftere man oplever problemet, jo mere irriterende vurderer man problemet til at

være.

Sælgerne vurderer selv, at de er gode til at holde til højre på motorvejen som diagrammet

på næste side viser.

Næsten 9 af 10 respondenter oplyser, at de kun sjældent (månedligt) eller aldrig undlader

at holde til højre ved motorvejskørsel.

3,2%

0,0%

Sjældent Aldrig

Side 9 af 18


Figur 7. Undlader du selv at holde til højre på motorvejen, selvom du ikke er ved at foretage en

overhaling.

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Vi har spurgt respondenterne, om de oplever at medtrafikanter overhaler indenom på

motorvejen.

Figur 8. Oplever du, at andre bilister overhaler indenom på motorvejen?

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Undlader du selv at holde til højre på

motorvejen, selvom du ikke er ved at foretage

en overhaling?

1,5%

3,3%

En fjerdedel oplever meget ofte (flere gange dagligt) eller ofte (dagligt), at andre bilister

foretager overhalinger indenom på motorvejen.

Igen er der forskel blandt landsdelene. Respondenter øst for Storebælt tilkendegiver, at de

i højere grad oplever medtrafikanter der overhaler indenom i forhold til respondenter vest

for Storebælt.

7,8%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

4,9%

19,1%

41,7%

36,1% 35,8%

45,6%

Sjældent Aldrig

Oplever du, at andre bilister overhaler indenom

på motorvejen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

4,2%

Sjældent Aldrig

Side 10 af 18


Tabel 10. Hvordan vurderer du situationen med bilister, der overhaler indenom på motorvejen?

Hvordan vurderer du situationen med bilister, der overhaler Procent

indenom på motorvejen?

1: Meget irriterende 44,3 %

2 23,0 %

3 18,6 %

4 10,4 %

5: Slet ikke irriterende 3,7 %

Et flertal af respondenterne finder det irriterende, at andre bilister foretager overhalinger

indenom.

Efter sælgernes eget udsagn, er de dog bedre til at undgå de ulovlige overhalinger

indenom på motorvejen, som nedenstående diagram viser.

Figur 9. Foretager du selv overhalinger indenom på motorvejen?

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Foretager du selv overhalinger indenom på

motorvejen?

0,0%

0,9%

Tre fjerdedele af sælgerne siger, at de aldrig foretager ulovlige overhalinger indenom på

motorvejen.

Sælgere øst for Storebælt foretager i højere grad overhalinger indenom på motorvejen

end sælgere vest for Storebælt. Det skal dog understreges, at det stadig er en lille andel

af sælgerne øst for Storebælt, der tilkendegiver at de ofte (dagligt) eller en gang imellem

(ugentligt) foretager overhalinger indenom.

Vejvrede

Man hører ofte i medierne, at den såkaldte vejvrede er et stigende problem.

Undersøgelsen har forsøgt at belyse, om sælgere, der ofte befinder sig på vejene, og

ser vejvrede som et stigende problem.

4,8%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

18,1%

76,2%

Sjældent Aldrig

Side 11 af 18


Figur 10. Har du overværet vejvrede mellem to parter?

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

0,2%

2,7%

14,9%

Otte ud af ti siger, at de sjældent eller aldrig overværer vejvrede mellem to parter.

Omvendt er der dog 18 % der tilkendegiver, at de oplever vejvrede en gang imellem

(ugentligt) eller oftere.

Der er en tendens til, at sælgere øst for Storebælt har oplevet vejvrede oftere end

sælgere vest for Storebælt.

Vi har også spurgt respondenterne, om de selv har været udsat for vejvrede fra

medtrafikanter.

Figur 11. Har du selv været udsat for vejvrede fra andre trafikanter?

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Har du overværet vejvrede mellem to parter?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

0,0%

0,8%

54,9%

27,2%

Sjældent Aldrig

Har du selv været udsat for vejvrede fra andre

trafikanter?

En tredjedel siger, at de aldrig har været udsat for vejvrede. 60 % siger, at det er sket

sjældent, og de resterende 7 % siger, at det er sket en gang imellem. Selvom der er en

tendens til at sælgere øst for Storebælt i højere grad oplever vejvrede mellem to partere,

så kan den tendens ikke observeres i spørgsmålet, om man selv har været udsat for

vejvrede.

7,1%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

59,2%

32,9%

Sjældent Aldrig

Side 12 af 18


Sælgerne tilkendegiver selv, at de aldrig eller kun sjældent udsætter andre trafikanter for

deres egen vejvrede. Kun 3 % siger, at de en gang imellem lader temperamentet løbe af

med sig som nedenstående diagram viser.

