Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 - Tisvilde og Tisvildeleje

tisvilde.dk

Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 - Tisvilde og Tisvildeleje

TisvildeNyt

Der rejses telt til årets

Folk Festival i september.

Foto: Anders Jespersen

Årgang 18 16 nr. nr. 6 5 nov.-dec. 2008

november-december 2010

Løssalg kr. 20


Tisvildeleje Bageri

v/ Jozsef Lukacs

Hovedgaden 60

48 70 71 22

Tisvilde

Byggeservice

Tømrer- & Snedker mester

Hans Erik Sørensen

Skovriddervænget 31

3220 Tisvildeleje

4870 2829

EDC i Tisvildeleje

Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer

TAVOLINO

kaffe te vin chokolade specialiteter brugskuns t

frederiksborgvej 1 helsinge

48765055 www.tavolino.dk

man-tors 11-17.30 fre 11-18 lør 10-14

Du er velkommen i vores butik

Vi har åbent alle hverdage.

man.-tors. kl. 8.00-16.00, fre. kl. 8.00-15.30.

Ta’ os med på råd,

når du skal planlægge

din næste tryksag.

Tlf. 48 79 60 10

Vognmarken 3 • 3200 Helsinge • dtp@buwi.dk • www.buwi.dk

Tryksager Posterprint Farveprint Visitkort


TisvildeNyt

Udgives af Foreningen TisvildeNyt

CVR-nummer: 32747736

Ansvarshavende redaktør

Karina Thor

tisvildenyt@gmail.com

Tlf. 48 70 79 41

Layout

Rasmus Pape

rasmuspape@gmail.com

Økonomi

Jørgen Larsen

Annoncer

Søren Carlsen

telefon 36 17 55 72

sca@dethulehus.dk

Priser:

1 hel side 2.000 kr.

1/2 side 1.200 kr.

1/4 side 600 kr.

1/8 side 300 kr.

Priserne er eksklusiv moms.

Tryk

Buwi Grafisk ApS

Oplag

2000 eksemplarer

Næste deadline:

9. december 2010.

Artikler sendes til redaktøren:

tisvildenyt@gmail.com

Næste nummer udkommer

første uge i januar

og omdeles senest den 9. januar

til fastboende i 3220 Tisvildeleje

og enkelte distrikter i 3210 og 3300.

Sendes desuden til medlemmer af

Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn

samt Biografens Støtteforening

med fast adresse uden for 3220.

Disse eksemplarer leveres til PostDanmark

i uge 35 til videre befordring.

Elektronisk

Bladet kan ses på www.tisvilde.dk

HOVEDGADEN 51

Forleden, da jeg kørte hjem fra aftenvagt, ramte det

mig med en pludselighed, der var helt skræmmende.

Det var blevet efterår. Det var mørkt, det regnede og

blæste, og bladene dryssede af træerne i en lind strøm.

Hvad har det så med overskriften at gøre, kan man

mene? Jo, jeg kom til at tænke på, at en af de ting, jeg

er rigtig glad for er, at det nu endelig er helt sikkert,

at vi ikke kommer til at se en Super Brugs ligge lige

ved siden af vores udmærkede købmand Thomas.

Sidste sommer var stort set hele Tisvilde på barrikaderne

for at forhindre det planlagte byggeri. I løbet af

denne sommer er det så lykkedes for “Kunsthus 51”

og “Vejby–Tibirke Selskabet” at få lavet en aftale med

Gribskov kommune.

Tisvildefolk er fantastisk gode til at stå sammen og

protestere mod tiltag, som vi synes er håbløse. Det

samler folk af alle slags og med ellers meget forskellige

meninger. Nu skal jeg jo ikke kunne sige, om

den massive protest fra Tisvildes befolkning har haft

overvejende indflydelse på, at projektet blev forkastet,

men jeg vælger nu at tro det.

Jeg tænkte på det forleden aften, da jeg så Lorry:

En masse af vores små nabo byer har ikke været lige

så heldige. Ramløse, Vejby, Rågeleje – de vil alle få

smækket en stor forretning op i bybilledet, selvom de

også har protesteret mod byggerierne. Så vi kan altså

noget i Tisvilde.

Jeg er også rigtig glad på Thomas’ vegne – for vel

kan nogen mene, at flere forretninger trækker flere

mennesker til, men på sigt har jeg meget svært ved at

forestille mig, at to dagligvarebutikker kan overleve

i Tisvilde. Og så kunne vi have risikeret at Thomas

måtte lukke og slukke, og det synes jeg ville være

trist. Thomas, der i sommer blev årets Tisvilde Borger,

En pris han modtog med sin sædvanlige ydmyghed,

og hvor det blev nævnt at Thomas blandt andet har en

opdragende effekt på de unge, der arbejder dernede.

De lærer at tackle både sure og uforskammede kunder

(dem har vi vel alle set, når vi handler), de lærer

at opføre sig ordentligt, selv når folk ikke er specielt

ordentlige overfor dem. Thomas, der har sit hjem i

byen og er en del af den og som sponsorerer og støtter

idrætsforeningen på alle tænkelige måder. Næh, jeg

er glad for, at vi har en købmand, der bor i byen – og

ikke en brugsuddeler, der lukker og slukker og kører

hjem til sig selv. Og så bliver det spændende at følge

med i tilblivelsen af Kunsthus 51.

Karina

3


SANKT HELENE SKOLE

NY SKOLEBESTYRELSE

Før sommerferien var der valg til skolebestyrelsen.

Der var både ”gengangere” og nye forældre blandt de

opstillede kandidater, og tilmed så mange, at der skulle

forhandles om pladserne, inden bestyrelsen kunne

konstituere sig.

Den nye skolebestyrelse kan ses på Sankt Helene

Skoles hjemmeside, www.sanktheleneskole.dk, hvor

man også kan læse mødereferaterne fra de månedlige

bestyrelsesmøder, og følge med i skolens liv.

TRAFIK VED SKOLEN

Færdselspolitiet var på besøg den første skoledag.

Hvor der intet var at bemærke i Vejby, fik Tisvilde et

par ord med på vejen:

Der køres for stærkt forbi skolen. Det kan forholdsvis

nemt løses ved, at folk løfter foden lidt fra pedalen.

Men derudover kan man overveje at gøre overhaling

forbudt på stykket, at lave chikaner eller opsætte

et kamera. Skolen har opfordret politiet til regelmæssige

fartkontroller, og vi regner med, at folk vil stoppe

ved fodgængerovergangen, når der står børn og venter.

Ved parkeringspladsen ved FO´en opstår der farlige

situationer, fordi mange holder udenfor P-plad serne og

spærrer. Der er ofte ledige pladser ved idræts huset.

Mange elever cykler til skole, og det er jo dejligt!

Men hvis man cykler på fortovet, skal man huske at

køre i den rigtige side. Når bilisterne skal ud fra sidevejene,

forventer de ikke, at der kommer børn cyklende

mod færdselsretningen.

På Vejby afdelingen er der blevet optegnet en trafikbane

på parkeringspladsen foran Hallen. Så her kan

eleverne øve sig i at cykle efter gældende færdselsregler.

Ud over bare at øve sig, er det jo også sjovt at køre

på en bane.

4

DET SKER PÅ SKOLEN FOR TIDEN

I uge 39 var der robotuge på Vejbyafdelin gen. 4. og

6. klasserne arbejdede hele ugen med robotter i alle

afskygninger. Der blev læst om robotter og maskiner,

skrevet og bygget robotter til den store guldmedalje.

Der var et kæmpe engagement blandt elever og lærere,

og på biblioteket er der en flot udstilling med robotter.

I midten af biblioteket er der placeret en vidensmaskine.

Det er en maskine, man kan gå igennem og blive

klogere af. Så det er bestemt værd at prøve.

De store elever i udskolingen har alle arbejdet med

filmen Artificial Intelligens, som handler om menneskelige

robotter i et fremtidsperspektiv. En skræmmende

film om, hvordan det måske kan gå i fremtiden.

6.A og Monique har arbejdet med Børnefonden i

kristendom. Derfor blev der arrangeret en skolefest

med boder, kaffe og kagesalg, loppemarked, banko

og diskotek. Det hele med det formål at samle ind til

klasseværelser i Benin. Aftenen var en kæmpe succes,

og der mødte rigtig mange mennesker op. Der blev

samlet kr. 7550,- ind, som bliver sendt til Benin, så der

er nogle børn der kan komme i skole.

8. klasserne har lige lavet projektopgaver. 9. klasserne

skal i praktik i uge 44.

JULEAFSLUTNING

Juleafslutningen finder sted i år fredag den 17. december

fra klokken 8:00 til klokken 11:00.

Vi mødes igen efter ferien mandag den 3. januar til

normalt skema.

Hilsen Skolebestyrelsen

GRYDETØSERNE

TISVILDE LOKALRÅDS SPISEKLUB

Mandag d. 15. November kl. 18.30

i Idrætshuset,, Tisvilde Bygade 35

Tilmelding:

Elin Skov Hansen: 48 70 42 02

eller Birte Forsell: 48 70 25 64


TISVILDE LOKALRÅD

INDKALDELSE TIL BORGERMØDE

Tisvilde Lokalråd indkalder hermed til ordinært borgermøde

(generalforsamling). Mødet afholdes søndag

den 16. januar 2011 kl. 9.30 i Idrætshuset, Tisvilde

Bygade 35. Der vil være morgenmad fra kl. 9.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Forslag til planer for det kommende år

5. Valg af rådsmedlemmer

i henhold til vedtægterne

6. Valg af 3 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt

Enhver borger kan fremsætte forslag, som ønskes

behandlet på borgermødet, jf. vedtægternes § 3:

(Stemmeberettiget og valgbar til Lokalrådet er enhver

borger i Tibirke sogn, som har stemmeret ved kommunalvalg

i Gribskov.) Forslag afgives skriftligt og med

forslagsstillerens underskrift til formanden senest

2 uger inden borgermødets afholdelse.

