hvordan er det gået? Årsrapport 2008 - EG A/S

eg.dk

hvordan er det gået? Årsrapport 2008 - EG A/S

KONCERNENS ADRESSER

hvordan er det gået?

Årsrapport 2008

EDB Gruppen Årsrapport 2008

97


Årsrapport 2008

edb gruppen a/s

edb gruppen sverige ab

edb gruppen norge as

it gruppen a/s

eg data inform a/s

eg utility a/s

2 EDB Gruppen Årsrapport 2008


indholdsfortegnelse

led elsesberetn i n g ............................................................... 4

Året i hovedtræk .................................................................. 4

koncernens hovedtal ......................................................... 7

Årets resultat ....................................................................... 8

forventninger til 2009 .................................................... 11

organisation og selskabsledelse ............................... 12

Strategi ....................................................................................................... 12

Viden og ressourcer ............................................................................... 14

Udviklingsomkostninger ...................................................................... 15

Corporate Governance .......................................................................... 16

Aktietildelingsordninger m.m. ............................................................ 17

forretningsomrÅder ....................................................... 19

Koncernoversigt ...................................................................................... 19

EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner) .............................. 20

IT Gruppen A/S ......................................................................................... 22

EG Data Inform A/S ................................................................................ 23

EG Utility A/S og EG Global A/S ......................................................... 24

EDB Gruppen Sverige AB ..................................................................... 26

EDB Gruppen Norge AS ........................................................................ 27

risikostyring ....................................................................... 28

bestyrelsens og direktionens ledelseshverv .......... 29

pÅtegninger .............................................................................. 30

Ledelsespåtegning ..................................................................................... 30

Den uafhængige revisors påtegning .................................................. 31

anvendt regnskabspraksis .............................................. 32

Anvendt regnskabspraksis ...................................................................... 32

Definitioner ................................................................................................... 43

koncernens regnskab .......................................................... 45

moderselskabets regnskab .............................................. 68

bØrsmeddelelser ................................................................... 88

Juridisk koncernstruktur ................................................. 90

koncernens adresser .......................................................... 91

EDB Gruppen Årsrapport 2008

3


LEDELSESBERETNING

Året i hovedtræk

2008 var et år præget af store omvæltninger

og investeringer for EDB Gruppen A/S.

Ved indgangen til 2008 var vi et børsnoteret

selskab med IBM som majoritetsaktionær i et

marked præget af højkonjunktur. I løbet af året

blev EDB Gruppen opkøbt af Cidron IT A/S, et

selskab helejet af Nordic Capital fund VII, og

efterfølgende afnoteret.

For første gang i vores mere end 30 årige

historie fik vi en omsætning på mere end

1 mia. kroner. Resultatmæssigt har særligt

årets første 9 måneder vist særdeles positive

resultater, mens de sidste 3 måneder bærer

tydeligt præg af finanskrisen. På baggrund af

de sidste 3 måneder har vi valgt at foretage

rettidige tilpasninger i organisationen og det

er således vores forventning at vi har justeret

vores omkostningsbase således at det svarer

til den forventede efterspørgsel i 2009.

Koncernens samlede resultat før skat (PTP)

blev på 31,4 mio. kr. Det lykkedes at forbedre

driftsresultaterne som forventet, men nedskrivninger

på goodwill, tilpasning af regnskabsregler

og kursfald på SEK og NOK har

ekstraordinært påvirket resultatet med

13 mio. DKK.

I lyset af det markante konjunkturskifte og

vores nye ejerskab har det været naturligt at

genoverveje vores hidtidige strategi, hvilket

vi har gjort i årets sidste måneder. Konklusionen

herpå har været, at vores fokus på at

levere branchefokuserede effektiviseringer til

vores kunder fortsat opfattes som den rette

strategi. Vi vil i 2009 arbejde på at blive endnu

mere fokuserede og kundeorienterede.

opkØb fra Årets start

Den 1. januar 2008 overtog vi aktiviteterne

i århusianske u9consult, som fokuserer

Microsoft-baserede løsninger til produktionsog

fremstillingsvirksomheder.

4 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ÅRET I hOVEDTRæK

Overtagelsen var en konsekvens af vores

målsætning om at udvikle vores forretning

indenfor strategisk udvalgte brancheløsninger.

u9consult var indtil overtagelsen ejet af Claus

Christensen, Michael Pedersen, Per Toft og

selskabets adm. direktør Bjarne Skrubbeltrang,

som alle fortsatte i EDB Gruppen efter

overtagelsen, sidstnævnte som daglig leder af

forretningsområdet. u9consult A/S omsatte i

2007 for ca. 36 mio. kr., beskæftigede 25 medarbejdere

i henholdsvis Århus og Fredericia, og

er nu en fuldt integreret enhed i det danske

selskab, EG Danmark.

samarbeJde med ditas

Ditas, som er Danmarks største medlemsejede

indkøbs- og markedsføringsorganisation

inden for handel med byggevarer, indgik den

7. februar en 5-årig aftale med EDB Gruppen.

Aftalen omfatter, at EDB Gruppen skal udvikle,

implementere og drive en kompleks ERPløsning

- og herunder en effektiv e-handelsløsning

- for organisationens ca. 85 medlemmer

der tilsammen driver i alt ca. 170 medlemsforretninger

fordelt over hele landet.

EDB Gruppen blev valgt som partner og leverandør

af løsningen på baggrund af erfaringerne

fra mange års positivt samarbejde, og ikke

mindst EDB Gruppens unikke brancheløsninger

til byggevarehandlen.

generalforsamling i april

Ved den ordinære generalforsamling i april

blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen

fik enstemmigt bemyndigelse til på

selskabets vegne at erhverve egne aktier og

til at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram.

Bestyrelsen fik desuden hjemmel til etablering

af et program for incitamentsaflønning af

direktionen.


De afgivne bemyndigelser blev dog ikke taget i an-

vendelse, da selskabet efterfølgende blev afnoteret

fra fondsbørsen.

rygter i markedet

Den 30. april meddelte vi markedet, at EDB Gruppen

var blevet bekendt med, at der verserede rygter om,

at IBM muligvis overvejede at - eller var i færd med

at - afhænde sine aktier. I henhold til gældende dansk

børsret udsendte vi en børsmeddelelse herom.

I forlængelse af fondsbørsmeddelelsen den 30. april

udsendte vi en meddelelse den 20. maj, hvori det blev

oplyst, at IBM bekræftede, at IBM undersøgte mulighederne

for at afhænde sin aktiepost i EDB Gruppen.

nedJustering i forbindelse

med halvÅrsmeddelelse

På grund af større usikkerhed omkring de fremtidige

konjunkturer og dermed en større usikkerhed omkring

mulighederne for at forbedre vores marginer i det

tempo, vi hidtil havde forventet, nedjusterede vi i forbindelse

med halvårsmeddelelsen forventningen for

2009 fra den tidligere udmeldte EBITA-margin på 8 %

til en forventning om en margin på ca. 7 %. Forventningerne

til 2008-resultatet blev fastholdt.

anbefalet offentligt kØbstilbud

Den 7. juli meddelte Cidron IT A/S, at de havde købt

IBM’s 50,09 % aktiepost i EDB Gruppen A/S for 166

kr. per aktie, og at der ville blive fremsat et anbefalet

købstilbud på erhvervelse af de resterende aktier til

samme kurs.

Bestyrelsen engagerede i den forbindelse handels-

banken Capital Markets til at afgive en ”fairness

opinion” om værdiansættelsen af EDB Gruppen.

På baggrund heraf besluttede bestyrelsen enstem-

migt, idet IBM’s 3 repræsentanter i bestyrelsen afstod

fra at deltage i behandlingen af tilbuddet og bestyrelsens

holdning til dette, at anbefale aktionærerne at

acceptere købstilbuddet fra Cidron IT A/S.

100

Procent

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Resultat før skat, PTP

2004 2005 2006 2007 2008

Resultat før skat, PTP i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK 1.000

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

RESULTAT FøR SKAT, PTP I MIO. KR. 36.6 56.5 59.3 72.8 29.9

PR. MEDARBEjDER I DKK 1.000 39.7 69.6 77.3 93.1 33.1

70

60

50

40

30

20

10

0

Selvfinansieringsgrad

2004 2005 2006 2007 2008

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

SELVFINANSIERINGSGRAD 50.1 54.9 57.9 57.9 60.5

EDB Gruppen Årsrapport 2008

5


LEDELSESBERETNING

konkurrencemyndighedernes

godkendelse

Cidron IT A/S meddelte den 31. juli, at man nu

havde opnået godkendelse fra konkurrencemyndighederne

af købet af EDB Gruppen A/S.

ændringer i bestyrelsen

Den 7. august udtrådte IBM’s tre bestyrelsesrepræsentanter

fra bestyrelsen, som herefter

bestod af Lars Bruhn (formand), Erik Werlauff,

Carsten jensen, Bent Mosgaard og Susanne

Frandsen.

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling,

som blev afholdt den 20. august,

blev tre repræsentanter for Cidron IT A/S, Lars

Terney, Michael haaning og Christian jarnov,

indvalgt i bestyrelsen.

pligtmæssigt kØbstilbud

Den 26. august fremsatte Cidron IT A/S et

pligtmæssigt købstilbud på de resterende

aktier i EDB Gruppen A/S.

Den 1. oktober meddelte EDB Gruppens be-

styrelse, idet Cidron IT A/S 3 repræsentanter i

bestyrelsen afstod fra at deltage i behandlingen

af tilbuddet og bestyrelsens holdning til

dette, at det var blevet enstemmigt besluttet

at anbefale aktionærerne at acceptere købstilbuddet

fra Cidron IT A/S.

nyt bestyrelsesmedlem

Ved den ekstraordinære generalforsamling

den 10. oktober blev Torben Skriver Frandsen

valgt ind i bestyrelsen. Samtidig udtrådte Erik

Werlauff.

I samme forbindelse blev en række konse-

kvensændringer i program for incitamentsaf-

lønning af direktionen og en række vedtægts-

ændringer vedtaget.

6

EDB Gruppen Årsrapport 2008

ÅRET I hOVEDTRæK

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Generalforsamlingen bemyndigede enstem-

migt bestyrelsen til at søge afnotering af

selskabet fra OMX Nordic Exchange A/S

(Københavns Fondsbørs). Baggrunden for

bemyndigelsen var, at generalforsamlingen

anså en afnotering for at tjene aktionærernes

interesser bedst.

edb gruppen afnoteret

Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret

fra fondsbørsen, og Cidron IT A/S meddelte

herefter, at de øvrige aktier ville blive tvangsindløst.

begivenheder efter Årets

udgang

EG solgte med virkning fra 1. januar 2009

TrueLink konceptet til TrueLink A/S.

TrueLink A/S er et nyt selskab med den

hidtidige leder af forretningsområdet, Per

hedeboe jensen, som hovedaktionær. TrueLink

A/S overtager aktiviteterne omkring TrueLink

forretnings-området, herunder 13 medarbejdere

fra EDB Gruppen A/S.

ifrs

EDB Gruppens årsrapport er for fjerde gang

aflagt i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS).

Værditilvækst

2004 2005 2006 2007 2008

Værditilvækst i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK 1.000

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

VæRDITILVæKST I MIO. KR. 590 569 562 614 715

PR. MEDARBEjDER I DKK 1.000 640 701 732 785 791


LEDELSESBERETNING

koncernens hovedtal

KONCERNENS hOVEDTAL

EDB Gruppen Årsrapport 2008

7


LEDELSESBERETNING

Årets resultat

Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. lykke-

des det EDB Gruppen for første gang i selska-

bets mere end 30-årige historie at nå over 1

mia. kr. i omsætning.

Koncernens resultat før skat blev i regnskabs-

perioden 1/1–31/12 2008 29,9 mio. kr. mod

72,8 mio. kr. i 2007. Mens 2007 resultatet var

påvirket af ekstraordinære indtægter, er 2008

resultatet påvirket af ekstraordinære omkostninger.

Korrigeret for begge viser driftsresultatet

en positiv udvkiling.

selskaberne

Det danske selskab ekskl. koncernfunktioner

har præsteret imponerende fremgang i dette

regnskabsår med et resultat før skat på 41,9

mio. kr. svarende til en stigning på 73,2 %.