Figur 12. Har du selv udsat andre trafikanter for din egen vejvrede?

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Har du selv udsat andre trafikanter for din

egen vejvrede?

0,0% 0,2%

Endelig har vi spurgt, om respondenterne vurdere, at vejvrede forekommer oftere i dag

end det gjorde for 4-5 år siden.

Tabel 11. Vurderer du selv, at vejvrede forekommer oftere i dag, end det gjorde for 4-5 år siden?

Vurderer du selv, at vejvrede forekommer oftere i dag, end

det gjorde for 4-5 år siden?

Procent

Ja, meget oftere 14,3 %

Ja, oftere 45,7 %

Samme niveau som for 4-5 år siden 35,0 %

Nej, sjældnere 2,3 %

Nej, meget sjældnere 2,8 %

60 % mener, at vejvrede forekommer oftere i dag end det gjorde for 4-5 år siden.

Omvendt er det kun 5 % der mener, at vejvrede forekommer sjældnere i dag, end det

gjorde for 4-5 år siden.

Distraktioner i trafikken

Undersøgelsen belyser også distraktioner i trafikken. Vi kigger på betjening af GPS og SMS

under kørslen og distraherende samtaler under kørslen.

Diagrammet på næste side viser, om sælgerne oplever at andre bilister betjener deres

GPS navigation under kørslen.

2,8%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

35,2%

61,7%

Sjældent Aldrig

Side 13 af 18


Figur 13. Oplever du andre bilister, der betjener deres GPS navigation under kørslen?

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

8,0%

25,6%

34,0%

25,9%

En tredjedel af de kørende sælgere, oplever dagligt (meget ofte eller ofte) at

medtrafikanter betjener deres GPS navigation under kørslen. Der er dog ligeledes en

tredjedel der tilkendegiver, at de sjældent (på månedsbasis) eller aldrig observerer

medtrafikanter betjene GPS navigation under kørslen.

Figur 14. Oplever du farlige situationer ved, at andre bilister betjener deres GPS under kørslen?

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Oplever du andre bilister, der betjener deres

GPS navigation under kørslen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

1,0%

6,1%

20,7%

7 % siger, at de meget ofte eller ofte (flere gange dagligt eller dagligt), oplever farlige

situationer ved, at medtrafikanter betjener navigationsanlæg under kørslen. Der er en

sammenhæng mellem, om man observerer andre bilister betjene navigationsanlæg og om

man oplever farlige situationer ved at andre betjener navigationsanlæg. De respondenter

som observerer medtrafikanter betjene en GPS, har i højere grad også oplevet farlige

situationer.

Vi har også spurgt respondenterne, om de selv betjener deres GPS under kørslen.

6,4%

Sjældent Aldrig

Oplever du farlige situationer ved, at andre

bilister betjener deres GPS under kørslen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

45,3%

26,9%

Sjældent Aldrig

Side 14 af 18


Figur 15. Betjener du din egen GPS, mens du fører bilen?

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

3,3%

12,7%

Omkring 15 % tilkendegiver, at de på daglig basis betjener GPS anlæg, mens kører bil.

Der er markant flere mandlige respondenter, der tilkendegiver at de betjener deres GPS

navigation under kørslen, end der er kvinder. Der er ligeledes forskelle, når vi kigger på

alderen. Respondenter under 50 år betjener i højere grad deres GPS, mens de fører bilen,

end respondenter over 50 år. En forklaring kan være, at ældre bilister måske i højere grad

slet ikke har en GPS, hvorfor de har svaret ”Aldrig” på spørgsmålet. En anden forklaring

kan være, at ældre bilister i højere grad føler sig usikre i trafikken og derfor vælger at

holde 100 % fokus på trafikken.

Et af de emner, der også tit er oppe at vende i medierne, er distraktion ved at SMS’e i

trafikken. Vi har spurgt respondenterne, om de oplever bilister der SMS’er, mens de kører.

Figur 16. Oplever du bilister, der SMS’er under kørslen?

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Betjener du din egen GPS, mens du fører bilen?

24,9%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

20,5%

39,7%

26,7%

38,4%

20,6%

Sjældent Aldrig

Oplever du bilister, der SMS'er under kørslen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

11,1%

60 % tilkendegiver, at det sker ”meget ofte” eller ”ofte” (flere gange dagligt eller dagligt).

Kun 2 % siger, at de aldrig har oplevet medtrafikanter, der SMS’er under kørslen.

2,0%

Sjældent Aldrig

Side 15 af 18


Vi har også spurgt, om respondenterne oplever farlige situationer ved, at medbilister

SMS’er under kørslen.

