Magasinet 12 - 2011.indd - Center for levende visdom

levendevisdom.dk

Magasinet 12 - 2011.indd - Center for levende visdom

sMagasinet

- et onlinemagasin for levende visdom

Nr. 12 Juni 2011

Terapeutisk berøring - af Vera Bartholomay - side 3

At gå den åndelige vej – Af William Meader - side 9

De amerikanske indianeres ti bud - side 13

New Age, nye spirer – Interview med David Spangler - side 15

Sjælens energier - Meditation af Lucille Cedercrans - side 20


Overflod

Naturkatastrofer skaber en overflod af vand, blæst, rystelser, og hvad det nu ellers er, som buldrer løs. I den

forstand kan overflod være skræmmende. Men overflod kan også opleves på en helt anden måde, nemlig i

form af den overvældende rigdom, som kommer os i møde, hvis vores hjerte er åbent. Og lige nu er vi i en

periode af året, hvor naturens grønne og blomstrende glæder bringer alt det bedste frem i synlighed.

Hvis vi virkelig åbner øjnene for livets storhed, så kan vi opdage, hvordan naturen er overvældende i sin

frodighed, hvordan andre menneskers venlige væsen giver os fylde og varme, og hvordan uventede oplevelser

skaber overflod for os. For nu at vende en talemåde på hovedet, så kan man sige, at én velsignelse kommer

sjældent alene!

Vi oplever også overflod, når vi i denne udgave af VisdomsMagasinet kan præsentere artikler og bidrag fra

dybt kompetente og kvalificerede mennesker. Vera Bartholomay fra Norge har beriget os med den aktuelle

artikel om Therapeutic Touch. Gordon Davidson kommer til Danmark og underviser i Joyful Evolution.

William Meader bringer os essentielle sandheder om den spirituelle vej. David Spangler giver et afsvalende

perspektiv på tankerne omkring overgangen til en ny tid, og forestillinger om 2012, og Lucille Cedercrans

inviterer os indenfor i sjælens energier. Dette er kun nogle af de righoldige vitaminer, vi har den fornøjelse

at dele med jer i dette tolvte nummer af VisdomsMagasinet, som samtidig markerer, at vi nu i 3 år har tilbudt

dette gratis onlinemagasin. Vi håber, I fortsat nyder det lige så meget, som vi gør med at lave og dele det!

En rigtig glædelig sommer ønsker vi jer - fra hele redaktionen

Gitte Tingstrup, Anne Pedersen, Jan Kvistborg, Regitze Sonne,

Grete Bacci Hartz, Marie Eich Høy og Søren Hauge

Redaktion:

Skribenter: Søren Hauge sorenhauge@gmail.com (ansvarshavende), Jan Kvistborg, Marie Eich Høy og Anne Pedersen

Oversættere: Anne Pedersen og Ella Ostermann

Korrekturlæsere: Anne Pedersen, Grete Bacci Hartz og Regitze Sonne

Layout-ansvarlig: Gitte Tingstrup tingstrup@stofanet.dk

Abonnement:

Vi har nu mere end 1.600 abonnenter. Det er GRATIS at abonnere på VisdomsMagasinet. Alt hvad der kræves er, at man tilmelder

sig på www.levendevisdom.dk, eller ved at kontakte redaktionen.

Men da det - trods formen - altid vil være forbundet med visse udgifter at producere magasinet, tager vi med TAK imod frivillige

bidrag på reg. nr.1551 konto 008 3690. Mærk venligst dit bidrag ”VisdomsMagasinet”.

VisdomsMagasinet udkommer 4 gange årligt: 21. marts, 21. juni, 21. september og 21. december

Forside-illustration fra www.wallpaper-network.com/scenic/nature-wallpapers ISSN 1904-0326

sMagasinet 2

Nr. 12 Juni 2011


Terapeutisk berøring

- på vei inn i europeisk helsevesen

Af Vera Bartholomay

Kun en fremtidsvisjon?

På St. Gertrauden- und St. Joseph-sykehusene i Berlin,

Tyskland, er dette ikke lenger utopi. Her kan

pasienter be om å bli behandlet med Terapeutisk

Berøring (Therapeutic Touch) i tillegg til klassisk

skolemedisin. Over 200 sykepleiere på disse sykehusene

har allerede fått opplæring i denne metoden.

Og pasientene tar gjerne imot et slikt tilbud

– spesielt når det gjelder angst, stress og smerter.

Therapeutic-Touch-behandlingene utføres av utdannede

sykepleiere i løpet av vanlig arbeidstid.

Sykehusledelsen støtter prosjektet, og er delvis til

og med selv utdannet i denne metoden.

Spesielt når det gjelder lindring av smerter har de

stor suksess med Terapeutisk Berøring. Etter en

kneoperasjon hadde en pasient store smerter. En

sykepleier på kirurgisk avdeling benyttet anledningen

til å gi pasienten Therapeutic Touch samtidig

som hun skiftet bandasje. Hun la hendene sine på

det smertende kneet og pasienten reagerte straks på

virkingen: “Du trekker jo smerten ut av kneet!“.

St. Gertrauden-sykehuset har allerede i lengre tid

vært med på det tyske pilotprosjektet „Smertefritt

sykehus“, der sykehus har satt seg som mål å redusere

smerter så langt som mulig. De bruker da

også ikke-medikamentøse smerteterapier som f.eks.

Therapeutic Touch.

Therapeutic Touch

– en energetisk behandlingsmetode

Therapeutic Touch ble utviklet til bruk innen sykepleie

og eldreomsorg, men brukes idag også på

mange andre områder innen helsestyrking og sykdomsforebygging.

Målet for denne metoden var

alltid å være et komplementært og helhetlig tilbud

innen vanlig skolemedisin , for en målrettet berø-

Vera Bartholomay

ring og svak stimulering aktiverer og harmoniserer

kroppens energetiske prosesser og styrker slik helbredelsesprosessen.

Den positive virkningen til Therapeutic Touch vises

ikke bare i lindring av smerter, men også som dyp

avslapning ved angst og stress, som generell vitalisering,

hurtigere leging av sår etter operasjoner og

som styrkende ved kroniske og akutte sykdommer.

Kjemo- og stråleterapi tåles bedre og pasientene

merker færre bivirkninger.

Metoden går ut på en bevisst styring av energi med

behandlerens hender slik, at pasientens egne helbredelsespotensial

aktiveres, harmonieres og stabiliseres.

Slik får helbredelsesprosessen et lite ”puff”

og kan skje hurtigere. Immunsystemet stimuleres,

og medisiner virker bedre, slik at det ofte blir mulig

å redusere doseringen.

Men på sykehus og institusjoner brukes Therapeutic

Touch ikke bare for pasientene. De ansatte ber

gjerne om hjelp, når de f.eks. har vondt i hodet, føler

seg utslitt eller fysisk og psykisk belastet.

Samarbeid mellom en sykepleier og en healer

Allerede i 1970-årene begynte senere professor for

sykepleie på University of New York, prof. dr. Dolores

Krieger, sammen med healeren Dora Kunz å

utvikle en ny metode innen energetisk medisin. De

ville gjerne gjøre energetisk behandling så enkelt og

ukomplisert, at den lett kunne integreres i en vanlig

sykehushverdag. Men da måtte metoden kunne

anvendes hurtig, ikke se oppsiktsvekkende ut og

kunne gi målbare og kontrollerbare resultater.

Dolores Krieger var selv utdannet som sykepleier,

men godt kjent med tradisjonelle energetiske behandlingsmetoder

og imponert over de resultatene,

disse kunne oppnå. Men det tok svært lang tid å

sMagasinet 3

Nr. 12 Juni 2011


lære disse metodene. Derfor bestemte hun seg å utvikle en ny metode

sammen med Dora Kunz.

De forvandlet så gamle helbredelseskunnskaper til en ny, moderne

utforming og ”testet” denne sammen med en gruppe sykepleiere – og

var selv svært overrasket over suksessen til de første elevene. Allerede

etter noen få kurs var disse i stand til å utløse en velgjørende

virkning hos andre.

Metoden ble kalt „Therapeutic Touch“ og ble på kort tid kjent i hele

USA. Den fylte et tomrom i skolemedisinen, for mange sykepleiere

var misfornøyde med de midler, de hadde til disposisjon til å hjelpe

sine pasienter. Men samtidig ville de ikke bruke ”merkelige” fremmede

metoder i vanlig sykehushverdag. Therapeutic Touch ble derfor

bevisst utformet slik, at pasienter og andre personer, som er tilstede,

ikke synes dette ser rart ut.

Brukes verden over

Idag undervises og anvendes Terapeutisk

Berøring i mer enn 100

land. Ca. 200.000 personer er allerede

utdannet i denne metoden.

Delvis brukes den kun privat eller

i privat praksis, men mange

bruker Therapeutic Touch på

sykehus, innen eldreomsorg, psykiatri,

hospiser osv.

I USA og Kanada inngår Therapeutic

Touch til og med i undervisningsplanen

forskjellige sykepleierskoler.

Verden over tilbyr

pleieinstitusjoner interne videreutdanningskurs

for sine ansatte.

Men også andre yrkesgrupper

som fysioterapeuter, massører, heilpraktiker o. a.

bruker metoden med suksess.

I Europa blir Terapeutisk Berøring nå også stadig

mer populær og undervises i bl.a. Tyskland, Storbritannia,

Sveits, Holland, Østerrike – og også i

Norge.

Therapeutic Touch hører til de komplementærmedisinske

metodene, som har størst antall dokumentasjoner

om virkningen. Mange sykepleiere og andre

yrkesgrupper har valgt virkningen til TT som

tema for sine hovedoppgaver. En god del av disse

dokumentasjonene er samlet i den amerikanske

helsedatabanken PubMed under stikkordet „Therapeutic

Touch“.

Opprinnelig ble Therapeutic Touch utviklet som en

”non-contact-metode”, uten fysisk berøring. Det ble

kun arbeidet i energifeltet rundt mennesket. Men

mennesker opplever fysisk berøring som avslappende

og velgjørende og i Europa har Terapeutisk

Berøring stort sett etablert seg som en berørende

metode.

Dora Kunz og

Dolores Krieger,

stiftere af Therapeutic Touch

Ledsagende terapi innen onkologien

Ytterligere gode eksempler for bruk av denne metoden

i Europa finnes f.eks. i Østerrike. Dr. Anita

Ritt-Wollmersdorfer var lege i Wien og ledet i mange

år pionerprosjekter med å integrere Therapeutic

Touch i den onkologiske behandlingen på tre store

sykehus i Wien. Pasientene tok med glede imot dette

tilbudet, og resultatene var svært positive.

På brystbehandlingssenteret City i Berlin har pasienter

med brystkreft allerede i 4 år kunnet få Therapeutic

Touch-behandlinger parallelt eller påfølgende

etter de vanlige kjemo- eller strålebehandlingene.

