Hent - DigiSyS

digisys.dk

Hent - DigiSyS

FOTO: MAN ALT

OM DE NYE KØRE- OG HVILETIDSSANKTIONER - TA’ UD OG GEM

Nu er det alvor. Nyindregistrerede

lastbiler

skal fra 1. januar 2006

forsynes med en digital

tachograf som erstatning

for køreskiver.

Tachograf: Den digitale registrering af køre- og hviletid bliver først en realitet fra årsskiftet, hvor

den kommer til at gælde for alle nyindregistrerede lastbiler. Særlige kort skal bruges i tachografen.

Digital fartskriver fra nytår

LOVGRUNDLAGET TIL DEN DIGITALE FART-

SKRIVER, tachografen, er på plads, men på

grund af tekniske forsinkelser har EU og

senest Rigspolitiets Færdselsafdeling udskudt

startdatoen til 1. januar 2006.

Men allerede 15. juli trådte en revideret

dansk bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne

i vejtransport i kraft. Med

denne bekendtgørelse fik de danske myndigheder

også tachograf-lovgivningen på plads.

Bekendtgørelsen indfører også de kort,

der skal bruges i tachografen. For at kunne

anvende tachografen er det nemlig nødvendigt,

at den enkelte virksomhed har et

såkaldt ”Virksomhedskort”. Det gælder også

de selvkørende vognmænd. Kortet skal indlæses

i den digitale tachograf før den tages i

brug, for at sikre, at oplysningerne i tachografen

registreres som tilhørende virksomheden.

Det samme gælder, når lastbilen skal sælges.

Virksomhedskortet skal også bruges, når data

skal overføres fra tachografen til edb i virksomheden.

Data fra tachografen skal overføres

mindst hver 2. måned og efterfølende

opbevares i virksomheden i et år.

Derudover skal de selvkørende og den

enkelte chauffør have et ”Førerkort”. Førerkortet

er personligt, og det er kun lovligt at have

ét førerkort. Førerkortet sættes i tachografen,

når chaufføren overtager et køretøj, og kortet

må først tages ud, når den daglige arbejdsperiode

afsluttes. Kortet må dog tages ud ved

skift af køretøj, eller hvis det ikke forventes

anvendt yderligere i køretøjet. Senest hver 21.

dag skal virksomheden overføre og lagre data

fra førerkortene til virksomheden. Disse data

skal ligeledes opbevares i et år.

Vognmænd og chauffører skal aflevere

ansøgninger om virksomheds- og førerkort

på politiets kørekortkontorer rundt om i

landet. Ansøgningsskemaerne kan hentes

direkte på politiets hjemmeside, www.politi.

dk k (under – blanketter). Det enkelte kort

koster 525 kr., og kortene er gyldige i maksimalt

fem år.

Tachografen adskiller sig på et væsentligt

punkt i forhold til den kendte fartskriver

– det handler om betjeningen af knappen,

der registrerer pauser, andet arbejde og hvil.

Efter kørsel skal knappen stilles på pause,

4 SIDER

ellers registrerer den automatisk andet

arbejde.

Fremover skal betjeningsknappen i øvrigt

benyttes hver gang, der skal registreres pauser,

andet arbejde eller hvil - både på den

gamle fartskriver og den digitale tachograf.

Manglende betjening af knappen medfører

bøde.

Siemens VDO, som forventes at blive en

af de store leverandører af tachografer, har i

forbindelse med indførelsen af den digitale

tachograf udviklet undervisningsmaterialer

på dansk til deres produkter. Materialerne

henvender sig både til virksomheden og til

chaufføren og kan bestilles hos Axel Ketner

A/S, Glostrup på tlf. 7080 7345. Information

om tachografen findes på engelsk på www.

ketner.dk (under - instrumenter).

Mere information

Bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 2005 om

køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

kan hentes direkte på www.retsinfo.dk

(under - søg direkte i databaserne/søgning) a

s æ r t r y k ta g e t f r a t r a n s p o r t o g l o g i s t i k a u g u s t 2 0 0 5


Selv om indfø indf relsen af den digitale tachograf nu er udskudt, rokker det ikke ved indfø indf relsen

af et skærpet bødesanktionssystem for overtrædelse af køre- og hviletiderne.

Sådan undgår du

bøderne - 10 gode råd

1. Formulér en køre- og hviletidspolitik

i virksomheden og undervis chaufførerne

i reglerne om køre- og hviletid

samt forsyn dem med en overskuelig

oversigt over reglerne.

