Vejledningsmøde 2013 for revisorer slides - Dansk Ungdoms ...

duf.dk

Vejledningsmøde 2013 for revisorer slides - Dansk Ungdoms ...

Vejledningsmøder for revisorer om

regler for driftstilskud

Ansøgningsåret 2013

v/ Jakob Harbo Kastrup, DUF

Januar 2013

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Mødets program

Gennemgang af tilskudsbekendtgørelsen

Gennemgang af revisionsbekendtgørelsen

Afslutning herunder sagsforløb og ønsker fra jer(?)

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Tilskudsbekendtgørelsen

til ansøgningen 2013

Pt. BEK nr. 810 af 29. juni 2011

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kompetencefordeling

Dansk Ungdoms Fællesråd udsteder regler for fordeling af tilskud.

Reglerne godkendes af Tipsungdomsnævnet.

Kulturministeriet fastsætter regler for revision af tilskud mv.

(revisionsbekendtgørelsen)

DUFs tipsudvalg sagsbehandler og afgør sagerne.

DUFs sekretariat indstiller på baggrund af sagsbehandlingen til Tipsudvalget.

Tipsungdomsnævnet er klageinstans for DUFs afgørelser.

DUFs tipsadministration er omfattet af offentligheds- og forvaltningslovene.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Driftstilskudsordninger

SAMFUNDSENGAGERENDE

• Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 2)

• Kollektive medlemmer (kapitel 4)

• De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5)

FORENINGSENGAGERENDE

• Medlems- og lokalforeningsdefinitionen (kapitel 3)

• Kollektive medlemmer (kapitel 4)

• De som ikke lever op til definitionerne (kapitel 5)

ANDRE

Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6)

• Indslusningsordning (kapitel 7)

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Organisationer der ikke opfylder medlems-

og/eller lokalforeningsdefinitionen (kapitel 5)

Samfundsengagerende eller foreningsengagerende ungdomsorganisation

Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst fire ud af fem regioner

Mindst 300 deltagere/medlemmer under 30 år

”Deltager”?

Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med

ansøgningen.

Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på org.’s arbejde.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Ungdomshandicaporganisationer (kapitel 6)

Ungdomshandicaporganisation eller paraply

Regelmæssigt lokalt arbejde i mindst to ud af fem regioner

Mindst 150 deltagere/medlemmer under 30 år

”Deltager”?

Definér og beskriv begrebet (sammen med revisor) i forbindelse med

ansøgningen.

Krav om afgrænset deltagerkreds og indflydelse på org.’s arbejde.

Større mulighed for sociale aktiviteter.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


De tilskudsudløsende faktorer

Lokalforeninger

Medlemmer

Internationale udgifter (kun samfundsengagerende kap. 2 og 4)

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Krav til landsorganisationen (udgangspunkt i kap. 2)§ 16

og § 22)

1) Have mindst en lokalforening, jf. § 13, i mindst 4 af de 5 danske regioner.

2) Have mindst 300 medlemmer under 30 år, jf. § 12.

3) Organisationen skal have eksisteret et helt år før ansøgningen, og der skal være

et afsluttet regnskabsår på minimum 12 måneder som baggrund for

behandlingen af ansøgningen.

4) Det skal fremgå af vedtægter og aktiviteter, at der er tale om en

ungdomsorganisation, og flere end halvdelen af de medlemmer, der har fulde

medlemsrettigheder skal være under 30 år.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Krav til landsorganisationen (udgangspunkt i

kap. 2)§ 16 og § 22)

5) Der skal være tale om en selvstændig organisation, dvs. politisk og økonomisk

uafhængig af andre organisationer m.v.

6) Der skal være en demokratisk foreningsmæssig opbygning, forstået ved:

a) Afgrænset medlemskreds.

b) Demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på

organisationens arbejde.

c) Almennyttigt formål.

d) Ingen udlodning af overskud eller formue til enkeltpersoner.