EG Data Inform har sammenlignet med for-

rige regnskabsår haft en lille tilbagegang på

både omsætning og resultat. Begge dele er

påvirket af en ændring i periodiseringsprincipperne,

idet indtægter, som tidligere har været

indtægtsført på faktureringstidspunktet, nu

indtægtsføres over aftaleperioden. Dette

betyder en forringelse af resultatet før skat på

3,6 mio. kr. i regnskabsåret 2008. Korrigeret

herfor har der i stedet været tale om fremgang

på både omsætning og indtjening.

IT Gruppen, som blev opkøbt ved indgangen

til 4. kvartal 2007, har bidraget til det samlede

resultat med et overskud før skat på 19,2 mio.

kr. Selskabet har siden overtagelsen været

inde i en yderst positiv udvikling og har med

sit branchemæssige fokus og de heraf afledte

flotte resultater oversteget de forventninger,

der var til virksomhedens potentiale på overtagelsestidspunktet.

8 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ÅRETS RESULTAT

Både det norske og det svenske datterselskab

har leveret overskud, og begge enheder

er i gang med at få et solidt fodfæste på de

respektive markeder. Også her er de resultatmæssige

forbedringer sket med afsæt i et

forøget branchefokus.

Utility-forretningen har haft et år præget af

investeringer. Der er både blevet investeret i

en opgradering til seneste version af Dynamics

AX og i en internationalisering af Xellentløsningen.

EG Utility har leveret et overskud

før skat på 1,8 mio. kr., mens den nyetablerede

globale enhed har fået et underskud på 10,0

mio. kr., hvilket var i overensstemmelse med

planen.

vækst og værdiskabelse

For første gang i selskabets historie blev omsætningen

på mere end 1 mia. kr., og i forhold

til 2007 opnåede vi en stigning i omsætningen

på 13,3 % til i alt 1.032,5 mio. kr.

Det direkte vareforbrug steg i samme periode

fra 297,5 mio. kr. i 2007 til 317,3 mio. kr. i

2008, svarende til en stigning på 6,7 %.

Værditilvæksten/bruttofortjenesten i koncer-

nen blev i 2008 på 715,2 mio. kr. Det svarer til

en stigning på 16,5 % i forhold til 2007.

omkostninger

Personaleomkostningerne blev i 2008 512,6

mio. kr. mod 431,2 mio. kr. i 2007. Det svarer til

en stigning på 18,9 %.

Andre eksterne omkostninger steg med 15,4

% fra 119,7 mio. kr. i 2007 til 138,1 mio. kr. i

2008.


Den væsentligste årsag til stigningen i omkost-

ningerne er, at IT gruppens omkostninger er med

for hele 2008 men kun for 4. Kvartal for 2007.

I 2008 er der blevet ekstraordinært investeret i

blandt andet Internationalisering af Utilty løsningen,

nyt it-system, branding, Lean og omkostninger

i forbindelse med ejerskifte for ca. 26 mio. kr.

herudover har der i 4. Kvartal 2008 været

ekstraordinære engangsposter på ca 14,0 mio kr.

Disse engangsposter stammer fra nedskrivning

af goodwill, regnskabskorrektioner og kurstab på

SEK og NOK.

resultater i koncernen

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg

i 2008 med 2,4 % til 64,4 mio. kr. mod 63,0 mio.

kr. i 2007.

Driftsresultatet (EBITA) faldt i 2008 med 1,8 %

til 48,8 mio. kr. mod 49,7 mio. kr. i 2007.

Faldet i driftsresultatet skyldes blandt andet en

stigning i amortiseringer på 12,3 mio. kr. Denne

stigning kan i overvejende grad tilskrives opkøbet

af IT Gruppen.

Resultatet før skat blev i 2008 på 29,9 mio. kr.

mod 72,8 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til et fald

på 58,8 %.

Mens 2008 var påvirket af ekstraordinære

omkostninger var 2007 påvirket af ekstraordinære

indtægter på ca. 22 mio. kr fra salg af en

ejendom.

Korrigeret for alle ekstraordinære poster i 2007

og 2008 har der været en positiv udvikling på

koncernens driftsresultat.

Resultatet efter skat blev i 2008 på 21,6 mio. kr.

mod 61,8 mio. kr. i 2007.

Mio. kr.

1,400

1,200

1,000

70

60

50

40

30

20

10

800

600

400

200

0

0

Årets resultat, ATP

2004 2005 2006 2007 2008

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

ÅRETS RESULTAT, ATP 28.2 42.3 38.3 61.8 21.6

Nettoomsætning

2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsætning i mio. kr. Pr. medarbejder i DKK 1.000

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

Nettoomsætning i mio. kr. 864 824 830 911 1,033

Pr. medarbejder i DKK 1.000 937 1,015 1,082 1,166 1,142

EDB Gruppen Årsrapport 2008

9


LEDELSESBERETNING

balance

Ultimo 2008 havde EDB Gruppen en

samlet koncernbalance på 584,5 mio.

kr. mod 572,4 mio. kr. ultimo 2007.

stØrre egenkapital

Egenkapitalen steg med 22,1 mio. kr.

og var ultimo 2008 på 353,7 mio. kr.

opkØb i perioden

Den 1. januar 2008 overtog EDB

Gruppen aktiviteterne i århusianske

u9consult, som fokuserer på løsninger

til produktions- og fremstillingsvirksomheder.

Overtagelsen var en konsekvens

af EDB Gruppens målsætning

om at udvikle sin forretning inden for

strategisk udvalgte brancheløsninger.

Den samlede anskaffelsessum og

dens fordeling på aktiver og passiver

fremgår af noterne og pengestrømsopgørelsen.

10 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ÅRETS RESULTAT

Mio. kr.

Procent

400

350

300

250

200

150

100

50

25

20

15

10

5

0

0

Egenkapital

2004 2005 2006 2007 2008

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

EGENKAPITAL 228 248 268 332 354

Egenkapitalforrentning, ROE

2004 2005 2006 2007 2008

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

EGENKAPITALFORRENTNING, ROE 13.8 18.6 15.5 23.1 6.5


LEDELSESBERETNING

2009 forventes at blive et år i finanskrisens

tegn, og det har derfor været naturligt at

overveje, hvilke konsekvenser dette vil få for

EDB Gruppen, og dermed hvilke strategiske

initiativer der bør initieres for at bringe os

styrkede igennem.

Allerede i november besluttede selskabet, at

det var nødvendigt at iværksætte omkostningsreducerende

initiativer. Initiativerne blev

gennemført ved udgangen af samme måned,

og hensigten hermed var at foretage rettidige

tilpasninger ved at nedbringe koncernens

samlede omkostningsbase til et niveau, som

svarer til den forventede efterspørgsel i 2009.

Det er sandsynligt, at langt størsteparten

af de danske virksomheder i et eller andet

omfang bliver påvirket af krisen. Spørgsmålet

er blot i hvilket omfang. Det er vores oplevelse,

at vi historisk set klarer os bedre end mange

af vores konkurrenter i nedgangstider. I usikre

tider søger både medarbejdere og kunder mod

de mest solide virksomheder, og EDB Gruppen

er berettiget oplevet som en solid virksomhed.

omsætningsforventning

Vi forventer, at 2009 vil være et år uden

organisk vækst på omsætningen, og hvor der

muligvis i stedet kan være udsigt til en mindre

omsætningsmæssig tilbagegang i forhold til

2008.

fortsætter opkØbsstrategi

Det er stadig en del af vores strategi at foretage

akkvisitioner, og vi er interesserede i at

udnytte vores økonomiske soliditet til at gennemføre

et eller flere opkøb i løbet af 2009.

FORVENTINGER TIL 2009

forventninger til 2009

resultatmæssige forventninger

Vi forventer, at vi i 2009 kan vise forbedrede

driftsmæssige resultater i forhold til 2008,

blandt andet som et resultat af de initiativer,

som blev iværksat i november, og som vil have

fuld effekt fra midten af 2009.

Det endelige resultat vil dog blandt andet

afhænge af aktivitetsniveauet, den økonomiske

udvikling og lønudviklingen på det

skandinaviske marked. EDB Gruppen tager

derfor forbehold for forhold, der er uden for

selskabets kontrol.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

11


12 EDB Gruppen Årsrapport 2008

LEDELSESBERETNING ORGANISATION OG SELSKABSLEDELSE - Strategi

organisation og selskabsledelse

strategi

I løbet af 2007 godkendte selskabets davæ-

rende bestyrelse direktionens oplæg til strategi

for perioden 2008-2010.

I forbindelse med Cidron IT A/S’ overtagelse

af aktierne og den efterfølgende udskiftning i

bestyrelsen er strategien blevet revurderet, og

det er blevet besluttet at videreføre den eksisterende

strategi med nogle få ændringer.

Det er dog vigtigt at understrege, at både sel-

skabets ledelse og bestyrelse i den kommende

periode vil have endnu mere fokus på driftsledelse

end normalt for at sikre, at en eventuel

forandring i det økonomiske klima bliver imødekommet

med relevante reaktioner.

vision

Vores vision: Adding value to business er i dag en

integreret del af medarbejdernes hverdag.

Kunderne skal have værdi af vores arbejde i

spændingsfeltet mellem forretningsprocesser,

teknologi og organisation.

Vi skal optimere kundens værdikæde og for-

retningsprocesser, så de bliver mere effektive;

herved bliver vores kunder mere konkurrencedygtige.

Vi vil understøtte processerne med løsninger,

som er baseret på den bedste teknologi. Vi vil

dække alle kundens kritiske processer og sikre

effektiv integration, så kundens processer hænger

optimalt sammen.

Under hele arbejdet med procesoptimering og

teknologiunderstøttelse sikrer vi en tæt involvering

af kundens organisation og medarbejdere.

Det sikrer organisatorisk forankring af de nye

løsninger, så gevinsterne realiseres ved implementering

af nye processer og løsninger.

Gennem løbende målinger følger vi op på kun-

detilgang, kundetilfredshed, kunderentabilitet,

kvalitet, etc.

tre strategiske fokusomrÅder

For at opnå positiv udvikling over denne strategiperiode

vil vi fokusere på følgende områder:

Organisk udvikling, vækst via opkøb og forbedret

indtjeningsevne.

Organisk udvikling

Væksten i vores eksisterende forretning skal

blandt andet komme fra en fokusering på følgende

områder:

• Branchefokus

Gennem de senere år har selskabet i stadig

højere grad fokuseret på at levere værdi til vores

kunder via løsninger og ydelser målrettet nøje

udvalgte brancher. Det er vores mål at være

førende i disse brancher.

• SaaS (Software as a Service)

Et af de nyere strategiske fokusområder er SaaS

(Software as a Service). SaaS er en leverancemodel,

hvor kunderne køber deres it som en løsning,

der er driftet og serviceret af en ekstern partner,

og som kunderne kan betale en fast månedlig

afgift for at benytte. herved får kunderne en

formindsket risiko og et mere overskueligt itbudget.

• Tværgående løsninger

Det er vores erfaring, at kunderne i stigende

grad efterspørger løsninger, som går på tværs

af brancherne, eksempelvis it-understøttelse

af ledelsesrapportering. Derfor skal de tværgående

løsninger være integreret naturligt i vores

brancheydelser.

• Internationalisering af Xellent

Xellent, EG Utility-løsningen til energisektoren,

har længe haft et internationalt potentiale. I den

kommende periode vil vi vurdere, hvordan vi kan

udnytte dette potentiale mest optimalt.

• Vækst i Sverige

Vi vil udnytte vores stærke position i Danmark

inden for udvalgte brancheløsninger til at skabe

en større omsætning i Sverige.


Vækst via opkøb

Vi har besluttet, at vi vil investere i virksomheder

med det rette strategiske match og et

tilstrækkeligt økonomisk potentiale.

Overskriften for alle potentielle opkøb er, at de

er målrettet en branche eller har potentiale til

at blive det.

Optimering af interne processer

Samtidig med at vi udvikler selskabets omsætning,

skal vi løbende fokusere på at forbedre

vores interne metoder og processer. Vi har i en

længere periode gennemført et omfangsrigt

Lean-projekt, hvor medarbejderinvolvering er

et af nøgleordene. herudover vil vi i løbet af

2009 implementere et nyt koncern-it-system,

som skal sikre, at vi udnytter de store forbedringspotentialer,

som et konsolideret system

medfører.

vores værdigrundlag

EDB Gruppen har nogle fælles værdier, som

afspejler sig i alt vores daglige arbejde. De fire

værdier er:

Troværdighed

Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en

aftale er en aftale, når kunden handler med os.

Kunden skal møde vores medarbejdere som

mennesker, der ærligt og redeligt kan sige

både til og fra – på de rette tidspunkter. Vi vil

fortsat være kendt som dem, der kommunikerer

ærligt og troværdigt. Dem, som man kan

regne med.