2. Tilrettelæg kørslen således at reglerne

kan overholdes. Eventuelt ”nødvendige”

overtrædelser aftales med

vognmanden og årsagen noteres på

køreskiven eller print fra tachografen.

3. Sørg for altid at have et tilstrækkeligt

antal blanke køreskiver eller printruller

i bilen.

4. Sørg altid for en korrekt og komplet

udfyldelse af køreskiverne samt indstilling

af fartskriveren/tachografen.

Fremover skal betjeningsknappen

betjenes i forbindelse med pauser,

andet arbejde eller hvil - både på

den gamle fartskriver og den digitale

tachograf.

5. Anvend også en køreskive eller et

print fra tachografen under værkstedsbesøg,

forsyn den med navnet

”Værksted”, således at der er forklaring

på de kilometer, der køres ved

afprøvning af bilen efter reparation.

6. Anvend kun ferie-/fridagserklæringer

der er udstedt på reelt afholdte ferie/

fridage.

7. Sørg for en forsvarlig opbevaring af

brugte køreskiver og data fra den

digitale tachograf.

8. Indfør en rutine så chaufførerne

regelmæssigt afleverer køreskiver

eller digitale data.

9. Gennemgå indleverede køreskiver og

digitale data, og foretag opfølgning

og eventuel konsekvens i tilfælde af

konstaterede overtrædelser af reglerne

om køre- og hviletid.

10. Disk-Scan service fra ITD kan evt.

anvendes til supplerende kontrol af

køreskiverne.

Skærpede bøder

KOMMENDE SANKTIONER i forbindelse

med overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Ændringer i Færdselsloven, som træder

i kraft den 1. september 2005, medfører, at

der indføres et skærpet bødesanktionssystem

(bødekatalog)* og mulighed for frakendelse

af førerretten, for overtrædelse

af reglerne om køre- og hviletid. Justitsministeriet

henviser i sin begrundelse til

de mange overtrædelser af reglerne, som

myndighederne har konstateret siden

reglerne blev indført. Ligeledes begrunder

ministeriet skærpelserne med, at en overtrædelse

af reglerne har kunnet medføre

spekulation om øget indtjening.

I dag straffes alle overtrædelser af reglerne

om køre- og hviletid med en bøde

på 500 kr. til chaufføren og 1.000 kr. til

vognmanden - pr. overtrædelse uanset

overtrædelsens grovhed. Med lovændringen

sker der en markant skærpelse af

sanktionerne for overtrædelse af reglerne

om køre- og hviletid. Bødeniveauet forhøjes

betydeligt, idet der er vedtaget et gradueret

bødesanktionssystem for overtrædelse

af reglerne, således at bøden stiger i

takt med overtrædelsens grovhed.

De nye regler medfører, at overtrædelse

af reglerne straffes med en bøde

på 100 kr. til chaufføren og 200 kr. til

vognmanden for hver procent, reglerne

om køre- og hviletid overskrides. Dog fastsættes

der en generel tolerancegrænse

på 5 % således, at der kun rejses tiltale,

hvis overskridelsen har været på 5 % eller

mere. Bøderne rundes op til det nærmeste

beløb, der er deleligt med 500 kr. Det

indebærer, at den mindste bøde fastsættes

til 500 kr. for chaufføren og 1.000 kr. for

vognmanden.

Der er i loven også lagt vægt på, at alle

overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet

(fartskriveren eller tachografen) ikke må

medvirke til at hindre en kontrol af reglerne

i forordningen om køre- og hviletid. Derfor

skærpes bødeniveauet også på dette område.

Det må ikke kunne betale sig at overtræde

reglerne i forordningen om fartskriveren,

og dermed fjerne kontrolmyndighedernes

muligheder for at opdage eventuelle overtrædelser

af reglerne om køre- og hviletid,

lyder begrundelsen fra Justitsministeriet.

Bøden for overtrædelse af reglerne om

fartskriveren fastsættes til 3.000 kr. til chaufføren

og 6.000 kr. til vognmanden - pr. overtrædelse

i modsætning til i dag, hvor bøden

er på henholdsvis 500- og 1.000 kr.

Herudover indføres der mulighed for, at frakende

chaufføren førerretten både betinget

og ubetinget ved grovere eller gentagne

overtrædelser af både reglerne om køre- og

hviletid og fartskriveren.

Køre- og hviletid – EU forordning 3820/85

Frakendelse af førerretten ved overtrædelse

af reglerne om køre- og hviletid

• Hvis reglerne om køre- og hviletid overtrædes

med mere end 30 %, frakendes

førerretten betinget i 3 år.