De bekrefter at dette har en velgjørende virkning og

fører til en dyp avslapning. Og som regel føler de

seg styrket for neste skolemedisinske behandling.

sMagasinet 4

Nr. 12 Juni 2011


Behandlingsskritt

Målet for den terapeutiske berøringen er å

bruke hendene til å sanse og harmonisere

menneskets energifelt – et åpent elektromagnetisk

energisystem, som befinner seg

i kontinuerlig utveksling med omgivelsene.

Dette gjøres for å utlikne energien og

styrke selvhelbredelseskreftene, men også

for å gi pasienten muligheten til å komme i

bedre kontakt med seg selv..

En klassisk Therapeutic Touch-behandling

består av fire skritt:

1. Sentrering:

Behandleren går selv bevisst inn i en avslappet,

stille og konsentrert bevissthetstilstand.

Han/hun fokuserer på pasienten og

aktiverer selv en tilstand, der hun/han er i

stand til å ta inn de signalene pasientens kropp gir. I

løpet av hele behandlingen skal denne bevissthetstilstanden

opprettholdes.

2. Assessment – energetisk diagnose:

Behandleren stryker langsomt og jevnt med hendene

over pasientens energifelt i en avstand på 5

- 15 centimeter fra kroppen – og registerer slik eventuelle

uregelmessigheter, som kan vise seg som

varme, kulde, prikking, fylde, tomhet etc.. Disse

informasjonene gir grunnlaget for den påfølgende

behandlingen.

3. Behandling:

Først stryker man med hendene over energifeltet;

noe som fører til at energiflyten aktiveres. Hvis det

ikke finnes tilstrekkelig energi på visse steder (som

regel der sykdom finnes), aktiveres og harmonieres

det sterkere der. Dette gjøres med spesielle Therapeutic

Touch-teknikker på visse kroppsoner, energisentre,

akupunkturpunkter og meridianer. Det

tilføyes eller fjernes energi, og energifeltet ordnes

på nytt. Bevegelsene er da alltid myke og regelmessige.

4. Evaluation – ny registrering av energifeltet

Deretter kontrolleres det igjen, hva behandlingen

har forandret. Etter behov gjentas siste skritt igjen,

til man er fornøyd med resultatet. Resultatet dokumenteres

etter hver behandling.

Velgjørende virkning også for behandleren

Behandlerne lærer i løpet av utdannelsen først og

fremst å styrke seg selv, slik at de ikke må ta av sine

egne energireserver til behandlingene og da i verste

fall selv ville oppnå å bli utbrent. Denne energetiske

selvforsyningen er så effektiv, at mange terapeuter

Therapeutic Touch i praksis

i tillegg får krefter til viktige og nødvendige personlige

utviklingsskritt og kan styre sitt eget liv i en

bedre og mer tilfredsstillende retning.

I løpet av behandlingen får terapeutene selv også

energetisk påfyll – de blir på en måte del av en energistrøm–

og mange forteller, at behandlinger også

har en velgjørende virkning på dem selv.

Vårt medisinske system befinner seg i omvandling.

Det skal bli spennende å se, hvilke innsikter og terapier

som kommer til å inngå i vanlige medisinske

behandlinger om noen år – kanskje Terapeutisk Berøring

er en av dem?

Forfatteren er terapeut og lærer for Therapeutic Touch.

Hun er norsk, bosatt i Tyskland, og underviser både i Norge

og Tyskland.

Kontakt: vera.bartholomay@nettmail.de

Tlf.: 0049-681-32344

www.therapeutic-touch-bartholomay.com

Therapeutic Touch International: www.therapeutic-touch.org

Litteratur (på engelsk):

Dolores Krieger: Therapeutic Touch – How to use your hands

to help to heal, Fireside Books,. 1992

Jeans Sayre-Adams / Stephen R.Wright: Therapeutic Touch,

Elsevier Health Sciences, 2001

Janet MacRae, Therapeutic Touch – a Practical Guide, Knopf,

1988

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i det tyske tidsskriftet

”Natur und Heilen” og det norske tidsskriftet Visjon

1-11.

Illustrationer:

Portrætter af Dolores Krieger og Dora Kunz

fra Internettet.

Portræt af Vera Bartholomay bragt med hendes

tilladelse.

Therapeutic Touch i praksis fra www.gsund.net

sMagasinet 5

Nr. 12 Juni 2011


Seminar

med Gordon Davidson

Joyful Evolution

Loving Co-creation with Your

Conscious, Subconscious and

Superconscious Selves

Glæd dig til dette seminar med Gordon Davidson, som er en af vor tids mest banebrydende

og kendte esoterikere. Du tilbydes en weekend med en helt unik mulighed for at blive

præsenteret for den nyeste, praktiske forskning i bevidsthedsforvandling. Da Gordon vil

afholde dette spændende seminar både i Center for Levende Visdom, Århus, Teosofisk

Forening, København og Den Gyldne Cirkel, Frederiksværk, vil der være mulighed for at

vælge netop den weekend og det sted, der passer bedst for dig. Workshoppen foregår på

engelsk. Gordon taler et meget letforståeligt engelsk.

Du får mulighed for at møde en af verdens mest avancerede og praktiske esoterikere, hvis

hovedopgave er at stimulere verdenstjeneste på mange fronter. Gennem uddannelse og

bøger søger han at uddanne ildsjæle til verdenstjeneste, ligesom han søger at skabe

transformationsteknikker, som er i samklang med syvende stråles fremgangsmåder.

Yderligere er Gordon primus motor i det globale netværk World Service Intergroup (WSI), det

globale netværk, der nu består af omkring 90 grupper, hvor også Teosofisk Forening, Center

for Levende Visdom og Den gyldne Cirkel deltager. Gordons nye bog om de tre Selv – Joyfull

Evolution – er lige udkommet og kan købes i Center for Levende Visdom, Teosofisk Forening

og Den Gyldne Cirkel. Se bogomtale og fuld kursustekst på de næste sider her i magasinet.

Bogen koster 200 kr.

Center for Levende Visdom, Århus

Lørdag/søndag den 10.-11. september 2011 kl. 10 - 17

Hvor: Mejlgade 28, 2. sal over gården, 8000 Århus C

Pris: 1100/1200 DKK (støttemedlem/gæst)

Tilmelding: Astrid Hauge: ahauge7@gmail.com eller tlf. 86 11 64 68

Depositum: 400 kr. ved tilmelding. Restbeløb 700/800 kr. støttemedlem/gæst senest 26. aug. 2011.

Bankkonto til indbetaling: Reg.nr. 1551 Kontonr. 0083690. Husk reference: Gordon + dit navn.

Den Gyldne Cirkels kursuscenter, Frederiksværk

Lørdag/søndag den 17.-18. september 2011

Hvor: Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk

Prisen for de 2 dage vil blive finjusteret efter dollarens kurs. Prisen er 150 USD til Centre of Visionary Leadership

og 450 DKK. – (200 DKK for arbejdsløse m.v.) til DGC Kursuscenter. Vi forventer, at kurset er kl. 10-18 lørdag og

9.30-17 søndag (inkl. en fælles indstrømningstjeneste søndag kl. 12-13).

Tilmelding: info@dengyldnecirkel.dk

Teosofisk Forening, København

Lørdag/søndag den 24.-25. september 2011 kl. 10-17

Hvor: Sankt Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg C

Pris: 1100/1200 DKK medlem/ikke medlem

Tilmelding: Sys Jørgensen: tilmelding@teosofiskforening.dk eller tlf. 20 64 24 98

Depositum: 400 DKK ved tilmelding. Restbeløb kr. 700/800 medlem/ikke medlem senest den 9. sept. 2011.

Bankkonto til indbetaling: 4378 557 297 reg.nr. 2277. Husk reference: Gordon + dit navn.

Tilmeldingen er bindende, og depositum tilbagebetales ikke ved framelding efter den 9. sept. 2011

sMagasinet 6

Nr. 12 Juni 2011


A Seminar with Gordon Davidson

Loving Co-creation with Your Conscious,

Subconscious and Superconscious Selves

Would you like to change your daily experience by creating a radiatory

field of love and purpose flowing freely through your conscious,

subconscious and superconscious selves, making you a natural leader?

Would you like to gain the full cooperation of your subconscious and

access all its many helpful resources? Rather than a dark “shadow”

always subverting you, discover how your subconscious is actually a living

being with the same soul and higher purpose as you, the conscious self.

This seminar offers the perspectives and process keys to loving and

synthesizing your three selves through a revolutionary new

Multidimensional Psychology.

You’ll learn that your subconscious is a complex living being, a part of

you that actually has the single minded intention to support you in the

best (however limited) ways it knows how. You’ll learn why its strategies

are often not helpful, how to change them and bring your subconscious

into a loving relationship with you and your superconscious soul as

trusted guides and teachers to it, making it your enthusiastic, co-creative

partner.

You are invited on an extraordinary journey into a new psychological

movement, being built around a “3 selves” discovery. With experiential

exercises, small group dialogues and guided meditations, you will learn:

How your misperceived “ego” can be transformed from a blockage

to spiritual growth, to become the conscious conductor of your

multi-self symphony.

How the loving wisdom of your superconscious, the composer of

your life music, can actively help you make your true contribution

in the world.

How a comprehensive new approach to spiritual growth through

self acceptance and love of all three selves, helps transform any

issue that has challenged you, no matter how difficult.

How to re-vision who you choose to be, and recreate yourself to

bring your greatest contribution and delight to the world.

Gordon is cofounder of the Center

for Visionary Leadership in

California, author of Joyful

Evolution: A Guide for Loving Cocreation

with Your Conscious,

Subconscious and Superconscious

Selves, and co-author of The

Practical Visionary, Spiritual Politics

and Builders of the Dawn. He is the

founding convenor of the World

Service Intergroup, an international

network of 85 meditation groups

that meets annually around the

world. Gordon is also a co-founder

of Sirius, an ecological village and

spiritual community. He has been

teaching meditation and courses in

spiritual development in the U.S.

and Europe for over 35 years. He is a

spiritual coach and consultant to

many clients around the world.

You can learn more at

www.joyfulevolution.net

joyfulevolution@gmail.com

sMagasinet 7

Nr. 12 Juni 2011


“I highly recommend this brilliant, comprehensive, and revolutionary book. Discover your next

evolutionary step in personal growth—it’s more fun than you think!”

--Jack Canfield, Co-author of The Success Principles and the Chicken Soup for the Soul® series

Announcing a breakthrough

book being released to

international acclaim!

Joyful Evolution

A Guide for Loving

Co-creation with Your

Conscious, Subconscious and

Superconscious Selves

By Gordon

Davidson

This truly revolutionary book introduces a new Multi-Dimensional Psychology that

radically accelerates your spiritual growth by giving you a vastly expanded picture of

who you are, showing how you can fully love and integrate your conscious,

subconscious and superconscious selves. Joyful Evolution provides you with the

understanding and tools to fully resolve your inner conflicts and blockages, so all your

three selves can fully contribute to their shared higher soul purpose. And rather than

seeing your subconscious as a dark “shadow” trying to subvert you, or something to

reprogram like a computer, you’ll learn that it is a living being, always trying to help

you, but often using outdated, misguided strategies.