Vores medarbejdere er med til at bevare og

videreudvikle vores troværdighed, når de tager

ansvar for egen kommunikation og samtidig

gør opmærksom på handlinger og beslutninger

i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores

troværdighed.

Respekt

Vi har respekt for forskelligheder! Det er

samspillet mellem forskelligheder, der skaber

udvikling, gør os stærke og gør det muligt for

os at levere bedre løsninger til vores kunder.

Vores medarbejdere er med til at bevare og

videreudvikle respekten i EG, når de udviser

respekt for alle deres kollegaer. Det er med til

at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores

kunder at lave forretning med os.

Fællesskab

Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt

arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet

af kompetente kollegaers ønske om at

skabe større synergi og løfte mere i flok – både

internt og i samarbejde med kunderne.

Sammen med kollegaer og kunder agerer vi

som medspillere, der trækker på hinandens

viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles

resultater, kan vi skabe den værdigivende

synergi.

Stolthed

Kunderne anerkender EDB Gruppens medarbejdere

som fagligt kompetente og i besiddelse

af evnen til innovativ tænkning! Vores mange

meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde,

hvor vi har leveret gode løsninger og skabt

værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende

vores kollegaers flotte arbejde, og vi kan være

stolte af resultaterne.

Der er ikke noget galt i at være stolt – græn-

sende til det ærekære – hvis man har noget at

have det i. Derfor søger enhver medarbejder

at holde sit faglige kompetenceniveau højt og

samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine

kollegaer til at finde nye løsninger.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

13


14 EDB Gruppen Årsrapport 2008

LEDELSESBERETNING ORGANISATION OG SELSKABSLEDELSE - Viden og ressourcer

organisation og selskabsledelse

viden og ressourcer

Det er gennem medarbejderne og deres viden,

at EDB Gruppen hver eneste dag er med til at

skabe værdi – og dermed gøre en forskel.

Dette er baggrunden for, at EDB Gruppen

løbende investerer betydelige ressourcer i

vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes

kompetencer. For de er virksomhedens

allervigtigste strategiske aktiv.

Når målet samtidig konstant er at skabe værdi

for kunderne, og at al eksekvering skal ske

som et resultat af dynamiske og innovative

processer – også når det gælder tidsplaner og

budgetter – stiller det store krav til medarbejdernes

fleksibilitet.

Samtidig forudsætter det, at EDB Gruppen

også løbende foretager målinger både af kundetilfredshed

og af Key Performance Indicators

for henholdsvis den enkelte medarbejder

og for virksomheden som helhed for at kunne

holde kursen i de ofte meget oprørte vande

med meget omskiftelige markedsvilkår.

udvikling af vores kompetencer

EDB Gruppen har i løbet af de sidste par år

gennemført en gennemgribende opgradering

inden for stort set alle kompetenceområder i

organisationen.

Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke

personprofiler med formelle uddannelser og

stærke kompetencer, dels ved at vi efter opkøb

af virksomheder drager værdiskabende læring

af den nye kultur og de nye kompetencer.

Ud over den generelle vidensopbygning har

hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse

af konsulenternes specifikke

kompetencer. Den løbende opdatering på fagog

branchespecifikke områder er grundlaget

for, at EDB Gruppen til stadighed kan levere

konkurrencedygtige spidskompetencer inden

for alle de forretningsområder og segmenter,

hvor selskabet arbejder.

For at fastholde den erhvervede viden og de

udviklede kompetencer opererer EDB Gruppen

med faste målsætninger for at begrænse

personaleomsætningshastigheden.

I forbindelse med koncernens store Lean-pro-

jekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten

alle forretningsområder. Det er sket for at

skabe en platform for vidensdeling, decentralt

ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling.

trivsel pÅ arbeJdspladsen

For at nå de formulerede mål har EDB Gruppen

indført et trivselsprogram, som ved hjælp af

proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal

øge medarbejdernes generelle tilfredshed med

deres arbejdsplads – og dermed også fastholde

dem som medarbejdere i mange år.

Desuden skal de gennemførte tiltag være med

til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed

yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær.

Ud over behandlingstilbud indeholder

trivselsprogrammet også tilbud om individuel

terapeutisk hjælp.


LEDELSESBERETNING ORGANISATION OG SELSKABSLEDELSE - Udviklingsomkostninger

organisation og selskabsledelse

udviklingsomkostninger

EDB Gruppen anvender hvert år betydelige

beløb på forsknings- og udviklingsaktiviteter.

I 2008 blev der således anvendt i niveauet

100.000 timer med en samlet omkostning

på ca. 65 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i

2007.

En stor del af aktiviteterne er medfinansieret

af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige

udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor

EDB Gruppen er sikker på et godt salgspotentiale,

aktiveres i regnskabet. I 2008 blev der

primært foretaget aktiveringer i relation til

TrueTrade® – digital samhandel. Af de samlede

udviklingsomkostninger er 3,8 mio. kr. aktiveret

under udviklingsprojekter under udførelse.

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Antal medarbejdere

2004 2005 2006 2007 2008

data til grafer: 2004 2005 2006 2007 2008

ANTAL MEDARBEjDERE 922 812 767 782 904

EDB Gruppen Årsrapport 2008

15


LEDELSESBERETNING

organisation og selskabsledelse

corporate governance

EDB Gruppens ledelse monitorerer løbende

udviklingen inden for corporate governance. På

den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt

såvel som eksternt, er ledet på en måde, som

er i harmoni med tiden og i overensstemmelse

med gældende lovgivning, således at samtlige

interessenters tarv bliver varetaget.

herudover følger EDB Gruppen de retningslinjer,

som er blevet udarbejdet i DCVA regi. (Danish

Venture Capital and Private Equity Association.)

Direktionen bliver aflønnet med en fast løn samt

en performance-afhængig bonus, der er relateret

til selskabets resultater.

Bestyrelsen bliver betalt et fast beløb for bestyrelsesarbejdet.

(jf. note 2)

Bortset fra de 3 medarbejdervalgte bestyrelses-

repræsentanter er alle bestyrelsesmedlemmer

udpeget af Cidron IT A/S, et selskab helejet af

Nordic Capital Fund VII.

Bestyrelsen afholder årligt 5-6 bestyrelses-

møder, hvor selskabets ledelse fremlægger en

status på udvalgte områder, ligesom bestyrelsen

bliver forelagt oplæg til fremadrettede strategiske

initiativer.

herudover mødes bestyrelsens formandskab

cirka månedligt med koncernchefen til en gen-

nemgang af den forretningsmæssige udvikling,

ligesom der afholdes ad hoc-bestyrelsesmøder i

det omfang, det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen har endvidere nedsat to udvalg til

at varetage opgaver inden for hhv. opkøb og

revision.

16 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ORGANISATION OG SELSKABSLEDELSE - Corporate governance

Cidron IT A/S har i forbindelse med købet af

aktierne i EDB Gruppen A/S optaget gæld i Nordea.

Gælden vurderes som passende i forhold til

behovet for finansiel fleksibilitet i EDB Gruppen

og er udelukkende senior gæld med lang løbetid.

eg-aktien i 2008

Den 31. oktober blev EDB Gruppen A/S afnoteret

fra børsen. Selskabets aktier blev købt af Cidron

IT A/S til 166 kr. per aktie.

eJerforhold

EDB Gruppen er ejet af Cidron IT A/S, som ejer

97,6 % af den udestående aktiekapital i EDB

Gruppen A/S.

kapitalstruktur

Alle aktier i EDB Gruppen A/S har samme rettigheder

og er således ikke opdelt i klasser.

finansieringsstruktur

Cidron IT A/S er finansieret med en kombination

af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har

én aktieklasse som ejes 100% af EDB Gruppen

holding A/S. Fremmedkapitalen består af senior

bankgæld.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Resultat pr. aktie, EPS

DKK data til grafer: 2004

2004 2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008

RESULTAT PR. AKTIE, EPS 7.9 12.0 10.9 17.5 6.1


LEDELSESBERETNING ORGANISATION OG SELSKABSLEDELSE - Aktietildelingsordninger m.m.

organisation og selskabsledelse

aktietildelingsordninger m.m.

aktietildelingsordninger og

andre medarbeJderordninger

Da selskabet er blevet afnoteret fra Fondsbør-

sen, vil samtlige aktier blive tvangsindløst.

Medarbejderne har mulighed for at erhverve

obligationer udstedt af EDB Gruppen i henhold

til en ordning efter samme lov.

I 2008 har 118 medarbejdere erhvervet obliga-

tioner med et samlet pålydende på 3,8 mio. kr.

Obligationerne forrentes med 4 % og tilbagebetales

den 2. januar 2014.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

17


LEDELSESBERETNING

18 EDB Gruppen Årsrapport 2008


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

koncernoversigt

Med en omsætning på 1.032,5 mio. kr. rundede

EDB Gruppen for første gang i selskabets mere

end 30-årige historie én milliard i omsætning.

Med et driftsresultat (EBITA) på 48,8 mio. kr.

leverede EDB Gruppen et resultat på samme

niveau som resultatet for 2007.

koncernfunktioner

Omkostningerne til koncernfunktionerne er

i 2008 - ud over de vedtagne investeringer -

påvirket af ekstraordinære amortisationer og

kursreguleringer på mellemregninger i SEK og

NOK.

De ekstraordinære amortisationer fremkom ved,

at koncernen valgte at nedskrive to goodwillposter,

hhv. vedr. købet af Technicom og værdisætningen

af en minoritetsaktiepost i et associeret

selskab. Uden de ekstraordinære poster ville

nettopåvirkningen af amortisationer og renter

have været ca. 10. mio. kr.

FORRETNINGSOMRÅDER - Koncernoversigt

ekstraordinære poster

I løbet af 2008 har vi blandt andet investeret i

Lean, nyt it-system og branding. Den samlede

ekstraordinære investering har været på 16,4

mio. kr.

elimineringer

Posten ”øvrige og elimineringer” indeholder

koncerninterne elimineringer.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

19


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

edb gruppen a/s (ekskl. koncernfunktioner)

EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner)

er blandt Danmarks førende leverandører af

integrerede it-baserede forretningsløsninger til

private virksomheder og organisationer og til

den offentlige sektor.

Selskabet arbejder med at skabe øget effektivi-

tet i kundernes værdikæde og forretningspro-

cesser. Der arbejdes primært i spændingsfeltet

mellem forretningsprocesser, teknologi og organisation,

da det har vist sig, at en tæt integration

af netop disse elementer skaber den største

værdi for kunderne.

Selskabet har egne afdelinger i herning, Bal-

lerup, hjørring, Aalborg, Kolding og Århus.

stor fremgang

Med en forbedring på 73,2 % i forhold til 2007

leverede det danske selskab et resultat før skat

på 41,9 mio. kr., hvilket set i lyset af de seneste

måneders finanskrise må betegnes som særdeles

tilfredsstillende.

Øget fokusering

I 2006 foretog selskabet en omorganisering,

hvorefter forretnings¬enhederne opererer som

selvstændige profitcentre. Det primære formål

var at få en meget stærk branche- og segmentfokusering.

Alle relevante kompetencer for brancheenheden

(sælger, udvikler og konsulenter)

blev herefter samlet i én organisation.

20 EDB Gruppen Årsrapport 2008

FORRETNINGSOMRÅDER - EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner)

Årets resultat viser med tydelighed, at denne

strategi nu bærer frugt, da den samlede resultatfremgang

for EG DK i langt overvejende grad

kommer fra de forretningsområder, som er mest

fokuserede på en udvalgt branche.

ASPECT4-området har haft et flot år med høj

indtjening og succesfuld implementering og

idriftsættelse af flere store kundeprojekter som

eksempelvis Freja Transport & Logistics og Ditas.

MBS-enhederne, som leverer ydelser baseret på

Microsoft-løsninger, har ligeledes styrket deres

branchefokus og har leveret markante resultatforbedringer

i forhold til de seneste år.

lean

Lean-arbejdet blev i 2008 indført i hele selskabet.

Næste skridt er en stor ”2. bølge” i 2009,

med kraftig fokus på de kunderettede processer

og kundetilfredshed.

great place to Work

Et af året mest positive resultater fik vi i målingen

”Great Place to Work”, som er en måling, hvor

en uvildig instans undersøger en lang række

virksomheder for at vurdere, hvor attraktive de

er som arbejdsplads. Vi havde en målsætning om

at komme i top 10, og det lykkedes med en flot

8. plads.


anchepakker

I løbet af året blev 5 ”branchepakker” udviklet.

