6086 Eskortetjeneste 1

www3.hjv.dk

6086 Eskortetjeneste 1

UKLASSIFICERET

Fagplan 6086

DeMars DIR D 02625473

DEC 2009

HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1

A. Langt navn

6086 Eskortetjeneste 1

B. Kort navn

ESKORTE 1

FAGPLAN

C. Formål

Uddannelsen skal sætte enheden i stand til at gennemføre eskorte af én til tre V.I.P. til

fods eller opsat på køretøj, i såvel dagslys og mørke.

D. Mål

Ved uddannelsens afslutning skal enheden:

• Kunne gennemføre eskorte af én til tre V.I.P til fods eller opsiddet

Til sin rådighed har enheden:

Organisatorisk materiel svarende til den motoriserede infanterideling.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt soldaten:

• FØ giver befaling jf. SIMUMFAHROF til sin enhed og til det PSN som skal eskorteres.

• Enheden gennemfører eskorten under højest mulig hastighed. Hastigheden nedsættes

dog for den opsiddede eskorte i forbindelse med sving, passage igennem

byer og andre oplagte steder for baghold.

• Der ved føling m.v. meldes og reageres jf. forholdsordren eller ud fra den aktuelle

situationen.

E. Indhold

Faget indeholder følgende emner:

• Kontrol af eskorten.

Forhold overfor:

• Trafik ulykker eller havari.

• Hærværk & tyveri.

• Overfor hindringer.

• Overfor menneskelige vejspærringer.

• Ved holdt.

• Ved chek-points (CP).

• Ved beskydning.

• Ved beskydning ”Tung ild” herunder direkte & indirekte skydende våben.

• Ved tilskadekomst af (Very important person) V.I.P. eller eskorte personel.

F. Tid

11 timer.

G. Forudsætninger

Fagplan 6001, 6002, 6003, 6004, 6006 samt 6055 skal være gennemført forud for gen-


UKLASSIFICERET

Fagplan 6086

DeMars DIR D 02625473

DEC 2009

HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2

nemførelsen af fagplan 6087.

H. Formidler

Q: 02625463

I. Tilrettelæggelse og gennemførelse

x÷½ år Fastlæggelse af datoer for gennemførelse af enhedsuddannelse

x÷10 uge Rekognoscering

x÷9 uge Opgørelse over tilmeldte, funktioner, uddannelsesniveau, samt udarbejdelse af

GRP/DEL samsætning.

x÷8 uge Rekvisition af terræn, køretøjer, kost, samt bestilling af materiel ved FSBM

x÷6 uge Træf aftaler med ”hjælpepersonel”: FSBM, markeringsstyrke,

kontrollanter og evt. skydelærer.

x÷3 uge Møde for ”hjælpepersonel”

x÷2 uge- Forberedelse til øvelsen: Udarbejde lektionsplaner og indtegning af

momentplan på kort.

x Gennemførelse af enhedsuddannelsen/kontrol heraf.

J. Henvisninger

HVS 2000-001-21, Taktik for gruppen.

HVS 3000-001-21, Taktik for delingen.

HVS 3280-314-01 Håndbog i Motoriseret Overvågning.

HKS INTOPS (foreløbig udgave)

K. Kontrol

Der gennemføres løbende kontrol under uddannelsen, og såfremt resultatet ikke er tilfredsstillende

gentages momentet indtil tilfredsstillende er opnået inden for den enkelte

lektion.

L. Lærer-/instruktørforudsætninger

Uddannelsen gennemføres i delingsenhedsrammen, og kan forestås af NK/UAFD eller en

dertil uddannet befalingsmand/officer. Under støtte og vejledning af foresatte myndighed.

Lektioner i fagplan 6086 bør gennemføres af en dertil uddannet specialist indenfor eskortetjeneste.

M. Ydelser

Instruktører/lærere: Sats 2

N. Særlige bestemmelser

Fagplan 6086 er fælles for følgende enheder:

UDIR 6903 MOTINFDEL

UDIR 6904 MOTOVDEL

UDIR 6911 MOTBONDEL (MHV)

UDIR 6912 STODEL (FHV)

UDIR 6915 FPD (FHV)


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 3

Lek nr.

Tid

LEK 1

180 min

teori

Navn Mål Indhold Gennemførelse og

kontrol

Eskorte

generelt

Efter lektionen skal enheden have forståelse for

planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse

af en afsiddet, såvel som opsiddet eskorte af én

til tre V.I.P.

