En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde ...

kunstenudilandsbyerne.dk

En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde ...

Kunsten

ud i landsbyerne

En kunstner og en landsby skal gennem dialog

og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et

kunstværk. Værket skal efterfølgende skabes til

landsbyens offentlige rum.

Alt for mange kunstværker er for svært tilgængelige

for de borgere, der bor i de ca. 40 landsbyer,

som Favrskov kommune også består af.

Derfor ønsker vi at flytte fokus med dette projekt,

så kunsten kommer ud til landsbyboerne.

– et projekt, der flytter fokus


Projektbeskrivelse

Kunsten ud i landsbyerne

– et projekt, der flytter fokus

1. Resumé

En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en

arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende skabes til landsbyens

offentlige rum. Alt for mange kunstværker er for svært tilgængelige for de

borgere, der bor i de ca. 40 landsbyer, som Favrskov kommune også består af.

Derfor ønsker vi at flytte fokus med dette projekt, så kunsten kommer ud til

landsbyboerne.

’Kunsten ud i landsbyerne’ er et bredt kunst- og kulturprojekt i to landsbyer i

Favrskov kommune. Kommunens Kunstudvalg er initiativtager, og sammen

med Landsbyrådet og LAG Favrskov står de bag projektet.

Arbejdsbudgettet er på 375.000,- og Kunstudvalget yder selv et tilskud til projektet

på 50.000,- til gennemførelsen. Resten af beløbet søges dækket gennem

tilskud og sponsorater fra såvel fonde og organisationer som private firmaer.

2. Formål

Formålet med projektet er at skabe et rum for udvikling af kunstværker i et

tæt procesorienteret samarbejde mellem to professionelle kunstnere og borgerne

i to forskellige landsbyer i Favrskov kommune.

Projekt ‘Kunsten ud i landsbyerne’ skal ses som et bredt kulturprojekt, der

som sit fornemmeste sigte har at involvere og inkludere ikke blot de borgere

i landsbyerne, som ser sig selv som kunstinteresserede. Med dette projekt

ønsker vi at gøre kunsten levende for alle borgerne i landsbyen, og midlet er

involvering. Det er grupperne af landsbyboere, der sammen med kunstneren

formulerer det tema og til dels den arbejdsproces, som kunstneren skal arbejde

med. Kunstværkerne – produkterne af samarbejdet – skal efterfølgende

placeres i landsbyens rum, enten ude eller inde.

Kunstudvalget i Favrskov er initiativtagere, og projektet gennemføres i samarbejde

med Landsbyrådet og LAG Favrskov. Valget af de to landsbyer, der skal


deltage i projektet ligger i Landsbyrådet, hvor der sidder repræsentanter fra alle

landsbyer i Favrskov kommune. Beslutningen bliver truffet i efteråret 2010.

Resultater/udbytte af projektet

• To kunstværker i to forskellige landsbyer

• Nye relationer mellem beboerne i landsbyerne. Subsidiært imellem de to

landsbyers beboere

• Erfaringer, som kan omsættes i nye initiativer med andre landsbyer i

Favrskov kommune. Projektet skal således ses som et længere forløb, der

startede i 2008/09 med landsbyerne Skjoldelev og Lyngå

3. Interessenter

Projektets interessenter er:

• Landsbybeboere i de to landsbyer

• Kunstudvalget i Favrskov Kommune

• Landsbyrådet i Favrskov Kommune

• LAG Favrskov

• Kunstnerne

• Private og offentlige sponsorer, fonde og bidragydere

• Favrskov kommunes borgere

• Turister i Favrskov kommune

4. Baggrund

Projektet flytter fokus

I de senere år har fokus været på indkøb af kunstværker til bymiljøet i primært

de tre centerbyer Hinnerup, Hammel og Hadsten. Med dette initiativ

ønsker Favrskov Kommunes Kunstudvalg at fokus for en stund flyttes ud i

landsbyerne. I Favrskov kommune er der ca. 40 landsbyer. Mange af disse er

velfungerende, men det er uomgængeligt, at mange landsbyer kæmper imod

tidsånden: nemlig at byerne tiltrækker midlerne og menneskerne som saltkrystaller

trækker vand. Hvis landsbyerne fortsat skal bestå, så er der behov for,

at der tilføres midler til at styrke de sociale netværk og den kulturelle vækst.