• Der kan kun foretages én betinget frakendelse

af førerretten pr. ”kørselsforløb”. Et

kørselsforløb regnes som perioden mellem

afslutningen af et hvil på mindst 8 timer

og afslutningen af det følgende hvil på

mindst 8 timer.

* Bødekatalog med de skærpede sanktioner for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid

offentliggøres ifølge Rigsadvokatens kontor i slutningen af august måned på www.

rigsadvokaten.dk k (under - dokumenter/meddelelser).

De nye kort til den digitale tachograf


• Der indføres en særlig tolerancegrænse

ved overtrædelse af reglerne om køretid

uden pauser. Det indebærer, at en

samlet pause, der er 30 % mindre (under

32 minutter) end kravet om mindst 45

minutters pause medfører betinget frakendelse

af førerretten, hvis køretiden

samtidigt overstiger den maksimalt tilladte

køretid uden pause på 4 1/2 time med

mere end 30 % (5 timer og 54 minutter).

• To betingede frakendelser giver en ubetinget

frakendelse af førerretten.

• Det er muligt både uden retssag og ved

en retssag at frakende førerretten for

overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid.

Kontrolapparat – EU forordning 3821/85

Frakendelse af førerretten ved overtrædelse

af reglerne om fartskriveren/tachografen

• Tre overtrædelser af reglerne i forordningen

om kontrolapparatet udløser en

betinget frakendelse af førerretten. Alle

overtrædelserne skal dog være begået

inden for en periode på 3 år. Dette

gælder også ved manglende betjening af

knapper for pause, andet arbejde og hvil

på (fartskriver/tachograf)

• To betingede frakendelser i en periode

på 3 år giver en ubetinget frakendelse af

førerretten.

• Manipulation med fartskriveren/tachografen

medfører en ubetinget frakendelse

af førerretten, hvis chaufføren selv har

foretaget indgrebet i kontrolapparatet

eller har været vidende herom.

Bekendtgørelsen om køre- og hviletid samt bødekataloget kan

rekvireres hos DTL, ITD eller på Servicekontorerne.

• Det er muligt både uden retssag og

ved en retssag at frakende førerretten

i forbindelse med overtrædelser af reglerne

i kontrolapparatforordningen.

Virksomhedskontrol – forordning

3820/85 og 3821/85

Rigspolitichefen udfører virksomhedskontrol

i henhold til kontroldirektivet.

Det er således Rigspolitiets Færdselsafdeling,

der står for kontrollen. Der er

tale om en administrativ tilsynsopgave i

form af en kontrol af førere og virksomheder,

hvor en virksomhed anmodes om

at indsende køreskiver til kontrol uden,

at der foreligger konkret mistanke om

overtrædelser.

• Loven indfører også her en ny bestemmelse,

hvorefter politiet uden retskendelse

får adgang til en virksomheds

forretningslokaler, forretningsbøger

og papirer mv., herunder materiale,

der opbevares i elektronisk form, med

henblik på at føre kontrol med køre-

og hviletiderne.

• Kontrollen kan enten udføres i myndighedernes

lokaler ved at indkalde

dokumenter og datamateriale til

gennemgang eller ved at gennemføre

kontrol i virksomhedens lokaler.

Skemaet på næste side viser nogle

tænkte eksempler, som skal synliggøre

forskellen mellem det hidtidige bødeniveau

og det nye niveau, som indføres

den 1. september 2005. a

10 Gode råd - når

køreskiverne/digitale

data bliver indkaldt:

1. Udarbejd en liste over de ansatte/

anvendte chauffører i den pågældende

periode med angivelse af, hvilke

køretøjer de har kørt.

2. Udarbejd en liste over virksomhedens

indregistrerede køretøjer i den pågældende

periode.

3. Gennemgå samtlige køreskiver/

elektroniske data for den indkaldte

periode endnu en gang.

4. Eventuelle fejl kommenteres og gennemgås

med den enkelte chauffør.

5. Sørg for at alle køreskiver/digitale

data er til stede, således at der kan

redegøres for hver en kilometer, som

hver enkelt bil har kørt.

6. Ved konstatering af eventuelle overtrædelser

af reglerne angives årsag

og forklaring i et følgebrev til myndighederne.

Af følgebrevet bør det endvidere

fremgå, hvilke konsekvenser

overtrædelserne har fået i virksomheden,

samt hvilke foranstaltninger, der

er truffet for at imødegå gentagelse

af overtrædelserne.