This book shows you, step by step, how to change these patterns with love and make

your subconscious your co-creative, enthusiastic partner, contributing its power and

inner capacities to your life. Rather than seeing your personality as a problematic ego,

you, as the conscious self, will learn how to be the conductor of your

multidimensional self symphony.

With playful humor, Joyful Evolution helps you understand and evolve any difficult

subconscious parts like your inner teenager, reflecting parts like your inner mother,

inner judge, or former personalities from your living library of lives. It offers

techniques to resolve polarities, build psychic protection, and recreate your

subconscious timelines. Included are fascinating case histories, personal stories, and

dozens of meditations and exercises from the author’s work with hundreds of

international clients.

“I am a New York psychiatrist in private practice for the last 38 years, with currently over

450 clients. After one session with Gordon, I learned more about myself and made more

real changes in myself than I had in all 15 years of intensive psychoanalysis! Gordon is

brilliant, and is especially intuitive, perceptive, realistic, caring, and thoughtful. I never

worked with or seen a finer therapist. Joyful Evolution offers approaches that are probably

the next step for modern psychiatry and psychology. It is beautifully written, with

wonderful humor, and is easy to understand. It offers the way to create both individual and

universal joy.” -- LESLIE SEIDEN, M.D. , Psychiatrist

j o y f u l e v o l u t i o n @ g m a i l . c o m • w w w . j o y f u l e v o l u t i o n . n e t

sMagasinet 8

Nr. 12 Juni 2011


At gå den åndelige vej

- et moderne perspektiv

Af William Meader

Oversat af Ella Ostermann

Spiritual Path

Åndelig udvikling svarer til at være på en lang og

vanskelig rejse. Vejen, som den oftest kaldes, kræver,

at et individ genkender sjælen indeni, og forpligter

sig til at udtrykke den mere i sit daglige liv.

Skønt Vejen til tider er lang og besværlig, er det en

rejse, som alle skal ud på i dette eller et andet liv.

Vejen fører til sidst en person til menneskeevolutionens

bjergtop – perfektioneret bevidsthed og oplysning.

Derfor kan en forståelse af vejen være en

hjælp, når man prøver at gå den.

For at forstå Vejen må vi først og fremmest huske, at

den menneskelige bevidsthed er dualistisk. Der er

dybest set to dele af sindet – en lavere og en højere

del. Den lavere del er forbundet med egoet (personligheden)

og sædvanligvis fokus for vores almindelige daglige

bevidsthed. Den højere del indeholder kvaliteter som

medfølelse, forståelse og visdom, og er relateret til

sjælen. Sjælen og personligheden udgør derfor en

grundlæggende dualitet i hver og en af os.

For at gå vejen er det nødvendigt bevidst at genkende

denne dualitet i sig selv. Når den ses tydeligt,

William Meader

begynder et individ at længes efter at udtrykke sjælen

mere fuldt og helt i alle aspekter af sit daglige

liv. I sine inderste private tanker afgiver han eller

hun et højtideligt løfte. Det er et løfte om at stræbe

efter at blive sjælen dybt inde, og om at adoptere et

sæt åndelige discipliner for at kunne nå dette mål.

Det er interessant nok den dybere betydning bag

brugen af ordet discipel. At stræbe mod sjælen er

at være sjælens discipel. Set fra et vist perspektiv er

discipelskab og Vejen indbyrdes afhængige begreber.

De to går hånd i hånd. I dele af den esoteriske

litteratur kaldes den åndelige rejse faktisk Discipelskabsvejen.

sMagasinet 9

Nr. 12 Juni 2011


En upersonlig tilnærmelse til Livet

Mange mennesker tror, at Vejen er en ydre rejse.

Skønt dette er en forståelig antagelse, er det ikke

desto mindre en misforståelse. Vejen skal derimod

forstås som en indre korridor/gang. At gå den kræver,

at individet stræber efter at blive den højere bevidsthed,

han/hun fornemmer indeni. Det er derfor

mere rigtigt at sige, at Vejen er en psykologisk

tråd, der leder hen til det sted, hvor ens højere natur

– sjælen – findes.

Man skal ikke tro, at Vejen ikke har nogen relation

til det ydre liv. Det har den helt klart. En persons

måde at leve livet på afslører hans/hendes bevidsthedstilstand.

Livets ydre omstændigheder spejler

nemlig sindets natur. Når man er på Vejen, vil holdningen

til livet uvægerligt ændre sig. Det viser sig

ved, at der opstår et nyt sæt

værdier, hvilket ofte er til

fortrydelse for samfundet.

For eksempel bliver tilskyndelserne

i livet mere upersonlige.

Samfundets opmuntring

til at erhverve sig

rigdom og prestige mister

deres kraft til at overbevise.

Personlige ønsker og begær

bliver mindre betydningsfulde,

og helhedens behov

betyder stadigt mere. Jo mere

man er identificeret med sin

sjæl, jo mere upersonlig og

decentraliseret bliver man.

Når bevidstheden giver slip

på sin optagethed af sin individualitet

(ego), ekspanderer

den. Derfor vil en person

begynde subtilt at fornemme

menneskehedens enhed,

og motivationen til at tjene vil uvægerligt vise sig.

Sagt på en anden måde fører decentraliseringen af

bevidstheden til erkendelse af enhed, og den indebærer

impulsen til at tjene. Som sådan bliver livet

stadigt mere styret af tjeneste og stadigt mere upersonligt.

Forudsætninger for at gå vejen

Kravet til at gå Vejen har ændret sig i tidens løb. I

mange hundrede år har vægten været lagt på kærlighedens

hellighed og dens kraft til at forvandle

menneskelivet. Historisk har man set kærlighed

som midtpunkt i åndeligheden, og at vejen til Gud

gik gennem hjertet. Men som alt andet under skabelse

udvikler sig, ændrer vores forståelse af den

åndelige vej sig også over tid. Selv om kærlighed

er en væsentlig sjælskvalitet, er det højere sind lige

så vigtigt.

Som hjertets retmæssige ledsager er det højere sind

absolut nødvendigt på rejsen til oplysning. Ulig

det lavere sind, med vægten lagt på viden, er det

højere sind visdommens vogter. Ved dets hjælp er

vi i stand til at fatte store og abstrakte sandheder.

Det er derfor vigtigt at blande sind og hjerte, for de

’ernærer’ hinanden. Kærlighed sikrer, at enheden

altid føles, hvor sindet formidler sjælens visdom og

hensigt.

Åndelig tjeneste:

Et nyt paradigme

På meget af Vejen forpligter vi os til at tage ansvar

for menneskehedens velfærd.

Tjeneste er derfor et essentielt

element af sjælsbevidsthed

og discipelskab. Og vi kan i

vores moderne forståelse af

Vejen se, at arten af tjeneste

også har udviklet sig. Den er

blevet meget mere mangfoldig

og mere omfattende.

Tidligere lagde man vægt på

at tjene dem, der led. Arven

herfra findes i de store humanitære

initiativer, vi ser i dag.

Det er selvfølgelig godt, og

skal fortsætte. MEN den større

forståelse af tjeneste får

os til at udvide de områder,

hvor der kan ydes tjeneste.

At kende menneskehedens

enhed er at vide at tjeneste

er mulig alle vegne og under

alle omstændigheder.

Nutidens discipelskab opfordrer os til at forstå, at

sociale systemer også er udtryk for livets udvikling.

Hvad enten vi ser på politik, forretning, undervisning

eller kunst, er de alle levende kræfter, der

kæmper for at udvikle sig til en højere form. Derfor

kan (og skal) tjeneste ydes inden for alle sociale institutioner.

At gå vejen kræver, at folk ser de samfundsmæssige

systemer på denne måde. Det er at

vide, at alle institutioner i deres essens er åndelige,

og at de alle er steder, hvor et løft kan tilbydes.

Den mørke nat

Rejsen ad Vejen er på ingen måde jævn og stabil. Tit

vil individet føle sig tæt forbundet med sin sjæl, for

senere at føle sig åndeligt fortabt og ’forladt.’ Selv

sMagasinet 10

Nr. 12 Juni 2011


om den slags erfaringer er frustrerende (for personligheden,

ikke sjælen), er det noget, der naturligvis

forekommer. Den erfaring er baggrund for sjælens

mørke nat, som oprindeligt blev beskrevet af Johannes

af Korset i det 16. århundrede.

Den mørke nat forekommer kun, fordi personlighedens

forhold til sjælen stadig er ufuldkomment.

Sommetider forårsager personligheden uforvarende

den mørke nat. Andre gange er det sjælen, der er

initiativtager. Når personligheden trigger omstændighederne,

er det fordi dens egoistiske tendens bekræfter

sig selv. Det får Vejen til at blive mørk og

dunkel, i hvert fald midlertidigt.

Når sjælen iværksætter mørket, er det for at standse

den fremfarende personlighed. Personligheden

længes efter at blive forenet med sjælen, men har

endnu ikke renset sig selv fuldstændigt. På sådanne

tidspunkter kaster sjælen en mørk sky over personligheden,

så den tvinges til mere ærligt at vurdere

sin parathed eller mangel på samme.

Afsluttende bemærkninger

At gå vejen kræver, at en person bliver bevidst om

sin egen dualitet – sjælen og personligheden. Somfølge af denne forståelse opstår naturligt et tilsagn

om at leve og udtrykke sjælens visdom. Personlige

begær giver gradvist og uundgåeligt efter og erstattes

af menneskehedens udviklingsmæssige behov.

Tjeneste for den større helhed er derfor en egenskab,

når man går Vejen. Og selv om der er tider,

hvor man taber Vejen af syne, er en sådan blindhed

ofte kun midlertidig. Mørke er sommetider nødvendigt,

fordi det justerer personligheden, så den

kan modtage større lys.

Først og fremmest kræver det at betræde Vejen, at

vi tænker anderledes på den. Selv om discipelskab

bevises gennem et liv i tjeneste, er dette blot en virkning,

som følger med på den åndelige rejse. Det er

ikke selve Vejen. Faktisk forstås Vejen bedst som en

indre korridor, der fører til ens autentiske identitet,

sjælen. I den forbindelse holder det gamle aforisme

– ”for at finde Vejen må man blive Vejen”.