7) Organisationen skal være samfundsengagerende/foreningsengagerende

8) Organisationens aktiviteter skal være alderssvarende for medlemmerne.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Lokalforeningsdefinitionen

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Lokalforeningsdefinition (§ 16 og §

22)

Mindst 10 (tips)medlemmer under 30 år.

Godkendt af landsorganisationen.

Have eksisteret som lokalforening under landsorganisationen i hele det

regnskabsår, der søges på baggrund af.

Have selvstændig økonomi og godkendt årsregnskab.

Have regelmæssige, formålsbestemte aktiviteter.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Krav til lokalforeninger

Vedtægter (lokale, standard eller del af landsvedtægt)

Lokalforeningen skal have en demokratisk struktur, således at alle

medlemmers indflydelse sikres ved afholdelse af

generalforsamling/medlems- eller klubrådsmøder.

Alle beslutninger, der har betydning for foreningens virke, skal træffes

på disse møder - (vedtagelse af foreningens fremtidige økonomi, valg af

formand og bestyrelse, vedtægtsændringer m.m.)

Lokalforeningen skal have fulde medlemsrettigheder i

landsorganisationen.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Krav til lokalforeninger II

”selvstændig økonomi og et godkendt regnskab ”

Selvstændig = egenråden, dvs. ingen aftaler med udenforstående

om betingelser for /begrænsninger af lokalforeningens råden.

Muligt at overføre over- eller underskud.

Økonomi = Ikke nulregnskab

Godkendt = Af vedtægtsmæssigt organ (bestyrelse, gen.fors….)

– Godkendt på generalfors., bestyrelsesmøde eller lignende

Regnskab = indtægter, udgifter, balance …

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Om regelmæssige aktiviteter i

lokalforeningerne

DUF har igen (traditionen tro) i flere tilfælde anlagt en anden

vurdering end den uafhængige revisor.

”Regelmæssige”: 4 aktiviteter er ikke pr. automatik i orden.

DUF må ikke sætte skøn under regel.

”Aktivitet”:

• Lokalt arrangeret og afholdt

• Som udgangspunkt for hele den lokale medlemskreds

• I overvejende grad formålsbestemt

• Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan ikke tillægges

særlig stor vægt

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Om regelmæssige aktiviteter i

lokalforeningerne II

Jo færre lokalforeninger, desto vigtigere at vurdere hver

enkelt.

Det samme gælder for antallet af aktiviteter.

Bed f.eks. organisationen om at udarbejde mappe med

oversigter fra lokalforeningerne.

2012: Fortsat fokus på dette felt.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Medlemsdefinitionen

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Medlemsdefinition

1. Minimumskontingent på 75 kr.

2. Fulde medlemsrettigheder

Krav om fyldestgørende dokumentation for

medlemskabet og alder

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Årligt kontingent

Et personligt kontingent på mindst 75 kr. årligt

– Det er personlig indbetaling, når kontingentet betales af:

• medlemmet selv

• Forældre/værge

• Stedfar eller –mor

Følgende er ikke personlig kontingentbetaling iht. reglerne

• sponsorering (eks. fra medlemmer af moderorganisation, onkel el. ven)

• samlede indbetalinger uden ID for hvert enkelt medlem

• lokalforening der betaler medlemmernes individuelle kontingent

• Offentlige myndigheder, botilbud, plejeforældre el. lignendes betaling af

kontingent

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Årligt kontingent II

Følgende bør fremgå af kontingentindbetalingen:

– medlemmets navn, nummer eller anden unik identifikation

– dato for kontingentbetaling. Ved betaling umiddelbart før årets

udløb: Se notat vedr. problemstillingen på DUF.dk/tips

– hvilken periode kontingentet dækker

Hvis kontingentet betales kontant

• For kontingentindbetalingen laves en dags dato kvittering, og bilaget

indgår i det almindelige bilagsmateriale til regnskabet.