Landsbyer forsvinder

Jørgen Møller, der er lektor i samfundsudvikling og planlægning ved Aalborg

Universitet, har i længere tid beskæftiget sig med problematikken omkring

landsbyer. Han vurderer, at en stor del af de danske landsbyer inden for de


næste ti år forsvinder.

»Landsbyerne risikerer at blive forfaldne spøgelsesbyer, hvis udviklingen bare

får lov at fortsætte som hidtil,« siger han til JydskeVestkysten 1 .

Langt de fleste af landsbyerne trives dog, og mange af dem har det endda rigtig

godt. Nemlig der, hvor den fysiske udvikling, det sociale netværk og den

kulturelle vækst følges ad side om side.

»Det er handlekraft, der gør, at folk får nogle projekter op at køre, og i sidste

ende er det den, der holder liv i landsbyen. Folk på landet skal gøre meget,

som folk i byen ikke skal,« siger han 2 .

Denne handlekraft ønsker vi at støtte eller måske ligefrem skabe i Projekt

’Kunsten ud i landsbyerne’ til at danne såvel sociale netværk som kulturel

vækst.

Kulturel vækst og sociale netværk

Der er en reel fare for og en tendens til, at endnu flere kulturtiltag koncentreres

i centerbyerne. Derved afskæres de fleste landsbyboere fra at udfordres af

kunsten. Vi ønsker, at de værker, der kommer ud af dette projekt skal være

tilgængelige for kommunens borgere i almindelighed og landsbyboerne i særdeleshed.

Derfor skal de placeres, hvor landsbyboerne færdes, på steder, de i

fællesskab beslutter sig for.

Landsbyer består som bekendt både af ’oprindelige’ landsbyboere og af tilflyttere.

Man må ikke underkende vigtigheden af initiativer, som samler ’de nye’

og ’de gamle’. Det kommer nemlig langtfra af sig selv. Tilflytterne er ofte unge

familier, der har nok at gøre med karriere og børn. Derfor kan det være svært

at have overskud til at danne netværk med ’de gamle’ landsbyboere. Projektet

skal være med til at øge den lokale identitet, der er så vigtig, for at landsbyen

ikke blot er en soveby men også et sted, man hører til.

»Vi er ikke newyorkere, men et folk til åbne vidder med lys og luft. Derfor

vil vi se en langsigtet trend, hvor en stor del af befolkningen gerne vil bo på

landet - og det gælder også ressourcestærke mennesker. Men i modsætning til

for en generation siden går livet i landsbyen ikke længere af sig selv. Der skal

knofedt til for at skabe de aktiviteter, der gør det attraktivt,« siger landsbyforskeren

Jørgen Møller til JyllandsPosten 3 .

Mulighed for samarbejde

Efter kommunalreformen foreligger der en historisk mulighed for at samarbejde

på tværs af landsbyer, der tidligere lå i forskellige kommuner. Det

er oplagt, at de to delprojekter kan drage fordel af hinandens erfaringer.

1 JydskeVestkysten Billund, 28. september 2008

2 Viborg Stifts Folkeblad, 5. maj 2008

3 JyllandsPosten, 3. oktober 2008


Projektkoordinatoren er det naturlige bindeled, og garanten for, at samarbejdet

skal bære frugt.

I evalueringen fra pilotprojektet var et af kritikpunkterne, at dette samarbejde

kunne være mere udbygget, så det er planen, at vi skal styrke samarbejdet i

2011. Se detaljerne i projektplanen i pkt. 7.

5. Aktørerne bag projektet

I det følgende præsenteres aktørerne, der står bag projektet: Kunstudvalget,

Landsbyrådet og LAG Favrskov.

Kunstudvalget

Kunstudvalget er nedsat af Favrskov Kommune. Af udvalgets formål fremgår

det at:

”Kunstudvalget skal tage initiativer til og stille forslag til kunstnerisk udsmykning

i og ved kommunale ejendomme og arealer.

