Geodatastyrelsens strategi 2013 – 2016

gst.dk

Geodatastyrelsens strategi 2013 – 2016

Geodatastyrelsens

strategi 2013 2016


Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk

information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel- og landinspektørvæsen. Styrelsen arbejder

gennem samordning, rådgivning og den konkrete opgavevaretagelse for at sikre en sammenhængende

tværoffentlig infrastruktur for geografisk information. Styrelsen vil gennem samarbejdet med Forsvaret sikre,

at der er sammenhæng og synergi mellem den civile og militære anvendelse af geodata. Styrelsen har

ansvaret for udvikling og drift af landsdækkende datasamlinger, der rummer geodata som bruges på tværs af

den offentlige sektor, og som er fundamentet for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt, for

borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for hele samfundets effektivitet. Geodata skal i denne

sammenhæng forstås i sin brede betydning dækkende al offentlig information, der knyttes til et sted uanset

om det er på land eller til havs.

Styrelsen har endvidere ansvaret for Miljøministeriets fælles it-systemer og koordineringen af ministeriets

digitaliseringsstrategi.

Geodatastyrelsen finder tiden moden til at målrette sit strategiske fokus mod udnyttelsen af potentialet i

geodata og har derfor formuleret nedenstående mission, vision og strategiske målsætninger. Som konsekvens

vil styrelsen fokusere sin indsats på de offentlige brugeres behov og muligheder for at anvende geodata i

deres opgavevaretagelse og ikke mindst i digitaliseringen af deres opgaver. De strategiske målsætninger kan

kun nås gennem et tæt og integreret samspil mellem den private og den offentlige sektor.

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er et godt afsæt for at skabe kvalitet og sammenhæng i det

offentliges opgavevaretagelse.

Mission

Geodatastyrelsen arbejder for, at geodata giver størst mulig nytte for samfundet.

Vision

Geodata udnyttes koordineret af den offentlige sektor, skaber sammenhæng i digitaliseringen og højner

kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen til gavn for borgere og virksomheder.

Geodatastyrelsen er den naturlige og foretrukne samarbejdspartner, når det gælder anvendelse og håndtering

af geodata.


Strategiske målsætninger

Geodatastyrelsen vil videreudvikle den fælles infrastruktur for geografisk information 1 med det mål, at

offentlige geodata tilvejebringes og vedligeholdes effektivt, er lette at tilgå og få overblik over og

genbruges i både den offentlige og den private sektor. 2

Det betyder

• Geodatastyrelsen vil fokusere på udviklingen af grunddata 3 og på implementeringen af EUdirektivet

for fælles geografisk information (INSPIRE).

• Geodatastyrelsen vil forbedre grundlaget for effektiv ejendoms- og arealforvaltning og

rettighedshåndtering på land og på havet.

• Geodatastyrelsen vil sikre effektive og standardiserede processer til indsamling, bearbejdning,

distribution og anvendelse af offentlige geodata.

• Geodatastyrelsen vil have en central koordinerende rolle vedrørende landsdækkende

geodatasamlinger, der rummer geodata som bruges på tværs af den offentlige sektor.

• Geodatastyrelsen vil bidrage aktivt til en fællesoffentlig distributionsløsning til grunddata.

• Geodatastyrelsen vil arbejde for, at styrelsens kompetencer bredt udnyttes til gavn for

digitaliseringen af den offentlige sektor

1 Med infrastruktur for geografisk information forstås de teknologier, standarder og menneskelige ressourcer, der er

nødvendige for at indsamle, bearbejde, lagre, distribuere og øge nytten af geografiske data

2 Denne målsætning forudsættes at omfatte Geodatastyrelsens opgaver ifm. Grunddataprogrammet

3 Jf. arbejdet med grunddata i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

2


Geodatastyrelsen vil samarbejde med offentlige myndigheder om brug af geodata som en integreret del af

grundlaget for deres opgavevaretagelse

Det betyder

• Geodatastyrelsen vil gennem samordning arbejde for effektivitet på tværs af offentlige

myndigheder, herunder sikre at de nødvendige data er til stede og lette at tilgå.

• Geodatastyrelsen vil rådgive myndighederne om anvendelsen af egne data og geodata i

opgavevaretagelsen, blandt andet i forbindelse med lovgivning, digitalisering og udvikling af

datagrundlag og funktionalitet.

• Geodatastyrelsen vil vedligeholde, udvikle og formidle viden om standardiserede metoder til

specificering, indsamling og bearbejdning af geodata.

• Geodatastyrelsen vil efter aftale varetage fællesoffentlige dataindkøb og håndtere andre

myndigheders datasamlinger.

• Geodatastyrelsen vil etablere et tæt samarbejde - strækkende sig fra udveksling af idéer til

udvikling af konkrete løsninger - med den private sektor med henblik på at opnå synergi med den

private sektors viden og kompetencer i udviklingen af forvaltningsløsninger til den offentlige

sektor.

Geodatastyrelsen vil sikre borgere og virksomheder en enklere adgang til geodata

Det betyder

• Geodatastyrelsen vil i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt i samarbejde med

Miljøministeriets øvrige institutioner iværksætte aktiviteter for bedre tilgængelighed til

information om miljø, natur og geografi.

• Geodatastyrelsen vil som myndighed sikre grundlaget for søsikkerhed og for registrering af

rettigheder til lands og til havs.

• Geodatastyrelsen vil have fokus på, at den offentlige sektor udnytter geodata til let tilgængelige

selvbetjeningsløsninger.

3


Geodatastyrelsen vil understøtte forretningsudvikling og effektivitet i den private sektor på baggrund af

geodata

Det betyder

• Geodatastyrelsen vil have en systematisk dialog med interessenter i den private sektor om

geodata som grundlag for forretningsudvikling, herunder hvilke mulige tiltag, der kan forbedre

rammerne for denne.

Geodatastyrelsen vil arbejde for at Miljøministeriet fortsat effektiviseres gennem digitalisering af

arbejdsgange og anvendelse af brugerorienterede digitale løsninger overfor borgere, virksomheder og

myndigheder

Det betyder

• Geodatastyrelsen vil koordinere gennemførelsen af Miljøministeriets digitaliseringsstrategi

[2010 2015].

Geodatastyrelsen vil opnå resultater ved at

Være orienteret mod de offentlige beslutningstageres og brugeres konkrete behov for anvendelse af

geodata

Skabe et dialogbaseret samarbejde med offentlige myndigheder præget af ligeværdighed og gensidig

tillid

Udøve en central og samordnende myndighedsrolle

Kommunikere om muligheder og potentialer i geodata

Drive et udviklende samarbejde med den private sektor

Sikre at international viden og erfaringer udnyttes i Danmark samt deltage i internationale samarbejder i

relevante sammenhænge.

Samarbejde konstruktivt og udviklende med forskningsverdenen

Fokusere på effektiv opgaveløsning og aftalte leverancer til aftalt tid.

Skabe gode rammer for det daglige arbejde med det mål at have motiverede og

løsningsorienterede medarbejdere

4

More magazines by this user
Similar magazines