Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

forsvaret.dk

Læring eller indlæring.indd - Forsvarskommandoen

Nøgleord er blandt andet deltagerorienteret tilrettelæggelse af undervisningen, deltagerforudsætninger

og undervisningsdiffe rentie ring.

Det svenske forsvar er allerede i gang med den skitserede udvikling. I publikationen ”Pedagogiske

Grunder” (Försvarsmakten 2006) vises, hvorledes Försvarsmakten baserer uddannelse

på læringsbegrebet. Det norske forsvar har tidligere i år udgivet publikationen ”Forsvarets

Pedagogiske Grunn syn – Med fokus på læring” (Forsvarets skolesenter 2006). Her

redegøres for en række principper, der fremover skal un derstøtte en konstruktivistisk pædagogisk

praksis og i det hollandske forsvar ser vi metoder, der illustrerer læring frem for

indlæring. (Stehouwer 2005).

På Forsvarsakademiet er der i forbindelse med Institut for Ledelse og Organisations ar bejde

med kompetenceudvikling og Forsvarets Kompetenceudviklings- og bedømmelses system

(FOKUS) foretaget en behandling og defi nering af be grebet læring (Buhl, Holsting, Madsen

og Brobæk 2004), der har med virket til at igangsætte en lignende udvikling i det danske

for svar.

Problemstilling

Grundlæggende er forsvarets uddannelser bygget op omkring pædagogikker, som understøtter

deduktive og essentialistiske metoder 1 , der er sammenfaldende med antagelsen om

at læring er analog med videnoverførelse. Metoderne ses tydeligst anvendt på ud dan nelser

på det manuelle ni veau, men de er også at fi nde på uddannelser, som udbydes af bl.a.

Forsvarsakademiet og forsvarets øvrige lederuddannelser.

Anvendelse af deduktive metoder ud springer fra en tid, hvor omverdenen var præget af stor

stabilitet, og hvor der ikke blev stillet krav til mennesker om, med kort varsel, at kunne tilpasse

sig omskiftelige vilkår. Tilsvarende er de fra en tid, hvor viden og know-how ikke

ændrede sig så hurtigt. Samfundet var mere traditionspræget og autoritetstro modsat dagens

danske samfund, som er langt mere refl eksivt og demokratisk orienteret end blot for

nogle få årtier siden.

I dag kræver militære operationer, at soldaten, også på de laveste niveauer, skal arbejde

selv stændigt og tage beslutninger ud fra ikke allerede kendte omstændigheder. Dette pe ger

hen imod, at det bør undersøges, om forsvaret kan drage yderligere nytte af udviklin gen på

det voksenpædagogiske område, som peger mod at anvende induktive 2 metoder som baserer

sig på konstruktivistiske pædagogiske forståelser, således at der skabes sammenhæng

mellem anvendt pædagogik og soldatens virke.

Perspektiv

Denne rapport udforsker hvordan forsvaret kan udvikle en pædagogisk praksis i overensstem

melse med konstruktivisti ske voksenpædagogiske teorier. Dette gøres bl.a. ved at anlægge

såvel et teoretisk, som et empirisk og et pragmatisk per spektiv.

9

More magazines by this user
Similar magazines