Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

52

også en erkendelse af, at den efterspurgte sikkerhed ikke kan skaffes gennem udarbej delse

af reglementer. Deltagernes modning og optagelse i professionen rummer således også

erkendelsen af den relative usikkerhed og betydningen af deres egne sub jektive professionelle

vurderinger.

På trods af den joborienterede tilgang er deltagerne ikke fuldt kompetente, når de forlader

kursus. Som anført i vores tidligere beskrivelse af læring på arbejdspladsen, så udestår der

en endelig kompetenceudvikling, når deltagerne indtræder i deres funktioner som våbenoffi

cerer. Først her vil de sætte de opnåede kundskaber i spil, og i samarbejde med

deres kolleger udvikle den adfærd der er det endelige sigte for kompetenceudviklingen.

Således kan der anføres, i forhold til et socialkonstruktivistisk læringssyn, at det er tydeligt,

at læringen på kurset sker i et praksisfællesskab, hvor alle deltagerne indbyrdes danner

vilkår for hinandens læring, men at dette praksisfællesskab er placeret i skolekonteksten, og

brydes op når deltagerne efter kurset skilles.

Konklusion

På Våbenkursus har man sat sig det mål at ændre den gældende undervisningspraksis fra

lærerstyrede og foredragsbaserede metoder til deltagerorienterede metoder ud fra et konstruktivistisk

lærings- og videnssyn inspireret af uddannelsesfi losofi en ”Job Oriented Training”.

Dette er gennemført som forsøg på to kurser, og resultaterne er dokumenterede og

afrapporterede.

Resultaterne har været positive. Det har været muligt at gennemføre forandringerne og

deltagernes læring har dokumenteret været tilfredsstillende. Endvidere har deltagernes tilfredshed

med kurset været over gennemsnit.

Der er dog stadig plads til forbedring, og der udestår således videre intern kompetenceudvikling.

Det er også tydeligt, at metodens nuværende og fremtidige succes på Våbenkur sus

er knyttet tæt sammen med de ændringer i arbejdsvilkår, metoden medfører for medarbejderne.

Perspektiver

På den ene side er erfaringerne fra forsøget bundet til Våbenkursus, på den anden side er

der også noget at lære af disse erfaringer for andre.

De særlige forhold omkring Våbenkursus rammer og de afl edte arbejdsvilkår er specifi kke

for Våbenkursus, men de belyser, at pædagogiske og organisatoriske forhold kan være

stærkt forbundne, og at dette forhold sikkert også vil gøre sig gældende andre steder. Undervisning

og uddannelse handler således ikke kun om læring, men også om arbejds- og

livsvilkår.

Også andre steder vil der formentlig være behov for intern kompetenceudvikling i for bindelse

med omlægning af undervisningen til mere deltagerorienterede metoder. Ligesom

More magazines by this user
Similar magazines