Erik Ohlsen, formand for Tisvilde Lokalråd

Solvangsvej 1 B - 3220 Tisvildeleje

telf. 44989834 - email: erikohlsen@mail.tele.dk

Borgermødets beslutninger træffes ved almindelig

stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

LOKALRÅDETS SAMMENSÆTNING

Lokalrådet skal varetage interesserne for alle fastboende

i postnummer 3220 samt i Tibirke sogn. Det

er derfor her man kan få indflydelse på Tisvildes

udvikling gennem dialog med politikere, Grundejerforeningen

og Erhvervsforeningen. Vi har sammen

med Lokalplansgruppen startet en ny dialog med

Gribskov kommunes planudvalg. (Se referat fra mødet

andetsteds i dette blad). Vi opfordrer derfor alle til

at medvirke i dette arbejde, bl. a. ved at møde op på

Borgermødet og deltage i debatten.

JILETRÆ

Tisvildes Juletræ vil i år blive tændt søndag den 28.

november kl. 16.00 som sædvanlig på Birkepladsen,

og mon ikke der også i år vil være godter til børnene.

Efterfølgende vil der være gratis film for børn i Tisvilde

Bio, mens de voksne kan nyde gløgg og æbleskiver

mod en rimelig betaling i Bistroen.

TRAFIK

I samarbejde med Nordsjællands politi har Gribskov

Kommune uden forudgående kontakt til Lokalrådet,

indført parkeringsrestriktioner på Hovedgaden ned

gennem Lejet til gene for restaurantgæster og handlende

til byens butikker. Vi har startet en dialog

med Gribskov Kommune for at få ændret dette, idet

Lokalrådet er af den opfattelse, at man skal kunne

parkere i afgrænsede områder på den sydlige side af

Hovedgaden. Hermed kan opnås at man kan parkere

nær butikker og restauranter, samtidig med at de parkerede

biler medvirker til at reducere hastigheden på

Hovedgaden, da trafik på vej til og fra stranden skal

bruge tid til at flette sig ind i de frie områder mellem

de parkerede biler.

Har du andre forslag til, hvordan parkeringen i Hovedgaden

kan blive mest hensigtsmæssig, så kontakt

enten Erik Ohlsen, Lokalrådet:

erikohlsen@mail.tele.dk

eller Bo Barfod, Tisvilde Grundejerforening:

Bo@Barfod.net

Foto: R. Pape

5


GRUNDEJERFORENINGEN FOR TISVILDE OG OMEGN

Foto: R. Pape


Dialog med Gribskov Kommune



Vi har

en god dialog mod kommunen, dens admini-




stration og politikere. Det er

positivt at se, at de områ-


der, som vi beskæftiger os med, giver resultater:




Grundejerforeningen modtager dispensationsansøgninger

vedrørende byggesager fra Planudvalget til

kommentering. Det giver Grundejerforeningen mulighed

for tidligt at komme med sagligt begrundede vur-




deringer

og indstillinger. Kommunen er ikke forpligtet





til at rette sig efter

vores indstillinger, men forpligtet


til at lade disse indgå i den samlede




sagsvurdering.

Som det endvidere fremgår af nedenstående uddrag,


har Grundejerforeningen også opnået, at nogle af de



generelle emner, vi har beskæftiget os med, nu bliver


positivt

behandlet. Ikke kun af adgangsmæssige og




kystsikringsmæssige årsager, som det nedenfor bliver




beskrevet, men også fordi den rekreative og turist-


mæssige værdi ved disse forslag


er meget stor.




Teknisk Udvalg afholdt møde onsdag



den 06-10-2010.

Specielt følgende emner mener vi har interesse for

vores medlemmer:

6

























































































Genåbning af strandstier

og -trapper


Administrationen

modtager i stigende

omfang henven-




delser fra borgere, der oplever, at adgange

til kysten


lukkes. Nogle

sager har også været i pressen.




I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede

Trafikudvalget d. 24.06.2008 at opsige eksisterende

trappeaftaler. Aftalerne var indgået med

private trappelaug i den tidligere Helsinge Kommune.




Administrationen

blev desuden bemyndiget til efter-





følgende at forhandle relevante erstatningsaftaler, mod


at offentligheden fik adgang. Til dette



formål besluttede

udvalget at oprette en årlig pulje på 50.000 kr. til


formålet. Hvert trappelaug kan søge om dækning af



halvdelen af dokumenterede udgifter til reparation dog


max. 10.000

kr.





Kommentar, Grundejerforeningen:



Dette beløb dækker kun en mindre del

af det slid som

opstår ved offentlig anvendelse af trappen, hvorfor


trappelaugene fandt det mere rimeligt at aflukke



adgangen,

og sige nej tak til det lave beløb.

Nogle trappelaug har efterfølgende lukket deres trap-


per (isat låger med lås) eller på anden måde vanskelig-





gjort eller hindret offentlighedens

adgang til stranden.




Kommunen kan som vejmyndighed

udstede et


påbud om, at strandtrapperne


ved Kystvej 21 og 23,




Holløse, Kystvej 67, Vejby, og Kystvej 81, Vejby



åbnes for offentligheden med øjeblikkelig virkning

med den begrundelse, at de er blevet lukket uden



kommunens godkendelse. Såfremt kommunen ef-


terfølgende

meddeler afslag på en begrundet ansøg-




ning om tilladelse til at

spærre stierne

for færdsel af


andre end grundejerforeningens medlemmer, kan


kommunen være forpligtet til at afholde en del af


vedligeholdelsesudgifterne.


Indstilling:

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg som

har tiltrådt, at administrationen bemyndiges til at

fremsætte krav om genåbning af de pågældende

strandstier/strandtrapper og i tilslutning hertil at fremsætte

krav om istandsættelse, såfremt dette findes påkrævet,

samt om nødvendigt at iværksætte påbudsprocedurer

i overensstemmelse med privatvejsloven med

henblik på at gennemtvinge genåbningerne.

Sandfodring i Gribskov Kommune

Byrådet har besluttet, at Gribskov Kommune skulle

etablere et samarbejde med Halsnæs og Helsingør

kommuner om et fælles sandfodringsprojekt på

Nordkysten. Helsingør og Halsnæs kommuner har

imidlertid sagt nej til at deltage.

Administrationen har vurderet

at sandfodring er en effektiv kystbeskyttelsesmetode.

Den er anvendt adskillige steder i de danske farvande

med meget positive resultater. Kystdirektoratet anbefaler

metoden frem for faste anlæg. Den er desuden

velegnet i forhold til klimatilpasning, da det er let at

justere på mængden af det tilførte sand, og langt billigere

end at skulle bygge om på faste anlæg.

Projektet nyder stor bevågenhed i Miljøministeriet,

i statslige forskningsinstitutioner og ikke mindst i

Kystdirektoratet. Således har Kystdirektoratet tilbudt

at forestå søopmålingen før projekteringen og hele

den efterfølgende overvågning på søterritoriet, og

Geocenter Danmark har tilbudt at stå for opmålingen

på land. Opmålingen er budgetteret til ca. 1 million kr.

som altså kan spares på projektbudgettet.

Sandfodringsprojektet er ønsket af en stor gruppe

grundejere i Gribskov Kommune, og skal i øvrigt finansieres

helt af grundejerne.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler

Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at:

1. Gribskov Kommune arbejder videre med sandfodringsprojektet

uanset deltagelse af Halsnæs og

Helsingør kommuner

2. Administrationen udarbejder en proces- og tidsplan

for forløbet m.h.t. til sandfodring

Kommentar, Grundejerforeningen:

Dette uddrag er stærkt forkortet. Interesserede opfordres

til at læse den fulde ordlyd på www.gribskov.dk.

I de kommende måneder vil kommunen indkalde til et

borgermøde som yderligere belyser og diskuterer konsekvenserne

og mulighederne ved sandfodring.

Bevaring af Tisvildehus

Uddrag fra Plan- og Miljøudvalget’s møde 29-09-2010

Bevaring af “Tisvildehus”, Skovporten 6.

Sagsfremstilling:

Tisvilde og Omegns grundejerforening har 01.06.2010

forespurgt kommunen, hvordan bygningen og den

omkringliggende park kan beskyttes i rimelig grad,

idet ejeren (KFUK’ s Sociale Arbejde) har sat ejendommen

til salg.

Foreningen vurderer, at Tisvildehus er et typisk

pensionat fra begyndelsen af forrige århundrede. Det

ligger i umiddelbar nærhed til Tisvilde Hegn, har

arkitektoniske værdier og er et absolut charmerende

byggeri. Det er magtpåliggende for grundejerforeningen,

at den pågældende bygning med sidebygning

og parklignende grund bliver behandlet med respekt

for den arkitektur, som netop var typisk for forrige

århundredes pensionater.

Grundejerforeningen har også kontaktet Kulturarvsstyrelsen,

som videre har kontaktet kommunen med

oplysning om, at styrelsen anbefaler kommunen at

udpege denne ejendom som bevaringsværdig, idet der

er tale om en ejendom med store bevaringsværdier.

Ejendommen blev solgt i august 2010. I henhold til

byplanvedtægten kan bygningen nedrives, ejendommen

kan udstykkes og der kan opføres 2 sommerhuse

på grunden.

Administrationen vurderer, at bygning og park er

bevaringsværdige, hvad angår den kulturhistoriske

- og arkitektoniske helhed. Ejeren er oplyst om - på

grund af kulturarvsstyrelsens henvendelse - at der evt.

udarbejdes en bevarende lokalplan for ejendommen.

Administrationen anbefaler, at bygningen og parken

bevares. Ejendommen skal fortsat ligge i sommerhusområde

og bevare helårsstatus. Endvidere bør der

være mulighed for en anden anvendelse, som ikke vil

skabe gener for beboerne i sommerhusområdet.

Det anbefales, at der udarbejdes en “mini-lokalplan”

for denne ejendom.