Illustrationer:

Portræt af William Meader fra www.sevenray.net

Spiritual Path fra www.spiritvoyage.com

Light-Life fra www.meetup.com/livingpowerfullyphilly/

sMagasinet 11

Nr. 12 Juni 2011


Akviteter august-september 2011 i Mejlgade 28, 2. over gården 8000 Århus C

Seminar

Joyful Evolution v/ Gordon Davidson

Lørdag/søndag den 10.-11. september 2011 kl. 10.00 - 17.00

Se venligst omtalen på side 6

Sjælsaften - meditativ fordybelse i sjælskvaliteter

Glæden i tjeneste v/ Søren Hauge

Efter indledende musik begynder aftenen med et

oplæg om en sjælskvalitet. Dette valgte tema fordyber

vi os i i en fællesmeditation, hvorefter der er

lagt op til en skabende dialog om emnet.

Torsdag den 15. september kl. 19.00-21.00

Entré: 75,-/100,- (støttemedlem/gæst)

Solmeditaoner

Center for Levende Visdom arrangerer månedlige

Solmeditaoner ved årets fuldmåner.

Formålet er at samle medfølende og spirituelt

søgende mennesker for at lføre Jorden og

menneskeheden lys og inspiraon.

Lør. 13. august i Løvens Tegn

Søn. 11. september i Jomfruens Tegn

Alle dage kl.19.30 – døren lukkes præcis.

Gras adgang. Alle er velkomne.

Hele efterårsprogrammet 2011

udsendes i august

Læs mere om alle vore arrangementer på

www.levendevisdom.dk

Lys til Byens Sjæl v/ Søren Hauge

Kom og deltag i en ganske særlig begivenhed,

hvor vi vil foretage en lys-vandring

gennem byens chakrasystem fra roden i Europaplads til

kronen i Forstbotanisk Have. Vi slutter med en ceremoniel

velsignelse til byen fra Stilhedens Sted i Forstbotanisk

Have.

Husk at medbringe sandwich eller anden let-transportabel

mad og drikkevarer til vandringen.

Torsdag den 25. august 2011 kl. 17.00-21.00

Pris: 75,-/100,- (støttemedlem/gæst)

Mødested: CLV, Mejlgade 28, 2. o.g.

Foredrag

Regnbueselvets Vej v/ Søren Hauge

Tiden er kommet til at vi kan gå os selv i møde

på en ny måde som et forenet selv, der både

rummer det højere, det dybere og det bevidste jeg. Den

nye rejse er en vej, hvor hele regnbuens spektrum er til

rådighed. Derfor er det Regnbueselvets Vej, og vi kan begynde

at gå den – nu.

Torsdag den 22. september 2011 kl. 19.30-22.00

Entré: 75,-/100,- (støttemedlem/gæst)

sMagasinet 12

Nr. 12 Juni 2011


DE AMERIKANSKE INDIANERES TI BUD

Native American Ten Commandments

1. Jorden er vores Moder – tag vare på hende.

2. Ær alle dine relationer.

3. Åben dit hjerte og din sjæl for Den Store Ånd.

4. Alt liv er helligt – behandl alle væsener med respekt.

5. Tag fra Jorden, hvad der behøves – og intet mere.

6. Gør hvad der er brug for til alles bedste.

7. Tak uophørligt Den Store Ånd for hver dag.

8. Tal sandhed, men kun for at fremme det gode i andre.

9. Følg naturens rytmer.

10. Nyd livets rejse, men efterlad ingen spor.

Mother Earth: www.valleygreennaturals.blogspot.com

sMagasinet 13

Nr. 12 Juni 2011


Energipsykologi

med hjerte

Helhedsredskaber til selvindsigt,

samarbejde og sjælsvej

Kursusforløb starter i Århus den 4. november 2011

Med Kenneth Sørensen og Søren Hauge

Ønsker du at få et dybtgående og levende forhold til din bevidstheds syv kvaliteter og holotyper?

Har du behov for praktiske metoder til at udfolde dine kernetalenter og afklare din sjælsvej?

Vil du gerne lære at anvende holotypernes indsigter, både i dit eget liv, og til hjælp for andre?

Så er uddannelsen til holotypevejleder noget for dig!

Holotypologien er et nyudviklet, energipsykologisk redskab,

der giver dig indsigt i din grundnatur, dit fulde

bevidsthedsspektrum og din sjælsvej. I løbet af det etårige

forløb vil vi arbejde med at udforske dine holotyper,

kernetalenter og helhedsprocesser, både i forhold til dig selv,

og som redskab til samarbejde og teamwork. Holotypelæren

giver indsigt i dine konflikter og potentialer, og viser klare

veje til integration af vilje og kærlighed – væren og gøren.

Kursusforløbet hjælper dig med at integrere dine egne

kernetalenter omkring dit sjælskald og livsformål, og du får

værktøjer til at kunne anvende holotypelæren, både i forhold

til dig selv og andre mennesker. Du får som holotypevejleder

gratis adgang til en online typeanalyse, som du frit kan bruge

til de formål du måtte ønske. Weekenderne indeholder

undervisning, meditation, gruppedynamikker, drama, voice

dialogue og simple ritualer, hvor kroppen er med.

Sted: Århus: Center for Levende Visdom, Mejlgade 28, 2., 8000 Århus C. Tid: 7 weekendmoduler a tre dage, 1)

Holotyper 4-6/11 2011, 2) Kernetalenter 13-15/1 2012, 3) Holosyntese 9-11/3 2012, 4) Holotyper i adfærd 11-

13/5 2012, 5) Holotypeprofil og analyseredskaber 17-19/8 2012, 6) Relationer og samspil 12-14/10 2012, 7)

Holotypepraksis 7-9/12 2012. Pris: 14.500 kr. for hele uddannelsen. Pensum: Bogen Dine Syv Holotyper ~

kernetalenterne og livsvejen (244 sider, 248,- kr.). Spørgsmål: Kenneth Sørensen, info@psykosyntese.dk –

Søren Hauge: sorenhauge@gmail.com. Tilmelding: Henvendelse til Anne Pedersen på annemp@youmail.dk -

og indbetaling af depositum på 1.000 kr. Merkurbank, reg. 8401 konto. 1072 885.

Læs meget mere på www.SynteseAkademiet.dk

SynteseAkademiet – energipsykologi med hjerte

”Kunsten at få et kompliceret,

højtflyvende og omfattende emne til

at blive jordnært, enkelt og ligetil er

en sjælden og smuk evne. Og at så

begge undervisere besidder denne

evne, vidner om en enorm viden på

området, krydret med entusiasme,

humor og energi så det gnistrer, så

er der tale om et fantastisk kursus.

Kan varmt anbefale dette forløb til

HR folk og lederen der gerne vil blive

klog på sig selv og sine ansatte.

Faktisk er der nok ingen, der ikke vil

få utroligt meget ud af dette forløb.”

Birger Norup

HeartMath Denmark

”Vi er på en levende, legende og let måde blevet indført i en meget stor og omfattende viden om universets syv

grundenergier. Vi er blevet inddraget som vores egne studieobjekter og er blevet opfordret til at sætte os selv

på spil med denne omfattende viden. Det har givet mig en dybere selvindsigt, fordi jeg er blevet udstyret med

en universel nøgle til at møde mine og andres eksistentielle og spirituelle udfordringer. Nu ser jeg hvordan de

syv holotyper udspiller sig i min tankeverden, mit følelsesliv og i mine handlinger. Tusind tak!”

Erik Skou Kristensen, Cand. Phil.

sMagasinet 14

Nr. 12 Juni 2011


New age, nye spirer – og 2012

Interview med David Spangler – første del

New age bevægelsen

Spørgsmål: Du har været talsperson og repræsentant for den såkaldte new age bevægelse

helt tilbage til 60erne og 70erne, eksempelvis som det fremgår af din bog

”Revelation – The Birth of a New Age” fra 1977. Senere har du givet markant kritik

af den selvsamme bevægelses svagheder, som man kan læse i ”Reimagination of

the World”, en bog du lavede med William Irving Thompson, og senest i din nyeste

bog ”Facing the Future” fra 2010. Det bringer mig til at spørge dig: Hvor bredt

bruger du udtrykket New Age, og omfatter det for dig fx Findhorn samfundet i

Nordskotland og esoteriske grupper rundt om i verden? Eller peger udtrykket i din

forståelse mere i retning af grupper og bevægelser, hvor emner som clairvoyance

og kanaliseringer, mirakelteknikker, profetier, karismatiske ledere, UFOer og andre

populære temaer dominerer?

Af Søren Hauge

Siden 1986 har jeg været inspireret af David Spanglers bøger, som jeg købte under en konference

i det økospirituelle Findhorn Samfund i Nordskotland. Vi mødte hinanden til en esoterisk

konference i 2007 i Arizona og har siden været i kontakt med hinanden. David sagde

uden tøven ja til mit forslag om, at vi lavede et længere interview til VisdomsMagasinet om

forskellige emner af spirituel aktualitet. Her følger første del, der især sætter fokus på, hvad

der ifølge David kan menes med en ny tids fødsel.

David: Den moderne new age bevægelse har fulgt en interessant udviklingskurve.

Dens rødder kan findes i de esoteriske traditioner, og i New Thought bevægelsen,

der begyndte i USA i det tidlige nittende århundrede. Da jeg først kom i kontakt

med den i 1950 (Davids forældre var i New Thought bevægelsen), gik det især ud

på at studere psykiske profetier og var præget af en forventning om en apokalyptisk

omvæltning, der ville ramme menneskeheden og jorden. Dengang var det nært forbundet

med 50ernes og 60ernes UFO-bevægelse. Men i midten af 60erne begyndte

det hele at forandre sig og gå ind i en ny fase. I USA påvirkede fremkomsten af

rørelser som borgerrettighedsbevægelsen og anti-krigsbevægelserne, den humanistiske

og transpersonlige psykologi, og new age bevægelsen ændrede sig fra at

være en profetisk bevægelse, centreret omkring psykiske forudsigelser, til i stedet

sMagasinet 15

Nr. 12 Juni 2011


at blive en visionær bevægelse, der søgte efter positive, kulturelle forandringer og

udforskning af alternative former for landbrug, energi, politik, økonomi og så videre.

Det blev til en ’ny paradigme bevægelse’, der trak kraftigt på nye indsigter

og opdagelser indenfor videnskab, især indenfor fysikken og biologien. I 70erne og

80erne betød new age at være pioner indenfor nye sociale og kulturelle alternativer,

der kunne skabe en mere positiv fremtid for alle på Jorden. Den havde et stærkt

miljømæssigt og økologisk fokus. Det var denne form for new age, der blev fremmet

af Findhorn samfundet.

Men i midten af 80erne ændrede new age bevægelsen sig igen og dens fokus flyttede

sig til at handle om personlig, psykisk udvikling, kanalisering, tidligere liv og

så videre. Den antog både en mere personlig og sensationel tone, og skiftede fra

kollektivt, kulturelt arbejde til personlig, individuel udvikling. New age bevægelsen

blev et valg af livsstil, snarere end en visionær bestræbelse på at transformere

samfundet. Og den har mere eller mindre haft dette fokus lige siden. For mig vil

den nye tid – new age – altid betyde en kreativ bevægelse hen imod at se og skabe

en positiv fremtid for menneskeheden og verden. Jeg forstår, at new age for mange

er blevet til noget andet, men personligt vil jeg altid forstå new age som en bestræbelse

på at frembringe en holistisk kultur.

