26.07.2013 Views

Appendix til årsberetning 2011 - Region Hovedstaden

Appendix til årsberetning 2011 - Region Hovedstaden

Appendix til årsberetning 2011 - Region Hovedstaden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

1


Udgiver:

De Videnskabsetiske Komiteer

for Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Redaktion:

Käthe Mohr

Layout:

RegionH Design

Region Hovedstaden

Indholdsfortegnelse

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

Komite A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Komite B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Komite C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Komite D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Komite E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Komite F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ej godkendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Henlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ej anmeldelsespligtige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2


Komité A

H-1-2011-003 Fase 1 forsøg med sugetablet til lokalbedøvelse af mundhule og svælg

H-1-2011-006 Akkumulering af solcreme i huden ved gentagen applikation over dage

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-013 Fodbold og styrketræning som motionsformer hos 65-75 årige mænd: indflydelse på

muskelmasse, neuromuskulær funktion og kardiovaskulære risikofaktorer

H-1-2011-018 Dansk titel: Virkning og bivirkning af to forskellige hybenpræparater og doser til voksne med

slidgigt i knæ. Engelsk titel: Efficacy and safety with two different preparations and dosage

regimens of rosehip powder in adults with osteoarthritis of the knee: An exploratory randomized

clinical trial

H-1-2011-059 Effekt af avancerede bruningsprodukter på inflammation og mæthed

H-1-2011-077 ”Er der forskel på sædcellers molekylære indhold hos overvægtige contra normalvægtige mænd?”

H-1-2011-078 Forsøg med aprepitant til børn med kvalme og opkastning på grund af kemoterapi

H-1-2011-080 Effekten af højdosis terbutalin på den fysiske præstation hos patienter med kronisk obstruktiv

lungesygdom samt immunrespons efter akut arbejde

H-1-2011-083 Genetiske risikofaktorer for endometriose

H-1-2011-090 Har aerob træning en forebyggende og sundhedsfremmende effekt på hovedpine?

H-1-2011-093 Alpha-synuclein autoantibody study (ASAS)

H-1-2011-105 uPAR-varianter i væv og blod fra blærekræftpatienter

H-1-2011-112 Et fase II dobbeltblindet placebokontrolleret randomiseret forsøg af GDC-0941 eller GDC-0980

med fulvestrant imod fulvestrant til behandling af avanceret eller metastaserende brystkræft hos

patienter, som er resistente mod aromatasehæmmer behandling

H-1-2011-119 Evaluering af materiale egenskaber blandt raske frivillige forsøgspersoner

H-1-2011-155 Prospektivt, randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindt, multicenter, parallelgruppe

undersøgelse for at vurdere effekt, sikkerhed og hvordan macitentan tåles af patienter med

finger sår opstået som følge af ilt mangel ved systemisk sklerodermi

H-2-2011-024 Præoperativ arteriel embolisering ved kirurgiske behandling af spinale metastaser. Et

randomiseret studie

H-2-2011-025 Analyse af cellekolonisering i hjerneventrikelkatetre fra hydrocephalus-patienter

H-2-2011-026 Neuropsykologiske forstyrrelser efter apopleksi i arteria cerebri posteriors forsyningsområde

H-2-2011-038 Undersøgelse af proteinekspression i hjernevæv fra Parkinsonpatienter

H-2-2011-039 Undersøgelse af proteinekspression i hjernevæv fra Alzheimerpatienter

H-2-2011-055 Nedarvning af vævstyper i familier med idiopatisk abortus habitualis

3


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-056 Elektronisk daglig selvmonitorering af subjektive og objektive symptomer ved bipolar affektiv

sindslidelse– MONARCA projektet (MONitoring, treAtment and pRediCtion of bipolAr

disorder episodes)

H-2-2011-057 ”Fra bånd til Bypass - Metabolisme kinetik ved Gastric Bypass kirurgi kontra gastric banding.”

H-2-2011-059 Effekten af 10 ugers cykel-træningsprogram hos patienter med LGMD2L

H-2-2011-077 Et ikke-blindet, multicenterforsøg med udvidet adgang til undersøgelse af everolimus hos

patienter med fremskredne neuroendokrine tumorer

H-2-2011-078 Et randomiseret, prospektivt, dobbeltblindt, komparativt, placebokontrolleret forsøg med

intravenøs indgift af jernisomaltosid 1000 (Monofer®) via infusioner til bloddonorer med

jernmangel

H-2-2011-103 Neonatal D-vitamin status og risiko for fedme og nedsat lineær vækst i barndommen

H-2-2011-111 Enarmet multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed, effekt, ophørsrate og farmakokinetik

af det intrauterine lavdosis-levonorgestrel-indlæg (LCS12) på unge piger under 18 år, der har

haft deres første menstruation, i 1 år og en frivillig 2-årig forlængelsesfase

H-2-2011-124 Knogleudvikling af fodrodsknogler efter korrigerende operation for platfod hos børn målt med

radiostereometrisk analyse

H-2-2011-125 Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multinationalt klinisk forsøg til

evaluering af effekten og sikkerheden af BMN 110 indgivet ved 2,0 mg/kg/uge og 2,0 mg/kg/

hver anden uge til patienter med mukopolysakkaridose IVA (Morquio A syndrom)

H-2-2011-132 ”Fit For Kids” København- et multifaktorielt interventionsstudie mod overvægt og fysisk

inaktivitet hos børn

H-2-2011-155 Akut dialysekrævende nyresvigt efter hjertekirurgi med hjerte-lungemaskine; nyrefunktionen

på lang sigt

H-2-2011-158 The Copenhagen Rehabilitation Trial Part 2. Fastholdelse af god diabetes kontrol hos patienter

med type 2 diabetes ved hjælp af telemedicinsk indsats

H-2-2011-159 TRÆNING OG ÆNDRINGER I SMERTEFØLSOMHED HOS PATIENTER MED KNÆARTROSE

H-2-2011-160 Et mål for sværhedsgrad af psoriasis og dens indvirkning på helserelateret livskvalitet

H-3-2011-004 Effekten af Tranexamsyre på blodtab, hæmoglobin fald og transfusionsbehov hos patienter

opereret for hoftenære frakturer med intramedullært marvsøm. Et randomiseret studie

H-3-2011-023 Hvor tit skal vi spise?

H-3-2011-025 Non-invasiv diagnostik af koronarkarssygdom med Multi slice CT perfusion sammenlignet med

CMR perfusion og invasiv FFR måling

H-3-2011-031 Karakterisering af den naturlige immunitet mod HIV, med henbilk på at udvikle en

Terapeu-tisk HIV Vaccine

4


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-041 Et åbent, randomiseret, fase IIIb-forsøg med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden

ved standardbehandling +/- løbende behandling med bevacizumab efter sygdomsprogression

hos patienter med fremskreden ikke-planocellulær, ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) efter

førstevalgsbehandling med bevacizumab plus platinbaseret dublet-kemoterapi (MO22097)

H-3-2011-049 Behandling med autologt serum hos patienter med mild til moderat aktiv colitis ulcerosa

H-3-2011-054 Gentagne langtids-EEG-målinger ved børneepilepsier

H-3-2011-056 Endothelcellemarkører hos patienter med akut myeloid leukæmi

H-3-2011-059 Anti-gravity lokomotionstræning af patienter med muskeldystrofi

H-3-2011-069 Risiko for hjerte-karsygdom hos patienter med kronisk nedsat nyrefunktion: Spiller

nedbrydningsprodukter fra blandt andet fedt- og kolesterol-stofskiftet en rolle?

H-3-2011-070 Sygdomsmekanismer ved Usher syndrom

H-3-2011-074 Påvirkning af hjerte, kar og lungefunktionen efter kort tids udsættelse for luftforurening fra tæt

by trafik

H-3-2011-078 ET RANDOMISERET, OPEN-LABEL, AKTIVKONTROLLERET, MULTICENTERFORSØG

TIL VURDERING AF VIRKNINGEN, SIKKERHEDEN OG TOLERABILITETEN VED

ARI-KACE HOS PATIENTER MED CYSTISK FIBROSE MED KRONISK INFEKTION

SOM FØLGE AF PSEUDOMONAS AERUGINOSA

H-3-2011-080 LTFU-projektet Danmark, blodprøve-delen Langtids-opfølgning af deltagere fra FUTURE2

undersøgelsen - Antistof-svar ved vaccination mod HPV 5 og 10 år efter primær vaccination

H-3-2011-082 Betydning af KATP kanaler for udvikling af træthed under arbejde

H-3-2011-088 GLP-1’s glukagonostatiske potens og dennes glukoseafhængighed

H-3-2011-105 Den humane endolymfatiske sæk - regulator af væsketryk og basis for immunforsvar i det indre øre

H-3-2011-106 Variation i protein indhold i modermælk

H-3-2011-110 Ændringer i hjerneaktivitet hos patienter med Parkinsons sygdom med medikamentelt

udløste impuls-kontrol forstyrrelser- et fMRI og DAT-SPECT studie

H-3-2011-111 Inhibering af Renin Angiotensin Systemet med losartan hos patienter med hypertrofisk

kardiomyopati – strukturel og funktionel effekt på hjertet

H-3-2011-113 Randomiseret forsøg af generel anæstesi versus lokal anæstesi ved transkateter aortaklap

implantation

H-3-2011-114 Effekten af blodtransfusion på mortalitet og morbiditet hos patienter med septisk shock

TRISS - Transfusion Requirements In Septic Shock forsøget

H-3-2011-116 PROspektiv OBservation og Evaluering af det naturlige forløb og behandling af akut HCV

blandt HIV-1 positive personer (PROBE-C)

H-3-2011-119 Kan gluten-fri diæt forhindre ødelæggelse af insulinproducerende celler ved diagnosen af til

type 1 diabetes

H-3-2011-120 Morfea studiet

5


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-122 Virkning af insulinpumpe og kontinuert glukose monitorering sammenlignet med flere

daglige insulininjektioner til forebyggelse af progressiv albuminuri hos patienter med type 1

diabetes mellitus

H-3-2011-127 Undersøgelse af det farmakologiske grundlag for plastiske forandringer i den primære

motoriske hjernebark og rygmarven - Betydningen af spinale og supraspinale α2-adrenerge

receptorer for motorisk indlæring og indlæringsafhængig plasticitet

H-3-2011-130 Trigger-punkts blokader ved kroniske smerter efter lyskebrokkirurgi

H-3-2011-131 FC Prostata. En randomiseret klinisk kontrolleret undersøgelse af de sundhedsfremmende

effekter af fodbold i rehabilitering af mænd med prostatakræft i kastrationsbaseret behandling

H-3-2011-133 Effekten af føde på absorptionen af cinnarizin og interaktion mellem føde og tre forskellige

dispenseringsformer

H-3-2011-137 Er DNA reparation og mitokondriefunktion nedsat i perifert blod hos patienter med

Alzheimers sygdom?

H-3-2011-139 Forsøg med biologisk medicin til behandling af infektion med Clostridium Difficile MSD ref.

no. MK-3415A-001

H-3-2011-143 Anvendelse af absorberbare skruer ved korsbåndsrekonstruktioner 10-års follow-up efter

korsbåndrekonstruktion

H-3-2011-144 Eradikation af den humane tarmflora-effekt på postprandial tarmhormonsekretion,

glukosemetabolisme, knogleomsætning og tarmmikrobiom

H-3-2011-152 Forebyggelse efter apopleksi – en sygeplejeledet, læge-superviseret behandlingsmodel. Et pilotstudie

H-4-2011-025 Evaluering af System One RemStar Auto A-Flextil behandling af OSA

H-4-2011-029 Perifere markører for thyreoidea funktionen: Effekten af T4 monoterapi versus T4 og T3

kombinations terapi til hypothyreoide personer: Et randomiseret cross-over studie

H-4-2011-032 Den Intestinale Barrierefunktions rolle ved Inflammatorisk Tarmsygdom og Mikrocytær Colitis

H-4-2011-036 Forsøg vedrørende fysisk udholdenhed til vurdering af effekterne af behandling med en

dobbelt bronkodilatator hos KOL-patienter GSK573719/GW642444

H-4-2011-072 Kan man knibe sit underliv på plads? - Et randomiseret kontrolleret forsøg med

bækkenbundstræning og rådgivning til afhjælpning af nedsynkning af underlivsorganerne

H-4-2011-074 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindt forsøg med parallelgrupper til vurdering af effekten

og sikkerheden af én gang daglig peroral administration af BI 10773 25 mg/linagliptin

5 mg og BI 10773 10 mg/linagliptin 5 mg fast dosis-kombinationstabletter sammenlignet

med de individuelle komponenter (BI 10773 25 mg, BI 10773 10 mg og linagliptin 5 mg)

i 52 uger hos behandlingsnaive og metformin-behandlede patienter med type 2 diabetes

mellitus med utilstrækkelig glykæmisk kontrol

H-4-2011-079 Betydning af regelmæssig motion og resveratrol for fysisk formåen og helbred hos ældre

H-4-2011-086 Molekylære markører i spitzoide tumorer med ukendt malignt potentiale (STUMP): en

undersøgelse af patogenese og diagnostik

6


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-094 Effekten af per oral mætningsdosis af vitamin D3 på serumkoncentration af vitamin D3

H-4-2011-096 Udvikling af et fysiologisk screeningsredskab for lav energitilgængelighed blandt kvindelige

idræstudøvere

H-4-2011-097 Præstationsevne og maksimal iltoptagelse efter afgivelse af blod

H-4-2011-101 Retest undersøgelse af en første grads varmeskade hos frivillige forsøgspersoner

H-4-2011-108 Oxidativt stress og immunpatologi i spytkirtler hos patienter med Sjögrens syndrom

– autoimmunitet som model for accelereret aldringsproces

H-4-2011-111 ”Referenceværdier for diffusionskapacitet hos raske 5-18 årige, Single Breath Metoden, med

anvendelse af Kulmonoxid og Nitrogenoxid.”