Administrationen har indstillet til Plan-og

Miljøudvalget, som har tiltrådt:

1. at ejendommen (bygning og park) udpeges

som bevaringsværdig,

2. at der udarbejdes en bevarende lokalplan for

ejendommen,

3. at udarbejdelsen sker i samarbejde med ejer.

Uddrag foretaget af Grundejerforeningen for Tisvilde

og Omegn, som kommenterer: Det er overordentligt

glædeligt at Gribskov Kommune har været i stand til

midt i sommerferietiden at reagere så hurtigt, at denne

smukke ejendom også fremover kan blive bevaret.

Bo Barfod

7


LOKALPLANGRUPPEN

Møde i Tisvildeleje med Planudvalgets formand og næstformand

Baggrund for mødet 18.09.2010 i Tisvildeleje:

Arbejdet med at fastlægge retningslinier for

Tisvildes udvikling blev startet sammen med

det foregående planudvalg. Et delresultat blev

”Visionsnotatet for stationsområdet”, et andet delresultat

blev etableringen af Lokalplangruppen.

Da planudvalget siden har fået ny formand og

næstformand, inviterede vi den nye formand,

Børge Sørensen, til et møde i Tisvilde for at drøfte

muligheden for at komme videre i planlægning

af områdets udvikling, herunder også lejet og de

gamle sommerhusområder. Børge Sørensen accepterede

mødet og inviterede næstformand Susan

Kjeldgaard til at deltage.

I mødet, som blev holdt på Tisvilde Højskole,

deltog Børge Sørensen, Susan Kjelgaard fra

planudvalget og fra Lokalplangruppen deltog Erik

Ohlsen, Eskil Borup, Peter Borris, Britta Køster,

Pia Tetler, Inge Walmar og Leif Andersen.

Mødet indledtes med, at vi valgte Eskil til at sikre,

at vi holdt en fornuftig balance – det viste sig et

være en enkel opgave.

Erik Ohlsen indledte med at forklare lidt om baggrunden,

Borgermøde, Stationsområdet, etablering

af Lokalplangruppen, Lokalrådets rolle mv.

Leif supplerede kort med forklaringen af, hvad

Grundejerforeningen egentlig er for en forening

(en frivillig forening med fokus på lokalområdets

kvalitet og udvikling – åben for landligere såvel

som fastborende) og med en understregning af

Lokalplangruppens meget åbne og demokratiske

tilsnit, idet denne gruppe samler foreninger og

engagerede borgere omkring arbejdet for Tisvildeleje.

Derefter fulgte en lille times blandet debat omkring,

hvad det er for et grundlag, vi har i form af

lokalplan, kommuneplan og Visionsnotat samt en

sondering af hvilke redskaber, der kunne tænkes

taget i anvendelse for at sikre, at sommerhusområderne

forbliver attraktive sommerhusområder, at

vores naturomgivelser bevarer deres værdi, og at

byen udvikler sig og tilpasses behovet i lokalsamfundet

En række muligheder blev vendt: Proaktive

lokalplaner, rammelokalplan med delområder, til

hvilke der hører regulerende retningslinier mht.

byggestil, bevaring, grundstørrelser, hegn og

lignende, kommende kommuneplan, retningslinjer

for administration, fredning mv.

8

Debatten gjorde det klart for Børge og Susan, at vi (lokalsamfundet)

er enige om en række kvaliteter, som vi gerne

vil bevare og udvikle. Det blev også klart, at vi ønsker at

lægge reelt arbejde i fx at udarbejde lokalplaner (med den

nødvendige hjemmel og samarbejde) og i at sikre lokal

accept/opbakning - også hvis det skulle blive nødvendigt

med begrænsninger i ”den frie råderet”.

Da debatten nåede til en naturlig afrunding, valgte vi at

vise en række billeder, som illustrerer hvad det er, vi taler

om. Dels en række billeder af Strandvejen (villa), fortlignende

hegninger, afspærret adgang til stranden mv., dels

en billedserie, der illustrerer Lundende’s kvaliteter og

muligheder (og trusler).

På grund af den værdifulde debat valgte vi at begrænse

”ekskursionen” til selve lejet – dvs. en tur ned ad Hovedgaden

med kig til Stejlepladsen og tilbage ad Hulvej op

til Strandvejen. Undervejs med forklaringer og tydeliggørelse

af de ting, vi sætter pris på, og de risici vi ser. Vi

berørte lige det pludseligt etablerede stopforbud i Hovedgaden,

men planlægger at behandle dette som et selvstændigt

emne.

Fra Strandvejen vendte vi tilbage til Højskolen, hvor vi

spiste frokost og samlede op mødet – herunder konklusioner

og aftaler for det videre forløb.


Børge Sørensen konkluderede, at han har forstået, at

vi reelt tilbyder at arbejde (gratis, kompetent og lokalt

forankret) for kommunen for at opnå en form for

styret udvikling, der styrker Tisvildelejes kvaliteter

– kvaliteter som vel er en afslappet holdning til orden

med deraf følgende charmerende mangfoldighed,

butikker i Hovedgaden, badeliv om sommeren, fast tilknyttede

landliggere, gamle sommerhusområder med

karakteristiske hustyper og grundstørrelser, byhuse og

andre boligområder og den samlede befolk nings liv på

det grundlag.

Børge ser et behov for at etablere et konkret samarbejde

mellem os og kommunen. Børge pegede på, at

det nok først og fremmest var et samarbejde med det

politiske niveau, delvist begrundet i knaphed på ressourcer

i administrationen – men vel også affødt af, at

den første fase handler om at fastlægge målsætninger

(hvilke værdier) og mulige midler (kommuneplan,

rammelokalplan, bevarende lokalplaner, frivillige

ordninger, retningsliner for administration i forhold til

konkrete områder).

Børge gav tilsagn om at ville tage vore tilbud/ønske op

på det næste planudvalgsmøde (den 29. september) og

lovede en tilbagemelding senest 14 dage efter dette.

Det ser vi frem til – og det forpligter! I det omfang

kommunen tager imod vores tilbud om at arbejde, får

vi brug for, at lokale ressourcer og kompetencer melder

sig. Ikke mindst folk med erfaring i admini strativ

praksis, planlægning af lokale områder, byplanlægning

og -bevaring, landskabsplanlægning (sommerhusområderne

mv). Energi, ideer og engagement er

eftertragtede ressourcer.

Lokalplangruppen er til, for at vi kan samles om vores

opgaver og engament. Vi er en uformel åben sammenslutning

af Tisvildeborgere (faste såvel som halvfaste).

Det er vigtigt for troværdigheden i samarbejdet, at

Mangler du

kontanter?

Så brug Danske Banks

pengeautomat hos os.

Hele døgnet.

Lokalplangruppen er rimeligt repræsentativ og at de

aktive ikke kun kommer fra bestyrelserne i Lokalrådet

og Grundejerforeningen.

DERFOR: Meld jeres engagement til en eller flere

af de aktuelt aktive i Lokalplangruppen. For at være

sikre på, at vi får opbygget en samlet liste over borgere,

der ønsker at involveres i arbejdet, ret venligst

henvendelse til en af disse:

Bo@barfod.net Erikohlsen@mail.tele.dk

Leif.and@gmail.com Karenmj@pc.dk.

Vi har modtaget den tilbagemelding fra Børge Sørensen,

at Børge Sørensen, Susan Kjelgaard og Morten

Jørgensen, som er Byrådsmedlemmer og medlemmer

i Plan- og Miljøudvalget, står til rådighed for møder

med os, hvor vi kan drøfte samarbejdet om området

mellem kommunen og beboerne i området.

Vi opfordres til at tage kontakt til disse tre

byrådsmed lemmer, når vi er klar til næste skridt.

Dette tilbud vil vi naturligvis tage imod.

Materiale, aktiviteter og forslag på dette område vil

blive publiceret via Lokalrådets og Grundejerforeningens

hjemmesider.

På Lokalplangruppens vegne, Leif Andersen

Åbent alle årets dage

mand.-torsd. 9.00-18.30

Fred. 9.00-19.00

lørd. og sønd. 8.00-18.30

Helsingevej 155

9


10

TIBIRKE KIRKE

FØDSEL

Har man digital signatur, kan man nu anmelde fødsler

via internettet. Det skal ske senest 14 dage efter

fødslen. Man går ind på hjemmesiden www.personregistrering.dk

og ind under rubrikken ’fødsel’. Her kan

man indberette fødslen, man skal bare følge vejledningen.

Er forældrene ikke gift, skal der samtidig sendes

en omsorgs- og ansvarserklæring, som også findes på

hjemmesiden for personregistrering.

Den gamle måde kan stadig bruges, for det gælder

stadig at fødslen kan anmeldes til sognepræsten inden

14 dage. Medbring fødselsanmeldelsen og eventuelt

omsorgs- og ansvarserklæringen og eventuel skilsmissebevilling.

DÅB

Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i

god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen

mødes man med præsten. Barnets navn meddeles

samt navn og adresse på mindst tre faddere.

KONTAKTINFORMATION:

Sognepræsterne:

Nia og Mogens Schulin-Zeuten,

Kirkebakken 4 - 3210 Vejby,

Telefon Nia: 48706222

Telefon Mogens: 4870 6294

Mail Nia: nsz@km.dk

Mail Mogens: mopa@km.dk

Hjemmeside: tibirkekirke.dk

Graver:

Henrik Müller. Kontortid:

Tirsdag-fredag kl. 9 - 10, tlf. 4870 7785

Kirkebil

bestilles på tlf 48707785 senest to dage før.

KIRKEN TIL TJENESTE

NAVNGIVNING

Barnet kan også få navn ved navngivning. Blanketten

kan hentes på nettet eller ved henvendelse til sognepræsten.

Ifølge navneloven skal barnet have et navn

senest 6 måneder efter fødslen.

