Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

58

Bilag

Bilag 1

Læringsteorier i voksenlæring

Konstruktivistiske

teorier

Social læringsteori

Humanistisk

teori

Aspekt Behaviorisme Kognitiv teori

Dewey, Piaget,

Vygot sky, m.f.

Bandura, Rotter,

m.f.

Rogers, Maslow,

Knowles, m.f.

Piaget, Bruner, m.f.

Pavlov, Thorndike,

Skinner, m.f.

Hovedteoretikere

Interne mentale

processer (herun-

Konstruktion af mening

fra erfaring

Interaktion med

og observation

af an dre i en social

kontekst

En personlig

hand ling m.h p.

at nyt tiggøre

personligt poten-

der indsigt, informationsprocesser,

Ændringer i

ad færd

Læringssyn

tiale

hukommelse og

perception)

Indre konstruktion

af vir keligheden af

Interaktion mellem

person, ad-

Affektive og

kogni tive behov

Interne kognitive

strukturer

Stimuli i ydre

om givelser

Fokusområde

færd og omgivelser

Fra Merriam, S.B. & Caffarella, R.S, Learning in Adulthood, s. 264, San Francisco, 1999, Jossey-Bass

Publishers (Afkortet og oversat af V. Holsting)

individer

Konstruktion af viden

Forme nye roller

og adfærd

At aktualisere sig

selv og blive selv-

Udvikle kapacitet

og færdigheder til

Skabe adfærdsændringer

i

Formål med undervisning

stændig

at lære bedre

øn sket retning

Facilitere og forhandle

mening med

Skaber og guider

nye roller og

Facilitere udvikling

af hele

Strukturere ind hold

af lærings aktiviteter

Tilvirke omgivelserne

så den ønskede

respons

opnås

Underviserens

rolle

de lærende

ad færd

personer