H-4-2011-148 Effekt af liraglutid og metformin på betacellen og hjertet hos koronar syge patienter med nyligt

diagnosticeret type 2 diabetes

H-4-2011-150 Pemetrexed koncentration i blod og pleuravæske - er der en klinisk betydningsfuld forskel?

Et prospektivt observationsstudie

H-4-2011-157 Patientspecifikke stamcellebaserede nervecellemodeller ved neurodegenerative sygdomme

Komité B

H-1-2011-004 Effekt af mælk og ost på fækal fedtudskillelse og blodlipider

H-1-2011-009 Er fødselsdepression relateret til D-vitamin mangel under graviditeten?

H-1-2011-015 MikroRNA i Epstein-Barr virus - associerede karcinomer

H-1-2011-022 Et randomiseret, dobbeltblindt fase III-forsøg til undersøgelse af pegyleret liposomal

doxorubicin (PLD) plus AMG 386 eller placebo til kvinder med recidiverende delvis

platinsensitiv eller -resistent epitelial ovariecancer, primær peritonealcancer eller salpinxcancer

H-1-2011-024 Gentagen hypoglykæmi ved type 1 diabetes: Effekt på hjernens funktion og elektriske aktivitet

samt hudtemperaturen

H-1-2011-031 Et åbent forlængelsesforsøg til vurdering af sikkerheden ved GSK1605786A hos

forsøgspersoner med Crohns sygdom

H-1-2011-040 Undersøgelse af nye metoder til objektiv evaluering af spasticitet hos børn med cerebral parese

H-1-2011-041 Et Multicenter-, randomiseret, dobbeltblindet fase III-forsøg til undersøgelse af effekt og

sikkerhed for oral BIBF 1120 plus standardbehandling med pemetrexed sammenlignet med

placebo plus standardbehandling med pemetrexed hos patienter med stadium IIIB/IV- eller

tilbagevendende ikke-småcellet lungecancer efter svigt af førstelinjekemoterapi

H-1-2011-056 Måling af Fn14 expression i kræftceller ved immunhistokemi

H-1-2011-058 Videnskabelig undersøgelse af bi- og hvepse-allergener til bedre in vitro diagnostik for insektgiftallergi

7


H-1-2011-071 Biomarkører i Psoriasis II

H-1-2011-081 Oprettelse af en forskningsbiobank ved Fertilitetsrådgivningen Øresund

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-084 Hjemme Non Invasiv Ventilation (NIV) behandling til KOL-patienter med tidligere NIV

behandlet eksacerbation

H-1-2011-089 Effekt af web-baseret individuel træning efter apoplek-si, et randomiseret single-cross-over studie

H-1-2011-098 Effekter af rekombinant human Erytropoitin (rhEPO) på mitochondrie funktion i humane s

keletmuskel- og blodceller samt jern-stofskifte, RNA og DNA oxidation

H-1-2011-099 Effekter af ”mikro-dosering” med rekombinant human Erytropoitin (rhEPO) på mitochondrie

funktion i humane skeletmuskel- og blodceller

H-1-2011-100 Mitochondriefunktion i skeletmuskel- og blodceller fra nyreinsufficiente patienter med

manglende endogen erytropoitin (EPO) sekretion

H-1-2011-107 Effekten af Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, L. casei 431® på immunrespons efter

influenza vaccination hos raske voksne frivillige – et multicenter, randomiseret,

placebokon-trolleret, parallelgruppeforsøg med seks ugers intervention

H-1-2011-159 Oversigt af larynx ved intubation med videolaryngoskop med eller uden udførelse af Sellicks manøvre

H-1-2011-160 Genetisk og alders afhængige ændringer af visuel og auditiv evokeret gamma EEG aktivitet

– et klinisk neurofysiologisk studie

H-1-2011-161 Kirurgisk udskiftning og transkateter aortaklap implantation

H-2-2011-011 Proteinomsætningen i afficerede muskler hos patienter med polymyalgia reumatika før og efter

behandling med glukokortikoid

H-2-2011-012 Prostacyclins effekt på hæmostasen målt ved thrombelastografi og endothelmarkører ved

abdominalkirurgi: En pilotstudie

H-2-2011-028 Effekten af Transversus Abdominis Plane (TAP) blok som postoperativ smertebehandling efter

åben abdominal hysterektomi

H-2-2011-031 TRÆNING OG ÆNDRINGER I SMERTEFØLSOMHED

H-2-2011-032 Umiddelbare effekter af aerobt arbejde på motorisk indlæring og konsolidering

H-2-2011-033 Referencemateriale til ledundersøgelse med MR-scanning: opladning af kontrast i brusk,

ledhinder og knogle hos normale personer, patienter med reumatoid artrit og patienter med

artrose i knæ- eller håndled

H-2-2011-035 Biomarkører for inflammation og axonal skade ved neuritis optica - betydning for udvikling og

forløb af multipel sklerose

H-2-2011-047 Objektive målinger af fysisk aktivitet under arbejde

H-2-2011-052 Karakterisering af brystceller og samspil celler imellem

H-2-2011-053 Lys på Intensiv (LYSINT): Undersøgelse af trivsel og søvn efter nattevagter før og efter ændring i

lysforhold på Intensivafsnittet på Bispebjerg Hospital

8


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-058 Fedtvævsderiverede mesenchymale stamcellers evne til at stimulere nydannelse af blodkar

H-2-2011-068 Erythropoietins renale virkninger hos mennesker

H-2-2011-069 SafeBoosC. Et Pilotprojekt

H-2-2011-070 ATP frigivelse og sympatisk nerveaktivitet i patienter med type II diabetes

H-2-2011-073 Karakterisering af humant mavesaft til udvikling af en in vitro mavemodel

H-2-2011-075 En prospektiv kohorte-observationsundersøgelse for at vurdere hyppigheden af

kastrationsresistens, sygdomsforløb og generel overlevelse over en 3-årig periode efter

androgen deprivationsbehandling (ADT) hos forsøgspersoner med sen prostatacancer (PCa),

der tidligere har delstaget i triptocare-undersøgelsen

H-2-2011-088 Sundhedsfremmende effekter af motionsfodbold hos patienter med type 2 diabetes –

Indflydelse på kardiovaskulære risikofaktorer og muskulære adaptationer

H-2-2011-091 Aberrant immunfenotype i myelomatose

H-2-2011-096 Udbredelsen af Mucopolysaccharidose (MPS) type I, II og VI hos børn og voksne med

karpaltunnelsyndrom. Retrospektiv og prospektiv analyse af patienter, som er blevet behandlet

for karpaltunnelsyndrom (CTS)

H-2-2011-101 Bestemmelse af hjernes mitokondriefunktion hos mennesker med fokal epilepsi

H-2-2011-112 Screening af indsatte for somatiske sygdomme

H-2-2011-115 LUFT - LUngekræft og Fysisk Træning. Et træningstilbud til lungekræftpatienter i kemoterapi

H-2-2011-119 Et randomiseret, dobbeltblindet, placekontrolleret, parallelgruppe, dosiseskalerende forsøg for

at undersøge virkningen og sikkerheden ved MR ved 6 måneders administration

af ofatumumab hos patienter med recidiverende remitterende multipel sclerose (RRMS)

H-2-2011-120 Vurdering af sikkerheden af lægemidlet dabigatran ved langtidsbehandling hos patienter der

har fået indsat en mekanisk hjerteklap (RE-ALIGN-EX)

H-2-2011-121 Association mellem colorektale levermetastasers histologiske vækstmønster og deres

ekspression af MMP-2

H-2-2011-126 PROTEAseinhibitor (DRV/rtv) ved mono- eller tripelterapi hos supprimerede hiv-1-inficerede

forsøgspersoner

H-2-2011-129 Web-baseret behandling med Mezavant af patienter med mild til moderat UC. Optimering af

behandlingskompliancen

H-2-2011-133 MBL – Toll like receptor interaktion ved Candida albicans infektion i en human

fuldblodsmodel

H-2-2011-139 Behandling med topikal eflornithin efter afsluttet laserbehandling hos kvinder med

facial hirsutisme

H-2-2011-141 Hovedpine induceret af calcitonin gen relateret peptid hos migrænepatienter med og uden

bestemte genetiske risikovarianter

H-2-2011-144 Selvmordsforsøg med paracetamol blandt 8-18 årige børn i Danmark

9


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-153 Intra- og interfrationsvariationer i tumorposition ved strålebehandling under holdt åndedræt

hos patienter med lokal avanceret ikke småcellet lungekræft

H-2-2011-156 Effekten af LY2605541 versus insulin glargin hos patienter med type 2-diabetes mellitus i

forlængelse af flere injektioner af bolus insulin med insulin lispro: et dobbeltblindt,

randomiseret 26-ugers forsøg IMAGINE 4-forsøget

H-3-2011-010 Coherex FlatStent EF PFO Studie af Migræne Et prospektivt, enkeltarm, multicenter klinisk

studie, der evaluerer ændring i migrænehovedpine hos aura-patienter, der får foretaget lukning

af patent foramen ovale (PFO) med Coherex FlatStent EF PFO Lukkesy-stem

H-3-2011-039 Et randomiseret fase II forsøg med henblik på at bestemme det mest lovende

immunosup-pressionsregime til forebyggelse af akut graft-versus-host-sygdom (GVH) efter

hæmatopoi-etisk celletransplantation med ubeslægtet donor og non-myeloablativ

konditionering hos patienter med hæmatologisk malign sygdom. Et multicenterstudie

H-3-2011-045 Sædkvalitet og senere testosteronniveau, forekomst af hjertekarlidelser, metabolisk syndrom,

dødelighed og cancer. Et follow-up studium af 8.000 københavnske mænd

H-3-2011-051 Effekt af perkutan behandling af funktionel mitralinsufficiens hos patienter med

systolisk hjertesvigt

H-3-2011-062 Oversigt af larynx og intubation med fleksibelt fiberskop med eller uden udførelse af

Sellicks manøvre

H-3-2011-076 Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg med parallelle grupper til vurdering af sikkerhed

og virkning af 52 ugers behandling én gang dagligt med oralt inhaleret tiotropium +

olodaterol fastdosiskombination (2,5 µg / 5 µg, 5 µg / 5 µg) (leveret af Respimat®-inhaler),

sammenlignet med enkeltstofferne (2,5 μg og 5 μg tiotropium, 5 µg olodaterol) (leveret af

Respimat®-inhaler) hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H-3-2011-084 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase II proof of concept-forsøg med

APD515-opløsning til oromukosal og peroral indgivelse til lindring af xerostomi hos patienter

med cancer

H-3-2011-090 ”En sammenligning af effekten af Adductor-Kanal-Blokade versus N. femoralis blokade på

smerter, muskelstyrke og mobilisation efter knæal-loplastik: et randomiseret studie”

H-3-2011-093 Eskalering af stråledosis til primær tumor på basis af FDG-PET-CT scanning af stadie II og III

NSCLC-patienter:et randomiseret fase II studie

H-3-2011-097 pH gradienten over sarcolemma i human skeletmuskulatur

H-3-2011-101 Ufuldstændig vagustilbagetrækning under maksimalt arbejde i mennesker udsat for akut hypoxi

H-3-2011-103 Et forsøg, som sammenligner effekt og sikkerhed af insulin degludec/liraglutid og insulin

degludec hos forsøgspersoner med type 2-diabetes

H-3-2011-112 En multicenter, forløbsundersøgelse til sygdomsprofilering af astma

H-3-2011-118 ET RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, KOMPARATIVT MULTICENTERFORSØG MED

MARAVIROC + DARUNAVIR/RITONAVIR VERSUS EMTRICITABIN/TENOFOVIR +

DA-RUNAVIR/RITONAVIR TIL BEHANDLING AF HIV-SMITTEDE PATIENTER MED

CCR5-TROPISK HIV-1, DER IKKE TIDLIGERE HAR FÅET ANTIRETROVIRAL BEHANDLING

10


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-134 Et eksplorativt klinisk forsøg for at måle forekomsten af sent debuterende Pompes sygdom hos

patienter med en etableret diagnose af obstruktiv søvnapnø syndrom

H-3-2011-154 Effekten af adrenalin på koncentrationen af mepivakain i plasma hos patienter, som opereres

for arteriovenøs fistel ved anvendelse af et infraklavikulær plexus brachialis blok

H-3-2011-156 Effekt af transvaginal NOTES versus standard laparoskopisk kolecystektomi på det

postoperative forløb

H-4-2011-008 Betydningen af blodtransfusion for karendothelets funktion i hæmatologiske patienter

H-4-2011-017 Indsamling af vævsbiopsier fra skulderled til brug ved forskning i inflammatoriske ledsygdomme

H-4-2011-020 Behandling med kognitiv adfærdsterapi: Stress Management eller kognitiv omstrukturering

blandt traumatiserede flygtninge - et randomiseret klinisk studie

H-4-2011-033 Protokoltitel: Et randomiseret, dobbeltblindt multicenterforsøg til vurdering af sikkerhed og

tolerabilitet af forskellige perorale doser af BAY 94 8862 i forsøgspersoner med stabil kro-nisk

hjerteinsufficiens med systolisk dysfunktion af venstre ventrikel og mild (Del A) eller moderat