Formålet hermed er – gennem kunsten – at give borgere og kommunens

gæster oplevelser og udfordringer, der på samme tid virker fremmende for

trivsel og æstetik samt øget tilfredshed som borger eller gæst i kommunen.”

Landsbyrådet

Efter kommunalreformen har Favrskov Kommune nedsat et landsbyråd. Der

står i formålet, at Landsbyrådet skal ”være aktiv igangsætter af initiativer,

som kan fremme landsbyernes udvikling”. I Landsbyrådet sidder repræsentanter

fra de enkelte landsbyer og fra kommunen. Landsbyrådet råder over

midler, det kan tildele projekter i landsbyerne.

Rådet har været meget imødekommende overfor Kunstudvalgets initiativ og

indvilligede i at deltage i arbejdsudvalget bag pilotprojektet i 2009. Rådet støttede

endvidere projektet økonomisk med 50.000,-. Heldigvis ønsker rådet igen

at støtte Kunsten ud i landsbyerne, denne gang med et beløb på 75.000,-.

LAG Favrskov

LAG Favrskov er en forening, som er er etableret under Landdistrikts-programmet,

og den arbejder for udvikling af landdistrikter og landsbyer. LAG’en - i daglig tale -

har helt fra projektets start i 2009 været yderst velvillige overfor Kunsten ud i landsbyerne,

og de har selv bedt om at være samarbejdspartner også i denne omgang. Det er

vi naturligvis både glade for og lidt stolte over. LAG’en støtter projektet med 187.000,-.

LAG Favrskovs vision er:

“Tiltrækning og fastholdelse af husstande/alle typer familier i landdistrikterne

ønskes igennem udviklende tiltag, der retter sig mod levevilkår, kultur, identitet,

erhvervsmuligheder og det levende lokalsamfund.”


Projektkoordinator

Peter Winding, der har udarbejdet denne projektbeskrivelse, er ansat af

Kunstudvalget og fungerer som projektkoordinator for projektet.

6. Projekt ’Kunsten ud i landsbyerne’

Ejerskab til kunstværket

Det grundlæggende i projektet er landsbyboernes ejerskab til kunstværket.

Projektet skal afspejle de sociale forhold, der gør sig gældende i landsbyen.

Landsbyboerne skal føle, at kunstværket er deres, at det ikke blot er endnu en

’ting’ der er blevet stillet op, og som vi skal gå udenom. Vi ønsker, at værket

involverer landsbyboerne, både i forberedelsesfasen og mens kunstneren arbejder

med værket, men det er også vigtigt for os, at projektet lever videre, når

det egentlige projektforløb er slut. Værket kunne fx være interaktivt, så det til

stadighed afspejler hverdagen i landsbyen.

Valg af kunstner

Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt kunstnere, og det er der en mening

med. Ideen er nemlig, at projektkoordinatoren skal i dialog med de to udvalg

i landsbyerne om, hvilken type kunstværk, de ønsker. Vi har fra tidligere

erfaringer med, hvilke typer af kunstnere, der passer til opgaven. Kunstnerne

bør være professionelle kunstnere med erfaring i at samarbejde, for opgaven

er ikke nødvendigvis let at håndtere. Det vil blive en udfordring at samarbejde

med et udvalg i landsbyen, som måske langt fra er enig om, hvad der er kunst,

hvilken type kunst, der skal arbejdes med og lignende. Ikke alle kunstnere

ønsker endvidere dialog om deres arbejde i denne fase.

Medier/teknikker/materialer

Det er heller ikke uvæsentlig, hvilke medier, kunstneren arbejder i. Vi ønsker

dog ikke på dette tidlige stadie at låse landsbyborgerne fast på en type

af kunst, som de måske slet ikke er interesserede i. Derfor vil valget falde på

en kunstner, der kan arbejde tværfagligt med flere forskellige teknikker og

materialer.

Det medium/de medier, som kunstneren vælger, kan være traditionelle medier

som skulptur eller malerkunst, men det kunne også sagtens være moderne

medier som video, lys, vand eller lyd. Det springende punkt bliver naturligvis,

hvor bredt kunstbegrebet skal defineres af landsbyboere og kunstnere, og

hvor langt man ønsker at gå i interaktiviteten og i involveringen.


