Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

Hvilke virkemidler er hensigtsmæssige, og hvad kræver det af læreren og den uddannelsesansvarlige

enhed? Det er i forhold til disse spørgsmål, at vi med fordel kan vinde mange

erfaringer i de kommende år.

IFP-erfaringer viser også, at der rundt om i forsvaret længe har været mange ak tiviteter i

gang, som tager højde for problematikken. Mange steder eksisterer der erfaringer, som

med stor fordel kan bringes videre til andre, og kreativiteten og ønsket om at bevæge sig i

den ønskede retning eksisterer ligeledes.

Det er med dette for øje, samt AGPU handlingsplanens målsætning om udvikling af en tidssvarende

pædagogik med vægt på deltagerorientering og fl eksibilitet, eller med andre ord

orientering mod mere socialkonstruktivistisk pædagogik, at IFP sætter læringsbegrebet på

dagsordnen. Et læringsbegreb som kræver praktisk uddybning i hver enkel læringssitu ation,

og som altid skal være fokuseret mod at skabe refl eksion, aktivitet og selvstændig gørelse i

forhold til læringen. Foruden dette fokus er det muligt eleven indlærer ”rigtig” vi den, men

det er mindre sikkert at vedkommende i fremtidige situationer vil kunne lære-at-lære og

derved omsætte sine erfaringer i kompetent adfærd.

Begrebet læring knytter sig til begrebet kompetenceudvikling, der har mestring af nye,

fremmede og komplekse situationer for øje, som ikke fuldt ud lader sig generalisere og

løfte ud af kontekst og relationer.

”Det er altså generelt således, at med tiltagende samfundsmæssig komplek sitet (i

form af omskiftelighed, dynamik, specialisering, globalisering og man getydighed),

så vil også kravet til mestring tage til. Hvad betyder det? Hvilke kompetencekrav

udtrykker det? Jo, det betyder kort og godt, at der stilles større krav til mennesker

og miljø med hensyn til at udvikle og betragte virke lighedskonstruktioner… Man kan

også sige det sådan, at kravet til læring (og en lærendes indstilling) tager dramatisk

til, eftersom ethvert system (enkeltin divid eller gruppe, red.) må indstille sig på ændring

og justering af sit virkelig hedsbillede… I et så dant samfund er det helt grundlæggende,

at både men nesker og miljø er indstillet på læring, hvilket også indebærer,

at man må være indstillet på at lære at lære (lære at betragte sine konstruktioner

med henblik på læring)”.

(Moe, 2003)

Forsvaret er i en sådan situation. Kompleksitet, omskiftelighed, dynamik, specialisering,

globalisering og mangetydighed kendetegner de militære praksis i disse år, og intet tyder

på at denne udvikling stopper eller bremser ned. Jo bedre forsvarets medarbejdere bliver til

at betragte egne meningskonstruktioner, jo bedre bliver forsvaret til at mestre kompetencekravene.

Forsvarets pædagogiske praksis er i dag præget af en mangfoldighed af forskellige pædagogiske

metoder. Rapporten fra temagruppe pædagogik fremfører imidlertid, at der skal

55

More magazines by this user
Similar magazines