(Del B) kronisk nyresygdom versus placebo (Del A) eller versus placebo og spiro-nolacton (Del B)

H-4-2011-051 Forskelle i glucocorticoid-induceret binyrebarkinsufficiens hos patienter med rheumatoid

arthritis som følge af polymorfier i glucocorticoid receptor genet med forskellig glucocorticoid

sensitivitet

H-4-2011-055 Ændringer i det metaboliske respons, samt muskelvævets proteinomsætning under fysisk

aktivitet hos yngre og ældre, prædiabetikere og type 2 diabetikere

H-4-2011-056 Et randomiseret, dobbeltblindt, aktivt og placebokontrolleret multicenterforsøg til

sammenligning af den smertestillende effekt og sikkerhed af ABT-639 og placebo hos

forsøgspersoner med diabetiske neuropatiske smerter

H-4-2011-075 Hæmning af nerveledningshastighed i n.medianus med lidokain og sevofluran: Kan der stadig

opnås et maksimalt respons

H-4-2011-116 BIOPREDICT: Identifikation af biologiske markører til forudsigelse af PTSD hos udsendte

Danske soldater

H-4-2011-120 Et randomiseret, åbent, aktivt kontrolleret 24-ugers multicenterforsøg med to parallelle

grupper til vurdering af effekten af og sikkerheden ved insulin glargin/lixisenatid i fast

kombinationsforhold versus insulin glargin sammen med metformin hos patienter med

type-2 diabetes

H-4-2011-126 Reliabilitetsundersøgelse af ”Borg 15 (RPE test)” kombineret med ”Talk Test” til patienter med

iskæmisk hjertesygdom

H-4-2011-145 Association mellem filaggrin genmutation og hudkræft - Et anonymiseret arkiv studie

H-4-2011-154 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på smerter hos patienter med VAS>60 ved aktiv

knæfleksion 1. eller 2. postoperative døgn efter knæalloplastik

11


Komité C

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-002 Et FASE II FORSØG MED OXALIPLATIN + 5-FU + CETUXIMAB OG RADIOTERAPI TIL

BEHANDLING AF IKKE-RESEKTABEL, LOKALT AVANCERET, MEN IKKE METASTATISK

ESOPHAGUS- ELLER CARDIACANCER

H-1-2011-020 Hudens og hjernens rolle for produktion af EPO under hypoxi

H-1-2011-023 Effekten af PACAP38 og VIP på migrænepatienter vurderet ved hjælp af 3-Tesla MR-skanner

H-1-2011-027 Bestemmelse af de mest effektive styrketræningsøvelser 4-8 uger efter total knæalloplastik

H-1-2011-030 Transversus Abdominis Plane blok: En farmakodynamisk undersøgelse på raske forsøgspersoner

H-1-2011-033 Nye forstærknings- og tilpasningsmetoder til høreapparater

H-1-2011-042 Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af Dialektisk adfærdsterapi på selvskadende

adfærd hos patienter med selvskadende adfærd og borderline personlighedsforstyrrelse

H-1-2011-044 Arvelig Atrieflimren - En undersøgelse af mekanismer bag arvelig atrieflimren

H-1-2011-046 Trombocytreaktivitet og inflammation hos cancer patienter

H-1-2011-047 Et åbent fase 1 forsøg med flere stigende doser af RO5458640, et antistof mod TWEAK

(TNF-like Weak Inducer of Apoptosis), til patienter med fremskredne solide tumorer

H-1-2011-050 Et fase III-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, klinisk forsøg for at vurdere

effekten af og sikkerheden ved GSK2402968 hos forsøgspersoner med Duchennes muskeldystrofi

H-1-2011-055 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, parallelgruppe-, fase 3 multicenterforsøg

til evaluering af sikkerheden og effektiviteten ved dapagliflozin hos personer med type 2

diabetes med utilstrækkeligt kontrolleret hypertension, som får en angiotensinkonverterende

enzymhæmmer (ACEI) eller angiotensinreceptorblokker (ARB)

H-1-2011-057 Selektiv blokade af nervus axillaris til postoperativ smertebehandling – en randomiseret,

placebokontrolleret, blindet undersøgelse

H-1-2011-065 Forbedring af immunologiske tests til diagnostik af tuberkulose hos HIV-inficerede individer

H-1-2011-074 Et randomiseret, kontrolleret, undersøgerblindt, multinationalt, parallelgruppe-og

multicenterforsøg til vurdering af dosis-respons sammenhængen for FE 999049 ved

kontrolleret ovariestimulation til kvinder som gennemgår et program med assisteret

reproduktionsteknologi

H-1-2011-082 Inkretineffekten hos patienter med leversygdom med og uden diabetes

H-1-2011-086 Gen- og proteinekspressionsprofiler i karvæggen hos patienter med kronisk nyresygdom:

Identifikation af nye risikomarkører for hjertekarsygdom

H-1-2011-102 En undersøgelse af den farmakokinetiske effekt af Telmisartan på serum-koncentrationen af

Verapamil samt den forebyggende effekt af Verapamil på klyngehovedpine

12


H-1-2011-104 Beskæftigelse og Alkohol

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-123 En kontrolleret, åben multicenterforsøgsforlængelse til vurdering af sikkerheden ved og

effekten af AMG 145 på lang sigt

H-1-2011-165 Den neutrofile granulocyts dannelse og cellebiologi

H-1-2011-167 Akut indlæggelse af den ældre medicinske patient: identifikation af patienter med risiko

for funktionstab

H-2-2011-003 Undersøgelse af triterpeners effekt på immunkompetente celler in vitro

H-2-2011-010 Humane eosinofile granulocytters genekspression

H-2-2011-029 Ultralydsvejledt blokade af nervus saphenus og nervus obturatorius, ramus posterior, som

postoperativ smertebehandling efter ambulant knæarthroskopi

H-2-2011-042 Perifer arteriel sygdom hos HIV-positive patienter i antiretroviral behandling

H-2-2011-043 Dendritcelle vaccination i kombination med Docetaxel til patienter med cancer prostatae

– et randomiseret fase II studie

H-2-2011-044 Udnyttelse af overskydende humant ovarievæv til forskningsformål hos patienter hvor

ovarievæv i behandlingsmæssigt øjemed nedfryses med henblik på fertilitetsbevarelse

H-2-2011-054 ET ENKELTCENTER-, RANDOMISERET, DOBBELTBLINDET, DOBBELT DUMMY-,

2-VEJS OVERKRYDSNINGSFORSØG TIL SAMMENLIGNING AF SIKKERHED, SOM VURDERES

VED KNEMOMETRI- OG URINKORTISOLMÅLINGER AF CHF1535 50/6 pMDI

(FAST KOMBINATION AF BECLOMETASONDIPROPIONAT OG FORMOTEROLFUMA-RAT) OG

DEN FRIE KOMBINATION AF LICENSERET BECLOMETASONDIPROPIONAT OG

FORMOTEROLFUMARAT HOS BØRN MED ASTMA, SOM ALLEREDE BEHANDLES MED

INHALATIONSKORTIKOSTEROIDER

H-2-2011-060 Kan påvirkning af nNOS systemet hos muskelsygdomme med defekt i nNOS systemet bedre

hjerte-, skeletmuskel- og kognitiv funktion?

H-2-2011-063 Effekt af kolloid versus krystalloid på koagulation ved elektiv urologisk kirurgi. Et

randomiseret klinisk forsøg

H-2-2011-066 Et randomiseret, placebo- og ezetimib-kontrolleret doseringsforsøg med henblik på at vurdere

tolerabiliteten og effekten af AMG 145 på LDL-C hos hyperkolesterolæmiske forsøgspersoner

med en 10-års Framingham-risikoscore på 10% eller derunder

H-2-2011-071 Stærke allergners påvirkning af immunsystemet

H-2-2011-080 Muskelsaturation til monitorering af kredsløbets integritet hos patienter under hæmodialyse

H-2-2011-087 EFFEKTEN AF OG SIKKERHEDEN VED FASTDOSISKOMBINATIONER AF

ACLIDINIUMBROMID/FORMOTEROLFUMARAT SAMMENLIGNET MED INDIVIDUELLE

KOMPONENTER OG PLACEBO VED INDGIFT TIL PATIENTER MED STABIL KRONISK

OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM

H-2-2011-092 Billedvejledt rebestråling af højgradsgliom - et klinisk fase I/II forsøg

H-2-2011-100 Klinisk og stereoradiologisk sammenligning af resultaterne efter operation med indsættelse af

total knæ alloplastik med eller uden brug af blodtomhed. Et randomiseret kontrolleret studie

13


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-104 Sammenhængen mellem neuroreceptorforhold målt i dyreeksperimentelle opstillinger

eller ved humane funktionelle skanninger og neuroreceptorforhold i humant hjernevæv og

blod udtaget i forbindelse med epilepsikirurgi

H-2-2011-109 Undersøgelse af sikkerhed, tolerance og effekt af ESBA1008 sammenlignet med Lucentis® til

behandling af exsudativ (våd) aldersbetinget maculadegeneration (AMD - alderspletter på

nethinden)

H-2-2011-118 Transkutan mekanisk nerve-stimulation (TMNS) ved hjælp af vibration til behandling af

vedvarende urininkontinens efter radikal prostatektomi

H-2-2011-122 ’Fysiologisk respons på smerter hos patienter med Alzheimers sygdom’

H-2-2011-127 Fysiologiske ændringer i hjerte og kredsløb hos den normale gravide, sat i relation til placentas

størrelse og uterinflow vurderet med ultralyd og magnetisk resonansens

H-2-2011-135 U-BIOPRED:Unbiased BIOmarkers for the Prediction of REspiratory Disease Outcome,

forståelse af svær astma

H-2-2011-136 Metodestudie: Bilateral TAP blokade med 24 timers lokalanalgetisk infusion. Sensorisk

udbredelse, analgetisk effekt og lungefunktion hos raske forsøgspersoner

H-2-2011-140 Fuldkornsprodukters indvirken på immunsystemet og vægtregulering – En videnskabelige

undersøgelse af bioaktive forbindelser i fuldkorn

H-2-2011-143 EFFEKTEN AF STYRKETRÆNING PÅ KRAFTUDVIKLINGEN AF QUADRICEPS UNDER GANG

HOS PATIENTER MED SLIDGIGT I KNÆ

H-2-2011-145 Effekt af PROtein og KAlcium på vægtudvikling og blodlipidprofil

H-2-2011-146 Optimering af kirurgiske oversigtsforhold ved laparoskopisk kolecystektomi med dyb eller

moderat neuromuskulær blokade (muskelblokade-studiet)

H-2-2011-148 Karakteristik af blæretumorer ved MR-skanning

H-2-2011-149 Individualiseret valg af første linie kemoterapi til patienter med metastatisk colo-rectal

cancer. Støtter plasma TIMP-1 valg af bedste 1.linie behandling til patienter med metastatisk

colo-rectal cancer (mCRC)? Et randomiseret fase II behandlingsforsøg

H-2-2011-163 Ilt administreret via tre forskellige iltmasker ved behandling af akutte anfald af

klyngehovedpine, et semirandomiseret, kontrolleret, cross-over studie

H-2-2011-165 Neonatal status af vitamin D og Risikoen for Multipel Sclerose

H-3-2011-009 Effekt af intens og reduceret træning på velvære, sundhedstilstand og arbejdsevne hos motionister

H-3-2011-017 PeriOperativ ISkæmisk Evaluering 2 forsøget (POISE-2 forsøget)

H-3-2011-020 Livskvalitet og hypofyseinsufficiens hos patienter med hæmokromatose

H-3-2011-029 Cytokin respons over for kemiske stoffer ved duft – og kemikalieoverfølsomhed - Et klinisk in

vitro studie

H-3-2011-046 Effekten af ultralydsvejledt blokade af nervus femoralis, obturatorius anterior og cutaneus

femoris lateralis på postoperative smerter, morfinforbrug og mobilisering efter total

hoftealloplastik (THAMBUS: Total Hip Arthroplasty: Multiple Blocks by UltraSound)

14


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-050 Klinisk genetisk og molekylærgenetisk udredning af arveligt malignt melanom i Danmark

H-3-2011-052 Perifere metaboliske funktion i patienter med kronisk hjertesvigt: nøglen til at reducere

hjertebelastningen

H-3-2011-055 Analgetisk effekt af perioperativ Escitalopram til patienter med højt præoperativt

catastrophising-niveau ved total knæalloplastik: Et randomiseret, dobbeltblindet,

placebokontrolleret studie

H-3-2011-063 Tumorheterogenitet og kemoterapiinducerede ændringer i biomarkører ved ikke-små cellet

lungecancer (NSCLC)

H-3-2011-067 Effekt af kostintervention på mikrobiota og livsstilssygdomme - et randomiseret kontrolleret

studie

H-3-2011-085 Karakterisering af mikroRNA i humane in vitro stimulerede blodprøver

H-3-2011-086 Diagnostik og ortodontisk behandling af patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA)

H-3-2011-087 Cardio-pulmonary function in patients with severe obesity - before and after gastric bypass

surgery: a prospective study (CAPACITY-study)

H-3-2011-091 Prognostisk værdi af FISH analyse af 9p21 og 17p13 ved urothelial dysplasi

H-3-2011-094 Effekten af hyperoxi på coronar arteriel blodgennemstrømning efter coronar bypass

H-3-2011-098 Et etårigt forsøg med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved

ALK-immunterapitabletter mod husstøvmideallergi hos voksne forsøgspersoner med allergisk

rhinitis forårsaget af husstøvmider

H-3-2011-099 Et dobbelt blindt, randomiseret, parallelgruppe, fase III komparativt forsøg med Hyben Li-quid

og placebo givet til raske frivillige forsøgspersoner i vinterhalvåret med henblik på at vurdere

hyppighed og sværhedsgrad af forkølelse og influenza

H-3-2011-108 Ingenio Device Algorithm Study - IVORY

H-3-2011-121 INDIVID- Individualiseret astmaudredning og -behandling

H-3-2011-124 Klinisk effekt af fibertilskud til patienter med colitis ulcerosa i behandling med 5-ASA

H-3-2011-125 Effekten af registrering i elektronisk dagbog på kompliance hos patienter med astma

H-3-2011-138 Prævalensen af anstrengelsesudløst laryngomalaci blandt patienter med anstrengelsesudløst

åndenød i et lungemedicinsk ambulatorium med speciale i sportsrelaterede lidelser

H-3-2011-141 Trekløverpeptider og lungecancer

H-3-2011-145 Evaluering af muskelaktivitet under træningsøvelser for hofte- og lyskeområdet

H-3-2011-158 Oralt ernæringstilskud til forsøgsdeltagere med kronisk hjertesvigt og utilsigtet vægttab

H-3-2011-162 Undersøgelse af sammenhængen mellem tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1)

ekspression, hormonreceptor- og HER-2 status i arkiveret tumorvæv fra patienter med primær

brystkræft behandlet med adjuverende tamoxifen og/eller kemoterapi

15


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-010 Et randomiseret, prospektivt, dobbeltblindet, komparativt placebokontrolleret forsøg med

intravenøst jernisomaltosid 1000 (Monofer®) administreret ved infusion til anæmiske

patienter, der får foretaget elektiv eller subakut koronar bypassoperation (CABG),

hjerteklapudskiftning eller en kombination heraf

H-4-2011-012 Sammenligning af koronar flow-reserve bestemt ved 82Rubidium-hjerte-PET og fraktioneret

flow reservemåling (FFR) hos patienter med iskæmisk hjertesygdom

H-4-2011-013 Et prospektivt åbent fase I studie til undersøgelse af bivirkninger og effekt af gentagne

doseringer af ALECSAT til prostata cancer patienter

H-4-2011-014 Intrahepatisk og systemisk kemoterapi samt eventuelt antistof til patienter med ikke-resektable

levermetastaser fra solide tumorer

H-4-2011-022 Obstruktiv spytkirtellidelse – patogenese, orale implikationer og vurdering af endoskopisk

vejledt diagnostik og behandling med henblik på bevarelse af spytkirtel og spytkirtelfunktionen

H-4-2011-026 Gastrointestinal tolerance af ny enteral ernæringssammensætning hos hospitaliserede patienter

H-4-2011-039 Aquaporiner i stratum corneum og atopisk eksem

H-4-2011-041 Fordeling, optagelsesratio og variation af F18-FDG i hjernen hos patienter med REM Sleep

Behavior Disorder og patienter med Parkinsons sygdom: En PET undersøgelse H-4-2011-041

H-4-2011-042 Evaluering af mulig leveraffektion hos CF patienter

H-4-2011-045 Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes

H-4-2011-046 Den skizofrene grundforstyrrelse belyst via neurkognitive test udviklet herfor

H-4-2011-062 Et dobbelt-blindt, randomiseret, placebo-kontrolleret multicenter, dosisfastlæggende forsøg til

vurdering af tolerance og effekt af AMG 145 på LDL-C, i kombination med HMG-CoA reductase

inhibitorer hos hyperkolesterolæme deltagere

H-4-2011-063 Et randomiseret, multicenter forsøg til vurdering af tolerance og effekt af AMG 145 på LDL-C,

sammenlignet med ezetimib, hos deltagere med hyperkolesterolæmi som ikke kan tåle en

effektiv dosis af en HMG-CoA Reduktase Inhibitor

H-4-2011-065 Et 12 måneders, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, parallelgruppe forsøg til vurdering af

effekt og sikkerhed af Reslizumab (3,0 mg/kg) til nedsættelse af antallet af eksacerbationer af

klinisk astma og lungefunktionsændringer hos forsøgsdeltagere (12-75 år) med eosinofil astma

H-4-2011-070 Genetiske varianter associeret med atrieseptum defekter– et GWA-studie

H-4-2011-077 Tilberedningsmetodens betydning for risiko for type 2 diabetes

H-4-2011-100 En fase I/II, multicenter, randomiseret, open-label, kontrolleret dosisoptrapningsundersøgelse

af HGT-1110 administreret intratekalt hos børn med metakromatisk leukodystrofi

H-4-2011-102 Undersøgelse af fordeling og funktion af phosphodiesteraser i humane granulosa-celler

H-4-2011-114 Undersøgelse af immunsystemets funktion og variation hos raske småbørn

H-4-2011-118 Uforklaret barnløshed hos personer med astma og allergi- er det et udtryk for systemisk sygdom?

16


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-121 Grå stærs effekt på øjets døgnrytme-regulerende evne hos mennesker (The effect of cata-ract on

photoentrainment of the circadian rhythm in humans)

H-4-2011-123 Diagnostik af carcinoma in situ (CIS) efter BCG skylning af blæren. En sammenligning af

fluorescens vejledt fleksibel cystoskopi i ambulatoriet og fluorescens vejledt cystoskopi i stive

cystoskoper på operationsgangen

H-4-2011-138 Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med det formål

at vurdere tolerabilitet på lang sigt og varig effekt af AMG 145 på LDL-C hos

hyperkolesterolæmiske forsøgspersoner

H-4-2011-141 Klinisk og radiologisk sammenligning af resultaterne efter operation med konventionel

osteosyntese af laterale malleol med skinner og skruer versus intramedullær fibulamarv-søm:

Et randomiseret kontrolleret studie

H-4-2011-159 Betydning af øget træningsintensitet og reduceret træningsmængde for muskulære

tilpasninger og præstation

Komité D

H-1-2011-032 Behandling af kompliceret anstrengelses urininkontinens med injektion af patientens egne

muskelfibre i urinrørets lukkemuskel

H-1-2011-037 HZC113782: Et klinisk resultatforsøg til sammenligning af effekten af fluticasonfuroat/

vilanterol inhalationspulver 100/25 mikrogram og placebo på overlevelsen hos

forsøgsdeltagere med moderat kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og en anamnese med,

eller en øget risiko for, kardiovaskulær sygdom

H-1-2011-043 D-vitamin og KOL-rehabilitering En randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret

undersøgelse af D-vitamins effekt på frafald og gangtest

H-1-2011-063 Et randomiseret fase 2-forsøg for at undersøge effekten af og sikkerheden ved LY2495655

kontra placebo hos ældre patienter, som gennemgår elektiv total hofteartroplastik (eTHA)

H-1-2011-068 Et fase I studie til undersøgelse af bivirkninger og effekt af immunterapi med ALECSAT til

patienter med glioblastoma multiforme (GBM)

H-1-2011-069 Ultralyd ved akut hjerneblødning

H-1-2011-073 Magnetisk resonans billedanalyse af hjertets volumen-ændringer ved positiv trykventilation

H-1-2011-092 Et åbent forsøg med abirateron acetat til patienter med metastatisk kastrationsresistent

prostatakræft, som har progredieret efter taxanbaseret kemoterapi

H-1-2011-094 MicroRNA ekspression i serum og cerebrospinalvæske hos patienter med akut iskæmisk

apopleksi

H-1-2011-115 Visualisering af lægemidlers skæbne i øvre-mavetarm kanal

H-1-2011-120 Et åbent genbehandlingsforsøg med peg-Interferon alfa-2a, ribavirin og BMS-790052 med eller

uden BMS-650032 til patienter med kronisk hepatitis C

17


H-1-2011-133 Reproducerbarhed af intradermal capsaicin provokokationstest ved duft- og

kemikalieoverfølsomhed

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-142 Randomiseret fase II-forsøg med cetuximab (Erbitux®) i kombination med 5-FU og cisplatin

eller carboplatin i forhold til cetuximab (Erbitux®) i kombination med paclitaxel og

carboplatin til behandling af patienter med recidiveret eller metastatisk planocellulært

karcinom i hoved og hals

H-1-2011-150 Klinisk forsøg med bupivacainsugetabletter som lokalbedøvelse af svælget ved

gastroskopiundersøgelser

H-1-2011-151 Undersøgelse af vasoaktive og inflammatoriske signalveje i gastrisk og duodenal mukosa hos

patienter med cirrose som markør for den hyperdynamiske cirkulation

H-1-2011-163 Kliniske forsøg med lokalbedøvende sugetablet til behandling af mundsmerter ved burning

mouth syndrome og Sjögrens syndrom

H-2-2011-015 EFC11784/Firstana: Randomiseret, open-label, multicenter studie til sammenligning af

cabazitaxel ved 25 mg/m2 og ved 20 mg/m² i kombination med prednison hver 3. uge versus

docetaxel i kombination med prednison hos patienter med metastatisk kastrationsresistent

prostatakræft, som ikke er forbehandlet med kemoterapi

H-2-2011-017 BEHANDLING AF NÆVUS FLAMMEUS MED ALEXANDRITE LASER (ALEX) OG PULSED

DYE LASER (PDL)

H-2-2011-019 FGF-23 og vitamin D ved kronisk nyreinsufficiens

H-2-2011-022 Gentagne diffusionsvægtede MR-skanninger af hoved-halscancer patienter strålebehandlingsforløb

H-2-2011-023 Udredning af kroniske smerter efter lyskebrokkirurgi

H-2-2011-027 Liraglutid – Passage af Blod-Hjernebarrieren ?

H-2-2011-030 Effekten af mitokondrieinsufficiens på insulinfølsomhed og lokal cytokinproduktion i

skeletmuskulatur

H-2-2011-037 Et internationalt, multicenter-, randomiseret, stratificeret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret

forsøg med 4 parallelgrupper til undersøgelse af effekten og sikkerheden af tre forskellige

dosisniveauer af CRD007 indgivet to gange dagligt i 1 år til forsøgspersoner med AAA

(AORTA-forsøget)

H-2-2011-041 Identifikation af betydende faktorer for glukoseintolerance hos patienter med gestationel

diabetes mellitus

H-2-2011-048 Randomiseret, kontrolleret forsøg med det formål at evaluere tolerancen over for et nyt

energirigt produkt med vitaminer, mineraler og protein hos forsøgspersoner, som har behov for

kalorierig, oral ernæringsmæssig støtte

H-2-2011-049 En fase III randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret, parallel gruppe, effektivitet

og sikkerhed undersøgelse af BI 10.773 (10 mg, 25 mg) administreret oralt, én gang daglig over

12 uger hos hypertensive patienter med type 2-diabetes mellitus

H-2-2011-083 Forekomst af ganciclovir resistent cytomegalovirus

H-2-2011-094 Idiopatisk intrakraniel hypertension- det intrakranielle tryk og papilødemets dynamik

18


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-095 En multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af effekten af

natalizumab på at reducere invaliditetsprogression hos forsøgspersoner med sekundær

progressiv dissemineret sclerose

H-2-2011-116 Reduktion af relativ fysisk arbejdsbelastning og risiko for hjertekarsygdom ved forbedret fysisk

fitness blandt rengøringsassistenter

H-2-2011-154 Et fase III, randomiseret, dobbeltblindet forsøg med det formål at evaluere effekt, sikkerhed og

tolerabilitet af TMC435 vs. telaprevir, begge i kombination med PegIFNα-2a og ribavirin, hos

forsøgsdeltagere inficeret med kronisk hepatitis C genotype-1, der er nul- eller partielle

respondere på tidligere PegIFNα og ribavirin behandling

H-2-2011-161 Aldosterons indflydelse på udvikling af kronisk allograft nefropati efter nyretransplantation

H-3-2011-015 Et multi-center dobbeltblindet parallelgruppe placebo-kontrolleret forsøg af effekt og

sikkerhed ved anvendelse af teriflunomid til patienter med recidiverende multipel sklerose i

behandling med interferon-beta

H-3-2011-016 Idiopatisk intrakraniel hypertension – neurobiologiske og neuropsykologiske aspekter

H-3-2011-032 Sikkerhed og effekt af intervention med liraglutid hos patienter med type 2 diabetes mellitus

og kronisk dialysekrævende uræmi - et prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet,

placebokontrolleret, parallelt interventionsstudie

H-3-2011-033 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg af 24 ugers varighed til vurdering

af effekten af og sikkerheden ved GSK573719/GW642444-inhalationspulver og de

individuelle komponenter administreret én gang dagligt via en tørpulverinhalator (Novel Dry

Powder Inhaler) hos forsøgspersoner med kronisk obstruktiv lungesygdom

H-3-2011-035 Skånsom behandling af grå stær med laser

H-3-2011-047 Retrospektiv studier af rhegmatogene amotioer

H-3-2011-048 Hvilket ultralyds-scoringssystem til undersøgelse af erosioner er mest sensitivt over for

ændringer ved etableret rheumatoid artrit? Et et-årigt opfølgningsstudium

H-3-2011-057 Kortlægning af søvnmønster og dets mulige association til ødelæggelse af døgn- og

søvnregulerende kerner hos patienter med hypothalamisk skade

H-3-2011-066 Forekomst af præleukæmiske celler på fødselstidspunktet hos børn, der senere udvikler leukæmi

H-3-2011-089 IMMUNOLOGISK REKONSTITUTION HOS HIV-SMITTEDE

H-3-2011-107 Stråleterapi baseret udelukkende på MRI

H-3-2011-126 Betydning af tidlig og senere vitamin D eksponering status samt generelt helbred

H-3-2011-128 Opretholdelse af kognitivt og dagligt funktionsniveau, livskvalitet, og fysisk funktion ved

Alzheimers sygdom - effekt af fysisk træning(forkortet “ADEX”)

H-3-2011-129 Maternel serum glycodelin A og serum angiopoietin 2 i 1.trimester ved intrauterin væksthæmning

H-3-2011-146 Et randomiseret fase II forsøg, som sammenligner kombinationen af lenalidomid og lavdosis

dexamethason med lenalidomid som 2. linie-behandling af myelomatose

H-4-2011-001 PCB i bolig indeluft og i blod

19


H-4-2011-011 Det NORDISKE ICD-forsøg

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-015 Prognostisk betydning af inflammation, endothelial dysfunktion og metabolisk dysregulering

for udvikling af koronaratherosklerose og iskæmiske komplikationer

H-4-2011-023 Har stråling fra det radioaktive lægemiddel Technetium - 99m- MIBI indvirkning på

bestemmelse af calcium score?