KONFIRMATION

Tibirke og Vejby sogne har konfirmation om foråret i

8. Klasse.

VIELSE

Vielse aftales med sognets præster i god tid før den

ønskede dato. Derpå henvender man sig til borgmester

kontoret i den kommune, hvor bruden har bopæl. Her

udfærdiges en prøvelsesattest - det skal dog ikke ske

tidligere end 4 måneder før tiden.

DØDSFALD

Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster

for at aftale tidspunktet for begravelse eller bisættelse

- og en samtale. De fleste andre praktiske ting i

forbindelse med dødsfaldet kan en bedemandsforretning

sørge for.

HVORDAN FÅR JEG NYT NAVN?

Ønsker man nyt for-, mellem- eller efternavn, skal

man først tjekke om det er et frit navn. Det gøres på

hjemmesiden www.familiestyrelsen.dk. Hvis det ikke

er et frit navn, skal man søge om det via sin lokale

præst/kirkekontor, som videresender ansøgningen til

familiestyrelsen for en eventuel godkendelse.

I Vejby/Tibirke foregår dette hos præsten på præstekontoret,

Kirkebakken 4, Vejby.

Er det ønskede navn frit, og har man digital signatur,

kan man, via www.personregistrering.dk, anmelde

navneændringen. Har man ikke digital signatur, udskriver

man blanketten ”navneændring” og sender den

til præst/kirkekontor i det sogn, hvor man bor. For at

navneændringen kan udføres, skal der betales. Man

skal medbringe kvittering for indbetalingen. Ved brug

af digital signatur kan familiestyrelsen undersøge, om

indbetalingen er foretaget.


Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker

Dato Vejby Tibirke Præst

Oktober

Fredag 15. “Så gør vi sådan når til kirke vi gå” 12.00 Nia Schulin-Zeuthen

Særgudstjeneste

Søndag 17. 20. søndag efter trinitatis 10.30 9.00 Christian Reynold

Søndag 24. 21. søndag efter trinitatis 9.00 10.30 Christian Reynold

Søndag 31. 22. søndag efter trinitatis 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

November

Søndag 7. Alle Helgens dag 19.00 16.00 Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 14. 24. søndag efter trinitatis 10.30 9.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 18. Trongårdsgudstjeneste 14.00 Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 18. Gudstjeneste for “dummies” 19.00 Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 21. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 10.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 25. Temagudstjeneste “Thomas” 19.30 Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Søndag 28. 1. søndag i advent 10.30 Nia Schulin-Zeuthen

Søndag 28. 1. søndag i advent 19.00 Mogens Schulin-Zeuthen

De 9 læsninger

December

Søndag 5. 2. søndag i advent 9,00 14.00

Efterfølgende brunch Børnejul

i konfirmandhuset

Tirsdag 7. Børnehavegudstjeneste 9.30 Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Onsdag 8. Børnehavegudstjeneste 10.00 Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

Torsdag 9. Dagpleje/legestue 10.00 Nia og Mogens Schulin-Zeuthen

gudstjeneste

Søndag 12. 3. søndag i advent 10.30 9.00

Torsdag 16. Trongårdsgudstjeneste 14.00

Søndag 19. 4. søndag i advent 9.00 10.30

Fredag 24. Trongården - Juleaften 11.00

Fredag 24. Juleaften 13.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Fredag 24. Juleaften 14.30 Mogens Schulin-Zeuthen

Fredag 24. Juleaften 14.30 Nia Schulin-Zeuthen

Fredag 24. Juleaften 16.00 Nia Schulin-Zeuthen

Fredag 24. Juleaften 16.00 Mogens Schulin-Zeuthen

Lørdag 25. Juledag 10.30 9.00

Søndag 26. 2. juledag ingen 10.30

Januar

Lørdag 1. Nytårsdag ingen 15.00

Søndag 2. Hellig 3 Kongers søndag 10.30 ingen

11


Elisabeth og Johanne

plukker blomster ved Molen.

Viggo Pedersen 1904

Hvad sker der lige nu i

Vejby-Tibirke Selskabet?

Selvom der ikke er kunstudstillinger,

guidede ture eller boder

ved Tisvildeleje går i Fisk,

Loppemarkederne og Kildemarkedet,

så er der alligevel

aktivitet på mange fronter

indenfor Selskabets bestyrelse.

ÅRBOG 2011

Årbogens redaktion, der består af Kirsten Jørgensen

fra Vejby, Lars Windfeld-Høberg fra Tibirke Bakker,

Fritze Hedemann fra Godhavn Strand og Chr. Friis

fra Tisvilde, har afholdt sit første redaktionsmøde,

hvor hovedlinjerne for Årbog 2011 trækkes op. I år

var det ikke svært at finde frem til, hvad den kommende

årbog skulle indeholde, idet vi fra sidste år

havde en lang række artikler og illustrationer, som vi

ikke kunne få plads til i Årbog 2010. Emnerne, vi vil

bringe, er hovedsagelig af lokalhistorisk indhold, idet

vi er bevidste om, at en pæn del af vores medlemmer

synes, at årbogen i de foregående år mere og mere har

lignet en kunstforenings publikation! Årbog 2011 vil

have jordnære emner, som tørvegravning, gadekær,

norske bjælkehytter m.m., men dog også artikler om

kulturhistoriske emner.

KØB AF KUNSTVÆRKER… SPONSORER?

For tiden får Vejby-Tibirke Selskabet en række henvendelser,

om vi vil købe malerier af lokale kunstnere

som Carl Schwenn, Ove Kunert, William Scharff m. fl.

Gennem vores hjemmeside (www.vejby-tibirke-selskabet.dk)

har sælgerne fundet frem til, at Selskabet ejer

mange malerier af Tisvilde-malerne... og måske vil

Selskabet købe nogle flere. Tidligere købte Selskabet

meget ofte malerierne, men da det kommende Tisvilde

Kunsthus snart vil tære meget på økonomien, har vi

desværre sagt: ”Nej, tak, men måske om et par år”!

Et af tilbuddene var endda et godt og karakteristisk

maleri af William Scharff, som vi kunne erhverve for

omkring 10.000 kr. Hvis en af læserne af dette synes,

at Vejby-Tibirke Selskabet burde eje endnu flere af

William Scharff´s kunstværker og vil sponsorere det

til Selskabet, så kan det stadigvæk lade sig gøre.

12

VEJBY-TIBIRKE SELSKABET

KUNSTHUS OG KUNSTVÆRKSTEDER PÅ

GULDDYSSEGAARD

Gennem en artikel i ”Weekend-avisen” erfarede

bestyrelsen, at en ældre gård, Gulddyssegård ved

Gundsømagle ved Jyllinge, gennem syv års målrettet

arbejde var blevet forvandlet til et spændende kulturhus

med udstillingsmuligheder og med kunstnerværksteder.

Kontakten blev etableret til lederen, Torben

Sønderskov, af projektet, og søndag d. 3. oktober kl.

10.30 mødte 5 bestyrelsesmedlemmer + 4 ægtefæller

op på Gulddyssegård. Fra at være en noget forfalden

gård er stedet nu forvandlet til et aktivt kultursted,

hvor der afholdes mange aktiviteter f.eks. kunstudstillinger,

foredrag, koncerter m.m., men også et sted,

hvor der dagligt er mange aktive brugere f.eks. malere,

sølvsmede, keramikere, tekstilkunstnere m.fl., der

her kan benytte de forskellige kunstnerværksteder

med alle de nødvendige remedier. Brugerne betaler

et yderst rimeligt beløb som bruger, og kan herefter

benytte faciliteterne fra kl. 8 - 23 via deres nøg lekort.

Alle deltagerne fra Vejby-Tibirke Selskabet lyttede

og noterede med stor interesse alt, hvad der blev fortalt

om opbygningen og indretningen af Gulddyssegård.

Inden længe er det vores - og kunstnerne i

”51 Tisvilde Kunsthus” - opgave at få Hovedgaden 51

til at blive et tilsvarende aktivitetssted. Vigtige forud

sætninger for opbygningen af Gulddyssegård har

været, at 11 frivillige - ofte pensionerede håndværkere

- har mødtes to gange om ugen gennem de mange år

og styk for styk renoveret og udbygget gården. Når der

har været brug for særlig rådgivning og godkendelse

ved byggeriet har lokale, autoriserede håndværksmestre

trådt til. En anden forudsætning har været at

adskillige fonde har ydet en betydelig støtte gennem

årene. I alt er der kommet 1,2 mill kr. ind ad denne vej.


UDLÅN AF KUNSTVÆRKER TIL

TISVILDE HØJSKOLE

Tisvilde Højskoles ”åbent dag” d. 23.

september 2010 blev der ophængt syv af

Vejby-Tibirke Selskabets kunst værker på

Tisvilde Højskole.

I stedet for at køre dem ud i depotet,

havde V-T S´s bestyrelse besluttet, at det

ville være meget bedre at de mange mennesker,

der kommer på Tisvilde Højskole,

skulle have glæde af at se på nogle smukke

malerier. De fleste af malerierne har

motiver fra det gamle Tisvildeleje eller fra

Tisvilde Hegn.

NB. For øvrigt er det også praktisk, at

malerierne nu befinder sig lige ved siden

af det kommende Tisvilde Kunsthus på

Hovedgaden 51... så skal de ikke bæres så

langt!!

SIDSTE NYT

Gribskov kommune har købt Hovedgaden 51, og når dette læses er Vejby-Tibirke

Selskabet forhåbentlig ejer af den halvdel af grunden, hvor hovedhuset er placeret.

Chr. Friis, formand for Vejby-Tibirke Selskabet

Fyrretræer i Tisvilde Hegn - Erik Jeppesen 1930

Kontanter – Cash – Geld

Hæv kontanter i vores pengeautomat

– hver dag fra kl. 6 morgen til 2 nat.

Withdraw cash from the Nordea cash dispenser

– daily between 6 a.m. and 2 a.m.

