Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

34

• Udvikling af differentieret undervisning:

Herved forstås læringsmetoder, der fl eksibelt kan tilpasses de konkrete vilkår for læ ring,

herunder bl.a. undervisning, rammer for læring og læringens indhold mv. Tekno logiske

mu ligheder for at bringe undervisningen ud af klasseværelset og ind i arbejds praksis står

helt centralt.

De to områder udvikles og styrkes gennem udviklingsaktiviteter i forhold til AGPU rapportens

lb.nr. q1 – q3. Udviklingsaktiviteterne har alle til formål at tilgodese de tre væsentlige

problem- og udviklingsområder, der defi neres i AGPU rapporten: Tilvejebringelse og sammensætning

af personel til internationale operationer, rekruttering og fastholdelse af personel

samt effektivisering og modernisering indenfor uddannelsesområdet i forsvaret. Der

er hertil defi neret aktiviteter, der støtter den pædagogiske udvikling generelt i forsva ret.

Handleplanens udviklingsaktiviteter knytter sig til følgende overordnede indsatsområ der:

• Opdatering indenfor pædagogik og læringsformer gennem formaliseret samar bejde med

og mellem civile og militære kompetencecentre.

• Etablering af konsulentvirksomhed, hvor skoler og uddannelsesenheder kan søge støtte

ved IFP.

• Større anvendelse af differentieret undervisning, herunder nyttiggørelse af teknolo gi ske

muligheder.

De konkrete mål der henhører under hvert punkt, vil løbende blive fulgt op i regi af forsvarets

personeltjeneste. Således kan det nu konstateres, at den pædagogiske udvikling og

udmøntningen af be grebet læring er blevet strategisk forankret i forsvaret.

Sammenfatning og vurdering

Undervisning i praksis og Ledelse og uddannelse bør revideres med afsæt i moderne deltagerorienteret

læringsforståelse og refl eksivitet og lærernes kompetenceudvikling på det

pædagogiske område bør opprioriteres. Endvidere bør udviklingen mod deltagerori enterede

læringsmetoder og uddannelsesteknologi styrkes.

Der er konkrete metoder, der kan styrke kompetenceudviklingen, herunder gruppebaseret

og tværfagligt projektarbejde med realistiske problemstillinger:

Feedback hvor læreren faciliterer refl eksion og feedback eleverne imellem og i forholdet

mellem lærer og elev.

Coaching hvor personlig coach uden for bedømmelsessystemet bør tilknyttes eleven, Mentoring

og mentorordning mellem gammel og ny elev.

Kompetenceprofi ler til at konkretisere uddannelsesmålene og sikre en bedre kobling til arbejdspladsens

behov og herefter være udgangspunkt for effektmåling af uddannelsen. Differentiering

af undervisning i forhold til forskellige læringsstile.

360 graders måling bør sammen med udviklingskontrakten i FOKUS tilvejebringe en individuel

udviklingsplan, der forbinder elevens kompetenceudvikling med tjenestestedets behov,

ligesom kontakt mellem skolen og det kommende tjenestested undervejs i uddannelsesforløbet

kan styrke denne sammenhæng, ledere, lærere og udstikkere bør

kompeten ceudvikles efter behov i disse metoder (differentierede uddannelser).

More magazines by this user
Similar magazines