Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

50

adfærd. Disse ændringer kan ikke adskilles fra den konkrete erfaring fra Våbenkursus, men

i forhold til resultaternes rækkevidde til andre skoler og uddannelser er det afgørende at

tage forbehold.

Analyse

Udviklingen på Våbenkursus har været inspireret af anbefalingerne i AGPU arbejdet og af

erfaringerne med ”Job Oriented Training” fra Holland. Ledelsen giver følgende fortolkning

af metoden:

”Filosofi en i JOT er, at hver elev møder med en ressource, hvor der i traditio nel pædagogik

har været en opfattelse, at eleven intet medbragte. Den pæ dagogiske idé er,

at der etableres en ”kontrakt”, hvor eleverne ved egen kraft forsøger at løse den stillede

opgave så godt som muligt og melder tilbage i plenum, hvor instruktørerne så

konstaterer hvor langt, der er nået og samler op der fra. I denne form for pædagogik

bør instruktørerne ikke være til stede under forberedelsen, da eleverne så ikke selv

udvikler sig. Formålet med JOT har været at styrke elevernes engagement, motivation,

oplevelse af relevans, samt ikke mindst den enkeltes læring.”

(Bagge 2007)

Når vi sammenligner hollændernes erfaringer og den beskrivelse de giver af metoden, som

angivet i foregående afsnit, med det forsøg der har været gennemført ved Våbenkur sus,

kan vi konstatere en høj grad af overensstemmelse. Idéen om at lade instruktørerne virke

som opgavestillere og facilitatorer i stedet for primært at være alvidende eksperter, der

meddeler denne viden til eleverne gennem foredrag, er helt på linie med principperne fra

Holland. Våbenkursus-instruktører har haft instruktion om at følge denne metode, såle des

at de stiller opgaver til eleverne i stedet for at give foredrag. De skulle være til rådig hed for

besvarelse af spørgsmål fra eleverne hvis de ønskede det, og de skulle facilitere elevernes

fremlæggelser og drøftelser af disse.

Det fremgår af skolens og deltagernes evalueringer, at især dette skift i lærerrolle har væ ret

vanskeligt, men vi kan konstatere at overordnet set har ændringen været gennemført.

Et andet spørgsmål er om de opgaver, der stilles, lægger op til ”Job Oriented Training”? Her

kan vi se, at det gør de i nogen grad. Der er opgaver der klart tager udgangspunkt i de efterfølgende

centrale funktioner, som deltagerne skal bestride. På den anden side er der

også opgaver hvor graden af Job-orientering kan diskuteres. Er opgaven ”at redegøre for et

sy stem” ”Job Oriented Training”? Denne spørgsmål har været drøftet og svaret er: I nogle

tilfælde er det måske ikke, men på den anden side er det en opgave for en våbenof fi cer at

kunne redegøre for de systemer, han har ansvar for med henblik på orientering af nyt personel

eller gæster. Indførelsen af metoden har haft den vigtige bivirkning at kursus-curriculum

har været sat til debat. Det har således været drøftet hvad de centrale funktio ner for

våbenoffi ceren er, hvilke handlinger der er de vigtigste og hvilke kundskaber der står i centrum.

More magazines by this user
Similar magazines