Valg af landsbyer

I landsbyrådet sidder repræsentanter for alle de 39 landsbyer i Favrskov kommune.

Som samarbejdspartner for Kunstudvalget er det Landsbyrådets opgave

at vælge de to landsbyer, der skal have lov at have fokus på kunst i 2011.

7. Projektplan

De to uafhængige projekter i ’Kunsten ud i landsbyerne’ løber fra januar til

november 2011. Derudover vil der være en optakt og en afrunding, som

landsbybeboerne ikke deltager i.

Efterår 2010

Landsbyrådet vælger hvilke to landsbyer, der skal have lov til at have kunst

på programmet i 2011. Når landsbyerne er valgt, skal der findes frivillige til to

projektgrupper, en i hver landsby. Efteråret skal også bruges til sponsorsøgning

og anden fundraising.

Forår 2011

I foråret 2011 slår vi de to ’stillinger’ op og projektgrupperne i landsbyerne

vælger en kunstner. Kunstnerne og de to grupper af landsbyboere skal mødes

hver for sig for at formulere tema, teknikker og materialer og for at lære hinanden

at kende.

Efterår 2011

Den konkrete tilblivelse af de to værker kommer til at foregå kunstnerens

atelier eller i landsbyen i efteråret 2011.

2010

August

Projektbeskrivelse udarbejdes

September og oktober

Fundraising

Pressemeddelelse - ‘Kunst i to nye landsbyer’

November og december

Fundraising

Landsbyrådet udvælger de to landsbyer


2011

Januar og februar

Borgermøde, begge landsbyer

Fremlæggelse af projekt

Ide og formål, forløb, spørgsmål

Nedsættelse af projektgruppe – 4-5 personer + projektkoordinator

Marts og april

De to ‘stillinger’ slås op i BKF-bladet Billedkunstneren - ‘Kunstner søges’

Evt. fortsat fundraising

1. projektmøde med landsbyerne

Gennemlæsning af ansøgninger fra kunstnere. Brainstorm om temaer.

Ansættelse af de to kunstnere

2. projektmøde med landsbyen

Kunstneren er på besøg i landsbyen. Landsbyvandring. Kunstneren suger til

sig. Diskussion af funktionalitet, placering, udtryk/stil

Maj og juni

3. projektmøde med landsbyen

Kunstneren vender tilbage med et løst oplæg

Tanker og ideer om lokalitet, medium/metoder/udtryk

Feedback fra projektgruppen

(Dette møde kan eventuelt undlades)

Borgermøde i landsbyen

Kunstneren fremlægger sin arbejdsskitse.

I tekst og billeder forklarer kunstneren sin ide.

Projektgruppen og/eller projektkoordinatoren har her mulighed for at trække

i nødbremsen, hvis kunstneren er helt galt afmarcheret, men det vil være

yderste nødsfald.

Hjemmeside, Facebook

August

Kunstneren arbejder i sit atelier

September

Kunstneren arbejder i sit atelier

Oktober

Kunstneren arbejder i sit atelier og/eller i landsbyen

Landsbyerne besøger kunstneren og ser arbejdet skride frem

Den anden landsby inviteres

PR - pressemeddelelser, billeder, hjemmeside, Facebook


November

Efterårsfest - udvalget planlægger og udfører

Borgmesteren inviteres til igen at afsløre kunstværkerne

December

Dokumentation af arbejdsprocessen

Udarbejdelse af rapport til Kunstudvalget

Evaluering - diskussion af rapport

Forankring og perspektivering - er der basis for en fortsættelse af projektet?

8. Budget

Udgifter

Lønninger:

Honorar til kunstner 50.000

Honorar til kunstner 50.000

Honorar til projektkoordinator 90.000

Materialer til værket i den ene landsby 60.000

Materialer til værket i den anden landsby 60.000

Projektbeskrivelse 10.000

Fundraising 25.000

Procesworkshops, borgermøder og arbejdsmøder 10.000

Transport/administration/kontor 10.000

Formidling, PR og annoncering 10.000

Samlede udgifter 375.000

Finansieringsplan

Favrskov Kommunes Kunstudvalg 75.000

Landsbyrådet i Favrskov Kommune 75.000

LAG Favrskov 187.000

Sponsorater fra private virksomheder 38.000

I alt 375.000

Samarbejdspartnere

Vi mangler på nuværende tidspunkt tilsagn om 38.000,-, og det betyder, at vi

skal finde en række private virksomheder, som ønsker at støtte projektet for at

være sikre på, at projektet kan løbe rundt. Projektkoordinator Peter Winding


fungerer som fundraiser.