Branchepakker er en gennemarbejdet afdækning

af best practice-processer inden for en bestemt

branche og er et særdeles værdifuldt værktøj

i samarbejdet med kunderne om optimering af

deres forretningsgange.

saas (softWare as a service)

Det er vores oplevelse, at kunderne i endnu

højere grad end tidligere efterspørger løsninger

leveret som SaaS, og det er derfor vores strategi

at levere flere af vores løsninger på denne måde.

I løbet af 2008 fik vi de første SaaS-aftaler

plads inden for flere brancheområder.

omkostningstilpasninger

Efter at de første 3 kvartaler havde vist særdeles

stor fremgang for det danske selskab,

måtte vi konstatere, at 4. kvartal blev påvirket

af finanskrisen. Det blev derfor besluttet at

udvise rettidig omhu, hvorfor organisationen

blev reduceret med 30 mand i november måned.

herudover har der igennem året været fokus på

at reducere omkostninger i organisationen.

flot resultatfremgang

Selskabet oplevede et lille fald i omsætningen på

0,7 % fra 644,7 mio. kr. i 2007 til 640,2 mio. kr. i

2008.

Værditilvæksten steg derimod med 3,4 % til

421,8 mio. kr.

EDB Gruppen A/S (ekskl. koncernfunktioner)

realiserede i 2008 et resultat før skat på 41,9

mio. kr. mod 24,2 mio. kr. i 2007. Det svarer til en

stigning på imponerende 73,2 %.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

21


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

it gruppen a/s

IT Gruppen er blandt Skandinaviens største kom-

petencecentre inden for specialiserede it-løsnin-

ger til detailhandlen. Derudover har selskabet 20

års erfaring med it-løsninger til mediebranchen

og et skarpt fokus på generelle virksomhedsløsninger

baseret på Microsoft Dynamics NAV.

IT Gruppen er it-totalleverandør, og selskabet

sikrer sine kunder en landsdækkende teknisk

service, support og uddannelse.

IT Gruppen er Microsoft Gold Certified Partner og

udgør et selvstændigt datterselskab i EDB Gruppen,

der er blandt de største danske Microsoft

Dynamics-partnere.

Året der gik

For IT Gruppen har året været karakteriseret af

travlhed inden for alle forretningsområder. Selskabet

har haft god tilgang af kunder og har fået

mange spændende projekter fra den eksisterende

kundeportefølje, der hovedsagelig består

af nogle af de største detailkæder og mediehuse

i Danmark.

succes med perifere produkter

IT Gruppens satsning på de perifere produkter

har været en succes i 2008. Det drejer sig især

om komplementære produkter til detailhandlen,

22 EDB Gruppen Årsrapport 2008

FORRETNINGSOMRÅDER - IT Gruppen A/S

som for eksempel bemandingsplanlægning,

elektroniske hyldeforkanter og videoovervågning.

Væksten inden for disse produktområder

bekræfter selskabets strategi om at være

totalleverandør til detailhandlen med en bred

portefølje af produkter, der er integreret med

hinanden.

Mange eksisterende kunder har i løbet af året

valgt at udvide samarbejdet med IT Gruppen

ved at integrere et eller flere af de komplementære

produkter med deres eksisterende løsning.

Flere detailkæder, som hidtil ikke har været en

del af kundeporteføljen, har vist interesse for

et samarbejde med IT Gruppen på grund af den

innovative tilgang til it i detailhandlen og de

produkter, der tilbydes.

resultater

Selskabet leverede i 2008 en omsætning på

190,4 mio. kr.

I samme periode havde IT Gruppen en værditil-

vækst på 123,3 mio. kr.

Resultatet før skat for 2008 blev på 19,2 mio. kr.


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

eg data inform a/s

EG Data Inform A/S er totalleverandør af specia-

liserede it-løsninger til boligsektoren, prakti-

serende læger og vagtlæger. Desuden leverer

selskabets ServiceCenter i hjørring løsninger

inden for bl.a. Facility Management, EDI og web

til kommuner, indkøbskæder og større erhvervsvirksomheder

i Danmark. I 2008 har selskabet

udvidet ydelsesporteføljen med centrale backupløsninger

og ASP (Application Service Provider)

til Microsoft Dynamics NAV.

EG Data Inform A/S er certificeret som ”Microsoft

Gold Certified Partner” – en garanti for, at medarbejderne

er specielt uddannede i Microsofts

produkter.

Selskabet har egne afdelinger i hjørring, Århus

og Ballerup.

omsætning og resultat

Omsætningen i selskabet faldt med 2,3 % til 77,2

mio. kr. i 2008 mod 79,0 mio. kr. i 2007.

EG Data Inform A/S realiserede i 2008 et resultat

før skat på 20,8 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. i 2007

svarende til en tilbagegang på 11,5 %.

Værditilvæksten faldt med 0,6 % fra 64,4 mio. kr.

i 2007 til 64,0 mio. kr. i 2008.

FORRETNINGSOMRÅDER - EG Data Inform A/S

Resultatet er negativt påvirket med 3,6 mio.

kr. før skat på grund af en ændring i periodiseringsprincipper.

Korrigeret herfor ville selskabet

have leveret et resultat før skat på 24,4 mio. kr.

svarende til en fremgang på 3,8 %.

en række milepæle nÅet

I 2006 overtog selskabet driften af systemerne

(det såkaldte ASP – Applications Solutions Provider)

for mange praktiserende læger og speciallæger.

herved opnåede lægerne mere optimal drift,

funktionalitet og sikkerhed, og de undgår sam-

tidig selv at skulle opgradere systemerne. Det

eliminerer en række problemer i forbindelse med

releaseskift og sikrer lægerne mod tab af vigtige

data – fx ved indbrud.

Denne løsning har nu mere end 1.000 brugere.

Selskabet fik i 2007 positionen som Danmarks

største leverandør til lægemarkedet og har i

2008 bibeholdt denne position.

Ultimo 2007 startede selskabet på ASP-løsnin-

ger til boligadministration, og dette område har

allerede rundet de første 200 brugere.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

23


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

eg utility a/s og eg global a/s

Selskabets hovedaktiviteter er levering af kun-

deafregningssystemer til energisektoren samt

øvrige administrative løsninger til dette branchesegment,

herunder leverandørskifte og saldoafregning,

som er et resultat af det liberaliserede

energimarked. Løsningen Xellent er baseret på

Microsoft Dynamics AX (tidligere Axapta).

Systemet har efter de første implementeringer

i danske energiselskaber i 2002 vakt interesse

hos udenlandske energiselskaber og it-leverandører.

EG Utility har hovedkontor i hjørring og en afde-

ling i Århus.

Året der gik

Året 2008 har været præget af organisatoriske

ændringer, idet EG Utility’s søsterselskab

EG Global blev stiftet pr. 1. januar 2008.

internationale aktiviteter

I forbindelse med etablering af EG Global blev EG

Utility’s internationale aktiviteter, herunder de

udenlandske partnere, overdraget til EG Global.

Det primære formål med det nye selskab har

været at udbygge den internationale fokusering

gennem etablering af nye partnere i udvalgte

lande.

24 EDB Gruppen Årsrapport 2008

FORRETNINGSOMRÅDER - EG Utility A/S og EG Global A/S

hØJt aktivitetsniveau

Aktivitetsniveauet har været højt hele året.

Ud over den daglige betjening af en stigende

kundemasse blev Xellent opgraderet til Dynamics

version 4.0, og implementering af Xellent

hos Galten Elværk, Energi Randers og Energi

Viborg blev afsluttet.

I samme periode blev hovedparten af udviklin-

gen til hovedstadsregionens Naturgas og Natur-

gas Midt-Nord afsluttet. Endelig blev moduler til

smartmeter- og bredbåndshåndtering i Xellent

beskrevet, således at udviklingen kan påbegyndes

i starten af 2009.

EG Utility har fortsat en betydelig succes på det

danske marked. Der er i 2008 indgået kontrakt

om levering af kundeafregningssystemet Xellent

til Energi hillerød og Nordjysk Elhandel. Endvidere

er der indgået aftale med Frederikshavn

Forsyning om levering af et ERP-system inkl.

Xellent Projekt.


Årets resultat – eg utility

EG Utility præsterede i 2008 et resultat før

skat på 1,8 mio. kr., hvilket er et fald på 81,6 % i

forhold til 2007, hvor resultatet blev et overskud

på 9,9 mio. kr.

Resultatet i 2007 var påvirket af en enkelt-

stående stor softwareindtægt på ca. 5 mio. kr.

Korrigeret herfor er der tale om en tilbagegang

på 3,1 mio. kr.

Omsætningen faldt i 2008 med 22,5 % til 46,5

mio. kr. mod 60,0 mio. kr. i 2007.

Værditilvæksten i EG Utility faldt i 2008 til 39,2

mio. kr. fra 52,1 mio. kr. i 2007. Det svarer til et

fald på 24,8 %.

Årets resultat – eg global

EG Global præsterede i 2008 et resultat før skat

på -10,0 mio. kr., hvilket svarer til det planlagte

investeringsniveau.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

25


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

edb gruppen sverige ab

EDB Gruppen Sverige AB er specialiseret i at

levere branchetilpassede it-løsninger til energisektoren

og detailhandlen.

Inden for Energi er EDB Gruppen Sverige foku-

seret på at levere kundeinformationssystemer

med tilhørende støttefunktioner såsom leverandørbytte,

CRM og portalløsninger. Da Xellentløsningen

er baseret på Microsoft

Dynamics AX-løsningen, leverer selskabet også

ERP-systemet.

EDB Gruppen Sverige AB har egne afdelinger i

Stockholm, Malmö, Östersund og Eskilstuna.

Øget branchefokus og en positiv

udvikling

I løbet af 2008 styrkede selskabet sin position

inden for de to udvalgte brancher, som er Retail

og Utility.

Inden for Retail har selskabet i samarbejde med

IT Gruppen A/S udvidet produktpaletten og er

dermed blevet en mere komplet leverandør.

Samtidig har enheden indgået kontrakter med en

række strategiske kunder.

Inden for Utility-området indgik selskabet i 2008

en aftale med en større kunde, hvilket har betydet

en styrket position på markedet. Samtidig

har selskabet introduceret et nyt produkt på

26 EDB Gruppen Årsrapport 2008

FORRETNINGSOMRÅDER - EDB Gruppen Sverige AB

markedet, nemlig ”mätvärdesdatabasen” EDM

(aflæsningsdatabasen), som vi opfatter som

værende af afgørende betydning for kunderne.

Vi forventer vækst og positiv resultatudvikling

inden for både Retail- og Utility-områderne i

2009.

forbedrede resultater

Den svenske forretning har været underskudsgivende

i en længere årrække, men en styrkelse af

ledelsen har betydet et forøget fokus på selskabets

rentabilitet, og selskabet har i 2008 leveret

et positivt resultat.

Omsætningen i EDB Gruppen Sverige steg med

4,7 % til 58,9 mio. kr. i 2008 mod 56,3 mio. kr. i

2007.

Værditilvæksten steg med 14,2 % fra 39,4 mio.

kr. i 2007 til 45,0 mio. kr. i 2008.

Det realiserede resultat i EDB Gruppen Sverige

blev i 2008 et resultat før skat på 2,1 mio. kr.

mod -3,8 mio. kr. i 2007.


LEDELSESBERETNING

forretningsomrÅder

edb gruppen norge as

EDB Gruppen Norge AS er en specialiseret

it-virksomhed, som arbejder med udvikling og

implementering af udvalgte brancheløsninger

baseret på System i-platformen. Som en del af

brancheløsningerne indgår Point of Sale-løsninger

fra IT Gruppen og internetløsninger fra EDB

Gruppen Danmark. herudover leverer selskabet

også teknologiløsninger og it-infrastruktur.

I den forbindelse har det norske selskab udviklet

særlig kompetence inden for salg og implementering

af specialiserede it-løsninger til logistikområdet,

tekstilindustrien, byggemarkeder og

træindustrien.

EDB Gruppen Norge har egne afdelinger i Trond-

heim, Molde og Sandefjord.

Det er tilfredsstillende for ledelsen, at selskabet

for tredje år i træk har leveret et positivt bidrag

til koncernens samlede indtjening, samtidig med

at omsætningen er steget.

Udviklingen har været positiv gennem hele året

med fjerde kvartal som det bedste, hvilket også

har betydet en god ordrebeholdning til 2009.