Hvor er de nye spirer?

Spørgsmål: Hvis new age bevægelsen ifølge din opfattelse ikke længere tilbyder

modige og behøvede løsninger på den nuværende verdenskrise, hvor ser du da

tegnene på håb, opmuntring og inspiration i spirituelle grupper, bevægelser og visionære

trends? Hvor ser du de virkeligt visionære tendenser i dag, som tilbyder

spirituelt baserede og innovative fremgangsmåder for mennesker og verden?

David: Jo, men new age bevægelsen var aldrig

ensartet, og det er en af grundene til, at udtrykket

’bevægelse’ er misvisende, for den havde ikke en

enkelt, overordnet lære eller en enkelt leder. Da

udtrykket new age blev begrænset til at betyde en

særlig interesse i personlig udvikling og psykiske

fænomener, så betød det jo ikke, at alle de spirituelle

og visionære aktiviteter stoppede. De stoppede

bare med at blive kaldt new age, og de antog ikke

et andet navn. Disse bestræbelser blev en del af det

større samfund. Så du kan finde tegn på håb og inspiration,

vision og pionerånd i stort set alle områder

af menneskelivet i dag: Indenfor videnskab,

medicinsk forskning og healing, i forretningslivet

og økonomi, indenfor kunst og uddannelse, og i

spiritualiteten. Men mange af dem er ikke åbenbart

tydelige, og de har heller ikke altid travlt med at

gøre opmærksomme på sig selv. Du må kigge efter

dem. Ofte består de i få menneskers bestræbelser

indenfor en større organisation eller et kulturelt

miljø.

Der findes for eksempel Heroic Imagination Project,

(www.heroicimagination.org) en uddannelsesbestræbelse,

der prøver at træne hverdagens helte,

sMagasinet 16

Nr. 12 Juni 2011


mennesker, der kan og vil gøre en forskel i deres lokalsamfund. Eller der er Pomegranate

Center (www.pomegranate.org), en non-profit gruppe af kunstnere og

udviklere, der skaber fysiske rum i lokalsamfund, som bringer mennesker sammen

på måder, som fremmer samfundsfølelsen og overvinder fremmedgørelsen i nærmiljøer

og byer. Og så kan jeg jo også nævne min egen organisation, Lorian Association

(www.lorian.org), som arbejder for at introducere nye ideer og former for spiritualitet.

De fleste af disse initiativer er alle beskedne, små (og underfinancierede)

bestræbelser, men der er hundredtusinder af dem rundt om i verden, som arbejder

for at skabe en bedre planet. De bruger bare ikke særlige labels mere.

Hvad med år 2012?

Spørgsmål: Der er megen ’hype’ omkring år 2012. Mayaernes kalender slutter, og

det skaber både frygt for en global nedsmeltning og erklæringer om, at det vil indlede

en kolossal, planetarisk transformation. Hvordan er dit syn på dette, og ser du

det som den endelige fødsel af en ny tidsalder?

David: Der er forskellige måder at svare på dette

spørgsmål. Den enkleste er at sige, at jeg ikke

har nogen grund til at se denne dato – eller nogen

dato for den sags skyld – som ”den endelige

fødsel af den nye tidsalder”. Hvis jeg vælger at

se den nye tidsalder som en faktisk tidsperiode,

snarere end for eksempel en skabende bevidsthedstilstand,

så indfaser den over en periode på

adskillige hundrede år, hvor der kan være talrige

begivenheder og fænomener, der kan betragtes

som ’markører’ i denne transformation.

Som milepæle langs en vej kan de hver især måle

vores fremskridt, idet vi bevæger os ind i en ny

samklang, men ingen af dem er hver især den

faktiske endestation. På den anden side kan man

godt sige, at hver af disse milepæle kan indlede,

hvad man kunne kalde en ’ny-mini-tidsalder’, en

særlig tilstand i rum eller tid, som antager særlige

new age karaktertræk, og som for dem der

tager del i det, kan opleves som om en ny tidsalder

virkelig er født.

De indre verdeners kommunikation er af en sådan

karakter, at det kan forvrænge og ofte forstørre,

hvad vi ser eller modtager. For eksempel

havde en kvinde en drøm for nogle år siden, som

sagde, at det østlige Australien i 2011 ville blive

oversvømmet og synke ud i havet. Det er ikke sket, men østkysten af Queensland

har så afgjort lidt under en voldsom oversvømmelse og blev for nylig ramt af en

kategori 5 orkan. Så på en måde gik hendes drømme-profeti i opfyldelse, men ikke i

det omfang, som drømmen antydede. Begivenheder set i drømme eller visioner kan

undertiden blive forstørret og antage planetariske eller kosmiske proportioner, der

ikke manifesterer sig i samme skala.

Der er også i verden, hvad jeg vil kalde en ’apokalypse feber’. Dette er især sandt indenfor

new age bevægelsen og dens forgreninger, da selve denne bevægelse til dels

spirede frem gennem psykiske profetier tilbage i 1940erne og 50erne. Apokalyptiske

profetier er dramatiske og stimulerende. De kan være dragende på en pervers

måde. Man kan ligefrem bruge udtrykket ’apokalypse-porno’ for at beskrive deres

sMagasinet 17

Nr. 12 Juni 2011


tiltrækningskraft. I årenes løb har jeg set dette i new age bevægelsen, hvor folk

ofte vil forsøge at finde på et apokalyptisk profeti, hvis der ikke er et ved hånden.

Det opstod i spandevis med år 2000-fænomenet, hvor folk troede, at computersystemerne

ville bryde sammen og føre til civilisationens ophør ved indgangen

til det nye årtusind. På samme måde bruges nu afslutningen på Mayaernes kalender

til at tilfredsstille denne apokalyptiske længsel. Jeg er ikke selv ekspert i

Maya-kulturen, men jeg har venner, som er, og som er i netværk af professionelle

antropologer og arkæologer, folk, der ikke har tilknytning til new age tanker. De

fortæller mig, at Mayaerne ikke selv lavede apokalyptiske profetier i forbindelse

med afslutningen af Mayakalenderens lange cyklus i december 2012. Beskriv profetierne

til indfødte Mayaer, og de aner ikke, hvad du taler om (bortset fra nogle

få, som er hoppet på 2012-vognen, og som med glæde fortæller nordamerikanere

og europæere, hvad de ønsker at høre – for den rette betaling). Når den lange cyklus

slutter den 21. december næste år, så vil alt, hvad der sker være, at en ny lang

cyklus begynder den næste dag.

Men betyder det da, at der ikke vil ske noget? Nej. Forandring sker naturligvis. Vi

befinder os midt i en transformativ periode i den menneskelige historie. Den menneskelige

bevidsthed er i forandring. Men det sker ikke på en sådan måde, at det

kan begrænses til en kalender. Se på forandringerne, som strømmer hen over mellemøsten

netop nu – forandringer, som har potentialet til dybe transformationer

af vores politiske og kulturelle verdener. Var der særlige, psykiske forudsigelser,

som profeterede dette? Ikke nogen jeg er bekendt med. Det virker, som om alle

blev overraskede.

Når de vælger det, så kan de ikke-fysiske kolleger, jeg samarbejder med, være

uhyggeligt præcise i deres forudsigelser. De forudsagde for eksempel i de tidlige

80ere – præcist i visse detaljer – de forandringer, som fandt sted 5-6 år senere med

Sovjet Unionens fald. Men for det meste beskæftiger de sig ikke med forudsigelser.

Da jeg spurgte dem om dette for nogle år siden, svarede de: ”fremtiden udfolder

sig hele tiden omkring dig. Hvis vi kommer med et profeti, så vil folk fokusere på denne

begivenhed og begrænse deres udsyn, så de går glip af alt det andet, som sker. Transformationen

kan da komme fra en retning, som de ikke forventede. Vi vil hellere se, at du

udøver årvågenhed – så at sige i alle retninger – snarere end at være fokuseret i en enkelt

retning mod en mulig begivenhed, som i overensstemmelse med den menneskelige, frie

vilje, kan ændre sig i enhver begivenhed, før den sker.”

Har jeg spurgt dem om 2012? Ja, det har jeg. Deres respons har været: ”Der vil komme

forandringer, men der er altid forandringer. Når man tager de menneskelige tilstandes

flygtighed i betragtning netop nu, så kan vi ikke præcist sige, hvad der kan ske, men

du kan være forsikret om, at apokalypse er ikke blandt mulighederne. For størstedelens

vedkommende, så vil de positive forandringer, I ønsker i jeres verden, blive frembragt

gennem menneskehedens egne, bevidste og forsætlige valg og skabende bestræbelser. De

vil ikke ske gennem en katastrofe eller en pludselig transformation, selvom katastrofer

og nye glimt af indsigt meget vel kan bidrage med at frembringe den kraft, som fører til

disse valg.”

Jeg tror, at al den opmærksomhed, som bliver givet til 2012, og forventningens og

forhåbningens kraft omkring denne dato, sandsynligvis vil blive brugt af åndelige

kræfter til på en eller anden måde at fremskynde forandring. Men jeg ser det ikke

som hverken begyndelsen til en ny menneskehed, eller som verdens ende.

Illustrationer:

David Spangler & Earth: www.lorian.org

Vulkan: fra Internettet

Soul Astrology Zodiak: fra Internettet

sMagasinet 18

Nr. 12 Juni 2011


ROSENMETODEN - bevægelser og bodywork

Weekendkursus ved Karen Vinding: 6. – 7. august kl. 10 – 16

Rosenmetoden er skabt af den nu 96-årige fysioterapeut Marion Rosen

gennem et livslangt studie af sammenhængen mellem åndedræt, muskelspændinger

og følelser. Metoden er unik i sin enkelhed.

Rosenbodywork er en måde til gennem dyb afspænding at komme i kontakt

med kroppens ubevidste muskelspændinger.

Rosenbevægelserne inviterer til større kropsforståelse. Via enkle øvelser

åbnes for vejrtrækningen og større cirkulation i kroppen. Understøttet af

musik bevæges hele kroppen, og der opstår lethed og velvære.

KOSMISK ANSVAR - FRA TANKER TIL STOF

Ved Steen Landsy

Tirsdag den 9. august kl. 19.00

Dine dagligdags tankers rækkevidde er uendelig, men det nære samfund

påvirkes ret så meget af tankernes kvalitet, omfang og frekvens. Din krop

og dit nervesystem er stærkt forbundet til tankevirksomheden. Som i det

store - således i det små er en større sandhed, end vi regner med! Vores

kosmiske ansvar stiger med mængden af vores erfaringer om helhed.