H-4-2011-027 Binding af mundhulebakterier til erytrocytter og receptorer i komplementsystemet hos

patienter med marginal parodontitis, tandlæger og raske kontrolpersoner

H-4-2011-031 Brain-Derived Neurotropic factor: Et link mellem fedme, insulin resistens og kognitiv dysfunktion?

H-4-2011-035 Effekten af liraglutid på legemsvægten hos ikke-diabetiske svært overvægtige forsøgspersoner

eller overvægtige forsøgspersoner med følgesygdomme. Et randomiseret, dobbelt-blindt,

placebokontrolleret, parallelgruppe, multicenter, multinationalt forsøg med stratificering af

forsøgspersoner til enten 56 eller 160 ugers behandling baseret på præ-diabetesstatus ved

randomisering

H-4-2011-037 Hjernens autoregulation samt systemisk og cerebralt oxidativt stress, inflammation og

koagulationsaktivering ved hjerteoperationer med brug af kardiopulmonal bypass. (Hjernens

blodtilførsel og immunrespons ved hjerteoperationer med brug af hjerte-lunge-maskine)

H-4-2011-043 Betydningen af hypoglykæmi unawareness for forekomsten af insulintilfælde hos patienter med

type 1 diabetes - et studie af risikoindikatorer for insulintilfælde og hypoglykæmi unawareness

H-4-2011-044 Coronary sinus reducer til behandling af refraktær angina. Acronym: COSIRA

H-4-2011-047 Lungernes ventilationsdistribution bedømt med Technegas med Krypton SPECT/CT som

reference

H-4-2011-050 Et randomiseret, åbent, fase II multicenterforsøg til vurdering af effekten af peroral everolimus

alene eller i kombination med pasireotid LAR Pasireotid i.m. på fremskredne progredierende

pankreatiske neuroendokrine tumorer (PNET)

H-4-2011-053 Normalværdier og deres variationer for beregnede syrebaseanalyseparametrer: ”strong ion

difference” (SID), ”strong ion gap” (SIG) och ”unknown ion excess” (UIX) i ett kollektiv

bloddonorer

H-4-2011-054 Filaggrin-null-mutationers rolle i keratoconus

H-4-2011-057 En sammenligning af effekten af Adductor-Kanal-Blokade versus N. femoralis blokade på

muskelstyrke og mobilisation hos frivillige forsøgspersoner: et randomiseret studie

H-4-2011-060 Lipiders virkning på sekretionen af mæthedshormoner, ventrikeltømningen og

kalorieindtagelsen ved svær fedme

H-4-2011-064 Automatisk blodsukkerregulering - natstudium

H-4-2011-067 Det internationale 250 kandidatgen studie

H-4-2011-069 Et sundt smil med diabetes. Et randomiseret interventionsstudie af effekten af helse coaching

af diabetes patienter

H-4-2011-076 Significance of acquired diverticular disease of the vermiform appendix. A marker of

regional neoplasms?

20


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-082 Analgetisk effekt af perioperativ Gabapentin ved total knæalloplastik: Et randomiseret,

dobbeltblindet, placebokontrolleret dosis-respons studie

H-4-2011-087 Energibalance, appetit og fødeindtag hos over- og normalvægtige patienter med kronisk

hjerteinsufficiens: Korrelation til hæmodynamik, natriuretiske peptider og inflammation

H-4-2011-088 Variation af hysteresekurver hos normale humane hælpuder: Et noninvasivt tværsnitsstudie

H-4-2011-089 Betydningen af mekanisk belastning for struktur, mekaniske egenskaber og

vækstfaktorekspressionen i den myotendinøse overgang (incl. muskel- og senevæv)

hos mennesker

H-4-2011-095 Indvirkning af søvndeprivation på præstation under vagtarbejde hos kirurger

H-4-2011-109 Heifa-Q Projektet: Hepatic Encephalopathy and Quality of Life

H-4-2011-110 Iskæmi-reperfusionsskade model på raske forsøgspersoner og måling af oxidative og

inflammatoriske stress markører

H-4-2011-115 Et dobbelt-blindet, randomiseret forsøg af sikkerhed og virkning af kombinationsbehandling

med iloprost og stigende doser eptifibatid sammenlignet med lavmolekylær heparin til

patienter med svær pneumoni og sepsis

H-4-2011-117 Postoperativ anæmi og funktionsniveau efter fast-track primær total hoftealloplastik

H-4-2011-119 Analyse af implementeringen af tyrosinkinase-og mTOR-hæmmer behandling i Danmark ved

metastasterende renalcellekarcinom: Dansk Renal Cancer gruppe (DARENCA) 2

H-4-2011-124 Risikofri fosterdiagnostik af Downs syndrom

H-4-2011-130 Undersøgelse af det farmakologiske grundlag for plastiske forandringer i den primære

motoriske hjernebark og rygmarven: - Betydningen af GABA inhibition for motorisk indlæring

hos kroniske rygmarvsskadede

H-4-2011-133 En fase III-undersøgelse af vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid efter debulking med

gmcitabin eller liposomal dexorubicin +/- strålebehandling hos patienter med fremskreden

kutant T-celle lymfom, som ikke tidligere er behandlet med intravenøs kemoterapi

H-4-2011-134 En klinisk afprøvning af to nye konvekse basisplader

H-4-2011-135 Et åbent multicenterforsøg til evaluering af adalimumabs indflydelse på livskvalitet, brug af

sundhedsvæsenet og omkostninger hos forsøgspersoner med colitis ulcerosa i almen klinisk

praksisregi

H-4-2011-136 Ultraviolet bestrålings betydning for filaggrin-ekspression

H-4-2011-137 High Intensity Interval Training (HIIT) af patienter med Type 2 diabetes

H-4-2011-139 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg til vurdering af effekten og

sikkerheden af Idoform Plus på mave og tarm bivirkninger hos frivillige raske forsøgspersoner,

som er behandlet med antibiotika (amoxicillin/clavulanate)

H-4-2011-140 DALI (Vitamin D and Lifestyle Intervention) D-vitamin og livsstilsintervention til forebyggelse

af gestationel diabetes mellitus (GDM) Protokol: pilotstudie - livsstil

21


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-143 Kan dagligt indtag af probiotiske bakterier forebygge recidiv af oral candidose hos patienter

med oral lichen planus?

H-4-2011-147 Et Fase IIa placebo-kontrolleret, dobbeltblindt. randomiseret tilbagetrækningsforsøg til

bedømmelse af sikkerheden og effekten af CNV1014802 os patienter med Trigeminusneuralgi

H-4-2011-149 Forebyggelse af arbejdsrelateret KOL

H-4-2011-153 HPV genotyping of head and neck squamous cell carcinomas diagnosed at Hillerød Hospital

2008-2011

H-4-2011-156 Eksponering for intrauterin hyperglykæmi og udvikling af dysmetabolisme i voksenlivet:

epigenetiske konsekvenser

H-4-2011-158 Et multicenter, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret crossover studie til

avalueringen af effektivitet og tolerabilitet af picotamide i forebyggelsen af migræne

hos patienter med migræne med aura

H-4-2011-160 Immunmodulerende og neuroprotektiv effekt af autologe multipotente mesenkymale

stamceller hos patienter med multipel sklerose – et randomiseret, placebokontrolleret blindet

fase II studie

Komité E

H-1-2011-007 Prospective randomized study of single incision laparoscopic surgery versus conventional

laparoscopic surgery for rectal cancer. Prospektiv randomiseret sammenligning af enkeltsnits

kikkertkirurgi med konventionel kikkertkirurgi for endetarmskræft

H-1-2011-008 Galdeblæretømningens betydning for postprandial GLP-1-sekretion hos patienter med

type 2 diabetes

H-1-2011-011 Integreret analyse af filaggrin-systemets betydning for hudens reaktion på irritanter

H-1-2011-016 Identifikation af eksponeringsmarkører for Ny Nordisk Hverdagsmad

H-1-2011-025 Melatonin vs. placebo til nedtrapning af benzodiazepiner hos patienter med skizofreni: et

randomiseret klinisk forsøg (SMART)

H-1-2011-028 Effekt af roflumilast på antallet af eksacerbationer hos deltagere med KOL, som er under

fast kombinationsbehandling med LABA og ICS. Et 52 ugers randomiseret, dobbeltblindet

forsøg med 500 µg roflumilast i forhold til placebo. REACT-forsøget

H-1-2011-029 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret parallelgruppeforsøg med henblik på at

vurdere effekten af og sikkerheden ved AFQ056 hos unge patienter med fragilt X-syndrom

H-1-2011-035 Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret,

placebokontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

H-1-2011-036 Biomarkører ved adenocarcinom i ventrikel og esofagus behandlet med eller uden perioperativ

kemoterapi

22


H-1-2011-039 Tumormarkering før strålebhandling af oropharyncancer

H-1-2011-048 SMÅT GØR DIG GODT-2 (SGG2)

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-049 Effekten af mæslinge- og difteri-stivkrampe-kighoste vaccination på T-celle receptor repertoiret

hos børn i Gambia

H-1-2011-051 Genetiske varianter associeret med hypospadi – et GWA-studie

H-1-2011-053 Hyperbar oxygenbehandlings effekt på inflammatoriske parametre ved en varmeskademodel

hos frivillige forsøgspersoner

H-1-2011-070 ET DOBBELBLINDT, RANDOMISERET, PLACEBOKONTROLLERET

DOSISBESTEMMELSESFORSØG MED HENBLIK PÅ AT VURDERE EFFEKTEN AF

OG SIKKERHEDEN VED PF-04236921 HOS FORSØGSPERSONER MED CROHNS SYGDOM

OG UTILSTRÆKKELIG ANTI-TNF-RESPONS (ANDANTE)

H-1-2011-075 Akut MR ved trasitorisk cerebral iskæmi. Projekt-ID

H-1-2011-088 Sygdomsforløb i en IBD kohorte - i æraen af biologisk behandling. Karakterisering af tidlige

prædiktive faktorer for sygdomsforløb og patienter med tidligt behov for biologisk behandling

baseret på en uselekteret, incidenskohorte efter fem års opfølgning NY TITEL: ”Sygdomsforløb,

prædiktive faktorer for outcome og tidligt behov for biologisk behandling i en kohorte af

patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom i æraen af biologisk behandling - En

syvårs opfølgning.”