SMS betaling

• OK såfremt reglernes krav i øvrigt er opfyldt og dokumenterbare

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Årligt kontingent III

Hvis kontingentet betales lokalt

Revisionsbekendtgørelsen: revisors kontrol bør som udgangspunkt ske

stikprøvevis. Dertil kommer andre revisionsmæssige beviser som

etablerede procedurer, i hvilket omfang disse overholdes etc.

Hvis dokumentationen opbevares lokalt, bør den omfattes af revisionen, da

det er den dokumentation, der ligger til grund for landsorganisationens

ansøgning til DUF.

Lokal betaling øger erfaringsmæssigt risikoen for utilstrækkelig

dokumentation og følgende reduktion af tilskud eller i visse tilfælde afslag.

Dokumentationen skal som alt andet ifm. ansøgningen foreligge ved

tidspunktet for ansøgningen.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Fulde medlemsrettigheder

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Fulde medlemsrettigheder

Fulde medlemsrettigheder i det senest afsluttede

regnskabsår.

Rettighederne skal være opnået i løbet af regnskabsår, dvs.

senest dagen for opgørelsen

Medlemmet skal have rettighederne på selve dagen for opgørelsen

– OBS! Anti-kupbestemmelser

Medlemmer, der er udmeldt på opgørelsestidspunktet, kan ikke indgå i

ansøgningsgrundlaget

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Medlemmer i udlandet § 1, stk. 8

Hovedregel:

Der ydes ikke tilskud på baggrund af medlemmer eller

lokalforeninger i udlandet.

Undtagelser:

medlemmer der som en del af foreningens aktiviteter

opholder sig i udlandet

medlemmer der er på studieophold i udlandet

medlemmer som uanset årsag i op til ét år opholder sig i

udlandet.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Alderssvarende aktiviteter

For at et medlem kan indgå i ansøgningen, skal der være

alderssvarende aktiviteter for medlemmets aldersgruppe

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Projektion af fejl mv.

Hvis der i forbindelse med kontrollen af lokalforeninger og medlemmer er

foretaget stikprøver, der har givet anledning til korrektioner, skal disse i

Udgangspunktet projiceres på ansøgningsgrundlaget.

Undtagelsen hertil er det tilfælde, hvor revisor kan påvise, at der er tale

om konkrete, enkeltstående fejl.

Ved projektion på ansøgningsgrundlaget skal det iagttages, om en

forholdsmæssig reduktion af medlemstallet betyder, at enkelte

Lokalforeninger ikke længere opfylder kravet til antal medlemmer.

Der kan foretages totalkontrol af de konkrete lokalforeninger.

Resultat af en eventuel projektion, og de forhold der er iagttaget, skal

fremgå af protokollatet.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Refusion af internationale udgifter

(kun samfundsengagerende organisationer

iht. kap. 2 og 4)

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Internationale aktiviteter

”Ved internationale aktiviteter forstås arrangementer, hvor

kulturmødet mellem mennesker af forskellige nationaliteter

er gennemgående og dominerende.”

Deltagelse skal besluttes og udgifter afholdes af

Landsorganisationen.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Internationale udgifter

75% af landsorganisationens nettoudgifter til:

1. Ordinære medlemskontingenter til internationale organisationer

2. Internationale aktiviteter afholdt i udlandet

3. Internationale aktiviteter i Danmark

Tilskuddet til den internationale virksomhed kan højst udgøre 25 %

af det øvrige tilskud.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Internationale medlemskontingenter

Landsorganisationens ordinære medlemskontingenter

til internationale organisationer eller sammenslutninger.

Må ikke indeholde andre ydelser end faste kontingenter

(eks. solidaritetsbidrag, underskudsgaranti mv.)

Ikke medlemskontingent til internationale danske organisationer

som f.eks. MS, Dansk Røde Kors m.fl.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Aktiviteter i UDLANDET

Landsorganisationens deltagelse i internationale:

Arrangementer

Kurser

Konferencer

Seminarer

Studierejser og lignende

Internationale organisationers kongresser, styrelsesmøder og

lignende

Krav:

Deltagelse skal besluttes og udgifter afholdes af

landsorganisationen.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Internationale aktiviteter i DANMARK

Landsorganisationens deltagelse i internationale:

Arrangementer

Kurser

Konferencer

Lejre mv.

