Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

12

Endelig taler man om uformelle læringsmiljøer i to betydninger. I den ene betydning er

uformel læring knyttet til det civile liv, som et menneske deltager i. Det kan f.eks. være familieliv,

fritidshobbyer, deltagelse i frivilligt hjælpearbejde osv. Her har læringen stor betydning,

men er ofte en implicit del af det sociale samvær eller ønsket om at opnå en fæl les

drøm eller mål. Læringen er her en del af den menneskelige væren, hvorfor man kan tale

om, at den er en eksistensbetingelse og en helt naturlig livsbestand del. Dette per spektiv

har været med til, at vi i dag i mange sammenhænge betoner nød vendigheden af at udvikle

hele mennesker frem for fagspecialister. Det er ikke tilstrække ligt, at en god chauffør

kan køre en vogn, hun skal også være god til at kommunikere med passagererne og håndtere

konfl ikter.

I den anden betydning refererer man til uformel læring som al den læring, der også fi nder

sted som tilfældig læring eller medlæring ved siden af henholdsvis formel og ikke-formel

læring. I undervisningssituationen og på arbejdspladsen er den uformelle kultur og sociale

normativitet en helt afgørende og dimensionerende forudsætning for læring.

Således er der i praksis tale om, at de tre læringsformer griber ind over hinanden, og alle

spiller ind enten direkte eller indirekte på en hvilken som helst læringssituation. Den analytiske

skelnen er imidlertid vigtig i forbindelse med forståelsen af begrebets mange tydighed.

Det klare rationale er, at læring ikke kan reduceres til undervisning. Den læring der udvik ler

mennesker til at leve og begå sig, er i sig selv en kombination af mange komplekse processer.

Den valgte kategorisering får desuden øget betydning i et stadigt mere komplekst senmoderne

samfund. En væsentlig pointe i livslang og livsbred læring er anerkendelse og værdsættelse

af forskellige læringsformer. Formel, ikke-formel og uformel læring er kom plementære

kilder til livsbred læring. Mangfoldighed i læringsaktiviteter i samfunds- og

ar bejdsliv og familie- og fritidsliv betragtes som kilder til generering af nødvendige samfundskompetencer

og udtrykkes i begrebet livsbred læring, hvilket blandt andre fremhæ ves

af Den Europæiske union i Memorandum 2000, Reali sering af et europæisk område for

livslang læring (EU 2001).

For at kunne anerkende de tre forskellige læringsformer er det nødvendigt at defi nere dem.

Ud fra en pædagogisk vurdering er de tre læringsformer unikke. De deler problemer inden

for rum, tid, materialer og deltagere, men de adskiller sig med hensyn til metoder og organisering.

De tilføjer hver især vigtige dimensioner til læring. Formel uddannelse er bedst til at

udvikle viden i form af tænkning. Uformel læring er bedst til at udvikle holdnin ger i form af

følelser/ værdier, og ikke-formel læring er bedst til at omsætte tanker og følel ser til ønsket

adfærd. Således møder ikke-formel læring bedst de faktiske behov for øje blikkelig overlevelse

i samfundet eller på en konkret arbejdsplads, hvorimod formelle og uformelle meto der

er bedre gearede til at hånd tere følte behov, abstrakte mål og ønsker om udvikling i større

målestok (Coletta1994).

More magazines by this user
Similar magazines