Bargeld abheben vom Geldautomaten der Nordea

– täglich von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts.

Servicehjørnet

3220 Tisvilde

nordea.dk

Gør det muligt

13


TISVILDE HØJSKOLE

Tisvilde Højskole tilbyder billetter til foredrag, koncerter m.m. Hvis du er interesseret i at høre om vores tilbud,

send venligst en mail til tisvildehoejskole@gmail.com (foredrag/koncerter) og vi orienterer løbende om tilbuddene.

JULEJAZZ FRA 3. TIL 5. DECEMBER

Traditionen tro jazzer vi julen ind med to kon certer,

og i år med to foredrag om jazzens historie.

Fredag - om århundredets største jazzdivaer.

Lørdag - De store Big Bands, Duke Ellington og

Count Basie og deres solister v/Jesper Thilo.

Aftenens koncert spilles af Jesper Thilo, Mogens

Johansen, Søren Kristiansen, Frands Rifbjerg og

Mads Winding

Pris kr. 1.895. Hvis du bor hjemme kr.1.695.

Opholdet er med fuld pension.

Tisvilde Højskole vil gerne takke alle for vist interesse

for vores skole i det forløbne år, og ønsker en glædelig

jul samt et godt nytår.

Mange hilsner fra os alle. Mogens Johansen, forstander

14

familiefester kurser

ferieophold

hjemlig hygge

og afslappet atmosfære

samt høflige og venlige gæster

venlig hilsen

Sisse og Niels Tetzschner

Hovedgaden 52 tlf 4870 7153

JUL


HVER DAG

10-17.30

Indtil juleaften

efterår

&

Bækkebrovej 15, Tibirke, 3220 Tisvildeleje

www. præstebakkegård.dk


TISVILDE OG OMEGNS ERHVERVSFORENING

SÆT KRYDS I KALENDEREN

11-12. & 18-19. DECEMBER 2010

Tisvilde og Omegns Erhvervsforening er initiativtager

til en ny tradition i Tisvilde. Tisvilde skal ikke længere

”kun” være kendt som badeby eller sommerby,

men nu også som:

TISVILDE JULEBY

I KONGERNES NORDSJÆLLAND

Sommeren varer ikke hele året, men det gør Tisvilde.

Byen bliver noget andet, noget nyt, når løvet falder,

dagene bliver korte og mørket falder på.

Så sker der noget nyt. Noget andet. Når december indfinder

sig, bliver byen forvandlet – så bliver det JUL I

TISVILDE.

Lysene tændes i alle restauranter og butikker. Gaden

oplyses af det fineste og smukkeste julelys. Bålsteder

holder kolde hænder varme ned gennem hovedgaden.

Birkepladsen summer af karrusellens brummen &

børnenes glade latter, juletræssælgerens råb høres helt

til stejlepladsen.

Midt på pladsen står det store juletræ, og en nisse gemmer

sig med løfter om gaver & gæk. Og op gennem

gaden kommer juletoget! Fuld af børn og glade stemmer.

Boderne frister med gaver til de kære og nære.

Der dufter så lækkert brunt og brændt fra alle døråbninger,

hvor der bydes på den skønneste gløgg &

søde sager samt masser af kulturelle oplevelser for alle

aldre. Den allerfineste og sødeste Luciabrud går gennem

byen helt fra stationen til stranden med sit følge.

Og se der kommer veterantoget fra den store by, fuld

af mennesker, der skal hente det smukkeste træ hjem

til deres stue. Se nu er det en anden tid i Tisvilde: Nu

er der stemning og fest i

TISVILDE JULEBY

I KONGERNES NORDSJÆLLAND

Foreningen håber meget, at det bliver en tradition,

som byen er fælles om. Derfor er alle byens foreninger

også inviteret til formøde om projektet, og byens

erhvervsdrivende i såvel detailhandel som spise- og

overnatningssteder

lægger p.t. hovederne i blød for at skabe så mange

spændende oplevelser som muligt. Men vi opfordrer

også byens beboere til at lade sig gribe af julestemningen,

Tisvilde virkelig bliver en Juleby for os alle

og vores forhåbentlig mange gæster udefra. Kontakt

Julegruppens sekretariat på info@helene.dk, hvis I vil

inspireres til, hvordan I kan bidrage til arrangementet.

15


TISVILDE BIO

JOEL KINNAMAN

DEJAN CUKIC

EN FILM AF

DANIÉL ESPINOSA

BASERET PÅ JENS LAPIDUS’

BESTSELLER ‘CASH’

www.camerafilm.dk

SNABBA CASH

4-5-6-7 nov. kl. 20

En lyssky tjans fører handelsskolestudenten

JW dybt ned i en kriminel underverden,

hvor han må manøvrere mellem

serbiske bander, undvegne spanske fanger

og sit eget pengebegær.

vinder af PUBLiKUMSPriSen

BerLin inT. fiLM feSTivaL 2010

STeLLan

SKarSGÅrd

en fiLM af

hanS PeTTer MoLand

www.camerafilm.dk

EN GANSKE RAR MAND

18-19-20 nov. kl. 20 og 21 nov. kl. 16

Ude efter 12 år i fængsel vil Ulrik lægge

jobbet som gorilla og lejemorder på

hylden og lære sin voksne søn at kende,

skønt hverken søn eller svigerdatter

ønsker en dræber i familien.

VINDER AF SØLVBJØRN

Bedste mandlige hovedrolle

Berlin Int. Film Festival 2009

LONDON RIVER

En lm af Rachid Bouchareb

www.camera lm.dk

LONDON RIVER

11-12-13 nov. kl. 20 og 14 nov. kl. 16

Terrorbombninger, London 2005.

En chokeret mor søger sin voksne datter,

som ikke har givet lyd fra sig. Hun møder

en afrikaner, der leder efter sin søn, som

måske var involveret i terroraktionerne.

PINDSVINET

25-26-27-28 nov. kl. 20

11-årige Paloma er exceptionelt begavet

og gammelklog, men ignoreres af sine

forældre. Fordi hun keder sig så gudsjammerligt,

flirter hun med tanken om at

begå selvmord på sin 12 års fødselsdag.

PRISER: Børnefilm kr. 50, aftenforestillinger kr. 60, forlænget spilletid kr. 80.

BESTILLING: På www.tisvildebio.dk hele døgnet samt på tlf. 48 70 99 00 torsdag–fredag–lørdag kl. 18–20.

Bestilte billetter skal afhentes senest 20 minutter inden forestillingen starter.

november 2010

LIVE OPERA

WAGNER - VALKYRIEN

7. december

Anden del af Nibelungens Ring i

en LIVE satellit transmission

direkte fra åbningen af La Scala

operaen, en af årets største events

i opera verdenen. Dirigenten er

wagnerspecialisten Daniel Barenboim,

opsætningen er af belgiske

Guy Cassiers, med stjernesolister

som Rene Pape, Simon O`Niell,

Waltraud Meier og Nina Stemme.

BØRNEFILM

grusommemig.dk

TRAILERE: Foruden at kunne bestille billetter fra vores hjemmeside, kan du her også se trailere til kommende forestillinger.

© 2009

UNIVERSAL

STUDIOS

GRUSOMME MIG

19 nov. kl. 16 og 20-21 nov. kl. 14

Gru har udtænkt en grusom plan:

Han vil stjæle månen. Intet kan

stoppe Gru ...men så møder han

de tre forældreløse piger Agnes,

Edith og Margo.


Kultur-Foyer’en


september oktober

31

november

14

28

december januar februar marts april

12

IDRÆTTENS VENNER

Onsdag den 17. november 2010 holder Idrættens Venner

generalforsamling. Det sker i Idrætshuset. Kom og

hør om vores arrangementer, og hvordan vi har fordelt

midler til ungdommen.

Måske har du lyst til at være med i vores bestyrelse

eller give en hjælpende hånd til nogle af vores arrangementer.

Du kan evt. kontakte vores formand Preben Larsen,

tlf. 4870 8802, hvis du vil høre mere om vores arbejde.

Vi glæder os til at se dig.

TISVILDELEJE BANKO

Bankosæsonen er startet, og det har været med succes.

Mange glade mennesker finder vej til Idrætshuset,

hvor stemningen er god, og der er masser af hygge.

Til bankospillene den 31. oktober og d. 12. december

spiller vi om ænder. Kom og spil med i Idrætshuset,

søndage kl. 14 - se datoerne på bankokalenderen.

For medlemmer og pårørende. Lodtrækning på indgangsnumre

og medlemskort. Mini banko - Jack Pot

- Amerikansk lotteri - Kontant bingo - Vel mødt.

BRILLER . SOLBRILLER . KONTAKTLINSER

18

v/OPTIKER CHRISTIAN SCHØNBECK

HELSINGE

ØSTERGADE 27 TELEFON 48 79 83 14

E-MAIL: HELSINGE@THIELE.DK

9

23

6 10

27

13

27

TGF FRA BESTYRELSESMØDET

På bestyrelsesmødet i oktober måned blev det besluttet

at ændre betingelserne for udlejning af idrætshuset

på Hovedgaden 35.

I overgangsperioden gælder følgende: Allerede indgåede

aftaler gennemføres som aftalt.

Fra 1. januar 2011 er det kun foreninger, der allerede

i dag gør brug af idrætshuset, som kan leje det. f.eks.

Grydetøserne, Lokalrådet, Grundejerforeninger o.lign.

Privatpersoner kan kun leje huset, hvis de er medlem

af idrætsforeningen. Medlemskab vil blive tjekket.

HVORFOR DENNE BESLUTNING?

Vi har flere gange via pressen, vores hjemmeside og

generalforsamlinger opfordret til, at flere deltog aktivt

i arbejdet i idrætsforeningen, enten med en enkelt

opgave eller med et område. Dette har indtil nu ikke

givet resultater.

Konsekvensen er, at vi i bestyrelsen har været nødt til

at prioritere vores tid og ressourcer, og det har resulteret

i, at opgaven med udlejning bortfalder.

