Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

44

struktivistisk i de involverede menneskers aktuelle arbejde i den oplevede virkelighed.

Om Stehouver og hendes medarbejderes verdensopfattelse er essentialistisk eller ej, er

vanskeligt at svare på. Forbindelsen til hjerneforskningen kan dog tyde på dette, idet de

fl este inden for dette felt arbejder ud fra en systemisk betragtning, om at mening ikke kan

overføres fra et system til et andet, men fortolkes på systemets egne præmisser. Et sy stem

kan være den individuelles psyke, men det kan også være tale om et socialt system. Disse

hjerneforskere kikker godt nok på de naturvidenskabelige forudsætninger, men til lægger

dem ingen mening uden et overlejrende socialkonstruktivistisk perspektiv.

Vi har tidligere i dette working paper foretaget en grovsortering af læring i praksis som:

Formel læring, der typiske fi nder sted i uddannelsesinstitutioner, ikke-formel læring, som

typisk fi nder sted på eller omkring arbejdspladsen, og uformel læring der fi nder sted i alle

situ ationer i form af utilsigtet medlæring. Vi har foreslået, at læringen er overvejende vidensopbyggende

i den formelle kontekst i skoler for at blive mere orienteret mod færdigheder

og kompetenceudvikling i den ikke-formelle læring typisk på arbejdspladser. Denne

forståelse der nok er typisk for det aktuelle billede af praksis nuanceres af JOT-fi losofi en og

den uddannelsespraksis, der er udviklet af Stehouver. Her overskrides netop denne opdeling,

fordi uddannelsen gøres praksis- eller joborienteret, samtidig med den tyde ligt er

placeret i en skolekontekst.

Som tidligere påpeget i working paperet, er der forskel lige rationaler på spil i en uddannelseskontekst

og i en arbejdskontekst. I uddannelse er det udvikling, og i arbejde er det ofte

domineret af sikkerhed og produktion. Denne logik brydes ikke, og dermed erindres vi også

om, at der stadig er et læringsarbejde, der ude står for ”JOT-dimittenderne” når de tilgår

deres designeringer. Men bortset fra denne vig tige pointe, viser erfaringerne fra Hol land, at

det er muligt at lave skolebaseret uddannelse både lærings- og kompetenceori enteret.

Implementering, udvikling af uddannelsesmetoder, organisationsudvik ling

JOT er ikke et projekt, der køres af det hollandske forsvar. Det er en uddannelsesfi losofi og

uddannelsespraksis udviklet af TNO ved Maud Stehouwer. Der er ikke taget skridt til en

bredere reglementarisk baseret indføring af systemet i det hollandske forsvar. TNO har dels

ingen myndighed i forsvaret, dels tror man ikke på denne form for reglementarisk ba se ret

udviklingsvirksomhed. I stedet forsøges metoden udbredt ved at engagere forsva ret i konkrete

projekter bundet op på ressourcepersoner i de lokale militære enheder.

Stehouwer arbejdede gennem personlige kontakter til ressourcepersoner som støtte til

disse personers udvikling af kurser. Metoden var stærkt afhængig af, at disse personer var

de rigtige, dvs. at de forstod JOT-fi losofi en og ville være villige til at arbejde efter den.

Den største barriere for at ændre uddannelsesmetoder fra deduktive til induktive metoder

er mangel på repertoire for hvilke konkrete virkemidler, der kan anvendes i stedet for de

traditionelle. Endvidere bryder den hensigtsmæssige adfærd i JOT med konventionerne for

almindelig god opførsel inden for et traditionelt uddannelsesparadigme. Der vil således

More magazines by this user
Similar magazines