Figur 17. Oplever du farlige situationer ved, at andre bilister SMS’er under kørslen?

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

7,5%

20,5%

Næsten 30 % siger, at de ”meget ofte” eller ”ofte” (flere gange dagligt eller dagligt)

oplever farlige situationer i trafikken, fordi andre bilister SMS’er, mens de kører.

Vi har også belyst, om sælgerne selv SMS’er under kørslen.

Figur 18. Skriver du SMS beskeder, mens du fører bilen?

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Oplever du farlige situationer ved, at andre

bilister SMS'er under kørslen?

31,2%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

1,6%

4,5%

14,1%

32,5%

Lidt over 5 % siger, at de dagligt SMS’er mens de kører bil. Godt og vel halvdelen siger, at

de aldrig SMS’er, mens de fører bilen.

Aldersmæssigt kan vi observere en forskel mellem respondenterne. Jo yngre

respondenterne er, jo højere grad tilkendegiver de, at de SMS’er under kørslen.

Endelig har vi belyst, om bilister bliver distraheret i trafikken, fordi de fører samtaler med

passagerer i bilen.

8,3%

Sjældent Aldrig

Skriver du SMS beskeder, mens du fører bilen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

31,4%

48,4%

Sjældent Aldrig

Side 16 af 18


Figur 19. Oplever du, at bilister har været distraheret i trafikken, fordi de har ført samtale med passager i

bilen?

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Små 15 % siger, at de ”meget ofte” eller ”ofte” oplever medtrafikanter, der er distraheret,

fprdi de fører samtaler med passagerer. Lidt under 60 % siger modsat, at de kun

”sjældent” eller ”aldrig” oplever bilister, der er distraheret grundet samtale med andre

personer i bilen.

Vi har spurgt, om der opleves farlige situationer, fordi bilister bliver distraheret af samtale

med andre personer.

Figur 20. Oplever du farlige situationer ved, at bilister har ført samtaler med passager i bilen?

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Oplever du, at bilister har værer distraheret i

trafikken, fordi de har ført samtale med

passager i bilen?

2,8%

11,0%

28,9%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

1,1%

6,2%

16,6%

43,3%

13,9%

Sjældent Aldrig

Oplever du farlige situationer ved, at bilister

har ført samtaler med passagere i bilen?

Meget ofte Ofte En gang

imellem

52,1%

24,0%

Sjældent Aldrig

7 % siger at det sker ”meget ofte” eller ”ofte”, mens 76 % siger at det sker ”sjældent”

eller ”aldrig”.

Kvinderne tilkendegiver i højere grad end mænd, at de oftere oplever farlige situationer i

trafikken, fordi medbilister er distraheret af samtaler med anden person.

Side 17 af 18


Til sidst har vi spurgt, om respondenterne selv bliver distraheret under kørslen, fordi de

fører samtale med passagerer i bilen.

Figur 21. Distraheres du under kørslen, fordi du fører samtale med passagerer i bilen?

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Distraheres du under kørslen, fordi du fører

samtale med passagerer i bilen?

0,1% 0,5%

Under 1 % siger at det sker ”meget ofte” eller ”ofte”, og hele 60 % siger at det aldrig

sker.

Respondenter øst for Storebælt siger i højere grad end respondenter vest for Storebælt, at

de oftere selv bliver forstyrret under kørslen, grundet samtale med passager i bilen.

Ligeledes tilkendegiver kvinder i højere grad end mænd, at de oftere distraheres grundet

samtale med anden person under kørslen.

Afsluttende bemærkninger

Medlemmernes kørselsmønstre ser ud til at være svagt stigende. Det er hovedsageligt en

lille stigning i kørte erhvervskilometer, der bevirker at medlemmerne samlet set kører lidt

mere. Der kan ikke observeres nogen ændringer i andelen af sælgere, der stiller egen bil

til rådighed for erhvervskørslen eller kører i firmabil. Gennem de seneste tre år kan der

observeres en stigning i dieseldrevne firmabiler på bekostning af benzindrevne firmabiler.

I 2009 var 75 % af firmabilerne dieseldrevne. Det tal var steget til 80 % i 2010, og her i

2011 er andelen steget til 86 %.

Det sælgerne finder mest irriterende blandt de adspurgte temaområder er bilister, der

ikke holder til højre på motorvejen.

Sælgerne vurderer generelt sig selv som bedre bilister, eller i hvert fald som at have en

bedre moral/trafiksikkerhed end andre bilister.

3,5%

Meget ofte Ofte En gang

imellem

35,3%

60,5%

Sjældent Aldrig

Side 18 af 18

More magazines by this user
Similar magazines