Til rådighed har enheden:

Organisatoriske materiel svarende til en motoriseret

infanterideling

Resultatet er tilfredsstillende såfremt:

• FØ kan forklare vigtigheden i de enkelte

punkter ud fra en SIMUMFAHROF

• At FØ visualiserer standardfremgangsmåderne

for føling og øvrige forhold.

• Enheden kan forklare gennemførelsen af

en afsiddet eskorte samt forklare reaktioner

ud fra en given forholdsordre.

• Enheden forklarer og viser vigtigheden i

at gennemfører eskorten under højest

mulig hastighed.

• At der ved føling m.v. melde jf. befaling.

Indhold:

• Kontrol af eskorten.

• Formationer

Forhold under afsiddet og

opsiddet eskorte overfor:

• Trafik ulykker eller

havari.

• Overfor hindringer.

• Overfor menneskelige

vejspærringer.

• Ved holdt

• Ved chek-points

(CP).

• Ved beskydning.

• Ved beskydning

”Tung ild” herunder

direkte & indirekte

skydende våben.

• Ved tilskadekomst af

V.I.P. eller eskorte

personel.

Efter endt teoretisk

gennemgang af procedure

og principper,

gennemføres en vise,

forklare og øve fase.

Herefter gennemføres

indledningsvist en

øvebane med reduceret

afstande. Teorien

indøves instruktivt

under vejledning af

enhedsuddanner.

Henvisninger og hjælpemidler

- HVS 3280-314-01 Håndbog

i motoriseret overvågning.

- HVS 9302-001-21 Håndbog

i bevogtning.

- HKS INTOPS


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 4

Lek nr.

Tid

LEK 2

360

Praksis

Navn Mål Indhold Gennemførelse og

kontrol

Eskorte af

V.I.P afsiddet,

såvel som

opsiddet, i

gruppe

rammen

Efter lektionen skal enheden kunne planlægge,

tilrettelægge og gennemføre en afsiddet, såvel

som opsiddet eskorte af én til tre V.I.P.

Til rådighed har enheden:

Organisatoriske materiel svarende til en motoriseret

infanterideling

Resultatet er tilfredsstillende såfremt:

• FØ giver befaling jf. SIMUMFAHROF til

sin GRP og til PSN der skal eskorteres.

• At FØ visualiserer standardfremgangsmåderne

for føling og øvrige forhold.

• At ENH gennemfører en afsiddet eskorte

og reagerer på di forhold de møder under

eskorten.

• At ENH gennemfører eskorten under højest

mulig hastighed. Hastigheden nedsættes

dog i forbindelse med sving, passage

igennem byer og andre oplagte steder

for baghold.

• At der ved føling m.v. melde jf. befaling.

Indhold:

• Kontrol af eskorten.

• Formationer

Forhold under afsiddet og

opsiddet eskorte overfor:

• Trafik ulykker eller

havari.

• Overfor hindringer.

• Overfor menneskelige

vejspærringer.

• Ved holdt

• Ved chek-points

(CP).

• Ved beskydning.

• Ved beskydning

”Tung ild” herunder

direkte & indirekte

skydende våben.

• Ved tilskadekomst af

V.I.P. eller eskorte

personel.

Der gennemføres en

instruktionsbane, såvel

opsiddet som afsiddet,

først uden

momenter, herefter

med momenter.

Der stilles en instruktør

til rådighed pr.

GRP.

Henvisninger og

hjælpemidler

- HVS 3280-314-01

Håndbog i motoriseret

overvågning.

- HVS 9302-001-21

Håndbog i bevogtning.

- HKS INTOPS


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 5

Fortsat Afsiddet.

Ved føling.

Ved møde med modstanderne skal eskorten:

• Besvare modstanderens ild i muligt omfang.

• Udlægge røgslør mellem sig og modstanderen.

• Med højest mulige hastighed søge til

nærmeste skjul og/eller dækning, beskytte

VIP.

• Melde ”føling, føling, vent slut” på signalnettet.

• Lade sikringsmænd gå i stilling, observere

og sikre mod den erkendte modstander

eller fortsat besvare ilden, samtidig

på VIP væk evt. tilbage i køretøjet.

• Sende en detaljeret melding på signalnettet.

• Afvente nærmere ordre, hvis denne ikke

er gevet i bafalingen.

• Holde delingsføreren orienteret op situationens

udvikling samt komme med forslag

til og mulig heder for støtte holdet

mulige indsættelse.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 6

Lek 2

fortsat

Ved beskydning med tunge våben.

• Reaktionen er at eskorten hurtigst muligt

forlader området med størst mulig fart,

med mindre ilden falder direkte over

eskorten.

