Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

8

Som regel kan man identifi cere tre standpunkter i forhold til pæ dago gisk udvikling. Der er

det standpunkt, at intet forandrer sig, selvom tidens trends og moder skifter. Mennesket er

grundlæggende det samme uanset hvad. Der er et andet stand punkt, hvor man hævder, at

samfundets udvikling grundlæggende ændrer menne skers livsperspektiver, handlingsmønstre

og identitet, og derfor også det pædagogiske grund lag. Og endelig kan man identifi

cere en eller måske fl ere mellempositioner, hvor man i et pragmatisk perspektiv antager,

at pædagogikken skal udvikle sig i små skridt i takt med samfundets trinvise udvikling.

Denne rapport tager udgangspunkt i en antagelse om, at pædagogik og samfundsforhold

relaterer tæt til hinanden. Når samfundet gradvist forandrer sig, fra at være stabilt, traditionsbaseret

og lokalt fokuseret, til at blive fragmenteret, refl eksivt og globalt orienteret, så

skal den anvendte pædagogik følge med, både hvad angår læringens indhold og proces.

Den næste antagelse, som rapporten bygger på, er, at samfundet faktisk forandrer sig imod

en sådan stigende grad af kompleksitet, og at kompleksiteten allerede indvirker på forsvaret

på fl ere måder. Dels har forsvarets opgaver ændret karakter fra territorialforsvar til globale

værdiorienterede opgaver, og dels møder unge mennesker op i forsvaret med en dannelse,

der baserer sig på en samfundsskabt individualitet, selvstændighed og re fl eksivitet. Til det

”nye” læringsbegreb knytter der sig en antagelse om, at viden konstrue res af subjektet

(den eller de lærende selv), og at viden er et fl ygtigt fænomen i konstant transformation. Til

forskel herfra knytter begrebet indlæring an til en traditionel antagelse om, at den rette og

objektive vi den kan overføres fra den vidende til den uvidende stort set uafhængigt af tid

og sted.

Ud fra denne kategorisering af de to begreber er der efterhånden konsensus om, at begrebet

læring i stigende grad bliver centralt for den pædagogik, der skal danne grundlag for

at mestre et komplekst sen- eller post-moderne samfund. Det er på denne baggrund, at

man skal forstå den stigende anvendelse af begrebet overalt i samfundet.

Den tredje antagelse er, at ændrede opgaver for forsvaret nødvendiggør en ændring af den

pædagogiske tilgang til læring, således at den anvendte pædagogik i uddannelserne understøtter

de opgaver som forsvaret skal løse både i Danmark og uden for Danmarks grænser.

På baggrund af den stigende anvendelse af begrebet læring i praksis er der således be hov

for defi ni tion af indholdet, herunder hvordan begrebet adskiller sig fra det hidtil an vendte

begreb indlæ ring. Men der er ikke blot tale om udskiftning af et begreb med et an det. Der

er tale om to grundlæggende forskellige udgangspunkter for pædagogisk virk somhed. Derfor

er der også behov for at undersøge hvilke metoder, der knytter sig til de to begreber,

indholdet i ændrin gen rummer for eksempel erkendelsen af vigtigheden af de individuelle

forudsætninger for læring – der tages udgangspunkt i de lærendes livshistorie og livssituation

i stedet for i fi rmaets, skolens eller samfundets behov. Dette er bl.a. inte ressant i forhold

til værnepligtige, idet en del af de værnepligtige ikke har valgt værne pligts uddannelsen

frivilligt.

More magazines by this user
Similar magazines