Møder med internationale samarbejdspartnere

som organisationen/andre landsorganisationer afholder i

Danmark

Ikke:

Kongresser, styrelsesmøder og andre vedtægtsbestemte aktiviteter

i internationale organisationer

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Internationale udgifter - generelt

Følgende kan ikke indgå i ansøgningsgrundlaget:

Lønudgifter til landsorganisationens projekt- eller fastansatte i

forbindelse med et internationalt arrangement.

Udgifter til egentlig udveksling eller forberedelsesudgifter, der

ikke i sig selv er internationale aktiviteter.

Herunder møder i eks. international udvalg

Standardskema til indberetning af int. aktiviteter. Det findes på

www.duf.dk/tips

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Tilskuddets størrelse

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Generelt Tilskuddets driftstilskud størrelse - tilskuddets

størrelse - takstbilag i intervaller (kapitel 2)

Bevillingen sammensættes af et beløb for antallet af medlemmer under

30 år samt antallet af lokalforeninger.

Dertil kommer eventuel refusion af internationale udgifter.

Tallene i takstbilaget i bekendtgørelsen er udgangspunkter – revideres årligt

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår

2013


Tilskuddets størrelse II

- skønsmæssigt fastsatte tilskud (kapitlerne 3-6)

Det skønsmæssige tilskud kan maksimalt være 995.000 kr.

(dog 1.290.000 kr. for samfundsengagerende kollektivt organiserede) og minimum

128.125 kr.

Parametre til DUFs vurdering og tilskudsfastsættelse

Organisationens kategorisering

Organisationens størrelse

Udbredelse

Omfanget af aktiviteter på landsplan

Omfanget af internationale aktiviteter

Egenfinansiering – evne og behov

Budget

Formueforhold

Administrative forhold

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Revisionsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Revisionsbekendtgørelsen

• Indhold

– Område

– Regnskabsaflæggelse

– Revision

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Grundlæggende…

Revisor opgave:

– At være med til at sikre, at den interne kontrol er betryggende

– At indberetningerne af ”de tilskudsudløsende faktorer ” er korrekte:

• Medlemstal/deltagere

• Lokalforeningstal/grupper

• Internationale udgifter (samfundsengagerende)

Vedhæft gerne kopi af ansøgningsskema på jeres erklæring med høj

sikkerhed

– At indberette, hvis der er forhold, der gør, at der er usikkerhed om de

indberettede oplysninger

– At påpege evt. væsentlige svagheder

– At komme med forslag til forbedringer

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

§ 2

Bogføringen og formueforvaltningen skal i form af registreringssystemer og

procedurer tilrettelægges, så de opfylder vilkårene for tilskud.

Medlemsregistreringen skal være tilrettelagt på en sådan måde, at

tipsreglernes krav ift. medlems- og lokalforeningsdefinitionen er opfyldt.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Regnskab underskrevet, § 3, nr.1

Den økonomisk ansvarlige ledelse

Fortrykte navne på årsregnskaber (opfordring)

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Regnskabsberetning, § 3, nr.3

Skal indeholde en kortfattet redegørelse for anvendelsen af

tilskudsmidlerne – hvad går tilskuddet til?

Ingen formkrav

”Driftstilskuddet fra DUF er anvendt på følgende hovedområder:

• Personaleudgifter

• Mødeudgifter

• Lederudvikling

Derudover er der brugt midler på følgende særlige indsatsområder: …

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Anvendt regnskabspraksis, § 3, nr.4

Regnskabet skal indeholde et afsnit om anvendt regnskabspraksis

Anfør evt. ændring i den anvendte regnskabspraksis – og virkning af

dette

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Note i regnskabet om det samlede medlemstal og medlemstallet

under 30 år, § 3, nr. 8

Overensstemmelse med det oplyste på ansøgningsskemaet og i tro

og love erklæringen

Hvis der ikke er overensstemmelse, så forklar årsagen hertil enten i

regnskabet eller andetsteds i ansøgningsmaterialet.