Nu sidder du måske og tænker:

“Det var lige godt f...... - vi havde

planlagt at Tante Gerda skulle fejre

sin 60 års fødselsdag i idrætshuset”!

Tjaaa, så er det måske DIG, som skal kontakte TGF og

tilbyde at overtage opgaven med udlejning?

TGF bestyrelsen, www.tisvildelejegf.dk

TGF SKYDNING

15M. Skydningen med gevær og pistol i Tisvilde er

startet på banerne i idrætshuset.

Børn og juniorer mandag mellem kl. 18 og 20.

Seniorer torsdag mellem kl.19. og 22.

Alle er velkomne.

Eventuel henvendelse til Stefan Pedersen

tlf: 48709286 / 25461262 eller mød op på skydebanen.


KOM TIL HUNDETRÆF

NÆRre A/S

Registrerede Revisorer FRR

www.naerrevision.dk

Jørgen Krøyer

Registreret revisor FRR

Nørregade 1, 1. th.

3300 Frederiksværk

Tlf. 47 77 12 10

Revision og udarbejdelse af årsrapporter

Stiftelse af selskaber og omdannelser

Rådgivning om generationsskifter m.m.

Skattemæssig og økonomisk rådgivning

Bogføring og momsregnskaber

Alt Alt i foder til husdyr, kæledyr

og og havens havens vilde vilde fugle fugle

Haveredskaber

Haveredskaber

Græsfrø, Græsfrø, gødning etc.

Bekæmpelsesmidler Bekæmpelsesmidler til ukrudt og

insekter insekter etc. etc.

Vestergade 14, 3200 Helsinge, tlf.: 4879 5000 Man-ons 8-16, tor 8-17, fre 8.15, lør 9-12

- hver søndag kl. 11.00 på engen

over Sandflugtsmonumentet.

Mødet er uofficielt, helt uforpligtende

og på eget ansvar.

Med venlig hilsen

Kim Læbo Rasmussen

Honning fra bigårde i

Tisvilde og omegn sælges.

Hvepse fjernes.

Foto: Kim Læbo Rasmussen

GLASPUSTERI

Arresø Glashytte

Nyvej 18

DK 3220 Tisvildeleje

Tlf. 48 70 83 40

Galleri og værksted

Fredag-Søndag 10-17

TISVILDELEJE

Tisvilde - Honning

Biavler Arne T. Henriksen

Rosenbakken 8

3220 Tisvildeleje

Tlf. 30 64 17 16

E-mail: arne@rosenbakken.dk

Hj.side: www.rosenbakken.dk

Tisvilde Biavl

v. arne T Henriksen

www.rosenbakken.dk

19


KILDEMARKED OG OPERA I TISVILDE

Foreningen ”Kildemarked og Opera i Tisvilde” indkalder til ordinær generalforsamling søndag d. 14. november

2010 kl. 10 med brunch på Kildegården. Medlemmer bedes tilmelde sig brunch via de respektive gruppeformænd.

Dagsorden vil være følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen:

Planer for det kommende år.

Fastsættelse af medlemskontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 er på valg)

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

20

Flere kor fra Gribskov Kommune

optræder på Kildemarkedets

operascene i 2010

Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes

behandlet på generalforsamlingen.

Forslag skal fremsendes skriftligt med forslagsstillerens

underskrift og skal være formanden i hænde

senest 2 uger inden generalforsamlingen

Medlemmer af foreningen er personer, der aktivt har

medvirket ved afvikling af Kildemarked/Opera det

pågældende år.

De medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen,

kan ved lodtrækning vinde en af de smukke

ting, som er indkøbt i en af markedsboderne. Der er

flere chanser.

Birte Forsell, formand

EN STOR TAK

GENERALFORSAMLING

En Stor Tak til vore indsamlere som gav os en

hånd ved landsindsamlingen for Dansk Røde

Kors søndag den 3. oktober 2010. Også en stor

tak til alle jer, som tog godt imod vore indsamlere

og lagde et bidrag i de nye, hvide indsamkingsbøsser.

Vi havde i Holløse-Tisvilde-Vejby området

14 indsamlere aktive i 3 timer. Dette gav

et samlet resultat på kr. 18.400. Beløbet kan

måske virke beskedent set i forhold til det

samlede beløb, der på landsplan i år blev på

over 18,6 mill. kr. -men under hensyntagen til

vort områdes specielle beboelses struktur med

mange sommerhuse mener vi, der er opnået et

flot resultat på 3 timers inddsats.

Og vi må huske på, at ethvert bidrag, stort

som lille, er med til at hjælpe mennesker, der

er kommet i akut nød på grund af krig eller

natur- og miljøkatastrofer.

Vi vil også gerne takke Nordea Helsinge,

samt de to medarbejdere, som ofrede nogle

timer en søndag eftermiddag, for at vi kunne

få de indkomne beløb optalt og registreret.

Tak til alle og forhåbentlig på gensyn første

søndag i oktober 2011.

Dansk Røde Kors

Helsinge afdeling, Bestyrelsen


DU KAN MÅSKE SKAFFE MERE TURISME I TISVILDELEJE

- og tjene penge på det!

I forbindelse med Gribskov kommunes Workshop,

“Erhverv & Turisme”, blev jeg inspireret til at kigge

på de muligheder, vi ikke udnytter her i Tisvildeleje.

Mange sommerhuse skifter i disse år fra at have

været i familieeje i generationer til at blive nye

sommerhus ejeres feriebolig. Rigtig mange af de tidligere

familie-sommerhuse var typisk befolket i 7-10

uger i højsæsonen og så til efterårsferie, jul, påske osv.

De nye sommerhusejere har i højere grad husene

selv og derfor ikke samme behov for at være i huset så

meget. Derfor står rigtig mange huse tomme i mange

attraktive uger af året. Det går ud over Tisvildeleje,

som kunne være mere le vende. Det går ud over forretningernes

befolknings underlag, og det er synd og

skam. En del huse kunne måske lejes ud.

Men det som nogle vil have som sommerhus, er ikke

nødvendigvis det samme som en lejer ønsker som

ferie bolig. Typisk kan vi selv acceptere ældre, skallede

møbler, et komfur, hvor ikke alle plader virker, at vi

kun har danske og svenske TV-kanaler, at sengene (og

endnu værre madrasserne) er præget af at have været

anvendt mange gange. Mange af vores sommerhuse

indeholder også en del personligt inventar, som vi ikke

ønsker at dele, og som en lejer ikke ønsker at leje.

Vores egen økonomi og måske et ønske om at skabe

liv i Tisvildeleje og dermed være med til at sikre handelen

kan være en motiverende faktor til at udleje dit

sommerhus i den tid, du alligevel ikke selv ønsker at

bruge det, og indtægten kan faktisk være betragtelig

og skabe luft i egen og Tisvildelejes økonomi.

Inden du tager skridtet, er det dog nødvendigt, at du

med råd fra et udlejningsfirma kritisk gennemgår din

ejendom og får vurderet, hvad der skal gøres for at

gøre din ejendom attraktiv overfor den type lejere, du

gerne vil have. F.eks. skal senge, toilet, bad og køkken

være velholdte og give et rent og pænt indtryk.

Michael Løve Nielsen

Pilevej 3, 3220 Tisvildeleje

MURERMESTER

AUT. kloakmester

Tlf: 4870 4440 - Mobil: 2044 1780 - Fax: 4870 4740

e-mail: michael.loeve@mail.dk

Tilsluttet BYG garantiordning

De mest personlige ting, private billeder af famile osv.

skal kunne gemmes væk, hvor de ikke er tilgængelige

for dine lejere. Dine rengøringsmidler skal være af

god kvalitet, for så anvendes de rigtigt. Den forbedring,

du vil kunne opnå ved at få din ejendom gjort

udlejningsklar, vil også komme dig selv til gode.

Det er selvfølgeligt ikke alle huse, som egner sig

som udlejningsbolig, men det er i alle tilfælde noget,

som kan diskuteres med nogle af de udlejningsfirmaer,

som allerede er repræsenteret i Tisvildeleje, bl.a.

www.novasol.dk eller www.dansommer.dk, eller I

kan på www.google.dk søge efter ”Feriehusudlejning i

Tisvildeleje”.

De fleste udlejningsfirmaer har en hjemmeside, hvor

man kan udregne sin indtægt ved udlejningen. Typisk

vil du selv få 60% af udlejningsprisen. Du skal selv

varetage udvendig vedligehold, bl.a. græsslåning, men

rengøring er noget lejer eller udlejning tager sig af.

Ved en udlejning på min. 7 uger á 8.000 kr vil du

selv få 60 %, altså kr 33.600. Herfra trækkes 10.000 i

bundfradrag (der er forslag om at hæve det til 20.000).

Til rest 23.600. Af disse er 40 % skattefri, således at

du kun skal betale skat af 14.160, i alt ca 9.000.

Du vil således kunne få en indtægt efter salær og

skat på 24.600. kr ved at udleje kun 7 uger, hvor du

alligevel ikke bruger huset!! Selvfølgelig skal du investere

lidt. Men tanken kan da være attraktiv.

Dette indlæg er inspireret af deltagelse i en workshop

arrangeret af Visit Nordsjælland i samarbejde

med Gribskov Kommune samt en samtale med

Lisbeth Thomsen fra Novasol,

lisbeth.thomsen@novasol.com, tlf.: 3914 3020.

For god ordens skyld kan nævnes at jeg er økonomisk

uafhængig af Novasol og Dansommer, og ikke

de sidste 5 år har lejet eller udlejet feriebolig gennem

disse udlejningsbureauer.

Bo Barfod.

BIO & BISTRO

Hovedgaden 38 . 3220 Tisvildeleje . 48 70 41 91

- dit musikalske spisested

21

Untitled-1 1 09-12-2009 21:05:20


DER VAR ENGANG

...et slot.