H-1-2011-097 Et randomiseret, fase II forsøg for at vurdere sikkerhed og pharmakokinetik (blodkoncentrationer)

af lægemidlet dabigatran hos patienter, der har fået indsat en mekanisk hjerteklap

H-1-2011-103 KOL-EXA-REHAB Tidlig pulmonal rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv

lungesygdom efter akut eksacerbation

H-1-2011-106 Et randomiseret, dobbelt-blindt, dobbel-dummy, parallelgruppe multicenter studie til

påvisning af bedring af symptomer på obstipation og samme analgetiske effekt hos patienter

med ikke-malign eller malign smerte, der kræver opioidbehandling døgnet rundt, med et

indtag af 50/25 – 80/40 mg to gange dagligt i form af oxycodon/naloxon depot tabletter

(OXN PR) sammenlignet med patienter, der indtager 50 – 80 mg oxycodon depottabletter

(OxyPR) alene to gange dagligt

H-1-2011-109 Effekten af beta-blokade på ventrikulær remodellering og funktion ved moderat- og

svær aortainsufficiens

H-1-2011-110 Et åbent, udvidet multicenterforsøg med forsøgspersoner, der deltog i forsøg B0151003

(Andante II)

H-1-2011-111 Livskvalitet intermitterende kateter forsøg Et prospektivt, randomiseret, overkrydsnings- og

multicenterforsøg til sammenligning af livskvalitet ved brugen af kompakte intermitterende

urinvejskatetre vs. standard intermitterende urinvejskatetre

H-1-2011-122 Muskelsenevævets eftergivelighed under fysisk aktivitet hos henholdsvis balletdansere og

løbere – sammenhæng mellem smidighed og træning

H-1-2011-124 Præklinisk studie af teknikken Synthetic Aperture Sequential Beamforming til forbedring af

billedkvalitet ved ultralydsskanning af organer

23


H-1-2011-125 IndiTreat – individualiseret behandling af metastatisk kolorektal cancer

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-126 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg til sammenligning af

kemoterapi plus trastuzumab plus placebo med kemoterapi plus trastuzumab plus pertuzumab

som adjuverende behandling hos patienter med operabel, HER2-positiv, primær brystcancer

H-1-2011-127 INDIVIDUELLE FORSKELLE I OMSÆTNINGEN AF LÆGEMIDLER (INDICES/WP2)

H-1-2011-129 CopenHeart-IE

H-1-2011-130 Forsøg med golimumab til patienter med aktiv rygsøjlegigt

H-1-2011-131 Et pilotstudie med opsporende intervention og fysisk aktivitet for ikke-træningsvante patienter

med bryst- eller tyktarmskræft i adjuverende kemoterapi

H-1-2011-132 Undersøgelse af effekten af immunhæmmende behandling med Sirolimus kombineret med

Cyclosporine (CSP) and Mycophenylate mofetil (MMF) som akut GVHD profylakse efter

nonmyeloablativ HLA klasse I eller II mismatch donor Hematopoietic Celle Transplantation

(HCT) – Et Multi-Center forsøg

H-1-2011-135 CopenHeart-RFA

H-1-2011-136 Kombination af IDO og Survivin peptidvaccine med Temozolamid kemoterapi til patienter

med metastatisk malignt melanom. Eudract nr. 2011-00457791 Et fase II studie

H-1-2011-137 Et randomiseret multicenterstudie med henblik på sammenligning af effekten af

tumorreducerende kirurgi i tillæg til kemoterapi versus kemoterapi alene for recidiv af

platinfølsom ovariecancer

H-1-2011-138 BREATHER Medicinpause i weekenden

H-1-2011-140 Vertikal transmission af hepatitis B virus ved graviditet og fødsel i Danmark

H-1-2011-141 Sitagliptins sikkerhed og insulin-besparende effekt sammenlignet med placebo i type-2

diabetes patienter i insulin behandling alene eller i kombination med metformin

H-1-2011-154 Filaggrinexpression i conjunctivale irritationstilstande

H-1-2011-157 CopenHeartVR

H-1-2011-162 Autoimmun synaptisk encephalitis i Danmark: Forekomst, karakteristika og associationer

H-2-2011-004 Komplikationer til intraokulære indgreb i Danmark

H-2-2011-008 Kardiovaskulære risikofaktorer hos børn med psoriasis – et case kontrol studie

H-2-2011-013 ET RANDOMISERET, ÅBENT FORSØG MED DET FORMÅL AT SAMMENLIGNE EFFEKTEN

AF OG SIKKERHEDEN VED AT1001 OG ENZYMBEHANDLING (ERT) HOS PATIENTER

MED FABRYS SYGDOM, DER TIDLIGERE ER BEHANDLET MED ERT OG SOM HAR

GLAMUTATIONER, DER RESPONDERER PÅ AT1001

H-2-2011-020 Tilpasning af Echo Bi-Metric lårbensskaft og almindeligt Bi-Metric lårbensskaft til proximale

del af lårbensknoglen ved hofteproteser

H-2-2011-021 Pulmonal og systemisk inflammation hos kritisk syge, mekanisk ventilerede patienter på

intensivafdeling

24


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-034 Et åbent fase III forsøg af den svangerskabsforebyggende effekt og sikkerhed af Agile

transdermalt svangerskabsforebygggende transport system (TCDS) til seksuelt aktive kvinder

der anmoder om prævention

H-2-2011-036 Et internationalt observationsforsøg af effekt og sikkerhed ved skift fra agalsidase-beta til

agalsidase-alfa ved enzymsubstitutionsbehandling hos mænd og kvinder med Anderson-Fabrys

sygdom

H-2-2011-046 Randomiseret klinisk forsøg til vurdering af effektiviteten af SENSIMED Triggerfish®

kontinuerlig IOP overvågning

H-2-2011-051 Lidokainplaster til behandling af kroniske smerter efter lyskebrokkirurgi

H-2-2011-067 Et åbent, randomiseret, komparativt multicenter- og fase-II-forsøg med bevacizumab-baseret

behandling til børn med nydiagnosticeret supratentorialt højgradsgliom

H-2-2011-076 Forstudium til vurdering af metode i ”Feasability studium med henblik på introduktion af

64Cu-ATSM som hypoxi tracer hos patienter med cervix cancer”

H-2-2011-079 Effekt af styrke- og konditionstræning til diabetikere med fodsår

H-2-2011-084 Randomiseret, åbent forsøg i fase III til undersøgelse af effekten og sikkerheden af afatinib som

tablet sammenlignet med methotrexat givet i en blodåre i drop hos patienter med

tilbagevendende og / eller metastaserende hoved og hals pladecellekræft, som har udviklet

sig efter platin baseret behandling

H-2-2011-085 Huntingtons Chorea. Fænotype-genotype korrelationer. Et klinisk, neuropsykologisk og

molekylær genetisk undersøgelse

H-2-2011-090 ET ENKELTDOSIS-, UBLINDET, RANDOMISERET, 2-VEJS OVERKRYDSNINGS-,

KLINISK FARMAKOLOGIFORSØG MED CHF 1535 50/6 NEXT DPI® (FAST KOMBINATION

AF BECLOMETASONDIPROPIONAT 50 µg PLUS FORMOTEROLFUMARAT 6 µg ) VERSUS

DEN FRIE KOMBINATION AF LICENSERET BECLOMETASON DPI OG FOR-MOTEROL DPI

HOS BØRN MED ASTMA

H-2-2011-098 Fysisk aktivitet straks efter akut cerebral iskæmi: for lidt eller for meget?

H-2-2011-102 Grisen som model for osteomyelitis - komparative terapeutiske aspekter. Herunder kirurgisk

behandling af kronisk osteomyelitis samt patologisk undersøgelse af væv udtaget under det

operative indgreb

H-2-2011-106 MAG104615, et proof of concept forsøg med GSK249320 mod placebo hos apopleksipatienter

H-2-2011-131 Conjunctivale maligne melanomer i Danmark. Epidemiologi, behandling og prognose med

speciel vægt på tumorigenese og genetisk profil

H-2-2011-134 Et multi center, åben label studie af langtids effekt og sikkerhed ved behandling af

alphamannosidosis patienter med Lamazym

H-2-2011-150 Et multinationalt forsøg, som evaluerer sikkerhed og effekt, herunder farmakokinetik, af NNC

0129-0000-1003 administreret som behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med

hæmofili A

H-2-2011-151 Effekt af og sikkerhed ved NNC 0129-0000-1003 under kirurgiske indgreb hos patienter med

hæmofili A

25


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-164 Multiple Breath Washout og exhaled nitrogen oxid som indikatorer for lungesygdom efter

allogen stamcelletransplantation i barndommen - et populationsbaseret observationelt

tværsnitsstudie

H-3-2011-005 Iltning af hjernen hos nyfødte - vurderet med anvendelse af INVOS Oximeteret

H-3-2011-013 Bakterielle biofilms betydning for dannelse af atheromatøse plaques

H-3-2011-018 Effekten af KOL- rehabilitering på lokal og systemisk inflammation

H-3-2011-021 Karakterisering af den endokrine tyndtarm efter roux-en Y gastric bypass

H-3-2011-022 Postoperative søvnforstyrrelser efter Zolpidem behandling ved fast-track hofte- eller

knæalloplastik

H-3-2011-027 Effekt på vævsoxygenering ved anvendelse af høj versus lav perioperativ inspiratorisk iltfraktion

H-3-2011-030 Et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret forsøg i fase I/II til vurdering af

sikkerheden ved samt immunogeniciteten og den kliniske aktivitet af neoadjuverende

behandling med WT1-A10 + AS15 antigenspecifikt cancer-immunoterapeutikum i kombination

med standardbehandling hos patienter med WT1-positiv brystcancer i stadium II eller III

H-3-2011-034 Optimal hjertefrekvens under Cardiac resynchronization therapy (CRT)

H-3-2011-038 Undersøgelse af nedbrydningen af enkelte vækst faktorer i colostrum under passagen gennem

mave tarmkanalen hos patienter med kort iliostomi

H-3-2011-053 Effekter af arbejdsform og træning på fedtomsætning og fedtoxidativ kapacitet

H-3-2011-065 Mekanismer og biologiske markører ved hovedpine udløst af natriuretiske peptider

H-3-2011-072 Et åbent, randomiseret multicenterforsøg i fase III, som sammenligner melphalan og

dexamethason (MDex) med bortezomib, melphalan og dexamethason (BMDex) hos

ubehandlede patienter med systemisk letkæde amyloidose (AL)

H-3-2011-075 DEMOCOPHES (DEMOnstration of a study to COordinate and Perform Human biomonitoring

on a European Scale) Journal nr. H-3-2011-075 Dansk oversættelse: Demonstration af et studie,

som koordinerer og gennemfører human biomonitering på europæisk niveau

H-3-2011-081 Forekomst af cøliaki blandt voksne danskere: Er der behov for screening. En udvidelse af

projektet ”Monitorering af biomarkører for kroniske sygdomme i befolkningen”

H-3-2011-083 Et randomiseret, dobbeltblindt, fase 2 forsøg med exemestan +/- MM-121 til postmen

opausale kvinder med lokalt fremskreden eller metastaserende østrogenreceptor positiv (ER+)

og/eller progesteronreceptor positiv (PR+), HER2 negativ brystkræft

H-3-2011-100 Prædiktorer for tilbagevendende depression og udvikling af bipolar affektiv sindslidelse blandt

patienter med depressiv enkeltepisode

H-3-2011-148 Evaluering af FOR teknologi (ReoRoxG2) versus andre viskoelastiske fuldblodsanalyser og

konventionelle koagulationsanalyser hos patienter i behandling med de nye orale

antikoa-gulantia

H-3-2011-149 Evaluering af FOR teknologi (ReoRoxG2) versus andre viskoelastiske fuldblodsanalyser og

konventionelle koagulationsanalyser hos patienter i oral antikoagulationsbehandling

26


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-157 SHARM-projektet - Årsager til kønsforskelle i udviklingen af bevægeapparatslidelser

H-3-2011-159 Effekten af Prostacyclin på endothelet hos raske frivillige forsøgspersoner, evalueret med

soluble plasma biomarkører

H-3-2011-160 Antistof-ændringer under mide tablet immunterapi

H-3-2011-161 Forundersøgelse af anvendelighed og sikkerhed ved anvendelse af TMVI-systemet

(Transcatheter Mitral Valve Implantation) model 3040

H-4-2011-016 Effektivitet og sikkerhed for Epanova® ved svær hypertriglyceridæmi

H-4-2011-024 Profylaktisk magnesiumsulfat som beskyttelse mod cerebral parese ved præmature fødsler

H-4-2011-028 Protein syntese respons på protein/kulhydrat indtag, hos rheumatoid artrit patienter

H-4-2011-071 Undersøgelse af urokinase plasminogen aktivator receptor (uPAR) og kløvningsprodukter heraf,

som prædiktorer for respons af behandling for patienter med prostatacancer (PCa)

H-4-2011-073 Effekten af GLP-1-receptoragnonisten liraglutid på det metaboliske respons ved fysisk aktivitet

hos patienter med type II diabetes

H-4-2011-081 Retsgenetiske markører

H-4-2011-083 Genetiske varianter associeret med afhængighed af opioider – et GWA-studie

H-4-2011-093 Serum koncentrationen af YKL-40 protein hos patienter med testiskancer, mola og choriocarcinom

H-4-2011-098 Respiratoriske komplikationer ved laparoskopisk kirurgi

H-4-2011-107 Binyrebarkfunktionen hos børn under 5 år før og efter behandling med Dexamethason

øjendråber efter operation for grå stær

H-4-2011-128 A Programme of Development for Older Patients with Acute Myeloid Leukaemia and high risk

Myelodysplastic Syndrome

H-4-2011-151 INFLAMMATION EFTER FOTODYNAMISK TERAPI AF AKTINISKE KERATOSER

H-4-2011-152 BESKYTTELSE MOD LYSOVERFØLSOMHED EFTER FOTODYNAMISK TERAPI

Komité F

H-1-2011-010 Aldring af sener og betydningen af vækstfaktorer

H-1-2011-014 Hjernens iltning og metabolisme under anæstesi med tracheal intubation

H-1-2011-019 Biomarkører for inflammation, axonal skade og regeneration ved synsnervebetændelse:

betydning for spontanforløb og udvikling af multipel sclerose

H-1-2011-052 Forsurings effekt på menneskers muskelfunktion

27


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-060 Døgnvariationer i melatonin-, cytokin- og cortisol-koncentrationer i plasma hos patienter med

polymyalgia reumatica før og efter behandling med prednisolon

H-1-2011-062 Et placebokontrolleret, dobbeltblindet, randomiseret, langvarigt fase III-forsøg med

parallelgrupper, som vurderer sikkerhed og virkning af 50 µg og 100 µg eprotirom/dag hos

patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi, som er på optimal standardbehandling

H-1-2011-066 ”Prostatacancer”: Evaluering af moderne MRI-metoder i diagnostikken af prostatacancer i

Danmark

H-1-2011-076 Bioimpedans af humant væv

H-1-2011-087 Virkningen af prostacyclin infusion på cerebrale kar og cerebral metabolisme hos patienter

med subarachnoidalblødning

H-1-2011-101 Billeddiagnostik til præoperativ lokalisation af parathyreoideaadenomer ved primær

hyperparathyreoidisme

H-1-2011-114 Inkretineffekten hos patienter med psoriasis

H-1-2011-117 Et åbent forsøg med det formål at vurdere sikkerheden ved samt tolerabiliteten og effekten af