Vær særlig OBS på de forskellige felter i ansøgningsskemaet.

Pengestrømsopgørelse, § 3, nr. 9

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Modregninger bør undgås, § 3, stk. 2

Bør kun foretages hvis det øger informationsværdien i regnskabet

Væsentlige modregnede poster skal oplyses i noterne

Ved modregning af enkelte poster, så oplys herom i afsnittet om

anvendt regnskabspraksis

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Tilskud optaget i udbetalingsåret, § 4

Indtægtsføring skal ske i udbetalingsåret

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Anlægstilskud - Tilbagebetalingsforpligtelse

Tilbagebetalingsforpligtelsen af anlægstilskud opstår i

Bevillingsåret.

Nedskrives med 10 % årligt – ophører 10 år efter bevillingsåret

Samtlige anlægstilskud optaget i regnskabet, § 4, stk. 2

Kontrollerer, om samtlige de anlægstilskudsbevillinger, DUF har

registreret på organisationen, er medtaget som en

tilbagebetalingsforpligtelse i regnskabet eller i en note

Præcis angivelse. Dvs. adresse el. matrikelnr. evt. DUFs sagsnummer.

Anlægstilskuds-forpligtelse optages som langfristet gæld, § 4, stk. 3

– Ikke tilstrækkeligt at medtage den i en note

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

anlægstilskud

Opgjort egenudnyttelse og metode, § 4, stk. 4 - anlægsstilskud

Samme opgørelsesmetode fra år til år.

Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år.

Hjælp organisationen med at sikre en procedure, så det opdages i

tide, at egenudnyttelsen er for lav.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Tilskud til særlige formål (f.eks. IS-tilskud), § 4, stk. 5

– Regnskabet skal belyse om tilskuddet er anvendt til givne

formål

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse

Anmærkningsfri revisionspåtegning, § 5, stk. 3

DUF påser, at der er en påtegning uden forbehold.

Det skal fremgå, om der er forbehold eller ej.

Ved forbehold i påtegningen er det DUF, der vurderer, om det er så

væsentligt, at det skal have konsekvenser for bevillingen.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Krav til hvem der udfører revisionen, § 6

– Autoriseret eller registreret revisor

Revisorskifte, § 6, stk. 2

– Bestyrelsen skal underrette DUF – og begrunde skiftet

– Tiltrædende revisor skal rette henvendelse til den fratrædende, som

har pligt til at oplyse årsagen til sin fratræden.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Revisorerklæring, § 7

– Revisor skal afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om de

oplysninger, der danner grundlag for DUFs behandling af ansøgning

om tilskud

• OGSÅ evt. refusionsberettigede internationale udgifter!

Skabelon på duf.dk/tips

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

God offentlig revisionsskik § 8

DUF påser:

– At det af protokollatet fremgår, at revisor har udført den krævede

forvaltningsrevision, dvs. beskrivelse og konklusion

DUF har særligt fokus på sparsommelighedsaspektet, men effektivitet og

produktivitet skal også behandles og medtages.

Vurderingen af organisationernes iagttagelse af god offentlig revisionsskik følger af

de normer og standarder, der gælder for offentlige organisationer iht. bl.a.

Rigsrevisionens instrukser og udviklingen på området i øvrigt.

To væsentlige forhold som er grundlag for DUFs vurdering:

– Udførlige beskrivelser af det udførte arbejde i protokollen

– Konklusion

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Revisionens omfang, § 9

Revisor skal påpege eventuelle svagheder og give forslag til forbedringer

– Vigtigt at revisor er aktiv i den henseende:

Org. baseret på frivillig engagement

Unge personer

Stor udskiftning

Få videnspersoner i organisationerne

Aftal procedurer ved personskift i organisationerne samt andre

procedurer, der øger organisationens mulighed for stabil drift og

udvikling.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Kontrol med tilskudsudløsende faktorer, § 10 stk. 1