• I sidstnævnte tilfølde reageres der ved at

eskorten straks søger dækning og VIP

beskyttes.

• I en evt. ildpause søger eskorten straks

ud af området.

Overfor hindringer.

• Hindringer afsøges ved hjælp af

FORPTR eller foreste køretøj, idet kolonnen

holdes ude af et eventuelt baghold i

tilslutning til hindringen.

• Med mindre der er klare tegn på at hindringen

ikke er mineret (civil eller dyrs

færdsel via hindringen) skal den betragtes

som sådan.

• Rydningskapacitet rekvireres og minesøgning

foretages.

Ved holdt.

• Eskorten bliver stående og sikrer omkring

VIP.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 7

Lek 2

fortsat

Ved chek-points (CP)

• Eskortens første mand ankommer til 1

CP. Han foretager en hastig bedømmelse

af CP for at konstatere afvigelser fra

normalbilleder der tyder på en optrappet

situation i CP.

• Normalbilledet er skabt ud fra tidligere

passager af CP og af andre eskorter,

men primært ud fra EC og personlige

kendskab.

• Hvis eskortens første mand konstatere et

roligt/normalt CP, kaldes kolonnen frem

til tæt opslutning. Eskortens første mand

kontakter CP og beder om passagetilladelse

og eskorten passerer fuldt opsluttet

• Unormalt fjendtligt CP.

• Hvis eskortens første mand konstatere et

unormalt hjendtligt CP. (våben o.lign i stilling,

unormal stor bemanding af CP osv.)

orienteres EC og eskorten stopper og sikrer

sig selv. Eskortens første mand tager

kontakt til CP og melder at EC er undervejs.

EC tager nu kontakt til CP og forhandler

passagen jf. befaling (ROE).

Ved tilskadekomst af V.I.P. eller eskorte personel.

• Der gives førstehjælp til eventuelt sårede

og de evakueres i henhold til befaling

(ROE) omhandlende sådanne situationer.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 8

Lek 2

fortsat

Opsiddet.

Ved holdt:

• Kolonnen standser fuldt opsluttet, så øvrig

førdsel ikke kan blande sig med kolonnen.

Der sikres normalt opsiddet. På

ordre kan der sikres afsiddet.

Ved føling forfra:

• At forreste vogn besvarer ilden, går i

dækning og kaster røg.

• At kolonnen bakker tilbage til sikkert område.

• At FØ søger frem, går i stilling og optager

ildkampen.

• Når GRP har opnået ildoverlegenhed, at

der frigøres ledvist.

Ved føling fra siden:

• At kolonnen fortsætter fremad med højest

mulig hastighed.

• Ilden besvares om muligt fra køretøjerne.

Ved føling bagfra:

• At ilden besvares ilden og evt. går i dækning.

• Resten af kolonnen fortsætter fremad

med højst mulig hastighed.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 9

Lek 2

fortsat

Trafik ulykker eller havari:

• ROE for ikke-fjendtligtsindede handlinger

skal være afklaret. Eksempelvis bør der

være fastlagt procedurer for konvojens

forhold ved demonstrationer, beføjelser til

at fjerne havarerede civile køretøjer fra

marchvejen (med risiko for at beskadige

disse), brug af magtmidler mv. Eskorteføreren

skal være opmærksom på, at der

kan være forskellige ROE gældende for

personel fra andre ENH/nationer. Dette

kan begrænse FØ anvendelse af disse

ENH.

Et forslag til procedure kunne være:

• Køretøjerne bringes i skjul.

• Flyt havarerede køretøjer hvis muligt.

(Pas på miner).

• Området sikres 360 grader.

• Der meldes til foresat.

• Øvrige trafikanter advares.

• Nødvendig førstehjælp ydes. Porblemerne

til havariet/ulykken afhjælpes.

• Tilkald nødvendig hjælp (sanitet, bjærgning,

politi, ambulance, brandvæsen

m.m.)

• Normalt efterlades personel ikke, men af

hensyn til opgaven, kan det være nødvendigt

at efterlade køreren og en sikringsmand

til hjælp når frem, mens eskorten

fortsætter.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 10

Lek 2

fortsat

Overfor hindringer

• Hindringer afsøges ved hjælp af

FORPTR eller forreste køretøj, idet kolonnen

holdes ude af et eventuelt baghold

i tilslutning til hindringen.

• Med mindre der er klare tegn på at hindringen

ikke er mineret (civil eller dyrs

færdsel via hindringen) skal den betragtes

som sådan

• Rydningskapacitet rekvireres og minesøgning

foretages.