7. kontakt eventuelt et Servicekontor,

DTL eller ITD – eller kontakt din lokal-

/kreds-/specialforening før køreskiver/digitale

data indsendes, hvis der

er behov for hjælp eller drøftelse af

eventuelle tvivlsspørgsmål. Besvar

myndighedernes henvendelser til

tiden.

8. I de tilfælde hvor politiet rejser tiltale

foretages en ny vurdering af tiltalepunkterne,

inden bøden eventuelt

betales.

9. Der findes ingen klageadgang til

indkaldende myndigheds afgørelser,

men virksomheden har dog krav på

begrundelser for forhold og afgørelser,

der går virksomheden imod.

10. Såfremt der fortsat er tvivl om berettiget

tiltale for overtrædelse af reglerne,

så mød op i retten og forklar dommeren

eller lad din advokat forklare

dommeren sagernes sammenhæng.


De nye bødetakster

Beskrivelse af overtrædelse Bøde til chauffør

Nye satser gl. satser

Bøde til vognmand

Nye satser gl. satser

Daglig køretid på 13 timer = 30 % overskridelse 3.000 kr. 500 kr. 6.000 kr. 1.000 kr.

Daglig køretid 13 timer og 6 min. = 31 % overskridelse 3.500 kr. rundet op

+ betinget frakendelse

af førerretten

Daglig hviletid 8 i forhold til 9 timer = 11 % overskridelse

2 daglige køretider på henholdsvis 10 timer og 8 timer,

som kun er afbrudt af et hvil på 7 timer.

Daglig køretid sammenlægges til 18 timer = 80 %

overskridelse.

Daglig hviletid 7 timer (skulle være 9 timer) = 22 %

overskridelse

2 daglige køretider på henholdsvis 10 timer og 8 timer,

som kun er afbrudt af et hvil på 6 timer 12 min.

Daglig køretid sammenlægges til 18 timer = 80 %

overskridelse.

Daglig hviletid 6 timer 12 min. (skulle være 9 timer) =

31 % overskridelse

Pause 43 min. efter uafbrudt køretid på 4 1/2 time = 4

% overskridelse

Uafbrudt køretid på max. 4 timer og 41 min. = 4 %

overskridelse af køretiden

Pause henholdsvis 15 og 25 min.(40 min.) mod 45 min.

lovligt – uafbrudt køretid eksempelvis sammenlagt til

5 1/2 time = 22 % overskridelse

Pause henholdsvis 15 og 16 min.(31 min.) mod 45 min.

lovligt – uafbrudt køretid eksempelvis sammenlagt til

5 timer 54 min. = 31 % overskridelse

500 kr. 6.500 kr. rundet op 1.000 kr.

1.500 kr. rundet op 500 kr. 2.500 kr. rundet op 1.000 kr.

8.000 kr.

2.200 kr.

10.200 kr. rundes op til

10.500 kr. i alt

8.000 kr.

3.500 kr. rundet op

+ betinget frakendelse

af førerretten

0 kr.

500 kr.

0 kr.

16.000 kr.

4.400 kr.

20.400 kr. rundes op til

20.500 kr. i alt

1.000 kr.

500 kr. 22.500 kr. rundet op 1.000 kr.

0 kr. (bagatel) 0 kr. 0 kr. (bagatel) 0 kr.

0 kr. (bagatel) 0 kr. 0 kr. (bagatel) 0 kr.

2.500 kr. rundet op 500 kr. 4.500 kr. rundet op 1.000 kr.

3.500 kr. rundet op

+ betinget frakendelse

af førerretten

500 kr. 6.500 kr. rundet op 1.000 kr.

Manglende navn på køreskive 3.000 kr. 500 kr. 6.000 kr. 1.000 kr.

Unødig udskiftning af køreskive 3.000 kr. 500 kr. 6.000 kr. 1.000 kr.

Manglende optegnelser bag på køreskiven (Skillsdommen)

3.000 kr. 500 kr. 6.000 kr. 1.000 kr.

Dobbeltmarkering på skiven 3.000 kr. 500 kr. 6.000 kr. 1.000 kr.

Forkert/manglende betjening af knapper på fartskriver

eller tachograf

Manipulation med fartskriveren eller tachografen 3.000 kr.

+ ubetinget frakendelse

af førerretten

NB. Bøderne lægges sammen og rundes op til det nærmeste beløb, der er deleligt med 500 kr.

UDARBEJDET AF KARSTEN GADE, DTL, OG LARS NIELSEN, ITD

3.000 kr. 0 kr. 6.000 kr. 0 kr.

500 kr. 6.000 kr. 1.000 kr.

More magazines by this user
Similar magazines