– Revisor skal påse, at den interne kontrol er betryggende

Fokus på medlems- og lokalforeningsregistreringen

DUF sikrer sig, at følgende fremgår af protokollen:

Revisors undersøgelse af forretningsgangene og beskrivelse af den interne

kontrol

Revisors vurdering af forretningsgangene og om den interne kontrol er klar

Revisors konklusion om hvorvidt den interne kontrol er betryggende

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Mindst ét uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn, § 10, stk.1

• Inden for regnskabsåret

• Dato for eftersynet

• Uanmeldt

• Konklusion

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Indhentelse af tro og love erklæring, § 11

• Se revisionsbekendtgørelsens eksempler

• Husk gerne organisationen på, at DUF skal have to erklæringer:

årsregnskab og ansøgningsgrundlag

• Revisor skal indhente disse

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Revisor skal have adgang til oplysninger, § 12

Opdagelse af lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter, som har

væsentlig betydning for midlernes forvaltning, § 13

Meddele det til organisationens ledelse

Påse at org. inden 3 uger giver DUF besked

Pligt at oplyse DUF

Henvisning til gældende revisionsbekendtgørelse, § 14

– bkg. nr. 1753 af 21. december 2006.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Revisionsprotokol, § 15, nr. 1-5

• Beskrive det udførte arbejde og konklusioner herpå

• Angive væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler

• Beskrive og konkludere på evt. dispositioner uden for formålet,

sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

• Oplysninger om det uanmeldte kasse- og beholdningseftersyn mv.

• Fortløbende sidenummerering, også protokollater i årets løb.

DUF kræver:

• Beskrivelse af revisionen af medlemstal, lokalforeningstal, int. udg. og

medlemsregistrering

• Beskrivelse af den udførte revision af sparsommelighed, produktivitet og

effektivitet

• DUF alene afgør organisationens kategorisering.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision, § 15, stk. 2

Revisor skal erklære:

• At man opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser

• At man under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet

om.

• At man anser regnskabet for aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav

til regnskabsaflæggelse samt i overensstemmelse med god regnskabsskik

Desuden erklæring om

• At tilskud fordelt af DUF er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår,

samt at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de anførte

betingelser i de gældende tilskudsregler

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kapitel 3 Revision

Anlægstilskud, §15, stk. 3

• Er betingelserne for anlægstilskuddet opfyldte?

• Samme opgørelsesmetode fra år til år.

• Egenudnyttelsesprocenten bør fremgå for hhv. 3 og 5 år

(landslejre).

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Kontingentrestancer

Kontingentrestancer

Omtal i regnskabet hvis der er kontingentrestancer (medlemmer og

lokalforeninger)

ӯvrige tilgodehavender/diverse debitorer indeholder ikke

kontingentrestancer”

ELLER

”Medlemmer med kontingentrestancer indgår ikke ansøgningen til DUF.”

Lokalforeningers kontingentrestancer betyder ikke noget for medlemstallet,

såfremt lokalforeningens medlemmer har betalt kontingent til

lokalforeningen.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


2-årige bevillinger

Ikke krav om fuld tilskudsrevision hos organisationer der i 2012 fik

bevilliget 2-årige bevilling.

DUF har udarbejdet krav til, hvilke dokumenter, disse organisationer skal

indsende.

– Husk at org. skal indsende dertil indrettet ansøgningsskema

– Årsregnskabet skal stadig revideres iht. revisionsbekendtgørelsen

Se duf.dk/tips

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Tidsplan

Ansøgningsfrist: den 1. juni 2013.

Sagsbehandling fra juni til oktober

Spørgsmål til organisation og revisor

Tipsudvalg; behandlende udvalg

Udbetaling: primo november.

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


DUF giver løbende vejledning

WWW.DUF.DK

- Ansøgningsskemaer

- Erklæringsudkast

- FAQ

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013


Ønsker fra jer?

Vejledningsmøde for revisorer - ansøgningsår 2013

More magazines by this user
Similar magazines