AFQ056 på lang sigt hos voksne patienter med fragilt X-syndrom

H-1-2011-121 ABSORB II RANDOMISERET, KONTROLLERET FORSØG 10-393 En klinisk undersøgelse

til sammenligning af sikkerhed, effektivitet og funktion af ABSORB(TM) everolimuseluerende

bioresorberbart vaskulært stilladssystem i forhold til XIENCE PRIME(TM) everolimusafgivende

koronarstentsystem i behandlingen af patienter med iskæmisk hjertelidelse forårsaget af de

novo native koronararterielæsioner

H-1-2011-139 Direct Acting Antiviral Drugs and Development of Resistance in patients with Chronic Hepatitis C

H-1-2011-145 Kombination af T3 og T4 til behandling af patienter med lavt stofskifte.– Sammenhæng

mellem genetiske polymofismer og Livskvalitet/effekt af kombinations bh T4/T3. Den

oprindelige protokol er tidl. anmeldt (Etisk Komité (KA02022ms) og resultater er publiceret

i 2009:Nygaard B, Jensen EW, Kvetny J, Jarlov A & Faber J. Effect of combination therapy with

thyroxine (T4 ) and 3,5,31-triiodothyroxine (T3) versus T4 monotherapy in patients with

hypothyroidism, a double-blind, randomized cross-over study. European Journal of

Endocrinology 2009 161 895-902 Aktuelt laves et suplerende studie på de patienter indgik i det

oprindelige studie

H-1-2011-147 Fiskeallergi og krydsreaktivitet mellem fisketyper.(FK)

H-1-2011-148 Et multinationalt, dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg i

fase 2 med parallelle grupper til undersøgelse af sikkerheden ved og tolerabiliteten,

farmakokinetikken, farmakodynamikken samt effekten af darapladib, når det administreres i 3

måneder til voksne forsøgspersoner med diabetisk maculaødem med involvering af centrum

H-1-2011-149 Effekten af 12 ugers konditionstræning suppleret med proteintilskud hos patienter med muskelsvind

H-1-2011-152 Pathway M-1 undersøgelse - Stimulation af ganglion sphenopalatina med henblik på

behandling af kronisk eller hyppig, invaliderende migrænehovedpine

H-1-2011-153 Et åbent, randomiseret, kontrolleret, komparativt, eksplorativt, overkrydsnings-forsøg

i Danmark til undersøgelse af funktionaliteten og sikkerheden ved en ny 1-dels åben

stomi-bandage sammenlignet med standardmæssige 1-dels åbne stomibandager hos 25

forsøgspersoner med ileostomi

28


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-164 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter- og fase III-forsøg med AMG

386 med paclitaxel og carboplatin som førstelinjebehandling af forsøgspersoner med epitelial

ovariecancer, primær peritonealcancer eller salpinxcancer i FIGO-stadium III-IV

H-1-2011-166 Biomarkører for udvikling af manifest diabetes hos prædiabetikere - et delstudie af det

europæiske projekt DIabetes REsearCh on patient sTratification (DIRECT)

H-2-2011-006 Effekt af kolloid versus krystalloid på koagulation ved elektiv kirurgi – et randomiseret

klinisk forsøg

H-2-2011-007 Egenomsorg ved håndeksem

H-2-2011-014 Modning af livmoderhalsen med Misoprostol. En prospektiv randomiseret undersøgelse ved

igangsættelse efter terminen

H-2-2011-018 Bestemmelse af GLP-1 receptorer i huden hos hudraske forsøgspersoner og patienter med psoriasis

H-2-2011-040 Aktiverede trombocytters effekt på T- og B- cellers respons på stimulering med tetanus toxoid

og thyreoglobulin in vitro

H-2-2011-045 Klinisk og biologisk betydning af plasminogen aktiveringssystemet ved metastatisk

colo-rektal cancer

H-2-2011-050 Sammenligning af åben og minimal invasiv dekompression og instrumentering af spinale

metastaser. En randomiseret klinisk og sundhedsøkonomisk undersøgelse

H-2-2011-061 Forebyggende stentning af ductus pancreaticus ved akut, nekrotiserende pancreatitis (NP): Et

prospektivt, randomiseret multicenter forsøg

H-2-2011-062 Betydningen af atropinisering for GLP-1 betingede potensering af glukosestimuleret

insulinsekretion og det cephale insulinrespons

H-2-2011-064 Evaluering af DC Devices, Inc IASD system til behandling af patienter med hjertesvigt med

bevaret systolisk funktion

H-2-2011-065 Behandling af kroniske venøse bensår med ny eddikefrigørende bandage. Et pilot studie

H-2-2011-082 Protocol SAKK 35/10 Rituximab plus lenalidomide eller rituximab monoterapi til

ubehandlede patienter med follikulært lymfom (FL)som har behov for terapi

H-2-2011-086 Inkretineffekten hos patienter med polycystisk ovariesyndrom før og efter behandling

af metformin

H-2-2011-097 Fedme og smag studiet

H-2-2011-105 Effekten af Antiretroviral Kombinations Behandling på HIV-1 RNA, Immun Aktivering og

Ekspression af Værtsgener hos Patienter med Naturlig Kontrol af HIV

H-2-2011-107 Epidemiologiske og kliniske forskelle på Epstein-Barr viruspositive og - negative Hodgkin lymfomer

H-2-2011-108 En undersøgelse af urokinase plasminogen aktivator receptor (uPAR), varianter heraf og

kløvningsprodukter i plasma hos danske patienter med blærekræft

H-2-2011-114 Radikal Cystektomi, Ernæring og Rekonvalescens: Kan postoperativ ernæringsterapi påvirke

patienternes rekonvalescenstid efter operation med Radikal Cystektomi?

29


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-117 Identifikation af progression af nethindesygdom hos patienter med type 2 diabetes ved brug af

non-invasive metoder

H-2-2011-123 Sikkerhed og gennemførbarhed af Perioperativ Rehabilitering ved Operation for

Lungecancer - et feasibility studie. (PrePROLUCA)

H-2-2011-128 PEMF-modulation af centrale mekanismer ved duft- og kemikalieoverfølsomhed - et pilotstudie

H-2-2011-142 Bestemmelse af laktat- og glukoseomsætningen i lever under og efter fysisk arbejde hos

patienter med Huntington’s Chorea (HC)

H-2-2011-147 Biomarkører hos patienter med lungecancer – giver de ny information om diagnose,

behandlingseffekt og prognose?

H-2-2011-152 Et fase I dosiseskaleringsstudie for at fastslå sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik

af BI-505, et humant anti-intercellulær adhæsionsmolekyle-1 mono-klonalt antistof, hos

patienter med recidiveret / refraktær myelomatose

H-3-2011-007 Diet-oil-stimuleret GLP-1-frigørelse

H-3-2011-008 Effekter af 14 dages langvarigt cykelarbejde på fedtomsætning og fedtoxidativ kapacitet

H-3-2011-014 Et randomiseret, dobbeltblindt, cross over-forsøg til vurdering af sikkerheden og effekten af

CNV1014802 hos forsøgspersoner med nervesmerter fra lumbosakral radikulopati

H-3-2011-019 Det abdominale subkutane fedtvæv’s lymfedrænage -basal niveau og postprandial dynamik

H-3-2011-037 LEDDEGIGT – IMMUNPATOGENESE

H-3-2011-040 Peroral antibiotisk behandling af endocarditis

H-3-2011-042 En eksplorativ undersøgelse af konvekse stomiprodukter (Valley basisplader) Et ikke-blindet,

kontrolleret, eksplorativt studie, der undersøger lækagegraden blandt nye konvekse

stomiprodukter hos 30-40 ileostomi-brugere

H-3-2011-043 Træning og mave-tarm hormoner: Træningstilstandens indflydelse på udskillelsen af

mavetarm hormoner i forbindelse med fødeindtag

H-3-2011-044 Pilot studie: Kan diagnosen EIL stilles ved brug af pulmotrack ?

H-3-2011-058 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg med

enkeltdosisop-trapning til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og farmakodynamik for

stoffet NNC 0172-0000-2021 ved intravenøs og subkutan indgivelse hos forsøgspersoner med

hæmofili Eudract nr. 2010-020465-24

H-3-2011-061 Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret forsøg til vurdering af effekt, sikkerhed

og tolerance af prucalopride hos mandlige deltagere med kronisk forstoppelse. M0001-C302

H-3-2011-068 T celle undergruppers rolle i atopisk dermatitis

H-3-2011-092 PET skanning med FDG og FLT i patienter med neuroendokrine tumorer: Prognostisk værdi og

tidlig prædiktion af behandlingsrespons med 177Lu-DOTATATE behandling

H-3-2011-096 Sekventiel benkompression til kredsløbsstabilisering hos intensiv-patienter

30


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-104 Iskæmi ved blokering af arteria iliaca interna i forbindelse med endovaskulær behandling af

abdominale aorta aneurismer

H-3-2011-117 Bakteriers interaktioner med immunforsvaret

H-3-2011-123 Betydningen af galdeblæretømning og galde i tarmen for human GLP-1-sekretion

H-3-2011-132 Anvendelse af biomarkørerne IMP2, IMP3, Nrf2, P16 og P53 i diagnostikken af serøse versus

endometrioide adenokarcinomer i corpus uteri

H-3-2011-135 Biologisk karakteristik af maligne pleurale mesotheliomer med henblik på identifikation af

diagnostiske, prognostiske og prædiktive markører

H-3-2011-142 Karakterisering af faktorer af betydning for humane knoglemarvsderivede multipotente

mesenkymale stamcellers proliferation, fænotype og betydning ved dyresygdomsmodeller

H-3-2011-150 Gen-expressions-profil i tarmkræft og metastaser med henblik på individualiseret

medicinsk behandling

H-3-2011-151 Betydningen af løbende feedback i forhold til udbytte af gruppeterapi

H-4-2011-006 Cyklisk methylprednisolon behandling af progressiv multipel sclerose

H-4-2011-009 Et 12-ugers, multicenter-, multinationalt, randomiseret, dobbeltblindt, dobbelt-dummy,

2-armet, parallelgruppeforsøg med det formål at sammenligne effekten af og sikkerheden

ved Foster® 100/6 (beclometasondipropionat 100 µg plus formoterol 6 µg/aktivering), 2 pust

b.i.d., kontra Seretide® 500/50 (fluticason 500 µg plus salmeterol 50 µg/aktivering), 1

inha-lation b.i.d., hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

H-4-2011-018 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg af 52 ugers varighed til

undersøgelse af effekten af og sikkerheden ved GSK1605786A i vedligeholdelsen af

remission hos forsøgspersoner med Crohns sygdom

H-4-2011-030 Effekten af GLP-1 i psoriasis

H-4-2011-034 Betydningen af cytokinet TL1A ved psoriasis

H-4-2011-038 Effekten af relaksation på placering af larynxmaske hos patienter, der i bugleje, skal opereres

for discusprolaps eller forsnævring i lænderyggen

H-4-2011-058 Liberal vs. restriktiv transfusion med røde blodlegemer ved symptomgivende moderat

postoperativ anæmi efter primær total hofte og knæalloplastik

H-4-2011-061 ET RANDOMISERET, ÅBENT FASE III-FORSØG MED DET FORMÅL AT VURDERE EFFEKTEN

AF OG SIKKERHEDEN VED CRIZOTINIB VERSUS PEMETRE-XED/CISPLATIN ELLER

PEMETREXED/CARBOPLATIN HOS TIDLIGERE UBEHAND-LEDE PATIENTER MED

IKKE-PLADECELLET LUNGEKARCINOM, DER INDEHOLDER EN TRANSLOKATION ELLER

INVERSION, SOM INVOLVERER GENLOCUS FOR ANAPLASTISK LYMFOMKINASE (ALK)

H-4-2011-066 Et åbent forlængelsesforsøg til undersøgelse af langsigtet sikkerhed og effekt af Reslizumab

(3,0 mg/kg) til behandling af deltagere med eosinofil astma som har afsluttet et forudgående

forsøg med eosinofil astma sponsoreret af Cephalon

H-4-2011-080 Måling af endothelial funktion med perifer arteriel tonometri og plasmabaserede biomarkører

hos raske forsøgspersoner, der udsættes for kontrolleret normobar hypoksi

31


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-4-2011-085 Prospektiv validering af cirkulerende biomarkører som prædiktorer af strukturel ledskade ved

reumatoid artrit. H-4-2011-085 BIODAM-studiet

H-4-2011-091 Gamma-delta T cellers rolle ved inflammatoriske hudsygdomme og hudkræft

H-4-2011-092 Forløb af asymptomatisk, signifikant carotisstenose i en CABG-population

H-4-2011-103 Genetiske variationer i det monoaminerge system og deres betydning for mestringsstrategier i

relation til mentalt og fysisk helbred

H-4-2011-104 AMP-aktiveret Protein Kinase (AMPK) aktiverende stoffer er antiinflammatoriske ved fedme

H-4-2011-106 Et randomiseret, åbent, multicenter, fase 3-forsøg til at sammenligne effekt og sikkerhed af

Eribulin versus Darcabazin hos forsøgspersoner med bløddelssarkom

H-4-2011-131 Retrospektivt studie af biomarkører i serum hos patienter i kemoterapi for cholangiocarci-nom

og adenocarcinom i ventrikel og esophagus

H-4-2011-132 Randomiseret fase III undersøgelse hos patienter med germinativ tumor og dårlig prognose:

standard behandling vs dose dense behandling hos patienter med langsomt fald i tumormarkører