Der har været et meget tilfredsstillende salg af

nye løsninger til kendte norske mærkevarefirmaer,

heriblandt Modena Gruppen. Det forventes,

at salget af nye løsninger i 2009 fortsætter

samme niveau som i 2008.

FORRETNINGSOMRÅDER - EDB Gruppen Norge AS

flot resultatmæssig fremgang

Omsætningen steg med 10,3 % fra 39,0 mio. kr.

i 2007 til 43,1 mio. kr. i 2008. Værditilvæksten

steg med hele 19,1 % fra 24,0 mio. kr. i 2007 til

28,6 mio. kr. i 2008.

positivt resultat

EDB Gruppen Norge realiserede i 2008 et resultat

før skat på 1,9 mio. kr. mod et resultat før

skat i 2007 på 0,5 mio. kr.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

27


LEDELSESBERETNING

risikostyring

EDB Gruppen leverer it-konsulentydelser og

programmering, software og hardware.

Med hensyn til konsulentydelser og program-

mering er EDB Gruppen meget afhængig af

medarbejdernes faktureringsgrad – defineret

som den del af medarbejdernes tid, der anvendes

på fakturerbare ydelser. Faktureringsgraden for

samtlige medarbejdere afhænger både af sammensætningen

af personalet og af, hvorledes

den enkelte medarbejder anvender sin tid.

Der er derfor stor fokus på dette område. En

ændring i faktureringsgraden på 1 procentpoint

målt på hele EDB Gruppen vil give en ændring i

værditilvæksten og dermed overskud før skat på

15 mio. kr.

Anvendelsen af den enkelte medarbejders tid

søges forbedret ved at mindske sygefravær og

personalegennemstrømning. Via en healthCareordning

har EDB Gruppen gjort en indsats for at

mindske sygefrekvensen mest muligt. EDB Gruppen

har i dag en sygefraværsprocent på 2,5.

En anden risikoparameter er større fastpriskon-

trakter. EDB Gruppen søger via projektreviews

og foranalyser at sikre, at fastpriskontrakter

indgås med den korrekte prissætning.

EDB Gruppens største enkeltudgift er gager.

Næsten hele personalet er ansat som funktionærer.

Det er derfor ikke muligt på kort sigt at

reducere størstedelen af EDB Gruppens udgifter.

Denne usikkerhed søges mindsket ved 2 forskellige

tiltag. Dels søges en stor del af EDB Gruppens

indtægter lagt over i faste aftaler med et

opsigelsesvarsel, der modsvarer det, der gælder

for funktionærer. Knap 1/3 af EDB Gruppens

28 EDB Gruppen Årsrapport 2008

RISIKOSTyRING

værditilvækst stammer i dag fra denne type aftaler.

Dels søger EDB Gruppen via sine pipelineog

ordrebeholdningssystemer at skabe et godt

overblik over det fremtidige behov for personale,

således at det via omorganisering, efteruddannelse

og tilpasninger er muligt at matche dette i

størst muligt omfang.

På rentesiden investeres i korte obligationer

(korrigeret varighed mindre end 3 år) eller

bankindskud. EDB Gruppens beholdning af aktier

og obligationer klassificeres som udgangspunkt

som disponibel for salg. Der anvendes ikke hedging

på disse.

Der eksisterer en usikret valutarisiko (i stør-

relsesordenen 30 mio. kr.) primært vedrørende

selskabets tilgodehavender i Norge og Sverige.


BESTyRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSEShVERV

bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

bestyrelsen

Lars Bruhn - formand

Bestyrelsesformand i Mannaz A/S

Bestyrelsesformand i IVS A/S

Bestyrelsesformand i BRUhN holding ApS

Bestyrelsesformand i BankInvest Private Equity A/S

Lars Terney - næstformand

Bestyrelsesformand i Cidron IT A/S

Bestyrelsesformand i EDB Gruppen holding A/S

Michael Haaning

Bestyrelsesmedlem i Cidron IT A/S

Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen holding A/S

Bestyrelsesmedlem i Kompan A/S

Bestyrelsesmedlem i NC Telecom holding A/S

Bestyrelsesmedlem i Intervare A/S

Christian Jarnov

Bestyrelsesmedlem i Cidron IT A/S

Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen holding A/S

Torben Skriver Frandsen

Bestyrelsesmedlem i Auriga Industries A/S

Bestyrelsesmedlem i Symbion Capital 1 A/S

Bestyrelsesmedlem i WindowMaster A/S

Bestyrelsesmedlem i ServiceGruppen for hardware A/S

Bestyrelsesmedlem i EDB Gruppen holding A/S

medarbeJdervalgte

repræsentanter

Bent Mosgaard

Direktør i Investment holding ApS

Carsten Jensen

Varetager ikke andre ledelseshverv end opgaven

i EDB Gruppens bestyrelse.

Susanne Frandsen

Bestyrelsesmedlem i Voice Design ApS

Ledelseshverv i datterselskaber, der er 100 % ejet af

EDB Gruppen A/S, er ikke medtaget i oversigten.

direktionen

Leif Vestergaard

Varetager ikke andre ledelseshverv

uden for EDB Gruppen.

Bjarne Aarup

Bestyrelsesformand i Danski A/S

Bestyrelsesformand i Dalegaard Business Coaching A/S

EDB Gruppen Årsrapport 2008

29


PÅTEGNINGER

ledelsespÅtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet

og godkendt årsrapporten for 2008 for EDB

Gruppen A/S.

Årsrapporten aflægges efter International

Financial Reporting Standards som godkendt

af EU og yderligere danske oplysningskrav til

årsrapporter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hen-

sigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige

skøn for forsvarlige. Års-rapporten giver derfor

direktion

Leif Vestergaard (koncernchef)

bestyrelse

Lars Bruhn (formand)

Michael haaning

Christian jarnov

Carsten jensen

30 EDB Gruppen Årsrapport 2008

LEDELSESPÅTEGNING

efter vores opfattelse et retvisende billede af

koncernens og moderselskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt

af resultatet af koncernens og moderselskabets

aktiviteter og pen-gestrømme for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2008.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

herning, den 31. januar 2009

Bjarne Aarup

Lars Terney (næstformand)

Torben Skriver Frandsen

Bent Mosgaard

Susanne Frandsen


PÅTEGNINGER

DEN UAFhæNGIGE REVISORS PÅTEGNING

den uafhængige revisors pÅtegning

til aktionærerne i

edb gruppen a/s

Vi har revideret årsrapporten for EDB Gruppen

A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2008 omfattende le-delsespåtegning, ledelsesberetning,

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse

og noter for såvel koncernen

som for moderselskabet. Årsrapporten aflægges

efter Internatio-nal Financial Reporting Standards

som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav til årsrapporter.

ledelsens ansvar

for Årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og

aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU

og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter.

Dette ansvar omfatter udformning, implementering

og opretholdelse af interne kontroller,

der er relevante for at udarbejde og aflægge en

årsrapport, der giver et retvisende billede uden

væsentlig fejlinformation, uanset om fejl-informationen

skyldes besvigelser eller fejl, samt valg

og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis

og ud-øvelse af regnskabsmæssige skøn,

som er rimelige efter omstændighederne.

revisors ansvar og

den udfØrte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi

har udført vores revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen med

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at

årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå

revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der

er anført i årsrapporten. De valgte handlinger

afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risikoen for væsentlig fejlinformation

i årsrapporten, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering

overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for virksomhedens udarbejdelse

og aflæggelse af en årsrapport, der giver et

retvi-sende billede, med henblik på at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke med det formål at

udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens

interne kontrol. En revision omfatter

endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen

anvendte regnskabspraksis er passende, om de

af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn

er rimelige samt en vurdering af den samlede

præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-

onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag

for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

herning, den 31. januar 2009

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Mikael h. Sørensen

statsautoriseret revisor

Claus Lindholm jacobsen

statsautoriseret revisor

EDB Gruppen Årsrapport 2008

31


KONCERNENS REGNSKAB

generelt

Årsrapporten for EDB Gruppen A/S, der omfat-

ter både årsregnskab for moderselskabet og

koncernregnskab, aflægges i overensstemmelse

med internationale regnskabsstandarder (IFRS)

som godkendt af EU, og IFRS-bekendtgørelsen

udstedt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges i danske kroner (DKK),

der anses for at være den primære valuta for

koncernens aktiviteter og den funktionelle

valuta for moderselskabet.

standarder og fortolkninger,

der er trÅdt i kraft i 2008

I årsrapporten for 2008 har EDB gruppen A/S

anvendt alle nye og ændrede standarder og

fortolkninger, der er relevante for koncernen,

og som er trådt i kraft og godkendt af EU med

virkning for indeværende regnskabsperiode.

Der er tale om følgende standarder

og fortolkninger:

Ændring af IAS 39 ”Finansielle

instrumenter” og IFRS 7 ”Oplysninger

om finansielle instrumenter

ændringen i IAS 39 medfører en lempelse af

bestemmelserne for, hvornår et finansielt instrument

efter første indregning kan overføres fra

en kategori (dagsværdi over resultatopgørelsen,

disponibel for salg m.v.) til en anden. Som følge

heraf har ændringerne i IFRS 7 vedrørende oplysninger

i forbindelse med en omklassificering

heller ikke haft betydning.

Ingen af disse nye regnskabsstandarder og for-

tolkningsbidrag har haft indvirkning på indreg-

nings- og målekriterierne for EDB Gruppen A/S i

2008.

32 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

anvendt regnskabspraksis

standarder og fortolkninger,

der ikke er trÅdt i kraft i 2008

Følgende standarder og fortolkninger er vedtaget

af IASB, men er endnu ikke trådt i kraft og er

derfor endnu ikke implementeret:

IFRS 8 ”Segmentoplysninger

Standarden medfører, at segmentoplysninger

fremover skal afgives ud fra virksomhedens

ledelsesrapportering.

Endvidere har IASB vedtaget følgende

standarder og fortolkninger, som endnu

ikke er godkendt af EU:

IAS 1 ”Præsentation af årsregnskaber

Standarden giver mulighed for at præsentere

en ny resultatopgørelse og indeholder krav om

præsentation af en totalindkomstopgørelse. Ud

over ændrede muligheder og krav til præsentationen

medfører ændringen ingen betydning for

egenkapital og resultat.

IAS 23 ”Låneomkostninger

ændringen medfører krav om aktivering af

låneomkostninger på kvalificerende aktiver.

Eftersom ændringen skal implementeres fremadrettet

fra 2009, forventes ændringen først at

få virkning på de eventuelle anlægsaktiver, der

igangsættes eller produceres fra og med 2009.

IAS 27 ”Koncernregnskaber og

modervirksomheders regnskaber

ændringen medfører, at såfremt virksomheden

erhverver eller afhænder ejerandele i en dattervirksomhed

uden at miste kontrol, så skal

forskellen mellem købssummen henholdsvis

salgssummen og den regnskabsmæssige værdi

heraf vises som en egenkapitaltransaktion. Anvendelsen

af den ændrede standard forventes

ikke få væsentlig indvirkning på årsrapporten for

de kommende regnskabsår.


KONCERNENS REGNSKAB

IAS 32 ”Oplysninger vedrørende

finansielle instrumenter

Vedrører den regnskabsmæssige behandling af

finansielle instrumenter, der kan kræves indløst,

og forpligtelser, som opstår ved likvidation. Anvendelsen

af den ændrede standard forventes

ikke få væsentlig indvirkning på årsrapporten for

de kommende regnskabsår.

IAS 39 ”Finansielle instrumenter

ændringen angiver, at det ikke er muligt at lade

tidsværdien af en option afspejle den afdækkede

risiko, og at det kun er muligt at afdække inflationselementet

i en finansiel post i det omfang,

det er kontraktligt fastlagt. Anvendelsen af den

ændrede standard forventes ikke få væsentlig

indvirkning på årsrapporten for de kommende

regnskabsår.

IFRS 2 ”Aktiebaseret vederlæggelse”

Behandler sondringen mellem optjeningsbetingelser

og restriktioner og den regnskabsmæssige

behandling af annulleringer. Da koncernen

p.t. ikke anvender aktiebaseret vederlæggelse,

forventes standarden ikke at få væsentlig

indvirkning på årsrapporten for de kommende

regnskabsår.

IFRS 3 “Virksomhedssammenslutninger

ændringen til IFRS 3 indeholder regler om

følgende:

• Opgørelse af vederlaget for den overtagne

virksomhed

• Opgørelse af goodwill

• Eksisterende relationer mellem køber og den

overtagne virksomhed skal nu også dagsværdiansættes.