FULDMÅNEMEDITATION I LØVENS TEGN

Fredag den 12. august kl. 12.00 og kl. 19.00

Eksakt fuldmånetidspunkt er lørdag den 13.aug.. kl. 20.57.

Månedens sædtanke: Jeg er det og det er jeg.

INKARNATIONENS MYSTERIUM

Foredrag ved Kim Pedersen

Tirsdag den 16. august kl. 19.00

Virkninger i vort liv er resultater af årsager. Få en forståelse af f. eks.

valget af forældre, bundne opgaver, og frie sjæles vanskelige forhold til

familien. Hvorfor må det være sådan? Vælger vi selv eller er der tale om

karmiske forhold, der skal indfries?

Vi ser på de fire kosmiske fødselsgaver: sted, dato, klokkeslæt og navn.

Vi følger vejen op gennem livet og den karmiske udvikling.

IDEALER OG STORHED - I DIT LIV

Weekendkursus ved Eskild Tjalve

Lør. d. 20. aug. kl. 10 - 17, søn. d. 21. aug. kl. 10 - 16

Kontakten til sjælen og til den åndelige verden giver os den indsigt og de

ressourcer, der åbner for storheden.

Inspirationen til storheden kan vi hente fra vore forbilleder: de åndelige

mestre, englene, guderne, arketyperne og de mennesker vi sætter højt på

grund af deres storslåede bedrifter. Disse kan give os retning og brændstof

til vores egen rejse ind i storheden.

Storhed er at komme ud over sig selv og yde bidrag og tjeneste til helheden

og fællesskabet. Virkelig storhed er altid at stræbe efter Det Højeste,

selv i de små ting.

REGNBUESELVETS VEJ

Foredrag ved Søren Hauge

Tirsdag den 23. august kl. 19.00

Tiden er kommet til at forlade fortidens dualisme med opsplitning i "højere"

og "lavere", "transcendens" og "ego" - og i stedet gå os selv i møde

på en ny inkluderende måde, for at blive et forenet selv. Den nye rejse er

en vej, hvor afstand bliver tilstand, hvor storheden lyser i almindeligheden,

hvor vi både er unikke og forbundne, værende og gørende, hvor hvert

eneste skridt er et mål i sig selv, og hvor hele livets spektrum er til rådighed

i vores fortsatte vækst. Denne dynamiske holisme er Regnbueselvets

Vej, og vi kan begynde at gå den – lige nu. Der er også introduktion til

VisdomsAkademiet, som Søren starter den 3. september.

Sacred Dance – en kilde til glæde i krop og sind

Ved Karin S. Mortensen - Man. d. 29/8 + 26/9 kl. 16 – 18

GRUPPEOPLYSNING - NÅR FLERE BLIVER TIL ÉN

UDEN AT MISTE SIG SELV

Workshop ved Kenneth Sørensen og Charlotte Juul

Tirsdag den 30. august kl. 19.00

Vi kan gennem en meditativ dialog opleve en gruppebevidsthed, hvor

deltagerne samstemmes i et højere VI. I dette gruppefelt informeres individerne

fra sjælens fællesbevidsthed, som indeholder gruppens tilgængelige

visdom og evne til at træde ud over den personlighedens afgrænsede

identitet og ind i sjælens udvidede bevidsthed mod enhed. Der er et kort

teoretisk oplæg og tid til fordybelse.

VISDOMSAKADEMIET

Ved Søren Hauge

Lørdag – søndag den 3. – 4. september kl. 10.00 – 17.00

FØRSTE WEEKEND: Esoterisk visdom før og nu

Vi præsenterer visdomstraditionen og dens nyere udtryksformer, og ser

især på åndsforskning og brugen af psykisk sansning til viden og indsigt.

OKKULT KEMI – LIVETS SKJULTE KEMI

Foredrag ved Hasse M. Tønsberg

Tirsdag den 6. september kl. 19.00

At alt fysisk liv er kemisk funderet er ingen hemmelighed – men var det

engang. Såvel Annie Besant som C.W. Leadbeater var sande okkultister

og var i den sammenhæng ”elever” af H. P. Blavatsky, en ægte okkultist

med et dybt kendskab til bevidsthedens mange kemi-områder.

Vor tids kendskab til kvantefysik og –kemi står i dyb gæld til okkultismens

viden om den for vore fysiske sanser skjulte kemi, som dog er lige så lovmæssigt

opbygget som den kendte kemi.

FULDMÅNEMEDITATION I JOMFRUENS TEGN

Søndag den 11. sept. kl. 19.00 og mandag den 12. sept. Kl. 12.00

Eksakt fuldmånetidspunkt er mandag den 12. sept. kl. 11.27.

Sædtanke: Jeg er moderen og barnet, jeg er Gud, jeg er materie.

MAZDAZNAN - DEN GLEMTE VISDOM

Foredrag ved læge Britta Christiansen

Tirsdag den 13. september kl. 19.00

Mazdaznan er en visdom, som tilhører vores rødder. Det handler om Ainyahita,

som levede i Himalayas bjerge for 10.000 år siden og Zarathustra

som skabte grundlaget for de nutidige religioner. Det handler også om

Jesus og de regelmæssige udsendinge til Europa fra lukkede klostre, som

har bidraget til historiens gang.

Der er netop lige nu et stort behov for den vejledning, som Mazdaznanlæren

kan give. Vi er alle på vej mod at blive fuldt bevidste mennesker

med klar og fuld kontakt til vores guddommelige hjerte.

Visdommen er at vejlede os på denne vej. Kroppen er ånden og sjælens instrument.

Ved at bedre kroppens tilstand får vi mere vitalitet og øger vore

sanser, forståelse og kontakt til vores hjertes indre sikre, guddommelige

vejledning. Mazdaznan er et meget udbygget system med åndedrætsøvelser

og kirteløvelser, vegetarisk kost, sundheds- og helbredslære.

LANDSKABSTEMPLER

Workshops ved Signe Sørensen

Fredag den 16. og 30. september kl. 19 – 21

Det er vigtigt, at vi i den nye tid samarbejder med engle og andre væsner,

for at gøre vor jord til et bedre sted at være.

Zoence betyder vejen til visdom og er essensen af ældgamle visdomstraditioner

og præsenterer de centrale sandheder med nye opdagelser og indsigt

for verden af i dag.

DET SKJULTE MENNESKE

I TEOSOFISK BELYSNING

Foredrag ved Kim Pedersen

Tirsdag den 27. september kl. 19.00

Vi ser bag om den fysiske krop ind i vore andre legemer: følelses-, tankeog

sjælslegemet.

Mennesket ses i den store sammenhæng med jordens udvikling, og de

mennesketyper, der er og har været på jorden indtil nu, og hvad siger Teosofien

om tiden, der kommer.

Oplysninger om studiegrupper, øvrige aktiviteter, pris og tilmelding

Se: www.teosofiskforening.dk

sMagasinet 19

Nr. 12 Juni 2011


Sjælens energier - Meditation

Af Lucille Cedercrans

Oversat af Anne Pedersen

Udgivet af Kentaur Forlag

Uddrag fra bogen Indvielsesvejen (The Path of Initiation)

Meditation bringer, når den er korrekt udført, aspiranten

i kontakt med Sjælens oplysende aspekt. Det

gør det muligt for ham at genkende og sluttelig legemliggøre

Sjælens kvalitet.

Vi har først aspirationsstadiet, som så at sige bringer

den studerende på bølgelængde med Sjælen,

hvorefter meditation bliver et led i den studerendes

daglige rutiner.

Mange studerende er kommet til deres lærer med

forskellige spørgsmål om, hvad meditation er, og

hvordan meditation udføres. Kun få af dem, hvis

nogen overhovedet, har andet end et forvrænget

begreb om denne aktivitet, og en stor del af dem

har yderligere forvirret emnet ved at forsøge at udføre

det, de tror, eller som nogen har fortalt dem, at

meditation er.

Meditation er samhørighed med Sjælen eller med

højere bevidsthedstilstande. Det er at give slip på

den personlige bevidsthed snarere end at anstrenge

den. Dette er et punkt, der må huskes. Enhver

meditation som enten hastes igennem, eller som er

anstrengt, vil ikke resultere i Sjælskontakt. Den vil

udelukkende tjene til at gøre kroppen og tankesindet

utilpas.

Det første skridt i enhver velordnet meditation er

at etablere samklang. Vi har allerede i en tidligere

lektion defineret samklang som det at etablere en

vej, hvorigennem energien kan strømme mellem

to givne punkter. I dette tilfælde må samklangen

etableres mellem personlighedens laveste aspekt og

Sjælen igennem personlighedens øvrige aspekter.

Dette etablerer en vej, hvorigennem Sjælens energier

kan flyde i en hvilken som helst form, som er

i overensstemmelse med guddommelig lov og orden.

Personligheden består af tre overordnede aspekter;

det fysiske eller faste legeme, det astrale eller emotionelle

legeme og tankesindet eller den mentale

natur.

Formålet med første fase af samklang er at stilne det

fysiske og det emotionelle legeme og bringe dem

under fuldkommen mental kontrol. Dette gøres i to

trin på følgende måde:

1. Afslapning: Både det fysiske og det emotionelle legeme må være helt afslappede. Der, hvor der

er spænding, bliver tankesindet holdt fanget. Hvis det emotionelle legeme er anspændt, er der en

tilsvarende fysisk spænding. Disse spændinger fastholder tankesindets opmærksomhed på kroppen

og problemet uden friheden til at søge, erkende eller skabe en løsning. Ethvert forsøg på at

anstrenge eller løfte tankesindet ud af sit fængsel vil kun tjene til at forstærke dets greb; derfor

må processen være afspænding, som vil resultere i en frigørelse af tankesindet. Dette gøres på

følgende måde.

a. Slap af i kroppen og sæt dig behageligt til rette. Dette gøres bedst i siddende stilling. Gør det så

behageligt for kroppen som mulig. Begynd med fødderne, slap af i hver eneste muskel, sene og

sMagasinet 20

Nr. 12 Juni 2011


celle i hele kroppen. Tal til hver enkelt del, bed dem om at slappe af med en viden om, at nervesystemet

videregiver denne besked til dem, og at de vil adlyde.

b. Gør dig emotionelt rolig og klar. Tal til følelserne, bed dem om at slappe af og falde til ro. Lad

enhver uro glide bort og fortsæt indtil følelserne er mærkbart neddæmpet.

2. Fokus: Når det fysiske og emotionelle legeme er stilnet, er personlighedens bevidsthed naturligt

fokuseret i den mentale natur. Tankesindet, som nu ikke længere er fanget i det lavere aspekt, fokuserer

nu naturligt sin opmærksomhed i tankesindets verden. Det forlader ikke kroppen, men det

bliver lydhør overfor Sjælen. Det er roligt og årvågent. Dette gøres lettest på følgende måde:

a. Skab et dybt, let og rytmisk åndedrag på en måde, som føles naturligt.

b. Idet den studerende trækker vejret dybt syv gange, lader han sit tankesind (sin opmærksomhed)

hæve sig over kroppen og følelserne og fokuserer den i pandecenteret (mellem øjenbrynene).