Overfor menneskelige vejspærringer

• Såfremt vejen spærres af mennesker,

passers spærringen ved at kolonnen kører

meget langsomt gennem mængden

kofanger ved kofanger.

• Kun som allersidste udvej indsætter EC

afsiddet personel til rydning af vejen foran

forreste køretøj.

• Yderligere kan indsættes afsiddet personel

hvis civile klatre op på køretøjerne og

disse ikke kan fjernes på anden måde.

Ved chek-points (CP)

• Eskortens første køretøj ankommer til 1

CP. Der foretages en hastig bedømmelse

af CP for at konstatere afvigelser fra

normalbilleder der tyder på en optrappet

situation i CP.

• Normalbilledet er skabt ud fra tidligere

passager af CP og af andre eskorter,

men primært ud fra EC og personlige

kendskab.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 11

Lek 2

fortsat

Roligt og normalt CP.

• Hvis eskortens første køretøj konstaterer

et roligt/normalt CP, kaldes kolonnen

frem til tæt opslutning. Eskortens første

køretøj kontakter CP og beder om passagetilladelse

og eskorten passerer fuldt

opsluttet.

Unormalt fjendligt CP.

• Hvis eskortens første mand konstatere et

unormalt fjendtligt CP. (våben o.lign i stilling,

unormal stor bemanding af CP osv.)

orienteres EC og eskorten stopper og sikrer

sig selv.

EC tager nu kontakt til CP og forhandler

passagen jf. befaling.

• Eskortens første mand tager kontakt til

CP og melder at EC er undervejs.

• EC tager nu kontakt til CP og forhandler

passagen jf. Befaling (ROE).


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 12

Lek 2

fortsat

Ved beskydning ”Tung ild” herunder direkte

& indirekte skydende våben.

• Reaktionen er at eskorten hurtigst muligt

forlader området med størst mulig fart,

med mindre ilden falder direkte over

eskorten.

• I sidstnævnte tilfælde reageres der ved at

eskorten straks søger dækning og VIP

beskyttes.

• I en evt. ildpause søger eskorten straks

ud af området.

Ved tilskadekomst af V.I.P. eller eskorte personel.

Der gives førstehjælp til eventuelt sårede og de

evakueres i henhold til befaling (ROE) omhandlende

sådanne situationer.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 13

Lek 3

360 min.

Eskortetjeneste

i

delingsrammen

Efter lektionen skal DEL kunne gennemføre en

eskorte af et til flere køretøjer med VIP personel.

Til rådighed har DEL organisatoriske materiel

svarende til en motoriseret infanterienhed.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt:

• DF/FØ giver befaling jf. SIMUMFAHROF

til sin DEL og til det eventuelle personel

der skal eskorteres.

• At GF visualiserer standardfremgangsmåderne

for eskorten afsiddet og opsiddet

overfor:

• Trafik ulykker eller haveri.

• Overfor hindringer

• Overfor menneskelige vejspærringer.

• Ved holdt.

• Ved chek-points (CP)

• Ved beskydning.

• Ved beskydning ”Tung ild” herunder direkte

& indirekte skydende våben.

• Ved tilskadekomst af V.I.P. eller eskorte

personel.

• At GRP gennemfører eskorten under højest

mulig hastighed. Hastigheden nedsættes

dog når GRP er opsiddet i forbendelse

med sving, passage igennem

byer og andre oplagte steder for baghold.

Indhold:

• Kontrol af eskorten.

• Forhold under MOT-

BONDEL afsiddet og

opsiddet eskorte og

forhold overfor:

• Trafik ulykker eller

haveri.

• Overfor hindringer.

• Overfor menneskelige

vejspærringer.

• Ved holdt.

• Ved chek-points (CP)

• Ved beskydning.

• Ved beskydning

”Tung ild” herunder

direkte & indirekte

skydende våben.

• Ved tilskadekomst af

V.I.P. eller eskorte

personel.

Der gennemføres indledningsvist

en øvebane

med reduceret

afstande.

Efterfølgende gennemføres

en instrutionsbane

uden momenter.

Der stilles en

instruktør til rådighed

pr. GRP.

- HVS 3280-314-01

Håndbog i motoriseret

overvågning.

- HVS 9302-001-21

Håndbog i bevogtning.

- HKS INTOPS


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 14

LEK 3

fortsat

• At der ved føling m.v. meldes jf. befaling.