Slottet blev kaldt Sandslottet. På slottet boede

en dronning. Dronningen hed Niller. Hvert år blev der

holdt en særlig fest med overraskelser, konkurrencer

og underholdning. År for år blev festerne mere og mere

spektakulære, og hvert år glædede folkene i Sandslottet

sig som små børn til festen.

Så i år besluttede Dronning Niller at ind kalde sine

særlige rådgivere. For hvordan skulle hun nu overgå

de sidste års fantastiske fester? Rådgiverne tænkte

og tænkte, og til sidst fik de den idé, at festen skulle

være en eventyrlig fest. Og det blev den:

Den 27. august, mens det stadig var sommer, kom

gæsterne fra hele kongeriget klædt i de festligste kostumer.

Der kom drager, riddere, prinsesser, snehvider,

cowboys, pirater og trolde. Alle havde de medbragt

den skønneste mad.

Og der var festlige konkurrencer, hvor dronningen

spurgte: ”Hvem er festligst udklædt i Kongeriget her?”

Og dommerne svarede: ”Det er både Fanny, Janet og

Sebastian!” Dronningen spurgte: ”Hvem har lavet

den lækreste kage?” Og dommerne svarede: ”Zofia,

Nicolai og Mathilde!”

Så var der optræden, og børnene sang “Åh Buster”

og ”La Vista”.

Efter maden kom den store overraskelse: Rigets dygtigste

troubadurer spillede op til dans, og med numre

som ”Taxi ”og ”Dig og mig” var det svært at holde

fødderne i ro. Ved nitiden var børnene så eventyrlig

trætte, at Dronningen besluttede, at nu skulle der ryddes

op. Det blev der, og alle levede lykkeligt indtil

næste års fest.

Med venlig hilsen

Gitte Skibstrup Nikolajsen

22


.

TISVILDE FOLK FESTIVAL 2010

September viste sig fra sin smukkeste

side i år, og da vi gik ned ad

hovedgaden, forbi butikkerne og

restauranterne, biler der standsede

og rullede vinduerne op, smilende

mennesker, så følte jeg, at nu

var den der. Det var noget med

stemningen, og den blev ved hele

weekenden, hvor alle de frivillige

som sædvanligt gjorde alt hvad

de kunne, for at festivalen skulle

blive sjov og god. Det er næsten,

som om man må nive sig i armen,

og . spørge: ”Kan det virkelig være

rigtigt, at så mange mennesker har

lyst til at hjælpe til år efter år, for at

få det her op at stå”?

Men det er altså rigtigt, og ikke

alene i denne weekend men også til

alle mulige andre arrangementer.

Lindre afhjælper Kontakt smerter skader. Mette og Kofod for at høre Styrker og om dit mulighederne: fokus. dine mål

afhjælper AKUMENCO

Ring til Mette skader. Kofod på tlf.: og 3536 dit 7000 fokus.

Vieholmgårdsvej 3, 3220 Tisvildeleje

for telefon: at høre 3536 om mulighederne.

7000 - mobil: 27631041

Ring til mette@akumenco.dk Mette Kofod på - tlf.: www.akumenco.dk

3536 7000

for at høre om AKUMENCO

mulighederne.

Vieholmgårdsvej 3, 3220 Tisvilde

Tlf. 3536 AKUMENCO

7000 Mobil. 2763 1041

mette@akumenco.dk www.akumenco.dk

Vieholmgårdsvej 3, 3220 Tisvilde

Det er noget, som vi alle kan være

stolte af og glade for.

Det er festivalens store ønske,

at samarbejdet med erhvervslivet,

foreninger og kommune bliver

bedre og bedre. F.eks. er meningen

med at lægge mere ansvar ud til

spillestederne, at de selv presser

på for, at netop deres arrangement

bliver opreklameret. Samtidig kan

de frivillige så bruge flere kræfter

på Birkepladsen. Men formålet er,

at vi sammen kan løfte festivalen

højere op og derved få flere mennesker

til at komme.

Nogle spillesteder havde overskud,

andre underskud, og problem stillingen

er forskellig fra spillested

til spillested. F.eks. vil nogle godt

Akupunktur Mentaltræning /Coaching Coaching

Akupunktur Mentaltræning /Coaching

Lindrer smerter og afhjælper skader

Lindre Styrker smerter dine mål og og dit fokus Styrker dine mål

have folk ind med turpas, fordi

de tjener penge på ølsalg - andre

tjener flest penge på entréen, så det

er en af de ting vi skal have afklaret

til næste år. Men der er mange

ting, der skal arbejdes med i de

lange vinteraftener, og vi kommer

helt sikkert stærkt igen til næste år.

Birkepladsen var pyntet fint op

med lys i birketræer ne, med duge

og blom ster på bordene, flag, møre

bøffer og godt øl, suppe og brunch,

festivalbutik, blomster på scenen,

en herlig konferencier, og sidst

men ikke mindst en masse herlig

musik til glæde for alle aldre.

Der var en rigtig dejlig stemning

i byen i år og masser af god musik,

og det er altså sjovt, når folk fra

Jylland, Sverige og Norge passer

en op på gaden og siger: ”Hvor var

det en dejlig festival, og vi kommer

igen næste år”.

Der bliver allerede nu arbejdet

på at få nogle gode og spændende

navne på næste års festival, så sæt

bare kryds i kalenderen. Tisvilde

Folk Festival - den første weekend

i september.

Til alle de frivillige, musikere, kor,

foreninger, sponsorer, annoncører

og publikum skal lyde en stor tak

for en jætte indsats og en skøn

weekend.

PS. Hvis nogen har en lille journalist

inden i sig, mangler vi en

”pressechef”.

John Kofoed Larsen

BYENS CAFÉ

Hovedgaden 55

Tisvildeleje

Tlf. 48 70 88 86

23


STJERNEHIMLEN NETOP NU

planeten Jupiter

Jupiter er tydelig at se på aftenhimlen i disse måneder.

Den ses som en klart lysende stjerne på sydhimlen.

I virkeligheden er det ikke en stjerne, men

en planet -- den største i Solsystemet. Planeter som

Jupiter lyser ikke selv, men tilbagekaster Solens

lys. Når den er så iøjnefaldende skyldes det at den

i astronomisk målestok ikke er ret langt væk, knap

600 millioner km fra Jorden.

I en astronomisk kikkert kan man tydeligt se fire

af de omkring 60 måner, der kredser om planeten.

Jupiter og dens måner var blandt de objekter, som

Galileo Galilei så, da han i 1609 for første gang rettede

en kikkert mod stjernerhimlen.

Jupiter er en gasplanet, der hovedsagelig er opbygget

af luftarterne brint og helium. I modsætning

til Jorden har den ingen fast overflade. De striber

og andre strukturer, man kan se i en kikkert er

forskelligt farvede skyer i de yderste lag af planetens

atmosfære.

I nærheden af Jupiter, nogle få grader ovenfor og til venstre, kan man se Uranus, en anden planet i Solsystemet.

Den er mindre end Jupiter og meget længere væk, knap tre milliarder km. Derfor lyser den meget svagere end

Jupiter og fremtræder selv i en kikkert kun som en lille blålig prik, nogenlunde med samme lysstyrke som

Jupiters måner.

Jupiter står i øjeblikket lige ved himlens ækvator. I de kommende år vil den bevæge sig længere mod nord i sin

bane. Det bevirker at den kommer til at nå højere på himlen set fra vores breddegrader. Vi kan derfor glæde os

over, at den vil tage sig endnu flottere ud de næste 4-5 år, både med det blotte øje og i en kikkert.

Se Jupiter fra Wieth-Knudsen Observatoriet i Tisvilde kl. 21-23 den anden og den sidste lørdag hver måned.

B F Birthe Frandsen

Guld Sølv Ure

Østergade 8 3200 Helsinge

Tlf. 4879 4005

B Birthe Frandsen

Artikel: Michael Quade

Foto: NASA/JPL/Space Science Institute

Murerfirmaet

Damgaard Aps

B F Birthe Frandsen

Entreprenør - aut. Kloakmester Guld Sølv Ure

Tilsluttet

Østergade Byg Garantiordning 8 3200 Helsinge

Tlf. 4879 4005

Haredalen 1, Tisvildeleje

Tlf. 4870 7718

B Birthe Frandsen


TISVILDE BISTRO HOLDER VINTERLUKKET

Fra uge 43 (man. 25/10) til påske 2011 holder Tisvilde

Bistro lukket for a la carte restauranten. Der vil stadig

være mulighed for at holde selskaber, fødselsdage,

barnedåb, bryllup mm. Og der vil stadig være visse

udvalgte arrangementer -herom senere! Men som sagt:

Jeg har desværre ikke mulighed for –samt økonomi,

mandskab og energi til– i lighed med de sidste år at

løfte opgaven at holde åbent igennem vinteren. Det

er ærgeligt og lidt trist, da det ”moderne forsamlingshus”

for hele Tisvildes befolkning siden vores overtagelse

af Tisvilde Bistro netop har været min mission,

ledestjerne og hjertebarn! Jeg er på det rene med, at

der vil være mange af jer derude, der er ærgelige og

let opgivende over dette. Til jer vil jeg godt sige dette:

”Det moderne forsamlingshus” er en smuk tanke –og

OGSÅ en reel mulighed! Men det kræver stort engagement

og dedikation af såvel den/de, der bestyrer det

som dem, der bruger det og har interesse i det. Og så

kræver det også, at vi (Tisvildes befolkning) finder en

måde og nogle tidssvarende strukturer, under hvilke

det vil kunne lade sig gøre at lave et sådant moderne

forsamlingshus. Lad dette blive vinterens store puslespil

i stuerne rundt omkring i Tisvilde.