Endvidere indeholder standarden

ændringer inden for følgende områder:

• Indregning og måling af identificerbare

aktiver og forpligtelser

• Nye/flere oplysningskrav

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

anvendt regnskabspraksis

Anvendelsen af den ændrede standard vil ikke

få væsentlig indvirkning på årsrapporten for

de kommende regnskabsår, dog afhængigt af

omfanget af fremtidige opkøb.

IFRIC 12 ”Service Concession Arrangements”

Fortolkningen omhandler regler om overtagelse

af infrastrukturaktiver fra det offentlige.

Fortolkningen forventes ikke at få betydning for

koncernens egenkapital og resultat.

IFRIC 13 ”Customer Loyalty Programmes”

Fortolkningen omhandler kundeloyalitetsprogrammer

og forventes ikke at få betydning for

koncernens egenkapital og resultat.

IFRIC 14 ”IAS 19 - The Limit on a Defined

Benefit Asset, Minimum Funding Requirements

and their Interaction”

Fortolkningen omhandler begrænsning i indregning

af pensionsaktiver. Da koncernen p.t. ikke

har ydelsesbaserede pensionsordninger, forventes

fortolkningen ikke at få betydning.

IFRIC 15 ”Agreements for the construction

of Real Estate”

Fortolkningen omhandler reglerne for, hvornår

produktionskriteriet kan anvendes ved opførelse

af fast ejendom. Fortolkningen forventes ikke at

få betydning.

IFRIC 16 ”Afdækning af udenlandsk enhed”

Vedrører den regnskabsmæssige behandling af

en afdækning af valutarisikoen i en udenlandsk

enhed. Fortolkningen forventes ikke at få betydning.

IFRIC 17 ”Udlodning af andet end kontanter

Medfører at udbytte, som udloddes i andet end

kontanter, skal måles til dagsværdi. Fortolkningen

forventes ikke at få betydning.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

33


KONCERNENS REGNSKAB

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden

EDB Gruppen A/S samt dattervirksomheder,

hvori EDB Gruppen A/S direkte eller indirekte

besidder mere end 50 % af stemmerettighederne

eller på anden måde kan udøve eller faktisk

udøver bestemmende indflydelse. Ved vurdering

af om EDB Gruppen A/S har bestemmende eller

betydelig indflydelse tages højde for potentielle

stemmerettigheder.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sam-

mendrag af modervirksomhedens og dattervirk-

somhedernes regnskaber ved sammenlægning

af ensartede regnskabsposter. Dattervirksomhedernes

regnskaber er indarbejdet efter koncernens

regnskabspraksis. Ved konsolideringen

foretages eliminering af koncerninterne indtægter

og omkostninger, aktiebesiddelser, interne

mellemværender og udbytter samt af realiserede

og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner

mellem de konsoliderede virksomheder.

Virksomheder, der ikke er tilknyttede virksom-

heder, men hvor koncernen ejer mindst 20 % af

stemmeretten eller på anden måde har betydelig

indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

De associerede virksomheders regnskaber

er udarbejdet efter samme regnskabspraksis

som EDB Gruppens regnskaber. Der foretages

eliminering af urealiserede gevinster og tab på

transaktioner mellem EDB Gruppen og de associerede

virksomheder i forhold til størrelsen af

andelen i den associerede virksomhed.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder

indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet,

henholdsvis stiftelsestidspunktet.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor

kontrollen over virksomheden faktisk opnås.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i

den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet

henholdsvis afviklingstidspunktet.

Afståelsestidspunktet er det tidspunkt,

34 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

hvor kontrollen over virksomheden overgår til

tredjemand. Sammenligningstal korrigeres ikke

for nyerhvervede virksomheder. Ophørte aktiviteter

præsenteres særskilt, jf. nedenfor.

Ved køb af nye virksomheder anvendes over-

tagelsesmetoden, hvorved den tilkøbte virk-

somheds identificerbare aktiver, forpligtelser

og eventualforpligtelser måles til dagsværdi

på overtagelsestidspunktet. Identificerbare

immaterielle aktiver indregnes såfremt de kan

udskilles eller hidrører fra en kontraktlig ret, og

dagsværdien kan opgøres pålideligt.

For virksomhedssammenslutninger foretaget

den 1. januar 2000 eller senere indregnes

positive forskelsbeløb mellem kostprisen for

virksomheden og dagsværdien af de overtagne

identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

som goodwill under immaterielle

aktiver. Goodwill afskrives ikke, men testes årligt

for værdiforringelse. Ved overtagelsen henføres

goodwill til de pengestrømsfrembringende

enheder, der efterfølgende danner grundlag for

værdiforringelsestest. Negative forskelsbeløb

indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

For virksomhedssammenslutninger foretaget før

den 1. januar 2000 er den regnskabsmæssige

klassifikation fastholdt efter den hidtidige regnskabspraksis.

Indregning er sket med udgangspunkt

i kostpris fradraget med af- og nedskrivninger

frem til 31. december 1999. Goodwill

afskrives ikke efter 1. januar 2000.

Omregning af beløb i fremmed valuta

For hver af de rapporterende virksomheder i

koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den

funktionelle valuta er den valuta, som benyttes

i det primære økonomiske miljø, hvori den rapporterende

virksomhed opererer. Transaktioner

i andre valutaer end den funktionelle valuta er

transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i

fremmed valuta omregnes ved første indregning


til den funktionelle valuta efter transaktions-

dagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på

betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen

som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære

poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle

valuta til balancedages valutakurs. Forskellen

mellem balancedagens kurs og kursen på

tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens

opståen indregnes i resultatopgørelsen under

finansielle poster.

Ved indregning i koncernregnskabet af uden-

landske virksomheder med en funktionel valuta

forskellig fra EDB Gruppen A/S’ præsentationsvaluta

omregnes resultatopgørelserne til

transaktionsdagens kurser, og balanceposterne

til balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens

kurs anvendes en gennemsnitskurs

for de enkelte måneder, medmindre den væsentligt

afviger fra de faktiske valutakurser. I

sidstnævnte tilfælde anvendes faktiske valutakurser.

Goodwill betragtes som tilhørende den

pågældende overtagne virksomhed og omregnes

til balancedagens kurs. Kursforskelle som

er opstået ved omregning af egenkapital ved

årets begyndelse i virksomheder med en anden

funktionel valuta end EDB Gruppen A/S’ til balancedagens

valutakurs samt ved omregning af

resultatopgørelser fra transaktionsdagens kurs

til balancedagens valutakurs indregnes direkte

under egenkapitalen på en særskilt reserve for

valutakursreguleringer.

Kursreguleringer vedrørende langfristede tilgo-

dehavender i dattervirksomheder, der betragtes

som tillæg til nettoaktiverne i dattervirksomhederne,

indregnes direkte på egenkapitalen under

en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

resultatopgØrelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af

varer og tjenesteydelser, såfremt levering og

risikoovergang til køber har fundet sted inden

årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres

pålideligt og forventes modtaget. Rabatter modregnes

i nettoomsætningen der opgøres ekskl.

moms og afgifter. Nettoomsætningen omfatter

desuden ikke-fakturerede indtægter vedrørende

uafsluttede igangværende arbejder. Nettoomsætningen

indregnes, når de samlede indtægter

og omkostningerdet igangværende arbejde

og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan

opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de

økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå

koncernen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger

til distribution, salg, reklame, administration,

operationelle leasingomkostninger, lokaler

mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter

renteindtægter og -omkostninger, realiserede og

urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende

værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed

valuta, amortisering af finansielle aktiver og

forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under

acontoskatteordningen. Finansielle indtægter

og omkostninger indregnes med de beløb, der

vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder

indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse

i det regnskabsår, hvor udbytte deklareres.

I det omfang udbytte overstiger den akkumulerede

indtjening efter overtagelsestidspunktet,

indregnes udbytte dog som en nedskrivning på

kapitalandelens kostpris.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

35


KONCERNENS REGNSKAB

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til

årets resultat, og direkte på egenkapitalen med

den del, der kan henføres til posteringer direkte

på egenkapitalen.

EDB Gruppen A/S er sambeskattet med alle

danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske

selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Selskaber, der anvender skattemæssige

underskud fra andre selskaber betaler sambeskatningsbidrag

til moderselskabet svarende

til skatteværdien af de udnyttede underskud,

mens selskaber, hvis skattemæssige underskud

anvendes af andre selskaber, modtager sambeskatningsbidrag

fra moderselskabet svarende til

skatteværdien af de udnyttede underskud (fuld

fordeling). De sambeskattede selskaber indgår i

acontoskatteordningen.

balancen

Goodwill

Goodwill indregnes og måles ved første indregning

som forskellen mellem kostpris for den

overtagne virksomhed og dagsværdien af de

overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser,

jf. beskrivelsen under ”virksomhedssammenslutninger”.

Goodwill afskrives ikke, men testes minimum en

gang årligt for værdiforringelse.

Udviklingsprojekter

Mindre udviklingsprojekter samt udviklingsprojekter,

som er klart definerede og identificerbare,

og hvor den tekniske udnyttelsesgrad,

tilstrækkeligheden af ressourcer og et potentielt

fremtidigt marked eller anvendelsesmuligheder

kan påvises, aktiveres, såfremt koncernen har til

hensigt at fremstille, markedsføre eller anvende

36 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

projektet. Endvidere er det en forudsætning,

at kostprisen kan opgøres pålideligt, og at der

er tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig positiv

indtjening, efter at afskrivninger er foretaget.

Der aktiveres kun den del af udviklingsom-

kostningerne, der vedrører nye produkter, nye

værktøjer og ny teknologi. Omkostninger til

vedligeholdelse og opdateringer af eksisterende

produkter og programmer indregnes i resultatopgørelsen

på afholdelsestidspunktet. Mindre

udviklingsprojekter, samt den del af udviklingsprojekter

som direkte eller indirekte finansieres

af kunder, aktiveres ikke.

Ved første indregning måles udviklingsomkost-

ninger til kostpris, som væsentligst omfatter

lønninger og gager, der direkte og indirekte kan

henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives line-

ært over den vurderede økonomiske brugstid,

som sædvanligvis udgør 2-5 år. Udviklingsprojekter

nedskrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi,

jf. nedenfor.

Kunderelationer

Ved virksomhedssammenslutninger foretages

en vurdering af de overtagne kunderelationer.

Værdiansættelsen er baseret på fremtidige

pengestrømme fra kunderelationerne, hvor

de væsentligste forudsætninger er udvikling i

driftsresultat før afskrivninger og skat, kundeloyalitet

samt teoretisk beregnet skat og bidrag

til andre aktiver. Kunderelationerne måles til

kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. Kunderelationer afskrives lineært

over den forventede levetid som udgør 7-15

år. Kunderelationer nedskrives til en eventuel

lavere genindvindingsværdi, jf. nedenfor.

Andre immaterielle aktiver

Andre immaterielle aktiver måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre immaterielle aktiver erhvervet som


led i virksomhedssammenslutninger omfatter

ordrebeholdning, varemærker samt rettigheder,

herunder program- og licensrettigheder, og indregnes

til dagsværdi. Afskrivningerne foretages

over den forventede levetid, som udgør mellem

2 og 5 år. Såfremt det skønnes fornødent,

nedskrives til en lavere genindvindingsværdi, jf.

nedenfor.

Materielle aktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner

samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar

måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på

grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at

blive taget i brug. Kostprisen på et samlet aktiv

opdeles i separate bestanddele, der afskrives

hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte

bestanddele er væsentligt forskellig.

Efterfølgende omkostninger, fx ved udskiftning

af bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i

den regnskabsmæssige værdi af det pågældende

aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen

vil medføre fremtidige økonomiske fordele. Alle

andre omkostninger til almindelig reparation og

vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen

ved afholdelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag

af restværdi efter afsluttet brugstid. Restværdien

er opgjort til det beløb, som aktivet ville

kunne sælges til på balancedagen, hvis aktivet

havde den alder og stand, som aktivet forventes

at have ved udløb af brugstiden fratrukket

afhændelsesomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på

følgende vurdering af aktivernes forventede

brugstider og restværdi herefter:

brugstid

Bygninger 40 år

Indretning af lejede lokaler 5 år/bindingsperioden

Tekniske anlæg, edb mv. 3-5 år

Inventar m.v. 5 år

Biler 5 år

Der afskrives ikke på grunde og kunst

Under indretning af lejede lokaler aktiveres de

omkostninger, som investeres i lejemål for at

gøre disse anvendelige til EDB Gruppen A/S’

formål.