Ej godkendt

H-1-2011-026 Forsurings effekt på menneskers muskelfunktion

H-1-2011-156 Genetisk karakterisering af posterior lenticonus i Danmark - Et nationalt studie

H-2-2011-009 Arbejdskrav og fitness, -betydning for hjertekarsygdom og Objektive målinger

H-2-2011-072 Evaluering af materiale egenskaber blandt raske frivillige hos Coloplast A/S

H-3-2011-060 CopenHeart

H-4-2011-078 Effekten af kost ændring på Exercise-Induced Bronchoconstriction hos patienter med astma

H-4-2011-144 Endovaskulær kateteranordning til hurtig nedsættelse af kroppens kernetemperatur ved hjælp

af koldt saltvand som supplement til perkutan koronar intervention som behandling af akut

myokardieinfarkt (CHILL-MI)

H-4-2011-162 Immundefekt ved spondylodiskitis

Henlagt

H-1-2011-005 Pathophysiology and prognostic factors in cardiogenic shock - CardShock Stud

H-1-2011-012 Inflammatorisk sygdoms påvirkning af metabolismen – identifikation af risikomarkører og

forbedring af behandlingen

32


H-1-2011-038 Opgørelse af synovialt sarkom i hoved/hals-regionen i Danmark i de sidste 30 år

H-1-2011-054 Anvendelse af Nasopore som postoperativ hæmostaticum ifm. FESS

H-1-2011-061 Dybde sekventering af 50 trioer fra Den Københavnske Familiebank

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-064 Værdien af præoperativ ultralydskanning inklusiv evt. finnålsbiopsi af sentinel nodes til

identifikation af melanommetastaser

H-1-2011-091 Effekten af Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, L. casei 431®, på immunfunktionen

hos raske voksne frivillige – et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret

parallelgruppeforsøg med seks ugers intervention

H-1-2011-096 Betydning af tidlig og senere vitamin D eksponering for Vitamin D status samt generelt helbred

H-1-2011-113 NEUROCOGNITIVE EXTENSION PROTOCOL (NCEP) FOR CHILDREN EXPOSED TO

ANTIEPILEPTIC DRUGS IN UTERO International, multicentre, semi/prospective evaluation of

children exposed to carbamazepine (CBZ), lamotrigine (LTG) or valproate (VPA) monotherapy

during prenatal period

H-1-2011-116 Effekter af rekombinant human Erytropoitin (rhEPO) på mitochondrie funktion i

skeletmuskel- og blodceller samt jernstofskifte, RNA og DNA oxidation hos patienter med

type 2 diabetes mellitus

H-1-2011-118 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL): Betydningen af flere kloner

H-1-2011-128 Stråleterapi baseret udelukkende på MRI

H-1-2011-144 SA 1022 TRUST. Et fase IIb/III-multicenterforsøg til sammenligning af effekten af

trabectedin indgivet som en 3-timers eller 24-timers infusion og doxorubicin til patienter med

fremskredent eller metastatisk ubehandlet bløddelssarkom

H-1-2011-146 En randomiseret undersøgelse over effekten af patient-selvmonitorering og opfølgning i

kardiologisk speciallægepraksis hos patienter med systolisk hjertesvigt

H-2-2011-005 komplikationer til intraokulære indgreb i Danmark

H-2-2011-074 Rekombinant human insulin-lignende vækstfaktor (rhIGF-I) og væksthormon (rhGH)

kombinationsbehandling af præpubertale børn med idiopatisk væksthormonmangel og ringe

respons på det første års behandling med væksthormon: En fase II, prospektiv, randomiseret,

open-label, multicenter, parallel gruppe, add-on undersøgelse, der har til formål at

sammenligne behandling med fleksibel dosis rhIGF-1 og fast dosis rhGH vs. fast dosis rhGH

H-2-2011-081 Annotering af sygdomsvarianter i et genom fra en australsk aboriginer

H-2-2011-089 REGISTRY 3.0

H-2-2011-093 Oplevelser i forbindelse med deltagelse i INCARE-forsøget - et kvalitativt studie

H-2-2011-110 Forebyggelse af arbejdsbetingede hudsygdomme (Prevention of occupational skin diseases –

PREVEX) Forebyggende indsats overfor personer med arbejdsbetinget eksem i risiko for at

miste tilknytningen til arbejdsmarkedet

H-2-2011-113 MikroRNA og behandlingseffekt hos patienter med leddegigt i biologisk behandling med

TNFα hæmmere

33


Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-2-2011-138 Metabolomics og behandlingseffekt hos patienter med leddegigt i behandling med

TNF¥á h©¡mmere

H-3-2011-011 Klinisk afprøvning af ubehag og sikkerhed af nyt intermitterende kateter i raske

forsøgspersoner sammenlignet med SpeediCath kateter Studie ID: CP065CC

H-3-2011-012 Digital Sårvurdering

H-3-2011-036 Forekomst af Janus kinase II mutationen V617F i patienter uden hæmatologisk sygdom

med sekundær trombocytose

H-3-2011-071 Allergi eller allergilignende bivirkninger samt antiallergiske effekter ved lægemidler

H-3-2011-077 Lægemiddel-induceret leverskade i Danmark. Et multicenter studie

H-3-2011-079 ET LANGSIGTET SIKKERHEDS- OG TOLERABILITETSFORSØG MED OPEN-LABEL

LIPOSOMAL AMIKACIN TIL INHALATION (ARIKACE) HOS PATIENTER MED

CYSTISK FIBROSE MED KRONISK INFEKTION SOM FØLGE AF PSEUDOMONAS

AERUGINOSA Eudract nr. 2011-000443-24 Journal nr. H-3-2011-079

H-3-2011-102 Dopaminudskillelse i hjernen ved kronisk bevidsthedstab H-3-2011-102

H-3-2011-109 “Et multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppe-, vehikelkontrolleret, 6-måneders

fase III-forsøg med en 6 måneders open-label opfølgningsperiode som behand-lingssikkerhed

for at evaluere virkning og sikkerhed af CYCLOKAT® 1 mg/mL (Ciclospo-rin/Cyclosporin)

øjendråber, emulsion, givet én gang dagligt til voksne patienter med svær øjentørhed (DED)”

H-3-2011-115 Funktionel undersøgelse af TREM-1 (Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 1) og

analyse af TREM-1 ligand på celler fra ledvæske og i blod fra patienter med reumatoid artrit,

psoriatisk artrit og artrose. Journal nr. H-3-2011-115

H-3-2011-136 Effects of transfusion thresholds on neurocognitive outcome of extremely low birth weight

infants (ETTNO) a blinded randomized controlled multicenter trial Journal nr. H-3-2011-136

H-3-2011-147 NON-INTERVENTIONSFORSØG OM TID INDTIL RESPONS OG LIVSKVALITET HOS

RECIDIVEREDE/REFRAKTÆRE PATIENTER MED MYELOMATOSE, SOM BEHANDLES

MED LENALIDOMID SOM 2. LINIEBEHANDLING

H-3-2011-153 Cerebral oximetri under apnø og bradykardi hos præmature børn

H-4-2011-040 Screening for MPS in patients with carpal tunnel syndrome

H-4-2011-059 Et randomiseret, multicenter forsøg til vurdering af tolerance og effekt af AMG 145 på LDL-C,

sammenlignet med Ezetimibe, hos deltagere med hyperkolesterolæmi med

en 10 års Framingham risiko scoring på 10% eller mindre

H-4-2011-068 Specifikke transportmolekyler samt COX-enzymer og deres rolle i patogenesen for Colitis Ulcerosa

H-4-2011-084 ”Udvikling og evaluering af kliniske effektmål til patienter med længerevarende nakkesmerter;

Et Ph.d. studium”

H-4-2011-112 NLG-MCL5 (MARiT) Rituximab, Høj-dosis ARA-C og Dexamethasone efterfulgt af BEAM og

autolog stamcelletransplantation til Mantle Cell Lymfom patienter < 66 år

H-4-2011-142 Patienter med refeeding syndroms oplevelse af symptomer i forhold til kliniske prøvesvar

34


Ej anmeldelsespligtige

H-1-2011-017 Kemoterapi og synet

H-1-2011-021 Screening af behov for mundpleje

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-1-2011-034 TEG-PCI. Betydningen af hyperkoagulabilitet og aspirinresistens hos patienter, der gennemgår

elektiv eller subakut perkutan koronar intervention

H-1-2011-045 Ernæringsstatus og livsstil hos infertile kvinder og deres mænd med anden etnisk baggrund

end dansk

H-1-2011-079 Synkron Tele-Endoskopi: En klinisk undersøgelse af implementering af EndoAlpha platform i

gastrointestinal endoskopi

H-1-2011-085 Vippelejetræning til svært hjerneskadede med blodtryksfald

H-1-2011-095 Multiple Self-Healing Squamous Epithelioma

H-1-2011-108 Validering og implementering af model for undervisningsportefølje

H-1-2011-134 Qi Gong træning og meditation - En case undersøgelse over den stress dæmpende effekt målt

ved selvoplevet stress niveau hos 10 kursister

H-1-2011-143 Biokemiske markører for sygdomsaktivitet, behandlingsrespons og prognose for patienter med

leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt, uspecifik gigtsygdom og slidgigt – Forløbsstudier af

patienter behandlet i daglig klinisk praksis

H-1-2011-158 Total laryngetomi - Behandlingsresultater gennem en 10 års periode

H-2-2011-099 Fatigue og Kognitiv dysfunktion hos patienter med progressiv multiple sclerose

H-2-2011-130 Omfang og betydning af aktivitets restriktion ved hospitalsindlæggelser af gravide kvinder med

truende for tidlig fødsel

H-2-2011-137 RE-ORIENTATION: means, norms and paradoxes

H-2-2011-157 Intended and unintended reactions of instructors after teaching in simulation-based training

An explorative qualitative study of instructors perceptions, reflections and experiences after

teaching in ALS/AHLR/ACLS or crisis resource management-oriented courses

H-2-2011-162 SIMULATIONSBASERET UDDANNELSE I ENDOSKOPISK BRONKIAL

ULTRALYDSUN-DERSØGELSE (EBUS)

H-2-2011-166 Incidens, sværhedsgrad og behandling af delirium hos hjertekirurgiske patienter; et

observationsstudie

H-3-2011-003 Relationen mellem frontale traumatiske hjerneskader, eksekutive funktioner og

mentaliseringsprocesser.

H-3-2011-024 Applikation af Super-Resolution diffusionsvægtet MR og funktionel MR i

neurokirurgisk operationsplanlægning

35


H-3-2011-028 Copenhagen Child Cohort 2000 Eye Study, CCC2000 Øjenundersøgelsen

H-3-2011-064 Bakteriel cerebral abscess, en retrospektiv opgørelse 1994-2009, Rigshospitalet

H-3-2011-073 Observationsundersøgelser af tidlig diffus kutan systemisk sclerose (ESOS)

Appendix til årsberetningen 2011 / Projekter anmeldt i 2011

H-3-2011-095 Tuberkulose hos HIV-positive patienter: Et internationalt prospektivt observationelt studie

H-3-2011-140 CPH-BagPack - en undersøgelse af rygbelastning hos bagageportører

H-3-2011-155 Cerebral oxygenering og udvikling af delirium hos patienter opereret for hoftefraktur

H-4-2011-004 Udvikling og validering af smertevurderingsredskab til patienter med nedsat bevidsthedsniveau

H-4-2011-019 Børnekonsultation i almen praksis med fokus på barnets trivsel

H-4-2011-048 En simulatorbaseret vurdering af forventet vanskelig intubation

H-4-2011-049 Post operativ urinretention hos børn POUR-INFANT studiet

H-4-2011-052 Transtrachealt kateter som emergency airway eller modificeret kirurgisk nødtracheotomi

hos små børn undersøgt på grisemodel

H-4-2011-090 Bestemmelse af iltoptag hos respiratorbehandlede patienter – en validering af CCM

Express Calorimeter

H-4-2011-105 CIPHER (Cognitive impairment in people with hiv in the European region) Svækkelse af de

kognitive funktioner hos mennesker med hiv i den europæiske region

H-4-2011-113 Bestemmelse af serotypespecifikke pneumokokantistoffer ved anvendelse af kapillærblod fra

filterpapir – et pilotprojekt

H-4-2011-122 Intended and unintended reactions after simulation-based training

H-4-2011-125 Muskel-skelet lidelser ved tungt løftearbejde - en undersøgelse af lufthavnsportører

H-4-2011-127 Doing and communicating: investigations into the importance of pragmatic context for early

semiotic development, exemplified by congenital deafblindness

H-4-2011-129 Refraktive ændringer ved operation for grå stær samt enten epiretinal fibrose eller makulahul

H-4-2011-146 DER ER TALE OM EN FORESPØRGSEL OM ANMELDELSESPLIGT: Tuberositas tibia avulsioner

hos teenagere -sammenhæng med Morbus Osgood-Schlatter? (Engelsk titel for-ventes mhp.

publikation i internationalt tidsskrift: ”Tibial tubercle fractures and the role of preexisting

Osgood-Schlatter disease”)

H-4-2011-155 Traumepatientens modtagelse og videre forløb; fra REsuscitation til REintegrat

36


Komiteernes adresse:

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Hovedtelefon: 4820 5585

E-mail: vek@regionh.dk

Hjemmeside: www.regionh.dk/vek

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!