Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

28

Læringsforståelsen i FOKUS fl ytter perspektivet på læring fra individet til den sociale kontekst,

og retter sig mod de sociale vilkår for refl eksion og handling samtidig med at læringsbegrebet

er blevet bragt fra skolen og ud i arbejdslivet. Den social-konstruktivistiske

læringsforståelse er nu begyndt at slå igennem. Centrale nøgleord for læringsbegrebet er

kontekstafhængighed, social diskurs og læringens relationelle afhængighed.

Sammenfatning og vurdering

Ledelse og Uddannelse fra 1998 anvender begrebet ”indlæring”, og defi nerer det som varige

ændringer i adfærden. Indlæringen omfatter viden, færdigheder og holdninger som alle

henhørende under kognitive læringsteorier. Uddannelsen betragtes som værende kvalifi cerende.

Undervisningsmetoder beskrives primært som værende opgaver og under visning.

Undervisning i Praksis fra 2000 defi nerer begrebet ”indlæring” på samme måde som begrebet

defi neres i Ledelse og Uddannelse. Endvidere anvendes begrebet ”læring” og det

referer til indholdet af læringen, og måden hvorpå indholdet læres. Derudover beskrives

begreber som livslange tilegnelses- omstillings- og udviklingsprocesser i samarbejde med

andre. Der er i bogen en klar sammenhæng mellem indlæring og undervisning, hvor indlæring

betragtes som målet, og undervisning betragtes som midlet til at nå målet.

Pædagogiske Principper for forsvaret fra 2003 beskæftiger sig med begreber som læring og

personlig udvikling ligesom kompetencebegrebet introduceres. Erfaringspædagogikken introduceres,

hvor det pointeres, at de mest hensigtsmæssige måder at lære på er gen nem

erfaringer, oplevelser, refl eksioner og aktiv deltagelse. Metoderne skal byde, at der foregår

dialog og samarbejde mellem den lærende og underviseren.

Fjernundervisning i praksis lægger vægt på refl eksion og informationsbearbejdning. Det

konstruktivistiske læringsperspektiv introduceres, hvor det pointeres, at den lærende skal

have indfl ydelse på læringsprocessen både mht. valg af indhold og valg af metoder.

FOKUS fra 2004 beskriver, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem undervisning og kompetenceudvikling,

idet traditionel undervisning primært retter sig mod tilegnelse af vi den,

færdigheder og holdninger, hvor kompetenceudvikling retter sig mod kontekstafhæn gige

aktiviteter og handlinger. Jf. kapitel 2 beskriver Jarvis tre kategorier inden for lærin gen, som

er betinget af læringsmiljøet, hvori læring forgår. Vilkårene i miljøet kan afsted komme, at

læringen kan antage forskellig karakter i form af enten ikke-læring, ikke refl ek teret læring og

refl ekteret læring. Ikke-læring er selvfølgelig uønsket, hvorimod de andre kan have hver

deres formål. Refl ekteret læring ses, ifølge Jarvis, som den eneste vej til reel kompetenceudvikling.

Jarvis’ betragtning vedrørende læring anvendes i FOKUS.

More magazines by this user
Similar magazines