Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

petenceudvikling. Læring kan f.eks. føre til ”dårlige vaner” eller anden uønsket adfærd.

Kompetenceudvikling er en målrettet læringsproces, dvs. at målrettet handling og refl ek sion

er grundelementerne, og at der udvikles på de erfaringer, den enkelte allerede besid der, og

den praksis, som allerede eksisterer i konteksten (der ”fyldes” ikke bare på som ved indlæring).

Kompetenceudviklingens effektivitet afhænger af refl eksionens kvalitet. Viljen til at prioritere

refl eksion skal være til stede, og refl eksion er en kompetence, der i sig selv kræver en

dybere forståelse.

”Refl eksion er i princippet en opvågnen fra en automatiseret tilstand, hvor man foretager

overvejelser over sin egen praksis indeholdende analyse, vurdering og konklusion. Selve

refl eksionsprocessen igangsættes almindeligvis ved, at man konfronteres med det, man kan

kalde en passende forstyrrelse. Processen kan også igangsættes uden denne form for ydre

påvirkning, det forudsætter imidlertid en bevidsthed om og vilje til at afsøge nye og bedre

måder at handle på i enhver situation. Desuden styrkes refl eksionsprocessen gen nem den

enkeltes oplevelse af trygge rammer. Endelig forudsætter refl eksionsprocessen, at der gives

tid til eftertænksomhed jf. Humberto Maturana (Maturana & Varela, 1998)

Forskellige handlings- og refl eksionsrum manifesterer forskellige former for læring.

o Vilkår, der ikke medfører læring (muligheden for at lære forspildes):

• En dominerende for-forståelse af situationen.

• Situationen opleves som så fortravlet, hektisk eller risikobetonet, at man handler

automatisk eller uovervejet.

• Man afviser bevidst en situation som en læringssituation.

o Vilkår, der medfører ikke-refl ekteret læring (faglige færdigheder og paratviden):

• Når den opståede læring er tilfældig eller ikke-bevidst.

• Færdighedslæring ved indøvelse gennem imitation.

• Udenadslære gennem kommunikation, men uden praksis.

o Vilkår, der kan føre til refl ekteret læring og udvikling af personlige kompetencer:

• Resultat af aktiv deltagelse i form af både handling og refl eksion før, un der og efter

opgaveløsningen:

• Refl ekteret færdighedslæring, hvor den lærende responderer på nye situationer

ved selv at producere nye færdigheder, og efterføl gende ved gennem refl eksion

at udbygge en personlig teoretisk forståelse af den nye praksis (handling efterfulgt

af refl eksion).

• Eksperimenterende læring, hvor den lærende på baggrund af en for udgående

kreativ overvejelse over mulige handlemuligheder eksperimenterer og afprøver

teorier i praksis (refl eksion efterfulgt af handling) (Jarvis, 2006c).

27

More magazines by this user
Similar magazines