9. Formidling

En god formidling af projektet er forudsætningen for, at projektet bliver en

succes. Vi vil primært arbejde med følgende kanaler/medier:

Projektets hjemmeside – www.kunstenudilandsbyerne.dk

På hjemmesiden kan interessenterne følge med i projektets delprocesser og

et indblik i, hvordan samarbejdet mellem henholdsvis kunstner & landsby og

mellem de to landsbyer forløber.

Hjemmesiden er også stedet, hvor projektets samarbejdspartere eksponeres.

Hjemmesiden er særlig vigtig i forbindelse med kontinuiteten af projektet.

Når projektfasen er slut, kunstværkerne er afsløret, og festen er forbi, er hjemmesiden

formidlingsmæssigt det, der står tilbage. Hjemmesiden er dokumentationen

af såvel kunstværker som proces. På hjemmesiden vil det være

muligt at gøre kunstværkerne og aktørerne levende fx via webkamera. Det

ligger ikke fast, om vi vil gøre brug af denne mulighed.

Facebook

Det sociale netværk Facebook er et oplagt vindue ud til masser af kunstinteresserede.

Fordelene er, at det er gratis, det er flexibelt, og at alle har mulighed

for at redigere og tilføje indhold i form af tekst og billeder. Vi er da heller ikke

de første, der har tænkt tanken - flere og flere kunstnere bruger tjenesten til at

komme ud med deres budskaber.

PR til lokale medier

Ugeaviserne FavrskovPosten og FavrskovAvisen

Dagbladene Århus Stiftstidende og Midtjyllands Avis

DR i Århus

Vi har vældig god erfaring med at komme ud med vore budskaber i lokalaviserne.

Gennem samarbejde med medierne giver vi borgerne i kommunen

indsigt i, hvordan et utraditionelt samarbejde mellem en kunstner og en

gruppe af landsbyboere kan føre til en udvidet kunstforståelse, til netværk og

til engagement mellem ’de nye’ og ’de gamle’ borgere i landsbyerne.

I projektgrupperne havde vi sidst kontakter i såvel DR i Århus som til de

to store aviser. Disse kontakter har vi i sinde igen at trække på til projektets

fordel.


Annoncering

I forbindelse med borgermøderne og den afsluttende afsløring af kunstværkerne

er der brug for annoncering i lokalaviserne FavrskovAvisen og

FavrskovPosten.

Work in progress – løbende udstilling på bibliotekerne

Bibliotekerne er et andet vindue til verden. Gennem forløbet vil vi skildre udviklingen

i processen gennem fotografier og tekst. På denne måde kan byboerne

også følge med i, hvad der sker ude i de to landsbyer.

De fire biblioteker viste sig sidst yderst velvillige, og vi udstillede plancherne

på rigtig synlige steder på bibliotekerne, og vi håber naturligvis, at vi får lov

at gentage successen.

For at nedbringe udgifterne, producerer projektkoordinatoren selv hjemmeside,

artikler, pressemeddelelser, billeder og annoncer.

10. Forudsætninger

Forudsætningerne for at projektet kan gennemføres er:

• at der kan identificeres beboere i landsbyerne, som interesser sig for

projektet.

• at det er muligt at rejse de 325.000,- til dækning af udgifterne til projektet.

11. Forankring og fremtidsperspektiv

Projekt ‘Kunsten ud i landsbyerne’ skal betragtes som et fortløbende projekt,

som Kunstudvalget ønsker rullet ud over hele kommunen.

Hvis det lykkes at rejse midler til at drive projektet for, hvis projektet forløber

med succes, hvis entusiasmen blandt deltagerne er til stede, og andre landsbyer

bliver fanget af idéen, kan projektet fortsætte yderligere med en fase 3.


www.kunstenudilandsbyerne.dk

Similar magazines