Skab ikke et spændingspunkt her; fald simpelthen

til ro i pandecentret. Din opmærksomhed er nu fokuseret

i tankesindet. Du har samordnet det fysiske

og emotionelle legeme med tankesindet.

Næste skridt er at skabe samklang mellem tankesindet

og Sjælen. Tidligere har begyndere gjort den

fejl, at de anstrengte sig for meget. Lad os fjerne denne

misforståelse nu. Prøv ikke at lokalisere Sjælen.

Den er allestedsnærværende, og at lokalisere den,

før den genkendes og forstås, vil kun begrænse din

tænkning. Bring dig i stedet i samklang med Sjælen

ved at rette opmærksomheden imod Sjælsbegrebet.

Enkelt? Ja, sandheden er altid enkel.

Du har nu bragt dig i samklang med Sjælen og er

klar til at kommunikere med den. Dette gøres på

følgende måde:

Tankesindet er fokuseret på sjælsbegrebet. Dette

begreb understøttes af en sædtanke. Tankesindet

gives en tanke, som hæver dens vibrationsfrekvens

på en sådan måde, at den danner bro mellem Sjælen

og tankesindets bevidsthed. Således kommer tankesindet

i kontakt med Sjælen.

En rigtig god sædtanke for alle begyndere er:

”Jeg er Sjælen; Sjælen er jeg”.

Dette identificerer og tjener til i tid og rum at sammensmelte

de to bevidsthedstilstande, Sjælens og

personlighedens.

Herefter droppes sædtanken. Der siges ikke flere

ord. Dette er det vanskeligste tidspunkt i hele meditationen,

og er ens for både begyndere og disciple.

Tankesindets tilbøjelighed til at gentage driver den

studerende ind i vanen med at anvende affirmation,

og dette er i direkte modstrid med den betingelse,

der er nødvendig for Sjælskontakt. Lige så længe

tankesindet taler, lukker det sig for samhørighed

med Sjælen. Det må være stille, opmærksomt og

agtpågivende.

Sædtanken slippes som ord. Sædtankens energi

forbliver som en kommunikationslinje og behøver

ingen gentagelse.

Tankesindet er stilnet. Når der er opnået absolut

stilhed, giver Sjælen sig til kende.

Jeg vil indskyde nogle få advarende ord. Giv slip

på alle de forudfattede idéer, som du har skabt om,

hvad sjælskontakt er. Du har sandsynligvis hørt

historier om forskellige fænomener, der er oplevet

under meditation. Nogle af de almindeligste er en

eksplosion af strålende lys, kommunikation i form

af ord, visuelle billeder etc. Dette er alt sammen

godt og sandt for den, det vedrører, men det er ikke

et kriterium.

Ethvert menneske oplever kontakten på sin egen

måde. Nogen ser aldrig lys, ser aldrig billeder og

fornemmer og hører aldrig ord. Alle disse måder

eller former er dikteret af personligheden, ikke af

Sjælen. Den reneste form for sjælskommunikation

er øjeblikkelig forståelse. Alt andet er et middel,

ikke målet. Accepter, hvad der kommer, som den

metode, der er bedst for din udvikling, og stræb

ikke efter andre veje. Dette er meget vigtigt.

Som du vil huske, talte vi om loven om cyklusser i

en tidligere lektion, hvor vi i korte træk berørte det

som en af de afgørende faktorer i al manifestation.

Vi vil mere detaljeret overveje det endnu engang i

forhold til meditation. Hvis meditation skal være

udbytterig, må den foregå i et cyklisk mønster. Der

er cyklusser inden i cyklusser, og for at bringe klarhed

over dette begreb vil vi bevæge os fra det generelle

til det specifikke.

Alle former kommer i tid og rum til syne i cyklusser.

Disse cyklusser er særegne i forhold til det væsen,

der manifesterer formen. Et solsystem kommer

til syne i fast form over en lang tidsperiode, og ved

slutningen af dets aktivitets cyklus forsvinder det

fra dagens lys for at hvile i et tilsvarende tidsrum.

På denne måde har vi solare dage og nætter. I løbet

af den solare dag manifesteres hele systemets

aktiviteter i cykliske faser, der er særegne for den

form, denne aktivitet tager. Således skrider dagen

frem og fuldendes.

I det solare væsen lever mindre liv, som manifesterer

sig i form i overensstemmelse med den samme

lov. Et planetarisk liv tager form, manifesterer visse

aktiviteter i relation til andre liv, og trækker sig tilbage

fra formen indtil dets næste periode med cyklisk

aktivitet.

sMagasinet 21

Nr. 12 Juni 2011


Dette er sandt for al bevidsthed, da den højere cyklus

altid påvirker den lavere, men inden i de større

cyklusser tillades de mindre dog i et vist omfang

frihed til at manifestere deres individuelle cyklusser.

I løbet af en solar dag kommer de planetariske

væsener ind og ud på cyklisk vis på en måde, der er

særegen for det væsen, der er involveret, men bliver

altid påvirket af den cyklus, som det solare væsen

befinder sig i, ligesom det solare væsen påvirkes af

Kosmos’ cykliske manifestation etc.

Det planetariske liv indeholder mange mindre liv,

heriblandt de fem naturriger. Ethvert af disse riger

er et væsen, som indeholder mange mindre liv.

Planteriget er for eksempel manifesteret i form over

en lang tidsperiode. Inden i denne større manifestationscyklus

er der mindre cyklusser, som styrer

tilsynekomsten af de forskellige arter, der lever i

Det Ene Liv. Der er årstiderne, hvor forskellige af

planterigets former kommer ind og går ud i cyklusser,

der er særegne for arten.

Menneskeriget manifesterer sig på den samme

måde. Menneskehedens væsen fremkommer også

over en lang tidsperiode, hvorunder forskellige bevidsthedstilstande

kommer ind og går ud i henhold

til cyklisk lov. Mens en bevidsthedstilstand befinder

sig i en manifestationsproces, vil grader eller

niveauer af denne bevidsthed komme ind og gå

ud; således ser vi civilisationers, racers, nationers,

Vi vil nu fortsætte med loven om cyklusser og dens

virkning på meditation. Husk mens vi fortsætter, at

de individuelle cyklusser er indeholdt i de større, og

at den enkelte må finde og etablere sin egen rytme i

ret relation til andres.

For indeværende vil vi overveje meditation som en

trefoldig proces, hvor vi kun tager de cyklusser i

regeringers, organisationer og slægters opståen og

forsvinden.

De mindre liv, der er de individuelle menneskelige

væsener, er indeholdt i det plan af bevidsthed, som

kommer til syne i formen i et cyklisk mønster, der

er særegen for det menneskelige rige, bevidsthedstilstanden,

bevidsthedsgraden eller niveauet, og endelig

individet selv.

Indeholdt i den individuelles inkarnationscyklus er

de mindre cyklusser, der styrer hans aktivitet. Disse

cyklusser er sværere at finde ud af og forstå, for de

påvirkes af alle de større cyklusser, der har frembragt

muligheden for inkarnation, og af de individuelle

cyklusser, der styrer de Sjæles aktiviteter,

han er forbundet med. Han må opnå forståelse af

de større cyklusser, der giver ham muligheden for

vækst i bestemte retninger, og skabe en rytme, der

harmonerer med andres, således at rette relationer

skabes.

Aspiranten overvældes ofte af omfanget af opgaven,

men den er ikke så vanskelig, som den forekommer.

Den kalder på et højere tankesæt i den studerendes

tankesind og på et bredere udsyn og således på en

ændring i den måde, han tænker på. Begynderen vil

gøre klogt i at anvende loven om analogi i forhold

til alt, hvad han ser omkring sig. Gennem observation

og anvendelse af denne lov vil meget blive forstået,

som ikke kan forklares med ord.

betragtning, som har effekt på denne trefoldige manifestation.

Begrebet og den resulterende aktivitet

vil blive udvidet, efterhånden som den studerende

udvikler sig gennem indvielsesvejen. Det vil være

godt for den studerende at huske dette med hensyn

til al undervisning, således at han ikke bliver så

fastlåst i sin tankegang, at han ikke kan modtage.

sMagasinet 22

Nr. 12 Juni 2011


Den trefoldige meditationsproces kan bedst beskrives

med tre ord:

1. Modtagelse

2. Absorbering

3. Nedfældning

Begynderen må udføre sin meditation i et cyklisk

mønster med en periode for hvert af de tre aspekter.

Senere ”meget senere” vil hans meditation i en periode

inkludere den trefoldige proces som en samtidig

aktivitet.

Perioden med modtagelse er det tidspunkt, hvor

erkendelsen modtages i aspirantens bevidsthed.

Dette kan strække sig over ethvert tidsrum fra timer

til dage, uger eller i sjældne tilfælde endda over måneder.

I løbet af denne periode modtager personligheden

Sjælens oplysende kvalitet. Hele hans natur

responderer i denne periode. Han er opmærksom,

forventningsfuld og fuld af glæde.

For det almindelige menneske, aspiranter på prøvestiens

vej og begyndere på discipelskabets vej

begynder denne periode sædvanligvis to uger før

fuldmåne og udvikler sig sådan, at tiden med størst

erkendelse er tæt på fuldmåne. Gruppens mindre

modtagelsescyklus, som er indeholdt i den større,

dækker perioden fra solopgang til det tidspunkt,

hvor solen står højst på himlen. Dette er dog ikke et

krav, for vi finder i dag mange bevidsthedsniveauer,

der i tid og rum er manifesteret sammen, hver

især med sin egen rytme.

Perioden med absorption er den periode, hvor aspiranten

ikke modtager nye erkendelser, men absorberer

hvad han har modtaget i løbet af den første

periode. Længden på absorptionsperioden er varierende,

og selv et eksempel vil være forvirrende, hvis

den studerende ikke husker, at absorptionscyklussen

er særegen for ham, og måske afviger fra nogen

af dem, han kender. Perioden kan være meget lang

eller meget kort, alt efter hans legemes beskaffenhed,

stråleopbygning og karmiske forpligtigelser

etc.

Igennem den tidsalder, vi nu har passeret, har

denne periode været de to uger efter fuldmånen og

været sammenfaldende med nedfældningsaktiviteten.

Den mindre cyklus løb, fra solen stod højst på

himlen, indtil solnedgang. Dette er stadig sandt for

nogen, men Den Ny Tids Sjæle, som er den kategori

denne undervisning er beregnet for, bruger en kortere

periode til absorption, og en separat periode til

nedfældning.

Holdningen i denne periode burde være præget af

kontemplation og refleksion. Aspiranten reflekterer

i sit tankesind over den erkendelse, han har modtaget,

og absorberer derved de modtagne energier.