Materielle aktiver nedskrives til genindvindings-

værdi, såfremt denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi, jf. nedenfor.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver,

hvor selskabet har alle væsentlige

risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing) indregnes i balancen som

aktiver. Finansielt leasede aktiver afskrives som

selskabets tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse

indregnes i balancen som en gældsforpligtelse,

og leasingydelsens rentedel indregnes over

kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

ydelser i forbindelse med operationel leasing og

øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen

over kontraktens løbetid. Selskabets samlede

forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og

lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser

mv.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles

ved første indregning til kostpris og herefter

under anvendelse af indre værdis metode, det vil

sige den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige

indre værdi i disse virksomheder

med tillæg af goodwill. EDB Gruppens andel af

de associerede virksomheders resultat efter skat

indregnes i resultatopgørelsen.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

37


KONCERNENS REGNSKAB

Kapitalandele i dattervirksomheder i

moderselskabets årsregnskab

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til

kostpris. hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien,

nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen reduceres med modtaget udbytte,

der overstiger den akkumulerede indtjening

efter overtagelsestidspunktet.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Goodwill og andre langsigtede aktiver testes årligt

for værdiforringelse. For langfristede aktiver,

der ikke afskrives, testes endvidere for værdiforringelse

ved indikatorer for værdiforringelse.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes

for værdiforringelse sammen med de øvrige

langfristede aktiver i den pengestrømsfrembringende

enhed, hvortil goodwill er allokeret. Der

nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen,

såfremt den regnskabsmæssige

værdi af de forventede fremtidige nettopengestrømme

fra den pengestrømsfrembringende

enhed, som goodwill er knyttet til, er mindst lig

med den bogførte værdi.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og ind-

regnes kun i det omfang, at det er overvejende

sandsynligt, at de vil blive udnyttet.

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige lang-

fristede aktiver vurderes årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse. Når en

sådan indikation er til stede, beregnes aktivets

genindvindingsværdi. Genindvindings-værdien er

den højeste af aktivitets dagsværdi med fradrag

af forventede afhændelsesomkostninger eller

kapitalværdi.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den

regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis

en pengestrøms-frembringende enhed overstiger

aktivets eller den pengestrømsfrembringende

enheds genindvindingsværdi. Tab ved

værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen

38 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

under ”af- og nedskrivninger”. Nedskrivning af

goodwill indregnes dog i en separat linje i resultatopgørelsen.

Handelsvarer

Beholdningen består primært af indkøbte handelsvarer

og reservedele og måles til gennemsnitlig

kostpris, idet der dog anvendes faktisk

kostpris for større edb-maskiner. Kostpris for

handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med

tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er la-

vere end kostprisen, nedskrives til denne lavere

værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger

opgøres som salgspris med fradrag

af omkostninger, der afholdes for at effektuere

salget, og fastsættes under hensyntagen til

omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet

salgspris.

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender måles ved første indregning til

dagsværdi og efterfølgende til amortiseret kostpris,

der sædvanligvis svarer til nominelværdi

med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af

forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning

måles til salgsværdien af det udførte arbejde

fratrukket acontofaktureringer og forventede

tab. Salgsværdien måles på baggrund af

færdiggørelsesgraden på balancedagen og de

samlede forventede indtægterdet enkelte

igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden

for et projekt fastsættes med udgangspunkt i de

anvendte ressourcer og de forventede samlede

ressourcer sammenholdt med en vurdering af

stadet for det udførte arbejde.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostnin-

gerdet igangværende arbejder vil overstige

de samlede indtægter, indregnes det forventede

tab straks som en omkostning.


Igangværende arbejde indregnes i balancen

under tilgodehavender eller gældsforpligtelser

afhængig af nettoværdien af salgssummen med

fradrag af acontofaktureringer.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og

opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen

i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under

aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter

måles til kostpris.

Værdipapirer

Aktier og obligationer måles til dagsværdi på

handelsdatoen svarende til børskurs for børsnoterede

papirer og til en skønnet dagsværdi

opgjort på grundlag af markedsdata samt anerkendte

værdiansættelsesmetoder for unoterede

værdipapirer. Forefindes ikke tilstrækkelige

markedsdata til opgørelse af dagsværdi for unoterede

værdipapirer, måles disse til kostpris.

Ved første indregning klassificeres aktier og

obligationer som enten handelsbeholdning

eller disponibel for salg. Kursregulering vedrørende

handelsbeholdninger indregnes løbende

i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Urealiserede kursreguleringer vedrørende aktier

og obligationer klassificeret som disponibel for

salg indregnes direkte på egenkapitalen. Ved

realisation overføres den akkumulerede værdiregulering

indregnet på egenkapitalen til finansielle

poster i resultatopgørelsen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indeståender i

anerkendte banker.

egenkapital

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer samt

udbytte for egne aktier indregnes direkte i

overført resultat under egenkapitalen. Provenu

ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse

af egne aktier i EDB Gruppen A/S i forbindelse

med udnyttelse af aktieoptioner føres direkte på

egenkapitalen.

Incitamentsprogrammer

EDB Gruppens incitamentsprogrammer har

tidligere omfattet aktietildelingsprogrammer. I

forbindelse med afnoteringen fra børsen blev

disse ændret til et differenceafregnet program

der tager udgangspunkt i indløsningskursen på

166. Ved første indregning af aktietildelingerne

skønnes over antallet af aktietildelinger, som

medarbejderne forventes at erhverve ret til.

Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet

over antallet af retserhvervede differenceafregninger,

således at den samlede indregning

baseres på det faktiske antal retserhvervede

differenceafregninger.

Udbytte

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, indregnes

som en særskilt post under egenkapital.

Ved vedtagelse på den ordinære generalforsamling

(deklareringstidspunktet) indregnes udbytte

som en forpligtelse

Reserve for valutakursregulering

Valutakursregulering for datterselskaber med

en funktionel valuta der er forskellig fra EDB

Gruppen A/S’ præsentationsvaluta føres direkte

på egenkapitalen under reserve for valutakursregulering.

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen

indregnes valutakursregulering i

resultatopgørelsen.

Reserve for valutakursregulering er nulstillet

pr. 1. januar 2004.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

39


KONCERNENS REGNSKAB

Hensatte forpligtelser

hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen

som følge af en begivenhed indtruffet før balancedagen

har en retlig eller faktisk forpligtelse, og

det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske

fordele for at indfri forpligtelsen.

hensatte forpligtelser måles til ledelsens skøn

over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes

at kunne indfris. Ved målingen foretages tilbagediskontering,

såfremt dette har en væsentlig

effekt på målingen af forpligtelsen.

Garantiforpligtelser indregnes i takt med salget

baseret på afholdte garantiomkostninger i tidligere

regnskabsår.

Omkostninger til omstrukturering indregnes som

forpligtelse, når en detaljeret, formel plan senest

på balancedagen er offentliggjort over for de berørte

personer. Ved overtagelse af virksomheder

indregnes hensættelser til omstruktureringer i

den overtagne virksomhed alene i beregningen

af goodwill, når der på overtagelsestidspunktet

eksisterer en forpligtelse for den overtagne

virksomhed.

Pensionsforpligtelser

Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsaftaler

med hovedparten af koncernens ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede

pensionsordninger indregnes i resultatopgørelsen

over den periode, de optjenes, og skyldige

indbetalinger indregnes i balancen under anden

gæld.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende

aktuel skat indregnes i balancen som beregnet

skat af årets skattepligtige indkomst reguleret

for betalte acontoskatter. Ved beregning af årets

skat anvendes de på balancedagen gældende

skattesatser og regler. Udskudt skat indregnes

efter den balanceorienterede gældsmetode af

40 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige

og skattemæssige værdier af aktiver og

forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien

af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes

at kunne realiseres, enten ved udligning i

skat af fremtidig indtjening eller ved modregning

i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatte-

regler og skattesatser i de respektive lande, der

med balancedagens lovgivning vil være gældende,

når den udskudte skat forventes udløst som

aktuel skat. ændring i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Finansielle forpligtelser

Gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved

lånoptagelse til det modtagne provenu med

fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I

efterfølgende perioder indregnes de finansielle

forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til

den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den

effektive rente, således at forskellen mellem

provenuet og den nominelle værdi indregnes i

resultatopgørelsen over låneperioden.

Ophørte aktiviteter og aktiver

bestemt for salg

Ophørte aktiviteter er enten væsentlige forretningsområder

eller geografiske områder, der er

solgt eller i henhold til en samlet plan er bestemt

for salg.

Resultat af ophørte aktiviteter præsenteres som

en særskilt post i resultatopgørelsen bestående

af driftsresultat efter skat for den pågældende

aktivitet og eventuelle gevinster eller tab ved

dagsværdiregulering salg af aktiver tilknyttet

aktiviteten.


Langfristede aktiver og grupper af aktiver, som

er bestemt for salg, herunder aktiver tilknyttet

ophørte aktiviteter, præsenteres særskilt i

balancen, som kortfristede aktiver. Forpligtelser

direkte knyttet til de pågældende aktiver og ophørte

aktiviteter præsenteres som kortfristede

forpligtelser i balancen.

Langfristede aktiver bestemt for salg afskrives

ikke, men nedskrives til dagsværdi fratrukket

forventede salgsomkostninger, såfremt denne

værdi er lavere end den regnskabsmæssige

værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter, der er indregnet

under passiver, indgår modtagne betalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres

efter den indirekte metode og viser

pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,

investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet,

årets forskydning i likvider samt likvider ved

årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksom-

heder vises separat under pengestrømme ved-

rørende investeringsaktivitet. I pengestrømsop-

gørelsen indregnes pengestrømme vedrørende

købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet,

og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder

indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme i en anden valuta end den

funktionelle valuta indregnes i pengestrømsopgørelsen

ved anvendelse af gennemsnitlige

valutakurser for månederne, medmindre disse

afviger væsentligt fra de faktiske valutakurser

på transaktionstidspunkterne. I sidstnævnte

tilfælde anvendes de faktiske valutakurser for

de enkelte dage.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes

af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres

som årets resultat reguleret for ikke kontante

driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt

selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter

betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle,

materielle og finansielle langfristede

aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

ændringer i størrelse eller sammensætning

af aktiekapital, køb og salg af egne aktier,

optagelse af og afdrag på langfristet gæld samt

udbytte til aktionærerne.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt

værdipapirer med en restløbetid på købstidspunktet

på mindre end 3 måneder, og som uden

hindringer kan omsættes til likvide beholdninger,

og hvorpå der alene er ubetydelig risiko for

værdiændringer

Segmentoplysninger

Selskabets indtægter og omkostninger specificeres

med en fordeling på frembringelsessted

som det primære segment og en fordeling på

hovedkundegrupper som det sekundære segment.

Segmenterne følger koncernens risici samt

ledelsesmæssige og interne økonomistyring.

Segmentindtægter og -omkostninger samt seg-

mentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster,

der direkte kan henføres til det enkelte segment,

samt de poster, der kan fordeles til de enkelte

segmenter på et pålideligt grundlag.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

41


KONCERNENS REGNSKAB

De ikke-fordelte poster vedrører primært aktier

og forpligtelser samt indtægter og omkostninger,

der er forbundet med koncernens administrative

funktioner, investeringsaktiviteter,

indkomstskatter mv.

Langfristede aktiver i segmenterne omfatter de

aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift,

herunder immaterielle og materielle aktiver.

Kortfristede aktiver i segmenterne omfatter de

aktiver, som er direkte forbundet med driften i

segmentet, herunder varebeholdninger, tilgodehavender

fra salg og igangværende arbejder for

fremmed regning. Forpligtelser tilknyttet segmenterne

omfatter de forpligtelser, der er afledt

af driften i segmentet, herunder gæld til leverandører,

hensatte forpligtelser og anden gæld.

Anvendelse af skøn og estimater

For at udarbejdelsen af EDB Gruppens regnskab

er i overensstemmelse med IFRS, kræves brug af

skøn og estimater, der har effekt på de rapporterede

beløb for aktiver og forpligtelser henholdsvis

indtægter og omkostninger på balancedagen.

Selvom disse skøn er baseret på ledelsens

bedste kendskab til nuværende begivenheder og

tiltag, kan det aktuelle resultat være anderledes

end disse skøn.

Ledelsen anser skøn og estimater under

følgende poster som værende væsentlige for

årsrapporten.

