Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

Når vi kombinerer de fem teoretiske læringspositioner med de tre læringsformer (for mel,

uformel og ikke-formel læring), konstrueres en matrix, hvori mange læringsteorier, der har

såvel skolen som arbejdspladsen som fokus, kan indplaceres.

Skema 1

Læringsformer

Nøgleteorier inden for voksenpædagogik

(Se uddybende beskrivelse i bi lag 1)

Behaviorisme

Humanisme

Social

læring

Formel læring Optimalt læringsområde: Viden

Ikke-formel

læ ring

Optimalt læringsområde: Færdigheder

Uformel læ ring Optimalt læringsområde: Holdninger

Kognitiv

teori

Konstruktivisme

Matrixen rummer to anvendelsesperspektiver. For det første kan den bruges til at tolke og

kategorisere eksisterende læringsteorier. For det andet kan den bruges som analyse ramme

for eksisterende læringsteorier, der i overvejende grad er med skole og uddan nelse for øje,

med henblik på at genfortolke deres betydning i såvel ikke-formelle som uformelle læringssammenhænge

for så vidt angår målsætning, facilitering, læringsproces ser, m.v. Med andre

ord: Hvordan kan vi overføre læringsbegreber fra pædagogiske teo rier, der har klasseværelset

som centrum til alle andre livs- og arbejdssituationer, hvor læ ring også foregår. Matrixen

er imidlertid ikke tilstrækkeligt nuanceret til at håndtere de læ ringsteo rier, man betegner

som post-moderne.

Disse nyere teorier tager ud gangs punkt i et ”klassisk” konstruktivistisk grundsyn, men de

fl ytter læringsperspektivet fra indi videt som en relativt isoleret konstruktør af me ning eller

indeholdende et antal naturligt betingende egenskaber til en social diskurs som det meningsdannende

subjekt. Disse teo rier kan i stor udstrækning betegnes som social-konstruktivistiske

og tilfører et vigtigt perspektiv på læring, idet de i særlig høj grad identi fi cerer

læringspotentialer og barrierer i lærings miljøet. Således er fokus på relationer, den konkrete

kontekst og historik, frem for på det lærende indi vids iboende evner til at lære el ler mestre

en bestemt adfærd. De socialkonstruktivistiske teorier gør op med antagelsen om, at mennesker

lærer uafhængigt af den sammenhæng de indgår i – og det er et relativt nyt perspektiv

i den pædagogiske praksis.

Et smalt læringsbegreb

Den minimale forståelse af det ”klassiske” konstruktivistiske begreb er:

”At … et fænomen, som normalt betragtes som naturligt og uafhængigt af det eksisterende,

i virkelighe den er menneskeskabt og bærer aftryk af sin menne skelige

oprindelse…”

(Collin 2003, s.248).

Dette perspektiv knytter sig til en antagelse om, at viden er et komplekst fænomen, der li-

13

More magazines by this user
Similar magazines