Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

struktionen af opgaven. Opgaven må således aktivere funktionens kognitive kerne kompetence

med det samme, senere kan der bygges detaljer på.

Idet uddannelsen er bygget op om løsning af relevante opgaver i et simuleret miljø, kan der

i nogen grad argumenteres for, at det er muligt at kontrollere uddannelsens effekt ved blot

at observere progressionen i elevernes opgaveløsning. Dette er også den metode, der anvendes

af TNO. De foretager ikke yderligere kontroller af kursernes effekt. Uddannel serne

er i fl ere tilfælde konkrete funktionsuddannelser. Derfor er der også knyttet formelle eksamener

til afslutningen af kurserne. Stehouwer angiver dog, at disse eksamener ikke har den

store værdi som kontrol af de tilegnede kundskaber, idet erfaringen viser, at gen nemførelse

af JOT-baserede kurser giver et så højt ekspertiseniveau, at de traditionelle eksaminer er for

nemme at består for eleverne.

En central del i TNO arbejde med udvikling af de aktuelle uddannelser er funktionsanaly sen.

Her bidrager TNO med ekspertise som støtte for enhedernes reformulering af de centrale

op gaver i funktionen. Det er således enhederne selv, der som de faglige eksper ter formulerer

funktionsindholdet, men TNO støtter ud fra deres erfaring med analyse og strukturering

af komplicerede indholdsområder. Denne formulering af funktionernes cen trale opgaver

dan ner udgangspunkt for valget af øvelsesopgaver, der skal løses af ele verne, samt det

sce narium, opgaven skal løses i.

JOT står for ”Job Oriented Training”, hvilket med respekt for hollændernes pointe bør oversættes

til Praksisorienteret uddannelse. Det er således helt centralt i uddannelsesfi lo sofi en, at

alle aktiviteter i uddannelsen er rettet mod den konkrete praksis, deltagerne skal forberedes

til. Dette er årsagen til, at funktionsanalysen er så central. Man kan sige, at hvis der ikke er klarhed

over, hvilken funktion deltagerne efterfølgende skal bestride, og hvilke der er de centrale

handlinger i denne funktion, så er det heller ikke muligt at lave uddannelsen praksisrettet.

JOT fi losofi ens metodiske dogme er, at der kun arbejdes ud fra praksis, og der arbejdes kun

med deltagernes aktive erfaringsdannelse. Dermed er foredragsbaseret undervisning ikke

en mulighed. Hverken i form af egentlige teorilektioner, eller i form af små oplæg fra instruktør

til deltagere om hvad professionens vigtige huskeregler er. Argumentet er at for søg

på overdragelse af erfaringer fra instruktør til elev gennem gode råd eller teori, vil svække

eller hindre deltagernes egen erfaringsdannelse og udvikling af professionel iden titet i forhold

til deres kommende praksis. Først i det øjeblik at deltagernes udvikling af egen professionalisme

er påbegyndt, og deres egen erfaringsdannelse er etableret som fundament for

læringen, kan instruktøren begynde at bidrage med sin eller feltets opfat telse af, hvordan

opgaverne i den givne praksis løses.

På dette tidspunkt vil instruktøren indgå i en symmetrisk dialog med deltagerne, hvor de i

fællesskab udvikler praksis i en gensidig proces. I mange tilfælde vil dette arbejde ikke blot

udvikle deltagerne hen mod deres kommende praksis, det vil også udvikle den praksis de

skal indtræde i.

41

More magazines by this user
Similar magazines