• Indregning af indtægter

• Udskudt skat

• Hensættelser

Indregning af indtægter

Ved indregning af indtægter på projekter med

lang løbetid anvendes IAS 11 vedrørende entreprisekontrakter.

Indregningen af indtægter er i

kraftigt omfang afhængig af de opgjorte færdiggørelsesgrader.

42 EDB Gruppen Årsrapport 2008

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fastlæggelse af færdiggørelsesgrader

entreprisekontrakter baseres på skøn og

estimater over fremtidige omkostninger - alt

overvejende resttidsforbrug til færdiggørelse

af projekter. Sådanne skøn er usikre. Ledelsen

foretager skøn og estimater på baggrund af

individuelle vurderinger af de enkelte projekter

samt løbende opfølgning på projekterne med det

formål at identificere afvigelser fra kendte skøn

og estimater. Resultaterne fra den individuelle

vurdering og løbende opfølgning anvendes tillige

til hensættelser til tab på projekter.

Immaterielle aktiver

Værdien af de immaterielle aktiver afhænger af

den fremtidige forretningsudvikling indenfor en

lang række områder, specielt indenfor retail og

MBS. Ud over forhold der kan påvirkes af EDB

Gruppen har også den fremtidige forretningsstruktur,

den økonomiske udvikling samt den

teknologiske udvikling betydning. EDB Gruppen

har inddraget de offentlig kendte vurderinger af

fremtiden i sine værdifastsættelser, men der vil

naturligvis være en række usikkerheder knyttet

hertil.

Udskudt skat

Ledelsens vurdering kræves ved fastlæggelse af

indregning af udskudte skatteaktiver. EDB Gruppen

indregner udskudte skatteaktiver, såfremt

det er sandsynligt, at der vil være tilstrækkelig

skattepligtig indkomst til stede i fremtiden til

udnyttelse af de midlertidige forskelle. Ledelsen

har blandt andet på baggrund af historiske

realiserede overskud og godkendte budgetter

taget den fremtidige skattemæssige indkomst

i betragtning ved vurdering af, om de udskudte

skatteaktiver vil kunne indregnes.


definitioner

Afkastningsgrad (aktiv virksomhed)

Driftsresultat, EBIT i % af aktivmassen primo

ekskl. finansielle anlægsaktiver, værdipapirer og

likvide beholdninger.

Aktiens indre værdi

Egenkapitalen divideret med det samlede antal

udstedte aktier.

Aktiens indre værdi, netto udestående

Egenkapitalen divideret med det samlede antal

udstedte aktier fratrukket egenbeholdningen af

egne aktier.

Antal medarbejdere

Omregnet til gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

i regnskabsperioden.

ATP (After Tax Profit)

Resultat efter skat

EBITA (Earnings Before Interest,

Tax and Amortisation)

Primært resultat før goodwill- og knowhow

afskrivninger.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax,

Depreciation and Amortisation)

Primært resultat før driftsmæssige afskrivninger

og afskrivninger på goodwill og knowhow.

Egenkapitalforrentning

Årets resultat i % af egenkapitalen primo.

EDB Gruppen Årsrapport 2008

43


KONCERNENS REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

44 EDB Gruppen Årsrapport 2008


KONCERNENES REGNSKAB

resultatopgØrelse

EDB Gruppen Årsrapport 2008

45


KONCERNENES REGNSKAB

balance - aktiver

46 EDB Gruppen Årsrapport 2008


KONCERNENES REGNSKAB

balance - passiver

EDB Gruppen Årsrapport 2008

47


KONCERNENES REGNSKAB

egenkapital

48 EDB Gruppen Årsrapport 2008


KONCERNENES REGNSKAB

segmentoplysninger

EDB Gruppen Årsrapport 2008

49


KONCERNENES REGNSKAB

pengestrØmsopgØrelse

50 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

51


KONCERNENES REGNSKAB

noter

52 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

53


KONCERNENES REGNSKAB

noter

54 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

55


KONCERNENES REGNSKAB

noter

56 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

57


KONCERNENES REGNSKAB

noter

58 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

59


KONCERNENES REGNSKAB

noter

60 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

61


KONCERNENES REGNSKAB

noter

62 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

63


KONCERNENES REGNSKAB

noter

64 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

65


KONCERNENES REGNSKAB

noter

66 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

67


MODERSELSKABETS RENGSKAB

resultatopgØrelse

edb gruppen a/s (moderselskabet)

68 EDB Gruppen Årsrapport 2008


MODERSELSKABETS RENGSKAB

balance – aktiver

edb gruppen a/s (moderselskabet)

EDB Gruppen Årsrapport 2008

69


MODERSELSKABETS RENGSKAB

balance – passiver

edb gruppen a/s (moderselskabet)

70 EDB Gruppen Årsrapport 2008


MODERSELSKABETS RENGSKAB

egenkapital

edb gruppen a/s (moderselskabet)

EDB Gruppen Årsrapport 2008

71


MODERSELSKABETS RENGSKAB

pengestrØmsopgØrelse

edb gruppen a/s (moderselskabet)

72 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

73


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

74 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

75


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

76 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

77


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

78 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

79


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

80 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

81


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

82 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

83


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

84 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

85


MODERSELSKABETS RENGSKAB

noter

edb gruppen a/s (moderselskabet)

86 EDB Gruppen Årsrapport 2008


EDB Gruppen Årsrapport 2008

87


BøRSMEDDELELSE

bØrsmeddelelser

Januar 2008

7. januar 2008

Forventninger til årets resultat og over-

tagelse af aktiviteterne i u9consult A/S.

31. januar 2008

EDB Gruppens Årsrapport 2007.

februar 2008

6. februar 2008

Indberetning af ledende medarbejders

handel med aktier.

7. februar 2008

Meddelelse om aftale med Ditas.

april 2008

16. april 2008

Ordinær generalforsamling i EDB Gruppen A/S.

Kvartalsmeddelelse.

23. april 2008

Indberetning af ledende medarbejders

handel med aktier.

30. april 2008

EDB Gruppen reagerer på rygter i markedet.

Storaktionær-meddelelse fra Danske Invest.

maJ 2008

20. maj 2008

IBM afsøger mulighederne for at afhænde

sin aktiepost i EDB Gruppen.

88 EDB Gruppen Årsrapport 2008

Juli 2008

7. juli 2008

halvårsmeddelelse: Stærkt 1. halvår for

EDB Gruppen A/S.

Anbefalet købstilbud på EDB Gruppen A/S.

Preliminær redegørelse fra EDB Gruppen A/S’

bestyrelse i forbindelse med offentligt

købstilbud.

18. juli 2008

Endelig redegørelse fra EDB Gruppen A/S’

bestyrelse i forbindelse med offentligt

købstilbud.

31. juli 2008

Storaktionærmeddelelse fra IBM Danmark A/S.

Konkurrencemyndighederne godkender

Cidron IT’s køb af EDB Gruppen A/S.

august 2008

7. august 2008

ændringer i EDB Gruppens bestyrelse.

8. august 2008

Meddelelse om pligtmæssigt købstilbud

fra Cidron IT A/S.

18. august 2008

Gennemførsel af det frivillige anbefalede

købstilbud til aktionærerne i EDB Gruppen A/S.

20. august 2008

Ekstraordinær generalforsamling.

21. august 2008

Indberetning af ledende medarbejderes

handel med aktier.

26. august 2008

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i

EDB Gruppen A/S.


september 2008

1. september 2008

Redegørelse fra EDB Gruppen A/S’ bestyrelse

om pligtmæssigt købstilbud af 26. august

2008 fra Cidron IT A/S.

19. september 2008

Meddelelse om planlagt afnotering

Storaktionærmeddelelse fra Danske Invest

om aktiesalg.

22. september 2008

Storaktionærmeddelelse fra Danske Bank

om aktiesalg.

24. september 2008

Gennemførelse af det pligtmæssige købstilbud

til aktionærerne i EDB Gruppen A/S

oktober 2008

10. oktober 2008

Kvartalsmeddelelse: Solid fremgang i

både omsætning og indtjening

Ekstraordinær generalforsamling

29. oktober 2008

EDB Gruppen A/S afnoteret fra fondsbørsen

d. 31. oktober 2008

november 2008

11. november 2008

Meddelelse om tvangsindløsning af

minoritetsaktionærerne

EDB Gruppen Årsrapport 2008

89


edb gruppen

sverige ab

CVR 556164-5648

jURIDISK KONCERNSTRUKTUR

koncernstruktur

pr. 31. december 2008

edb gruppen

norge as

CVR 959.642.834

90 EDB Gruppen Årsrapport 2008

edb gruppen a/s

eg utility a/s

CVR 66 23 42 15

CVR 84 66 78 11

100%

eg global a/s

CVR 31 18 35 96

eg data inform

hjøRRING A/S

CVR 12 51 41 74

it gruppen a/s

CVR 25 71 09 40

30%

kasse og

butikkdata as

CVR 961.541.875


KONCERNENS ADRESSER

koncernens adresser

edb gruppen a/s

Industrivej Syd 13 C

7400 herning

Tlf. +45 99 28 33 11

Fax +45 99 28 33 22

Lautrupvang 12

2750 Ballerup

Tlf. +45 44 74 77 77

Fax +45 44 74 77 78

eg data inform a/s

Albert Ginges Vej 10

9800 hjørring

Tlf. +45 96 23 51 00

Fax +45 96 23 51 01

it gruppen a/s

Tækkemandsvej 1

4300 holbæk

Tlf. +45 70 15 30 03

Fax +45 70 15 40 04

eg utility a/s

Albert Ginges Vej 10

9800 hjørring

Tlf. +45 96 23 21 00

Fax +45 96 23 21 10

eg global a/s

Albert Ginges Vej 10

DK-9800 hjørring

Tel. +45 96 23 21 00

Fax +45 96 23 21 10

edb gruppen sverige ab

S:t Eriksgatan 46 A

112 34 Stockholm

Tlf. +46 8 631 78 00

Fax +46 8 631 78 99

Davidshallsgatan 16

211 45 Malmö

Tlf. +46 4 020 78 00

Fax +46 8 631 78 99

edb gruppen norge as

Vestre Rosten 77

7486 Trondheim

Tlf. +47 7288 3700

Fax +47 7288 3705

Albert Ginges Vej 10

9800 hjørring

Tlf. +45 96 23 21 00

Fax +45 96 23 21 10

Kokholm 3

6000 Kolding

Tlf. +45 79 38 38 38

Fax +45 79 38 38 80

Lautrupvang 12

2750 Ballerup

Tlf. +45 44 57 09 10

Fax +45 96 23 51 01

Højvangen 4

8660 Skanderborg

Tlf. +45 70 15 30 03

Fax +45 70 10 40 04

Dusager 4

8200 Århus N

Tlf. +45 87 45 26 00

Fax +45 87 45 26 99

Munktell Science Park

Portgatan 3

633 42 Eskilstuna

Tlf. +46 8 631 78 00

Fax +46 8 631 78 99

Gammelseterlia 12

6422 Molde

Tlf. +47 7288 3700

Fax +47 7288 3705

Dusager 4

8200 Århus N

Tlf. +45 87 45 26 00

Fax +45 87 45 26 99

Jens Baggesensvej 84

8200 Århus N

Tlf. +45 87 39 17 00

Fax +45 96 23 51 01

Lautrupvang 12

2750 Ballerup

Tlf. +45 70 15 30 03

Fax +45 70 23 30 04

EG Global A/S

Albert Ginges Vej 10

9800 hjørring

Tlf. +45 96 23 21 00

Fax +45 96 23 21 10

Kyrkgatan 53

831 21 Östersund

Tlf. +46 8 631 78 00

Fax +46 8 631 78 99

Kilgata 9

3210 Sandefjord

Tlf. +47 7288 3700

Fax +47 3348 7961

EDB Gruppen Årsrapport 2008

91


92 EDB Gruppen Årsrapport 2008

adding value to business


EDB Gruppen Årsrapport 2008

93


94 EDB Gruppen Årsrapport 2008


Årsrapport 2008

edb gruppen a/s

edb gruppen sverige ab

edb gruppen norge as

it gruppen a/s

eg data inform a/s

eg utility a/s

EDB Gruppen Årsrapport 2008

95


KONCERNENS ADRESSER

EDB Gruppen A/S · Industrivej Syd 13 C · DK-7400 herning

Tlf. +45 70 13 22 11 · Fax +45 99 28 33 22 · CVR-nr. 84 66 78 11

EG www.eg.dk

96 EDB Gruppen Årsrapport 2008

More magazines by this user
Similar magazines