• At DF opdeler delingen jf. befaling til

eskortering

• At DF placerer sig og sin NK hensigsmæssigt

i selve eskorten (forrest og bagerst)


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 15

LEK 3

fortsat

Trafik ulykker eller havari:

• ROE for ikke-fjendtligtsindede handlinger

skal være afklaret. Eksempelvis bør der

være fastlagt procedurer for konvojens

forhold ved demonstrationer, beføjelser til

at fjerne havarerede civile køretøjer fra

marchvejen (med risiko for at beskadige

disse), brug af magtmidler mv. Eskorteføreren

skal være opmærksom på, at der

kan være forskellige ROE gældende for

personel fra andre ENH/nationer. Dette

kan begrænse FØ anvendelse af disse

ENH. Forslag til procedure kunne være.

• Køretøjerne bringes i skjul.

• Flyt havarerede køretøjer hvis muligt.

(Pas på miner).

• Området sikres 360 grader.

• Der meldes til foresat.

• Øvrige trafikanter advares.

• Nødvendig førstehjælp ydes.

• Problemerne til havariet/ulykken afhjælpes.

• Tilkald nødvendig hjælp (sanitet, bjærgning,

politi, ambulance, brandvæsen

m.m.).

Normalt efterlades personel ikke, men af hensyn

til opgaven, kan det være nødvendigt at efterlade

køreren og en sikringsmand til hjælp når frem,

mens eskorten fortsætter.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 16

LEK 3

fortsat

Overfor hindringer.

• Hindringer afsøges ved hjælp af forreste

køretøj, idet kolonnen holdes ude af et

eventuelt baghold i tilslutning til hindringen.

• Med mindre der er klare tegn på at hindringen

ikke er mineret (civil eller dyrs

færdsel via hindringen) skal den betragtes

som sådan.

• Rydningskapacitet rekvireres og minesøgning

foretages.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 17

LEK 3

fortsat

Overfor menneskelige vejspærringer.

• Såfremt vejen spærres af mennesker,

passers spærringen ved at kolonnen kører

meget langsomt gennem mængden

kofanger ved kofanger.

• Kun som allersidste udvej indsætter EC

afsiddet personel til rydning af vejen foran

forreste køretøj.

• Yderligere kan indsættes afsiddet personel

hvis civile klatre op på køretøjerne og

disse ikke kan fjernes på anden måde.

Ved chek-points (CP)

• Eskortens første køretøj ankommer til 1

CP. Der foretages en hastig bedømmelse

af CP for at konstatere afvigelser fra

normalbilleder der tyder på en optrappet

situation i CP.

• Normalbilledet er skabt ud fra tidligere

passager af CP og af andre eskorter,

men primært ud fra EC og personlige

kendskab.

Rolig og normalt CP.

• Hvis eskortens første køretøj konstaterer

et roligt/normalt CP, kaldes kolonnen

frem til tæt opslutning. Eskortens første

køretøj kontakter CP og beder om passagetilladelse

og eskorten passerer fuldt

opsluttet.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 18

LEK 3

fortsat

Unormalt fjendtligt CP.

• Hvis eskortens første mand konstaterer

et unormalt fjendtligt CP. (våben o.lign i

stilling, unormal stor bemanding af CP

osv.) orienteres EC og eskorten stopper

og sikrer sig selv.

• Eskortens første mand tager kontakt til

CP og melder at EC er undervejs.

• EC tager nu kontakt til CP og forhandler

passagen jf. befaling (ROE).

Ved Beskydning forfra:

• At forreste vogn besvarer ilden, går i

dækning og kaster røg.

• At kolonnen bakker tilbage til sikkert område.

• At GF søger frem, går i stilling og optager

ildkampen.

• Når GRP har opnået ildoverlegenhed, at

der frigøres ledvist.

Ved beskydning fra siden:

• At kolonnen fortsætter fremad med højest

mulig hastighed.

• Ilden besvares om muligt fra køretøjderne.

Ved beskydning bagfra:

• At ilden besvares ilden og evt. går i dækning.

• Resten af kolonnen fortsætter fremad

med højst mulig hastighed.


Fagplan: 6086 Eskortetjeneste 1 Side 19

LEK 3

fortsat

Ved beskydning ”Tung ild” herunder direkte

& indirekte skydende våben.

• Reaktionen er at eskorten hurtigst muligt

forlader området med størst mulig fart,

med mindre ilden falder direkte over

eskorten.

• I sidstnævnte tilfælde reageres der ved at

eskorten straks søger dækning og VIP

beskyttes.

• I en evt. ildpause søger eskorten straks

ud af området.

Ved tilskadekomst af V.I.P. eller eskorte personel.

• Der gives førstehjælp til eventuelt sårede

og de evakueres i henhold til befaling

(ROE) omhandlende sådanne situationer.

More magazines by this user
Similar magazines