SKILTE • GRAVSTEN • HAVEKUNST • BILLIGE URNEGRAVSTEN

TIRSDAG - FREDAG

KL. 11 - 16

AFTEN OG WEEKEND

EFTER AFTALE

MANDAG LUKKET

TIBIRKEBRO 3

TISVILDELEJE

TLF. 4870 7418

www.mikala-lichtenstein.com

sten&billedhuggeriet

Bistroen har (foreløbig) disse arrangementer for resten

af efteråret:

Lørdag 6. nov.:

FEST OG CD-OPTAGELSE

m/ MOSTERS (m/Malene falck)

Søndag 30. nov:

GLØGG & ÆBLESKIVER

efter juletræstændingen

Fredag 17. dec:

JULEBAL

m/ musik og dans

Søndag 31.dec.:

NYTÅRS AFTEN PÅ BISTROEN

menu, underholdning mm.

For nøjagtig info: www.tisvilde-bistro.dk

eller meld jer ind i:

Facebook gruppe: TISVILDE BISTRO

Lars

NIELS

JENSEN

VVS ENTREPENØR

Foto: Susanne Borup

Stenbrobakken 4

3220 Tisvildeleje. Tlf. 48 70 27 27. Fax 42 70 92 67

25


Jeg har i flere år haft stor lyst til at få

Adrian Bentzon, Hovedgaden 97, til

at fortælle historien om deres store

sorte hus på skrænten og lidt om

familiens spændende historie - og

i år fik jeg spurgt! Han ville gerne

fortælle, og inviterede ind/op i hans

fine gamle hus, hvor meget af inventaret

er fra den første ejer af huset,

d.v.s. fra 1915, og hvor der er en total

unik udsigt over strand, mole og

stejle plads - og Adrian fortalte:

Jeg er født i 1929 - mine bedsteforældre hørte

til det man kalder “det oplyste borgerskab”!

Min morfar var depardementschef i undervisningsministeriet,

og min farfar var etatsråd

- de havde de sidste store hjem fra den tid,

så det er jeg vokset op i på den måde. Min

far var komponist og højesteretssekretær.

Hans fætter var højesteretsdommer. En anden

fætter, Jens Viggo, havde også sønner, der

var komponister, hvoraf den yngste, Nikolaj

Bentzon, tillige var dirigent og spillede klaver

- jo, det med juraen og musikken har så at

sige gået “hånd i hånd” i vores familie.

Jeg selv har haft to karrierer, dels indenfor

pædagogik og dels inden for musik. Oprindelig

er jeg magister i slaviske sprog, men det

har jeg ikke brugt siden jeg tog eksamen.

Med pædagogikken var jeg ansat 16 år på

Bernadotteskolen som musiklærer og almindelig

lærer. Så var jeg med til at oprette Det

Frie Gymnasium, som jeg blev rektor på i fire

år. Derefter blev jeg rektor på børnehaveseminariet

Frøbel Højskole i Roskilde. Det blev

til 20 år der.

Min anden karriere, musikken, startede i

1952, samtidig med New Orleans jazzen, og

jeg havde i mange år mit eget band, Adrian

Bentzons Jazzband, hvor jeg spillede klaver.

Senere spillede jeg i Theis Nygaards orkester.

Det var i jazzklubbernes start i 50-erne, og

jeg har spillet over hele landet i alle weekender

i sæsonen fra september til maj.

26

DET NOSTALGISKE HJØRNE

Jeg har akkompagneret mange af de musikere, der kom fra

USA på besøg - sågar Louis Armstrong, der var på besøg i

Århus, hvor han blev udnævnt til æreskunstner. Efter festivitasen

tog han ned på Århus Jazzklub, hvor vi spillede, og der

akkom pagnerede ham i 2 sange. Den aften spillede Torben

Ulrich også med på klarinet. Armstrongs manager sagde til

Bent J. Jensen, som ejede stedet, at hvis han skulle synge et

nummer til, kostede det 5.000 dollars - så det gjorde han ikke!

Men jeg har som sagt spillet sammen med mange andre, og

turneret indtil 1974.

Ja, og huset her har jo sjæl og masser af historie. Ovenfor

huset har vi som nabo Michael Pers, hvis far, Alfred Pers,

købte “knuden”, der støder til her, af fisker Anders Corneliussen

for få hundrede kroner. Der var dog en strimmel grund på

skrænten mod Hovedgaden tilbage af hans fiskerlod, for som

han sagde: “Peers ska` inte ha` ded hel`!”

På denne strimmel støb te Anders selv fundament til et hus i

1914, og allerede året efter stod huset på Hovedgaden 97 færdigt.

Det blev Allan Heilmann, der købte det, men i de første

4 år lejede Pers huset, og de kaldte det “Stærekassen”.

I slutningen af 20-erne blev Heilmann klitfoged på Skagen,

og han solgte huset til mine forældre. De havde også nogle

somre lejet huset af ham, for mor og Heilmann havde truffet

hinanden i Paris, og var gode venner.


Mor var meget kreativ - lavede store karnevaller, bl.a.

på Nimb, og tjente gode penge på det. Derfor købet af

huset i 1931.

Mine forældre blev imidlertid skilt, men mor beholdt

huset. Da der var gået nogle år, syntes hun, at der

skulle gøres for meget ved det og satte det til salg. Der

gik et par år, men ingen ville købe det! Så trådte min

mormor til, forskellige reperationer blev foretaget, og

vi beholdt huset. Øverste etage blev lejet ud, men da

her jo er 3 etager, kunne vi sagtens bo nedenunder.

Vi har haft mange pragtfulde somre her med ture i

skoven og til stranden, hvor vi lærte at svømme hos

Kaj Walther. Vi børn lå også sommetider i telt på daværende

telt plads, nu P-plads. 10 år gammel var jeg

med til at cykle herop, sommetider op lørdag og hjem

søndag - lidt hårdt hvis det blæste!

Og tiden gik til midt i 50-erne. Så begyndte grunden

i huset at slå revner, og mor fik statsbanernes skrænteekspert

til at kigge på det, og han konstaterede, at

fundamentet ikke på noget sted stak dybere end 10 cm

- somme steder stod det på jorden!

Alt elektrisk

Nybygninger

Omforandringer

Reparationer

LEIF NIELSEN aps

Aut. el.-installatør

48 70 61 90

Vi fik fat i den dygtige murermester Karl Adolf

Poulsen, der sammen med sine svende kom og understøbte

det hele. Da der ikke er meget “plan jord” hos

os, måtte vi låne plads hos Pers på “knuden” overfor

til blandemaskinen. Så lavede de en “trillebro” over

renden mellem grundene, og det gav lidt ordveksling

de to grundejere imellem. Ud mod Hovedgaden måtte

svendene bære spandene med cement på den stejle

skrænt. Det var hårdt arbejde og kostede 5.000 kr.,

som selv efter datidens målestok var billigt!

Efter jeg selv overtog huset, har jeg adskillige gange

kravlet rundt om det og repareret og malet. De vilde

roser på skrænten skal skæres ned to gange om året -

jo, her er nok at se til!

Nogen synes, at huset er lidt af et flot vartegn, andre

at det skæmmer den smukke skrænt. Da vejen blev

udvidet i 50-erne, skulle daværende Villa Grete rives

ned. Jeg har set et billede af ejeren, Peiter Hansen, stå

og pege vildt op på mit hus, mens han rasende sagde:

”Hvis I vil rive et hus ned, så tag dog det”!

Vejen kunne dog næppe have gået oppe på skrænten!

Nu får I ikke mere dennegang -

fortsætter i næste nummer. Bedste

efterårshilsener Adrian og Anita.

PS: Husk at sætte X i kalenderen ved

d. 9. november, da bliver der “lokal

hyggeaften” i Idrætshuset, Tisvilde

Bygade 35. Vi skal bl.a. høre om Ely

og Erhardt Henriksens manufakturforretning,

Metzs chokoladeforretning

samt Christian Hansens lille husmandssted

på Hovedgaden, hvor der

senere blev sat et irmatelt op.

Vi ses!

Fotos: Anita Olsen









27


Kaj Monberg

Gilleje Stæremosen 12 A 48 30 00 14

Græsted Centervejen 23 48 39 25 01

Helsinge Kirkegade 16 48 79 55 00

Vi svarer døgnet rundt..

KELL´S HAVESERVICE

TILBYDER

BESKÆRING

BUSKRYDNING

KANTSKÆRING

TRÆFÆLDNING

FLISELÆGNING

HAVEFRÆSNING

HÆKKEKLIPNING

STUBBEFRÆSNING

BRÆNDEKLØVNING

FLISNING AF GRENE

KONTAKT MIG

FØR DERES NABO

MOBIL 2346 6611

PRIVAT 4870 9143

Begravelses

forretningen

i Nord

WWW.BEDEMAND-MONBERG.DK

DanBolig Gerner Frost

DanBolig Gerner Frost

TENNISVEJ 2

3220 TISVILDELEJE

RING: 48 70 1 0 45

TISVILDELEJE@D ANBOLIG.DK

DanBolig

SAMARBEJDER MED NORDEA

- ET GODT GAVESTED

Vi har været i

Indonesien,

Thailand og omegn

og har håndplukket

massevis af gaveideer

i høj kvalitet

til rimelige priser:

Sparekøer, spejle,

træfigurer, kurve,

saronger, duge,

relieffer, borde og

stole, skabe lavet af

gl. fiskerbåde,

keramik, tasker,

didgeridoos o.m.a.

Nu også salg fra

museums

afdelingen

med krystaller,

sten, fossiler og

mineraler fra

over 30 lande

i 6 verdensdele.

Sten- og

smykkebutik.

I caféen på 1. sal

skiftende kunstudstillinger.

Åbent torsdag-søndag kl. 10-18

I højsæson dog tirsdag-søndag

KRYSTALMUSEUM • KUNSTHUS •CAFÈ

Frederiksværkvej 160 (midt mellem Helsinge og Frederiksværk)

3300 Frederiksværk • Telefon 48 71 30 00 • www.geoart.dk

More magazines by this user
Similar magazines