Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

At bede og/

give feed back

At udfordre

gruppe tankegang

Åbenhed overfor samt ind blik i

andres refl eksioner.

Kritisk problematiserende dialog

om fælles værdier m.h.p. at

skabe nye per spektiver.

At lære af fejl Blik for at fejl er en kilde til læring,

som repræsenterer forskellen

mellem hen sigt og konkret

præstation.

At eksperimentere

At bevidst gøre

egne fremtidsper

spektiver

Handlinger der medfører tilpasning

til omskiftelige for hold i

omgivelserne

Personlige fremtidsoriente rede

per spektiver for delta gelse i

arbejdet.

At man evner at give konstruktiv

feedback og selv være åben over

for den.

At man udforsker fælles antagelser,

holdninger og fordomme ved

at fremkomme med alterna tive

per spektiver.

At man italesætter begåede

fejl, identifi cerer de positive

mulighe der ved de begåede fejl,

og håndterer dem konstruktivt i

or ganisationen.

At man i opgaveløsningen afprøver

nye ideer, justerer undervejs

og fraviger utilstrækkelige procedurer.

At man afklarer egne motiver og

målretter sin personlige udvikling

og karriereønsker.

Det er endvidere værd at nævne et af de danske bidrag til læringsdebatten. Helm Jørgen sen

og Warring har gennem deres forskning i læring på arbejdspladsen udviklet en model for

læring, der danner syntese mellem forskellige teori-tilgange, som de benævner et dob belt

blik på arbejdspladslæring. Det dobbelte blik er netop repræsenteret ved indi vidpositi onen,

som de benævner den enkeltes læringsbane, og den livsbiografi , der knytter sig hertil, samt

kontekstpositionen, som de benævner læringsmiljøet. Læringsmiljøet for mes såvel af diskursen

(det socio-kulturelle miljø) og den konkrete organisering (teknisk orga nisatoriske

miljø) (se bilag 3).

Sammenfatning og vurdering

Dette kapitel har givet et bud på, hvordan et kort over det voksenpædagogiske felt ser ud.

Det er langt fra et færdigt endsige et stillestående kort. Det udvides hele tiden med nye

perspektiver, og nye variationer af allerede eksisterende perspektiver. Her skal der stilles

skarpt på to udviklingstendenser, som forsvarets uddannelses- og udviklingsansvarlige bør

forholde sig til.

For det første bør der gøres op med en industrialder-skabt idé om, at læring hører ungdommen

og klasseværelset til. Læring foregår i alle livets sammenhænge, og man kan ikke

afgrænse sig til kun at tage læring alvorligt i skole- og kursussituationer. Læring skal fremmes,

anerkendes og knyttes sammen i alle sammenhænge. Hertil er det formålstjen ligt at

defi nere tre grundlæggende læringsformer. Den ene er formel læring som typisk fi n der sted

i uddannelsesinstitutioner, hvor det især er individets vidensområde, der styrkes. Den anden

læringsform er ikke-formel læring, som typisk fi nder sted på eller omkring ar bejdspladsen,

hvor det især er individets færdigheder, der styrkes. Den tredje læringsform er uformel læring,

der fi nder sted i alle situationer, hvor det især er individets holdninger der bearbejdes.

17

More magazines by this user
Similar magazines