Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

1. Indledning

Dette working paper skal bidrage til den pædagogiske debat i forsvaret. Tekstens for mål er

at støtte udviklingen af en voksenpædagogik i forsvaret, baseret på en konstruktivi stisk

opfattelse af læring, hvilket er i overensstemmelse med konklusionerne i rapporten fra Arbejdsgruppe

vedrørende justering af forsvarets personel- og ud dannelsesstruktur (AGPU),

Forsvarsministeriet 2007) og Te magruppe pædagogik (TGPÆD), Forsvarsaka demiet 2006).

I de følgende kapitler vil vi beskrive og diskutere nøglebegrebet læring, da det i stigende

grad overtager betydnings dannelsen inden for pædagogikken, og fortrænger det hidtidigt

centrale begreb indlæring. Indledningsvis kunne man måske forvente, at betydningsforskellen

ikke er så stor, for be greberne ligner hinanden meget. Dette er imidlertid langt fra

tilfældet, hvil ket denne rapport søger at udrede ud fra forskellige perspektiver. Den be tydningsdannelse

der føres med af nye begreber, har ofte en langt mere gennemgribende

betydning for mennesker, end det umiddelbart kan virke til. Det gør sig ikke mindst gældende

indenfor pædagogik kens verden.

Konkret skal denne publikation anvendes som inspiration til en konference for pædagogisk

udvik ling, som Institut for Pædagogik afholder i november 2007 for forsvarets skoler og

uddannelsesenhe der. Endvidere er det hensigten, at anvende teksten på Institut for pædagogik

kurser: Efter uddannelse for offi cerer, Pædagogisk og Human Ressource efteruddannelse

for mellemledere og Kursus for lærere ved Forsvarsakademiet og Offi cerssko lerne.

Som det sidste håber vi på at også læsere uden for forsvaret vil have lyst til at læse dette

working paper og på denne måde få indsigt i den pædagogiske udvikling i forsvaret.

Observation

Forsvaret har traditionelt inden for pædagogikken anvendt begrebet indlæring. Således er

dette begreb fremherskende i de mest udbredte af forsvarets pædagogiske publikationer

Ledelse og uddannelse (Forsvarskommandoen 1998) og Undervisning i praksis (Forsvarskommandoen

2000).

I dag ser vi dog en stigende brug af begrebet læring. Begrebet fi nder vi i dag anvendt i den

nyeste af forsvarets pædagogiske publikationer, De pædagogiske principper for forsvaret

(Forsvarskommandoen 2003), og det manife ste rer sig også fl ere steder ved den pædagogiske

virksomhed i forsvaret. Det anvendes i den dag lige tale og i rådgivningen. Anvendelsen

af begrebet læring skal ses i lyset af, at det i sti gende grad er blevet toneangivende i

den pædagogiske debat i hele samfundet, hvor man forsøger at fi nde mere konkurrencedygtige

pædagogiske metoder.

I forlængelse heraf er det selvfølgelig på sin plads at forholde sig kritisk til det. Hvad tilfører

begrebet læring af nyt i forhold til det traditionelle begreb indlæring? Bliver vores metoder

bedre af, at vi ændrer terminologi, er det blot et spørgsmål om begreber, eller fi ndes der

en mere effektiv pædagogisk metode i forlængelse af begrebet læring? Svarene herpå kan

være vidt forskellige.

7

More magazines by this user
Similar magazines