Han levendegør lyset.

Nedfældningsperioden, der i sig selv er den ny

tidsalders manifestation, er den periode, hvor aspiranten

efterprøver sandheden i den modtagne erkendelse.

Det, han har modtaget og absorberet,

nedfælder han i sine omgivelser. Gennem sine bestræbelser

på at omsætte det i praksis bygger han

en levende sandhedsstruktur, der vil være synlig

for alle.

Denne cyklus er så forskellig, at jeg ikke vil give noget

eksempel. Alle må finde deres egen rytme.

Der bør anvendes en sædtanke, der dækker hele det

tidsrum, der indeholder de tre perioder. Et menneske,

som ændrer sine sædtanker, inden resultatet

af dem er manifesteret og nedfældet, skaber en

ubalance i sin meditation og vil måske være ude af

stand til at modtage flere erkendelser i den kommende

lange tid.

Illustrationer:

Lucille Cedercrans: foto - Greg Tzinberg

Buddha i have: www.tripadvisor.dk

Nedenfor: Vandfald i skov: www.macwallpapers.eu/wallpaper/

Park-Natural-Real-Beauty-Widescreen

sMagasinet 23

Nr. 12 Juni 2011


og nyheder

www.lemuelbooks.com

gayan

vadan

nirtan

khan s

sufi-perler

h a z r at i n ay at k h a n

lemuel books

Forord af

Lars Muhl

248,-

“Denne lille perle af en bog er svaret på

enhver pilgrims og ethvert sandt søgende

menneskes bøn. Og det af den simple

grund, at dens ord taler så rent til hjertet,

at selv det mest forhærdede hjerte må

kapitulere overfor dens stille kraft.”

Lars Muhl

Kirsten Ahlburg

& Maya Fridan

MØD DIN SKYTSENGEL

maya

fridan

er clairvoyant – er du?

L E M U E L B O O K S

249,-

Maya Fridan er lige aktuel i tv med

genudsendelserne af FORNEMMELSE

FOR MORD. Bogen handler om hendes

oplevelse af den åndelige verden, hvordan

man kan udvikle sig personligt og åndeligt,

og hvordan man kan lære sig selv at kende

og udvikle egne clairvoyante evner.

* * * * *

TO HEAL THE SPACE BETWEEN US

SØNDAG DEN 28. AUGUST 2011

MUSIKHUSET (LILLE SAL) KL. 14.00-17.30

KØB BILLET (375 KR.) PÅ WWW.BILLETLUGEN.DK

250,-

V I TA S TO R B O R G

POSITIVT BILLEDE

NEGATIVT BILLEDE

METODEN METODEN

POSITIVT BILLEDE

lemuel books

Bogen fortæller også om dagligdagens problemstillinger

og sygdomme, som Metoden

kan afhjælpe. Som en rød tråd gennem bogen

fortæller Vita om hendes spændende liv

med sorger, glæder og oplevelser, om hendes

drømme og indsigter, der er gået i opfyldelse,

samt den udvikling hun er gået igennem.

workshop

med

prinsesse märtha louise &

elisabeth samnøy

Mandag d.29.august 2011 kl.10-14

tilmelding nødvendigt på kp@lemuelbooks.com

Sted: Mejlgade 28, 8000 Aarhus C – Pris: 1200 kr.

koncert-foredrag

med

lars muhl & githa ben-david

-

prinsesse märtha louise &

elisabeth samnøy

Søndag d.28.august 2011 kl.14-17.30

M U SI K H U SET LILLE SAL

Billetlugen.dk - Pris 375 Kr.

sMagasinet 24

Nr. 12 Juni 2011


Esoterisk Sommerskole

27. juli - 31. juli 2011

Åndelig Skabelse

Esoterisk Netværk gentager sidste sommers succes og indbyder til Esoterisk Sommerskole, den 27.-31.

juli 2011 (begge dage inkl.). I årv er det overordnede tema: Åndelig skabelse.

Esoterisk Netværk består af omkring 25 grupper og foreninger i Danmark, Norge og Sverige, som er gået

sammen omkring afholdelsen af bl.a. Esoterisk Sommerskole og etablering af en fælles Esoterisk Netværksportal,

som lige nu er under udarbejdelse.

Sommerskolen foregår i år på Fyn – Danmarks skønne hjertecenter. Nærmere bestemt på Kerteminde

Efterskole, som er et rart og velfungerende sted omkranset af marker og med udsigt til Kerteminde fjord.

Efterskolen ligger lige uden for landsbyen Drigstrup, 3 km fra den gamle, idylliske købstad og fiskerby,

Kerteminde og under 15 km fra Odense. Kerteminde ligger som blommen i et æg mellem hav og fjord

omgivet af skønne badestrande og med direkte adgang til naturskønne Hindsholm, der med sin alsidige

natur, skove og strande for nylig blev udnævnt til naturjuvel af Skov- og naturstyrelsen. Fyns Hoved på

spidsen af Hindsholm er et af Danmarks smukkeste steder med udsigt til store og lavvandede laguner og

med et rigt dyre- og planteliv. Man har mulighed for at nyde de fantastiske naturomgivelser ved at følge

de naturstier, der bevæger sig rundt i landskabet tæt ved efterskolen eller bare hænge ud på stedet og

nyde den dejlige atmosfære.

Den Esoterisk Sommerskole giver os en enestående mulighed for at opleve dejlig natur, fællesskab,

workshops og foredrag med erfarne og dygtige undervisere og foredragsholdere.

I år fokuserer den Esoteriske Sommerskole på temaer, som er taget fra den 7. stråles muligheder for hvid

magi, bevidst forvandling og skabelse som led i samarbejdet mellem det åndelige rige og menneskeriget.

Underviserne glæder sig til at fremlægge nogle af deres erfaringer og engagementer i disse temaer, og

samlet vil vi beskæftige os med Den Nye Tids idealer om bevidst skabelse, praktisk mystik og guddommeligt

samarbejde.

Sommerskolen vil være en blanding af præsentationer, foredrag, workshops og meditation. Den vil være

oplevelsesorienteret og udvekslingsorienteret, og det overordnede tema vil blive behandlet fra mange

vinkler.

Underviserne

Søren Hauge, Center for Levende Visdom

Kenneth Sørensen, Kentaur Træning

Asger Lorentsen og Yvonne Wassini, Den Gyldne Cirkel

Center for Livets Indre Dimensioner v/Niels, Anders, Mads, Charlotte, Britta, Louise og Jonathan

Holger Staunsbjerg, Center for Esoterisk Astrologi

Diamantskolen, Eskild Tjalve

Den Gyldne Gral, Birgit Tjalve

Sara P. Knudsen

Kim Pedersen

Susanne Kihlgast står for yoga og bevægelse

Karin Mortensen står for Sacred Dance

sMagasinet 25

Nr. 12 Juni 2011


Priser

Prisen på deltagelse i Esoterisk Sommerskole er som følger:

2.500 DKK per deltager inkl. logi og fuld vegetarisk mad med te/kaffe. Der tages store hensyn til økologi

og til særlige ønsker mht. hvedeallergi og vegansk kost.

Børn under 10 år: 500 DKK ved overnatning i forældres værelse.

Børn fra 10-15 år. Halv pris

Tillæg for eneværelse: 400 DKK

Sengetøj og linned samt håndklæder bedes venligst medbragt, da der er ikke mulighed for at leje det

på stedet.

Det forventes at deltagerne selv gør rent i værelserne og deltager efter behov i oprydning mv. efter måltiderne.

Depositum

1.000 DKK per voksen og 300 kr. pr. overnattende barn ved tilmelding. Pladsen er først endelig reserveret,

når depositum er indbetalt.

Depositum tilbagebetales ikke ved framelding senere end 13. juli 2011.

Restbeløbet indbetales senest den 13. juli 2011

Hvem kan deltage?

Alle, der viser interesse for emnerne og netværkssamarbejde er velkomne.

Tilmelding og indkvartering

Kontakt Anne Pedersen på telefon 47 52 23 72 eller E-mail: sommerskole@hotmail.com

Sted

Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20,

Drigstrup, 5300 Kerteminde

Billeder fra Esoterisk Sommerskole 2010 -

Sune i yogagyngen og en anden, der bliver inspireret

sMagasinet 26

Nr. 12 Juni 2011


Program sommerskole 2011

27. juli – 31. juli 2011

Åndelig Skabelse

Tidspunkt Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

06.30-07.30

Meditation

Meditation

Meditation

07.30-08.20 Yoga Yoga Yoga Yoga

08:30-09:00

Fælles meditation

Fælles meditation

Fælles meditation

Meditation

Fælles meditation

09.00-10.00 Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad

10:00-11.00

Niels Brønsted:

Skabelse gennem

Internalisering.

Asger Lorentsen:

Praktisk Mystiker

Birgit og Eskild Tjalve:

At blive healet og

bevæget igennem

sang og musik.

Jonathan Algreen:

Netværkets

betydning for

eksternalise-

ringen i

Skandinavien

Asger Lorentsen

Samarbejde om

fremtidens

mysterieskole

11:15-11:30 Yoga/bevægelse Yoga/bevægelse Yoga/bevægelse Yoga/bevægelse

11.30-13.00

Workshops:

Asger L og Yvonne

Wassini:

Hvid Magi

Jonathan T. Algreen,

Anders og Mads

Brønsted:

Syntesevejen – en ny

måde at manifestere


Holger Stavnsbjerg

Den Atmiske Planet

Workshops:

B. Kim P:

Sjælskraftens mange

udtryk

Søren Hauge:

Sjælsarbejde

Louise Klinge Nielsen,

Britta og Charlotte

Brønsted:

Syntesegenerationen

– medskabere

af den ny tid

Workshops:

Kenneth S:

Hvad og hvem er

Iagttageren?

Jonathan T. Algreen,

Anders, Charlotte og

Mads Brønsted:

Lad sjælens lys

transformere din

frygt til kreativ

energi.

Sara P. Knudsen:

Må jeg godt være

mig?

11.20 – 12.00

Søren Hauge

Evaluering

12.10 – 13.00

Afrunding med

meditation og

indstrømning

13.00-15.00 Tjek ind Frokost Frokost Frokost Afsluttende frokost

15.00-18.00

15.00 – 16.20

Asger Lorentsen

og Søren Hauge:

Skabelse i det

21. århundrede

16.40 - 18

Niels Brønsted:

Musik som

udviklings-

Redskab

Den valgte workshop

fortsættes

Den valgte workshop

fortsættes

Den valgte workshop

fortsættes

18.00-19:45 Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad

19.45-21.00

Workshop-

sporene

introduceres

Karin Mortensen:

Sacred Dance

Søren Hauge:

Netværksaften

Mads Brønsted

Sketch

sMagasinet 27

Nr. 12 Juni 2011

More magazines by this user
Similar magazines